BERETNING OG REGNSKAB 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING OG REGNSKAB 2008"

Transkript

1 BERETNING OG REGNSKAB 2008 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Indkaldelse til generalforsamling

2 Overblik Den værste økonomiske nedtur siden 30 erne ramte verden med overvældende kraft i Konkursen i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers affødte voldsom mistillid i det finansielle system med panikagtige tilstande og historiske kursfald til følge. Investorflugt mod sikre obligationer fik JØPs renteafdækninger til at stige voldsomt i værdi. Stor forskel på afkastet i afdeling 1 og afdeling 2. Investeringsafkastet blev i afdeling 1 på 5,6 pct. (4,8 pct. efter skat). Afdeling 2 fik et afkast på -14,9 pct. (-12,7 pct. efter skat). Afkastet i afdeling 1 forventes at ligge blandt de bedste i branchen, mens afkastet i afdeling 2 forventes at ligge på niveau med sammenlignelige pensionskasser. Nye regler om individuelt solvensbehov medfører en væsentlig reduktion af kassens solvensmæssige råderum. Bestyrelsen har fastsat kontorenten til 4,0 pct. i afdeling 1 og -13 pct. i afdeling 2, men JØP lever op til de udmeldte minimumspensioner. Pensionisttillægget reduceres fra 16 til 14 pct. Bestyrelsen arbejder på at indføre en ny model for pensionisttillægget. Fortsat medlemsvækst med nye medlemmer i Der er nu næsten medlemmer af JØP. Omkostningerne er stadig lave og udgør 2,0 pct. af medlemmernes bidrag. William Rentzmann går af som formand ved generalforsamlingen. Som ny formand indstilles Agnete Raaschou-Nielsen. JØP i overblik Afkast før skat afdeling 1 12,9 % 21,4 % 5,4 % 1,6 % 5,6 % Kontorente efter skat afdeling 1 4,25 % 4,25 % 6,25 % 5,25 % 4,0 % Afkast før skat afdeling 2 13,3 % ¹ 9,8 % 4,4 % -14,9 % Kontorente efter skat afdeling 2 10,9 % ² 7,0 % 5,6 % -13,0 % Omkostningsprocent 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % 1 2 Kun 2. halvår Beretningen illustreres med billeder fra en større JØP-arbejdsplads, i år fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune. Tilrettelæggelse: KraghKommunikation. Fotos: Søren Svendsen. Layout: Rumfang. Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene. Oplag: eks.

3 Beretning blev året, der afsluttede en længere periode med fremgang og vækst. Ligesom datoen tirsdag den 29. oktober 1929 er blevet symbol på krisen i 30 erne, kan mandag den 15. september 2008 blive et historisk fikspunkt. Den dag indleverede USA s fjerdestørste investeringsbank Lehmann Brothers sin konkursbegæring, hvilket i de efterfølgende timer, dage og uger udløste panik og bølger af salgsordrer i aktier og andre risikofyldte aktiver. Med kollapset i 700 mia. USD store Lehmann Brothers løb finanskrisen løbsk. At banker over hele verden måtte indkassere tab på Lehmann, var intet imod den afledte psykologiske effekt af krakket. Med et slag forsvandt tilliden imellem bankerne. Kunne Lehmann krakke, var ingen tilgodehavender hos bankerne sikre. Som følge heraf strammede banker verden rundt markant op i deres kreditgivning, hvilket yderligere bidrog til at forværre krisen. Den amerikanske centralbank, FED, undervurderede i første omgang konsekvenserne af konkursen, men satte efterfølgende ind med massive støtteforanstaltninger over for det finansielle system. På trods af disse tiltag smuldrede tilliden og blev afløst af mere frygt og yderligere tvangssalg af aktier, virksomhedsobligationer og andre risikofyldte aktiver resultaterne fra verdens pensionskasser bekræfter de enorme tab. Analytikere vurderede i februar, at værdien af verdens samlede pensionsformue blev reduceret med 18 pct. i Det svarer til tab på mia. USD eller syv gange mere end værdien af den amerikanske regerings redningspakke fra februar i år. Heller ikke i JØP undgik vi store tab på aktier og virksomhedsobligationer, men i afdeling 1 var der betydelige værdistigninger på renteafdækningerne (JØPs forsikringer mod rentefald). JØPs store obligationsbeholdning ca. halvdelen af formuen gav et tilfredsstillende afkast på 8,2 pct. før skat. Det samlede afkast inklusive renteafdækning blev på 3,4 pct. før skat. For afdeling 1 blev afkastet på 5,6 pct. før skat. Ser man bort fra renteafdækningerne, kunne afdeling 1 notere et negativt afkast før skat på -7,2 pct. For afdeling 2, der ikke har renteafdækninger, blev afkastet -14,9 pct. før skat. Afkastet i afdeling 1 forventes at ligge blandt de bedste i branchen, mens afkastet i afdeling 2 forventes at ligge på niveau med sammenlignelige pensionskasser. Samlet set vurderes JØP at ligge i branchens bedste halvdel. Tabel 1 Sammenligning af gennemsnitlige årlige afkasttal * Tidshorisont 15 år 10 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år JØP 8,5 % 6,5 % 10,1 % 10,1 % 9,1 % 3,5 % 1,6 % Sektorafkast 8,2 % 6,2 % 7,8 % 7,9 % 6,5 % 2,1 % 0,4 % Kommercielle liv- og pensionsselskaber 8.0 % 6,3 % 6,8 % 6,8 % 5,8 % 2,7 % 1,8 % Arbejdsmarkedskasserne 7,8 % 6,2 % 7.7 % 7,8 % 6,7 % 2,4 % 0,0 % AC-kasserne 8.6 % 6,8 % 9,0 % 9,1 % 8,6 % 4,4 % 3,0 % * Ved redaktionens afslutning forelå 2008-tallene for branchen endnu ikke. Derfor viser tabellen tallene til og med Kilde: Kirstein Finansrådgivning A/S.

4 Risikostyring 4 JØPs risikostyring skal sikre, at pensionskassen til enhver tid har tilstrækkelig egenkapital og andre ufordelte reserver til at gennemføre investeringsstrategien. Loven kræver, at egenkapitalen som minimum skal kunne dække solvenskravet, der ved udgangen af 2008 var 1,2 mia. kr. Samtidig skal JØP også opfylde det individuelle solvensbehov. Det individuelle solvensbehov fastsættes af bestyrelsen ud fra Finanstilsynets retningslinjer. JØPs individuelle solvensbehov afhænger navnlig af forskellen mellem aktivernes og passivernes renterisiko, risikoen for kursfald på aktier og ejendomme samt risikoen for, at medlemmerne lever længere og dermed skal have udbetalt pension i længere tid end forventet. Ved udgangen af 2008 blev JØPs individuelle solvensbehov opgjort til 2,4 mia. kr. Til sammenligning var pensionskassens egenkapital på samme tidspunkt 6,1 mia. kr. Rentefald og levetid I afdeling 2 er beregningsgrundlaget udformet med stor forsigtighed. Grundlagsrenten er lav, og der er i pensionsberegninger taget højde for, at vi generelt lever længere end tidligere generationer. Når der derfor som i 2008 fremkommer et negativt investeringsresultat, kan det dækkes ind ved lån i medlemmernes opsparede reserver uden at sætte pensionerne under pres. I afdeling 1 er situationen radikalt anderledes. Beregningsgrundlaget, der blev udformet tilbage i 80 ernes højrenteperiode, bygger på nogle forudsætninger om levealder og renteniveau, der er overhalet af virkeligheden. Det generelle renteniveau er i dag lavere end den højeste grundlagsrente på 4,25 pct., og folk lever længere end forudsat i 1982, da grundlaget blev defineret. Derfor har det i flere år været nødvendigt at hensætte ekstra midler de såkaldte styrkelser for at sikre penge nok til at betale nuværende og kommende pensionister deres pension. I 2008 er renten faldet væsentligt, og det har derfor været nødvendigt at øge styrkelserne med 1,5 mia. kr. Renteafdækning JØP har siden 2001 systematisk afdækket kassens renterisiko ved køb af renteoptioner, også kaldet renteafdækning. Risikostyringsstrategien er undervejs tilpasset ændringer i love og regler, senest er individuelt solvensbehov indarbejdet. Figur 1 viser ændringen i værdien af JØPs renteafdækning gennem året sammenlignet med ændringen i styrkelserne. Figuren viser, at den forøgelse af styrkelserne, der fulgte med rentefaldet i årets sidste måneder, fuldt ud blev dækket af en tilsvarende forøgelse af værdien af renteafdækningen samt at der blev opnået en betydelig yderligere gevinst på afdækningen. Denne yderligere gevinst skyldes navnlig, at rentevolatiliteten et mål for markedets usikkerhed steg markant. Hvis markedet igen falder til ro, vil værdien af renteafdækningerne falde tilsvarende.

5 Figur 1 Værdi af renteafdækning og merhensættelser ( styrkelser ) i 2008 Mio. kr Ændring i værdi af renteafdækning dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Ændring i merhensættelser (styrkelser) Øget fokus på risikostyring Under de kaotiske markedsforhold i slutningen af 2008 fik risikostyringen en afgørende rolle. Risikostyringsstrategien blev vurderet, drøftet og justeret i et tæt samarbejde mellem bestyrelse og administration. Bestyrelsen har gennemført en advokatgennemgang af pensionskassens kontrakter vedrørende renteafdækning og tilhørende aftaler om sikkerhedsstillelse samt gennemgået JØPs systemer og forretningsgange vedrørende modpartsrisici. Bestyrelsen har i årets an- den halvdel tilpasset JØPs renteafdækning gennem køb og salg af forskellige finansielle instrumenter som f.eks. renteoptioner, swaps og rentefutures. Overordnet har afkastforskellene mellem selskaberne i 2008 snæver sammenhæng med de betydelige forskelle i kassernes pensionsgarantier og med forskelle i kassernes renteafdækningsstrategier. Mange selskaber med høje pensionsgarantier har været nødt til at beskytte solvensen (egenkapitalen) ved at købe renteafdækninger. Sådanne selskaber har i år nydt godt af de voldsomme værdistigninger på netop disse finansielle instrumenter. Sammenligninger mellem selskabernes afkast er derfor i år endnu vanskeligere end sædvanligt. Selv om JØP som nævnt samlet set opnåede et positivt investeringsresultat, blev kassens solvensmæssige råderum ikke forbedret. For det første krævede den faldende rente, at der blev foretaget yderligere hensættelser, og for det andet blev der indført nye, skærpede solvensregler, det såkaldte individuelle solvensbehov. Overgangen til individuelt solvensbehov reducerede JØPs solvensmæssige råderum væsentligt. Ved årets udgang var JØPs solvenskrav ifølge de nye regler 2,4 mia. kr. Det er ca. dobbelt så meget som det hidtil gældende solvenskrav. Samlet set blev JØPs buffer i form af ufordelte reserver ud over solvenskravet reduceret fra 6,6 mia. kr. ved udgangen af 2007 (efter de gamle regler) til 4,1 mia. kr. ved udgangen af 2008 (efter de nye regler). styrkelser (ekstra reserver) til at betale pensioner til medlemmer, der lever længere end oprindeligt forudsat. I årets slutning besluttede bestyrelsen, at risikoen ikke kunne forøges i afdeling 1 ved tilkøb af aktier, højrenteobligationer og råvarer i afdeling 1. I afdeling 2 var der luft til fortsatte køb af virksomhedsobligationer og råvarer. JØP har på intet tidspunkt været tvunget til at sælge aktiver. Ved årets udgang havde JØP solvensmæssig styrke til at opfylde det individuelle solvensbehov ved et samtidigt fald i aktiekurserne på over 40 pct. og fald i renten på mere end 2 pct. Bestyrelsen følger udviklingen nøje og er forberedt på, at 2009 kan give yderligere tilbageslag. Finanskrisen og de skærpede solvenskrav reducerer manøvremulighederne i afdeling 1, der i modsætning til afdeling 2 er bundet af høje grundlagsrenter og krav om afsættelse af

6 Hvorfor forskel på afkastet i de to afdelinger? 6 Forskellene mellem afkastet i de to afdelinger afspejler forskelle i vilkår og investeringsstrategier og kan ikke bedømmes ud fra et enkelt meget ekstremt år. 20 procentpoint i forskel på afkastet i den samme pensionskasse er meget. At der i 2008 blev så stor forskel på afdeling 1 og 2 kan hovedsagelig forklares med ekstreme markedsvilkår. Men det skyldes også, at 2008 udmejslede forskellen i de to afdelingers investeringsstrategier. Den forsigtige afdeling 1 blev i 2008 belønnet med et positivt afkast på 5,6 pct., mens den mere risikovillige afdeling 2 blev straffet med et minus på 14,9 pct. I afdeling 2 blev der i 2008 opretholdt en relativt høj andel af aktier, og der blev i årets løb tilkøbt aktier til stadigt lavere priser. Samtidig har afdeling 2 påbegyndt betydelige investeringer i nye aktivområder som råvarer, og det har været muligt at udnytte gunstige priser på erhvervsobligationer til yderligere opkøb. Det er JØPs forventning, at der hermed over tid skabes mulighed for et attraktivt afkast. Afdeling 1 har ikke samme muligheder, fordi beregningsgrundlaget (det tekniske grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet) bygger på nogle forudsætninger om levealder og renteniveau, der er forskellige fra virkeligheden. Den faldende rente i kombination med nye skærpede krav til solvensen stiller store krav til afdækning af renterisikoen. Men presset på reserverne tillader ikke afdeling 1 i samme omfang som afdeling 2 at gå ind i mere risikofyldte aktiver. Risikoen for tab er for stor i forhold til de forpligtelser, som ligger i afdeling 1, hvilket også ses af, at afdeling 1 s afkast uden renteafdækninger ville have været -7,2 pct. Dermed får afdeling 1 ikke samme muligheder som afdeling 2 for at drage fordel af forventede gunstige afkast på de mere risikofyldte aktiver, når konjunkturerne vender. Investeringer Ved indgangen til 2008 havde JØP valgt en mere konservativ investeringsstrategi, end traditionelle afkastmodeller og JØPs solide reserver lagde op til. Investeringsafkastet i afdeling 1 og afdeling 2 blev på henholdsvis 5,6 pct. og -14,9 pct. før skat. Afkastet i afdeling 1 er højere end i 2007, mens afdeling 2 s afkast er væsentligt lavere. Afkastene i afdeling 1 og 2 afviger væsentligt fra hinanden, og ud over afvigelserne i de to afdelingers investeringsstrategi illustrerer forskellen de ekstreme markedsforhold, JØP har navigeret i gennem det seneste år. Uroen kulminerede i 4. kvartal, hvor volatiliteten inden for såvel renter som aktier eksploderede. Hedgefonde, banker, pensionskasser og private investorer solgte store aktieposter fra og tvang aktiemarkedet nedad i en selvforstærkende spiral. Pressede investorer følte sig tvunget til at købe renteafdækninger, og det fik samtidig dele af rentemarkedet til at stige markant. Afkastet i afdeling 1 svingede med op til 10 pct. inden for en enkelt dag. Aktiestrategien i 2008 JØPs børsnoterede aktier gav et negativt afkast på 43,3 pct. før skat. Aktieafkastet er historisk lavt og står i skærende kontrast til de senere års høje afkast. JØPs afkast er lidt bedre end benchmark (sammenligningsgrundlaget), når der korrigeres for beholdningen af aktiefutures, der forklarer 3 pct. af tabet. Ved indgangen til 2008 havde JØP en aktieandel på 23,3 pct. i afdeling 1 og 33 pct. i afdeling 2. Det er i begge afdelinger noget lavere end den aktieandel, som bestyrelsens overordnede investeringsstrategi sigter efter. Januar måned 2008 gav store tab på aktiemarkederne, og JØP benyttede lejligheden til at øge aktiebeholdningen med et par procentpoint. I foråret steg aktiekursen til mere, end der skønnedes at være belæg for i verdensøkonomien og virksomhedernes indtjening, og derfor blev aktieandelen reduceret med 2 pct. ultimo maj. Aktiemarkederne faldt igen frem til medio juli måned, hvor JØP igen valgte at øge aktieandelen. I september lod de amerikanske myndigheder investeringsbanken Lehman Brothers gå konkurs, mens Federal Reserve Bank fremlagde planer om at oprette en hjælpefond for nødlidende banker. JØP vurderede, at hjælpepakken ville gavne det finansielle system og dermed aktiemarkederne samt at pakken ville blive vedtaget. Derfor øgede JØP aktieandelen til en overvægt på 2 pct., inden pakken blev vedtaget endeligt. Det skulle vise sig i modsætning til årets øvrige aktiedispositioner at være et forkert valg. Hjælpepakken blev vedtaget, men tilliden var eroderet. En eskalerende markedsfrygt førte til voldsom mistillid mellem parter, fastfrosne pengemarkeder, kreditrationering, tvangssalg og frygt for, at den globale økonomi ville kollapse. Aktieforvaltere JØPs børsnoterede aktiebeholdning blev i 2008 forvaltet af de samme 13 aktiemanagers som ved udgangen af Syv managers præsterede bedre end deres respektive benchmark (sammenligningsgrundlag), mens seks forvaltere underpræsterede. Samlet set opnåede de eksterne forvaltere et merafkast på 1,1 pct. i forhold til benchmark.

7 Figur 2 Afkast i afdeling 1 og afdeling 2 før skat gennem % 10% 5% 0% -5% 7-10% -15% -20% Afdeling 1-25% Afdeling 2 dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Figur 3 Aktivfordeling afdeling 1 og afdeling 2 Afdeling 1 Afdeling 2 Lange obligationer 47,6% Højrenteobligationer 5,0% Børsnoterede aktier 19,7% Unoterede aktier 2,1% Ejendomme 10,4% Renteafdækning 14,4% Infrastruktur og skov 0,6% Lange obligationer 42,5% Højrenteobligationer 7,0% Børsnoterede aktier 32,4% Unoterede aktier 3,4% Ejendomme 12,3% Infrastruktur og skov 0,8% Råvarer 1,7% Råvarer 0,2% Unoterede aktier JØPs investeringer i unoterede aktier bidrager til diversifikationen af JØPs aktieinvesteringer. Et afkasttab på -10,8 pct. før skat er acceptabelt set i lyset af kursudviklingen på de børsnoterede aktier. Ultimo 2008 var der investeret for 696 mio. kr. i afdeling 1 og 105 mio. kr. i afdeling 2. Ejendomsforvaltningen Ejendomsporteføljen gav et samlet afkast på -7,2 pct. før skat i 2008, hvilket er acceptabelt. De danske udlejningsejendomme, som de senere år har givet et meget højt afkast, var generelt udsat for prisfald, og det resulterede i et tab på -9,6 pct. Værdien af de danske boligejendomme blev nedskrevet efter en fornyet mæglervurdering. De direkte ejede ejendomme er pr. 31. december 2008 i gennemsnit værdisat til kr.

8 Aftale om Finansiel Stabilitet Forsikringspakken 8 Med risiko for accelererende tvangssalg af realkreditobligationer fra danske pensionsselskaber med presset solvens og frygt for problemer med refinansiering af flexlånene på den årlige december-auktion greb den danske regering ind og indgik i slutningen af oktober en Aftale om finansiel stabilitet med brancheorganisationen Forsikring & Pension. Aftalen indebærer, at renten på realkreditobligationer nu kan indregnes i den rente, som pensionsselskaberne benytter til at fastsætte markedsværdien af pensionshensættelserne. Konsekvensen heraf er, at markedsværdien af pensionshensættelserne reduceres, og pensionsselskabernes solvens isoleret set forbedres tilsvarende. Som modydelse for denne lettelse indebar aftalen, at pensionsselskaberne udviser forsigtighed og konsoliderer sig: Bonuspolitikken og fastlæggelse af kontorenter skal tilrettelægges, så selskaberne som udgangspunkt ikke påtager sig forpligtelser ud over de aftalte pensionsgarantier. Figur 4 Geografisk aktiefordeling, faktisk og benchmark, pr. 31. december % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% JØP aktier 0% Danmark Europa USA Japan EM Andet Benchmark pr. m 2, mod kr. pr. m 2 året før, svarende til en nedskrivning på knap 10 pct. Afkastkravet er forøget med 0,4 procentpoint til nu 2,83 pct. i gennemsnit. Der blev i årets løb frasolgt én boligejendom og én blandet bolig- og erhvervsejendom. JØP har gennem de senere år afgivet investeringstilsagn til en række udenlandske og danske fonde med ejendomme i Europa, USA og Asien. Der er dog ikke afgivet nye tilsagn i Der er p.t. investeret i 13 fonde, hvoraf to er funds-offunds, den ene med global eksponering og den anden med asiatiske ejendomsfonde. Finanskrisen har også påvirket afkastet af ejendomsfondene, som samlet set blev på -6,2 pct. JØP forventer i de kommende år at øge beholdningen af udenlandske ejendomme og mindske andelen af danske. En del af JØPs danske boligejendomme vil blive frasolgt, hvis det kan ske til tilfredsstillende priser. Obligationer Den store beholdning af danske obligationer, der forvaltes af JØPs investeringsafdeling, var lyspunktet i et mørkt Afkastet blev på 8,2 pct. før skat efter et af de meste turbulente investeringsår i mands minde. Samlet set opnåede JØP et tilfredsstillende afkast på markedsniveau på den danske obligationsportefølje.

9 Aftalen indebærer endvidere, at pensionsselskaberne skal overgå til anvendelse af det individuelle solvensbehov ved indrapportering af solvensmæssig styrke til Finanstilsynet. Selskaberne skal som følge heraf ikke længere rapportere det gule trafiklys scenarie. For JØPs vedkommende har aftalen medført en solvensmæssig lettelse, der opgjort ved udgangen af 2008 udgjorde 230 mio. kr., men som i de to første måneder af 2009 er forøget væsentligt i takt med udvidelse af spændet mellem realkredit- og statsobligationer. Omvendt har overgangen til anvendelse af det individuelle solvensbehov betydet en væsentlig skærpelse af solvenskravet. Set under ét har de nye regler reduceret JØPs solvensmæssige råderum. 9 Figur 5 Afkast og kontorente efter skat % 20% 15% 10% 5% 0% -5% Afkast afd. 1 Kontorente afd. 1-10% Afkast afd. 2-15% * Kontorente afd. 2 * Afkast og kontorente for afdeling 2 gælder kun 2. halvår 2005 Det danske realkreditobligationsmarked nærmede sig på et tidspunkt et decideret sammenbrud. Det skete, fordi investorer over hele verden solgte ud af både aktier, kreditobligationer og som reaktion på sammenbruddet i de to amerikanske realkreditkæmper Freddie Mac og Fannie Mae også de ellers velfunderede danske realkreditobligationer. JØP slap pænt igennem dette stormvejr, selv om pensionskassen gennem året valgte at øge investeringerne i realkreditobligationer på bekostning af statsobligationer i takt med, at rentespændet blev udvidet. Kurstabet som følge af spændudvidelse blev kompenseret ved at tilpasse varigheden på beholdningen i takt med renteudviklingen. Strategien med køb af danske realkreditobligationer fik medvind af aftalen om Finansiel Stabilitet, der i årets sidste del stabiliserede markedet og trak afkastet på realkreditobligationerne kraftigt i vejret. Gennem årets første 10 måneder blev der overordnet opnået et merafkast ved tilpasninger af varigheden i obligationsporteføljen. I takt med introduktionen af de statslige redningspakker blev varigheden ændret til neutral i forhold til benchmark. JØP fik derfor ikke fuld udnyttelse af det kraftige rentefald i årets sidste to måneder. Højrenteobligationer Afkastet på de eksternt forvaltede obligationer blev på -25,4 pct. Det er hverken absolut eller relativt tilfredsstillende.

10 612 pct. i afkast 10 JØPs renteafdækning gav i 2008 et afkast på mio. kr. svarende til en afkastprocent på 612 pct. Renteafdækningerne var uden sammenligning det mest givtige aktiv i Det enorme afkast skyldes en voldsom forøgelse af værdien i de sidste to måneder af året, drevet af faldende rente og historisk høj rentevolatilitet. Udsvingene i både renter og rentevolatilitet var endvidere betydelige og afspejler de ekstreme forhold, der har rådet på kapitalmarkederne, siden Lehman Brothers gik ned. Som det fremgår af figur 1, steg værdien af renteafdækningerne fra midten af september til begyndelsen af november med omkring 9 mia. kr., for hen mod årets slutning igen at falde med adskillige milliarder kr. Som udviklingen gennem 2008 illustrerer, kan værdien af renteafdækningerne falde ligeså hurtigt, som den kan stige. Tabel 2 viser udviklingen i tab og gevinst på JØPs renteafdækninger siden starten i Specielt virksomhedsobligationer blev meget hårdt ramt af konkursfrygt. Højrenteobligationer forvaltes af fem forvaltere, hvor fire underpræsterede i 2008, flere af dem ganske betydeligt. Disse forvaltere vil blive fulgt tæt, idet forvalterne er ansat til at skaffe bedre afkast, end JØP ville kunne opnå ved passiv forvaltning. Sidst på året blev JØPs investeringer i erhvervsobligationer forøget i afdeling 2, da disse obligationer blev særligt hårdt ramt og vurderedes som attraktivt prisfastsat. Infrastruktur Infrastruktur er et nyere investeringsaktiv i JØP. I januar 2008 øgede JØP sit tilsagn til infrastrukturfonde fra 40 til 70 mio. USD. Den valgte fond har pt. investeret i parkeringsfaciliteter og havneanlæg i Nordamerika, jernbanefaciliteter i Sydeuropa samt el-faciliteter i Sydamerika. Ved udgangen af året var godt 20 pct. af tilsagnet placeret. Fondens værdi var ved udgangen af året på 91 mio. kr., svarende til et afkast på 3 pct. Skov I marts 2008 blev de første 20 mio. USD af en ramme på op til 2 pct. af JØPs samlede aktiver investeret i en skovfond. JØP har ifølge de ureviderede regnskaber fra 3. kvartal 2008 tjent 25 mio. kr. svarende til 27,6 pct. i afkast. Der arbejdes pt. med yderligere investeringer. Forventninger til 2009 Starten af 2009 har været præget af fortsatte betydelige aktiekursfald og beskedne positive afkast på obligationer. Der er stor usikkerhed vedrørende de økonomiske udsigter, og det kan ikke udelukkes, at den igangværende økonomiske tilbagegang vil vise sig at være længerevarende og dermed også i de kommende år vil indebære store risici og begrænsede afkastmuligheder. Bestyrelsen har udvidet fokus på risikostyring. Besøg os på web en Læs meget mere om JØPs investeringer på Råvarer I starten af 2008 gav bestyrelsen bemyndigelse til, at JØP kan investere på råvaremarkederne. Forventningen var dog, at den økonomiske afmatning ville få negativt afsmittende effekt på råvarepriserne, og derfor blev investeringerne udskudt. Efter betydelige råvareprisfald i årets anden halvdel har JØP i slutningen af året taget hul på at udnytte investeringsrammen på op til 2 pct. af formuen. Investeringen er helt overvejende sket i afdeling 2.

11 Tabel 2 Resultatopgørelse for JØPs renteafdækninger samt markedsværdi (mio. kr.) År Markedsværdi, primo Nettokøb Årets resultat Markedsværdi, ultimo Samlet

12 Tabel 3 Forvaltere, fordeling og afkast før skat pr. 31. december 2008 (før skat) Forvalter Mandat Markedsværdi Afkast Benchmark Merafkast Lange obligationer ,1 % 8,2 % -0,1 % 12 Højrente obligationer Aberdeen EM obligationer ,8 % -13,7 % -9,1 % PIMCO EM obligationer ,2 % -12,6 % -3,6 % Bluebay EM obligationer ,1 % 2,3 % -15,4 % Goldmann Sachs High Yield ,4 % -25,8 % -4,6 % AIG High Yield ,9 % -23,2 % 1,2 % Højrenteobligationer i alt ,4 % -18,4 % -7,0 % Børsnoterede aktier Danske Nykredit Alle ,3 % -48,6 % 4,3 % Europa SEB Small Cap ,2 % -53,2 % 6,9 % Unigestion Large Cap ,7 % -43,7 % 13,0 % Oechsle Large Cap ,1 % -43,7 % 6,7 % USA Schroders Small Cap ,9 % -31,5 % 2,6 % T. Rowe Price Large Cap ,3 % -33,9 % 0,5 % Japan SEB Alle ,4 % -25,7 % -7,7 % EM BankInvest Etablerede ,3 % -51,0 % -2,3 % BankInvest Nye EM 50-61,3 % -51,0 % -10,3 % Globale Marathon Large Cap ,6 % -37,8 % -1,8 % Alliance Bernstein Large Cap ,8 % -37,8 % -11,0 % Carnegie Large Cap ,1 % -37,8 % -1,3 % BankInvest Large Cap ,6 % -39,3 % 3,7 % Børsnoterede aktier i alt ,3 % -39,9 % -3,4 % Ejendomme ,2 % -6,5 % -0,7 % Alternative aktiver Unoterede aktier ,8 % na na Infrastruktur 91 3,0 % 8,2 % -5,2 % Skov ,6 % 18.8 % 8,8 % Råvarer ,1 % % 6,7 % Renteafdækning ,3 % na na Afdeling 1 og egenkapitalen ,6 % 6,1 % -0,5 % Afdeling ,9 % -14,6 % -0,3 %

13 13 Årets pensionsreguleringer Ifølge Aftalen om Finansiel Stabilitet (se side 8) er pensionsselskaberne forpligtede til at udvise tilbageholdenhed ved fastsættelsen af kontorenten. Bestyrelsen har på denne baggrund fastsat årets kontorente i afdeling 1 til 4,0 pct. Da medlemmernes gennemsnitlige grundlagsrente for langt de flestes vedkommende er noget lavere end den højeste grundlagsrente på 4,25 pct., er det muligt at opretholde de udmeldte pensioner ved en kontorente, der er lavere end 4,25 pct. JØPs aktuarer har beregnet, at en kontorente på 4,0 pct. vil være tilstrækkelig til at sikre, at de udmeldte pensioner opretholdes. Pensionistmedlemmer i afdeling 1 tildeles dog af it-tekniske årsager 4,25 pct. i kontorente, men den ekstra forrentning på 0,25 pct. vil blive udlignet i et efterfølgende år. Dette betyder, at når det bliver muligt, vil pensionistmedlemmerne få 0,25 pct. mindre i kontorente end de øvrige medlemmer i afdelingen. Årets kontorente i afdeling 2 fastsættes til -13 pct., stort set svarende til det opnåede afkast efter skat. I afdeling 2 følger kontorenten det opnåede afkast meget tæt, idet der ikke er behov for opbygning af kollektive reserver. I tidligere år med gode afkast har kontorenten været høj, men i 2008 bliver den altså negativ, fordi der ikke er kollektive reserver at tære på. Medlemmer i afdeling 2 har imidlertid en minimumspension beregnet ved en grundlagsrente på 0 pct., som JØP skal leve op til. JØP er dog ikke forpligtet til at give en kontorente på mindst 0 pct. hvert år. Den negative kontorente medfører et underskud, der finansieres af risiko- og administrationsoverskuddet samt ved træk på medlemmernes depoter. Omkostninger til administration og risikoudgifter har som ofte før vist sig at være billigere end forudsat i det beregnings- grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet. Overskuddet på 101 mio. kr. henholdsvis 263 mio. kr. tilskrives medlemmernes depoter, idet der dog tilbageholdes 5 pct. af indbetalingerne i afdeling 2 til opbyggelse af Særlige Bonushensættelser, der dækker afdelingens solvenskrav. Niveauet for årets pensionisttillæg har været genstand for grundige drøftelser i bestyrelsen. Et flertal i bestyrelsen har fastsat pensionisttillægget i afdeling 1 til 14 pct., en reduktion med 2 procentpoint i forhold til det aktuelle niveau. Ved fastsættelsen af pensionisttillægget er der lagt vægt på, at råderummet for tildeling af pensionisttillægget er reduceret væsentligt i Som følge af tab på aktier og virksomhedsobligationer og indførelse af skærpede solvenskrav er kassens solvensoverskud i form af ufordelte reserver ud over solvenskravet reduceret fra 6,6 mia. kr. ved udgangen af 2007 (efter de gamle regler) til 4,1 mia. kr. ved udgangen af 2008 (efter de nye regler). Hertil kommer, at de styrkelser, det har været nødvendigt at afsætte til dækning af længere levetid og lav rente, i særlig grad kommer pensionistmedlemmerne til gode, hvilket tilsiger en nedsættelse i pensionisttillægget for samlet set at opnå en rimelig fordeling mellem de forskellige medlemsgrupper. Modellen med et ensartet pensionisttillæg virker imidlertid ikke fair, når der er store forskelle i styrkelsernes fordeling på medlemmerne. Derfor igangsætter bestyrelsen et udredningsarbejde med henblik på at finde en ny model til fordeling af de ufordelte reserver. Aldersfordelte styrkelser og solvensoverskud i forhold til det individuelle solvensbehov fremgår af tabel 4, side 15. Beslutningerne vedrørende bonus og pensionisttillæg betyder, at en typisk pensionist, der ikke har valgt ordningen med forhøjet pension, vil få en regulering pr. 1. juli i år af den samlede pension, inklusive pensionisttillæg, i niveauet -1,5 pct.

14 14 Pensionisttillægget i afdeling 1 ny model påkrævet Siden diskussionen på generalforsamlingen i 2008 om størrelsen af og fremtiden for pensionisttillægget i afdeling 1 har JØP arbejdet med at analysere alternative modeller samt vurdere udviklingen i råderummet for fastlæggelsen af pensionisttillægget. Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at etablere en referencegruppe til drøftelse af pensionisttillægget. Gruppen bestod af tidligere direktør i PKA samt DJØF og JØP Bent Nyløkke, professor dr. jur. og tidligere medlem af bestyrelsen i JØP Kirsten Ketscher, sekretariatschef i De Økonomiske Råds Sekretariat og suppleant for bestyrelsen i JØP Lars Haagen Pedersen samt ansvarshavende aktuar i PKA Vibeke Thinggaard. De fire medlemmer af referencegruppen er alle medlemmer i JØP og repræsenterer juridisk, aktuarmæssig og økonomisk kompetence og såvel pensionerede som erhvervsaktive medlemmer. Bestyrelsen har holdt to møder med gruppen, hvis drøftelser samlede sig om to problemstillinger. Dels det retlige grundlag for ændringer i pensionisttillægget, dels principper for fordeling af kassens ufordelte reserver. Drøftelserne førte til, at bestyrelsen anså det for nødvendigt at få indhentet en retlig vurdering af grundlaget for ændringer i pensionisttillægget. Professor Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet påtog sig opgaven og afleverede et notat, der blev forelagt bestyrelse og referencegruppe. Notatet konkluderede, at JØP har haft gyldig hjemmel til at reducere pensionisttillægget, og at JØP ligeledes vil have mulighed for at reducere tillægget yderligere og måske helt afvikle det, hvis der er sagligt belæg herfor. Mads Bryde Andersens notat kan læses på JØPs hjemmeside. Drøftelsen af principper for fordeling af de ufordelte reserver de midler, der ikke er tilskrevet medlemmernes depoter og arbejdet med at analysere alternativer til den gældende mo- del for pensionisttillæg er omfattende og kræver yderligere arbejde i den kommende bestyrelsesperiode. Rimelig fordeling Pensionisttillægget blev i sin tid indført med det formål at give medlemmerne andel i de ufordelte reserver, de har sparet op. Det handler altså om en rimelig fordeling mellem medlemmerne. På grund af de seneste års lave rente og forlængede levetid har det været nødvendigt at benytte de ufordelte reserver til at finansiere de ekstra hensættelser (styrkelser), som i særlig grad bruges til at sikre pensionerne hos medlemmer med høje grundlagsrenter, herunder pensionister. Dermed er der risiko for, at der samlet set ikke opnås den ønskede rimelige fordeling mellem alle medlemsgrupper. Der er imidlertid mange udfordringer ved at finde en fair model. For det første målbarheden. Tillægget har altid været fastsat ved en diskretionær bestyrelsesbeslutning med udgangspunkt i en opgørelse af de ufordelte reserver. Der har ikke været anvendt nogen model eller beregningsformel. Det nærmeste, vi kommer på et eksplicit princip, er udmeldingen i beretningen for 1997, hvor det hedder: Målet er, at pensionisttillægget mere præcist afspejler forholdet mellem egenkapital plus bonusudjævningshensættelser og pensionshensættelser. Men dette princip har ikke været fulgt slavisk i de enkelte år. JØP har lige fra starten i 1974 udbetalt tillægget som et tillæg til den månedlige pension. Det mærkes meget konkret, idet 16 pct. i pensionisttillæg alt andet lige giver 16 pct. ekstra i udbetalt pension. Derfor vil en fjernelse af pensionstillægget være meget mærkbar, hvis ikke noget andet udligner forskellen f.eks. en højere kontorente. Det faktum, at tillægget udbetales som et tillæg til den månedlige pension, er en

15 Hjemmeside med mange muligheder Den daglige kilde til nyheder og fakta er hjemmesiden, hvor alle væsentlige informationer om JØP og pensionsordningen findes. JØP lægger stor vægt på åbenhed vedrørende investeringerne og lægger som en af meget få pensionskasser fondsstyringsinstruksen åbent frem på hjemmesiden. Fondsstyringsinstruksen fastlægger bestyrelsens overordnede retningslinjer for JØPs investeringer. JØP er også blandt de få pensionskasser, der giver mulighed for at følge afkastet løbende, se afkastsammenligninger, og meget mere. Efter en større omlægning er beregningsprogrammet nu tilbage på hjemmesiden. Dermed er JØP nu igen i stand til at levere medlemmerne en onlineservice, der er blandt de absolut bedste på markedet. Under Din Pension har de bidragsbetalende og hvilende medlemmer adgang til oplysninger om den aktuelle pensionsoversigt, de seneste indbetalinger, den aktuelle depotoversigt, elektroniske indbetalingskort, skatteindberetninger, mm. Samtidig giver pensionsberegningsprogrammet mulighed for at regne på egne pensionstal og f.eks. se effekten af en øget indbetaling. Bestyrelsen lægger vægt på, at der fremover også stilles oplysninger til rådighed for de pensionerede medlemmer, herunder om deres depotoversigt. Hjemmesiden understøttes af JØP Nyhedsbrev, der udkommer fire gange årligt, i marts, juni, september og december med kort faktuel information og guidelines. Artiklerne er korte med henvisning til at søge yderligere information på nettet. 15 grundlæggende svaghed ved systemet, for derved er der en risiko for, at medlemmerne fejlagtigt opfatter tillægget som en del af den faste pensionsudbetaling. Andre pensionskasser, der har eller har haft et lignende pensionisttillæg, har valgt at udbetale tillægget særskilt, f.eks. årligt eller halvårligt. Arbejdet med at finde en bedre model prioriteres højt i 2009, og der vil blive orienteret om bestyrelsens overvejelser i Nyhedsbrevet. Bestyrelsens mål er at kunne fremlægge sine overvejelser vedrørende en ny model på næste års generalforsamling. Udviklingen i forudsætninger vedrørende rente- og levetid har gjort, at medlemmernes pensioner ikke længere regnes ud fra samme forudsætninger. Men pensionisttillægget i den nuværende form er indført på et tidspunkt, hvor medlemsbestanden var mere homogen, og der er ikke sket tilpasninger i takt med, at dette har ændret sig. Dertil kommer, at der nu stilles krav om aflæggelse af regnskaber til markedsværdi. Det betyder, at pensionstilsagn afgivet på forskellige vilkår medfører krav om hensættelse af styrkelser. Derfor er der blandt medlemmerne stor forskel på, i hvor høj grad der lægges beslag på fælles ufordelte midler. Det bliver ikke afspejlet i pensionisttillægget, der er etableret, længe før disse forskelle opstod. I det omfang medlemmerne har bidraget forskelligt til opbygning af kassens ufordelte reserver ud over hvad forskellen i bidragene tilsiger reflekteres dette heller ikke i pensionisttillægget. Tabel 4 Styrkelser og solvensoverskud i procent af depotværdi i afdeling 1, pr. 31. december 2008 Alder, år over under 40 i alt Antal medlemmer Styrkelser 26 % 20 % 14 % 9 % 4 % 1 % 9 % Solvensoverskud 0 % 5 % 12 % 17 % 22 % 25 % 16 %

16 Medlemsudvikling 16 Tabel 5 Medlemsudvikling Offentligt ansatte Privatansatte Selvbetalere Ansatte advokater og advokatfuldmægtige Medlemmer med bidragsfri dækning Hvilende medlemmer Ikke-pensionister i alt Pensionistmedlemmer i alt Medlemmer i alt Tabel 6 Ikke-pensionerede medlemmer efter afdeling Afdeling 1 Afdeling 2 Antal medlemmer heraf hvilende Tabel 7 Pensionsmodtagere efter afdeling Afdeling 1 Afdeling 2 På alderspension På invalidepension På ægtefællepension På børnepension Tabel 8 Pension per 31/ for en overenskomstansat i staten (sluttrin) afdeling 1 Pensionsalder 60 år 65 år 67 år Pension fra JØP (kr.) Pension i forhold til slutløn* 44 % 67 % 82 % * Slutlønnen er lig nettoløn inkl. turnus- og rådighedstillæg. Pensionen er beregnet inkl. pensionisttillæg på 14 pct.

17 Fokus 2008 Forundersøgelse om øget samarbejde JØP og DIP (Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse) flyttede i 2006 sammen på Gl. Kongevej 11, hvor man deler reception, kantine og en række andre fællesfaciliteter. De to kassers investeringsafdelinger har fra starten siddet og arbejdet tæt sammen. I 2008 flyttede regnskabsafdelingerne sammen, og der blev ansat en sygeplejerske, der arbejder med invalidepensionssager på tværs af de to kasser. Målet er, at samarbejdet skal sikre et attraktivt fagligt miljø, reducere kassernes sårbarhed og medføre omkostningsfordele. Samarbejdet er vellykket, og bestyrelsen ser det gerne udvidet gerne også med andre kasser. Selv om egentlige fusioner er vanskelige pga. forskelle i regulativer og beregningsgrundlag, vil samarbejdet kunne udvides på en lang række områder. Bestyrelsen har iværksat en undersøgelse af, om der i et samarbejde med DIP og Lægernes Pensionskasse kan gives JØPs medlemmer tilbud om en række bankprodukter gennem Lægernes Pensionsbank. Denne proces vil blive søgt videreført i På investeringsområdet er det tætte samarbejde med DIP udvidet til at omfatte Lægernes Pensionskasse. Der samarbejdes om udvælgelse og overvågning af porteføljeforvaltere med ansvar for aktier og virksomhedsobligationer. Samarbejdet udvikler sig positivt, men kassernes fokus på Finanskrisen har i 2008 medført mindre fremdrift end ellers ønskeligt. I 2009 vil JØP afsøge mulighederne for fortsat udbygning af samarbejdet på investeringsområdet til også at omfatte andre aktivkategorier, der forvaltes eksternt. Selv om kasserne har forskellige strategier og selvstændige investeringsfunktioner, ligger der oplagte synergier i nærmere samarbejde på disse områder. Endelig har bestyrelsen besluttet i 2009 at gennemføre en forundersøgelse for at afdække mulighederne for at implementere de samme it-systemer, som DIP og andre pensionskasser overgår til i Fælles it-platforme er en forudsætning for at realisere bestyrelsens mål om at kunne etablere fælles administrative funktioner med andre pensionskasser. måtte vente på svar i mere end de to uger, der er fastsat som maksimal ventetid i komplicerede sager. Projektet blev indledt med en såkaldt 0-punktsmåling, der danner udgangspunkt for kommende målinger af projektets resultater. Den første måling viste, at i alt 85 pct. af de adspurgte erklærer sig samlet set tilfredse (50 pct.) eller meget tilfredse (35 pct.) med JØPs håndtering af deres henvendelse. Der vil blive fulgt op med nye målinger, når de planlagte tiltag er gennemført. Det er bestyrelsens mål, at medlemmerne i stadig højere grad skal kunne betjene sig selv via internettet, og her var udviklingen i 2008 et stort skridt fremad. Efter it-omlægninger blev online beregningsprogrammet relanceret, så det nu kan bruges af medlemmer i begge afdelinger. Generelt er mulighederne for at søge information på egne tal samlet på joep. dk under Din Pension blandt de mest udbyggede i branchen pt. Opbygningen af Din Pension har været en højprioritetsopgave i JØP det seneste år. Der er lagt vægt på at øge servicen og kvaliteten på de direkte medlemsrettede områder. Bestyrelsen har endvidere som mål, at JØP tilsluttes Pensionsinfo, men arbejdet med at levere data til Pensionsinfo.dk er prioriteret lavere end andre udviklingsopgaver på kort sigt. I forbindelse med skatteindberetningerne i foråret skete beklageligvis en række fejl, som omfattede de fleste af de medlemmer, der året før havde valgt at flytte fra afdeling 1 til afdeling 2. Bestyrelsen foranledigede en undersøgelse ved et eksternt revisionsfirma med henblik på at undgå lignende fejl i fremtiden. Sagen har uden tvivl skadet JØPs omdømme blandt de berørte medlemmer og er selvsagt utilfredsstillende. Ledelsen har efterfølgende justeret de interne rutiner for at forebygge, at noget tilsvarende sker i fremtiden. Forslag fra pensionistmedlemmer 17 Fokus på medlemsservice Som medlemsejet pensionskasse er tilgængelighed et nøgleord for JØP. Målinger viser generel tilfredshed med pensionskassens betjening og service samt tilbud om selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden. Men også, at der er plads til forbedringer. Bestyrelsen har drøftet to forslag fra pensionistmedlemmer anbefalet af Foreningen af Pensionerede Jurister og Økonomer. Et forslag om at udarbejde depotoversigt til pensionerede medlemmer vil blive indarbejdet i administrationens udviklingsplan. Det kan endnu ikke oplyses, hvornår depotoversigten vil være tilgængelig for pensionistmedlemmerne. Bestyrelsen igangsatte i 2008 et projekt med fokus på svartider. Langt de fleste henvendelser bliver besvaret med det samme. Når sagen kræver behandling, oplever hver femte at Et andet forslag om, at pensionerede medlemmer kan afbryde pensionsudbetalingen og eventuelt genoptage bidragsbetalingen, afventer indførelse af nyt it-system for pensionskas-

18 Valg til bestyrelsen er valgår. Fire af bestyrelsens syv medlemmer vælges ved direkte valg af og blandt medlemmerne. Alle de fire direkte valgte medlemmer har siddet otte år i bestyrelsen, og bestyrelsen finder det bedst stemmende med principperne om god selskabsledelse, at der sker udskiftning efter maksimalt 8-10 år. Da det af hensyn til kontinuiteten ikke er hensigtsmæssigt at udskifte alle medlemsvalgte på en gang, fratræder Anne Flindt og Jens Peter Fabricius, hvorefter bestyrelsen har valgt at indstille: Jytte Bovbjerg Gervig, Bent Nyløkke, Peter Lotz og Sven-Karsten Topp. Formandsskifte Efter to år som bestyrelsesformand har William Rentzmann ønsket at træde tilbage i forbindelse med generalforsamlingen til april. Baggrunden er, at mødeaktiviteten ud over de ordinære bestyrelsesmøder og arbejdet som formand har haft et langt større omfang end forventet og således har vist sig at være uforeneligt med hans arbejde som direktør i Kriminalforsorgen. Som ny formand for JØP har DJØFs hovedbestyrelse efter indstilling fra Overenskomstforeningens bestyrelse og JØPs bestyrelse valgt direktør Agnete Raaschou-Nielsen, idet valget af formand dog skal godkendes af JØPs generalforsamling. En lov pålægger JØP at oprette et revisionsudvalg, som overvåger pensionskassens regnskabsaflæggelse samt interne kontrolog risikostyringssystemer. Agnete Raaschou- Nielsen opfylder lovens krav om særlige kompetencer vedrørende regnskabsforhold. Overenskomstforeningens formand Lars Qvistgaard fortsætter som næstformand for JØPs bestyrelse, og endelig har DJØFs JØP ejer 51 ejendomme med tilsammen ca boliglejemål. Boligerne udlejes på markedsvilkår til medlemmerne efter medlemsanciennitet. Udlejning sker via boligportalen findbolig.nu, der drives af JØPs ejendomsadministrator, Dan- Ejendomme as. Udlejningssituationen i JØPs ejendomme er generelt god, og kun i enkelte tilfælde har det været nødvensens pensionister. Administrationen arbejder pt. på denne opgave. Det skal desuden overvejes nærmere, hvilke ændringer i regulativerne som er nødvendige for at gennemføre forslaget. Bestyrelsen har af disse grunde besluttet, at forslaget ikke gennemføres i indeværende år, men vil tage stilling til projektet, når projektudviklingsplanen for 2010 forelægges. Skat Mange medlemmer fik i slutningen af året udbetalt skattekompensation som en konsekvens af ændrede PAL-regler. Kompensationerne varierede fra få hundrede kroner til sekscifrede beløb. Alle pensionister fik pengene udbetalt med almindelig beskatning. For de ikke-pensionerede medlemmer var der valgmuligheder. Næsten alle valgte at lade pengene gå ubeskåret ind på pensionsdepotet i JØP, mens kun 8 pct. valgte at få pengene udbetalt med et fradrag på 60 pct. Opgaven med fordeling af de i alt 345 mio. kr. var den hidtil mest ressourcekrævende siden pensionsvalget i Den forløb planmæssigt. Regeringen har 1. marts 2009 indgået aftale med Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0, der i forlængelse af Skattekommissionens forslag til skattereform nedsætter skatten på arbejde og forøger en række afgifter på bl.a. energi. Af særlig betydning for pensionsopsparerne er indførelse af et loft på kr. for indbetalinger til ratepension samt en hensigtserklæring om indførelse af en midlertidig særskat for personer med store pensionsudbetalinger. En konkret model forventes fremlagt i løbet af foråret. JØP har gennem brancheorganisationen Forsikring & Pension arbejdet på, at regeringen blev gjort opmærksom på de uheldige konsekvenser af forslaget om særskatten. Aftaleteksten imødekommer de synspunkter, der er fremlagt af brancheorganisationen, idet det anføres, at den nye model skal tage hensyn til indkomster fra invalidepensionister, og at det fortsat skal være attraktivt at spare op til egen forsørgelse i alderdommen. God selskabsledelse Bestyrelsen har fulgt udmeldingerne fra regeringen og brancheorganisationen Forsikring & Pension om god selskabsledelse i pensionskasserne. Bestyrelsen er enig i de overordnede anbefalinger, som løbende overvejes i lyset af den øgede konkurrence og stigende kompleksitet i opgaverne, og vil i år gennemgå de enkelte anbefalinger på ny. I efteråret 2008 og igen i januar 2009 indgik regeringen aftaler om kreditpakker for at stimulere den kriseramte danske økonomi. På enkelte områder, såsom begrænsning af direktionsmedlemmers aflønning med variable lønandele og generalforsamlingens indsigt i lønpolitik for direktionen, vedrører aftalen også forsikrings- og pensionsbranchen. Lønnen til JØPs direktion inklusive pension udgjorde 1,8 mio. kr. i 2008 (1,9 mio. kr. i 2009). Der er ikke aftalt bonusordning med direktionen. Bestyrelsesformanden modtog kr. i honorar i 2008 ( kr. i 2009), næstformanden modtog kr., mens de øvrige medlemmer blev honoreret med kr. i Stigningen i formandsvederlaget i 2009 skyldes et betydeligt efterslæb i forhold til, hvad lignende formandsposter med samme arbejdsmængde honoreres med. Udlejning af boliger

19 hovedbestyrelse udpeget kommunaldirektør Suzanne Aaholm til bestyrelsen. Læs mere om de enkelte kandidater og nyvalg i indkaldelsen til generalforsamlingen. 19 digt at udbyde ledige lejligheder uden for medlemskredsen. JØP har i 2008 solgt to ejendomme med i alt 39 lejemål. Møder om pension JØPs administration er dagligt i telefonisk eller kontakt med mange medlemmer. For dem, der ønsker nærmere indsigt i pensionsforhold, er der forskellige muligheder for at møde JØPs pensionsvejledere. Seniormøderne afholdes to gange årligt i København og med mindre hyppighed i Århus, Odense og Aalborg. Seniormøderne er for medlemmer fra 55 år og opefter. I 2008 var der to velbesøgte møder i DJØFs mødelokaler i København for tilsammen over 100 medlemmer. Med næsten alderspensionister og en årlig nettotilgang på mere end 300 vil søgningen til orienteringsmøder om forberedelse til pension øges i de kommende år. På møderne stiller JØP op med to-tre pensionsvejledere for at kunne afklare spørgsmål på stedet. lagde i 2008 en række initiativer, der skal skabe bedre gennemsigtighed om bl.a. omkostningerne i pensionssektoren. På hjemmesiden findes en række oversigter, der med udgangspunkt i Forsikring & Pensions anbefalinger belyser JØPs omkostninger. Vi har også fremstillet et regnemodul, der viser omkostninger ved JØPs ratepensionsordning. Ratepension JØP ratepension er et tilbud til alle om ekstra opsparing til alderspension med mulighed for frit investeringsvalg via unit link. Indbetalingerne går udelukkende til alderspension. Omkostningerne i JØPs unit link ordning er lave sammenlignet med de fleste andre pensionsudbyderes tilsvarende produkter. Tilmelding og investeringsvalg foregår via hjemmesiden. Medlemsmøder er en anden mulighed, her handler det om JØPs pensionsordning generelt. Her er færre deltagere, men flere møder. I 2008 blev der afholdt otte møder i Århus, Aalborg og København. Møder annonceres i nyhedsbrevet, og tilmelding sker på nettet. Lave omkostninger Omkostningerne udviklede sig igen i 2008 fornuftigt. Omkostningsprocenten ligger med 2,0 pct. fortsat blandt branchens laveste. Det er bestyrelsens erklærede mål at holde omkostningerne på et lavt, konkurrencedygtigt niveau. JØP ser positivt på initiativer, der kan hjælpe pensionskunder med at afgøre, hvor det er billigst at få pensionsopsparingen forvaltet. Brancheorganisationen Forsikring og Pension frem-

20 Regnskabsresumé 20 Regnskabsresuméet er uddrag fra JØPs fuldstændige årsrapport, der består af en indledende ledelsesberetning, ledelses- og revisionspåtegning, en oversigt over den anvendte regnskabspraksis samt pensionskassens og koncernens resultatopgørelse og balance med tilhørende noter og specifikationer. Den fuldstændige årsrapport kan rekvireres hos JØP eller læses på joep.dk Femårsoversigt Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat 12,9 % 21,4 % 5,4 % 1,6 % 3,4 % Afkast før pensionsafkast, egenkapitalen 12,9 % 21,4 % 5,4 % 1,6 % 5,3 % Afkast før pensionsafkast, pensionshensættelserne 12,9 % 21,4 % 5,4 % 1,6 % 3,0 % Afkast efter pensionsafkastskat 11,3 % 18,8 % 4,9 % 1,5 % 3,0 % Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af medlemsbidrag* 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % Omkostningsprocent af hensættelser 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Omkostninger pr. medlem, kr.* Omkostningsresultat 0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % 0,00 % Risikonøgletal Risikoresultat 0,10 % -0,01 % -0,09 % -0,08 % -0,21 % Konsolideringsnøgletal Bonusgrad 0,0 % 2,3 % 3,3 % 5,1 % 1,2 % Medlemskapitalgrad 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % Egenkapitalgrad 26,7 % 29,3 % 27,4 % 24,0 % 21,6 % Overdækningsgrad 22,1 % 24,2 % 22,4 % 20,1 % 17,4 % Solvensdækning 572 % 574 % 549 % 611 % 508 % Forrentningsnøgletal Egenkapitalforrentning før skat 28,2 % 20,2 % 4,1 % -2,7 % -1,6 % Egenkapitalforrentning efter skat 26,7 % 17,8 % 3,6 % -2,9 % -2,2 % Forrentning af de pensionsmæssige hensættelser før skat 8,7 % 21,1 % 5,7 % 2,7 % 5,3 % Forrentning af medlemskonti før skat Forrentning af efterstillede kapitalindskud før skat Forrentning af særlige bonushensættelser type A før skat Forrentning af særlige bonushensættelser type B før skat 21,4 % 5,4 % 4,3 % -15,7 % * Omkostningsnøgletallene er beregnet med fradrag af de omkostninger, som er afholdt i forbindelse med udbetaling af PAL-kompensation. Disse omkostninger er direkte refunderet af de medlemmer, som har fået PAL-kompensation udbetalt/tilskrevet depotet. Hvis disse omkostninger ikke fradrages i forbindelse med beregningen, udgør omkostningsprocent af medlemsbidrag 2,1 pct. og omkostning pr. medlem 941 kr. Kontorente Kontorente afdeling 1 4,25 % 4,25 % 6,25 % 5,25 % 4,00 % Kontorente afdeling 2 10,90 % 7,00 % 5,60 % -13,00 % Kontorente, friholdte reserver 5,75 % 6,50 % 7,00 % 5,25 % 5,00 %

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2009

BERETNING OG REGNSKAB 2009 BERETNING OG REGNSKAB 2009 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Indkaldelse til generalforsamling Overblik Stærkt comeback for aktier og virksomhedsobligationer i 2009.

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet

Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet 31. oktober 2008 Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om finansiel stabilitet på pensionsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension er enige om en

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere