FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS""

Transkript

1 Tlf: BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab RImmens Alle 89, Box 712 OK-9900 Frederikshavn CVR-nr FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS" 2014 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger Fondsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Noter BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revtstons- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOInternational Limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse- og en del af det Internationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsfinmaer.

3 2 FONDSOPLYSNINGER Fonden Fonden Arena Nord Rimmens Alle Frederikshavn CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: juli 2003 Frederikshavn 1. januar december Bestyrelse Direktion Kaj Christiansen, formand Mogens Brag, næstformand Else Schaltz Nicolaj Horn Robert Rene Henriksen Ole Rørbæk Jensen Lene Kappelborg Thomas Leander Erik Sørensen Per Malmberg Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box Frederikshavn Pengeinstitutter Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Spar Nord Bank Danmarksgade Frederikshavn

4 3 LEDELSESpATEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt resultatopgørelsen med noter for 1. januar december 2014 for Det Musiske Hus. Resultatopgørelsen med noter aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kunststyrelsens krav til regnskab og revision, som er anført i bek. nr af 21. december Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen med noter giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Frederikshavn, den 31. marts 2015 [)SfL Else Schaltz 0cLLoJh 4æL Thomas Leander

5 4 DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRINGER Til bestyrelsen i fonden Arena Nord PÅTEGNINGPÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret resultatopgørelsen med noter for Det Musiske Hus for perioden 1. januar til 31. december Resultatopgørelsen med noter for Det Musiske Hus udgør et uddrag fra årsregnskabet for 2014 for Fonden Arena Nord. Ledelsens ansvar for resultatopgørelsen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af en resultatopgørelse med noter, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en resultatopgørelse med noter uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksisog udøvelse af regnskabsmæssig søn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om resultatopgørelsen med noter på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om at resultatopgørelsen med noter er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i resultatopgørelsen med noter. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i resultatopgørelsen med noter, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en resultatopgørelse med noter, der giver et retvisende billede, Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede præsentation af resultatopgørelsen med noter. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af resultatopgørelsen med noter, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen med noter giver et retvisende billede af resultatet af det regionale spillesteds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af resultatopgørelsen med noter, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at fonden i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 har indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen med noter. Dissebudgettal har ikke været underlagt revision. Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på ledelsesberetningen, hvori ledelsen redegør for, at der er ændret praksis, således at koncerter afviklet i venue "Arena Nord" også indgår i regnskabstallene. Budgettal for 2014 og sammenligningstal for 2013 og 2012 er ikke tilrettet den nye praksis. Resultatopgørelsen med noter er et uddrag fra det reviderede årsregnskab for 2014 for Fonden Arena Nord, og er desuden udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr af 21. december Som følge heraf kan resultatopgørelsen med noter være uegnet til andet formål. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af resultatopgørelsen med noter. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med resultatopgørelsen med noter. avn, den 31. marts 2015

7 6 LEDELSESBERETNING Indledning 2014 har, udover den daglige koncertafvikling fordelt på vores to sæsoner, været præget af aktiviteter omkring den lokale talentudvikling. Der er afholdt en elektronisk festival. Der er gennemført et talentudviklingsprojekt i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn kommuner, og med tiltrædelse af ny musikchef pr. 4. august 2014 er der igangsat supplerende aktiviteter, der understøtter det regionale spillesteds overordnede målsætninger - og som på det lokale plan understøtter såvel talenterne på scenen som talenterne omkring scenen. Der er i efteråret introduceret en ny strategi, der indeholder tre spor: TALENT, KONCERTRUMog BRUGERDREVETMUSIKSCENE.Strategien blev præsenteret på et ekstraordinært møde hos Kulturstyrelsen i august En grundlæggende arbejdsform, som Det Musiske Hus i efteråret har startet, er båret af relationsarbejde, åbenhed og om at gøre vores spillested endnu mere tilgængeligt for brugere. Således har vi startet et musikudvalg (15 personer) og et ungt arrangørnetværk. Ligeledes har vi taget initiativ til et fire-scene samarbejde (Frederikshavn, Støvring, Rebild og Aabybro), der har til formål at videndele og understøtte musikken og koncertafviklingen i den Nordjyske region. Regnskabsbemærkninger Regnskabsåretfor 2014 for Det Musiske Hus, regionalt spillested giver et underskud på ca. 132 tkr., hvilket anses for at være acceptabelt, da vi har afholdt væsentligt flere koncerter - herunder flere store koncerter (ekstra sats på store internationale navne) og investering i vores talentprogrammer. Ændret regnskabspraksisift. indregning af store koncerter K3 i venue Arena Nord: Der er som beskrevet i budgettet for 2015 ændret praksis omkring indregning af koncerter afholdt i venue Arena Nord. Denne ændring i regnskabspraksiser således også anvendt i nærværende regnskab for I tidligere år har koncerter afviklet i eget venue Arena Nord været holdt udenfor budget- og regnskabstal for at undgå en skæwridning og usammenlignelighed med tidligere års tal. I regnskabet for 2014 (ikke budget 2014) er denne praksis ændret, således alt rytmisk musik afviklet af Det Musiske hus indgår i budget- og regnskabstallene fremadrettet, uanset hvilket af vores venues det er afviklet i. Budgettet for 2014 er derfor ikke lavet på samme grundlag som regnskabet for 2014, hvorfor der er voldsomme afvigelser både på indtægts- og udgiftssiden. Denne ændring gennemføres for at give et mere retvisende billede af den samlede aktivitet rytmisk musik afholdt af Det Regionale Spillested - Det Musiske Hus. indenfor Gennemgang af opfyldelse af mål og rammer 2014 (Tekst i kursiver fra rammeaftale mellem Frh. Kommune, Det Musiske Hus og Kulturstyrelsen. Afsnit med fed tekst er Det Musiske Hus' faglige vurdering af, om mål og rammer er opfyldt i 2014). Formål og vision for de regionale spillesteder i Danmark Formål Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

8 7 LEDELSESBERETNING (fortsat) Vi har i 2014 været synlige på stort set alle medieplatforme i vores lokalområde med et alsidigt musikprogram. Vi er aktive i nationale og regionale samarbejder og organisationer. Vi kommunikerer åbent vores rolle som spillested og kulturaktør, og vi blander os i debatter om musik og kultur i de lokale medier. Vi er i kontakt med nationale brancheforeninger og arbejder hele tiden med at skabe anledninger til samarbejde og videndeling med disse. Vi opererer ude i de lokale musik og arrangørmiljøer, og er i efteråret lykkedes med at skabe nye samarbejder, der i 2015 vil resultere i konkrete projekter og arrangementer. Vision Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed ogfornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan det vil realisere de aftalte formål, visioner og mål iperioden Det Musiske Hus er et spillested med en høj faglighed, klar ledelse og evnen til at arbejde relationelt. For os vigtige kompetencer, der er afgørende for at drive et professionelt spillested. Vi får ros for vores tekniske afvikling og kundebetjening fra bands, solister og husets gæster. Vi vil fremadrettet styrke disse områder. De er helt afgørende for sammenhængskraften på vores spillested, for vores gæsters oplevelse af at komme hos os og afgørende for den stemning, vi kan skabeom de musikere, der besøgeros. Den kunstneriske kvalitet sikres gennem et fortsat godt samarbejde med de nationale og internationale udbydere (booker/management) - og kvalificeres gennem vores egen deltagelse i netværk, kurser og inspiration. Efterårets igangsætning af musikudvalg og arrangørnetværk, skal netop ses som en styrkelse af husets fokus på kvalitet, mangfoldighed og lysten til at supplere husets kompetencer. Protil tor Det Musiske Hus i perioden Det Musiske Hus er i aftaleperioden et genrebredt spillested og fyrtårn for rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i Nordjylland. Spillestedet har fokus på et alsidigt koncertprogram med vækstlagskoncerter, mere etablerede kunstnere inden for mange genrer og store koncerter af høj kvalitet med kendte kunstnere. Det Musiske Hus er særdeles kendt blandt nordjyder, men har også et solidt aftryk i resten af landet. Det Musiske Hus' målgrupper er varierede med aktiviteter for både børn, unge og voksne. Det Musiske Hus understøtter det lokale initiativ, tager ansvar for vækstlagene lokalt og regionalt og skaber nye samarbejdsrelationer og koblinger i det Nordjyske kulturlandskab med fokus på den rytmiske musik. Gennem et alsidigt musikprogram med indslag fra mange genrer har vi igen i 2014 haft gæster fra hele Nordjylland - og Danmark- til koncertoplevelser på vores tre faste scener - og på scener rundt om i Vendsyssel. Dette især under LYDkanten, som er et talentforløb for unge sangskrivere. I LYDkantengennemførte vi i et samarbejde med Hjørring og Frederikshavn kommuner. Her var det indbygget, at koncerterne blev afholdt på nye og utraditionelle venues.

9 8 LEDELSESBERETNING (fortsat) Strategi De regionale spillesteder realiserer formål og vision gennem målrettede aktiviteter inden for fem strategiske områder: Koncertvirksomhed Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Eksternt samarbejde Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Koncertvirksomhed Overordnet målsætning De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Specifikke mål for Det Musiske Hus Det Musiske Hus' koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Små koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 50 til 200 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 200 solgte billetter. Tabel 1. Forventet antal årlige koncerter og publikums tal (kun betalende publikum) fordelt på små, mellemstore og store koncerter. Koncertstør- Koncert- Publikums- Koncert- Publikums- Koncert- Publikums- Koncert- Publikumsrelse tal2013 tal2013 tal2014 tal2014 tal2015 tal2015 tal2016 ta12016 Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) I alt har vi afholdt i alt 93 koncerter med betalende gæster. Fordelt således: K1: 23 koncerter med i alt 392 betalende gæster K2: 34 koncerter med i alt 2.0n betalende gæster K3: 36 koncerter med i alt betalende gæster Målsætning er nået - dog med et udsving i mellem K1 og K2, hvor vi igen ser en udvikling gæsteantallet til vores små koncerter, der i flere tilfælde resulterer i, at grænsen til K2 nås. I 2014 afholdt vi desuden to arrangementer uden entre: Et offentligt arrangement i påsken i gågaderne i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Samt et regulært arrangement i eget hus med to honorerede kunstnere.

10 9 LEDELSESBERETNING (fortsat) Mål med små koncerter (K1) Det Musiske Hus tilbyder og indbyder til musikoplevelser, der åbner op til de rytmi :ke vækstlags musikverdener og deres mangfoldighed samt mødet med forskellige smalle genrer. Det Musiske Hus tager chancer og er ikke alene åben for nye musik- og koncertformer, initativ til at præsentere dem. men tager også Beskrivelse af små koncerter <50 betalende gæster. I 2014 har vi afholdt 23 K1 koncerter med i alt 392 betalende gæster. Hvilket er fire flere end i Vores grænse mellem K1 og K2 er 50 betalende gæster - vi kan se på antal afholdte koncerter, at hvis grænsen var 60 betalende gæster, ville det resultere i 35 K1 koncerter og 22 K2 koncerter - altså væsentligt tættere på vores målsætning. Eksempler på koncertnavne K1, Svøbsk (folkemusik), Oscar Danielsson (sangskriver), Hymns From Nineveh (Symfonisk rock), Ida Gard (Pop), LYDkanten (Singer- songwriter), Treefight For Sunlight (Progrock), Mont Oliver (electrorock). Mål med mellemstore koncerter (K2) Det Musiske Hus giver kunstnere med mellemstor tiltrækningskraft mulighed for at møde deres publikum i Nordjylland og er med til at skabe et bredere live fundament iprovinsen for f em tiden. Beskrivelse af mellemstore koncerter, betalende gæster I 2014 har vi afholdt 34 K2 koncerter med i alt betalende gæster. Hvilket er 6 færre end Eksempler på koncertnavne Søren Kragh Jacobsen (viser), Delta Blues Band (blues), Noah (pop), Tradish (irsk folkemusik), Folkeklubben (folkpop), Atrap Festival (elektronisk), Kurt Elling üazz) Mål med store koncerter (K3) Det Musiske Hus præsenterer koncerter af høj kunstnerisk og oplevelsesmæssigkvalitet med toppen af dansk rytmisk musik for publikum i Nordjylland. Beskrivelse af store koncerter >200 betalende gæster I 2014 har vi afholdt 36 K3 koncerter med i alt betalende gæster. Hvilket er 21 flere end I 2014 har DMH afviklet 6 store koncerter i venue Arena Nord. Disse koncerter omfatter Rasmus Seebach, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen, Tina Dickow, Brit Floyd og The Beach Boys. Disse koncerter har genereret store indtægter, udgifter og gæstetal - hvorfor tallene i regnskabet 2014 giver store udsving sammenlignet med budgettet for På afholdelse af K3 koncerter i venue Arena Nord har vi i 2014 ændret regnskabspraksis, således at disse koncerter nu indregnes. Se indledning for nærmere beskrivelse.

11 10 LEDELSESBERETNING (fortsat) Eksempler på koncertnavne DAD (rock), Tim Christensen (pop), Allan Olsen (sangskriver), Car Park North (rock), Aalborg Symfoniorkester med solister (orkestermusik), Chris Barber (jazz), L.O.C (rap). Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Overordnet målsætning Reg;onale spillesteder b;drager tit at udvikle kvautet, mangfold;ghed og nyskabelse mus;kuvet, herunder vækstlag og smalle genrer. Spedfikke mål for Det Musiske Hus Det Mus;ske Hus understøtter og fremmer det lokale og reg;onale vækstlagsmhjø inden for den rvtmtske musiks miljeer. Det Mus;ske Hus præsenterer en bred vifte af kunstnere tnden for vækstlag og smalle genrer fra hele landet, og gennem markant synughed og nærvær; mus;kmhjøerne skaber Det Mus;ske Hus grobund for et sptrenäe og nysgerr;gt pubukum ; området. I foråret afholdt vi for sidste gang ATRAP, som har været vores elektroniske festival siden På scenen var OJ Vinnie Who, Sekuoia, Fitness Figures, Vintertur - og vores egen lokale ledeland (der i dag er videre på musikuddannelse). Under ROCKi Frederikshavn - en lokal sommerfestival - har det regionale spillested igen i 2014 haft en scene med en række lokale og nationale navne. Formålet var at understøtte et foreningsdrevet musikkoncept og samarbejde om program og afvikling. I efteråret gennemførte vi LYDkanten, hvor 8 lokale sangskrivere deltog i et forløb med Steffen Westmark, Mikael Møller og Christian Hjelm. Seks sangskriver camps og seks koncerter med de tre coaches på seks forskellige og utraditionelle venues. Over begge sæsoner har vi igen givet plads til lokale og regionale talenter som support på vores scene. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Overordnet målsætning Reg;onale spiilesteder b;drager til at fonmdle musttc som en god og udviklende oplevelse. SpUlestederne arbejder strateg;sk og itwolverende med at udvikle eksisteretvie og nye pubukumsgrupper - særlig: med henbuk på børn og unge. SpUlestedet ;nddrager forskewge pubukumssegmenter; arbejdet og udarbejder mål, metode og sucæskritetter for indsatsen. SpHlestedet markedsfører og kommun;kerer s;ne aktiviteter effekuvt; hele dets virkeområde. Spedfikke mål for Det Mus;ske Hus Det Mus;ske Hus er sphlested for alle; hele reg;onen og skaber gennem levende, tnvolverenäe kommunikatton og markedsfør;ng opmærksomhed, viden og forandr;ng de forskewge pubukumsgrupper - især de yngre målgrupper. Vi har i 2014 fastholdt markedsførings- og kommunikationsindsatsen med bl.a. 2 x husstandsomdelte magasiner til husstande i henholdsvis januar og august - magasinerne præsenterer vores halvårlige sæsoner, og er en vigtig kommunikativ platform for os.

12 11 LEDELSESBERETNING (fortsat) Vi har i 2014 lagt flere ressourcer i Facebook og online markedsføring. Vi har øget vores fans på Facebook fra til ved en målrettet indsats - og FB er i dag vores væsentligste, direkte kanal til vores gæster. Vi har udviklet og vedligeholder et godt forhold til de lokale medier, som er Nordjyske (den regionale avis og TVkanal) og Kanalfrederikshavn (en web-nyhedskanal). Vi har tilknyttet skribenter og fotografer, der har adgangtil vores koncerter. Det betyder ret stor eksponering - ogsåaf vores små up-coming arrangementer. Vi har, med etablering af musikudvalg og arrangørnetværk, fået nye muligheder for adgang til de unge målgrupper. Arrangørnetværket har blandt andet hen over efteråret afholdt en række arrangementer (Torsdagskaffe og ARTbar), der tiltrækker unge fra de lokale ungdomsuddannelser, og der er afholdt møder og inspirationsaftener med både netværk og musikudvalg, hvor der diskuteres nye koncertformer, festivalkoncepter og konkrete navne til de kommende sæsoner. Ud af alle disse er der to konkrete aktiviteter, som jeg vil fremhæve, fordi de realiseres i vores forårsprogram 2015: "De Fem Nye" (læringsforløb for unge musikafviklere og afvikling af 5 koncerter med up-coming navne) "Rock Weekend" (Tre dages musik- og workshopweekend for unge, nordjyske rockmusikere: ). Eksternt samarbejde Overordnet målsætning Reg;onale spitlesteder bidrager til øget d;alog og samarbejder lokalt, ; landsdelen, nationalt og internationalt: med rytm;ske spillesteder, genreorgan;sauoner, uddannelsesinstitutioner og andre aktører; og uden for kulturuvet med henbuk på at styrke og udvjkle den rytm;ske musik, Specif;kke mål for Det Musiske Hus Det Mus;ske Hus ;ndgår ; forskewge former for samarbejder, der styrker kendskabet til den rytm;ske livemusik ; området, og opdyrker og plejer såvel nyt som eksisterende pubukum til de forskewge genrer. Det Mus;ske Hus arbejder for et bredt samarbejde med tyngde på kvautet og synughed, både regionalt og nationalt, Det Mus;ske Hus tnitierer og realiserer samarbejder med de genrespedf;kke spillesteder og øvrige relevante aktører ; hele landet med henbuk på at styrke kunstnertst: kvalitet, mangfold;ghed og nyskabelse, f.eks. gennem samarbejde om konættpræsentation, vækstlagsarbejde, pubukumsudvjkung og markedsfør;ng. Sidste halvår af 2014 har fokus været på samarbejdsrelationer med andre spillesteder, festivaler og musikaktører lokalt og regionalt. Som tidligere omtalt har vi involveret os i et fire-scene samarbejde. Et samarbejde, som vi er enige om kan udvides med flere scener. Vi er dialog med Tversted Jazzy Days, SæbyJazzfestival, Malurt (jazzscene), Kulturhus Kappelborg, Skråen, Rock I Frederikshavn, Maigaarden (musikforening) og festudvalgene på alle vores ungdomsuddannelser. Vi er påbegyndt en undersøgelse af mulighederne for samarbejde med de lokale foreninger og musikaktører: Hirtshals Musikforening, Skolegade 4, Under Trappen, Sømandskirken, Imorgen Er Det Jul Mor, Kaffe & Kærlighed, Deadline, m.fl. Vi har indledt dialog og samarbejde med Promus (Århus) ifm. afvikling af aktiviteter i foråret Vi er aktive i DanskLive og er i løbende kontakt med den lokale repræsentant for DMF.

13 12 LEDELSESBERETNING (fortsat) Vi samarbejder med Frederikshavn Kommunes udviklingsafdeling, Kaospiloterne og Skråen om udvikling af aktiviteter omkring musikken - med henblik på at opdage nye kulturbrugere og publikumstyper. Vi samarbejder med Kulturalliancen, som er et kommunalt kultursamarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn kommuner. Samarbejdet har foreløbig resulteret i LYDkanten - men vil i de kommende år blive udvidet. Profess;onelledelse, organ;sat;on og opgaveløsn;ng Overordnet målsætning Reg;onale spttlesteäers oktiviteter varetages, ledes og administreres udvjkungsor;enteret og protessionett. Spedf;kke mål for Det Mus;ske Hus Det Mus;ske Hus udvtkler teäelsesmæssige og orgomsatoriske tutag for at opnå en st rre profess;onauser;ng af kompetenceniveau og drift. Det Mus;ske Hus fastholder og udvjkler stt personale for hermed at sikre løbende udvjkung af organ;sat;onen og spwestedet. Det Mus;ske Hus' bestyrelse og dag Uge ledelse er bekendt med Kultutmtnisteriets anbefaunger om god ledelse, og tager dem; anvendelse med de nødvend;ge tupasn;nger til spwestedets forhold. Med en professionel bestyrelse, en synlig, daglig ledelse og et engageret personale, er Det Musiske Hus godt forberedt til alle de udfordringer, der møder os. Vi afholder regelmæssige personalemøder, årligt strategiseminar og har en god, daglig tone i hele virksomheden. Medlemsskabetaf DanskLive og efter~u else af vores personale sikrer et højt fagligt niveau. Vores organisationsplan med tydelig an ivelse af forretningsområder og kompetancefordeling understøtter det daglige arbejde og si reli, at udvi Rgen-ärvoresspillested er rammesat og sker.

14 13 ANVENDT REGNSKBSPRAKSIS Indtægter Entreindtægter, barsalg, garderobeindtægter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb som vedrører koncerter og arrangementer, der er afholdt i regnskabsåret. Indtægterne indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter, fribilletter m. v. i forbindelse med salget. Tilskud indregnes i regnskabsåret, hvortil tilskudsyderen bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet. Personaleudgifter Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til det regionale spillesteds medarbejdere. I personaleudgifter er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Koncertudgifter Kunstnerhonorar, markedsføringsudgifter m.v. er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb som direkte kan henføres til regnskabsårets afholdte koncerter og arrangementer. Fællesudgifter Fællesudgifter er indregnet med den andel, som kan allokeres til det regionale spillested ud fra det regionale spillesteds andel af fondens samlede aktiviteter.

15 14 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget 2014 (ej Regnskab Regnskab Regnskab Note revideret) Kommunale tilskud Statslige tilskud Sponsorer Egenindtægter Indtægter fra regionalt spillested f alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Løn fast ansatte Løn løst ansatte Kunstnerudgifter Rettigheder (Koda, Gramex m.v.) Markedsføring øvrige spillestedsrelaterede udgifter Udgifter tf! regionalt spillested i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter i alt ÅRETS DRIFTSRESULTAT Nøgletal for personale Personale, fast ansatte, årsværk Personale, løst ansatte, årsværk Personale, frivillige, årsværk Nøgletal for koncertvirksomheden Antal små koncerter (K1) Antal mellemstore koncerter (K2) Antal store koncerter (K3) Antal betalende publikum, små koncerter (K1) Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) Antal betalende publikum, store koncerter (K3)

16 15 NOTER Regnskab Regnskab Regnskab Note Kommunale tilskud 1 Frederikshavn Kommune Statslige tilskud 2 KulturstyreIsen Egenindtægter 3 Entreindtægter Garderobeindtægter Varesalg (bar, mad mv.) Løn fast ansatte 4 Løn, kunstnerisk ledelse Løn, øvrige fastansatte Bestyrelseshonorar O O O Kunstnerudgifter 5 Kunstnerhonorarer øvrige kunstnerudgifter Provision Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 6 Varekøb Fællesudgifter, som allokeres til det regionale spillested Leje af instrumenter og teknisk udstyr øvrige produktionsomkostninger øvrige spillestedsrelaterede udgifter

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED DET MUSISKE HUS Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20 22 26 70 FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REGIONALT SPILLESTED DET MUSISKE HUS Tlf: 9620 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 2022 26 70 FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE FOR REONALT

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Græsted Fjernvarme A.M.B.A.

Græsted Fjernvarme A.M.B.A. 4030 Græsted Fjernvarme A.M.B.A. Cvr. nr. 42 74 25 11 Varmeregnskab for 2015/16 Uddrag af årsrapporten for samme år. Frederiksborgvej 14, 1., 3200 Helsinge - Tlf.: +45 48 39 26 00 - Mail: mj@m-jrevision.dk

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE REGNSKAB 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet 3-4 Ledelsesberetning: Ledelsesberetning 5 Regnskab:

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Dansk Talentakademi. Årsregnskab for 2014 CVR-NR

Dansk Talentakademi. Årsregnskab for 2014 CVR-NR Dansk Talentakademi Årsregnskab for 2014 CVR-NR. 34 07 22 05 Indholdsf0rteg neise Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger I Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT

HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 OK 1561 København V CVR nr. 20222670 HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT 2015 CVR-NR. 33 65 37 86 1

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune:

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE. Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013. Balance pr.

MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE. Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013. Balance pr. MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE 41) k f u mts SOCIALE ARBEJDE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013 Balance pr. 31/12 2013 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere