Anlægsrapport 3 August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsrapport 3 August 2009"

Transkript

1 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16

2 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten forelægges 4 gange i årets løb. Anlægsrapporten er udformet med henblik på at give Byråd og Udvalg større og enklere overblik. Anlægsrapporten udvikles og tilpasses løbende i takt med behovene. Center for Økonomi & Analyse modtager gerne tilbagemeldinger om evt. yderligere tilpasninger. Anlægsrapport 3 omhandler anlægsarbejder som opført i, suppleret med overførsler fra 2008 samt tillægsbevillinger. Desuden indeholder anlægsrapporten et særligt fokus på jordsalg og køb, som har stor betydning for likviditetsstyringen. Forbruget af anlægskronerne ligger typisk i de senere kvartaler af året som følge af, at der forud for anlægsarbejdet ofte iværksættes projektering og udbud o.l., hvorved gennemførelsen oftest sker i 2. halvår af året med deraf følgende tendens til evt. overførsel. Den tredje anlægsrapport for viser, at de terede anlægsarbejder på nuværende tidspunkt forventes at blive gennemført i. Anlægsrapport 3 indeholder på det skattefinansierede område det oprindelige på 70,7 mio.kr., overførsler mellem 2008 og på 8,4 mio.kr. samt tillægsbevillinger på 18,8 mio.kr., hvilket giver et korrigeret på i alt 97,9 mio.kr. 97 % af korrigerede på det skattefinansierede område - ca. 94,7 mio.kr. - vedrører igangværende anlæg dvs. anlæg, som Byrådet har givet anlægsbevilling til, mens de øvrige 3,2 mio. kr. venter på at blive igangsat i årets løb. Det bemærkes, at forsyningsområdet er selskabsdannet med tilbagevirkende kraft fra Det betyder, at forsyningens anlægsprojekter udgår af Greve Kommunes og regnskab. Anlægsrapporten tilpasses denne beslutning i 3. Kvartal, og forsyningsområdet udgår herefter af rapporten. Jordsalgslisten indeholder nettosalgsindtægter i oprindeligt på 38,2 mio.kr., overførsler fra 2008 på 4,1 mio.kr. samt negative tillægsbevillinger på 7,8 mio.kr. Det korrigerede udgør herefter 34,5 mio.kr. Det bemærkes, at hovedparten af nettosalgsindtægten vedrørende salg af Langagergård Overtagelsestidspunktet afventer lokalplan, der p.t. er i høring. Forventes vedtaget november, hvorefter Greve Kommune kan fremsende krav om betaling af restkøbesummen. Det samlede billede af denne anlægsrapport er herefter at det samlede korrigerede inkl. overførsler og tillægsbevillinger på det skattefinansierede område udgør 97,9 mio.kr., hvilket er højere end erfaringen viser kan gennemføres, men at der p.t er forventning om, at samtlige projekter gennemføres i indeværende år og at det korrigerede på jordsalgslisten inkl. overførsler viser en nettoindtægt på 34,5 mio. kr, 2/16

3 Læsevejledning Anlæg igangværende og ikke påbegyndte anlæg Oversigterne med igangværende anlægsprojekter viser et på det enkelte anlægsprojekt fordelt på årets kvartaler samt eventuelle forventede overførsler. Oversigten er opgjort på udvalgenes områder. Oversigterne med endnu ikke igangsatte anlægsprojekter viser terede anlæg, der endnu ikke er igangsat. Alle beløb i oversigterne er angivet i kr. og er vist i det enkelte års priser. Oversigterne indeholder følgende punkter: Projektnavn og sted nr. Her er det enkelte projekt angivet. Oprindeligt Her angives den oprindelige bevilling for incl. de i forbindelse med vedtagelsen vedtagne overførsler fra Overførsler Her angives anlægsprojektmidler overført fra 2008 til efter vedtagelsen. Tillægsbevillinger Her angives tillægsbevillinger, der er givet til oprindelig bevilling. Årets til dato Her angives, et indtil ultimo sidste måned. Her angives, det forventede i de enkelte kvartaler. Årets forventede - Her angives, det forventede i året. Overføres til Her angives det beløb, der forventes at blive overført fra til og først afholdes i. Her angives faktorer der kan forsinke henholdsvis påvirke gennemførslen af det enkelte anlægsprojekt. Jordsalgs-/købslisten Jordsalgslisten viser de køb/salg, som kommunen forventer at gennemføre i indeværende år ud fra, tidligere besluttede men ikke effektuerede salg samt salg/køb, bevilget efter vedtagelsen. Jordsalgslisten er derfor opdelt ud fra Budgetteret køb/salg af jord/fast ejendom Køb/salg af jord/fast ejendom, overført fra tidligere år samt efterfølgende byrådsbevilligede køb/salg af jord/fast ejendom 3/16

4 Igangværende og ikke igangsatte anlæg 4/16

5 Samlet anlægsrapport for alle udvalg - Juni Overførsler Udvalg Budget-område Oprindeligt Samlet oversigt Tillægsbevillinger Korrigeret Udgifter der afholdes i 1. kvartal Udgifter Udgifter der der afholdes i afholdes i 2. kvartal 3. kvartal Udgifter der afholdes i 4. kvartal Årets forventede Evt. overføres til Igangværende anlæg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansierede anlæg Note Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Ikke igangværende anlæg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansierede anlæg Note Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Ialt Note: Forsyningen er selskabsdannet Anlægsprogrammet udgår herefter af Greve Kommunes og regnskab. Anlægsrapporten tilpasses denne beslutning i 3. kvartal. Selskabet overtager fra stiftlesestidspunktet samtlige aktiver og passiver samt ansvaret for såvel drift som anlæg. Jordsalgslisten Budgetteret Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forventet regnskabsresultat = udgifter, + = indtægter. 5/16

6 Økonomi- og Planudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Budgetområde IT-investeringer Anlægsregnskab IT-investeringer Indkøb og implementering af nyt økonomisystem Anlægsregnskab I alt Budgetområde Lokalerokade - Gersagerskolen og Hundigeskolen, omrokering, flytning og etablering af genoptræningscenter Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) I alt Økonomi- og Planudvalget ikke igangværende anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til 2008 dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt 2008 forventede forventede Budgetområde Fyrtårne Kan evt. tilgå kassen, idet der p.t. ikke er nye projekter I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Økonomi- og Planudvalget Note: 6/16

7 Teknik- og Miljøudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Budgetområde Realisering af Langagergård Færdiggørelse af eksisterende projekt Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler (HPFIanlæg) på kommunens ejendomme Ramme til bygningsvedligeholdelse Ekstra bygningsvedligeholdelse Tune Nord Øst Anlægsregnskab Oprensning af vandløb Regulering og renovering af Olsbækken Oprensning af olieforurening på Sønderholmsvej Salg af vejareal Østerbakken Støjdæmpende asfalt Rammebevilling Ejendomscentret Ny sti langs Tune Parkvej Asfaltarbejder, veje og stier Trafiksikkerhed Strandrensning Genopretning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose grønt partnerskab med Solrød Kommune Driftsmidler udmøntet i anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Over- Tillægsbe- ligt førsler Budgetområde Hundige Havn (tilskud) Driftsmidler udmøntet i anlæg (Skoler, inst.) - overførsel fra Der er bevilligsansøgning på vej I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget til dato Udgifter 1. kvartal Udgifter 2. kvartal Udgifter 3. kvartal Udgifter 4. kvartal forventede villinger forventede føres til 7/16

8 Brugerfinansierede igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Sted.nr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Budgetområde Mandskabsbygning Mosede Renseanlæg MR fornedring, styring og renseproces Indsats mod oversvømmelse Greve Landsby Renovering og nyanlæg af bassiner Renovering af kloakanlæg Tilslutningsafgifter Byggemodning Vesterbjerg - overførsel fra Byggemodning Mejerivej - overførsel fra Karlslunde Centervej Udbygning af regnvandssystem i Lundemosen overførsel fra 2008 Greve Midt - overførsel fra Greve Midt Nord Strategimodel - overførsel fra Byagerlunden Byagerlunden Greve Main - Bassin Kloakering af Greve Landevej Renovering af pumpestationer Opsamling af målerdata i spildevands- og regnvandssystem samt vandløb Aflastning af regnvandssystem Pumpestation Møllebækken Centrifuge - slamstrategi Tværhøjgård byggemodning I alt forventede 8/16

9 Brugerfinansierede ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Sted.nr. Oprinde- Over- Tillægsbevillinger førsler til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt forventede Budgetområde Anlægsramme - nye projekter Anlægsramme til forebyggelse af oversvømmelse Tilslutningsafgifter Anlægsramme (takstforhøjelse) I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget Note: Forsyningen er selskabsdannet Anlægsprogrammet udgår herefter af Greve Kommunes og regnskab. Anlægsrapporten tilpasses denne beslutning i 3. Kvartal. Ovenstående oversigt er ikke ajourført for så vidt angår omrokering af rådighedsbeløb til anlægsbevillinger. Selskabet overtager fra stiftlesestidspunktet samtlige aktiver og passiver samt ansvaret for såvel drift som anlæg. 9/16

10 Børne- og Ungeudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- førsler villinger til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Hedelyskolen - retablering af legeplads efter brand Tune Skole - renovering af faglokaler Tilskud modtaget og registreret i 2008 Levetidsforlængende bygningsvedligeholdelse Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler Klubstruktur - overførsel fra Strandskolen Brandalarmeringssystem Ramme til renovering og udbygning af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter 2007 Tilskud Etablering af ABA-anlæg på skoler Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavlr (HPFI) på skoler og institutioner Ramme til renovering og udbygning af Anlægsregnskab folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter 2006 Faglokaler og renovering Afslutningspostering Renovering af toiletter på skoler Budgetområde Køkkener HFI-afbryder på elinstallationer Anlægsregnskab Udbygning af Møllehavens Børnehave Anlægsregnskab Nældebjerg børnegård -sammenbygning af Anlægsregnskab institutioner Etablering af Hirseager Budgetområde Tilslutning af De Unges Hus til off. Kloak Anlægsregnskab I alt /16

11 Børne- og Ungeudvalget ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- førsler villinger til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Ungdomscenter/Bugtskolen Anlægsregnskab Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler Der er bevillingsansøgning på vej I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Børne- Ungeudvalget Note: 11/16

12 Kultur- og Fritidsudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- førsler villinger til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Greve Museum - etablering af modtagerum og magasin på 1. sal i østlænge Anlægstilskud Budgetområde Mosede Fort Greve Svømmehal, renovering GIC - nyt gulv i hal Halkapacitet Kunstgræs GIC Anlægsregnskab Hal i Hundige Tilskud Idrætspuljen Idrætspuljen Tune Hallen - nyt gulv Elektronisk styringsredskab - lokalebooking Anlægsregnskab g I alt Kultur- og Fritidsudvalget ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- førsler villinger til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Kultur- og Fritidsudvalget Note: 12/16

13 Budgetområde Projekteringsudgifter nyt plejecenter Tilbygning Nældebjerg, boligdel Pensionistcenter i Karlslunde Leve-Bomiljø Møllehøj og Grønlykkeparken Udvidelse af Nældebjerg Plejecenter Social- og Sundhedsudvalget ikke igangsatte anlæg - August (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt 2008 Budgetområde Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Social- og Sundhedsudvalget Note: Social- og Sundhedsudvalget igangværende anlæg - August (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Projektnavn Stednr. Oprinde- Over- Tillægsbevillinger førsler til Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres til 2008 dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt 2008 forventede forventede 13/16

14 Jordsalgsliste 14/16

15 Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom Juni Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug til Årets forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud til Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg overført fra tidligere år Greve Midtby, Hjørnegrund Afsat til udmatrikulering og kloakering, der tidligst gennemføres i. Der er deponeret 9,6 mio.kr. i Restkøbesummen på 3,0 mio.kr. forfalder i. Greve Main, VOSS Ejendomme Der er deponeret kr. i Af salgsaftalen fremgår, at restbeløbet burde være deponeret Afventer købers mulighed for finansiering. Salg, delareal 32 Greve - Profil Revision Anlægsregnskab Salg af grund i Greve Main 27 - Elektra Købsaftale underskrevet. Der er deponeret i Afventer udmatrikulering. Salg af del af 20 av, Loreal Anlægsregnskab Anlægsregnskab Ventrupvej, matr. Nr. 24 ga, Greve B.B.Byggeindustri Anlægsregnskab Erhvervelse af jord fra DSB ejendomme Afventer udmatrikulering Salg af pc af 7 f i Tune (lægepraksis) Anlægsregnskab Salg Karlslunde Stationscenter Afsat til dækning af udgifter p.g.a. forurening og jordbundsforhold. Foreløbige undersøgelser viser, at udgiften bliver væsentlig mindre end lagt. Salg Karlslunde Stationscenter Købsaftale underskrevet Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg lagt i /16

16 Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom Juni Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug til Årets forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud til Salg af to boligøer på Langagergård (Skanska) Der er stillet garanti på kr. i Afventer lokalplan, der p.t. er i høring. Forventes vedtaget i november, således at Greve Kommune kan fremsætte krav om betaling af restkøbesummen Salg af Annasvej - "Grevens Fejde" - del af Udgået af tet Langagergård Salg af Tværhøjgård, Fun Center BY Overtagelsespligten udskudt til 2011 og salgsindtægten udgået af tet. Endvidere er udgifter til etablering af vej 3,1 mio.kr. i udgået Materielgård i Karlslunde (Materielplads Mosede Landevej) Salgsindtægten udgået af tet, Anlægsregnskab Salg af Atlantic Udbudt til en pris på 2,0 mio.kr Aktivitetshus Freyas Kvarter Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg ikke lagt i Salg af pc af matr. Nr. 4 ai Greve, Lehnam Holding Greve Main rest 20 av Arelet solgt for 7,0 mio.kr. Der er bevillingsansøgning på vej. Salg af Tværhøjgård, Fun Center Etape I alt Note: Indtægten udgået af tet. Anlægsregnskab. 16/16

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 1

Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 1 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 Årsberetning 2013 justeret 19/3-2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt Bilag 5 Detaljeret soversigt forbrug Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 04-02-2013 U 6.300 5.919 6.062 5.481 438 238 Anlægskonto vedr. anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere