Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2/ onsdag den 9. februar 2011, kl i fælleslokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2/2010-11 onsdag den 9. februar 2011, kl. 18.15 21.30 i fælleslokalet"

Transkript

1 I henhold til udkast af og forretningsordenens pkt. 8.4 sendes (mail) hermed godkendt referat fra: (proceduren for godkendelse, se nederst på side 6) Ordinært bestyrelsesmøde nr. 2/ onsdag den 9. februar 2011, kl i fælleslokalet Deltagere AB: Deltagere 3B: Deltage OK: Henrik Christiansen, Henning Ipsen, Kurt Jacobsen og Preben Jensen. Villy Sørensen. Jesper Kaasbøl Henriksson, pkt Steen Jørgensen Deltagere SB: Steen Halskov, pkt. 1.0 til 6.0. Maria Dahl, pkt. 1.0 til 6.0. Afbud fra: Fraværende: Kim Rasmussen, SB, Wicky Vang, AB og Kim S. Jørgensen, AB. Sven Fabian, AB. Traktement: Kultur & Festudvalget kl Referat / dagsorden 1.0 Projekt 2011 køkkenmodernisering 1. Forslag om nye køkkener fremlægges til godkendelse, v/ Jesper. Notat fra mødet i projektudvalget den ang. nye standardkøkkener i flyttelejligheder blev godkendt med tilføjelser: I forbindelse med valget af standardkøkkenets grundelementer, tages en gruppe af brugere med på råd. Ansvar: Udvalget. Der skal vælges en ny type standard køle/fryseskab. Ansvar: Udvalget. Nye vandarmaturer opsættes i de nye køkkener inkl. i finansieringen. Alle ekstraomkostninger i forbindelse med udvidelse af el-forsyningen eller flytning af VVS installationer m.v. udføres efter frit valg fra den enkelte husstand og for dennes regning. 2. Klargøring af udstillingslokalet. SB gør lokalet klar, så en ny udstilling kan etableres i uge 10/11. Der vurderes i samarbejde med udvalget, om væggene skal males op. 3. Beboer- og orienteringsmøde den Mødedatoen søges flyttet til den 31/3 eller 7/4. Ansvar: Formanden. VE1-AB ordinært referat 2/ Side 1

2 Invitationen til henholdsvis udstillingslokalet og orienteringsmødet udsendes til beboerne ultimo uge 10 eller primo uge 11. Ansvar: Formanden. Skulle der komme sager til som kræver beslutninger, vil mødets status blive ændret til ekstraordinært afdelingsmøde. Vurdering/beslutning: AB. 2.0 Referater, div. sager, meddelelser og mødeplan. 1. Opfølgning på ordinært referat nr. 1/ Status på opfølgning: Pkt. 1.1: Der var ingen reaktion fra OK ang. egenkontrol af varmeforbruget. Pkt. 2.2: Det opdaterede regelsæt ang. parkering og udlejning af garager i henhold til husordenen er udsendt fra AB som e-info, vestergaarden1.dk og på info-punkterne den Uddelingen til de øvrige husstande er ikke udført af SB. Pkt. 2.3: BO35/2010 ang. husdyr i henhold husordenen er udsendt fra AB den Pkt. 2.4: Der foreligger ingen afslutning på sagen fra SB, selvom vi fra beboeren er blevet orienteret om arbejdets afslutning. Pkt. 2.5: Der er ikke indkommet svar eller oplysninger fra OK eller SB. Pkt. 2.7: Der er ikke indkommet svar eller oplysninger fra OK eller SB. Pkt. 2.8: Ingen reaktioner eller forslag fra OK og SB. Pkt. 2.9: Ingen reaktion fra SB. Pkt. 2.10: Ingen reaktion fra SB. Pkt. 3.1: Ingen reaktioner fra OK og SB. Pkt. 3.2: Ingen reaktioner fra OK og SB. Pkt. 3.3: Ingen reaktioner fra OK og 3B. Pkt. 4.1: Ingen reaktioner fra OK og SB. Pkt. 4.2: Ingen reaktioner fra SB. 2. Referat fra mødet mellem formanden og 3B Referatet blev taget til efterretning. Konklusion: Det kunne fastslås, at de principielle uenigheder omkring servicebutikken er uændrede og uløste, med den konsekvens, at vitale områder i VE1 er fastlåste. Det vil fremgå af en kommende særlig redegørelse fra AB. 3. Sager til efterretning. Formanden: Sagen vedr. ulovlig fremleje (adresse refereres ikke) er definitivt afsluttet ved fraflytning og huslejenævnets afgørelse om tilbagebetaling af ca kr. for henholdsvis for meget opkrævet i leje og ulovligt depositum. VE1-AB ordinært referat 2/ Side 2

3 4. Meddelelser. Formanden: I sagen ang. opstillingen af boks i efteråret 2009 udfor opgangen Vindebyvej 20 har AB på egen hånd den rettet en skriftlig henvendelse til Herlev Kommune med opfordring til samarbejde. Brev fra 3B om direktionsbesøg og tilgængelige tidspunkter af Der var enighed om, at formanden svarer 3B skriftligt. Lokalinspektøren: Orientering om sagen ang. slutafregning med VE3 i forbindelse med aftaleophør for festlokalet i henhold til skriftligt krav fra VE1 af Man har efterfølgende fundet ud af, at de budgetterede fliser i forgangen ikke er blevet lagt. AB var enige om, at de kr. trækkes ud af regnskabet og at formanden sender revideret brev til 3B. 5. Møde og aktivitetsplan Taget til efterretning med tilføjelsen: Mødeplanen skulle på nuværende tidspunkt være lagt ud på intranettet, men i konsekvens af den manglende tilgængelighed for andre end AB, vil den overleve en tid endnu. 3.0 Forholdene i afdelingen. 1. Fremlæggelse af redegørelse for afdelingsbestyrelsens funktionsbetingelser. På grund af sygdom forelå den skriftlige redegørelse ikke. Når den foreligger, vil den efter godkendelse af AB, blive udsendt til beboerne. Ansvar: Formanden. 4.0 Regnskab Opfølgning på flyttesag fra Højbjergvej 45,2.th. v/ hpi. Forslag fra Henning Ipsen af blev vedtaget med pålæg til lokalinspektøren om udfærdigelse af en skriftlig redegørelse til AB for de to nævnte sager, samt om der findes lignende sager i gemmerne. I den skriftlige redegørelse skal der anføres hvor ansvaret for dette svigt ligger. 5.0 Økonomi: Drift, vedligehold og anlæg Driftsbudget: Opfølgning og regnskab 2010KV4. 2. AB budget: Opfølgning og regnskab 2010KV4 v/ hpi 3. Vedligeholdelsesbudget: Budgetopfølgning og regnskab, 2010KV4. 4. Behandling og godkendelse af proformaer. 5. Planindeks VE1-AB ordinært referat 2/ Side 3

4 Der var kun indkommet udskrift nr. 12/2010 fra OK omhandlende kontoerne 115, 116, 117, 118 og 119,1, se notat nr. 5/2011 af Behandling: Der var intet skriftligt eller mundtligt fra lokalinspektøren og servicelederen til punkterne. Udkast til regnskab 2010: Formanden orienterede om udkast til regnskab 2010 modtaget den , med en svarfrist på 3 dage. Det endelige regnskab til godkendelse kommer senere. Se spørgsmålene fra i notat nr. 10/2011. Kommentar fra lokalinspektøren: Der er et mindre forbrug på kr. på 116. Men der kunne ikke gøres rede for resultatet i forhold planer og mangler. 6.0 Økonomi: Drift, vedligehold og anlæg Godkendelse af indkøbspolitik Der var ikke indkommet nogen forslag fra OK og SB. 2. Driftsbudget: Planlægning og gennemførelse. Ingen reaktion fra OK og SB. Planlægning og gennemførelse overtages og udføres af AB i samarbejde med serviceassistenten og gartneren. 3. Vedligeholdelsesbudget: Planlægning og gennemførelse. Ingen reaktion fra OK og SB. Planlægning og gennemførelse overtages og udføres af AB i samarbejde med serviceassistenten og gartneren. Kultur & festudvalget: Maria Dahl gennemgik det fremsendte referat fra udvalgsmødet den og de heri stillede forslag. Referatet og de stillede forslag blev godkendt. 4. Behandling og godkendelse af proformaer. Ingen nye eller afsluttede proformaer foreligger fra servicelederen, hvilket er i direkte modstrid med realiteternes verden. VE1-AB ordinært referat 2/ Side 4

5 5. Planindeks Der var ikke indkommet bilag eller kommentarer fra OK og SB. 7.0 Økonomi: Drift, vedligehold og anlæg Planindeks Tavshed og passivitet fra OK og SB. 2. Budget vedligehold-anlæg-indkøb Tavshed og passivitet fra OK og SB. 3. Nye sager: Registrering. Maria Dahl gennemgik den fremsendte 7-punkts plan/forslag 2012 for det grønne område af Der vil blive sat priser på forslagene så det er klar primo april Godkendt med anerkendelse. 8.0 Udvalget ang. syn af boliger. 1. Opdatering/ændring af tillæg til vedligeholdelsesreglement A. Tomhed. 2. Fremlæggelse af forslag til godkendelse ang. nye vandlåse bad/toilet. Udsættes til ordinært bestyrelsesmøde nr. 3/ Kultur & Festudvalget. Se pkt IT & Kommunikationsudvalg. Ingen sager til behandling Udvalg vedr. projekt Ingen sager til behandling Arbejdsgruppen vedr. orden & oprydning. 1. Plan og økonomi for renovering/maling af kældergange i blok 1 og 2 i henhold til budget vedligehold-anlæg-indkøb 2012 og planindeks Orientering om forsøg med kunstnerisk udsmykning på kældervæge i blok 2 + anden blok. VE1-AB ordinært referat 2/ Side 5

6 3. Orientering om forsøgsrenovering af opgangen Højbjergvej 51 i henhold til budget vedligehold-anlæg-indkøb 2012 og planindeks Orientering om plan og opdateret økonomi for udskiftning af kældervinduer og renovering af lyskasserne i henhold til budget vedligehold-anlæg-indkøb 2013 og planindeks Orientering om den forventede køreplan for oprydning af fælles kælderrum m.v. i blokkene Begrundelse: AB har igennem flere år afventet en plan fra SB ang. ovennævnte områder m.fl., men til trods for planindeks, budgetter og gentagne løfter sker der absolut ingenting. Derfor tager vi sagerne i egen hånd, så vi kan følge vores planer for innovation og vedligeholdelse i henhold til beboernes beslutninger Ordinært afdelingsmøde den Godkendelse af dagsorden. 2. Tilrettelæggelse og køreplan. Udsat til et senere ekstraordinært bestyrelsesmøde. Med venlig hilsen på afdelingsbestyrelsens vegne Henrik Christiansen / Proceduren ved godkendelsen af referatet. Aktiv godkendelse I henhold til forretningsordenen: 1. Kurt Jacobsen, AB, , godkendt uden kommentarer, mail. 2. Henning Ipsen, AB, , godkendt uden kommentarer, personligt. 3. Maria Dahl, SB, , godkendt med kommentarer, mail. 4. Henrik Christiansen, AB, , referat. Passiv godkendelse i modstrid med forretningsordenen: 1. Preben Jensen, AB, Villy Sørensen, 3B organisationsbestyrelsen, Jesper Kaasbøl Henriksson, 3B, Steen Jørgensen, OK, Steen Halskov, SB, Bemærk! Referatet offentligtgøres efter godkendelsen ved udsendelse som e-info, isætning i mapperne på infopunkterne i vaskerierne, samt gøres tilgængelig på VE1-AB ordinært referat 2/ Side 6

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf.

2. Vagtperioder: Uge 7 og 8 Rudolf, uge 9 og 10 Karen, uge 11 og 12 Maria, uge 13 og 14 Inge, uge 15 og 16, Enver og uge 17 og 18 Rudolf. Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2011 kl. 18.30 netudgave Dirigent: Enver Referent: Inge Til stede: Martin ( under punkterne til og fra viceværten), Maria, Enver, Rudolf og Inge 1. Formalia: a. Nye

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 15. august 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) BO-VEST: Michael

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere