P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use."

Transkript

1 P-sætninger DANSK fortrykt ENGELSK fortrykt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring If medical advice is needed, have product P101: da beholderen eller etiketten. container or label at hand. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. Keep out of reach of children. P103: Læs etiketten før brug. Read label before use. Forebyggelse P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use. P202: P210: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P210AN: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Keep away from ignition sources. No smoking. P210GN: Holdes væk fra gnister. Rygning forbudt. Keep away from sparks. No smoking. P210VA: Holdes væk fra varme. Rygning forbudt. Keep away from heat. No smoking. P210ILD: Holdes væk fra åben ild. Rygning forbudt. Keep away from open flames. No smoking. P210VO: Holdes væk fra varme overflader. Rygning forbudt. Keep away from hot surfaces. No smoking. P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Do not spray on an open flame or other ignition source. P220: nærheden af tøj/brandfarlige materialer. Keep/Store away from clothing/combustible materials. P220BA: nærheden af baser. Keep/Store away from alkali materials. nærheden af stærke baser, alkoholer, Keep/Store away from strong bases, P220BAALAM: aminer. alcohols, amines. P220BR: nærheden af tøj/brandfarlige materialer. Keep/Store away from clothing/combustible materials. P220ORG: nærheden af organiske materialer. Keep/Store away from organic materials. nærheden af organiske materialer og fint Keep/Store away from organic materials P220ORGPUL: pulveriseret metal. and finely powdered metal.

2 P220OX: P220OXRE: P220SYBA: nærheden af oxiderbare materialer. nærheden af stærke oxidations- eller reduktionsmidler. nærheden af syrer eller baser. nærheden af syrer. Undgå at blande med brandbare materialer. Undgå at blande med oxiderende stoffer. Keep/Store away from oxidizing materials. Keep/Store away from strong oxidizing or reducing materials. Keep/Store away from acid or alkali materials. P220SY: Keep/Store away from acid materials. Take any precaution to avoid mixing with P221BR: combustibles. Take any precaution to avoid mixing with P221OX: oxidizing agents. Take any precaution to avoid mixing with P221SY: Undgå at blande med syrer. acids. P222: Undgå kontakt med luft. Do not allow contact with air. P223: Undgå kontakt med vand. Do not allow contact with water. P230: Holdes befugtet. Keep wetted. P230VAND: Holdes befugtet med vand. Keep wetted with water. P230PETR: Holdes befugtet med petroleumsether. Keep wetted with petroleum ether. P231: Håndteres under inaktiv gas. Handle under inert gas. P232: Beskyttes mod fugt. Protect from moisture. P233: Hold beholderen tæt lukket. Keep container tightly closed. P234: Opbevares kun i den originale beholder. Keep only in original container. P235: Opbevares køligt. Keep cool. P240: Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Ground/bond container and receiving equipment. P241: Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr. Use explosion-proof electrical equipment. P242: Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Use only non-sparking tools. P243: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Take precautionary measures against static discharge. P244: Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt. Keep valves and fittings free from oil and grease. P250: Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning. Do not subject to grinding/shock/friction. P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Do not pierce or burn, even after use. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P260PULVER: Indånd ikke støv. Do not breathe dust. P260ROEG: Indånd ikke røg. Do not breathe fume. P260GAS: Indånd ikke gas. Do not breathe gas. P260TAAGE: Indånd ikke aerosoltåge. Do not breathe mist. P260DA: Indånd ikke dampe og aerosoltåger. Do not breathe vapours and aerosols.

3 Do not breathe vapours, aerosols or P260DAP: Indånd ikke damp, aerosoler eller pulver. powder. P260DAMP: Indånd ikke damp. Do not breathe vapours. P260DS: Indånd ikke dampe eller spray. Do not breathe vapours or spray. P260SPRAY: Indånd ikke spray. Do not breathe spray. P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P261PULVER: Undgå indånding af støv. Avoid breathing dust. P261DA: Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. Avoid breathing vapours and aerosols. P261ROEG: Undgå indånding af røg. Avoid breathing fume. P261GAS: Undgå indånding af gas. Avoid breathing gas. P261TAAGE: Undgå indånding af aerosoltåge. Avoid breathing mist. P261DAP: Undgå indånding af damp, aerosoler eller pulver. Avoid breathing vapours, aerosols or powder. P261DAMP: Undgå indånding af damp. Avoid breathing vapours. P261SPRAY: Undgå indånding af spray. Avoid breathing spray. P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P263: Undgå kontakt under graviditet/amning. Avoid contact during pregnancy/while nursing. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. Wash hands thoroughly after handling. P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Do no eat, drink or smoke when using this product. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra Contaminated work clothing should not P272: arbejdspladsen. be allowed out of the workplace. P273: Undgå udledning til miljøet. Avoid release to the environment. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øj enbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P280: P280HA: Bær beskyttelseshandsker. Wear protective gloves. P280TOEJ: Bær beskyttelsestøj. Wear protective clothing. P280BRIL: Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Wear eye protection/face protection. P280HATOEJ: P280TOEJBRIL : Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Bær beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsb eskyttelse. Wear protective gloves/protective clothing. Wear protective clothing/eye protection/face protection. P280HABRIL: Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Wear protective gloves/eye protection.

4 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/a P280HABRILA: nsigtsbeskyttelse. Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse P282:. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection. P283: Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning. Wear fire/flame resistant/retardant clothing. P284: I tilfælde af utilstrækkelig ventilation anvend åndedrætsværn. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. P284UVENT: Anvend åndedrætsværn. Wear respiratory protection. P231 + P232: Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt. Handle under inert gas. Protect from moisture. P235 + P410: Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Keep cool. Protect from sunlight. Reaktion P301: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: IF SWALLOWED: P302: VED KONTAKT MED HUDEN: IF ON SKIN: P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): IF ON SKIN (or hair): P304: VED INDÅNDING: IF INHALED: P305: VED KONTAKT MED ØJNENE: IF IN EYES: P306: VED KONTAKT MED TØJET: IF ON CLOTHING: P308: VED eksponering eller mistanke om eksponering: IF exposed or concerned: P310: Ring omgående til en Immediately call a POISON CENTER/doctor. P311: Ring til en Call a POISON CENTER/doctor. P312: I tilfælde af ubehag ring til en Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. P313: Søg lægehjælp. Get medical advice/attention. P314: Søg lægehjælp ved ubehag. Get medical advice/attention if you feel unwell. P315: Søg omgående lægehjælp. Get immediate medical advice/attention. P320: Særlig behandling straks påkrævet. Specific treatment is urgent. P321: Særlig behandling påkrævet. Specific treatment. P330: Skyl munden. Rinse mouth. P331: Fremkald IKKE opkastning. Do NOT induce vomiting. P332: Ved hudirritation: If skin irritation occurs: P333: Ved hudirritation eller udslet: If skin irritation or rash occurs: P334: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. Immerse in cool water/wrap in wet bandages. P335: Børst løse partikler bort fra huden. Brush off loose particles from skin.

5 Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det Thaw frosted parts with lukewarm water. P336: angrebne område. Do no rub affected area. P337: Ved vedvarende øjenirritation: If eye irritation persists: P338: P340: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P342: Ved luftvejssymptomer: If experiencing respiratory symptoms: P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Rinse cautiously with water for several minutes. P352: Vask med rigeligt vand. Wash with plenty of water. P353: Skyl/brus huden med vand. Rinse skin with water/shower. P360: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes. Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. P361: Alt tilsmudset tøj tages straks af. Take off immediately all contaminated clothing. P362: Alt forurenet tøj tages af. Take off contaminated clothing. P363: Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Wash contaminated clothing before reuse. P364: Og vaskes inden genanvendelse. And wash it before reuse. P370: Ved brand: In case of fire: P371: Ved større brand og store mængder: In case of major fire and large quantities: P372: Eksplosionsfare ved brand. Explosion risk in case of fire. P373: BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne. DO NOT fight fire when fire reaches explosives. P374: Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Bekæmp branden på afstand på grund af Fight fire remotely due to the risk of P375: eksplosionsfare. explosion. P376: Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Stop leak if safe to do so. P377: Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. P378KUPU: Anvend kulsyre eller pulverslukker til Use carbon dioxide or dry chemical powder to extinguish. P378KUPUUV AND: P378KUPUSA: Anvend kulsyre eller pulverslukker til ANVEND IKKE VAND. Anvend kulsyre, pulverslukker eller tørt sand til Use carbon dioxide or dry chemical powder to extinguish. NEVER USE WATER. Use carbon dioxide, dry chemical powder, or dry sand to extinguish. P378PU: Anvend pulverslukker til Use dry chemical powder to extinguish. P378SA: Anvend tørt sand til Use dry sand to extinguish.

6 P378PUSA: Anvend pulverslukker eller tørt sand til Use dry chemical powder or dry sand to extinguish. P378SPEC: Anvend specielt pulver til brandslukning af metalbrande. Use special chemical powder to extinguish metalfire. P378VSA: Anvend vådt sand til Use wet sand to extinguish. P378VA: Anvend vandtåge til Use mist of water to extinguish. P380: Evakuer området. Evacuate area. P381: Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Eliminate all ignition sources if safe to do so. P390: Absorber udslip for at undgå materielskade. Absorb spillage to prevent material damage. P391: Udslip opsamles. Collect spillage. P301 + P310: P301 + P312: P301 + P330 + P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P302 + P334: P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P303 + P361 + P353: P304 + P340: P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P306 + P360: P308 + P311: P308 + P313: P332 + P313: P333 + P313: VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

7 P335 + P334: P337 + P313: P342 + P311: Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved luftvejssymptomer: Ring til en Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor. P361 + P364: Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. P362 + P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P376: Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert. In case of fire: Stop leak if safe to do so. P378KUPU: Ved brand: Anvend kulsyre eller pulverslukker til In case of fire: Use carbon dioxide or dry chemical powder to extinguish. P378KUPUSA: Ved brand: Anvend kulsyre, pulverslukker eller tørt sand til In case of fire: Use carbon dioxide, dry chemical powder, or dry sand to extinguish. P378PU: Ved brand: Anvend pulverslukker til In case of fire: Use dry chemical powder to extinguish. P378SA: Ved brand: Anvend tørt sand til In case of fire: Use dry sand to extinguish. P378PUSA: Ved brand: Anvend pulverslukker eller tørt sand til In case of fire: Use dry chemical powder or dry sand to extinguish. P378SPEC: Ved metalbrand: Anvend specielt pulver til In case of metalfire: Use special chemical powder to extinguish. P378VSA: Ved brand: Anvend vådt sand til In case of fire: Use wet sand to extinguish. P378VA: Ved brand: Anvend vandtåge til In case of fire: Use mist of water to extinguish. P380: Ved brand: Evakuer området. In case of fire: Evacuate area. Ved brand: Evakuer området. Bekæmp P380 + branden på afstand på grund af In case of fire: Evacuate area. Fight fire P375: eksplosionsfare. remotely due to the risk of explosion. P371 + P380 + P375: Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare. In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. Opbevaring P401: Opbevares i en godkendt sikret boks p.g.a. eksplosionsrisiko. Store in an approved secure box due to the risk of explosion. P402: Opbevares et tørt sted. Store in a dry place. P403: Opbevares på et godt ventileret sted. Store in a well-ventilated place. P404: Opbevares i en lukket beholder. Store in a closed container. P405: Opbevares under lås. Store locked up.

8 P406: Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning. Obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne. Store in corrosive resistant container with a resistant inner liner. P407: Maintain air gap between stacks/pallets. P410: Beskyttes mod sollys. Protect from sunlight. Opbevares ved en temperatur, som ikke Store at temperatures not exceeding - P411(-18): overstiger -18 C. 18 C. Opbevares ved en temperatur, som ikke P411(5): overstiger 5 C. Store at temperatures not exceeding 5 C. Opbevares ved en temperatur, som ikke Store at temperatures not exceeding P411(15): overstiger 15 C. 15 C. Opbevares ved en temperatur, som ikke Store at temperatures not exceeding P411(20): overstiger 20 C. 20 C. Opbevares ved en temperatur, som ikke Store at temperatures not exceeding P411(50): overstiger 50 C. 50 C. Må ikke udsættes for temperaturer på Do not expose to temperatures exceeding P412: over 50 C. 50 C. P413(-18): P413(5): P413(20): P420: P422IN: Bulkmængder opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger -18 C. Bulkmængder opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 5 C. Bulkmængder opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 20 C. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. Indholdet skal opbevares under inert gas. Store bulk masses at temperatures not exceeding -18 C. Store bulk masses at temperatures not exceeding 5 C. Store bulk masses at temperatures not exceeding 20 C. Store away from other materials. Store contents under inert gas. P422AR: Indholdet skal opbevares under argon. Store contents under argon. P422MI: Indholdet skal opbevares under mineralolie. Store contents under mineral oil. P422NI: Indholdet skal opbevares under nitrogen. Store contents under nitrogen. P422PA: Indholdet skal opbevares under paraffinolie. Store contents under liquid paraffin. P422PE: Indholdet skal opbevares under petroleum. Store contents under kersoene. P422VA: Indholdet skal opbevares under vand. Store contents under water. P402 + P404: Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Store in a dry place. Store in a closed container. P403 + P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Store in a well-ventilated place. Keep cool.

9 P410 + P403: Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Protect from sunlight. Store in a wellventilated place. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes Protect from sunlight. Do no expose to P410 + P412: for temperaturer på over 50 C. temperatures exceeding 50 C. P411 + P235: Opbevares køligt. Keep cool. P411 + P235(- 18) P411 + P235(5) P411 + P235(15) P501: P502 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger -18 C. Opbevares køligt. Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 5 C. Opbevares køligt. Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 15 C. Opbevares køligt. Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes som farligt affald. Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren. Store at temperatures not exceeding - 18 C. Keep cool. Store at temperatures not exceeding 5 C. Keep cool. Store at temperatures not exceeding 15 C. Keep cool. Dispose of contents/container as hazardous waste. Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere