Afrapportering på. KU s strategiske handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering på. KU s strategiske handleplan 2008-2012"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde nr. 49, 27. oktober 2010 Pkt. 3 Bilag 1. Afrapportering på KU s strategiske handleplan Udgave af 15. oktober 2010 I rapporteringen indgår halvårsrapportering på målene i Udviklingskontrakten, disse mål rapporteres for hele året i forbindelse med universitetets Årsrapport, der udformes i foråret Punkterne vedr. Udviklingskontrakten er markeret med grå baggrundsfarve.

2 Indhold ARBEJDSPLADSEN Attraktiv arbejdsplads Rekruttering af internationale forskere Kvinder i forskning og ledelse Intern kommunikation ny portal Grøn campus...9 GRUNDFORSKNINGEN Forskningsmidler og forskningskvalitet Forskningsproduktion Ph.d.-aktivitet Forskerservice Tværgående satsninger...15 UDDANNELSE KU s uddannelsesprofil et indre marked for uddannelse Uddannelseskvalitet den gode undervisning Studiemiljø Kvalitetssikring af uddannelserne Internationalisering af uddannelserne Aftagerpaneler - uddannelser i vekselvirkning med samfundet Alumneforening Studieeffektivitet Parallelsprogscenter...30 OMVERDENEN Studiemarkedsføring Deltagelse i den offentlige debat og nye former for forskningsformidling Innovation og samarbejde med erhvervslivet og offentlige virksomheder Efter- og videreuddannelse Samarbejde med professionshøjskolerne Forskningsbaseret myndighedsbetjening

3 ARBEJDSPLADSEN Samlet mål At øge KU s attraktionsværdi som arbejdsplads, både for danske og udenlandske medarbejdere 1. Attraktiv arbejdsplads Medarbejderne er KU s altoverskyggende ressource, og uden en forbedring af KU s attraktionsværdi som arbejdsplads vil det blive vanskeligt at fastholde og tiltrække medarbejdere. Det skyldes ikke mindst den voksende internationalisering. KU skal medvirke til at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at kunne bidrage til den fortsatte udvikling af universitetets faglige styrke og position i den nationale og internationale konkurrence. KU vil arbejde målrettet med personalepolitik og arbejdsmiljø for såvel ansatte som studerende, herunder ledelsesudvikling og lederevaluering, kompetence og karriereudvikling, international ind- og udstationering, samt markedsføring af KU som arbejdsplads både internt og eksternt. Som universitet, der satser målrettet på grundforskningen, vil KU værne om forskningsfriheden. God ledelse er en vigtig parameter for at fastholde medarbejdere. Derfor gennemføres et ledelsesudviklingsprogram, herunder identificering af God ledelse på KU, etablering af ledelsesevaluering samt gennemførsel af systematisk, tværgående ledelsesudvikling. Med henblik på sikring af et godt arbejdsmiljø gennemføres etablering og implementering af et samlet arbejdspladsvurderingssystem (APV) samt en undervisningsmiljøvurdering (UMV). Der etableres fælles koncepter og metoder for kompetence- og karriereudvikling. Implementering af personalepolitikken Gennemførelse af ledelsesevalueringer og ledelsesudvikling samt implementering af lederrekrutteringsguide baseret på kompetencekataloget. Særligt fokus på institut- og studieledelse, fakultetsledelse og universitetets daglige øverste ledelse Gennemførsel af APV på 5 fakulteter. Opfølgning på UMV-handlingsplaner og evaluering af koncept og spørgeskema Nye koncepter for kompetenceudvikling (fx GRUS) samt kortlægning af karriereveje; udfordringer, muligheder og fastholdelsesproblemer herunder gennemførelse af fratrædelsesinterviews. Systematisk opfølgning på behov for kompetenceudvikling Implementering af personalepolitikken. Opfølgning på handlingsplanerne og videndeling om initiativerne Oprettelse af medarbejderhåndbog for HR&O området på den nye KU intranetportal 3

4 Ledelsesudvikling (herunder opstart af yderligere 2 segmenter) og revidering af ledelsesudviklingsstrategi - hvad er behovene, og hvad kan vi tilbyde efter nuværende programs udløb? Samlet rapport for APV inkl. evaluering af proces og koncept og påbegyndelse af ny UMV ultimo 2010 Strategi og handlingsplan for arbejdet med karriereveje på KU, herunder kortlægning af karriereveje; udfordringer, muligheder og fastholdelsesproblemer. Fokus på anvendelse af kompetenceprofiler på HK området samt kompetenceudvikling og kompetencevurdering for projektledelse via SCKK projekter. Opfølgning på MUS koncept som værktøj til at understøtte kompetenceudvikling Implementering af personalepolitikken: Personalesektionen har sammen med fællestillidsrepræsentanter afholdt informationsmøder på fakulteterne om personalepolitikken. Der blev den 11. oktober 2010 afholdt en konference for samtlige samarbejdsudvalg, hvor personalepolitikken vil være tema. På konferencen blev der bl.a. drøftet hvordan fakulteter arbejder med de personalepolitiske grundprincipper og på en række af de retningslinjer, der er udarbejdet. Oprettelse af medarbejderhåndbog for HR&O området på den nye KU intranetportal Medarbejderhåndbogen har gennemgået en opdatering og er blevet lagt på KU s nye intranet. Medarbejderguiden på intranettet erstatter således gamle uopdaterede opslagsværker som instituthåndbogen og personalehåndbogen. Ledelsesudvikling: Medio 2010 har i alt ca. 250 af KU's knap 600 ledere gennemgået et ledelsesudviklingsprogram. I foråret har administrative ledere og fag-/ forskningsgruppeledere gennemført forløbet. Der er gennemgående stor tilfredshed med forløbet blandt deltagerne. Den ledelsesfaglige sparring fremhæves især som givende. Omkring halvdelen af de læringsgrupper, der er etableret undervejs, har valgt fortsat at mødes. Udover hold-forløbene har Top-45 været på 2-dages ledelsesseminar med fokus på forandringsledelse, og Top-100 har været på ½ dags seminar med fokus på bl.a. temaet 'Medinddragelse'. Derudover er der startet ledelsesudviklingsforløb for studieledere. Kommende nye ledere vil få tilbudt forløb når der kan dannes hold. APV og UMV Der er udarbejdet to rapporter for APV, hhv. det fysiske arbejdsmiljø og trivsel/psykisk arbejdsmiljø. Rapporterne er behandlet i HSU og Arbejdsmiljørådet i foråret, og der følges løbende op med konkrete initiativer indenfor bl.a. MUS og stress. APV-processen og konceptet er ved at blive evalueret. Forberedelse af UMV for er startet, og spørgeskema sendes ud i november Kompetenceudvikling: KU har i foråret 2010 fordelt 7,5 mio. til kompetenceudviklingskurser. Midlerne er primært fordelt til individuelle ansøgere, men også på projektbasis. KU har modtaget midlerne fra 4

5 kompetencefonden, trepartsforhandlingerne (overenskomst 2008) samt APU. De områder som midlerne er fordelt til er primært: projektledelse, førledelse, karriereudvikling, sprogtræning, pædagogisk udvikling, samt faglige kurser og konferencer. Derudover gennemfører HR&O 3 SCKK (Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling) projekter (samlet 1,6 mio.) der også har fokus på kompetenceudvikling for KU s ansatte. I det ene projekt får 220 frontmedarbejdere fra HK gruppen undervisning i engelsk og interkulturel forståelse i 2010/2011. I det andet projekt får 70 klinikassistenter / øvelseslaboranter kursus i samarbejde og konflikthåndtering samt pædagogiske færdigheder i løbet af 2010/2011. Og i det tredje får 40 erfarne projektledere fra FA et tilpasset projektledelsesforløb. Formålet med SCKK projekterne er at afprøve nye samarbejdsformer vedrørende kompetenceudvikling både internt på KU i form af kompetenceprofiler og netværk og eksternt i form af samarbejde med arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Fra 2010 blev 55 PUMA kurser inden for kategorien "KU systemer og procedurer" gjort gratis. Kurserne udgør ofte en nødvendig introduktion til KU`s administrative praksis for især nyansatte eller for ansatte med nye funktioner inden for de pågældende områder. Formålet er, at de ansatte hurtigt og smidigt tilbydes kompetenceudvikling, der understøtter varetagelsen af deres job. Initiativerne med gratiskurser og AMU samarbejde evalueres i 2011 Fortsat implementering af personalepolitikken. Både via generel formidling samt konkrete initiativer på valgte indsatsområder, som f.eks. stress og MUS Fortsat udbygning af medarbejderguiden på KU s intranet, samt opbygning af HR arbejdsportal Forsat gennemførelse af ledelsesudviklingsprogrammet med hold for fag- /forskningsgruppeledere og studieledere. Desuden hold for nye institutledere og administrative ledere Næste fase af det fortsatte ledelsesudviklingsprogram på KU fastlægges. Udvikles i samarbejde med fakulteterne Opfølgning på APV (arbejdspladsvurdering) resultaterne i samarbejde med HSU og arbejdsmiljørådet med fokus på emnerne stress og sundhedsfremme. Planlægning af ny APV runde i 2012 Udarbejde UMV (undervisningsmiljøvurdering) samt igangsætte opfølgning Fortsat fokus på karriere- og kompetenceudvikling. Afslutning og evaluering af 3 SCKK projekter samt fortsat opfølgning på MUS udbredelse og kvalitet 2. Rekruttering af internationale forskere 5

6 KU skal positionere sig som et internationalt universitet blandt de absolut førende i Europa. De studerende skal tilbydes uddannelse, der også retter sig mod et internationalt arbejdsmarked med dertil hørende globale kompetencer. Én af flere måder at opnå en øget internationalisering på er at rekruttere flere udenlandske forskere. KU vil derfor arbejde for at øge ratioen af nyansatte forskere med seneste ansættelsesland uden for Danmark. Det tilstræbes at øge ratioen af nyansatte VIP er med sidste ansættelsesland uden for Danmark fra udgangspunktet i 2006 med i alt 10 % inden udgangen af 2010 (UK-mål nr. 2). For at sikre en god modtagelse etableres en serviceenhed i forbindelse med ansættelse af udenlandske forskere. Desuden gennemføres aktiviteter for at udvikle sproglige og interkulturelle kompetencer. Ratioen fra 2006 øges med i alt 6 % Stillingtagen til fremtidig udbudsstruktur for sprogkurser i samarbejde med Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (se i øvrigt pkt. 19) Ratioen fra 2006 øges med i alt 10 % Evaluering af Newcomer Service Center (nu kaldet International Staff Mobility) erfaringer fra de første år, samt strategi for det videre arbejde Ratioen fra 2006 øges med i alt 10 % Målet for 2010 er, at 16,5 % af alle VIP-ansættelser bliver besat med forskere, som kommer fra stillinger udenfor Danmark. Af 115 VIP-ansættelser er 19 stillinger besat med medarbejdere med seneste ansættelsessted i udlandet. Dette svarer til 16,5 %. Det tegner således til at målet for internationale rekrutteringer kan opfyldes. Evaluering af Newcomer Service Center (nu kaldet International Staff Mobility) erfaringer fra de første år, samt strategi for det videre arbejde International Staff Mobility, som ansætter og servicerer udenlandske forskere har fortsat fokus på integration af de udenlandske forskere og deres medfølgende familie og har iværksat en række tilbud for udenlandske forskere, fx mentorordninger, informationsmøder, kulturelle kurser, ægtefælle programmer, sociale og faglige arrangementer mv. Det er målet at 17 % af de nyansatte VIP ere har haft sidste ansættelsesland uden for DK Fortsat fokus på modtagelse og integration af internationale VIP er og deres familie. Fokus på service til forskere, der skal udstationeres til udlandet, herunder til Sino-Danish Centre for Education and Research i Kina 6

7 3. Kvinder i forskning og ledelse KU s målsætning om at udvikle sig til et internationalt højt estimeret universitet kræver en målrettet indsats for at få flere kvinder i forskning og ledelse. KU skal kort sagt trække på den samlede talentmasse og blive bedre til at sætte kvindelige forskningstalenter i spil uden at give køb på de klassiske grundprincipper om fri konkurrence og forskningens kvalitet. Der gennemføres et trepunktsprogram vedr. mangfoldighed flere kvinder i forskning og ledelse som blev vedtaget af bestyrelsen i foråret 08. Første punkt i planen retter sig mod fakulteterne, der fremover vil blive belønnet for at identificere og ansætte kvindelige forskningstalenter. Andet punkt knytter sig til oprettelsen af en pulje af internationaliseringsstipendier for kvindelige forskere. Det tredje og sidste punkt har til formål at styrke kvinders motivation for at søge professorater og ledelsesposter (mentor- og udviklingsprogrammer). I implementeringen af trepunkts-programmet vil KU løbende inddrage ny viden fra IARU-projektet - Understanding Women and Men in Universities Around the Globe. Desuden vil KU indhente inspiration fra det nyudviklede Charter for flere kvinder i ledelse (http://www.kvinderiledelse.dk/charter.asp)- Status for arbejdet med trepunkts-planen ultimo 2009 Evaluering af trepunkts-planen og dens effekt KU tilslutter sig Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriets Charter for flere kvinder i ledelse, der forpligter KU til en række initiativer omkring bl.a. personalepolitik og karriereudvikling Førlederkurser gennemføres Evaluering af trepunkts-planen og dens effekt LT har behandlet status for handlingsplanen 2009, herunder hvilken effekt den har haft. Rapporten viser, at handlingsplanen har haft den ønskede effekt, idet kvindernes andel af de nyansatte professorer er steget med 13 procentpoint i perioden Handlingsplanen ser samtidig ud til at have haft en effekt på kvindernes andel af den samlede bestand af professorer. Før planen trådte i kraft udgjorde kvinderne 15,4 % af professorerne, mens de ved udgangen af 2009 udgjorde 17,6 %. Internationaliseringsstipendierne er uddelt for første gang i 2009, men det har ikke været muligt for alle at anvende de midler der var til rådighed. Mentorprogram for kvindelige postdoc/adjunkter kører fortsat og erfaringerne er gode. I 2009 blev efter konkrete ansøgninger uddelt midler fra talentpuljen til projekter på HUM/LIFE, NAT og SAMF. Midtvejsstatusrapport forelægges bestyrelsen i starten af KU tilslutter sig Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriets Charter for flere kvinder i ledelse, der forpligter KU til en række initiativer omkring bl.a. personalepolitik og karriereudvikling 7

8 KU har tilsluttet sig Charter for flere kvinder i ledelse, hvor der sættes konkrete mål og formuleres initiativer for at nå disse mål. KU har i efteråret 2010 indsendt baselinerapport indeholdende mål for KU s indsats. Førlederkurser gennemføres De første førlederkurser for kvinder i VIP-stillinger, der overvejer lederstillinger er gennemført og fortsætter i resten af Handlingsplanen fortsætter fsva. belønning for ansættelse af kvindelige professorer og talent- og lederudvikling Midtvejsevaluering af handlingsplanen og dens effekt gennemføres og forelægges for bestyrelsen Analyse af øvrige initiativer mhp at fastholde og øge andelen af kvinder i forskning og ledelse Fokus på at fremme kvinder i ledelse, særligt med henblik på topledelsesstillinger og professorstillinger Kønsmainstreaming i forhold til stillingsopslag, udvælgelse af mulige kandidater til samtale og gennemførelsen af ansættelsessamtaler Gennemførsel af førlederkurser for kvindelige VIP. Tilbuddet udvides i forhold til tidligere Opfølgning på Ledelsesudviklingsprogrammets fag- og forskningsgruppelederforløb for kvindelige forskningsgruppeledere 4. Intern kommunikation ny portal En vidensinstitution som KU kan kun fungere optimalt, hvis alle har mulighed for at dele information, viden og indgå i dialog med hinanden. Derfor etableres en intern web-portal for ansatte og studerende på KU. Ambitionen er, at portalen bliver et uundværligt værktøj for medarbejdere og studerende og udgør én samlet indgang til webtjenester og intern kommunikation på KU. Der gennemføres en analyse af brugerbehov med bred inddragelse af ansatte og studerende. De nuværende interne hjemmesider - Punkt KU - overføres til ny platform, og der udvikles portaler for specifikke medarbejderfunktioner. Der udvikles derudover portaler for fakulteter, institutter og afdelinger. Den nye portal lanceres med kernefunktionaliteterne fra Punkt KU De første portaler for specifikke medarbejderfunktioner etableres 8

9 Portalen lanceres og der etableres portaler for fakulteter, institutter og afdelinger, inkl. en engelsksproget version KUnet lanceret 12. august 2010 PUNKT KU er blevet erstattet af det nye fælles intranet KUnet. Al væsentlig funktionalitet og indhold (grupperum og mødefora) er blevet flyttet over på KUnet. Ud over det eksisterende indhold er der også udarbejdet en medarbejderguide med nyt og gennemarbejdet indhold for områderne HR og økonomi. KUnet er også blevet lanceret i en engelsk version med engelsk medarbejderguide, som dog ikke er lige så omfattende som den danske. Siden lanceringen er der blevet vist 2.3 millioner sider på KUnet. Portaler for specifikke medarbejderfunktioner KUnet blev lanceret med 9 portaler rettet mod økonomifunktioner (budget, anlæg, indkøb mv.). Yderligere 12 portaler for studieadministrative medarbejdere er under oprettelse i forbindelse med lanceringen af STADS. Lokale intranet for fakulteter og institutter Det Juridiske Fakultet fik som det første fakultet et lokalt intranet ved lanceringen af KUnet. Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultetet vil med udgangen af 2010 også få lokale intranet. Efter aftale med det Humanistiske Fakultet får institutterne her ikke lokale intranet i første omgang. Med udgangen af 2011 er det planen, at alle fakulteter har lokale intranet på KUnet. Fortsat udbygning af portal med henblik på fakulteters og institutters brug og præsentation 5. Grøn campus KU arbejder for at blive ét af Europas grønneste campusområder. Sideløbende med at udvikle sin faglige profil inden for forskning og uddannelse i klima, klimaforandringer og vedvarende energikilder er KU, som en af Danmarks største arbejdspladser, sit grønne ansvar bevidst og vil som institution bidrage til bæredygtig udvikling. KU vil måle den påvirkning, som universitetet har på sine fysiske omgivelser og arbejde på at nedbringe energiforbrug og miljøpåvirkning fra egne aktiviteter. Der udarbejdes grønt regnskab for KU, og der fastlægges strategi og handlingsplan for at mindske miljøpåvirkningen inden for en række områder (energi, CO2-emission, indkøb m.m.). Der skal udvikles bæredygtige løsninger i bygninger og campusområder, og der opføres et CO2-neutralt hus - Green Light House på Tagensvej 16 i Nørre Campus. Endelig vil KU løbende udvikle 9

10 initiativer, der styrker medarbejdernes og de studerendes engagement inden for bæredygtighed. Det vil f.eks. ske ved at oprette en grøn ambassadørordning. Godkendelse i Campusstyregruppen af KU s grønne regnskab for 2008 Evaluering af indsats og vedtagelse af handlingsplan 2009 Indvielse af Green Light House i forbindelse med FN s klimatopmøde Godkendelse i Campusstyregruppen af KU s grønne regnskab for 2009 Evaluering af indsats og vedtagelse af handlingsplan 2010 Evaluering af CO2-balancen for Green Light House Evaluering af indsats for at fremme ændret adfærd på KU og på baggrund heraf stillingtagen til eventuelle nye initiativer Godkendelse i Campusstyregruppen af KU s grønne regnskab for 2009 Campusstyregruppen godkendte det grønne regnskab i juni Grønt regnskab for 2009 viser, at KU's energiindsats begynder at vise resultater. Efter 2 år med stigende forbrug og vækst i CO 2 - emissioner har KU fra 2008 til 2009 oplevet et pænt fald. KU's samlede energiforbrug (graddagekorrigeret) er faldet med 8,9 %. Når man regner det samlede energiforbrug pr. årsværk, udgør faldet 12,7 %. CO2-emissionen samlet er faldet med 2,4 %. Når man regner CO 2 emissionen pr. årsværk, var faldet fra 2008 til 2009 på 6,4 %. Faldet fra 2008 til 2009 betyder, at KU bevæger sig i den rigtige retning i forhold til målopfyldelsen om en 20 % reduktion i energiforbrug og CO 2 - emissioner pr. årsværk i 2013, sammenlignet med Evaluering af indsats og vedtagelse af handlingsplan 2010 Indsatsen er evalueret i Campusstyregruppen, der på møde den 26. november 09 derfor vedtog en ny mål- og rammestyringsmodel for energibesparelser på KU. Modellen er decentralt forankret, men centralt styret. Implementeringen heraf er vedtaget på møde i Direktørkoordinering den 22. februar Modellen indbefatter, at der nu er defineret energisparemål for hvert enkelt fakultet. Med inspiration fra økonomiområdet er der derfor indført kvartalsopfølgning i forhold til de enkelte fakulteters indfrielse af mål for energiforbrug. KU s energipulje styres af BYG i forhold til større investeringer på fakulteterne. Hvert fakultet følger sin egen energihandlingsplan, mens BYG koordinerer tværgående indsatser, jf. KU s energihandlingsplan 2010, som har været forelagt campusstyregruppen. Evaluering af CO 2 -balancen for Green Light House Parterne bag projektet har igangsat evalueringen i 1. halvår Afrapportering vedr. et helt års drift vil således kunne foreligge i Milepælen forventes nået første halvår

11 Evaluering af indsats for at fremme ændret adfærd på KU og på baggrund heraf stillingtagen til eventuelle nye initiativer Grøn Gerning er rammen for Grøn Campus og fakulteternes adfærdsindsats. De gennemførte indsatser og resultaterne af dette blev præsenteret for og godkendt af Campusstyregruppen juni Kommende hovedaktiviteter omfatter gennemførsel af en stor kampagne for energirigtig adfærd på KU i november 2010, som skal bidrage til at styrke og yderligere udbrede de energirigtige vaner blandt ansatte og studerende. Godkendelse i Campusstyregruppen af KU s grønne regnskab for 2010, herunder i forhold til opfyldelse af bestyrelsens mål om at reducere KU s energiforbrug og CO2 udledning med 20 % i forhold til 2006 med udgangen af 2013 Evaluering af indsats og udarbejdelse af handlingsplan 2011 med fokus på energiledelse og på realisering af investeringsplan for at opnå energibesparelser i bygningsmassen, koordineret med laboratorierenoveringer 11

12 GRUNDFORSKNINGEN Samlet mål at udføre fremragende grundforskning under de konkurrencevilkår, som gælder i Danmark og i det internationale videnskabelige samfund 6. Forskningsmidler og forskningskvalitet Fremover vil kvalitetskriterier være omdrejningspunktet for fordeling af en del af basismidlerne internt på universitetet. Samlet set skal mindst 10 % af de ordinære forskningsmidler der internt fordeles til fakulteterne udsættes for intern konkurrence efter internationale kriterier og bedømmelse. Som led heri gennemføres KU s stjerneprogram. Endvidere har fakulteterne i 2007 udarbejdet kvalitetskriterier, som de resterende midler op til målet fordeles efter. Der omfordeles årligt 10 % af de ordinære basisforskningsmidler. Stjerneprogrammet evalueres, og der foretages udbud af næste uddelingsrunde, herunder et særligt talentprogram for unge forskere. 10 %-konkurrenceudsættelse af basismidlerne via Stjerneprogrammet og kvalitetskriterier 10 %-konkurrenceudsættelse af basismidlerne via Stjerneprogrammet og kvalitetskriterier Stjerneprogrammet midtvejsevalueres 10 %-konkurrenceudsættelse af basismidlerne via Stjerneprogrammet og kvalitetskriterier I 2010 er der udmøntet i alt 74 mio. kr. til Stjerneprogrammet. Fakulteterne vil derudover i 2010 udmønte ca. 63 mio. kr. mio. kr. af basismidlerne efter fakulteternes egne kvalitetskriterier. Der udmøntes således samlet noget over de 10 % som milepælen angiver for Stjerneprogrammet midtvejsevalueres Midtvejsevaluering af Stjerneprogrammet er igangsat medio Stjerneprogrammets bevillingstagere afleverer selvevalueringsrapport ultimo oktober 2010, og disse rapporter evalueres af det oprindelige internationale panel, der også medvirkede ved udvælgelsen af bevillingsmodtagerne. På baggrund af selvevalueringsrapporterne og panelets vurdering af de opnåede resultater, træffes beslutning om fortsat tildeling af bevilling fra Stjerneprogrammet. 10 %-konkurrenceudsættelse af basismidlerne via Stjerneprogrammet og kvalitetskriterier fastholdes 12

13 Midtvejsevalueringen af Stjerneprogrammet afsluttes 7. Forskningsproduktion KU skal fastholde forskningsproduktionen på et højt niveau. God forskningspublicering er altafgørende for udbredelsen af KU s forskningsresultater og medvirker til at styrke KU s attraktionsværdi i forskningsmiljøerne, nationalt og internationalt. Det tilstræbes at fastholde et højt niveau i forskningsproduktionen i form af artikler i peer- og ikke peer-reviewede tidsskrifter, bøger og antologier pr. VIP-årsværk (UK-mål 1). 1. Fastholde den gennemsnitlige produktion pr. VIP Fastholde den gennemsnitlige produktion pr. VIP Fastholde den gennemsnitlige produktion pr. VIP Det endelige resultat afventer VTUs validering og beregning på de data, der er indrapporteret fra KUs forskere. Foreløbige tal fra VTU peger på, at KU har høstet lige så mange bibliometri-point eller lidt mere end i Målet forventes opfyldt fsva. peer-reviewede artikler. Det er målet at fastholde et højt niveau i forskningsproduktionen på 2,2 artikler i peerreviewede videnskabelige artikler, 0,3 artikler i videnskabelige tidsskifter som ikke er peerreviewede, 0,1 videnskabelige bøger og monografier og 0,5 bidrag til videnskabelige bøger og antologier pr. VIP-årsværk 8. Ph.d.-aktivitet Globaliseringsaftalen sætter mål om at øge optaget af ph.d. er væsentligt frem til Forøgelsen skal i henhold til den politiske aftale især ske inden for naturvidenskab, teknisk videnskab, IT og sundhedsvidenskab. Universitetet vil som led i realiseringen af dette fortsætte udviklingen i optag af ph.d.-studerende på alle fakulteter, i relevant omfang etablere tilbud om 4+4 ordning, samt arbejde 13

14 for at gennemførelsesprocenten fastholdes og gerne øges. Sidstnævnte kræver bl.a. en øget satsning på vejledning og styrkelse af KU s samlede profil inden for ph.d-området. Det tilstræbes at optage i alt 863 nye ph.d.-studerende i 2010 (UK-mål 4). Igennem kontraktperioden fastholdes den nuværende gennemførelsesprocent på mindst 63 % (UK-mål 4). Optage i alt 801 ph.d. er Fastholde gennemførelsesprocenten på mindst 63 % Styrke ph.d-vejledningen og KU s fælles samlede profil inden for ph.d-området Optage i alt 863 ph.d. er Fastholde gennemførelsesprocenten på mindst 63 % Optage i alt 863 ph.d. er KU optog i perioden nye ph.d.-studerende. Milepælen om optag af 801 ph.d.-studerende blev således ikke nået. Medio september er der registreret 889 nye ph.d.-studerende. Det forventes at optaget når at passere 900, og dermed overopfyldes målet for 2010, som er et optag på 863 nye ph.d.-studerende. Fastholde gennemførelsesprocenten på mindst 63 % Gennemførelsesprocenten var i 2009 på 65 %, og milepælen for 2009 er således opfyldt. Gennemførelsesprocenten for 2010 beregnes først i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport. Det forventes ikke at niveauet for 2009 forringes mærkbart. Optage i alt 800 ph.d. er, med forbehold for udviklingen i KUs langsigtede økonomi samt at hospitaler og anden ekstern finansiering opretholdes på det hidtidige niveau Fastholde gennemførelsesprocenten på mindst 63 % Udarbejde handleplan for tiltrækning af højt kvalificerede ph.d. er (særligt i udlandet) på en 3+5-ordning 9. Forskerservice 14

15 En øgning af KU s indtægter fra eksterne kilder er afgørende for, at KU kan indfri den overordnede ambition om at blive et af Europas absolut førende universiteter. Konkret vil KU derfor styrke forskerservicen (monitorering af udbud af midler, budgetter og regnskab) samt oprette en fundraising enhed. Tillige vil KU styrke det strategiske samarbejde mellem KU, DTU og Region Hovedstaden. Det tilstræbes at øge indtægterne fra eksterne kilder gennem støtte til forskerne ved større ansøgninger, kontraktforhandlinger og afrapporteringer (UK mål 3). Det strategiske samarbejde mellem KU, DTU og Region Hovedstaden om særligt udvalgte områder udvikles, og der etableres og udvikles fundraising aktiviteter. Øge de eksterne indtægter med 6 % i forhold til 2005/2006 niveau Etablering af fundraising enhed Øge de eksterne indtægter med 10 % i forhold til 2005/2006 niveau Øge de eksterne indtægter med 10 % i forhold til 2005/2006 niveau Eksterne tilskud til forskning på Københavns Universitet har udviklet sig meget positivt fra 907,8 mio. kr. gennemsnitligt i 2005 og 2006 til mio. kr. i 2009, og med en forventning om ca mio. kr. for hele Milepæl for 2009 er derfor opfyldt, og milepæl for 2010 forventes også opfyldt. Det er målet at øge de eksterne indtægter til i alt mio. kr. Iværksætte kampagne med informationsmøder om EU på de tørre fakulteter I samarbejde med fakulteterne etablere registrering af samtlige ansøgninger, der sendes til EU's rammeprogrammer, bl.a. med henblik på at kende succesrater og styrke forskerservicen Etablering af et Forsknings- og Innovationsudvalg 10. Tværgående satsninger Fremtidens frontforskning finder i stigende grad sted i krydsfeltet mellem basisvidenskaberne. Med fusionen med KVL og DFU er KU s muligheder for at opdyrke nye spændende områder steget betydeligt. I de kommende år vil KU lancere en række konkrete tværgående satsninger, der sikrer at KU s mangfoldighed bliver omsat i praksis. Initiativerne vil tillige styrke KU s uddannelsesprofil 15

16 og muligheder for at deltage mere aktivt inden for afgørende områder i samfundsdebatten (klima, religion, u-lande, Europa m.v.). For at realisere fusionens faglige synergier faciliterer og gennemfører KU en temapakkeproces, hvor der lanceres nye forsknings- og uddannelsesprojekter på tværs af de otte fakulteter. Derudover lanceres satsninger inden for klimapolitik, Asien- og Europa-forskning og islam. Endelig vil KU også foretage en kortlægning af den eksisterende ulandsforskning og undersøge mulighederne for oprettelsen af en Chemical Biology and Lead Discovery Unit, samt bidrage til IARU-samarbejdet inden for de tværgående temaer Ageing and Longevity og Security. Gennemførelse af IARU-klima-kongres den marts 2009 og fortsættelse af Climate Lectures Afrapportering fra de 13 faglige temapakker, der har opnået støtte fra KU s budget Udvikling og gennemførelse af sommerskoler og andre klimarelaterede uddannelsesinitiativer Afrapportering af indsatsen inden for islam-forskning Stillingtagen til det videre arbejde med U-landsforskningen og Lead Discovery Unit IARU-temaet Ageing and Longevity forventes at opnå ekstern støtte, og KU vil i så fald medfinansiere Arbejdet med IARU-temaet Security støttes med seed money 2008 En Europasatsning vedtages og igangsættes for en femårig periode Fortsat opfølgning af den faglige integrationsproces Deltagelse i arbejdet omkring etablering af dansk-kinesisk forskning- og uddannelsescenter i VTU-regi En Europasatsning vedtages og igangsættes for en femårig periode Europasatsningen blev igangsat i 2009 og der blev rapporteret herom i Den Strategiske Handleplan Fortsat opfølgning på den faglige integrationsproces Der er gennemført et udredningsarbejde vedr. den faglige integration efter fusionen, som rapporteres særskilt til bestyrelsen. Deltagelse i arbejdet omkring etablering af dansk-kinesisk forsknings- og uddannelsescenter i VTUregi KU deltager aktivt i det ministerielt igangsatte og koordinerede arbejde med at etablere et danskkinesisk forsknings- og uddannelsescenter i Beijing, Kina. Det gælder både på indholdssiden, bl.a. i arbejdet med at udvikle de påtænkte fælles uddannelser og ved at KU varetager Principal Coordinator-funktionen på to af de videnskabelige temaer (vand og nano) samt på det administrative niveau i arbejdet med at klarlægge de juridiske og økonomiske forhold. KU er 16

17 formelt repræsenteret i centerets organer ved rektor, som har sæde i det øverste organ Joint Managerial Committe (JMC), hvor der også sidder repræsentanter for den kinesiske side og ved dekan Nils O. Andersen, som er KU's bestyrelsesmedlem i den danske side af samarbejdet, hvor de danske ønsker til faglige temaer mv. koordineres. Fortsat opfølgning på den faglige integrationsproces Deltagelse i arbejdet om det dansk-kinesisk forsknings- og uddannelsescenter i VTU-regi Udarbejde plan for indgåelse af strategiske samarbejder med internationale partnere 17

18 UDDANNELSE Overordnet mål at sikre, at KU kan bidrage målrettet til videnssamfundets udvikling, samtidig med at kvaliteten i uddannelserne styrkes 11. KU s uddannelsesprofil et indre marked for uddannelse Videnssamfundets kompleksitet øger kravene til de studerendes evne til at tænke på tværs og kombinere flere forskellige basisvidenskaber. Set i det lys vil KU styrke de studerendes mulighed for at komme i berøring med andre fag end blot deres eget. Forudsætningen for dette er, at der udvikles et indre marked for uddannelser på KU, som kan give de studerende større frihed til at tilrettelægge deres uddannelse på tværs af eksisterende faggrænser. Det indre marked forventes at føre til nye uddannelsestilbud baseret på den samlede faglighed på KU efter fusionen. Samtidig vil projektet styrke KU s profil og konkurrencedygtighed både nationalt og internationalt. Uddannelserne gennemgås med henblik på at afklare fleksibiliteten i det nuværende system på KU. I forlængelse heraf revideres års- og skemastrukturene, der giver fælles rammer for afviklingen af uddannelserne, samtidig med at der udvikles en fælles kursusdatabase. Ny fælles års- og skemastruktur implementeres på KU Ny kursusdatabase introduceres Formulering af mål for omfang af det indre marked, herunder antal studerende pr Ny kursusdatabase udvikles (nationalt) Formulering af mål for omfang af det indre marked Koncept for kommunikation af "indre marked" udvikles Igangsættelse af forandringsproces, hvor uddannelserne, bl.a. på studieordningsniveau, arbejder med regler for, hvordan fleksibiliteten i det "indre marked" bedst udnyttes og administreres, samt hvordan fleksibiliteten skal IT-understøttes Ny kursusdatabase introduceres (nationalt) På nationalt plan er det indtil videre udskudt at arbejde på en fælles løsning mht udvikling af en kursusdatabase inden for STADS. Milepælen er derfor ikke relevant for Bl.a. på grund af denne har KU s ledelsesteam besluttet, at KU skal udvikle en kursusdatabase uafhængigt af STADS-samarbejdet, således at den kan være i drift med en basal funktionalitet fra sommeren Formulering af mål for omfang af det indre marked Mobiliteten på tværs af fakulteter er opgjort mht. til kurser og valg af kandidatuddannelse. Det er planlagt at foretage samme opgørelse af mobilitet for 2010, mhp at monitorere udviklingen. 18

19 Koncept for kommunikation af "indre marked" udvikles Koncept udvikles som et led i udvikling af Indre marked version 2.0, som igangsættes i efteråret 2010 i regi af Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd. Igangsættelse af forandringsproces, hvor uddannelserne, bl.a. på studieordningsniveau, arbejder med regler for, hvordan fleksibiliteten i det "indre marked" bedst udnyttes og administreres, samt hvordan fleksibiliteten skal IT-understøttes. Generelt har fakulteterne fokus på sikring af fleksibilitet og valgfrihed i studieordninger og smidig meritpraksis. Temaet vil indgå i den fortsatte udvikling af det Indre Marked. Implementering af ny kursusdatabase Fortsat implementering af det Indre Marked Iværksættelse af nye delprojekter indenfor det Indre Marked 12. Uddannelseskvalitet den gode undervisning KU vil videreudvikle kvaliteten i undervisningen. Dette vil ske gennem vedtagelsen af 1) en fælles strategi for KU s pædagogisk-didaktiske profil, 2) styrkelsen af fokus på undervisningskompetencerne i rekrutteringsprocessen samt 3) videreudvikling af undervisningskompetencerne. Også forskernes kompetencer til undervisning på fremmedsprog er centrale for højnelse af uddannelseskvaliteten (se i øvrigt punkt 20 om parallelsproglighed). Der udarbejdes en strategi for nye undervisningsformer og for efteruddannelse af undervisere (UKmål 11). Der udarbejdes strategi for pædagogik og didaktik, inklusivt fælles koncept for adjunktpædagogikum, og der udvikles en proces for anvendelse af undervisningsportefølje ( teaching portfolios) i forbindelse med besættelse af akademiske stillinger for at sikre fokus på undervisningskompetencer i ansættelsesprocessen. Endvidere etableres to nye undervisningspriser. Der udarbejdes plan for pædagogik og didaktik på KU med fokus på nye undervisningsformer og efteruddannelse af undervisere, inklusiv adjunktpædagogikum Der udvikles et fælles koncept for undervisningsportefølje Implementering af beslutninger fra primo 2010 vedrørende pædagogik og didaktik Som opfølgning på beslutninger primo 2010 vedr. pædagogik og didaktik gennemføres 3 udviklingsprocesser på innovative pædagogisk/didaktiske aktiviteter på fakulteterne 19

20 Analyse af og udkast til fremtidig strategi for eksamensformer, herunder digitale eksamensformer og KU s fremtidige organisering af digitale stedprøver Implementering af beslutninger fra primo 2010 vedrørende pædagogik og didaktik. Som opfølgning på beslutninger primo 2010 vedr. pædagogik og didaktik gennemføres 3 udviklingsprocesser på innovative pædagogisk/didaktiske aktiviteter på fakulteterne Der er udarbejdet plan for pædagogik og didaktik med retningslinjer for adjunktpædagogikum og kompetenceudvikling for ph.d.-vejledere. KU s ledelsesteam og KU s Hovedsamarbejdsudvalg har godkendt nævnte retningslinjer, som implementeres i løbet af 2010 og træder i kraft januar Der er igangsat 9 udviklingsprojekter, som løber i Projekterne afrapporteres i Analyse af og udkast til fremtidig strategi for eksamensformer, herunder digitale eksamensformer og KU s fremtidige organisering af digitale stedprøver Som led i udarbejdelse af en vision for it-til-studerende er der foretaget analyse af bl.a. status vedrørende digitale eksamensformer. KU s arbejde med digitale eksamensformer vil blive videreført i Milepælen er delvist nået. Gennemførelse og evaluering af en række pilotforsøg på baggrund af uddannelsessatsningen 'Den gode uddannelse', der gennemføres i efteråret 2010 Foranalyse der skal afklare hvordan KU bedst udnytter de tilgængelige, digitale muligheder i arbejdet med tidssvarende prøveformer 13. Studiemiljø Et godt studiemiljø er et afgørende konkurrenceparameter for at kunne tiltrække og fastholde studerende. Det fysiske studiemiljø på KU skal forbedres ved dels at øge antallet af læsepladser og styrke adgang til trådløst net og printfaciliteter, dels ved gennem Campusplanen at arbejde med de muligheder, der ligger i de fysiske rammer herunder at afklare koncepter for etablering af eksterne services på campus (børnepasning, boglader m.v.). Udover det fysiske studiemiljø vil KU arbejde målrettet for at styrke det sociale studiemiljø. Det vil bl.a. ske ved at fastholde den nyetablerede studenterpulje for studiemiljø, hvor studerende og fagråd kan opnå støtte til at gennemføre lokale forbedringer. Oprettelse af 1600 læsepladser på de 8 fakulteter (UK-mål 11). Adgang til trådløst net og printfaciliteter fra læsepladser og studenteropholdsområder (UK-mål 11). Der vil blive udviklet koncept for eksterne services på Campus og studentersociale opholdsrum. 20

21 Etablering af 400 nye læsepladser med adgang til trådløst net og printfaciliteter Udvikling af koncept for eksterne services på Campus Undersøge mulighederne for i højere grad at benytte scholar-stipendier Studenterpulje for studiemiljø udmøntes årligt Studenterpulje for studiemiljø udmøntes årligt Etablering af 400 nye læsepladser med adgang til trådløst net og printfaciliteter Fortsættelse af arbejdet med forbedring af studiemiljøet, bl.a. via adgang til flere eksterne serviceydelser såfremt hjemmelsspørgsmålet løses Udredning vedr. bedre støtte til studerende med særlige behov Styrkelse af det virtuelle studiemiljø via KU's nye intranet Studenterpulje for studiemiljø udmøntes årligt Der gennemføres en række tiltag til forbedringer af studentersociale miljøer og aktiviteter blandt andet igennem Studenterpuljen for et bedre studiemiljø, der er på kr. Milepælen vil være nået ultimo Etablering af nye læsepladser med adgang til trådløst net og printfaciliteter I alt etableres der i ca nye læsepladser (hvoraf 522 etableres i 2010). Således vil udviklingskontraktens mål om etablering af 1600 læsepladser i kontraktperioden ( ) være opfyldt. Der er i kontraktperioden endvidere gennemført markante udvidelser af adgang til trådløst net. Adgang til eksterne serviceydelser Bl.a. på opfordring fra KU har UBST skaffet hjemmel til styrelsen og universiteterne til, at eksterne servicefunktioner (fx boliger til studerende og forskere, daginstitutioner, butik og serviceerhverv, foreningsliv så som idræt m.m.) kan lokaliseres i campusområderne. Den såkaldte Campuslov (L730) trådte i kraft 1. juli 2010, og UBST har stillet en vejledning i udsigt medio oktober Derefter vurderer BYG konkret mulighederne for at fremme fx kollegiebyggeri og integrationen af eksterne services ved hjælp af de nye bestemmelser. Koncept for inddragelse af eksterne serviceleverandører på Universitetets campusser vil indgå i studiemiljøstrategi Målet for 2010 er nået f.s.v. at hjemmelsspørgsmålet nu er afklaret. Arbejdet videreføres i studiemiljøstrategi Udredning vedr. bedre støtte til studerende med særlige behov Analyse er igangsat. Feltet vil indgå i Universitetets studiemiljøstrategi Milepælen er delvis nået. Styrkelse af det virtuelle studiemiljø Der er truffet beslutning om gennemførelse af projektet Uddannelseswebsteder på intranet fælles skabelon på tværs af KU's uddannelser. Arbejdet er igangsat. En samlet strategi for det virtuelle studiemiljø vil indgå i studiemiljøstrategi Milepælen forventes nået primo

22 Udarbejdelse og vedtagelse af ny studiemiljøstrategi Udvide og forbedre kvaliteten af studentersociale områder Understøttelse af (faglige og sociale) foreningsdannelser for studerende Udbygning og forbedring af it-infrastruktur (strøm og net) i undervisnings- og studiemiljølokaliteterne samt af adgangen til print og kopi med ensartet betalingssystem, således at KU s indre uddannelsesmarked understøttes Styrkelse af det virtuelle studiemiljø via KU s nye intranet 14. Kvalitetssikring af uddannelserne Med henblik på at sikre en kontinuerlig udvikling af kvaliteten af KU s fag og uddannelser er målet at udvikle overordnede kvalitetssikringsprincipper for uddannelsesområdet, der udfoldes i politikker fælles for hele KU. Kvalitetssikringsprincipperne omfatter også undervisning, der foregår på fremmedsprog. De vedtagne principper vil bygge på gode interne erfaringer, erfaringer fra internationale kvalitetssikringsmodeller på universitetsområdet, de nationale akkrediteringskriterier og eksterne myndighedskrav. Udvikle en samlet kvalitetssikringsmodel for uddannelsesområdet, der udfoldes i politikker og procedurer (UK-mål 11). Udvikle koncept for offentliggørelse af undervisningsevalueringer og offentliggøre alle undervisningsevalueringer (UK-mål 11). Derudover indføres fælles årshjul og proces for uddannelsesudvikling. Tillige gennemføres pilotakkrediteringer af 10 uddannelser og der udarbejdes efterfølgende selvevalueringsmateriale med henblik på løbende kvalitetssikring på programniveau. Kvalitetssikringsprincipperne udfoldes, hvad angår de nationale akkrediteringskriterier, som vil danne grundlag for uddannelsesudvikling og løbende intern selvevaluering af uddannelserne Alle undervisningsevalueringer offentliggøres efter det nye koncept Kvalitetssikringsprincipperne udfoldes, hvad angår de fælles studieadministrative procedurer i forbindelse med implementering af STADS på KU Vurdering og status på offentliggørelse af undervisningsevalueringer Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsmodellen vil i 2010 blive opdateret og justeret efter behov og konsekvensrettet efter bl.a. efter nye myndighedskrav og reviderede uddannelsesregler 22

23 Kvalitetssikringsprincipperne udfoldes, hvad angår de nationale akkrediteringskriterier, som vil danne grundlag for uddannelsesudvikling og løbende intern selvevaluering af uddannelserne, samt hvad angår de fælles studieadministrative procedurer i forbindelse med implementering af STADS på KU Der er udarbejdet kvalitetspolitik for uddannelserne. I forbindelse med implementering af STADS på KU i oktober 2010 gennemføres en række aktiviteter, der skal sikre fælles praksis for studieadministrative procedurer. Alle undervisningsevalueringer offentliggøres efter det nye koncept, der gøres status og offentliggørelserne vurderes Alle fakulteter har implementeret fælles procedure for undervisningsevaluering og offentliggjort evalueringsrapporter. I maj 2010 er der gennemført en status for og vurdering af offentliggørelse af undervisningsevalueringer. Status er afrapporteret til KU s ledelsesteam. Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsmodellen vil i 2010 blive opdateret og justeret efter behov og konsekvensrettet efter bl.a. efter nye myndighedskrav og reviderede uddannelsesregler Målsætningen er, at KU skal have en revideret og opdateret kvalitetssikringspolitik for uddannelser ultimo Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) godkendte i oktober 2010 projektplan for arbejdet. Det forventes at KUUR godkender udkast i november, og at endelig godkendelse af ny kvalitetssikringspolitik for uddannelserne foretages af KU s ledelsesteam inden årets udgang. Målsætningen er, at ny kvalitetssikringspolitik skal kunne indgå i de akkrediteringsrapporter, der skal indsendes til ACE ultimo januar Implementering af KU's nye samlede kvalitetspolitik, som vedtages inden udgangen af 2010 Foretage peer-review-evaluering af undervisningsevalueringskonceptet 15. Internationalisering af uddannelserne Et internationalt studiemiljø er én af forudsætningerne for, at KU kan realisere den overordnede målsætning om at styrke internationaliseringen på KU. En øget internationalisering vil styrke muligheden for at tiltrække flere udenlandske studerende, såvel som at sende flere studerende på uddannelsesophold i udlandet, samt at tiltrække udenlandske forskere og internationale forskningsmidler. 23

24 Øge rekruttering og udveksling af studerende på både ind- og udrejseområdet ved hjælp af universitetspartnere (UK mål 10). Øge udbud af hele uddannelser med engelsk som undervisningssprog (UK mål 10). På udrejseområdet vil KU udbrede kendskabet til udlandsstipendieordningen, hvor de studerende kan tage taxameterpenge med til udlandet. Desuden vil KU lette adgangen til forhåndsgodkendelse af merit, samt via STADS at udvikle et forhåndsgodkendelsesmodul, som skal kunne måle alle typer af udgående mobilitet. Endelig vil KU arbejde målrettet for at tilbyde kortere udlandsophold bl.a. i form af fælles IARU-sommerskoler. For at øget antallet og kvaliteten af de indrejsende studerende vil KU udvikle og udbyde en række nye, særligt udfordrende grader på engelsk - COME uddannelser (Copenhagen Masters of Excellence). Endvidere vil KU afklare, om der skal sigtes mere målrettet på særlige geografiske områder som fx Asien og Central- og Østeuropa. Øget ind- og udrejse på 3 % og 6 % i forhold til 2006/2007-niveau 19 uddannelser udbydes på engelsk, hvoraf en del er COME-uddannelser Markedsføring og aktiv rekruttering til COME-uddannelser. De første studerende optages til uddannelser med COME-mærkat Deltagelse i IARU sommerskole Analyse af Asien og Central- og Østeuropa som særlig målgruppe, og som konsekvens evt. formulering af strategi for tiltrækning af studerende fra Asien og Central- og Østeuropa Øget ind- og udrejse med 5 % og 10 % stigning i forhold til 2006/2007-niveau 24 uddannelser udbydes på engelsk, hvoraf en del er COME-uddannelser Vurdering af udlandsstipendieordningens effekt for KU Tværfakultær indsats om videreudvikling af COME-profilering og indhold. Serviceeftersyn af KU's nuværende udvekslingsaftaler Øget ind- og udrejse med 5 % og 10 % stigning i forhold til 2006/2007-niveau Målsætningen er opfyldt med en stigning på 22 % på indrejseområdet, og en stigning på 45 % på udrejseområdet i forhold til udgangspunktet, som var indrejsende studerende og 993 udrejsende studerende. Milepælene er nået. 24 uddannelser udbydes på engelsk, hvoraf en del er COME-uddannelser Pr. september 2010 udbyder KU 53 uddannelser, hvor undervisningssproget er engelsk. Vurdering af udlandsstipendieordningens effekt for KU Der arbejdes i efteråret 2010 med en nærmere beskrivelse af forskellige aspekter af ordningen og deres betydning for KU. Der vil foreligge en rapport inden udgangen af

25 Tværfakultær indsats om videreudvikling af COME-profilering og indhold. KU s ledelsesteam godkendte i 2009 de første 8 COME-uddannelser. Inden udgangen af 2010 vil Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd udpege 3-4 nye COME-uddannelser. Markedsføringskonceptet er udarbejdet og der gennemføres løbende certificering af undervisernes engelskkundskaber. Milepælene er nået. Serviceeftersyn af KU's nuværende udvekslingsaftaler Første trin af serviceeftersynet er udført med eftersyn af bilaterale aftaler, Erasmus udvekslingsaftaler og Nordplus aftaler. Forslag til model for sanering af aftalerne inden for Erasmus studenterudvekslingsprogrammet vil blive behandlet af Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd i november Det er målet at øge antallet af ind- og udrejsende til 1820 indrejsende studerende og 1040 udrejsende studerende 29 uddannelser udbydes på engelsk, hvoraf en del er COME-uddannelser Færre samarbejdsaftaler med mere kvalitet Planlægning og gennemførelse af IARU Presidents' Meeting På Københavns Universitet Indslusning af nye COME-uddannelser og videreudvikling af konceptet Foranalyse af muligheden for etablering af et europæisk netværk i lighed med den globale alliance, som KU allerede deltager i (IARU) 16. Aftagerpaneler - uddannelser i vekselvirkning med samfundet Med henblik på at sikre uddannelsernes relevans og kvalitet har KU igangsat en systematisk opbygning af aftagerpaneler med eksterne interessenter tilknyttet uddannelserne på alle fakulteter. Formålet er at kvalificere vurderingen af uddannelsernes arbejdsmarkedsorientering samt de enkelte uddannelsers optagelsesvolumen gennem dialog med vigtige samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor. Aktiviteter: Der etableres aftagerpaneler på alle fakulteter, og der udarbejdes en rapport om etablering af panelerne, foreløbige erfaringer og fremadrettede anbefalinger. Der foretages en analyse af uddannelsernes arbejdsmarkedsorientering samt optagelsesvolumen (UK-mål 8). Der foretages en analyse af uddannelsernes arbejdsmarkedsorientering og volumen 25

Målrapportering 16 Rapportering af udvalgte resultatmål 16 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2008-2010 19

Målrapportering 16 Rapportering af udvalgte resultatmål 16 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2008-2010 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning 3 Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer 7 Eksempler på

Læs mere

Målrapportering 24 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2012-14 25

Målrapportering 24 Rapportering på KU s udviklingskontrakt 2012-14 25 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning 3 Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Resultater 2013 7 Strategiske indsatsområder 11 Styringsrammer

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Forslag til dagsorden - B2 15. april 110411

Forslag til dagsorden - B2 15. april 110411 B2-2011 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden - B2 15. april 110411 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 2. a. b. c. Årsrapport 2010 - beslutning Regnskab og Årsrapport 2010 Institutionsrevisors

Læs mere

Strategisk handlingsplan for Datalogisk Institut

Strategisk handlingsplan for Datalogisk Institut DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Strategisk handlingsplan for Datalogisk Institut 2015-2020 1. marts 2015 J.nr.: 021-0003/15-5100 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

årsrapport 2011 Copenhagen Business School 1/40 indhold

årsrapport 2011 Copenhagen Business School 1/40 indhold årsrapport årsrapport 2011 PRODUKTION: OFFICE OF EXTERNAL AFFAIRS, DESIGN: GRAFISK RÅDGIVNING Copenhagen Business School indhold... 1. Virksomhedsprofil. 2 2. Ledelsens beretning 4 2.1 International akkreditering

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36 årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING 11 UDDANNELSE 12 Oversigt over uddannelser 16 FORSKNING

Læs mere

IT-højskolen i København

IT-højskolen i København IT-højskolen i København Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 for IT-højskolen 1. Beretning IT-højskolen i København blev af Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet dannet i 1999 som et frifakultet

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Bilag 2 Internt notat Rektorsekretariatet 19. november 2009 Svar på UBST's brev af 23. september 09 Udviklingskontrakten Udviklingsmål 2a: Tiltrækning af forskere fra udlandet Styrelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Bilag 2.1 20140324. Årsrapport 2013

Bilag 2.1 20140324. Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indhold Forord...3 Institutionsoplysninger... 4 Ledelsesberetning Metropols hoved- og nøgletal... 5 Indledning...7 Grunduddannelser... 13 Efter- og videreuddannelser... 19 Forskning og

Læs mere

1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004

1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004 A A R H U S U N I V E R S I T E T Å R S R A P P O R T 2004 1. Beretning 2004 Aarhus Universitet - i korte træk Aarhus Universitet blev grundlagt som selvejende institution i 1928. I 1970 blev universitetet

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

Forslag til dagsorden 110311

Forslag til dagsorden 110311 B1-2011 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 110311 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 2. a. b. c. 3. a. 4. a. b. c. d. e. f. Uddannelser - drøftelse Redegørelse for uddannelsesområdet

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere