SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj januar 2010 Til NASDAQ OMX København Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden Rapporten er omtalt på de følgende sider. Skælskør, den 11. marts 2010 Anders Nielsen Bestyrelsesformand Bernhard Griese Adm. direktør Dette er side 1 af 24

2 SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj januar 2010 Resume af regnskabsåret for koncernen Nettoomsætningen blev på 1.151,5 mio. kr., hvilket er et fald på 2,4 %. Faldet skyldes afvikling af ikke rentable kundeforhold i bryggerivirksomheden Afsætningen af øl og læskedrikke herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 4,16 mio. hl. mod 4,30 mio. hl. sidste år. Et fald på 3,3 %. Resultat af primær drift (EBIT) steg til 38,5 mio. kr. mod 27,7 mio. kr. sidste år. En stigning på 39,0 %. Koncernresultat før skat blev på 36,3 mio. kr. mod 22,0 mio. kr. året før. En stigning på 65,0 %. Koncernen har i perioden gennemført investeringer for 93,9 mio. kr. Pengestrømmen fra drift og frit cash flow (ændring i likvider) udgør henholdsvis 36,1 mio. kr. og 65,3 mio. kr. Harboe fastholder forventningerne til årets resultat før skat i intervallet mio. kr. som meddelt i koncernens årsrapport. Harboes adm. direktør Bernd Griese udtaler i forbindelse med delårsrapporten: Det er lykkedes os at fastholde vores markedsposition i et faldende og særdeles konkurrencepræget marked. Samtidig kan vi se, at vores strategiske initiativer til at styrke indtjeningen kombineret med den seneste tids normalisering af råvarepriserne har en positiv effekt på vores driftsindtjening, som er steget med 39% i forhold til samme periode sidste år. Det er vi meget tilfredse med. Produktudvikling er det helt centrale fokusområde i vores fortsatte strategiske vækst, og også på dette punkt har der været gode resultater i perioden. Udviklingen inden for maltekstrakt er særlig interessant, og vi har efter en række vellykkede testproduktioner hos nye kunder i drikkevareindustrien indgået aftaler om større leverancer. Yderligere oplysninger Adm. direktør Bernhard Griese Telefon: Dette er side 2 af 24

3 HOVEDTAL OG NØGLETAL (t.kr.) 3. kvartal 2009/ kvartal kvt. 2009/ kvt Hele året Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgift (61.019) (61.385) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Beregnet skat (1.587) (867) (9.222) (6.637) (9.443) Regulering af skat tidligere år (9) (65) Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Investeringer m.v. Investeringer i immaterielle aktiver Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer (46.718) (50.744) (96.364) ( ) ( ) Pengestrømme fra finansiering (2.894) (4.977) Ændring i likvider (17.886) (7.205) (65.259) (82.157) (31.056) Nøgletal Overskudsgrad 1,6% 0,8% 3,3% 2,3% 2,6% Soliditetsgrad * 46,5% 44,2% 41,4% * Soliditetsgraden er påvirket negativt som følge af en ændring i koncernens kapitalstruktur i forbindelse med sikring af koncernens langsigtede kreditfaciliteter, som koncernen gennemførte i 1. kvartal. Sikringen er sket ved optagelse af et obligationslån på 304 mio. kr. De underliggende obligationer er endnu ikke realiseret, og indgår derfor i koncernens beholdning af finansielle aktiver disponibel for salg. Soliditetsgraden, korrigeret for ændret kapitalstruktur, ville pr. 31. oktober 2009 have udgjort 57,1 %. Der henvises endvidere til delårsrapportmeddelelse for 1. kvartal, hvori den regnskabsmæssige behandling er nærmere beskrevet. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Dette er side 3 af 24

4 KONCERNENS FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING Med virkning fra indgår GourmetBryggeriet A/S resultatopgørelse og balance som en del af koncernens rapportering. Koncernen overtog pr. 4. juni ,5 % af aktierne i selskabet og pr. 28. august 2009 blev der erhvervet yderligere 16,9 % af aktiekapitalen, hvorefter Harboes andel af aktiekapitalen og tilsvarende andel af stemmerne i selskabet androg 92,4 % jf. selskabsmeddelelse af 31. august Efterfølgende har Harboe påbegyndt tvangsindløsning af de resterende 7,6 % s aktieandel i selskabet jf. selskabsmeddelelse af 28. oktober Pr. 31. januar 2010 udgør den resterende aktieandel 3,96 %. Nettoomsætning Nettoomsætningen blev i 3. kvartal af 2009/ ,7 mio. kr. mod 339,6 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er en stigning på 2,1 %. Nettoomsætningen blev i de første ni måneder på 1.151,5 mio. kr. mod 1.179,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Nettoomsætningen i bryggerivirksomheden faldt med 2,5 %, mens nettoomsætningen i fødevarevirksomheden faldt med 1,4 %. Indtjening Resultat af primær drift udgjorde i 3. kvartal 5,7 mio. kr. eller 105,7 % mere end samme periode sidste år. I de første ni måneder udgjorde resultat af primær drift 38,6 mio. kr. mod 27,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat udgjorde i 3. kvartal 4,7 mio. kr. mod 0,9 mio. kr. i samme periode sidste år. I de første ni måneder udgjorde resultat før skat 36,3 mio. kr. mod 22,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat blev i 3. kvartal på 3,2 mio. kr. mod 0,1 mio. i samme periode sidste år. I de første ni måneder blev resultat efter skat 27,1 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Investeringer Investeringer i de første ni måneder udgjorde 93,9 mio. kr. Der er i perioden modtaget investeringstilskud på i alt 39,3 mio. kr. Heraf udgør ca. 30,0 mio. kr. investeringstilskuddet vedrørerende investeringer, som blev gennemført i 2008 i forbindelse med etableringen af det aseptiske anlæg på koncernens fabrik i Tyskland. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr ,8 mio. kr. mod 664,5 mio. kr. pr. 1. maj Egenkapitalen er påvirket af periodens resultat, kursreguleringer og regulering af reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponibel for salg samt anvendelse af egne aktier i forbindelse med overtagelse af GourmetBryggeriet A/S. Selskabet havde pr. 31. januar stk. egne aktier svarende til 1,1 % af aktiekapitalen. Dette er side 4 af 24

5 Udbytte På generalforsamlingen i august 2009 blev der godkendt et udbytte på 1,50 kr. pr. aktie eller i alt 9 mio. kr., som efterfølgende blev udbetalt til aktionærerne. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde i de første ni måneder 36,1 mio. kr. mod 85,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Det frie cash flow ændringer i likvider - udgjorde -65,3 mio. kr. mod -82,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgjorde pr ,1 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af stk. egne aktier svarende til 7,2 mio. kr. opgjort i henhold til officiel børskurs pr Endvidere tillægges dagsværdi af obligationsbeholdning på 284,1 mio. kr. Det samlede likviditetsberedskab udgør herefter 327,4 mio. kr. Koncernens rentebærende gæld udgjorde pr ,6 mio. kr., og den nettorentebærende gæld 176,3 mio. kr. Finansielle risici Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta er fortsat primært i EUR, hvorfor valutarisikoen anses for begrænset. Koncernen vurderer løbende behovet for valutasikring af øvrige valutaer. Udover de forhold, der er omtalt i denne delårsrapport, er der ikke sket væsentlige ændringer i koncernens risici og usikkerhedsfaktorer. Koncernens risikoforhold er nærmere beskrevet i Harboes årsrapport for. Forventninger til 2009/2010 På trods af en generelt faldende efterspørgsel på øl og læskedrikke, er det lykkedes at fastholde markedsandele på koncernens hovedmarkeder. Innovation, produktudvikling og kapacitetsudvidelser i de foregående år har bidraget til en styrket position og vækst. Harboe forventer således, at kerneforretningen også i sidste kvartal af 2009/2010 vil udvikle sig positivt og et udvidet samarbejde med en række større kunder ventes at bidrage til høj kapacitetsudnyttelse på koncernens produktionsanlæg. Udviklingsaktiviteterne inden for maltekstrakt har fortsat høj prioritet og efter positiv testproduktion af maltekstraktprodukter som basiskomponent i drikkevarer, herunder ikke alkoholiske drikke, forventes at dette vil materialisere sig i yderligere nye kundeaftaler og markedsmuligheder allerede i årets sidste kvartal. Harboe forventer at konkurrencen på hovedmarkederne fortsat vil være meget intensiv. Som følge af den generelle økonomiske recession forventer Harboe således et fortsat pres på udsalgspriserne og dermed begrænset råderum til at kompensere eventuelle stigninger i råvarepriserne. Priserne på de primære råvarer har dog vist en faldende tendens de seneste kvartaler til et mere normaliseret niveau, og den udvikling forventes fastholdt i regnskabsårets sidste kvartal. På baggrund af ovenstående forudsætninger og baseret på den eksisterende sammensætning af forretningen forventer Harboe fortsat et resultat før skat i intervallet mio. kr. som meddelt i koncernens årsrapport. Dette er side 5 af 24

6 Begivenheder efter periodens afslutning Efter periodens afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der kan påvirke virksomhedens indtjening og økonomiske stilling. Opfølgning på strategi og finansielle mål Som nævnt i selskabets årsrapport for følger Harboes Bryggeri A/S sin strategi, hvor fokus er rettet mod at fastholde en fortsat høj volumen af selskabet kerneprodukter og sikre sin position på de vigtige hovedmarkeder. Harboe har i perioden fortsat en målrettet produktudvikling samt etablering inden for nye og mindre prisfølsomme produktsegmenter. Der er desuden arbejdet intensivt med en fortsat bearbejdning af udvalgte eksportmarkeder, og salgsorganisationen er yderligere udbygget i regnskabsperioden.. Eksportmarkederne udgør fortsat en mindre del af koncernens samlede omsætning, men potentialet for øl, ikke-alkoholiske maltdrikke, energi- og læskedrikke er særdeles interessant. Harboes målsætning om på sigt at skabe en årlig omsætningsvækst på 5 % fastholdes, selvom der i den forløbne periode er realiseret en mindre omsætningsnedgang i forhold til året før. Trods en fortsat intensiv konkurrence inden for koncernens kerneområder forventes nye markedsområder og tilgang af nye kunder at bidrage positivt til opnåelse af koncernens finansielle mål. Koncernens langsigtede målsætning om en overskudsgrad på 6-8 % fastholdes ligeledes. Overskudsgraden blev for de første ni måneder på 3,3 % mod 2,3 % i samme periode sidste år. Dette er side 6 af 24

7 NØGLETAL FOR BRYGGERIVIRKSOMHEDEN (t.kr.) 3. kvartal 2009/ kvartal kvt 2009/ kvt Hele året Volumen (mio. hl.) Øl, læskedrikke og malturtprodukter 1,23 1,29 4,16 4,30 5,72 Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat (1.078) Beregnet skat (1.072) (372) (8.790) (6.154) (8.662) Regulering udskudt skat tidligere år (9) - Periodens resultat (1.419) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer m.v. Investeringer i immaterielle aktiver Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer (44.064) (54.096) (88.418) ( ) ( ) Pengestrømme fra finansiering (1.412) (355) Ændring i likvider (11.408) (16.665) (48.058) (91.330) (50.960) Nøgletal Overskudsgrad 1,2% 0,1% 3,7% 2,4% 2,7% Soliditetsgrad 42,7% 40,3% 37,2% Soliditetsgrad, korrigeret for ændret kapitalstruktur 56,4% 52,4% 48,5% Dette er side 7 af 24

8 BRYGGERIVIRKSOMHEDEN Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde i 3. kvartal 1,23 mio. hl. mod 1,29 mio. hl. sidste år. Et fald på 4,65 %. I de første ni måneder af 2009/2010 faldt afsætningen med 3,26 % til 4,16 mio. hl. Faldet i afsætningen skyldes strategisk baseret afvikling af ikke-rentable kundeforhold. Justeret for effekten heraf har der været tale om afsætningsmæssig fremgang. Ovennævnte påvirker også nettoomsætningen, som i 3. kvartal af 2009/2010 faldt med 3,5 % til 281,3 mio. kr. Nettoomsætningen for de første ni måneder af 2009/2010 viste et fald på 2,5 % til 980,3 mio. kr. Den generelle økonomiske recession på koncernens hovedmarkeder har påvirket efterspørgslen, der er fortsat faldende på både øl og læskedrikke og især har sat pres på de højere prissatte specialprodukter. Harboe har dog løbende søgt at tilpasse priser og produktmiks til markedsudviklingen og er lykkedes med at indgå nye store aftaler med nøglekunder i detailhandlen i perioden. Afsætningen har derfor udviklet sig tilfredsstillende, og Harboe har formået at fastholde sin markedsposition i det faldende og meget konkurrenceprægede marked. Det strategiske fokusområde inden for maltekstrakt har også udviklet sig positivt i perioden. Udviklingsaktiviteterne er intensiveret og organisationen er udvidet med yderligere nøglekompetencer og ressourcer. Harboe har gennemført en række vellykkede testproduktioner hos nye kunder i drikkevareindustrien i både etablerede og nye markeder. I forlængelse heraf er der indgået en række nye aftaler om større leverancer af maltekstrakt, der vil blive eksekveret successivt i Det igangsatte arbejde med at opdyrke og ekspandere markedet for maltekstrakt og ikke-alkoholiske maltdrikke har fortsat strategisk fokus og forventes at bidrage positivt til den fortsatte vækst. Harboe har også fortsat produkt- og emballageudviklingen inden for både øl og læskedriksegmentet, der skal bidrage til den fortsatte styrkelse af aktiviteterne inden for koncernens kerneforretning. Salgsorganisationen har endvidere fokuseret på opfølgning i forhold til det seneste års mange produktlanceringer, og salgskanalerne er udbygget yderligere. Dette er bl.a. sket med afsæt i de mere end 100 kunder inden for cafe- og restaurationssegmentet, som Harboe har fået adgang til gennem opkøbet af GourmetBryggeriet A/S. Denne afsætningskanal repræsenterer en væsentlig værdi, og organisationen er i perioden blevet yderligere effektiviseret og udbygget med en række af Harboes specialprodukter. GourmetBryggeriet indgår i konsolideringen af Harboes Bryggeri A/S pr Harboes andel af resultat før skat i GourmetBryggeriet A/S udgør for perioden til et underskud på 5,6 mio. kr. Resultatet er påvirket af større markedsføringsomkostninger over sommeren, der var disponeret forud for Harboes overtagelse. Harboe arbejder målrettet på at realisere de forventede synergier mellem de to produktions- og salgsorganisationer og forventer fremadrettet en positiv værdiskabelse af aktiviteterne. Harboe afsætter et bredt sortiment af øl, energi- og læskedrikke samt ikke-alkoholiske maltdrikke til eksportmarkederne, der repræsenterer et attraktivt vækstmarked. Disse aktiviteter er blevet yderligere styrket med en udvidelse af salgsorganisationen, og det har påvirket afsætningen positivt i perioden. Eksportmarkederne udgør fortsat en mindre del af koncernens samlede omsætning, men Harboe forventer, at området i stigende grad vil bidrage til koncernens vækst. Fortsat introduktion af nye produkter og varianter til disse markeder skal i kombination med fortsat målrettet geografisk ekspansion drive denne udvikling. Dette er side 8 af 24

9 Resultat Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift udgjorde i 3. kvartal 3,4 mio. kr. Det svarer til en stigning på 742,8 % i forhold til samme periode sidste år. I de første ni måneder udgjorde resultat af primær drift 35,9 mio. kr. mod 24,5 mio. kr. i samme periode sidste år. En stigning på 46,4 %. Resultat før skat blev i 3. kvartal 2,7 mio. kr. En forbedring på 3,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. I de første ni måneder blev resultat før skat på 34,6 mio. kr. mod 20,1 mio. kr. i tilsvarende periode sidste år. En fremgang på 71,9 %. Der er i perioden gennemført investeringer for 88,4 mio. kr. Periodens afskrivninger udgjorde 85,0 mio. kr. mod 80,2 mio. kr. sidste år. Investeringer for regnskabsåret 2009/2010 forventes fortsat at ligge i niveauet mio. kr. Investeringerne skal sikre en fortsat udbygning af koncernens position på såvel nye som på eksisterende hovedmarkeder. Herudover skal investeringerne bidrage til at optimere koncernens ressourceanvendelse og sikre at effektiviseringer af produktionsapparatet har en positiv indvirkning på både ressourceforbrug og udledning i forhold til udviklingen i produktionsvolumen. Dette er side 9 af 24

10 NØGLETAL FOR FØDEVAREVIRKSOMHEDEN (t.kr.) 3. kvartal 2009/ kvartal kvt 2009/ kvt Hele året Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Beregnet skat (515) (495) (432) (483) (846) Regulering udskudt skat tidligere år Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer m.v. Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (2.250) (4.633) Pengestrømme fra investeringer (2.678) (7.970) Pengestrømme fra finansiering (1.550) (1.482) (4.598) (4.397) (5.896) Ændring i likvider (6.478) (17.201) Nøgletal Overskudsgrad 3,6% 3,8% 1,3% 1,5% 2,1% Soliditetsgrad 79,1% 82,2% 75,3% Dette er side 10 af 24

11 FØDEVAREVIRKSOMHEDEN Fødevarevirksomhedens andel af nettoomsætningen udgjorde for de første ni måneder 171,2 mio. kr. mod 173,6 mio. kr. Et fald på 1,4 % som primært kan henføres til en mindre forbrugerefterspørgsel som følge af en generel økonomisk afmatning. Resultat af primær drift udgjorde for de første ni måneder 2009/2010 2,3 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. sidste år. Resultat før skat blev på 1,7 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Harboefarm A/S har fortsat udlejet alle kalkunstalde, hvor der er indgået aftale om en yderligere forlængelse af lejeperioden med 5 år frem til Virksomheden forventer i resten af 2009/2010 som minimum at fastholde den nuværende afsætning. Der er fokus på udbygning af kundeaftaler og volumen, der vil kunne styrke virksomhedens forretningsgrundlag. Dette er side 11 af 24

12 LEDELSESERKLÆRING Regnskabsmeddelelsen for de første ni måneder af 2009/2010 indeholder udsagn om fremtiden, herunder forventninger til fremtidige resultater. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder, hvoraf mange ligger uden for Harboes kontrol. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, er bl.a. de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold. Regnskabsmeddelelsen for de første ni måneder offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. Regnskabsmeddelelsen på engelsk offentliggøres senest fredag, den Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for regnskabsåret. Delårsrapporten er ikke revideret. Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden Skælskør, den 11. marts 2010 Harboes Bryggeri A/S Adm. direktør Bernhard Griese Bestyrelse: Anders Nielsen, formand Bernhard Griese Mads O. Krage Mette Kirstine Agger Thøger Thøgersen Carl Erik Kjærsgaard Jens Bjarne Jensen* * Valgt af medarbejderne Dette er side 12 af 24

13 KONCERNOVERSIGT Koncernen omfatter pr følgende selskaber: Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru Ölu Estland Harboe Norge A/S Norge Harboe Sverige AB Sverige Harboes Bryggeri A/S Danmark Harboes Poland Sp. z o.o. Polen Skælskør Bryghus A/S Danmark Harboefarm A/S Danmark Best Poultry International A/S Danmark APM Danmark A/S Danmark GourmetBryggeriet A/S Danmark 100% Bryggeriet Ølfabrikken ApS Danmark Dette er side 13 af 24

14 Resultatopgørelse koncern (t.kr.) 3. kvartal 2009/ kvartal kvt 2009/ kvt Hele året Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter (61.019) (61.385) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (40.561) (39.268) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger (11.417) (10.134) (32.038) (30.050) (42.841) Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter (2.526) (2.707) (8.576) (8.193) (10.632) Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele i ass. selskaber Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.335) (6.244) (12.427) (21.144) (25.553) Resultat før skat Beregnet skat af periodens resultat (1.587) (867) (9.222) (6.637) (9.443) Regulering skat tidligere år (37) (65) Regulering udskudt skat tidligere år Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser (469) (27) (440) (43) (52) Resultat pr. aktie Resultat og udvandet resultat pr. aktie 2,74 0,66 4,72 2,62 4,40 Dette er side 14 af 24

15 Balance - aktiver (t.kr.) 31. januar januar april 2009 Goodwill Udviklingsprojekter Rettigheder Software Immaterielle anlægsaktiver under opførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygniner Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Reservedele til eget produktionsudstyr Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle aktiver Kapital i associerede virksomheder Finansielle aktiver disponible for salg Deposita, lejemål Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Råvarer, hjælpematerialer og emballage Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodiseringer Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt Dette er side 15 af 24

16 Balance passiver (t.kr.) 31. januar januar april 2009 Selskabskapital Overkurs ved aktieemission Reserver (16.679) (14.815) (18.886) Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Hensættelse til udskudt skat Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandør af varer og tjenesteydelser Indløsningsforpligtelse, returemballage Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodisering Kortfristede forpligtelser Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg Forpligtelser Passiver Dette er side 16 af 24

17 Pengestrømsopgørelse koncern (t.kr.) kvt 2009/ kvt hele året Resultat af primær drift Afskrivninger mv Indtægtsførte tilskud (10.277) (7.668) (14.042) Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (12.299) (7.053) (3.992) Ændring i tilgodehavende fra salg (12.942) (30.034) Ændring i andre tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv. ( ) Ændring i anden gæld (38.574) (49.300) Ændring i driftskapital (75.949) (12.592) Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (13.051) (8.833) (28.522) Betalt skat, netto (6.328) (3.305) (12.037) Pengestrømme fra drift Køb af immaterielle anlægsaktiver (4.260) (2.037) (4.761) Køb af materielle anlægsaktiver (96.831) ( ) ( ) Salg af materielle aktiver Ændring i finansielle aktiver 571 ( ) ( ) Køb af virksomheder Køb af egne aktier - (25.301) - Pengestrømme fra investeringer (96.364) ( ) ( ) Udbetalt udbytte (9.000) (9.000) (9.000) Nettosalg af egne aktiver incl. modtaget udbytte Modtaget investeringstilskud Afdrag på langfristede forpligtelser, netto (6.467) (10.549) (12.843) Optagelse af finansiel forpligtelse Køb af egne aktier - - (25.301) Pengestrømme fra finansiering (4.977) Ændringer i likvider (65.259) (82.157) (31.056) Likvider pr (73.652) (42.286) (42.268) Likvider pr ( ) ( ) (73.324) Dette er side 17 af 24

18 Egenkapitalopgørelse for koncernen 2008/09 (t.kr.) Aktiekapital Overkurs ved aktieemmission Reserve for valutakursreguleringer Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital Valutakursregulering for udenlandske dattervirksomheder - - (1.337) (1.337) - (1.337) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg (16.339) (264) (16.603) - (16.603) Indregnet direkte i egenkapital - - (1.337) - (16.339) (264) (17.940) - (17.940) Periodens resultat (43) Nettoindtægter i alt - - (1.337) - (16.339) (2.504) (43) (2.547) Udloddet udbytte (9.000) (9.000) - (9.000) Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier (25.301) (25.301) - (25.301) Egenkapital pr (212) (16.077) Dette er side 18 af 24

19 Egenkapitalopgørelse for koncernen 2009/10 (t.kr.) Aktiekapital Overkurs ved aktieemmission Reserve for valutakursreguleringer Reserve for nettoopskrivnin g efter den indre værdis metode Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Reserve for sikringsinstrumenter Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital (28) (21.337) (753) Valutakursregulering for udenlandske dattervirksomheder - - (174) (174) - (174) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Reserve for sikring af pengestrømme (8) (8) (8) Skat af sikringsinstrumenter Indregnet direkte i egenkapital - - (174) (6) Periodens resultat (440) Nettoindtægter i alt - - (174) (6) (440) Tilgang ved køb af virksomheder (198) (198) Udloddet udbytte (8.840) (8.840) - (8.840) Salg af egne aktier Egenkapital pr (202) (18.950) (759) Dette er side 19 af 24

20 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Regnskabsmeddelelsen offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. 2. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten. Dette er side 20 af 24

21 3. Resultat og udvandet resultat pr. aktie (t.kr.) kvt 2009/ kvt Hele året Resultat og udvandet resultat pr. aktie (kr. pr. aktie á 10 kr,) 4,72 2,62 4,41 Beregning af resultat og udvandet resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag: Resultat til moderselskabets aktionærer anvendt ved beregning Gennemsnitlig antal aktier Gennemsnitlig antal egne aktier ( ) ( ) ( ) Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.) Udestående tegningsrettigheder mv. gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.) Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie, udvandet (stk.) Materielle aktiver Køb og salg af materielle aktiver Der er i perioden anskaffet aktiver for i alt 93,91 mio. kr.. (samme periode sidste år 107,6 mio. kr.). Anskaffelserne kan i det væsentligste henføres til udbygning af eksisterende produktions- og procesanlæg. Der er i perioden ikke solgt aktiver for væsentlige beløb. Investeringsforpligtelser Koncernen har indgået kontrakter om opførsel af bygninger og levering af tekniske anlæg og maskiner til en samlet værdi på ca. 22,0 mio. kr. Levering, installation og indkøring vil løbende finde sted i løbet 4. kvartal 2009/2010. Dette er side 21 af 24

22 5. Køb af virksomheder Koncernen har i perioden erhvervet følgende virksomhed: Navn Primær aktivitet Overtagelsestidspunkt Overtaget ejerandel % Overtaget stemme andel Kostpris kr. GourmetBryggeriet A/S, Roskilde Bryggeri ,04 96, (t.kr.) Regnskabsmæssig værdi Regulering til dagsværdi Dagsværdi Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Likvider Gæld til leverandører Anden gæld Nettoaktiver Minoritetsinteresser Egenkapital, HB s andel Goodwill Kostpris Heraf likvid beholdning i GourmetBryggeriet A/S Vederlag, egenkapitalinstrumenter Likviditetseffekt, netto Med konsolideringen af GourmetBryggeriet A/S i Roskilde og Harboes Bryggeri A/S er Danmarks største spillere inden for specialøl og konsum/discount sektoren en ny real udfordring til 2. pladsen på det danske ølmarked. Siden 2006 har GourmetBryggeriet A/S solgt specialøl på det danske marked. Med værdierne øl, mad og mennesker er det lukkedes for bryggeriet at få national distribution og salg af øl på store flasker og med korkprop. GourmetBryggeriet A/S lancerede for 2 år siden en prisaktiv serie af specialøl på dåse under et af selskabets øvrige varemærker, Ølfabrikken. Med Ølfabrikken på dåse er bryggeriets markedsandele på specialøl i både værdi og volumen vokset til en reel konkurrent til andre bryggeriers mangeårige førerposition indenfor segmentet. Dette er side 22 af 24

23 GourmetBryggeriet A/S har satset hårdt på distribution og forbrugerrelationer de seneste 2 år. Det afspejler sig i volumenvækst og kendskabsgrad. Med stigende volumen har udfordringen været at sikre kvalitetskapacitet til konkurrencedygtig pris. Konsolideringen med Harboes Bryggeri A/S er løsningen på begge dele. Det seneste års tid har Harboes Bryggeri A/S produceret flere af produkterne i Skælskør for at sikre den rigtige kvalitet. Her ud over vil synergier omkring indkøb sikre bedre indtjening i selskabet. Med Harboes satsning på salg af specialprodukter, økologisk sodavand, kvalitetsjuice og cider får Harboe ved overtagelsen mulighed for at få adgang til GourmetBryggeriets kundesegmenter, herunder caféer og spillesteder. Dette er side 23 af 24

24 6. Segmentoplysninger for koncernen Primær segmentopdeling Ledelsesmæssigt og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i to forretningsmæssige segmenter, der anses for at være koncernens primære segmentopdeling. Aktiviteten i de to forretningsmæssige segmenter er følgende: Bryggerivirksomhed: Fødevarevirksomhed Produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodu Forarbejdning og salg af fødevarer Der henvises til Nøgletal for bryggeri- og fødevarevirksomheden på henholdsvis side 7 og side 10. Sekundær segmentopdeling Koncernens aktiviteter er primært lokaliseret i Danmark og det øvrige Nordeuropa. Nedenstående tabel viser koncernens varesalg mv. fordelt på geografiske markeder. Der er ved fordelingen taget hensyn til afsætningssted. Geografisk marked (t.kr.) kvt. 2009/ kvt. hele året Omsætning, indland Omsætning, udland Nedenstående tabeller viser de regnskabsmæssige værdier og årets tilgange af immaterielle og materielle aktiver fordelt på geografiske områder ud fra aktivernes fysiske placering. Regnskabsmæssige værdier af aktiver (t.kr.) 31. januar januar april 2009 Indland Udland Tilgange af aktiver (t.kr.) kvt. 2009/ kvt. hele året Indland Udland Dette er side 24 af 24

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S www.harboes.dk telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernd Griese ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2004 30. april 2005 Til KØBENHAVNS

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport Harboes Bryggeri A/S telefon

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport Harboes Bryggeri A/S telefon SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør delårsrapport FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj - 31.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Velkommen til Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport

SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj - 31.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere