Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)"

Transkript

1 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med henblik på dygtiggørelse inden for sporten, samt at tilbyde medlemmerne organiserede aktivitetstilbud, idet en del af målsætningen er, at deltage i de af kreds, union og forbund udbudte aktiviteter. 3.0 Tilhørsforhold Klubben er tilsluttet: K.B.U (Københavns Bowling Union), under D.Bw.F (Dansk Bowling Forbund), der nationalt er tilsluttet: D.I.F. (Danmarks Idrædts Forbund). FIQ (Federation Internationale des quilleurs) NB (Nordisk Bowling Forbund), samt F.I.G (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Gladsaxe kommune DFBU (Den Frie Bowling Union) 3.1 Licens Licens til K.B.U. (Københavns Bowling Union) søges til alle medlemmer og betales af klubben. Licens til DFBU (Den Frie Bowling Union) søges af det enkelte medlem og betales af medlemmet Kampafgifter og deltagelse i stævner Kampafgifter til holdkampe i K.B.U. (Københavns Bowling Union) betales af klubben. Dette gælder både almindelige turneringskampe, men også eventuelle kampe i KBU-cup. Alle andre kampafgifter samt deltagelse i stævner betales af medlemmet. 3.2 Hold Følgende skal være tilgodeset for tilmelding af hold: 6 M/K-hold for hver 9 licenshavere. 4 M/K-hold for hver 6 licenshavere. 3 M/K-hold for hver 5 licenshavere Spillere skal følge de gældende spilleregler Dragter Klubbens kampdragt skal altid benyttes til alle stævner og kampe, hvor medlemmet repræsenterer klubben. Kamptrøjen betales af klubben, men der skal erlægges et depositum, som fastsættes af bestyrelsen. 3.4 Spilleregler Bestyrelsen fastsætter spillereglerne. Alle medlemmer skal have et eksemplar af spillereglerne 4.0 Medlemmer Klubben optager alle over 15 år, der tilkendegiver, at ville Side 1 af 5

2 overhold klubbens love og vedtægter. Bestyrelsen kan dog dispensere fra denne regel i særlige tilfælde. 4.1 Indmeldelse Indmeldelse skal ske på en indmeldelsesblanket, med dato og underskrift 4.2 Udmeldelse Udmeldelse skal ske på en udmeldelsesblanket med mindst én måneds varsel. Udmeldelse kan kun ske til sæsonafslutning (sæson 1. juni til 31. maj). For at melde sig ud til sæsonafslutning skal udmeldelse altså ske senest den 30. april. Udmeldelse efter den 30. april vil altså først være gældende pr. 31. maj året efter. Medlemmer, der melder sig ud før den 1. maj har lov at træne, spille kamp, deltage i KM mv. i resten af sæsonen, hvis de har betalt kontingent. Nye medlemmer har 3 måneders prøvetid, og skal kun betale gældende kontingent for disse ved udmeldelse inden 3 måneder. Bestyrelsen kan dispensere i særlige situationer. 4.3 Eksklusion Medlemmer der ikke overholder klubbens vedtægter og Ordens og spilleregler, kan omgående ekskluderes efter afgørelse i bestyrelsen. Medlemmet skal før en eksklusion have mulighed for at fremføre sit forsvar inden afgørelsen. Medlemmet kan kræve spørgsmålet afgjort på førstkommende generalforsamling ved et særligt punkt på dagsordenen. Hvor en eksklusion skal behandles har medlemmet krav på at få meddelelse herom, senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse. Vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. 4.4 Æresmedlem Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal udnævnes til æresmedlem, hvis de mener at et medlem har ydet en særlig indsats i en lang årrække for FB. Det at være æresmedlem kræver medlemskab i FB og bevirker, at man kan deltage i alle festlige arrangementer i FB uden egenbetaling. 5.0 Kontingent Kontingentet fastsættes af bestyrelsen i henhold til de med klubbens drift forbundne udgifter. Side 2 af 5

3 Kontingentet der betales forud, skal være indbetalt eller indgået på klubbens girokonto senest den 15 i måneden. Juni og juli er kontingentfrie. 5.1 Restance Ved kontingentrestance mister medlemmet alle klubmæssige rettigheder, medmindre aftale med kasseren på forhånd er opnået. 5.2 Fravær Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge passivt-/sygemedlemskab til et aktivt medlem i en periode på 3 måneder. Man må ikke deltage i klubbens aktiviteter, så som træning og kampe. Et medlem på sygekontingent må godt bestride tillidsposter i klubben, passive medlemmer må ikke. De 3 måneders kontingent betales forud på én gang. Afbrydes perioden, skal der betales fuldt kontingent for hele perioden. Kontingentet vil da være 25 % af kontingentet. Der betales fuldt beløb til almenfonden. 5.3 Nye medlemmer Nye medlemmer er kontingentfrie i den måned hvori de bowler første gang, men hvis personen bowler mere end én gang i den første måned, skal vedkommende betale for den efterfølgende måned senest den anden gang. 5.4 Kontingentfrihed Formanden og Kasseren er kontingentfri, men betaler dog til almenfonden. 5.5 Almenfonden Almenfonden er en fond oprettet som en slags nød/diversefond som bestyrelsen kan bruge i sådanne tilfælde. Beløbet som medlemmerne betaler pr. måned fastsættes på klubbens ordinære generalforsamling. 5.6 Garantifond Garantifondens midler er indsat i Nordea. Garantifonden kan kun bruges til at dække klubbens gæld i form af tilmeldte, men ikke afviklede kampe i KBU. Der må ikke tilmeldes flere hold end der til enhver tid er fuld dækning for i fonden. Der må kun hæves på kontoen såfremt indestående fortsat kan dække for alle hold og det kan kun ske med underskrift fra hele bestyrelsen. 5.7 Regnskab Klubbens regnskab følger året fra 1. januar til 31. december. Regnskab skal gemmes af kasseren i 5 år, at regne fra dato for generalforsamlingen. 6.0 Generalforsamling Generalforsamlingen er øverste myndighed og kun den kan give og ændre love og vedtægter. Generalforsamlingen afholdes i Januar kvartal og indkaldes Side 3 af 5

4 med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 6.1 Dagsorden Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kasserens reviderede regnskab samt budget og kontingentfastsættelse. 4. Spilleudvalgenes beretning. 5. Indkommende forslag. 6. Valg af bestyrelse jf Valg af suppleant til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Valg af spilleudvalg 10. Evt. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6.2 Stemmeret Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år, som er uden kontingentrestance. 6.3 Vedtægtsændringer Samtlige vedtægtsændringer skal, for at de skal blive vedtaget, have mindst 75 % af de afgivende stemmer. Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. 7.0 Ekstraordinær generalforsamling Ekstra ordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter begæringen, af enten bestyrelsen, eller skriftligt af mindst 1/3 del af klubbens medlemmer, navngivne og indeholdende en motiveret dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der gælder samme regler ved afstemning som ved ordinær generalforsamling. 8.0 Bestyrelsen Formand, Kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal varetage klubbens interesser og daglige drift i henhold til vedtægterne, således at klubben er velfungerende. 8.1 Tegningsret Tegningsret for klubben har formand og kasserer 8.2 Valgperiode Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. En revisor vælges for 2 år på ulige årstal. En revisor vælges for 2 år lå lige årstal. Side 4 af 5

5 Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen for 1 år. 8.3 Spilleudvalg Spilleudvalget vælges for en etårig periode, med starts pr. 1. august, hvis ikke andet aftales. Spilleudvalget indtræder ikke i bestyrelsen. 9.0 Opløsning Klubben kan kun opløses når 9/10 af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Beslutningen kan dog kun effektueres, såfremt 2/3 af den samlede medlemsskare som minimum er til stede på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue Julemærkehjemmet. Frank Iven Formand Richard Rasmussen Kasserer Per Mundberg Ole Nielsen Henrik Winther Side 5 af 5

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere