FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS""

Transkript

1 Tlf: BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab RImmens Alle 89, Box 712 OK-9900 Frederikshavn CVR-nr FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS" 2014 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger Fondsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Noter BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revtstons- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOInternational Limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse- og en del af det Internationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsfinmaer.

3 2 FONDSOPLYSNINGER Fonden Fonden Arena Nord Rimmens Alle Frederikshavn CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: juli 2003 Frederikshavn 1. januar december Bestyrelse Direktion Kaj Christiansen, formand Mogens Brag, næstformand Else Schaltz Nicolaj Horn Robert Rene Henriksen Ole Rørbæk Jensen Lene Kappelborg Thomas Leander Erik Sørensen Per Malmberg Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box Frederikshavn Pengeinstitutter Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Spar Nord Bank Danmarksgade Frederikshavn

4 3 LEDELSESpATEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt resultatopgørelsen med noter for 1. januar december 2014 for Det Musiske Hus. Resultatopgørelsen med noter aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kunststyrelsens krav til regnskab og revision, som er anført i bek. nr af 21. december Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen med noter giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Frederikshavn, den 31. marts 2015 [)SfL Else Schaltz 0cLLoJh 4æL Thomas Leander

5 4 DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRINGER Til bestyrelsen i fonden Arena Nord PÅTEGNINGPÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret resultatopgørelsen med noter for Det Musiske Hus for perioden 1. januar til 31. december Resultatopgørelsen med noter for Det Musiske Hus udgør et uddrag fra årsregnskabet for 2014 for Fonden Arena Nord. Ledelsens ansvar for resultatopgørelsen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af en resultatopgørelse med noter, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en resultatopgørelse med noter uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksisog udøvelse af regnskabsmæssig søn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om resultatopgørelsen med noter på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om at resultatopgørelsen med noter er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i resultatopgørelsen med noter. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i resultatopgørelsen med noter, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en resultatopgørelse med noter, der giver et retvisende billede, Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede præsentation af resultatopgørelsen med noter. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af resultatopgørelsen med noter, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen med noter giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af resultatopgørelsen med noter, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at fonden i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 har indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen med noter. Dissebudgettal har ikke været underlagt revision. Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på ledelsesberetningen, hvori ledelsen redegør for, at der er ændret praksis, således at koncerter afviklet i venue "Arena Nord" også indgår i regnskabstallene. Budgettal for 2014 og sammenligningstal for 2013 og 2012 er ikke tilrettet den nye praksis. Resultatopgørelsen med noter er et uddrag fra det reviderede årsregnskab for 2014 for Fonden Arena Nord, og er desuden udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr af 21. december Som følge heraf kan resultatopgørelsen med noter være uegnet til andet formål. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af resultatopgørelsen med noter. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med resultatopgørelsen med noter. avn, den 31. marts 2015

7 6 LEDELSESBERETNING Indledning 2014 har, udover den daglige koncertafvikling fordelt på vores to sæsoner, været præget af aktiviteter omkring den lokale talentudvikling. Der er afholdt en elektronisk festival. Der er gennemført et talentudviklingsprojekt i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn kommuner, og med tiltrædelse af ny musikchef pr. 4. august 2014 er der igangsat supplerende aktiviteter, der understøtter det regionale spillesteds overordnede målsætninger - og som på det lokale plan understøtter såvel talenterne på scenen som talenterne omkring scenen. Der er i efteråret introduceret en ny strategi, der indeholder tre spor: TALENT, KONCERTRUMog BRUGERDREVETMUSIKSCENE.Strategien blev præsenteret på et ekstraordinært møde hos Kulturstyrelsen i august En grundlæggende arbejdsform, som Det Musiske Hus i efteråret har startet, er båret af relationsarbejde, åbenhed og om at gøre vores spillested endnu mere tilgængeligt for brugere. Således har vi startet et musikudvalg (15 personer) og et ungt arrangørnetværk. Ligeledes har vi taget initiativ til et fire-scene samarbejde (Frederikshavn, Støvring, Rebild og Aabybro), der har til formål at videndele og understøtte musikken og koncertafviklingen i den Nordjyske region. Regnskabsbemærkninger Regnskabsåretfor 2014 for Det Musiske Hus, regionalt spillested giver et underskud på ca. 132 tkr., hvilket anses for at være acceptabelt, da vi har afholdt væsentligt flere koncerter - herunder flere store koncerter (ekstra sats på store internationale navne) og investering i vores talentprogrammer. Ændret regnskabspraksisift. indregning af store koncerter K3 i venue Arena Nord: Der er som beskrevet i budgettet for 2015 ændret praksis omkring indregning af koncerter afholdt i venue Arena Nord. Denne ændring i regnskabspraksiser således også anvendt i nærværende regnskab for I tidligere år har koncerter afviklet i eget venue Arena Nord været holdt udenfor budget- og regnskabstal for at undgå en skæwridning og usammenlignelighed med tidligere års tal. I regnskabet for 2014 (ikke budget 2014) er denne praksis ændret, således alt rytmisk musik afviklet af Det Musiske hus indgår i budget- og regnskabstallene fremadrettet, uanset hvilket af vores venues det er afviklet i. Budgettet for 2014 er derfor ikke lavet på samme grundlag som regnskabet for 2014, hvorfor der er voldsomme afvigelser både på indtægts- og udgiftssiden. Denne ændring gennemføres for at give et mere retvisende billede af den samlede aktivitet rytmisk musik afholdt af Det Regionale Spillested - Det Musiske Hus. indenfor Gennemgang af opfyldelse af mål og rammer 2014 (Tekst i kursiver fra rammeaftale mellem Frh. Kommune, Det Musiske Hus og Kulturstyrelsen. Afsnit med fed tekst er Det Musiske Hus' faglige vurdering af, om mål og rammer er opfyldt i 2014). Formål og vision for de regionale spillesteder i Danmark Formål Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

8 7 LEDELSESBERETNING (fortsat) Vi har i 2014 været synlige på stort set alle medieplatforme i vores lokalområde med et alsidigt musikprogram. Vi er aktive i nationale og regionale samarbejder og organisationer. Vi kommunikerer åbent vores rolle som spillested og kulturaktør, og vi blander os i debatter om musik og kultur i de lokale medier. Vi er i kontakt med nationale brancheforeninger og arbejder hele tiden med at skabe anledninger til samarbejde og videndeling med disse. Vi opererer ude i de lokale musik og arrangørmiljøer, og er i efteråret lykkedes med at skabe nye samarbejder, der i 2015 vil resultere i konkrete projekter og arrangementer. Vision Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed ogfornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan det vil realisere de aftalte formål, visioner og mål iperioden Det Musiske Hus er et spillested med en høj faglighed, klar ledelse og evnen til at arbejde relationelt. For os vigtige kompetencer, der er afgørende for at drive et professionelt spillested. Vi får ros for vores tekniske afvikling og kundebetjening fra bands, solister og husets gæster. Vi vil fremadrettet styrke disse områder. De er helt afgørende for sammenhængskraften på vores spillested, for vores gæsters oplevelse af at komme hos os og afgørende for den stemning, vi kan skabeom de musikere, der besøgeros. Den kunstneriske kvalitet sikres gennem et fortsat godt samarbejde med de nationale og internationale udbydere (booker/management) - og kvalificeres gennem vores egen deltagelse i netværk, kurser og inspiration. Efterårets igangsætning af musikudvalg og arrangørnetværk, skal netop ses som en styrkelse af husets fokus på kvalitet, mangfoldighed og lysten til at supplere husets kompetencer. Protil tor Det Musiske Hus i perioden Det Musiske Hus er i aftaleperioden et genrebredt spillested og fyrtårn for rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i Nordjylland. Spillestedet har fokus på et alsidigt koncertprogram med vækstlagskoncerter, mere etablerede kunstnere inden for mange genrer og store koncerter af høj kvalitet med kendte kunstnere. Det Musiske Hus er særdeles kendt blandt nordjyder, men har også et solidt aftryk i resten af landet. Det Musiske Hus' målgrupper er varierede med aktiviteter for både børn, unge og voksne. Det Musiske Hus understøtter det lokale initiativ, tager ansvar for vækstlagene lokalt og regionalt og skaber nye samarbejdsrelationer og koblinger i det Nordjyske kulturlandskab med fokus på den rytmiske musik. Gennem et alsidigt musikprogram med indslag fra mange genrer har vi igen i 2014 haft gæster fra hele Nordjylland - og Danmark- til koncertoplevelser på vores tre faste scener - og på scener rundt om i Vendsyssel. Dette især under LYDkanten, som er et talentforløb for unge sangskrivere. I LYDkantengennemførte vi i et samarbejde med Hjørring og Frederikshavn kommuner. Her var det indbygget, at koncerterne blev afholdt på nye og utraditionelle venues.

9 8 LEDELSESBERETNING (fortsat) Strategi De regionale spillesteder realiserer formål og vision gennem målrettede aktiviteter inden for fem strategiske områder: Koncertvirksomhed Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Eksternt samarbejde Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Koncertvirksomhed Overordnet målsætning De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Specifikke mål for Det Musiske Hus Det Musiske Hus' koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Små koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 50 til 200 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 200 solgte billetter. Tabel 1. Forventet antal årlige koncerter og publikums tal (kun betalende publikum) fordelt på små, mellemstore og store koncerter. Koncertstør- Koncert- Publikums- Koncert- Publikums- Koncert- Publikums- Koncert- Publikumsrelse tal2013 tal2013 tal2014 tal2014 tal2015 tal2015 tal2016 ta12016 Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) I alt har vi afholdt i alt 93 koncerter med betalende gæster. Fordelt således: K1: 23 koncerter med i alt 392 betalende gæster K2: 34 koncerter med i alt 2.0n betalende gæster K3: 36 koncerter med i alt betalende gæster Målsætning er nået - dog med et udsving i mellem K1 og K2, hvor vi igen ser en udvikling gæsteantallet til vores små koncerter, der i flere tilfælde resulterer i, at grænsen til K2 nås. I 2014 afholdt vi desuden to arrangementer uden entre: Et offentligt arrangement i påsken i gågaderne i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Samt et regulært arrangement i eget hus med to honorerede kunstnere.

10 9 LEDELSESBERETNING (fortsat) Mål med små koncerter (K1) Det Musiske Hus tilbyder og indbyder til musikoplevelser, der åbner op til de rytmi :ke vækstlags musikverdener og deres mangfoldighed samt mødet med forskellige smalle genrer. Det Musiske Hus tager chancer og er ikke alene åben for nye musik- og koncertformer, initativ til at præsentere dem. men tager også Beskrivelse af små koncerter <50 betalende gæster. I 2014 har vi afholdt 23 K1 koncerter med i alt 392 betalende gæster. Hvilket er fire flere end i Vores grænse mellem K1 og K2 er 50 betalende gæster - vi kan se på antal afholdte koncerter, at hvis grænsen var 60 betalende gæster, ville det resultere i 35 K1 koncerter og 22 K2 koncerter - altså væsentligt tættere på vores målsætning. Eksempler på koncertnavne K1, Svøbsk (folkemusik), Oscar Danielsson (sangskriver), Hymns From Nineveh (Symfonisk rock), Ida Gard (Pop), LYDkanten (Singer- songwriter), Treefight For Sunlight (Progrock), Mont Oliver (electrorock). Mål med mellemstore koncerter (K2) Det Musiske Hus giver kunstnere med mellemstor tiltrækningskraft mulighed for at møde deres publikum i Nordjylland og er med til at skabe et bredere live fundament iprovinsen for f em tiden. Beskrivelse af mellemstore koncerter, betalende gæster I 2014 har vi afholdt 34 K2 koncerter med i alt betalende gæster. Hvilket er 6 færre end Eksempler på koncertnavne Søren Kragh Jacobsen (viser), Delta Blues Band (blues), Noah (pop), Tradish (irsk folkemusik), Folkeklubben (folkpop), Atrap Festival (elektronisk), Kurt Elling üazz) Mål med store koncerter (K3) Det Musiske Hus præsenterer koncerter af høj kunstnerisk og oplevelsesmæssigkvalitet med toppen af dansk rytmisk musik for publikum i Nordjylland. Beskrivelse af store koncerter >200 betalende gæster I 2014 har vi afholdt 36 K3 koncerter med i alt betalende gæster. Hvilket er 21 flere end I 2014 har DMH afviklet 6 store koncerter i venue Arena Nord. Disse koncerter omfatter Rasmus Seebach, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen, Tina Dickow, Brit Floyd og The Beach Boys. Disse koncerter har genereret store indtægter, udgifter og gæstetal - hvorfor tallene i regnskabet 2014 giver store udsving sammenlignet med budgettet for På afholdelse af K3 koncerter i venue Arena Nord har vi i 2014 ændret regnskabspraksis, således at disse koncerter nu indregnes. Se indledning for nærmere beskrivelse.

11 10 LEDELSESBERETNING (fortsat) Eksempler på koncertnavne DAD (rock), Tim Christensen (pop), Allan Olsen (sangskriver), Car Park North (rock), Aalborg Symfoniorkester med solister (orkestermusik), Chris Barber (jazz), L.O.C (rap). Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Overordnet målsætning Reg;onale spillesteder b;drager tit at udvikle kvautet, mangfold;ghed og nyskabelse mus;kuvet, herunder vækstlag og smalle genrer. Spedfikke mål for Det Musiske Hus Det Mus;ske Hus understøtter og fremmer det lokale og reg;onale vækstlagsmhjø inden for den rvtmtske musiks miljeer. Det Mus;ske Hus præsenterer en bred vifte af kunstnere tnden for vækstlag og smalle genrer fra hele landet, og gennem markant synughed og nærvær; mus;kmhjøerne skaber Det Mus;ske Hus grobund for et sptrenäe og nysgerr;gt pubukum ; området. I foråret afholdt vi for sidste gang ATRAP, som har været vores elektroniske festival siden På scenen var OJ Vinnie Who, Sekuoia, Fitness Figures, Vintertur - og vores egen lokale ledeland (der i dag er videre på musikuddannelse). Under ROCKi Frederikshavn - en lokal sommerfestival - har det regionale spillested igen i 2014 haft en scene med en række lokale og nationale navne. Formålet var at understøtte et foreningsdrevet musikkoncept og samarbejde om program og afvikling. I efteråret gennemførte vi LYDkanten, hvor 8 lokale sangskrivere deltog i et forløb med Steffen Westmark, Mikael Møller og Christian Hjelm. Seks sangskriver camps og seks koncerter med de tre coaches på seks forskellige og utraditionelle venues. Over begge sæsoner har vi igen givet plads til lokale og regionale talenter som support på vores scene. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Overordnet målsætning Reg;onale spiilesteder b;drager til at fonmdle musttc som en god og udviklende oplevelse. SpUlestederne arbejder strateg;sk og itwolverende med at udvikle eksisteretvie og nye pubukumsgrupper - særlig: med henbuk på børn og unge. SpUlestedet ;nddrager forskewge pubukumssegmenter; arbejdet og udarbejder mål, metode og sucæskritetter for indsatsen. SpHlestedet markedsfører og kommun;kerer s;ne aktiviteter effekuvt; hele dets virkeområde. Spedfikke mål for Det Mus;ske Hus Det Mus;ske Hus er sphlested for alle; hele reg;onen og skaber gennem levende, tnvolverenäe kommunikatton og markedsfør;ng opmærksomhed, viden og forandr;ng de forskewge pubukumsgrupper - især de yngre målgrupper. Vi har i 2014 fastholdt markedsførings- og kommunikationsindsatsen med bl.a. 2 x husstandsomdelte magasiner til husstande i henholdsvis januar og august - magasinerne præsenterer vores halvårlige sæsoner, og er en vigtig kommunikativ platform for os.

12 11 LEDELSESBERETNING (fortsat) Vi har i 2014 lagt flere ressourcer i Facebook og online markedsføring. Vi har øget vores fans på Facebook fra til ved en målrettet indsats - og FB er i dag vores væsentligste, direkte kanal til vores gæster. Vi har udviklet og vedligeholder et godt forhold til de lokale medier, som er Nordjyske (den regionale avis og TVkanal) og Kanalfrederikshavn (en web-nyhedskanal). Vi har tilknyttet skribenter og fotografer, der har adgangtil vores koncerter. Det betyder ret stor eksponering - ogsåaf vores små up-coming arrangementer. Vi har, med etablering af musikudvalg og arrangørnetværk, fået nye muligheder for adgang til de unge målgrupper. Arrangørnetværket har blandt andet hen over efteråret afholdt en række arrangementer (Torsdagskaffe og ARTbar), der tiltrækker unge fra de lokale ungdomsuddannelser, og der er afholdt møder og inspirationsaftener med både netværk og musikudvalg, hvor der diskuteres nye koncertformer, festivalkoncepter og konkrete navne til de kommende sæsoner. Ud af alle disse er der to konkrete aktiviteter, som jeg vil fremhæve, fordi de realiseres i vores forårsprogram 2015: "De Fem Nye" (læringsforløb for unge musikafviklere og afvikling af 5 koncerter med up-coming navne) "Rock Weekend" (Tre dages musik- og workshopweekend for unge, nordjyske rockmusikere: ). Eksternt samarbejde Overordnet målsætning Reg;onale spitlesteder bidrager til øget d;alog og samarbejder lokalt, ; landsdelen, nationalt og internationalt: med rytm;ske spillesteder, genreorgan;sauoner, uddannelsesinstitutioner og andre aktører; og uden for kulturuvet med henbuk på at styrke og udvjkle den rytm;ske musik, Specif;kke mål for Det Musiske Hus Det Mus;ske Hus ;ndgår ; forskewge former for samarbejder, der styrker kendskabet til den rytm;ske livemusik ; området, og opdyrker og plejer såvel nyt som eksisterende pubukum til de forskewge genrer. Det Mus;ske Hus arbejder for et bredt samarbejde med tyngde på kvautet og synughed, både regionalt og nationalt, Det Mus;ske Hus tnitierer og realiserer samarbejder med de genrespedf;kke spillesteder og øvrige relevante aktører ; hele landet med henbuk på at styrke kunstnertst: kvalitet, mangfold;ghed og nyskabelse, f.eks. gennem samarbejde om konættpræsentation, vækstlagsarbejde, pubukumsudvjkung og markedsfør;ng. Sidste halvår af 2014 har fokus været på samarbejdsrelationer med andre spillesteder, festivaler og musikaktører lokalt og regionalt. Som tidligere omtalt har vi involveret os i et fire-scene samarbejde. Et samarbejde, som vi er enige om kan udvides med flere scener. Vi er dialog med Tversted Jazzy Days, SæbyJazzfestival, Malurt (jazzscene), Kulturhus Kappelborg, Skråen, Rock I Frederikshavn, Maigaarden (musikforening) og festudvalgene på alle vores ungdomsuddannelser. Vi er påbegyndt en undersøgelse af mulighederne for samarbejde med de lokale foreninger og musikaktører: Hirtshals Musikforening, Skolegade 4, Under Trappen, Sømandskirken, Imorgen Er Det Jul Mor, Kaffe & Kærlighed, Deadline, m.fl. Vi har indledt dialog og samarbejde med Promus (Århus) ifm. afvikling af aktiviteter i foråret Vi er aktive i DanskLive og er i løbende kontakt med den lokale repræsentant for DMF.

13 12 LEDELSESBERETNING (fortsat) Vi samarbejder med Frederikshavn Kommunes udviklingsafdeling, Kaospiloterne og Skråen om udvikling af aktiviteter omkring musikken - med henblik på at opdage nye kulturbrugere og publikumstyper. Vi samarbejder med Kulturalliancen, som er et kommunalt kultursamarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn kommuner. Samarbejdet har foreløbig resulteret i LYDkanten - men vil i de kommende år blive udvidet. Profess;onelledelse, organ;sat;on og opgaveløsn;ng Overordnet målsætning Reg;onale spttlesteäers oktiviteter varetages, ledes og administreres udvjkungsor;enteret og protessionett. Spedf;kke mål for Det Mus;ske Hus Det Mus;ske Hus udvtkler teäelsesmæssige og orgomsatoriske tutag for at opnå en st rre profess;onauser;ng af kompetenceniveau og drift. Det Mus;ske Hus fastholder og udvjkler stt personale for hermed at sikre løbende udvjkung af organ;sat;onen og spwestedet. Det Mus;ske Hus' bestyrelse og dag Uge ledelse er bekendt med Kultutmtnisteriets anbefaunger om god ledelse, og tager dem; anvendelse med de nødvend;ge tupasn;nger til spwestedets forhold. Med en professionel bestyrelse, en synlig, daglig ledelse og et engageret personale, er Det Musiske Hus godt forberedt til alle de udfordringer, der møder os. Vi afholder regelmæssige personalemøder, årligt strategiseminar og har en god, daglig tone i hele virksomheden. Medlemsskabetaf DanskLive og efter~u else af vores personale sikrer et højt fagligt niveau. Vores organisationsplan med tydelig an ivelse af forretningsområder og kompetancefordeling understøtter det daglige arbejde og si reli, at udvi Rgen-ärvoresspillested er rammesat og sker.

14 13 ANVENDT REGNSKBSPRAKSIS Indtægter Entreindtægter, barsalg, garderobeindtægter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb som vedrører koncerter og arrangementer, der er afholdt i regnskabsåret. Indtægterne indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter, fribilletter m. v. i forbindelse med salget. Tilskud indregnes i regnskabsåret, hvortil tilskudsyderen bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet. Personaleudgifter Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til det regionale spillesteds medarbejdere. I personaleudgifter er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Koncertudgifter Kunstnerhonorar, markedsføringsudgifter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb som direkte kan henføres til regnskabsårets afholdte koncerter og arrangementer. Fællesudgifter Fællesudgifter er indregnet med den andel, som kan allokeres til det regionale spillested ud fra det regionale spillesteds andel af fondens samlede aktiviteter.

15 14 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget 2014 (ej Regnskab Regnskab Regnskab Note revideret) Kommunale tilskud Statslige tilskud Sponsorer Egenindtægter Indtægter fra regionalt spillested f alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Løn fast ansatte Løn løst ansatte Kunstnerudgifter Rettigheder (Koda, Gramex m.v.) Markedsføring øvrige spillestedsrelaterede udgifter Udgifter tf! regionalt spillested i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter i alt ÅRETS DRIFTSRESULTAT Nøgletal for personale Personale, fast ansatte, årsværk Personale, løst ansatte, årsværk Personale, frivillige, årsværk Nøgletal for koncertvirksomheden Antal små koncerter (K1) Antal mellemstore koncerter (K2) Antal store koncerter (K3) Antal betalende publikum, små koncerter (K1) Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) Antal betalende publikum, store koncerter (K3)

16 15 NOTER Regnskab Regnskab Regnskab Note Kommunale tilskud 1 Frederikshavn Kommune Statslige tilskud 2 KulturstyreIsen Egenindtægter 3 Entreindtægter Garderobeindtægter Varesalg (bar, mad mv.) Løn fast ansatte 4 Løn, kunstnerisk ledelse Løn, øvrige fastansatte Bestyrelseshonorar O O O Kunstnerudgifter 5 Kunstnerhonorarer øvrige kunstnerudgifter Provision Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 6 Varekøb Fællesudgifter, som allokeres til det regionale spillested Leje af instrumenter og teknisk udstyr øvrige produktionsomkostninger øvrige spillestedsrelaterede udgifter

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT SPILLESTED DET MUSISKE HUS Tlf: 9620 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 2022 26 70 FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REONALT

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014.

Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Att. Jan Ole Traasdahl H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V København den 26. august 2014 SNYK Årsrapport 2013 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

DEN JYSKE SANGSKOLE ÅRSRAPPORT 14. REGNSKABSÅR

DEN JYSKE SANGSKOLE ÅRSRAPPORT 14. REGNSKABSÅR Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK 7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab DEN JYSKE SANGSKOLE ÅRSRAPPORT 2013 14. REGNSKABSÅR CVR-NR.

Læs mere

Beretning og årsregnskab 2010-11 omfatter den selvejende institution

Beretning og årsregnskab 2010-11 omfatter den selvejende institution Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aalborg Teaters ledelse m.m.... 3 2. Beretning... 4 2.1 Kunstnerisk resultat... 4 2.2 Aktivitetsmæssigt resultat... 5 2.3 Publikum... 6 2.4 Økonomisk resultat...

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2008-09

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2008-09 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2008-09 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aalborg Teaters ledelse m.m.... 3 2. Beretning... 4 2.1 Aktivitetsmæssigt resultat... 4

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus godkendt revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19

Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6 Beretning 7-18 Resultatopgørelse 19 Balance 20-21 Pengestrømsopgørelse 22 Anvendt

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Statusrapport for STARS

Statusrapport for STARS Statusrapport for STARS I denne rapport gør STARS status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og [nn] Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2009-10

AALBORG TEATER. CVR-nr. 4707 4053. Beretning og årsregnskab 2009-10 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2009-10 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aalborg Teaters ledelse m.m.... 3 2. Beretning... 4 2.1 Kunstnerisk resultat... 4 2.2 Aktivitetsmæssigt

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 13. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 16. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 16. REGNSKABSÅR Make-A-Wlsh Ønskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere