P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use."

Transkript

1 P-sætninger DANSK fortrykt ENGELSK fortrykt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring If medical advice is needed, have product P101: da beholderen eller etiketten. container or label at hand. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. Keep out of reach of children. P103: Læs etiketten før brug. Read label before use. Forebyggelse P201: Indhent særlige anvisninger før brug. Obtain special instructions before use. P202: P210: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P210AN: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Keep away from ignition sources. No smoking. P210GN: Holdes væk fra gnister. Rygning forbudt. Keep away from sparks. No smoking. P210VA: Holdes væk fra varme. Rygning forbudt. Keep away from heat. No smoking. P210ILD: Holdes væk fra åben ild. Rygning forbudt. Keep away from open flames. No smoking. P210VO: Holdes væk fra varme overflader. Rygning forbudt. Keep away from hot surfaces. No smoking. P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Do not spray on an open flame or other ignition source. P220: nærheden af tøj/brandfarlige materialer. Keep/Store away from clothing/combustible materials. P220BA: nærheden af baser. Keep/Store away from alkali materials. nærheden af stærke baser, alkoholer, Keep/Store away from strong bases, P220BAALAM: aminer. alcohols, amines. P220BR: nærheden af tøj/brandfarlige materialer. Keep/Store away from clothing/combustible materials. P220ORG: nærheden af organiske materialer. Keep/Store away from organic materials. nærheden af organiske materialer og fint Keep/Store away from organic materials P220ORGPUL: pulveriseret metal. and finely powdered metal.

2 P220OX: P220OXRE: P220SYBA: nærheden af oxiderbare materialer. nærheden af stærke oxidations- eller reduktionsmidler. nærheden af syrer eller baser. nærheden af syrer. Undgå at blande med brandbare materialer. Undgå at blande med oxiderende stoffer. Keep/Store away from oxidizing materials. Keep/Store away from strong oxidizing or reducing materials. Keep/Store away from acid or alkali materials. P220SY: Keep/Store away from acid materials. Take any precaution to avoid mixing with P221BR: combustibles. Take any precaution to avoid mixing with P221OX: oxidizing agents. Take any precaution to avoid mixing with P221SY: Undgå at blande med syrer. acids. P222: Undgå kontakt med luft. Do not allow contact with air. P223: Undgå kontakt med vand. Do not allow contact with water. P230: Holdes befugtet. Keep wetted. P230VAND: Holdes befugtet med vand. Keep wetted with water. P230PETR: Holdes befugtet med petroleumsether. Keep wetted with petroleum ether. P231: Håndteres under inaktiv gas. Handle under inert gas. P232: Beskyttes mod fugt. Protect from moisture. P233: Hold beholderen tæt lukket. Keep container tightly closed. P234: Opbevares kun i den originale beholder. Keep only in original container. P235: Opbevares køligt. Keep cool. P240: Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Ground/bond container and receiving equipment. P241: Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr. Use explosion-proof electrical equipment. P242: Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Use only non-sparking tools. P243: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Take precautionary measures against static discharge. P244: Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt. Keep valves and fittings free from oil and grease. P250: Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning. Do not subject to grinding/shock/friction. P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Do not pierce or burn, even after use. P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P260PULVER: Indånd ikke støv. Do not breathe dust. P260ROEG: Indånd ikke røg. Do not breathe fume. P260GAS: Indånd ikke gas. Do not breathe gas. P260TAAGE: Indånd ikke aerosoltåge. Do not breathe mist. P260DA: Indånd ikke dampe og aerosoltåger. Do not breathe vapours and aerosols.

3 Do not breathe vapours, aerosols or P260DAP: Indånd ikke damp, aerosoler eller pulver. powder. P260DAMP: Indånd ikke damp. Do not breathe vapours. P260DS: Indånd ikke dampe eller spray. Do not breathe vapours or spray. P260SPRAY: Indånd ikke spray. Do not breathe spray. P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P261PULVER: Undgå indånding af støv. Avoid breathing dust. P261DA: Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. Avoid breathing vapours and aerosols. P261ROEG: Undgå indånding af røg. Avoid breathing fume. P261GAS: Undgå indånding af gas. Avoid breathing gas. P261TAAGE: Undgå indånding af aerosoltåge. Avoid breathing mist. P261DAP: Undgå indånding af damp, aerosoler eller pulver. Avoid breathing vapours, aerosols or powder. P261DAMP: Undgå indånding af damp. Avoid breathing vapours. P261SPRAY: Undgå indånding af spray. Avoid breathing spray. P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P263: Undgå kontakt under graviditet/amning. Avoid contact during pregnancy/while nursing. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. Wash hands thoroughly after handling. P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Do no eat, drink or smoke when using this product. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra Contaminated work clothing should not P272: arbejdspladsen. be allowed out of the workplace. P273: Undgå udledning til miljøet. Avoid release to the environment. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øj enbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P280: P280HA: Bær beskyttelseshandsker. Wear protective gloves. P280TOEJ: Bær beskyttelsestøj. Wear protective clothing. P280BRIL: Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Wear eye protection/face protection. P280HATOEJ: P280TOEJBRIL : Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. Bær beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsb eskyttelse. Wear protective gloves/protective clothing. Wear protective clothing/eye protection/face protection. P280HABRIL: Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Wear protective gloves/eye protection.

4 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/a P280HABRILA: nsigtsbeskyttelse. Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse P282:. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection. P283: Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning. Wear fire/flame resistant/retardant clothing. P284: I tilfælde af utilstrækkelig ventilation anvend åndedrætsværn. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. P284UVENT: Anvend åndedrætsværn. Wear respiratory protection. P231 + P232: Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt. Handle under inert gas. Protect from moisture. P235 + P410: Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Keep cool. Protect from sunlight. Reaktion P301: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: IF SWALLOWED: P302: VED KONTAKT MED HUDEN: IF ON SKIN: P303: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): IF ON SKIN (or hair): P304: VED INDÅNDING: IF INHALED: P305: VED KONTAKT MED ØJNENE: IF IN EYES: P306: VED KONTAKT MED TØJET: IF ON CLOTHING: P308: VED eksponering eller mistanke om eksponering: IF exposed or concerned: P310: Ring omgående til en Immediately call a POISON CENTER/doctor. P311: Ring til en Call a POISON CENTER/doctor. P312: I tilfælde af ubehag ring til en Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. P313: Søg lægehjælp. Get medical advice/attention. P314: Søg lægehjælp ved ubehag. Get medical advice/attention if you feel unwell. P315: Søg omgående lægehjælp. Get immediate medical advice/attention. P320: Særlig behandling straks påkrævet. Specific treatment is urgent. P321: Særlig behandling påkrævet. Specific treatment. P330: Skyl munden. Rinse mouth. P331: Fremkald IKKE opkastning. Do NOT induce vomiting. P332: Ved hudirritation: If skin irritation occurs: P333: Ved hudirritation eller udslet: If skin irritation or rash occurs: P334: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. Immerse in cool water/wrap in wet bandages. P335: Børst løse partikler bort fra huden. Brush off loose particles from skin.

5 Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det Thaw frosted parts with lukewarm water. P336: angrebne område. Do no rub affected area. P337: Ved vedvarende øjenirritation: If eye irritation persists: P338: P340: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P342: Ved luftvejssymptomer: If experiencing respiratory symptoms: P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Rinse cautiously with water for several minutes. P352: Vask med rigeligt vand. Wash with plenty of water. P353: Skyl/brus huden med vand. Rinse skin with water/shower. P360: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes. Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. P361: Alt tilsmudset tøj tages straks af. Take off immediately all contaminated clothing. P362: Alt forurenet tøj tages af. Take off contaminated clothing. P363: Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Wash contaminated clothing before reuse. P364: Og vaskes inden genanvendelse. And wash it before reuse. P370: Ved brand: In case of fire: P371: Ved større brand og store mængder: In case of major fire and large quantities: P372: Eksplosionsfare ved brand. Explosion risk in case of fire. P373: BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne. DO NOT fight fire when fire reaches explosives. P374: Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Bekæmp branden på afstand på grund af Fight fire remotely due to the risk of P375: eksplosionsfare. explosion. P376: Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Stop leak if safe to do so. P377: Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. P378KUPU: Anvend kulsyre eller pulverslukker til Use carbon dioxide or dry chemical powder to extinguish. P378KUPUUV AND: P378KUPUSA: Anvend kulsyre eller pulverslukker til ANVEND IKKE VAND. Anvend kulsyre, pulverslukker eller tørt sand til Use carbon dioxide or dry chemical powder to extinguish. NEVER USE WATER. Use carbon dioxide, dry chemical powder, or dry sand to extinguish. P378PU: Anvend pulverslukker til Use dry chemical powder to extinguish. P378SA: Anvend tørt sand til Use dry sand to extinguish.

6 P378PUSA: Anvend pulverslukker eller tørt sand til Use dry chemical powder or dry sand to extinguish. P378SPEC: Anvend specielt pulver til brandslukning af metalbrande. Use special chemical powder to extinguish metalfire. P378VSA: Anvend vådt sand til Use wet sand to extinguish. P378VA: Anvend vandtåge til Use mist of water to extinguish. P380: Evakuer området. Evacuate area. P381: Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Eliminate all ignition sources if safe to do so. P390: Absorber udslip for at undgå materielskade. Absorb spillage to prevent material damage. P391: Udslip opsamles. Collect spillage. P301 + P310: P301 + P312: P301 + P330 + P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P302 + P334: P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P303 + P361 + P353: P304 + P340: P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P306 + P360: P308 + P311: P308 + P313: P332 + P313: P333 + P313: VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes. IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

7 P335 + P334: P337 + P313: P342 + P311: Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved luftvejssymptomer: Ring til en Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor. P361 + P364: Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. P362 + P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P376: Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert. In case of fire: Stop leak if safe to do so. P378KUPU: Ved brand: Anvend kulsyre eller pulverslukker til In case of fire: Use carbon dioxide or dry chemical powder to extinguish. P378KUPUSA: Ved brand: Anvend kulsyre, pulverslukker eller tørt sand til In case of fire: Use carbon dioxide, dry chemical powder, or dry sand to extinguish. P378PU: Ved brand: Anvend pulverslukker til In case of fire: Use dry chemical powder to extinguish. P378SA: Ved brand: Anvend tørt sand til In case of fire: Use dry sand to extinguish. P378PUSA: Ved brand: Anvend pulverslukker eller tørt sand til In case of fire: Use dry chemical powder or dry sand to extinguish. P378SPEC: Ved metalbrand: Anvend specielt pulver til In case of metalfire: Use special chemical powder to extinguish. P378VSA: Ved brand: Anvend vådt sand til In case of fire: Use wet sand to extinguish. P378VA: Ved brand: Anvend vandtåge til In case of fire: Use mist of water to extinguish. P380: Ved brand: Evakuer området. In case of fire: Evacuate area. Ved brand: Evakuer området. Bekæmp P380 + branden på afstand på grund af In case of fire: Evacuate area. Fight fire P375: eksplosionsfare. remotely due to the risk of explosion. P371 + P380 + P375: Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare. In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. Opbevaring P401: Opbevares i en godkendt sikret boks p.g.a. eksplosionsrisiko. Store in an approved secure box due to the risk of explosion. P402: Opbevares et tørt sted. Store in a dry place. P403: Opbevares på et godt ventileret sted. Store in a well-ventilated place. P404: Opbevares i en lukket beholder. Store in a closed container. P405: Opbevares under lås. Store locked up.

8 P406: Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning. Obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne. Store in corrosive resistant container with a resistant inner liner. P407: Maintain air gap between stacks/pallets. P410: Beskyttes mod sollys. Protect from sunlight. Opbevares ved en temperatur, som ikke Store at temperatures not exceeding - P411(-18): overstiger -18 C. 18 C. Opbevares ved en temperatur, som ikke P411(5): overstiger 5 C. Store at temperatures not exceeding 5 C. Opbevares ved en temperatur, som ikke Store at temperatures not exceeding P411(15): overstiger 15 C. 15 C. Opbevares ved en temperatur, som ikke Store at temperatures not exceeding P411(20): overstiger 20 C. 20 C. Opbevares ved en temperatur, som ikke Store at temperatures not exceeding P411(50): overstiger 50 C. 50 C. Må ikke udsættes for temperaturer på Do not expose to temperatures exceeding P412: over 50 C. 50 C. P413(-18): P413(5): P413(20): P420: P422IN: Bulkmængder opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger -18 C. Bulkmængder opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 5 C. Bulkmængder opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 20 C. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. Indholdet skal opbevares under inert gas. Store bulk masses at temperatures not exceeding -18 C. Store bulk masses at temperatures not exceeding 5 C. Store bulk masses at temperatures not exceeding 20 C. Store away from other materials. Store contents under inert gas. P422AR: Indholdet skal opbevares under argon. Store contents under argon. P422MI: Indholdet skal opbevares under mineralolie. Store contents under mineral oil. P422NI: Indholdet skal opbevares under nitrogen. Store contents under nitrogen. P422PA: Indholdet skal opbevares under paraffinolie. Store contents under liquid paraffin. P422PE: Indholdet skal opbevares under petroleum. Store contents under kersoene. P422VA: Indholdet skal opbevares under vand. Store contents under water. P402 + P404: Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Store in a dry place. Store in a closed container. P403 + P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Store in a well-ventilated place. Keep cool.

9 P410 + P403: Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Protect from sunlight. Store in a wellventilated place. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes Protect from sunlight. Do no expose to P410 + P412: for temperaturer på over 50 C. temperatures exceeding 50 C. P411 + P235: Opbevares køligt. Keep cool. P411 + P235(- 18) P411 + P235(5) P411 + P235(15) P501: P502 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger -18 C. Opbevares køligt. Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 5 C. Opbevares køligt. Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 15 C. Opbevares køligt. Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes som farligt affald. Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren. Store at temperatures not exceeding - 18 C. Keep cool. Store at temperatures not exceeding 5 C. Keep cool. Store at temperatures not exceeding 15 C. Keep cool. Dispose of contents/container as hazardous waste. Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 7635 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 03/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 7633 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

fysiske farer DANSK ENGELSK H200: Ustabilt eksplosiv. Unstable explosives. H201: Eksplosiv, masseeksplosionsfare. Explosive; mass explosion hazard.

fysiske farer DANSK ENGELSK H200: Ustabilt eksplosiv. Unstable explosives. H201: Eksplosiv, masseeksplosionsfare. Explosive; mass explosion hazard. H-sætninger fysiske farer DANSK ENGELSK H200: Ustabilt eksplosiv. Unstable explosives. H201: Eksplosiv, masseeksplosionsfare. Explosive; mass explosion hazard. H202: Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN MOTORCYCLE PROTECTANT Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Identifikation af virksomheden: MOTORCYCLE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af produktet:

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af produktet: Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Side: 1 Kompileringsdato: 30/04/2015 Version: 1 Produktnavn: Q4 AEROSOL 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN MOTORCYCLE DEGREASER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58 Produktnavn : MULTILUBE Dato : 01.04.04 Ref.Nr.: AB17030-10-010404 Gennemgang af : 28.01.03 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT Produktnavn : MULTILUBE PR-nummer: Under

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112 Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY Side: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY PR-Nr.: Anvendelse: Glidemiddel til plastrør Emballage: 400

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-02-2006 Udarbejdet den: 14-02-2006 / HBN Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2007 12 13 Revideret den: 2015 07 02 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Grunding Rød, Grunding Hvid, Grunding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Gnaverstop Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikationer 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 1710451 Leverandør: Udarbejdet den: 10102007 / MBM Geltop as Storhaven 10 Mølholm Anvendelse:

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Thomas Feld Kemi Klasse 1.4 HTX Roskilde

Thomas Feld Kemi Klasse 1.4 HTX Roskilde 1 Formål: Undersøgelse af forbrændingsreaktioner for nogle karbonhydrider. Materialer: 3 alkaner Pentan S16: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt Octan R 38: Irriterer huden R 50/53: "Meget

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 1511631 OFFICE DEPOT 400ML HFC FREE AIR DUSTER Side 1 Dato: 10/03/2010 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 1511631 OFFICE DEPOT 400ML HFC

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator:

Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Epson blækpatron T6242 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2015 05 29 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 420 Offshore Artikelnr: 42005 42003

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig fliseklæb

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig fliseklæb Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 584350 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilimprægnering - Produktkode: 80074100

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1152322 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Selvlysende

SIKKERHEDSDATABLAD Selvlysende SIKKERHEDSDABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON A4370 Speciality

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet klæbestof Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON A660B

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSVEDLIGEHOLDER

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Overfladebeskyttelse m.m. Internt vare-nr. Betegnelse 0244,5258 SCAN-TEX SILICONE National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN KEMISK NAVN Air-bag modules Varenummer 1327029 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af IKL Produkter HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE MiterAktivator Aktivator kan anvendes til læder,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 27-01-2005 Revideret den: 27-01-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15-11-2007 Udarbejdet den: 15-11-2007 / HBN Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 487619 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Fin

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Fin Revision 31/03/2015 Erstatter dato 31/03/2015 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Fin PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Socko

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Lakrensemiddel til autolakker.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Lakrensemiddel til autolakker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Special Lakrens D2. Varenummer: 03-930 405. Produktregistreringsnummer: 1515058. Anvendelse: Lakrensemiddel til autolakker. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 05. 01. 2004.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere