Forslag til vedtægtsændringer GCP-selskabet med markerede ændringer, 27. februar Love VEDTÆGTER. for DANSK SELSKAB FOR GOOD CLINICAL PRACTICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vedtægtsændringer GCP-selskabet med markerede ændringer, 27. februar 2015. Love VEDTÆGTER. for DANSK SELSKAB FOR GOOD CLINICAL PRACTICE"

Transkript

1 Vedtægter Love VEDTÆGTER for DANSK SELSKAB FOR GOOD CLINICAL PRACTICE 1. Hoved- og binavn Forkortelse Sekretariat og hjemsted Formål Medlemskab Kontingent og aktivitetsgebyrer Udmeldelse og eksklusion Generalforsamlinger Generalforsamlingsprocedurer Bestyrelse Tegningsregel Regnskab og administration Vedtægtsændringer Forhold til andre organisationer Selskabets opløsning Navn 2. Forkortelse 3. Formål 4. Medlemskab 5. Kontingent 6. Udmeldelse 7. Generalforsamling 8. Afstemningsregler 9. Valg til bestyrelsen 10. Bestyrelsen 11. Æresmedlemmer 12. Regnskab og administration 13. Vedtægtsændringer 14. Forhold til andre organisationer 15. Selskabets opløsning 1. Navn Side 1 af 8

2 1. Hoved- og binavn Selskabets navn er Dansk Selskab for Good Clinical Practice. Selskabets navnbinavn er Dansk Selskab for Good Clinical Practice. Engelsk navn: Danish Society of Good Clinical Practice.. 2. Forkortelse Selskabets navnhoved- og binavn forkortes DSGCP.. 3. Sekretariat og hjemsted Selskabets daglige drift og administration varetages af et sekretariat, som etableres hos en af bestyrelsen udvalgt og kontraheret tredjemand. Selskabet har hjemsted c/o sekretariatet, hvis adresse og kontaktdetaljer fremgår af selskabets hjemmeside. 4. Formål Selskabets formål er: I. 1. Gennem møder, kurser o., og lign.,. arrangeret for selskabets medlemmer, at diskutere og udbrede kendskabet til og diskutere Good Clinical Practice ( GCP ), GCP-kravene og klinisk forskningsmetodologi i det forum, der dannes af selskabets medlemmer. Forum kan udvides ved samarbejde med andre videnskabelige selskaber.forsknings-metodologi. II. II.III. 2. At følge med i den nationale og internationale udvikling inden for GCP og klinisk forskningsmetodologi samt at dygtiggøreorientere selskabets medlemmer i denne udvikling. At have kontakt til andre videnskabelige selskaber, instanser, som organisationer og interesser, der er involverede i klinisk forskning, f.eks. klinikere, behandlingsenheder i sygehusvæsenet, Det Videnskabsetiske Komitésystem, sundhedsmyndigheder og medicinindustri, medicinalindustri og medicinsk udstyrsindustri. 3. At følge med i den internationale udvikling inden for GCP og klinisk forskningsmetodologi Medlemskab Som aktive medlemmer af selskabetdsgcp optages kontingentbetalende I) individuelle fysiske personer, der (kollektivt Medlemmer ), og II) kollektive interesser, såsom hospitalsafdelinger, juridiske personer, offentlige forvaltninger, eller lign. (kollektivt Enheder ), forudsat at sådanne Side 2 af 8

3 Medlemmer og Enheder arbejder med, eller interesserer sig for, kliniske undersøgelser eller afprøvninger på mennesker. Medlemmer kan udnævnes til æresmedlemmer af selskabet af en enig bestyrelse. Æresmedlemmer er kontingentfri, men anses i alle andre sammenhænge for almindelige Medlemmer. Udnævnelsen, som skal finde sted på en ordinær generalforsamling, kan opnås af Medlemmer, der har ydet en enestående indsats for fremmelse af selskabets formål. Enheder, der melder sig ind i selskabet, har ret til at sende ansatte, der hver især opfylder kravene til Medlemskab kan tilbydes andre interesserede efter indstilling til bestyrelsen. Firmaer kan tegne støttemedlemskab uden stemmeret, men med ret til at sende deres ansatte, til selskabets arrangementer. Såvel Medlemmer som Enheder skal meddele sekretariatet deres kontaktdetaljer, herunder meddele selskabet en adresse, hvorpå Medlemmet eller Enheden kan tilskrives, herunder modtage kontingentopkrævninger og meddelelser om selskabets virke, med frigørende virkning for selskabet. 6. Kontingent og aktivitetsgebyrer Medlemskontingentets Kontingent, som betales af såvel Medlemmer, som af Enheder, betales for perioden 1. januar til 31. december. Der betales fuldt kontingent i såvel indmeldelses-, udmeldelses-, som eksklusions år, uanset om medlemskabet alene dækker en del af perioden 1. januar til 31. december. Kontingenter betales i henhold til opkrævning udsendt elektronisk og/eller pr. brev af sekretariatet på selskabets vegne efter afholdelse af hvert års ordinære generalforsamling. Ved manglende indbetaling udsender Sekretariatet én rykker med fastsat seneste frist for indbetaling. Hvis et Medlem eller en Enhed ikke har betalt kontingent senest 14 (fjorten) (14) dage efter den i rykkerbrevet fastsatte betalingsfrist, betragtes Medlemmet eller Enheden som udmeldt pr. datoen for fristudløb. Medlems- og Enhedskontingenternes størrelse fastsættes af generalforsamlingen. for perioden fra den ordinære generalforsamlings afholdelse til selskabets næste ordinære generalforsamling. Kontingentet fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent betales for et år ad gangen. 6 Bestyrelsen kan fastsætte differentierede aktivitetsgebyrer for henholdsvis Medlemmer og Enheder, ligesom bestyrelsen kan fastsætte et loft for antallet af aktivitetsdeltagere tilmeldt via et Enheds-medlemskab. Bestyrelsen kan dog fravige sådanne generelle regler, dersom bestyrelsen ønsker at afholde arrangementer målrettet særlige medlemsgrupperinger, herunder hvis fravigelse anses for hensigtsmæssigt for at få et kursus fuldtegnet. 7. Udmeldelse og eksklusion Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet i Pharmadanmark (Pharmadanmark fungere som sekretariat for Dansk Selskab for GCP, jf. Administrationsaftale mellem Pharmadanmark og Dansk Selskab for GCP (version 2.0 dateret 01 januar 2011). Hvis et medlem ikke har betalt medlemskontingent 14 dage efter rykker, betragtes medlemmet som Side 3 af 8

4 udmeldt.af selskabet skal ske ved skriftlig, herunder pr. , meddelelse til bestyrelsen c/o sekretariatet, jf. 3 ovenfor. Bestyrelsen kan med almindeligt stemmeflertal ekskludere Medlemmer, herunder æresmedlemmer, og Enheder, med omgående virkning, hvis sådanne Medlemmer og/eller Enheder modarbejder selskabets interesser. Eksklusioner meddelt af bestyrelsen kan påklages til generalforsamlingen. Tilsidesætter generalforsamlingen eksklusionen med almindeligt stemmeflertal, da bortfalder eksklusionen med virkning fra bestyrelsen traf sin beslutning, som således annulleres med tilbagevirkende kraft. Forslag om eksklusion af et medlemmedlem eller en Enhed kan endvidere fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 1/425% af samtlige medlemmer ogstemmeberettigede Medlemmer, hvilke forslag afgøres på en generalforsamling efter regler somreglerne anført i Generalforsamling 8. Generalforsamlinger Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i første kvartal, og inden den 1. maj. Den ordinære generalforsamling indkaldes med et skriftligt med, evt. elektronisk udsendt, varsel på mindst 3 ugers varsel samtidig med(tre) uger. Indkaldelse sker ved udsendelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter: dagsordenens bekendtgørelse. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. I. Valg af dirigent. II. 2. Formandens beretning for det forgangne år. III. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forgangne år. IV. 4. Budget for det kommende år og, herunder fastlæggelse af kontingentkontingenter. V. 5. Valg til bestyrelsen. VI. Valg af revisor og/eller revisorsuppleant. VII. Forslag fra bestyrelsen. V.VIII. Forslag fra medlemmerne. 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Valg til bestyrelsen samt suppleant 8. Valg af revisor eller revisorsuppleant VI.IX. 9. Dato for næste generalforsamling. VII.X. 10. Eventuelt. MedlemmerneMedlemmer og Enheder kan senest 1 (en) uge efter dagsordenens bekendtgørelsesekretariatets udsendelse af generalforsamlings-indkaldelse sende bestyrelsensbestyrelsen, c/o sekretariatet, forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslagene skal være ledsaget af en kort motivering. Forslagene skal udsendes til medlemmerne senest 1 Senest 1 (en) uge før generalforsamlingens afholdelse rundsender sekretariatet modtagne forslag samt den fremsendte motivering til Medlemmerne og Enhederne. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dette skal ske Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages2 (to) ugers varsel. Side 4 af 8

5 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 6 (seks) uger efter at mindst 1/425% af medlemmernemedlemmerne har begæret det, med angivelse af de forslag, som ønskes behandlet. Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingengeneralforsamlingerne. Det af Bestyrelsenformanden og dirigenten godkendte referat udsendes til samtlige medlemmermedlemmer og Enheder og så vidt muligt senest 1 (én) måned efter generalforsamlingens afholdelse. 8. Afstemningsregler Stemmeret og opstillingsret har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. 9. Generalforsamlingsprocedurer Generalforsamlingens dirigent vælges uden for bestyrelsen efter bestyrelsens indstilling. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, foreningsrevisor eller suppleant for dennerevisor eller revisorsuppleant. Beslutninger træffesgeneralforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i vedtægterne. disse vedtægter. Hvis dirigenten eller 2 (to) af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede Medlemmer stiller krav derom, skal afstemningen være skriftlig. 9. Valg til bestyrelsen Valg til bestyrelsen, valg af revisor og valg af revisorsuppleant gælder for 2 år. Valg af suppleant gælder for 1 år. Et bestyrelsesmedlem kan højst genvælges 3 på hinanden følgende gange, svarende til en maksimal ubrudt funktionsperiode på 8 år. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og revisor. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg det foregående år og en revisorsuppleant. Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen mellem to generalforsamlinger, træder suppleanten ind og udfylder den resterende del af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. Hvis dirigenten eller 2 af de fremmødte medlemmer stiller krav derom, skal afstemningen være skriftlig. Hvert Medlem, herunder ethvert æresmedlem, har stemmeret på generalforsamlingen, Medlemmer dog kun, hvis de ikke er i kontingentrestance. Enheder har ikke stemmeret. Medlemmer og repræsentanter for Enheder kan opstilles til valg til bestyrelsen. Alle kan opstilles til revisor og revisorsuppleant. Opstilling skal foretages af bestyrelsen eller af et stemmeberettiget Medlem, der også kan indstille sig selv. Bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for 2 (to) år ad gangen. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer frasiger sig deres bestyrelsespost mellem to generalforsamlinger, er bestyrelsen alene forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af erstatningsmedlemmer på dagsordenen, for så vidt bestyrelsens medlemsantal er faldet til færre end 3 (tre). Bestyrelsen kan dog altid foretage en sådan indkaldelse, selvom antallet af tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er højere end nævnte minimum. Valg af bestyrelsesmedlemmer på sådanne ekstraordinære generalforsamlinger gælder alene frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Side 5 af 8

6 Såfremt revisor frasiger sig sin revisorpost indtræder revisorsuppleanten frem til førstkommende generalforsamling, hvor der foretages valg af revisor. 10. Bestyrelse Bestyrelsen består af fra og med 3 (tre) til og med 9 (ni) medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen har 6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 (tre) medlemmer eller flere er til stede, herunder eventuelt telefonisk, ved mødet. Afgørelser træffeset møde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Der føresudslagsgivende og i formandens fravær, næstformandens. De på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger indføres i et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referat. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne snarest efter bestyrelsesmødet. Referatet og godkendes senest på næstedet næstkommende bestyrelsesmøde. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. Beslutningsreferaterne skal stilles til rådighed for selskabets revisor i forbindelse med revision af selskabets regnskaber. 11. Tegningsregel Selskabet tegnes af formandenbestyrelsesformanden og næstformanden i forening, eller af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med 1 (et ordinært) andet bestyrelsesmedlem. Kassereren kan dog tegne foreningen alene op til et beløb på forpligte selskabet ved foretagelse af transaktioner, hvis værdi ikke overstiger ialt DKK kr(eller modværdien i udenlandsk valuta), ekskl. moms. Dispositioner foretaget alene af kassereren alene skal tiltrædes af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde og skal noteres som værende behandlet i beslutningsreferatet. 11. Æresmedlemmer Æresmedlemmer udnævnes af en enig bestyrelse. Udnævnelsen begrundes med en enestående indsats for udbredelse af GCP. Udnævnelsen skal finde sted på en ordinær generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 12. Regnskab og administration Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af denen af generalforsamlingen valgtevalgt revisor. Side 6 af 8

7 Det af kassereren pr. 31. december afsluttede regnskab skal foreligge påtegnet af kasserer og revisor ved generalforsamlingen. Regnskabet skalbør være klar til revisorpåtegning senest 14 (fjorten) dage før generalforsamlingen. 13. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmersstemmeberettigede Medlemmers stemmer, når ændringsforslaget forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne, herunder elektronisk, eller offentliggjort på selskabets hjemmeside, senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen1 (en) uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. 7 om motiverede ændringsforslag. 14. Forhold til andre organisationer Selskabet er uafhængigt af branche- og interesseorganisationer. 15. Selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de selskabets stemmeberettigede medlemmermedlemmer er til stede og hvor mindst 2/3 af disse stemmer herforfor. Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmermedlemmer til stede, men flertallet stemmer for opløsningen, skal der mindst 6 uger -(seks) og højst 8 (otte) uger - senere afholdes ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpel stemmeflerhed.med simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede Medlemmer. Ved selskabets opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af denselskabets eventuelle formue. efter bestyrelsens indstilling. Midlerne kan ingensinde udloddes til deling blandt medlemmernemedlemmerne eller Enhederne, men skal anvendes til forfølgelse af selskabets formål, subsidiært udbetales til godtgørende formål Vedtægterne er enstemmigt vedtaget af initiativgruppen mandag den 7. december Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlinggeneralforsamlinger afholdt den 13. februar 1989, 26. februar (Navneændring ), den 18. februar Vedtægtsændringer på generalforsamling, den 28. februar 1994, den 11. marts 2002, den 17. marts 2005 samt, den 9. marts samt den [ 25. marts ] Hent vedtægterne her (pdf) Side 7 af 8

8 Gentofte, den [ ], 2015 [NN] Dirigent Side 8 af 8

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere