Referat af hovedbestyrelsesmøde den maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011"

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen, Tina Frank, Kirsten Ægidius, Lene Christoffersen, Esther Skovhus Jensen, Preben Weller, Eva Hauge, Line Schiellerup og Marie Posborg Bjørn (observatør for de studerende). Fra sekretariatet: Jette Frederiksen (direktør), Janus Pill Christensen (referent), Mikael Mølgaard (fagbladsreferent), Karen Langvad, Esben Riis, Hanne Aasted og Mette Birk Afbud: Referat af hovedbestyrelsesmøde den maj Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 23. marts Sager til diskussion/beslutning 2.1 FTF-kampagne, den aktuelle vækstpolitiske situation og landspolitiske drøftelser i HB generelt At hovedbestyrelsen på baggrund af en orientering om FTF s kommende kampagne og vækstoplæg Det offentlige x Det private = vækst 2 drøfter foreningens holdninger til kampagnen og den aktuelle vækstpolitiske dagsorden. At hovedbestyrelsen samtidig forholder sig rent principielt til grænsefladerne mellem landspolitik og foreningspolitik : Hvilke landspolitiske områder er det relevant og ønskeligt, at hovedbestyrelsen drøfter? Og hvordan kan HB bidrage med sine synspunkter på hovedorganisationsniveau, uden at give køb på foreningens politiske manøvredygtighed?

2 Resumé: Hovedbestyrelsen har i forbindelse med foreningens deltagelse i FTF s kampagne udtrykt ønske om at drøfte den aktuelle vækstpolitiske situation og foreningens holdninger til den, samt hvordan disse holdninger formidles videre gennem FTF, og på et mere principielt niveau hvilke landspolitiske emner, hovedbestyrelsen bør forholde sig til møderne. Til baggrund for drøftelsen er vedlagt en beskrivelse af FTF-kampagnen og historikken omkring foreningens rolle i den. Det blev foreslået at punktet disponeres efter følgende hovedemner. a) Den aktuelle politiske situation, b) FTF s holdningspapir, c) hovedbestyrelsens/foreningens interesse i drøftelsen, d) konkrete udspil relateret til den aktuelle politiske situation. Den aktuelle politiske situation. Det er et valgår! Meget af den politiske diskussion drejer sig om, hvorledes væksten sikres fremover for at sikre grundlaget for velfærdssamfundet i fremtiden. Regeringen vil justere i de nuværende velfærdsydelser som eksempelvis efterlønnen samtidig med at der sættes fokus på vækst. Oppositionen vil forsøge at løse udfordringen ved at øge arbejdsudbuddet herunder arbejdstiden, have fokus på offentlige investeringer, samt øge beskatningen på udvalgte områder. FTF s holdningspapir Der blev orienteret om FTF s vækstpolitik. Vækstpolitikken sendes ud sammen med den næste HB orientering. FTF har budt ind på mange dele af udfordringerne. Danske Fysioterapeuters formand sidder i FTF s forretningsudvalg på vegne af de mindre organisationer i Sundhedskartellet. Et af de områder, der er blevet prioriteret i forhold til repræsentationen i FTF s forretningsudvalg, er sundhed og forebyggelse. Hovedbestyrelsens/foreningens interesse i drøftelsen af de aktuelle politiske udfordringer Det blev bemærket, at der anvendes en del ressourcer på hovedorganisationsarbejdet. Det er derfor vigtigt, at vi prioriterer nogle af de store dagsordner i hovedbestyrelsen. Vi skal ikke være partipolitiske, men på den anden side skal hovedbestyrelsen ikke være berøringsangste over for at drøfte Side 2 af 22

3 landspolitiske emner, der hvor det har relevans for medlemmernes interesser ikke mindst i forhold til professionen. Nogle af de emner, der kan være relevante at markere sig i forhold til, kan være holdningen til lønnedgang, fordomme om offentligt ansatte og en stigende intolerance over for svage grupper. Det blev tilkendegivet, at det kunne være ønskeligt, at hovedbestyrelsen kommer på forkant og får drøftet nogle af de overordnede udfordringer for samfundet. Det er dog et praktisk - og ikke mindst tidsmæssigt - problem at komme på forkant med diskussioner, der konkret er bundet op på de enkelte dagsordner i forretningsudvalget. Flere bemærkede, at hovedbestyrelsen bør tage nogle diskussioner af konkrete politiske tiltag, der har relevans, for det foreningen har været med til at kæmpe for gennem årene. Det kan eksempelvis være ønsket i S-SF s plan om, at vi skal arbejde mere, forkortelse af dagpengeperioden i regeringens genopretningsplan, og regeringens oplæg til markante ændringer i efterlønnen og den generelle betydning af det pres globaliseringen skaber. Dette vil være muligt, da dagsordenen oftest sættes lang tid før, der skrides til handling. Hertil blev det bemærket, at vi som forening også har et ansvar for at bakke op om, at FTF løfter nogle af de store velfærdspolitiske diskussioner. Nogle af de områder FTF beskæftiger sig med kan selvfølgelig være relevante at drøfte i hovedbestyrelsen, men der skal findes en balance i forhold til, at vi har valgt at være med i en hovedorganisation for at sikre indflydelse i forhold til en række overordnede politiske udfordringer. Det blev foreslået, at foreningen kunne komme på forkant på vækstdiskussionen ved at komme med indspark i forhold til teknologidiskussionen. Det blev bemærket, at der er en udfordring forbundet med FTF s involvering i de varslede trepartsdrøftelser i tilfælde af et regeringsskifte. Endelig blev det bemærket, at foreningen via Sundhedskartellet også har en mulighed for at formulere en række politikker der også har en vækstdagsorden fordi vi har mange fælles interesser med de øvrige organisationer. Kampagnen Sekretariatet redegjorde for status for kampagnen. Der kommer en halvsides annonce i Politikken og Jyllands-Posten samt på Ekstra-Bladets hjemmeside. Desuden er vi med i en fælles annonce i Berlingske Tidenden. Endelig vil kampagnen blive lanceret på foreningens hjemmeside. Kampagnen vil løbe over tre dage fra den maj Side 3 af 22

4 Det er vurderingen, at kampagnen blandt andet kan bruges til at komme i dialog med politikere i Folketinget, regioner og kommuner. Der blev spurgt om, hvem kampagnen primært er rettet mod? Budskabet kan ikke komme bag på politikerne, så spørgsmålet er, om kampagnen ikke er rettet mod medlemmerne? I forlængelse heraf er spørgsmålet om medlemmerne forstår budskabet i kampagnen? Hertil blev det bemærket, at det ikke gør noget, at man skal reflektere lidt over budskabet inden det forstås. Sekretariatet bemærkede, at overvejelserne bag kampagnen blandt andet har været, at sætte en FTF dagsorden som alternativ til den øvrige fagbevægelses kampagner. Desuden trækker FTF det store læs i forhold til kampagnen, da der er gjort et stort forarbejde med kampagnen. Omkostningerne ved at koble sig på kampagnen er derfor relativt begrænsede. Det blev bemærket, at kampagnen kunne ses som en generel branding af professionen. Hovedbestyrelsen besluttede: At der løbende skal være en drøftelse af en række landspolitiske temaer, der har relevans for foreningens medlemmer. Afsættet kunne være foreningens interesse i arbejdsmarkedspolitik, uddannelsespolitik samt sundhedspolitik. At der forberedes en række drøftelser inden for: Beskæftigelsespolitikken. Forskningspolitikken Sundhed og forebyggelse Udgangspunktet vil være materiale fra FTF i forlængelse heraf vil der blive stillet en række relevante spørgsmål i forlængelse af dette materiale. Hovedbestyrelsen vil inden næste hovedbestyrelsesmøde få materialet fra FTF udsendt med henblik på at få mulighed for at byde ind med spørgsmål, der kan være relevante. AUOP vil desuden kvalificere diskussionen om beskæftigelsespolitikken. Side 4 af 22

5 2.2 Det fremtidige Sundhedskartelsamarbejde, 1. drøftelse Hovedbestyrelsen har den 1. drøftelse af det fremtidige Sundhedskartelsamarbejde. Resumé: Ovenpå de afsluttede OK11 skal hovedbestyrelsen drøfte det fremtidige Sundhedskartelsamarbejde. På mødet i maj foretages den 1. drøftelse på baggrund af Sundhedskartellets aktivitetsoversigt for 2011, notat om 2020-samarbejdet, dagsorden fra minitopmøde med Danske Regioner, samt dagsorden fra sygehussamarbejdet. På hovedbestyrelsens møde i juni vil der være en mere fokuseret 2. drøftelse forud for Sundhedskartellets forhandlingsudvalgs drøftelse af den fremtidige strategi. Sekretariatet orienterede om baggrunden for, at punktet var sat på dagsordenen. Ideen er, at få en drøftelse af hvad Sundhedskartellets forhandlingsudvalg bør forholde sig til på konferencen i efteråret. Der blev udtrykt ønske om, at det mere tydeligt i sagsfremstillingen fremgik, at punktet var sat på dagsordenen med henblik på en overordnet drøftelse af det fremtidige samarbejde. Det blev afklaret, at den fremtidige forhandlingsmodel vil være et særskilt drøftelsespunkt på dagsordenen på mødet i efteråret. Der blev efterlyst en opfølgning på OK11. Desuden blev der efterlyst en opfølgning på det fælles hovedbestyrelsesmøde mellem sundhedsorganisationerne, hvor muligheden for, at Sundhedskartellet byder ind på flere områder, blev drøftet. Det blev bemærket, at der skal findes en balance i forhold til FTF samarbejdet. Sundhedskartellet er grundlæggende ikke en hovedorganisation men primært et forhandlingsfællesskab. Hertil blev det bemærket, at Sundhedskartellets organisationer har store fællesinteresser i forhold til vækst indenfor sundhedsområdet. Det blev afklaret at 2020 planen skal drøftes i relation til ligelønsdagsordenen. Med afmatningen i den økonomiske vækst bliver det en stor udfordring af løfte denne dagsorden de kommende år. Side 5 af 22

6 Det er vigtigt, at få det regionale perspektiv ind i drøftelsen af det fremtidige samarbejde indenfor Sundhedskartellet. Hovedbestyrelsen besluttede: At der skal være en drøftelse af det fremtidige samarbejde i regi af Sundhedskartellet, når der forelægger et mere konkret udspil herom. I den forbindelse skal der være en vurdering af fordelene ved at løfte nogle dagsordner sammen med Sundhedskartellet. I den sammenhæng skal der også indgå en vurdering af, hvor mange ressourcer der skal anvendes i den forbindelse. Regionale erfaringer kan med fordel inddrages i drøftelsen. 2.3 Fremtidens praksissektor At temaet Fremtidens praksissektor drøftes med udgangspunkt i det vedlagte bilag og et mundtligt oplæg på hovedbestyrelsesmødet i maj Resumé: Hovedbestyrelsen har på et tidligere møde besluttet at tage en drøftelse af fremtidens praksissektor. Sekretariatet vil ud fra et mundtligt oplæg strukturere drøftelsen i et antal temaer, der har væsentlig betydning for sektorens udvikling: Kommunernes nye rolle i sundhedsvæsnet Stram offentlig økonomistyring Patienternes betalingsvillighed og forventninger Kvalitet og dokumentation Sundhedsforsikringers betydning Øget konkurrence Organisering: segmentering, specialisering og størrelse Danske Fysioterapeuters rolle Sekretariatet kom med et oplæg om udfordringerne indenfor praksissektoren. Oplægget er vedlagt referatet som bilag. Herefter var der en gruppedrøftelse af udfordringerne. Ved opsamlingen i plenum var der følgende kommentarer: Der er en tendens til at klinikkerne organisere sig på en af følgende tre muligheder. Side 6 af 22

7 1. Traditionel måde med fokus på behandlingen inden for sygesikringen og på udvikling af kvalitet. 2. Praktiserende udenfor overenskomsten. 3. Klinikker som har fokus på begge markeder. På grund af de øgede krav til omstilling kan der være en tendens til, at klinikker som gerne vil være på flere markeder i højere grad vil ansætte frem for at have lejere på klinikken. Der er et vækstpotentiale i praksissektoren og tendensen går i mod større specialisering. Der kommer mere fokus på ledelse i sektoren. Der vil komme flere indgange til det offentlige sundhedssystem, og klinikkerne vil med fordel kunne specialisere sig i forhold til forskellige offentlige samarbejdspartnere. Der bør være en drøftelse af klinikkernes størrelse i forhold til volumen og mulighederne for faglig specialisering. Det blev drøftet at der er behov for ikke alene at have fokus på klinikkerne, men også de nye virksomheder som etableres inden for faget. Hvis foreningen skal understøtte udviklingen bør det vurderes, hvor detaljeret anbefalingerne politikken bør være. Det blev bemærket, at omdrejningspunktet i en erhvervspolitik har en tendens til at have meget fokus på omsætning. Derfor er der behov for, at foreningen definerer, hvad der forstås ved en erhvervspolitik. Det blev bemærket, at en erhvervspolitik først og fremmest skal understøtte erhvervet dog uden at komme i konflikt med foreningens politikker på andre områder. Spørgsmålet er, hvor langt foreningen skal gå? Og hvornår er det eventuelt, at en arbejdsgiver/erhvervsforening bør overtage ansvaret? Ydernummersystemet bør også diskuteres. Barsel, ansættelsesvilkår. Ligheden i ansættelsesvilkårene inden for de enkelte sektorer. Det er vigtigt, at drøfte en overordnet strategi før en konkret erhvervspolitik. En strategi skal skabe retning og udvikling for sektoren under hensyntagen til en række etiske overvejelser om, på hvilke vilkår at konkurrencen og udviklingen inden for sektoren skal ske. Side 7 af 22

8 Foreningen kommer også til at forholde sig til, hvorledes organiseringen i sekretariat bør være. Hovedbestyrelsen besluttede: At UPP inddrages i diskussionen med indsatsområdet. 2.4 Evaluering og revision af Danske Fysioterapeuters specialistordning At evalueringen tages til efterretning. At udkast til revideret ordning, Danske Fysioterapeuters specialistordning. Version 2.0 drøftes og kvalificeres med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål. Resumé: Danske Fysioterapeuters specialistordning har eksisteret siden 2000 og tæller 69 specialister fordelt på otte specialer. En arbejdsgruppe under Udvalg for professionsudvikling og uddannelse har evalueret ordningen med henblik på en revision. Der foreligger nu en samlet evaluering samt et udkast til en revideret ordning, Danske Fysioterapeuters specialistordning. Version 2.0. Evaluering og revision er foretaget af en til opgaven nedsat arbejdsgruppe under Udvalg for professionsudvikling og uddannelse. Evaluering og udkast til revideret ordning er efterfølgende drøftet i udvalget og fremlægges nu for HB til førstebehandling. Sammenfattende er det arbejdsgruppens vurdering, at visionen om kvalitetsudvikling af fysioterapi gennem specialisering og kompetenceudvikling har medvirket til at løfte faget. Arbejdsgruppen mener imidlertid ikke, at ordningen har den udbredelse blandt fysioterapeuter og aftagere, som den burde efter ti år. Der vurderes således at være behov for at gøre det mere attraktivt for fysioterapeuter at opnå specialistgodkendelse. Udkast til ny specialistordning adskiller sig fra nuværende på følgende punkter: Ansøger skal have gennemført master- eller kandidatuddannelse ELLER universitetsbaseret uddannelse i videnskabsteori og metode Ansøger skal bedømmes på sine kliniske kompetencer Specialistordningen forankres i de faglige selskaber Side 8 af 22

9 Hovedbestyrelsens drøftelse og kvalificering af udkastet kan med fordel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Arbejdsgruppen anbefaler ikke at tage det fulde skridt og anbefale en fuld master- eller kandidatuddannelse som uddannelsesmæssigt grundlag for en specialist i fysioterapi. Hvorledes stiller HB sig til det? Hvad taler for? Hvad taler imod? Arbejdsgruppen anbefaler, at specialiseringsprocessen udvides med en decideret bedømmelse af ansøgers kliniske performance? Er det HBs vurdering, at det bidrager til at øge kvalitet og troværdighed af ordningen? Arbejdsgruppen anbefaler, at ordningen forankres i de faglige selskaber? Er HB enig i dette? Hvilken rolle skal Danske Fysioterapeuter da i givet fald have i forhold til ordningen? Sekretariatet orienterede indledningsvis om resultaterne af evalueringen. Der var herefter følgende bemærkninger til evalueringen og oplægget til revision af ordningen. Det bør overvejes, om det er fornuftigt at sammenblande de formelle uddannelsesmæssige kompetencer sammen med de kliniske kundskaber. Det er en stor udfordring for foreningen at skabe nok merværdi for den enkelte fysioterapeut. Kan en godkendelse som specialist for eksempel føre til et nyt job eller anerkendelse af kompetencerne i en bredere kreds. Der skal også være tydelighed om, hvad foreningen får ud af det. Ordningen kan være en løftestang i forhold til at byde ind på udvidede jobområder. Spørgsmålet er, hvad det er den enkelte fysioterapeut får ud af, at deltage i ordningen? Det er kun ganske få fysioterapeuter, der har valgt at lade sig godkende som specialist. Spørgsmålet er derfor, om foreningen skal videreføre ordningen? Der har udviklet sig et behov for at gøre opmærksom på kompetencer hos fysioterapeuter inden for forskellige arbejdsområder. Måske er opgaven derfor, at brande ordningen samtidig med at foreningen revurderer ordningen. Side 9 af 22

10 Spørgsmålet er, hvilke nytte det gør at kunne uddanne sig som specialist, hvis man ikke får mulighed for at bringe sin viden i spil? Er der behov for at stille større krav til specialisterne. Måske skal de have en teoretisk baggrund i form af en master eller kandidatuddannelse. Det blev klargjort, at en specialistkompetence ikke kan sammenlignes med en autorisation. Specialister får ikke og kan ikke forvente at få eneretten til at behandle inden for et bestemt virksomhedsområde. Sundhedsstyrelsen arbejder for at selve autorisationen som fysioterapeut skal åbne mange døre inden for faget. Det samme gælder i øvrigt de andre sundhedsprofessioner. Vi skal som forening bakke op om, at medlemmer der erhverver specialistkompetencer skal prøve at opnå en anerkendelse heraf på arbejdspladserne i form af udvidede jobområder og eventuelt en højere aflønning. Der mangler nogle mål, for hvad foreningen vil med ordningen. Det skal være meget mere eksplicit, hvad foreningen vil med ordningen. Er det for den enkelte fysioterapeuts skyld eller samfundets skyld? Der er mange flere, der har erhvervet sig kliniske kompetencer udover dem, der er blevet godkendte specialister inden for ordningen. Hovedbestyrelsen behandlede indstillingen og afgav i den forbindelse følgende bemærkninger. Det hjælper ikke at stille færre uddannelsesmæssige krav i forbindelse med specialistordningen. Kliniske kompetencer er vigtige. Det er fortsat planen, at specialistordningen skal forankres inden for de kommende faglige selskaber. Det blev besluttet at sende revisionen af ordningen til behandling i Udvalg for Professionsudvikling og uddannelse. Udvalget bedes forholde sig til hovedbestyrelsens nedenstående spørgsmål og præsentere et revideret udspil til specialistordningen. Hvad skal det overordnede mål med specialistordningen være? Hvorledes kan specialistordningen opnå større anerkendelse i de forskellige sektorer? Hovedbestyrelsen vil på den baggrund forholde sig til de øvrige spørgsmål vedrørende den fremtidige specialistordning. Side 10 af 22

11 2.5 Regnskab 2010 Det indstilles: - at årsrapporten 2010 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives - at årsrapporten 2010 for konfliktkonto A godkendes og underskrives - at årsrapporten 2010 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives - at årsrapporten 2010 for Forskningsfonden godkendes og underskrives - at revisionsprotokollatet for 2010 godkendes og underskrives Resume: Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2010, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for Resultatet viser et overskud på 4,17 mio.kr. Foreningens egenkapital er herefter øget til 7,91 mio. kr. Vedlagte notat gennemgår de vigtigste ændringer i forhold til budgettet for Sekretariatet orienterede om hovedpunkterne i regnskabet. Der var herefter en række afklarende spørgsmål til nogle af posterne. Hovedbestyrelsen besluttede: - at godkende årsrapporten 2010 for Danske Fysioterapeuter - at godkende årsrapporten 2010 for konfliktkonto A - at godkende årsrapporten 2010 for Aktivitets- og udviklingspuljen - at godkende årsrapporten 2010 for Forskningsfonden - at godkende revisionsprotokollatet for 2010 Årsrapporterne og revisionsprotokollatet blev herefter underskrevet Suppleanters deltagelse i regionskonferencer og andre aktiviteter At hovedbestyrelsen tager en principiel drøftelse af suppleanters deltagelse i foreningens aktiviteter som baggrund for en konkret beslutning om, hvorvidt suppleanter til regionsbestyrelserne også fremover skal inviteres til de årligt tilbagevendende regionskonferencer, hvis der er afbud fra nogen af de Side 11 af 22

12 siddende regionspolitikere. Sekretariatets indstilling er, at hovedbestyrelsen beslutter at opretholde den hidtidige praksis med at invitere suppleanter til regionskonferencen, da den økonomiske omkostning herved forventes at være begrænset, og invitationen menes at sende et positivt, inkluderende signal til suppleanterne. Resumé: Det blev på hovedbestyrelsesmødet d. 15. april 2010, under pkt. 3.4 Tillægsbevilling til regionskonferencen, besluttet, at hovedbestyrelsen skulle have en principiel drøftelse af suppleanters deltagelse i foreningens arrangementer. Den konkrete anledning var regionskonferencen 2010, hvor hovedbestyrelsen for at nedbringe foreningens udgifter til konferencer i det aktuelle regnskabsår valgte ikke at invitere suppleanterne for de regionspolitikere, der måtte melde afbud hvilket ellers har været hidtidig praksis. Til regionskonferencen i mart 2011 er der som tidligere redegjort for blevet inviteret suppleanter igen, og 3 har taget imod tilbuddet om at deltage. På den baggrund mener sekretariatet ikke, at besparelsen, der kunne være at hente på ikke at invitere suppleanter står mål med signalet ved at ændre på en bortset fra i 2010 fast praksis, som ellers sender et positivt og inkluderende signal. At opretholde denne praksis forventes ikke at kunne fungere som en glidebane i forhold til foreningens øvrige aktiviteter, som udvalgsarbejde m.v., hvor der generelt er regler om, at suppleanter kun deltager ved varigt forfald. Det blev bemærket, at regionskonferencen også fungerer som et forum, hvor der udveksles informationer, derfor er det også relevant for suppleanterne at deltage i denne konference. Hovedbestyrelsen besluttede: At opretholde den hidtidige praksis med at invitere suppleanter til regionskonferencen, da den økonomiske omkostning herved forventes at være begrænset, og invitationen menes at sende et positivt, inkluderende signal til suppleanterne. 2.7 De fire værdier for hovedbestyrelsens arbejde At hovedbestyrelsen drøfter de fire værdier med udgangspunkt i det vedlagte udkast til en endelig formulering (bilag 1). Side 12 af 22

13 At hovedbestyrelsen på baggrund af værdiernes endelige ordlyd tager stilling til, hvordan værdierne kan danne grundlag for evaluering af HB-arbejdet. Resumé: Hovedbestyrelsen drøftede på sit januarseminar bestyrelsens arbejdsopgaver, ansvar og roller. I den sammenhæng arbejdede man sig frem til en række værdier for bestyrelsesarbejdet, som på martsmødet yderligere blev prioriteret til kun at handle om fire. De fire udvalgte værdier for bestyrelsens arbejde er: Anerkendelse/respekt Udvikling og innovation Viden Ansvarlighed For at sikre, at værdierne vitterligt er fælles og fælles gældende, er det vigtigt, at HB også har en fælles opfattelse af, hvad de betyder. Derfor skal de foldes ud og tolkes. I det vedlagte udkast til fortolkning (bilag 1) er hver værdi foldet ud og skal danne udgangspunkt for en drøftelse og endelig vedtagelse. Værdierne blev drøftet i mindre grupper med henblik på at få en fælles forståelse for værdiernes betydning. I opsamlingen på mødet blev der afgivet følgende bemærkninger. En del af anerkendelse og respekt er at kunne give og modtage konstruktiv kritik. Respekt kan også være respekt for uenighed så formuleringen skal kunne rumme denne. Et forslag er, at skrive feedback ind i forhold til at folde anerkendelse og respekt ud som begreb. Hertil blev det bemærket, at man i stedet kan anvende respons. Der blev efterlyst en formulering, der klargøre at forudsætningerne for innovation er, at der skabes tid og rum herfor. Nye arbejdsformer i hovedbestyrelsen kan understøtte dette. Der skal være mulighed for refleksion og dette begreb skal indarbejdes i forhold til udvikling og innovation. Det blev bemærket, at det bør fremgå, at ansvarlighed betyder, at hovedbestyrelsesmedlemmerne er loyale i forhold til de beslutninger, der er truffet. Der er var en drøftelse af, hvad det vil sige at være loyal i forhold til en beslutning? Der bør være en nærmere beskrivelse heraf. Hvad gør man fx, når man har afgivet en mindretalsudtalelse eller hovedbestyrelsen får ny viden. Der bør desuden være en nærmere definition af, hvad det vil sige at være Side 13 af 22

14 ansvarlig i forhold til samfundet. Man kan fx have en diskussion af rækkevidden af foreningens ansvar. Spørgsmålet er, om ansvarlighed giver en særlig retning på indholdet af behandlingen af sagerne. Hovedbestyrelsen besluttede: At vedtage værdierne med det forbehold, at ansvarlighed skal defineres nærmere i forhold til loyalitetsbegrebet. At værdierne skal være et holdepunkt i evalueringen af hovedbestyrelsesmøderne Det Kollegiale Råd - suppleanter og vedtægtsændringer Det indstilles at følgende udpeges som suppleanter til Det Kollegiale Råd for den igangværende repræsentantskabsperiode: Susanne Grøn Tilde Randsborg Ejnar Thorsen Ligeledes indstilles det, at den foreslåede ændring af vedtægterne for Det Kollegiale Råd vedrørende 9, stk. 2 samt ophævelse af 16 vedtages. Resumé: Suppleanter Repræsentantskabet udpeger for den kommende periode medlemmer til Det Kollegiale Råd, herunder suppleanter. På repræsentantskabsmødet fik hovedbestyrelsen den opgave på vegne af repræsentantskabet at udpege suppleanter for den nuværende periode. Da hvert medlem skal besidde en bestemt baggrund er hver af suppleanterne personlige suppleanter. Følgende foreslås som suppleanter: Med særlig fysioterapeutisk indsigt: Susanne Grøn Susanne er uddannet i 1995 fra Skodsborg Fysioterapiskole, og nu ansat som klinisk undervisningsfysioterapeut på Hillerød Hospital. I hendes arbejde med studerende i klinisk praksis, i den offentlige sektor, beskæftiger hun sig indgående med samarbejdsrelationer både kollegialt, med patienter og tværfaglige samarbejdspartnere. Med praksissektor baggrund: Ejnar Thorsen Ejnar Thorsen har været aktiv som SU-medlem i en årrække, været engageret i kvalitetsudviklingsprojekter og har klinik i Søndersø. Side 14 af 22

15 Med baggrund til offentlig ansættelse: Tilde Randsborg Tilde er TR på Rigshospitalet og er pt. medlem af TR-Rådet Vedtægter Derudover indstiller sekretariatet, at der foretages ændringer i vedtægterne for Det Kollegiale Råd med udgangspunkt i følgende overvejelser: Såfremt en klage over en kollega anerkendes til videre behandling af Det Kollegiale Råd, bliver denne klage forelagt indklagede, med en anmodning om at fremkomme med en redegørelse. Denne redegørelse skal ifølge 4. afsnit i punkt 5.3. af de Kollegiale vedtægter være rådet i hænde senest 30 dage efter anmodningen. I vedtægterne for Det Kollegiale Råd er denne frist sat til kun 2 uger, og derfor bør disse vedtægter ændres, således at der er overensstemmelse mellem de to regelsæt. 9, stk. 2, 2. pkt. i vedtægterne for Det Kollegiale Råd vil herefter lyde som følger: Redegørelsen skal være indsendt til sekretariatet inden 30 dage. Da 16 i vedtægterne for Det Kollegiale Råd er en overgangsbestemmelse, hvis formål nu er opfyldt, er bestemmelsen ikke længere er aktuel, og foreslås derfor ophævet. Formålet var at udpege medlemmer til det første Kollegiale Råd indtil normal valgprocedure kunne iværksættes jf. 16, stk. 2. I stk. 3 fastslås det, at bestemmelsen om bod i 13, stk. 2 endelig skal godkendes på Repræsentantskabsmødet i 2008 før den træder i kraft. Det blev afklaret, at hovedbestyrelsen godt kunne godkende ændringer i de vedtægter for det Kollegiale Råd, idet der er forskel på disse vedtægter og så de Kollegiale vedtægter, der kun kan ændres af repræsentantskabet. Der blev udtryk tilfredshed med at fristen forlænges fra 14 til 30 dage. Hovedbestyrelsen besluttede: At følgende udpeges som suppleanter til Det Kollegiale Råd for den i gangværende repræsentantskabsperiode: Susanne Grøn Tilde Randsborg Ejnar Thorsen Side 15 af 22

16 At godkende den foreslåede ændring af vedtægterne for Det Kollegiale Råd vedrørende 9, stk. 2 samt ophævelse af Fortrolig sag 3. Sager til orientering 3.1 Nye behov og ny teknisk platform til MitFysio At hovedbestyrelsen tager notatet Nye behov og ny teknisk platform til MitFysio til efterretning (Vi vil på et senere tidspunkt præsentere konkrete forslag til funktioner på den nye platform samt et budget). Resumé: Vores nuværende set up med en åben hjemmeside og et lukket MitFysio giver os ikke mulighed for at gemme noget indhold fra vores åbne hjemmeside bag login. Samtidig er der, siden vi startede MitFysio-projektet kommet andre og billigere alternativer til den platform MitFysio kører på, som desuden har voldt mange tekniske problemer. Derfor har vi opsagt aftalen med den nuværende leverandør med virkning fra udgangen af 2012, og vi ønsker i stedet at påbegynde udvikling på en ny teknisk platform, så vi fortsat kan tilbyde digital, personlig medlemsservice. Vores vurdering er, at udgifterne til dette udviklingsprojekt i kraft af stærkt reducerede driftsomkostninger vil være tjent ind i løbet af år Det blev bemærket, at det er godt, at sekretariatet har reflekteret over erfaringerne med Mitfysio og de beslutninger, der blevet truffet tidligere i den sammenhæng. Der blev opfordret til, at der udarbejdes en analyse af platformens mulige integration med de andre systemer i foreningen. Sekretariatet tilkendegav, at der vil blive taget hånd herom. Det blev klarlagt, at der skal findes finansiering til en ekstra investering på kr. Hovedbestyrelsen vil få mulighed for at tage stilling til de økonomiske konsekvenser på et af de kommende hovedbestyrelsesmøder. Der vil også komme nogle mere konkrete estimater over de udgifter, der vil være forbundet med overgangen til en ny platform. Sekretariatet bemærkede, at den nye platform integreres i forhold til fysio.dk i stedet for at satse på en selvstændig platform. Det vil sige, at rette medlems- Side 16 af 22

17 oplysninger, få adgang til kursusmateriale mv. sker via fysio.dk. Mitfysio fortsætter året ud men al udvikling inden for platformen er stoppet. Der var enighed om, at der skal lægges vægt på kommunikationen overfor medlemmerne, når der skiftes system. Hovedbestyrelsen tog notatet Nye behov og ny teknisk platform til MitFysio til efterretning. 3.2 Strategiplan 2012 indsatsområde 1 og 2 At orienteringen tages til efterretning. Resumé: Mundtlig orientering om status for arbejde med indsatsområde 1 Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet og 2 Du mærker forskellen. Sekretariatet orienterede om status i forhold til arbejdet med strategiplanen. Det blev afklaret, at projektgrupperne generelt vil overveje, hvilke interessenter, der skal inddrages i arbejdet. I den forbindelse vil regionerne i flere tilfælde blive inddraget blandt andet i forhold til behovet for nye medlemsdata. Der var flere forslag til involvering af interessenter og måden, hvorpå sekretariatet kunne få viden og input i arbejdet med indsatsområderne fx afholder Region Syddanmark en minifagfestival med fokus på teknologiudvikling i efteråret. Desuden er Aalborg Universitet langt fremme i forhold til forskning indenfor teknologiudvikling indenfor fysioterapi Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.3 Referat fra Videnskabeligt Råd At referatet tages til efterretning. Resumé: Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter har afholdt møde 28. februar Side 17 af 22

18 Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen. Det bør overvejes, at bede repræsentanter fra Videnskabeligt Råd holde oplæg for hovedbestyrelsen. Det blev bemærket, at det er interessant at Rådet har drøftet forskningsbasering af grunduddannelsen ikke mindst når muligheden for direkte adgang til kandidatuddannelsen er anerkendt. Hertil blev det bemærket, at en forudsætning for den direkte adgang til kandidatuddannelsen er, at der foregår en vis toning af uddannelsen. Det blev bemærket, at rådets holdning til forskningsbasering også skal ses som et politisk signal, mere end at det skal ses som en kritik af grunduddannelsen. Det kunne være interessant at høre, hvad der nærmere ligger bag dette ønske. Der blev spurgt til, hvad der konkret menes med klinisk-praksis forskning. Er det forskning i praksissektoren eller primærsektoren eller begge dele? Det kunne være interessant at have en debat herom på et hovedbestyrelsesmøde. Det blev afslutningsvis bemærket, at det altid er meget spændende at læse Videnskabeligt Råds referater og notater. Det bør undersøges, om disse er tilgængelige på hjemmesiden. Side 18 af 22

19 Referatet blev taget til efterretning. Muligheden for temadrøftelser sammen med Videnskabeligt Råd undersøges. 3.4 Årsrapport over arbejdsskadesager i 2010 Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Resumé: Til orientering forelægges årsrapport over behandlede arbejdsskadesager i Danske Fysioterapeuter i 2010 Det kunne være interessant at kunne se udviklingen år til år. Det kunne være interessant at undersøge, om der er nogle sager med arbejdsskader i forbindelse med transport mellem varierende arbejdssteder. Indstillingen blev taget til efterretning. 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB møder At rulledagsordenen drøftes og tages til efterretning Resume: Vedlagt er en oversigt over kommende punkter til behandling i hovedbestyrelsen. Rulledagsordenen vil blive uddybet med punkter til de kommende møder. Desuden skal der følges op på repræsentantskabsmødet herunder den politiske struktur. 19/22

20 Rulledagsordenen blev drøftet og taget til efterretning 4.2. Væsentlige møder Danske Regioners generalforsamling: Der var overordnet fokus på ansvaret for den økonomiske situation og en kvalitetsdagsorden. Der har været en række borgermøder. Blandt andet har man spurgt borgerne om man altid bør have adgang til dyreste medicin og dyreste behandling, og her svarede befolkningen overvejende nej. Generelt var der en stor repræsentation af politiker på generalforsamlingen. Fællesmøde mellem FTF-FU og LO-FU. Der var enighed om, at det er vigtigt at sætte en velfærdsdagsordenen for de to hovedorganisationer, og der ses mulighed for i fællesskab at indgå i eventuelt kommende trepartsforhandlinger. Men de to hovedorganisationer var ikke enig om, hvor tæt den partipolitiske tilknytning skal være. Internationalemøder. Der er nordisk konference på Island den maj 2011, hvor Esther Skovhus og Johnny Kuhr deltager. Desuden er Johnny Kuhr blevet inviteret til Bulgarien for at tale om uddannelse. MTV om skulderskader Tina Frank har været til et møde om MTV om skulderskader. Lægerne er ikke tilbøjelige til at anerkende, at der skal laves om i den nuværende praksis med at operer disse skader. Det blev påpeget, at der er nogle muligheder for at påvirke denne debat, men at det kræver, at vi udvikler nogle holdbare argumenter, der kan anvendes til at rejse diskussionen om konservativ behandling overfor politikere, embedsmænd og sundhedspersonel. 20/22

21 Fælles temadag for Sundhedskartellets TR i region Sjælland. Sundhedskartellet i region Sjælland holder 26/5 fælles temadag for deres tillidsrepræsentanter temaet er netværksdannelse på arbejdspladserne med henblik på at styrke TR samarbejdet og deres opgaveløsning set i lyset af et magert OK 11 resultat samt den generelle besparelsesdagsorden i region og kommuner. Møde om turnusstillinger på praksisområdet Der har været afholdt et SU-møde om muligheden for at skabe turnusstillinger på praksisområdet. Der er ikke vedtaget noget herom endnu. De to uddannelser er blevet bedt om at lave en dimententundersøgelse om behovet herfor. Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev klarlagt at regioner også er velkommen til at orientere om relevante møder. 5. Eventuelt E1. Forhandlingerne på praksisområdet Forhandlingerne er genoptaget indtil videre på sekretariatsplan. Der blev orienteret nærmere herom. Og der var herefter en drøftelse af status i forhandlingerne. E2. Praksisfondens temadag. Der afholdes en temadag om forskellige forskningsprojekter som forskningsfonden har støtte. E3. Ipad Der indkøbes en Ipad til hovedbestyrelsesmedlemmerne. E4. Stillingsopslag i foreningen Fortrolig drøftelse. 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet Hovedbestyrelsen har haft god tid til diskussionerne. Det er godt med et todages møde værdien af et sådant møde er godt. Der kunne godt have været brugt endnu mere tid på at komme i dybden med nogle af punkterne. 21/22

22 Vi skal øve os på, hvad vi skal bruge punktet 4.2 til. Selvom vi har god tid skal vi ikke lade mødet trække ud. Nå der under mødet bliver givet et signal om, at mødet afsluttes lidt før, så planlægges der herefter. Det blev foreslået at holde en længere frokostpause for at få tid til at ordne telefonsamtaler og andre gøremål. Der var ikke tilslutning til forslaget. For referat Janus Pill Christensen Referant Jette Frederiksen Direktør 22/22

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 2. -3. MAJ 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 2. -3. MAJ 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 2. -3. MAJ 2011 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 23. marts 2011 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 FTF-kampagne,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011

Udvalgs-/mødereferat. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. TR-rådet den 31. januar Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 31. januar 2011 Dato for udarbejdelse: 14. februar 2011 [Dagsordens pkt. / Sagstype] L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet.

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg Pedersen Lene Christoffersen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 03/11/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 03/11/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 2. december 2015, kl. 09.30-14.30. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Lokale 1A, Holmbladsgade 70, 2300 København S. Deltagere: Bente Andersen,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 21.-22.09.10 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 15.12.09 Du kan printe indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften. Dagsorden: 3. Sager til diskussion/beslutning 3.1 Budget 2010 At hovedbestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 19.08.09 Du kan udskrive indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 17/06/09

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. januar 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 13. februar 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munch, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland.

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland. Referat af Hovedbestyrelsens møde den 20. august 2014 Til stede: Susanne Engstrøm (formand), Christina Durinck (næstformand), Camilla Lindeblad (Region Hovedstaden), Pernille Ahlmann Petersen (Region Sjælland),

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere