5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede."

Transkript

1 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S eller ethvert selskab, hvormed Bornholms Brandforsikring A/S måtte fusionere, 3.2 Selskabets sekundære formål er at oparbejde en formue, der kan bruges, hvis Bornholms Brandforsikring A/S har behov for kapitaltilførsel, samt at foretage investeringer til gavn for erhvervslivet på Bornholm, for Bornholm generelt eller investere i formål, der er til gavn for selskabets medlemmer. 4.0 MEDLEMMER 4.1 Andelshavere i Selskabet (betegnet medlemmer ) er de til enhver tid værende forsikringstagere i Bornholms Brandforsikring A/S eller ethvert forsikringsselskab, hvormed Bornholms Brandforsikring A/S måtte fusionere, og alene disse. 4.2 Medlemmerne hæfter ikke for Selskabets forpligtelser. 4.3 Selskabets formue og indtægter kan alene udbetales til medlemmerne i tilfælde af Selskabets opløsning. Medlemmerne har dog ikke krav på nogen andel af Selskabets formue og indtægter, såfremt opløsningen sker i forbindelse med en fusion af Selskabet med et andet Selskab. 5.0 VALG AF DELEGEREDE 5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 5.2 Valget finder sted hvert år og gælder for en treårig periode, hvorved en tredjedel af de delegerede er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 5.3 I oktober måned i året for valgperiodens udløb bekendtgøres det i et bornholmsk dagblad og på selskabets hjemmeside, at opstilling af nye kandidater til det forestående valg kan ske ved anmeldelse til selskabet inden 14 dage. Anmeldelsen skal være skriftlig og være underskrevet af kandidaten sammen med mindst 4 øvrige medlemmer af selskabet. For opstilling til genvalg er anmeldelse dog ikke nødvendig. 1

2 5.4 Er der ikke anmeldt flere kandidater end svarende til antallet af ledige mandater anses de anmeldte uden videre for valgt. 5.5 Såfremt der er anmeldt flere kandidater end antallet af ledige mandater, indkaldes der i november måned ved bekendtgørelse i samme dagblad og på selskabets hjemmeside til valgmøde med mindst 8 dages varsel. Hvert medlem har én stemme. Stemme-afgivelsen er skriftlig. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 5.6 Regler for valget i øvrigt fastsættes af selskabets bestyrelse, herunder tid og sted for valgmøde. 5.7 Valgresultatet offentliggøres i samme dagblad og på selskabets hjemmeside. 5.8 Valgbare er medlemmer, der ikke er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgperioden, og som er bosiddende på Bornholm, og ikke har ansættelse i selskabet eller virker for andet konkurrerende selskab. Mandatet bortfalder, hvis disse betingelser i løbet af valgperioden ikke længere er opfyldt. Hvis en delegeret vælges til bestyrelsen, nedlægger sit hverv eller afgår ved døden, vælges afløser ved næste valg i henhold til p GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 6.2 Medlemmerne, der ikke har stemmeret på generalforsamlingen, har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt deres deltagelse ved meddelelse til selskabets hovedkontor. 6.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på Selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fem måneder efter regnskabsårets udløb. 6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af mindst ti delegerede og/eller tre bestyrelsesmedlemmer. 6.5 Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst fire ugers varsel af bestyrelsen ved bekendtgørelse i mindst et bornholmsk dagblad samt ved almindeligt brev eller telefax/elektronisk post til hver delegeret. På den ordinære generalforsamling kan altid medtages forslag, der er meddelt Selskabet senest den 15. februar. 2

3 7.0 GENERALFORSAMLINGEN - DAGSORDEN 7.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for medlemmerne. 7.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer og/eller delegerede. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af suppleant 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt 7.3 De bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller/genvælges, anses først for fratrådt, når den pågældende generalforsamling er hævet. På den ordinære generalforsamling under dagsordenpunkterne 6 og 7 er det således de fratrædende og ikke de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er stemmeberettiget i henhold til punkt 7.6, 1. punktum 7.4 Generalforsamlingen kan ikke behandle sager, som ikke er optaget på dagsordenen. 7.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, idet der dog uanset antallet af stemmeberettigede kan træffes beslutning om godkendelse af regnskabet samt valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor. 7.6 Hver delegeret og hvert bestyrelsesmedlem har èn stemme på generalforsamlingen. Disse er berettiget til at give møde ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år. Kræves til endelig vedtagelse beslutning på to generalforsamlinger, skal fuldmagter til at møde og stemme på den første generalforsamling - for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt - anses for gyldige med hensyn til anden generalforsamling. 3

4 8.0 GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL. 8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. Skriftlig afstemning skal dog altid foretages, når mindst én stemmeberettiget forlanger det. 8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. Er der lige mange stemmer for og imod, er det pågældende forslag forkastet. I tilfælde af stemmelighed ved valg afgøres det ved lodtrækning. Hvis der under valg til bestyrelsen er flere forslag end der skal vælges, skal der ske valg ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen skal påføres det antal navne, som skal vælges, ellers er stemmesedlen ugyldig. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere, skal der ske omvalg for disse. Ved omvalg skal stemmesedlen påføres det antal navne, som skal vælges. Er der stadig stemmelighed, skal der foretages lodtrækning. 8.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 8.4 Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdelse skal det godkendte regnskab bekendtgøres i et bornholmsk dagblad og på Selskabets hjemmeside. 9.0 OPLØSNING, FUSION OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 9.1 Opløsning af Selskabet kan kun finde sted på bestyrelsens forslag. Til et sådant forslags vedtagelse kræves, at der på hver af to med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger opnås tilslutning fra samtlige delegerede. 9.2 Selskabets formue vil ved opløsning være at fordele mellem medlemmerne i forhold til de præmiebetalinger, som disse i de sidste fem år forud for opløsningsbeslutningen har foretaget til Bornholms Brandforsikring A/S. Udtrådte medlemmer har ikke krav på andele i Selskabets formue. 9.3 Til vedtagelse af forslag om ændringer i Selskabets primære formål, jfr. pkt. 3.1 eller beslutning om, at Selskabet fusionerer med et andet selskab kræves, at der på hver af to med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger opnås tilslutning fra 75 % af samtlige delegerede 9.4 Forslag om ændringer i vedtægterne på nær de i 9.1 og 9.3 nævnte forhold, kan fremsættes i overensstemmelse med pkt Til endelig vedtagelse af et sådant forslag kræves, at det er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, Kan en beslutning ikke træffes på grund af, at halvdelen af de stemmeberettigede ikke har været til stede ved første generalforsamling, jfr. pkt. 7.5, skal bestyrelsen inden 14 dage efter 4

5 denne indkaldelse til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte delegerede. 10. BESTYRELSEN 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 3 år og afgår på skift. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være delegeret i selskabet. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen, før dette medlems valgperiode er udløbet, indtræder den valgte suppleant, i det fratrådte bestyrelsesmedlems resterende valgperiode. Suppleanten vælges for 1 år af gangen Personer, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgperioden, kan ikke vælges til bestyrelsen. Denne bestemmelse gælder også valg af suppleant Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand for bestyrelsen. Selskabets direktør må ikke vælges til formand eller næstformand Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt almindeligvis med mindst otte dages varsel Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst én gang hvert kvartal. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller direktøren forlanger det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde Bestyrelsen fastsætter formandens, næstformandens, direktørens vederlag samt honorar og befordringsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer. For så vidt næstformanden i formandens forfald for et længere tidsrum fungerer som sådan, oppebærer han en forholdsvis andel af det formanden tilkommende honorar Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, og underskrives af bestyrelsen. 5

6 10.11 Direktøren deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder og fører dennes protokol DIREKTION 11.1 Bestyrelsen ansætter én direktør til at varetage den daglige ledelse af Selskabets virksomhed TEGNINGSREGEL 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller næstformand, eller formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer REVISION 13.1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted REGNSKABSÅR 14.1 Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultater, jvf. Årsregnskabsloven. Vedtaget på generalforsamlingen d. 8/ BESTYRELSEN EGON JENSEN PETER BRANDT KOEFOED EVA CHRISTINA DIDERIKSEN PER EILER HANSEN CECILIE MATTSSON JENS BORUP PEDERSEN HANS HANSEN 6

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Etableret d. 1. april 1977 ved sammenslutningen af Det Gensidige Løsøreforsikringsselskab Thisted Amt (stiftet 1853) og Thisted Amts Landbygningers

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere