Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 3-05/08 Dato 21. februar 2006 kl Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen, Annie Kristensen, Ninna With-Nielsen, Mogens Damgaard og Palle Thomsen Afbud fra Jens Jørgen Nygaard Referat til Kredsene, udvalgsformænd, konsulenter, m.fl. Nyt møde 20. marts 2006 kl i Idrættens Hus, Brøndby 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 1.0. Godkendelse af referat af møde 2-05/ Opfølgning af sager 3. Sager til behandling 1.0. Bodeling i.f.m. opløsningen af FMI samt orientering om ny forening på Vestegnen 2.0. Firmaidræts omtale af det afbrudte samarbejde 4. Temadrøftelse: 1.0. Nuværende og kommende aktiviteter og opgaver, der gør en forskel 5. Økonomi 1.0. Orientering og ansøgninger 2.0. Forbundets regnskab for Samarbejdsaftale med SponsorPeople 4.0. Foreløbig beregning af DIF s nye fordelingsnøgle Kort status 1.0. Idrætsudvalget 2.0. Kredsudvikling og organisatorisk struktur 3.0. Idræt for sindslidende 4.0. Motion for livet 5.0. Ældreidræt; herunder udpegning af formand for FU ældreidræt 6.0. Ungdom, ungledere og uddannelse 7.0. Lederpleje og lederudvikling 8.0. Internationalt arbejde 9.0. Information, kommunikation og PR 7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger 2.0. Udmeldelse af foreninger 3.0. Personalesituationen; herunder drøftelse af ansættelse af ny idrætskonsulent 8. Kommende mødeaktiviteter Personalemøde 14. marts i Idrættens Hus, Brøndby 2.0. Møde i forbundsledelsen 20. marts i Idrættens Hus, Brøndby 3.0. Seminar og idrætsforum marts på Dalum Landbrugsskole 4.0. Møde i samarbejdsudvalget 3. april i Idrættens Hus, Brøndby

2 9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Kredsmøde Fyn 21. marts 2.0. Kredsmøde København 30. marts 3.0. Kredsgeneralforsamling Jylland 29. maj

3 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 1.1. Godkendelse af referat af møde 2-05/08 Godkendt Opfølgning af sager Opfølgningslisten blev gennemgået. Der henvises til dagsordenens punkter. 3. Sager til behandling 1.3. Bodeling i.f.m.opløsningen af FMI samt orientering om ny forening på Vestegnen Flemming Mortensen deltog i behandlingen af dette punkt og gav indledningsvis et historisk oprids af FMI s stiftelse, historie samt forløb omkring beslutningen omkring overdragelse af forpligtigelserne omkring FMI til Dansk Firmaidrætsforbund. FMI s bestyrelse skal på næste møde træffe beslutning om, hvad der skal ske med beholdningen i FMI, når opløsningen træder i kraft pr. 1. april I henhold til vedtægterne er det Kulturministeriet, der træffer afgørelse om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. DFIF har majoriteten i bestyrelsen. Forbundsledelsen besluttede sig for at give DAI s to repræsentanter i bestyrelsen mandat til at kæmpe for, at midlerne kommer til ligelig deling mellem foreningens to interessenter. Størrelsen af formuen kendes ikke p.t., og der er i 2005 truffet beslutning om at hensætte nogle af midlerne til aktiviteter i Det blev oplyst, at fristen for, at de lokale projekter kunne melde sig ind i DFIF var blevet forlænget til 1. september Flemming Mortensen orienterede endvidere om stiftelsen af Senior Idræt Storkøbenhavn og foreningens associeringsaftale med Københavns Firma Sport. Foreningen og aftalen er lavet med henblik på at sikre fortsat økonomisk støtte til DAI s foreninger, der udbyder ældreidræt. Det er Veteransport Tåstrup, Albertslund Senioridræt og IF 32 Motion og Trivsel i Glostrup, der står bag initiativet. Der sikres nu tilskud uden, at hver enkelt forening behøver at melde sig ind i DFIF. Konsulent Bente Nørgaard har i en sendt til alle medlemmerne af forbundsledelsen, personalet m.fl. gjort opmærksom på, at DAI s ældreidrætsforeninger er begyndt at forlade DAI til fordel for DFIF/FMI og har samtidigt stillet spørgsmål omkring opløsningen af FMI. Forbundsledelsen er glad for at blive gjort bekendt med problemstillingen, men ønsker fremover, at medarbejderne sender sådanne henvendelser til PT og ikke til alle medlemmer af ledelsen. PT har så mulighed for bringe spørgsmål og sager videre til ledelsen eller afklare dem med medarbejderen Firmaidræts omtale af det afbrudte samarbejde Det afbrudte formelle samarbejde med DFIF har været omtalt i bladet Firmaidræt ved en artikel skrevet af DFIF s formand. DAI har efterfølgende anmodet om et møde med DFIF s formand og generalsekretær, hvilket DFIF har indvilget i at tage. DAI havde hele tiden haft det håb, at det formelle samarbejde kunne være afsluttet ansigt til ansigt på et møde, hvor man så også kunne have lavet en fælles udmelding omkring det afbrudte samarbejde. Forslag til mødedato afventes fra DFIF.

4 4. Temadrøftelse 1.5. Nuværende og kommende aktiviteter og opgaver, der gør en forskel Drøftelserne omkring, hvilke aktiviteter og initiativer i DAI, der gør en forskel og fortsat vil gøre en forskel blev taget op fra sidste møde. Der er brug for at få samlet oplysninger herom fra alle dele i DAI s organisation, hvorfor drøftelserne skal fortsætte på seminaret, i idrætsforum og i samarbejdsudvalget. Dette for at kunne blive mere skarp i, hvad DAI skal prioritere og på den anden side, hvad DAI ikke skal prioritere. 5. Økonomi 1.6. Orientering og ansøgninger Der er ved at blive lavet regnskaber og rapporteringer for forbundet og alle projektområderne. Forbundskontoret har haft Københavnskredsens og Fynskredsens regnskaber til gennemsyn i forhold til afstemning af tilskud og eventuelle mellemregninger Forbundets regnskab for 2005 Der forelå et foreløbigt driftsregnskab for 2005 udvisende et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Forbundet har hermed pr. 31. december 2005 en egenkapital på kr. Regnskabet forventes revideret i løbet af marts måned. Der vil til næste møde foreligge et endeligt regnskab med tilhørende regnskabsrapport. Egenkapitalen anses som værende en god stødpude på nuværende tidspunkt, hvor der er underskud på flere budgetter. Årsregnskabet for DAI s arbejde med den almindelige ældreidræt i 2005 udviser et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Der er hermed pr. 31. december 2005 et samlet underskud på kr. Orienteringen blev foreløbigt taget til efterretning Samarbejdsaftale med SponsorPeople Efter at have afholdt et afklarende møde med SponsorPeople, er det blevet besluttet at indlede samarbejdet og komme i gang med arbejdet. Betalingen til SponsorPeople for udarbejdelse af en sponsorstrategi vil ske uden, at det påvirker DAI s budget for Udkast til strategi forventes færdig i starten af marts Foreløbig beregning af DIF s nye fordelingsnøgle 2007 Der er modtaget en foreløbig beregning af tilskud til specialforbundene i 2007 baseret på specialforbundenes indberetninger for aktiviteter i Beregningen er kun foreløbig idet, den endelig beregning baserer sig på de gennemsnitlige data for 2004 og Der er i en overgangsfase på fem år lavet nogle begrænsninger for, hvor meget et forbund kan gå frem eller tilbage i tilskud (så det var meget ærgerligt at ikrafttrædelsen blev udskudt fra 2006 til 2007). DAI vil i denne foreløbige beregning gå frem med ca kr. i forhold til 2006 tilskuddet. Uden en overgangsordning ville DAI gå frem med ca kr. Det er fortsat påfaldende, at de tværgående forbund ikke kan få grundtilskud til bredde- og konkurrencearbejdet. DAI går hermed, grundet et politisk valg i DIF s repræsentantskab, glip af et årligt tilskud på kr. Det blev besluttet at tage denne beslutning op igen. DIF har foretaget stikprøvekontrol hos 33 specialforbund og stikprøverne har medført, at DIF har indkaldt den tidlige arbejdsgruppe, hvor PT var med, til et møde for evaluering af vejledning m.m. Det overvejes i øvrigt at sende en generel opfordring ud til alle DAI s foreninger med en opfordring og advarsel omkring at reklamere for udenlandske spiludbydere. Forinden afventes dommen i en prøvesag, som man så kan henvise til.

5 6. Kort status Idrætsudvalget Idrætsudvalget er nu sammensat med følgende personer: Peter Rasmussen (formand) og Annie Nielsen fra forbundsledelsen, Alice Hansen (efter indstilling fra Fynskredsen), Torben Pedersen (efter indstilling fra Jyllandskredsen) samt Troels Wissing (fra fodboldklub i København). Udvalget holder sit første møde lørdag, den 4. marts. Der forelå referat fra møde i stavgangsudvalget 6. februar med kommissorium for udvalget samt samarbejdsaftale med DAF og DGF. Kommissoriet og samarbejdsaftalen blev taget til efterretning Kredsudvikling og organisatorisk struktur Der forelå notat fra AN indeholdende nogle foreløbige overvejelser om en fremtidig organisatorisk struktur for DAI. Jyllandskredsen har sendt sit bud på en ny struktur, og der afventes input fra Fynskredsen og Københavnskredsen. Disse input vil være første indspark til det videre arbejde Idræt for sindslidende En nylig opgørelse viser, at der eksisterer 106 kontaktsteder og 30 registrerede foreninger med Idræt for sindslidende. Idrætsfestivalen er stort set booket kan rumme 256 deltagere. Socialministeren vil blive spurgt om hun vil åbne årets Sundbyløb i Fælledparken i København. Socialministeriet er blevet rykket for nyt omkring nedsættelse af den arbejdsgruppe, der skal se på en varig forankring efter 2006, og DAI har givet forslag til gruppens sammensætning. Det er yderst vigtigt at denne gruppe kommer i gang meget snart Motion for livet Amtsrådet i Vestsjællands amt har godkendt en samlet bevilling på kr. i 2006 (havde oprindeligt bevilget kr.), hvilket sammen med overførte midler fra 2004 og 2005 sikrer projektets fortsættelse frem til 31. december 2006, hvor projektet slutter. PT har afholdt møde med Frederiksborg amt 20. februar for afklaring af et eventuelt fortsat samarbejde med basis i de ubrugte midler, der er tilbage i deres bevillinger i 2004 og DAI skal komme med sit bud på, hvad der kan laves, hvorefter amtets forebyggelsesråd vil tage stilling til forslaget på et møde 19.april. Den nye konsulent, Camilla Holm, er kommet godt i gang og arbejder p.t. med at få lavet aftaler i 8 kommuner i Vestsjællands amt Ældreidræt; herunder udpegning af formand for FU ældreidræt Der har været afholdt et godt og konstruktivt møde med ældreidrættens forretningsudvalg 19. januar, hvor det bl.a. blev aftalt, at forbundsledelsen snarest skulle give en melding omkring rammerne for det fremtidige arbejde med ældreidræt; dette såvel økonomisk som medarbejdermæssigt. Der arbejdes intenst med at få afklaret så mange løse ender som muligt, med henblik på at kunne give denne melding. Det blev også aftalt, at forbundsledelsen skulle tage stilling til, hvem der skal være formand for FU ældre. Det blev besluttet at forespørge Poul Larsen (Poul har efterfølgende indvilget i at påtage sig hvervet).

6 PT har afholdt møde med folketingsmedlemmerne Troels Ravn og Lise von Seelen med henblik på at få deres assistance og råd omkring det at sikre finansiering af DAI s ældreidrætsarbejde. Der er blevet aftalt tre mulige handlinger, der nu bliver arbejdet med: Oplæg til Socialdemokraternes finanslovsforslag på sundhedsområdet, møde med socialministeren samt foretræde for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg. Den første partnerskabsaftale mellem DAI og en kommune omkring ældreidræt bliver indgået med Århus kommune 23. februar Ungdom, ungledere og uddannelse AK og NWN har valgt at skille arbejdet op i tre separate dele: 1. Ungdom hvor man er ved at se på medlemsforeningernes børn og unges idrætsdeltagelse for herefter at lave en afgrænsning af, hvad der skal arbejdes med. 2. Ungledere hvor der skal tales med unglederne om det at have været ungleder i DAI og få dem til at arbejde positivt, samt finde en ny person til at være omdrejningspunkt for en gruppe ungledere. 3. Uddannelse hvor der vil blive hentes inspiration fra DIF s uddannelsessystem og gøre brug af dette, hvor det kan lade sig gøre og samtidigt gøre det idrætsspecifikt samt bl.a. følge op på lederuddannelse i karate Lederpleje og lederudvikling Som aftalt afventer dette arbejde udviklingen inden for området omkring kredsudvikling. Området omkring lederpleje og lederudvikling af unglederne fortsætter uden at skulle afvente det generelle arbejde med kredsudviklingen Internationalt arbejde Punktet blev ikke behandlet. Der henvises til orienteringen på sidste møde Information, kommunikation og PR Råmaterialet til en præsentations DVD om Futsal er nu blevet optaget og samme aften kom DR Sporten tilstede og lavede et indslag om Futsal, der har været vist i Sports Nyt. Det blev aftalt at tage en drøftelse af hjemmesiden på næste møde. 7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger Følgende foreninger er blevet optaget: København: B 1301, MID Erhvervsgruppen, Doktorerne, Universal Soldiers, Efes Pizza Vanløse, Egmont All Stars, FC Vinner Skalle, BK SK-06 (alle fodbold), Roskildehjemmets IF (Ombold, fodbold, badminton m.m.) Fyn: 3 F Vestsønderjyllands Efterløn og Pensionistklub (bowling), Dartklubben 88. Jylland: FOA Seniorklub (stavgang), Sportskarate.dk, Aalborg Selvforsvar og Ju-Jitsu Klub. Ekstraordinære: Hedebo i Brønderslev, Sct. Hospital i Roskilde, Socialpsykiatrien Rosenhuset i Slagelse (alle sind), Odenscentret Dagcentret (ældre).

7 1.20. Udmeldelse af foreninger Følgende foreninger er udmeldt/slettet: København: Smølfernes Fodboldforbund, Bold- og Idrætsklubben DSB, FC Filmskolen, FC Cosmos. Jylland: Viby i form, Nap, Blæksprutten Senior Motion, Motionister i Viborg Personalesituationen; herunder drøftelse af ansættelse af ny idrætskonsulent Birthe Henriksen starter på nedsat tid 1. marts og Tina Skaaning er startet på nedsat tid. Med hensyn til overvejelserne omkring ansættelse af en ny konsulent i stedet for Tonny Hoberg blev det aftalt at vente lidt endnu indtil, vi er nået længere i overvejelser omkring, hvad vi skal prioritere at arbejde med fremover samt, at økonomien er på plads. Der gøres fortsat, som tidligere aftalt, brug af Tonny i aftalte opgaver og Poul Sørensen er ved at tage fat på hele Jylland med nogle af turneringskoncepterne. 8. Kommende mødeaktiviteter Personalemøde 14. marts i Idrættens Hus, Brøndby Personalet holder møde hele dagen 14. marts. Medlemmerne af forbundsledelsen kan deltage fra kl og her få en orientering og dialog omkring de enkeltes arbejdsområder Møde i forbundsledelsen 20. marts i Idrættens Hus, Brøndby Afholdes som aftalt 20. marts kl i Idrættens Hus, Brøndby Seminar og idrætsforum marts på Dalum Landbrugsskole Der forelå udkast til program, som blev taget til efterretning Møde i samarbejdsudvalget 3. april i Idrættens Hus, Brøndby Det blev aftalt, at der skal ske en opfølgning på arbejdsprogrammet som fast punkt på dagsordenen for alle møder i samarbejdsudvalget. Kredsene vil blive anmodet om at komme med punkter til mødet, når der sendes indkaldelse ud i starten af marts. 9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Kredsmøde Fyn 21. marts Fra forbundsledelsen deltager JL, AN, PR og PT Kredsmøde København 30. marts Fra forbundsledelsen deltager indtil videre JL og PT. Øvrige bedes meddele PT om de deltager Kredsgeneralforsamling Jylland 29. maj Fra forbundsledelsen deltager indtil videre JL og PT. Øvrige bedes meddele PT om de deltager. Brøndby, den 6. marts 2006 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-05/08 Dato 27. november 2007 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 6-05/08 Dato 15. juni 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-08/11 Dato 31. maj 2010 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen(JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-11/14 Dato 14. maj 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Afbud fra Nyt møde Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN),

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF. 6341 9100 1251 GODKENDELSE

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere