VEDTÆGTER ÅRGANG 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER ÅRGANG 2014."

Transkript

1 VEDTÆGTER ÅRGANG INDLEDNING 1.0 NAVN 2.0 HJEMSTED 3.0 FORMÅL Vedtægter for Godthåb Bådeforening er revideret senest efter det under ordinær generalforsamling 8. marts 2014 godkendte ændringsforsalg. 1.1 Foreningens navn er Godthåb Bådeforening. 2.1 Foreningens hjemsted er Nuuk, Grønland. 3.1 Foreningens formål er: at etablere og drive havnefaciliteter for foreningens medlemmer i den del af året, hvor havnearealet normalt er isfrit, at repræsentere medlemmernes interesser udadtil, at arbejde for at fremme sikkerheden til søs, at varetage medlemmernes interesser i øvrigt. 4.0 MEDLEMSKAB AF FORENINGEN 4.1 Som aktivt medlem kan optages enhver person over 18 år, der har bopæl i Nuuk by og omkringliggende bygder. Medlemskabet kan ved midlertidig udrejse af Nuuk, f.eks. årskursus, uddannelse el. lign. opretholdes efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. 4.2 Foreninger, institutioner, virksomheder og andre juridiske personer kan efter bestyrelsesbeslutning optages i foreningen på vilkår svarende til et personligt aktivt medlemskab. De nævnte juridiske personer må ikke have til formål udelukkende at eje og drive en båd. 4.3 Indmeldelse i, samt udmeldelse af, foreningen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse. 4.4 Foreningen skal føre et medlemskartotek over medlemmernes navne, adresser, telefonnumre og bådplads. 4.5 I forbindelse med indmeldelse og flytning har medlemmerne pligt til at give skriftlig meddelelse til foreningen om medlemmets gældende adresse samt telefonnummer. Det er således medlemmets ansvar, at foreningen kan træffe medlemmet skriftligt og telefonisk. 4.6 Æresmedlemmer kan, efter indstilling fra medlemmerne eller bestyrelsen, udnævnes af generalforsamlingen med flertal som ved vedtægtsændringer, jfr. pkt. 16. Et æresmedlem betaler ikke årskontingent, jfr. pkt. 7,1 og har livslangt medlemskab af foreningen. Æresmedlemmer har ret

2 til at deltage i og stemme på generalforsamlinger. Æresmedlemmer nyder i øvrigt de samme rettigheder som aktive medlemmer. 4.7 Foreningen kan optage passive medlemmer, der betaler et nedsat kontingent, jfr. pkt. 7. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på foreningens generalforsamling og kan ikke vælges til bestyrelsen af foreningen. Fra tilmeldingstidspunktet optjener det passive medlem anciennitet i foreningen også med hensyn til bådplads. 5.0 TILDELING AF BÅDPLADS 5.1 Kun aktive medlemmer af foreningen kan få anvist bådplads ved foreningens broanlæg. Medlemmerne har først krav på deres egne bådepladser efter der er afholdt standerhejsning eller efter havnemesteren har givet grønt lys for at man skal placere bådene på egne pladser. 5.2 Hvert aktiv medlem af foreningen jf. 4.1 og 4.2 har krav på (se dog pkt. 5.6 om venteliste) én plads ved foreningens broanlæg til den bådtype og størrelse som bestyrelsen og havnemester finder forsvarligt for broanlægget. 5.3 Hvis en båd ejes af flere personer i fællesskab, skal én af disse personer indmeldes som aktivt medlem, medens den eller de øvrige skal indmeldes som passive medlemmer. Fællesskabet har alene én stemme, der udøves af det aktive medlem og har alene krav på én bådplads i foreningen. 5.4 Der kan kun tildeles bådplads mod forevisning af kvittering for betalt pladsleje og kontingent, samt gyldig og betalt ansvarsforsikring for båden. Det er endvidere en betingelse, at indehaveren/indehaverne af bådpladsen og forsikringstageren/forsikringstagerne ifølge bådforsikringen er den/de samme. 5.5 Såfremt et medlem uden tildelt bådplads ikke kan forevise kvittering for betalt pladsleje, kontingent og forsikring efter foreningens til enhver tid gældende betalingsbetingelser, er bestyrelsen berettiget til at disponere over pladsen. Bestyrelsen er i så fald berettiget til at bortfjerne båden for ejerens regning og risiko. Båden vil blive ilandsat og henlagt på en af kommunen anvist eller foreningen tilhørende plads, der ikke nødvendigvis er indhegnet. Eller båden kan blive henlagt ved bøje eller for svaj, alt uden ansvar for foreningen. 5.6 Såfremt antallet af medlemmer i foreningen, der ønsker en bådplads, overstiger antallet af bådpladser, oprettes der en venteliste, der administreres af havnemesteren. 5.7 Gæstepladser til udenbys bådejere kan anvises midlertidigt, såfremt forholdene tillader det. Dette kan kun ske ved havnemesterens foranstaltning. 6.0 ANSVAR, SKADE PÅ BÅDEBROER M..V. 6.1 Foreningen fralægger sig ethvert ansvar for skader på både, det være sig til vands eller til lands, der måtte opstå som følge af ekstraordinære begivenheder såsom, men ikke begrænset til, ildebrand, hærværk, vindbelastninger, isdannelser m.v.

3 6.2 Foreningen fralægger sig endvidere ethvert ansvar for skader som følge af, men ikke begrænset til, uforsvarlig fortøjning, utilstrækkelig affendring mellem bådene mv. 6.3 Det er op til det enkelte medlem af foreningen efter eget skøn at forsikre sig mod skader på båd og eget materiel. 6.4 Overfor ikke-medlemmer, restanter, ekskluderede eller medlemmer, der anvender foreningens bådebroer i strid med gældende regler har foreningen ret til uden ansvar at fjerne eller lade fjerne de pågældende både fra broerne for bådejerens egen regning, jfr. pkt For både der ønskes placeret ved foreningens broanlæg skal der være tegnet ansvarsforsikring efter gældende forsikringsbestemmelser til dækning af skader mod broanlæg og andre både. 7.0 INDMELDELSESGEBYR, KONTINGENT, PLADSLEJE MV. 7.1 Foreningens ns kontingent er fastsat som følger: Aktive medlemmer skal betale indmeldelsesgebyr, årskontingent, samt pladsleje. Passive medlemmer skal betale årskontingent. Støttemedlemmer skal betale støttekontingent. 7.2 Såvel indmeldelsesgebyr som årskontingent, støttekontingent og pladsleje fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves umiddelbart derefter. 7.3 Bestyrelsen kan herudover opkræve særlige kontingenter for særlige ydelser m.v. 7.4 Der betales for vinterplads på land, når det sker på foreningens ngens regi. Pris for vinterplads på land fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves november måned. 7.5 Indmeldelsesgebyr kan ikke kræves tilbagebetalt. 7.6 Årskontingent eller støttekontingent skal betales af alle medlemmer, bortset fra æresmedlemmer, uanset om de er tildelt bådplads. Betalt årskontingent eller støttekontingent refunderes ikke ved udtræden i årets løb. 7.7 Pladsleje er betaling for fortøjningsplads ved foreningens broer, beregnet som et fast beløb (fastsat på generalforsamlingen) ngen) pr. m2 (bådens længe x bredde). Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for opmåling af både og foranlediger disse aftrykt i foreningens blad eller årsberetning. Bestyrelsen er berettiget til når som helst at ændre beregningsmetode. Beregningsmetoden er endelig, ligesom pladslejen, beregnet på grundlag af den af bestyrelsen fastsatte

4 beregningsmetode, er endelig. Betalt pladsleje refunderes ikke ved undladelse af søsætning eller udtræden i årets løb. 8.0 HAVNEREGLEMENT Bestyrelsen udfærdiger havnereglementet. 8.1 HAVNEMESTEREN Havnemesterens anvisninger skal ubetinget følges En beslutning truffet af havnemesteren kan påklages skriftligt til bestyrelsen. Påklage har ikke opsættende virkning Havnemesteren kan tildele medlemmer er advarsler. Gentagelsestilfælde indberettes til bestyrelsen, og kan der behandles som en bortvisnings- eller eksklusionssag Grove overtrædelser af havnereglementet eller forulempning af havnemesteren kan medføre omgående bortvisning for resten er sæsonen eller eksklusion. 8.2 ORDENSREGLEMENT Al henkastning af affald på foreningens broer og landfæster er strengt forbudt. Affald skal placeres i affaldskasserne Det er strengt forbudt at udtømme bådtoiletter i havneområdet Omhældning af brændstof på broerne er strengt forbudt, da broernes opdriftsmidler ikke tåler benzin, olie og petroleum Det er på grund af brand- og eksplosionsfare forbudt at påfylde brændstof i bådene, mens de ligger ved foreningens broanlæg Spildolie skal afleveres til havnemesteren i klubhuset, da denne omhælder det til oliebeholderen på betryggende vis. Det er strengt forbudt at hælde spildolie ud i havneområdet. Andet farligt eller forurenende affald, f.eks. batterier og akkumulatorer må ikke henstilles på broerne eller i havneområdet, men skal afleveres til Kommuneqarfik Sermersooq s affaldsanlæg Bådudstyr, fangstredskaber, fangst m.v. må ikke henligge på broerne ud over, hvad losning og klargøring kræver Al sejlads i havnen skal ske med mindst mulig drivkraft og må ikke skabe hækbølger. Overtrædelse heraf behandles af havnemesteren som en indberetningssag til bestyrelsen. Hensynsløs sejlads vil ikke blive tolereret og vil medføre bortvisning eller eksklusion.

5 8.2.8 Der skal udvises størst mulig forsigtighed under manøvrering mellem broerne, om nødvendigt ved forhaling uden brug af skrue Børns leg på broerne og med joller i havnen er forbudt. Børn under 14 år har kun adgang til broerne i følge med voksne Misagtelse af havnereglementets afsnit vil medføre foranstaltning mod gentagelse af forseelsen ved tildeling af en advarsel til bådejeren, ved gentagelsestilfælde vil der blive afkrævet bod af bådejeren på kr ,00 der tilfalder foreningen og ved tredje gangs tilfælde vil bådejeren blive ekskluderet af foreningen i et kalenderår. 8.3 BÅDE OG BÅDPLADSER Medlemmer har kun krav på en bådplads, som i mål og størrelse svarer til det fartøj, der er anmeldt forud for udarbejdelsen af havneplanen. Fenderpladsen tilpasses bådtyperne. Havnemesteren bedømmer hvor meget fenderpladsen skal være, den skal dog mindst være 30 cm Indbyrdes bytning af bådplads og overdragelse af bådplads uden havnemesterens tilladelse er forbudt. Overtrædelse vil kunne ne medføre bortvisning for resten af sæsonen Medlemmer med tildelt bådplads skal ved anskaffelse af en ny båd meddele havnemesteren dette forud herfor. Havnemesteren vil, såfremt forholdene tillader det, kunne anvise en anden bådplads Havnemesteren kan i øvrigt anvise et medlem en anden bådplads, såfremt: a) placeringen af båden er uhensigtsmæssig, b) omplacering tjener helheden bedre, eller c) forholdene i øvrigt efter havnemesterens skøn taler for det. Havnemesterens afgørelse kan ikke påklages Samtlige både placeret ved foreningens broanlæg skal være i forsvarlig stand samt tydeligt forsynet med synligt medlemsskilt efter foreningens anvisninger. Både uden medlemsskilt, herreløse både eller både, der ligger ulovligt, kan uden varsel fjernes ved havnemesterens foranstaltning for medlemmets regning, jfr. pkt Havnemesteren skal omgående informeres om bortkomne medlemsskilte af bådejeren. Ekstra medlemsskilte udleveres mod betaling Alle både skal kunne opmåles af havneudvalget/havnemesteren alget/havnemesteren for beregning af havneafgift Ingen bådplads kan ibrugtages, uden at alle forfaldne ydelser til foreningen er betalt, og uden at der er tegnet og betalt ansvarsforsikring for båden efter gældende forsikringsbestemmelser. Bådpladsnummer gives kun mod forevisning af kvittering for betalt ydelse til foreningen og betalt ansvarsforsikring. Efter tildelt bådpladsnummer skal bådpladsen være til rådighed for medlemmet I bådeforeningens havnebassiner er det ikke tilladt at ankre eller fortøje eller ligge for svaj udenfor anviste bådpladser, jfr. i øvrigt 5.5 og 6.5.

6 8.4 FORTØJNING Det er strengt forbudt at fortøje ved broenderne samt ved gangplankerne mellem bådebroerne. Ved fortøjning skal det endvidere sikres, at der fri passage på bådebroerne. Overtrædelse kan medføre øjeblikkelig bortvisning for resten af sæsonen De enkelte både skal fortøjes solidt og hensigtsmæssigt. Som et minimum skal båden såvel for- som agterfortøjes. Agterfortøjningen skal fæstnes til broen så langt væk fra båden som praktisk muligt. Båden skal affendres tilstrækkeligt og det skal ske på en måde, så fenderne ikke blæser op i hårdt vejr Havnemesteren kan af egen drift forsyne de enkelte både med såvel fortøjninger som fender, hvis han finder den aktuelle fortøjning og affendring utilstrækkelig. For dette arbejde og materialeforbrug vil det pågældende medlem blive afkrævet en betaling efter satser, der fastsættes af foreningens bestyrelse. Undladelse af at betale har samme virkning som ikke betalt kontingent eller pladsleje Det enkelte medlem er ansvarlig for skader, der påføres foreningens materiel og andre medlemmers både og materiel som følge af uforsvarlig fortøjning og affendring Bundfortøjning er ikke tilladt. Endvidere må der ikke anvendes stålwirer, anker eller ankerkæder til fortøjning Slæbejoller og gummibåde skal fortøjes på en sådan måde, at de ikke driver ind i naboens bådplads, og i øvrigt er til mindst mulig gene. Slæbe-jollens størrelse må ikke overstige 3 meter (10 fod). Havnemesteren kan anvise særlig plads til slæbejoller. Slæbejoller og gummibåde må ikke henlægges på broerne. 9.0 BROOPTAGNING 9.1 Af hensyn til optagning af foreningens broanlæg skal bådene være fjernet senest den anden onsdag i november kl Bestyrelsen kan meddele dispensation herfra. 9.2 Såfremt denne frist overskrides, pålægger bestyrelsen de pågældende medlemmer en bod på kr ,00. Havnemesteren fjerner på de pågældende medlemmers regning og risiko båden, jfr. pkt. 6.5 og Boden opkræves straks efter pålægget, og forfalder til betaling senest 14 dage efter pålægget, og undladelse af at betale boden har samme virkning som ikke betalt kontingent eller pladsleje EKSKLUSION OG BORTVISNING 10.1 Ved eksklusion forstås udelukkelse fra foreningen som aktivt eller passivt medlem uden adgang til at benytte foreningens faciliteter eller deltage i foreningslivet. Eksklusion kan være tidsbegrænset. Ved bortvisning forstås bortvisning fra bådpladsen i en nærmere bestemt periode. Hverken ekskluderede eller bortviste, har krav på at få broafgift eller medlemskontingent

7 refunderet helt eller delvist. Såfremt de medlemmer påhvilende ydelser til foreningen ikke betales indenfor foreningens til enhver tid gældende betalingsbetingelser, kan indstilles til eksklusion Dersom et medlem i øvrigt overtræder eller tilsidesætter foreningens vedtægter eller de af bestyrelsen fastsatte ordensregler, kan den samlede bestyrelse ved en flertalsbeslutning ekskludere vedkommende medlem Et ekskluderet medlem skal dog på foreningens førstkommende generalforsamling have ret til at få prøvet, om generalforsamlingen godkender eksklusionen Et medlems ønske om generalforsamlingsprøvelse har ikke opsættende virkning Pkt og 10.4 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår et medlem, der er blevet bortvist fra sin bådplads af bestyrelsen eller af havnemesteren GENERALFORSAMLINGEN 11.1 Kompetence, sted og indkaldelse Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender indenfor lovgivningen og de i nærværende vedtægter fastsatte grænser Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes i Nuuk og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer, på den adresse, der er registreret i foreningens medlemsregister og ved annoncering/annonceringer i pressen Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned Den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden, revideret regnskab, samt en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles. Indkaldelsen med dagsorden, regnskab og redegørelser kan være indeholdt i medlemsbladet Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen DAGSORDEN Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning ng om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, årskontingent, pladsleje for den kommende sejlsæson samt fremlæggelse af budget til godkendelse, der-under fastsættelse af indmeldelsesgebyr, årskontingenter, pladsleje og bod for den kommende sejlsæson.

8 5. Behandling af eventuelle forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, valg af bestyrelsesformand. 7. Evt. fastsættelse af honorar til bestyrelsesformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen Over det på generalforsamlingen passerede føres en generalforsamlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer STEMMERET OG BESLUTNINGER På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, jfr. dog pkt. 4.7 om passive medlemmer. På generalforsamlingen kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan gives til et medlem eller et medlems ægtefælle eller samlever. En befuldmægtiget kan højst stemme i henhold til 5 fuldmagter På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra tilfælde, hvor vedtægterne kræver kvalificeret flertal, jfr. punkterne 16 og 17. Ved stemmelighed bortfalder det pågældende forslag Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer er tilstede personligt eller ved fuldmagt, dog bortset fra tilfælde, hvor nærværende vedtægter kræver andet Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, såfremt 10 ud af de fremmødte medlemmer eller dirigenten kræver dette. Der stemmes ved personligt fremmøde, ved en tegningsberettiget person fra medlemmet eller ved skriftlig fuldmagt Alene medlemmer af foreningen, medlemmers ægtefæller/samlevere eller fuldmagtshavere samt foreningens revisorer og øvrige rådgivere efter bestyrelsens beslutning har adgang til foreningens generalforsamling. Bestyrelsen kan kræve, at der forevises medlemskort/kontingentkvittering ved indgangen. Bestyrelsen kan kræve særlige adgangskort til generalforsamlingen til udlevering på Bådeforeningens kontor eller ved indgangen EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen eller mindst 100 af foreningens aktive medlemmer og æresmedlemmer kan kræve, at der inden 21 dage og med mindst 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På forespørgsel har et medlem krav på at få oplyst antallet af medlemmer i foreningen.

9 Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og skal ledsages af et begrundet dagsordensforslag, samt dokumentation for, at pkt , første led er opfyldt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i Nuuk og indkaldes ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer og annoncering i den lokale presse BESTYRELSE 12.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at henholdsvis 3 og 3 medlemmer er til valg hvert år Herudover vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mulighed for genvalg Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer foreningens næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Såfremt den generalforsamlingsvalgte bestyrelsesformand træder ud af bestyrelsen eller i øvrigt ikke ønsker at modtage, eller efterfølgende giver afkald på, hvervet, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer (indtil den følgende ordinære generalforsamling) en ny formand for bestyrelsen Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Til vedtagelse af forretningsordenen kræves, at denne vedtages af et flertal af den siddende bestyrelse Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang i kvartalet og i øvrigt efter behov Referat af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Fraværende bestyrelsesmedlemmer markerer med deres underskrift, at referatet er læst Bestyrelsessuppleanter har ikke krav på at kunne deltage i bestyrelsesmøder, men kan alene deltage, såfremt dette besluttes af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanterne har i så fald taleret, men ikke stemmeret Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, men skal nedsætte et havneudvalg. Udvalgenes forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen, der skal holdes løbende orienteret om udvalgenes virksomhed.

10 12.13 Til de af bestyrelsen nedsatte udvalg skal der i hvert, af bestyrelsen, udpeges mindst 1 medlem fra bestyrelsen. Til alle udvalg nedsat af bestyrelsen kan bestyrelsen udpege medlemmer uden for bestyrelsen. De nedsatte udvalg er alene rådgivende Bestyrelsen ansætter det nødvendige personale til foreningens drift og skal ansætte en havnemester. Løn og ansættelsesvilkår for ansat personale skal fastsættes i en kontrakt Bestyrelsesmedlemmerne kan oppebære et årligt honorar, hvis størrelse indstilles af bestyrelsen, men fastsættes af generalforsamlingen Udgifter, der har været relevante for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlemmer, refunderes løbende bestyrelsesmedlemmerne mod forevisning af dokumentation Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentant og suppleant i Kommuneqarfik Sermersooq s Havneråd TEGNINGSREGEL 13.1 Bestyrelsen tegnes af bestyrelsens formand og et andet bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening, dog bortset fra tilfælde, hvor nærværende vedtægter kræver andet Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. (Kompetencen til at disponere over foreningens faste ejendomme ligger hos generalforsamlingen.) 14.0 FORENINGENS FORMUE OG HÆFTELSE 14.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser Foreningens likvide midler skal indsættes i bank Ved enstemmig bestyrelsesfuldmagt, kan kontorpersonalet overdrages A prokuraret for beløb indtil 5000 kroner for betaling af regning, og disse beløb kan godkendes ved enkel persons underskrift af enten formand, næstformand eller kasserer REVISION OG REGNSKABSÅR 15.1 Foreningens regnskabsår er fra 1/12 til 30/ Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Resultatopgørelse med status skal foreligge til udlevering eller gennemgang for medlemmerne på foreningens kontor senest 21 dage før den ordinære generalforsamling, jfr. pkt og

11 16.0 ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE 16.1 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer efter antal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen Såfremt 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås flertal blandt de fremmødte for et forslag kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 6 uger efter forslagets forkastelse, hvor det pågældende forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer er for forslaget FORENINGENS OPHØR 17.1 Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med deltagelse af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter antal, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås almindelig majoritet for forslaget om opløsning kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det pågældende forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst 3/4 af de stemmeberettigede fremmødtes stemmer er for forslaget En således indkaldt ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter den generalforsamling, hvor forslaget første gang blev behandlet Såfremt opløsning af foreningen vedtages, overdrages foreningens eventuelle midler til velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse. Ved foreningens opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde medlemmerne. Således vedtaget på generalforsamlingen i Nuuk Forsamlingshus den 9. april Ved generalforsamlingen 18. marts 2006 var der ingen ændringer i vedtægterne. Ved generalforsamlingen den 8 marts 2008 for få fremmødte, til at forslagene kan vedtages eller forkastes, hvorfor det blev vedtaget et at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 12. april 2008 i klubhuset. Dirigent: Knud Østergaard. Ved ekstraordinær generalforsamling den. 12. april 2008 blev pkt , , 16.1, 16.2 ændret. Ved ordinær generalforsamling g den. 4. april 2009, blev pkt. 7.4, og 9.2 ændret. Dirigent: Knud Østergaard. Ved ordinær generalforsamling 6. marts 2010 blev følgende ændringer vedtaget, pkt. 4.1, 4.2, 5.2, 5.5, 10.1, 15.1.

12 Dirigent: Knud Østergaard. Ved ordinær generalforsamling den 12. februar 2011 var der få ændringer i punkterne 7,1, 7,2, 14 og Dirigent: Gedion Jeremiassen. Ved ordinær generalforsamling den 11. februar 2012 var der ingen ændringer i vedtægterne. Dirigent: Stephen Heilmann. Ved ordinær generalforsamling den 16. februar 2013 blev vedtægtens 7.4 og ændret. Dirigent: Stine Skifte. Ved ordinær generalforsamling den 8. marts 2014 blev vedtægtens 7.4 og 12.2 ændret. Dirigent: Jensêraq Poulsen.

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for. GF Viborg

Vedtægter for. GF Viborg Vedtægter for GF Viborg 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Viborg F.M.B.A. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor forsikringsselskabet

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere