Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke."

Transkript

1 Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent Feddersen Jozsef Fodor Jesper Gath Aase Marie Hou Kaj Lorenzen Ole Meinicke Stilling Godkendelse: Henrik Mørup Udgivelse: 1. september 2016

2 Anerkendelsesordning for statikere Side 2 af 16 Indhold Indledning... 3 Procedure 6.1 Anvendelse af anerkendelse... 4 Procedure 6.2 Anerkendte statikeres virke som projekterende... 5 Procedure 6.3 Anerkendte statikeres virke som kontrollant... 9 Procedure 6.4 Erklæring fra anerkendt statiker Bilag: se særskilt bind

3 Anerkendelsesordning for statikere Side 3 af 16 Indledning Dette dokument udgør Del II af Håndbog for anerkendelsesordning for statikere, og indeholder procedurer for anerkendte statikeres virke. Anerkendte statikere er forpligtet til at kende og følge håndbogens regler; se håndbogens Del I Procedure 2.5. Eksempler på statikererklæringer fremgår af Bilag til Håndbog for anerkendelsesordning for statikere, Del II. For referencer: se håndbogens Del I.

4 Anerkendelsesordning for statikere Side 4 af 16 Procedure 6.1 Anvendelse af anerkendelse Gyldighed En person, som oppebærer en gyldig anerkendelse i Danmark, og dér virker som anerkendt statiker ved projektering af bærende konstruktioner Formål Formål med anvendelse af anerkendelse fremgår af ordningens grundlag i Bygningsreglementet [1] Ansvar Anvendelse af anerkendelse påhviler den anerkendte statiker inden for sædvanlige ansvarsmæssige rammer Fremgangsmåde (a) Anvendelse af betegnelse Anerkendte statikere kan anvende betegnelsen 'Anerkendt statiker' eller 'Chartered Structural Engineer'. Henvisninger til anerkendelsesorganet skal være Anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark.' Anerkendelsen må kun anvendes indenfor dens gyldighedsområde og periode, på en retvisende måde, på en måde, der ikke bringer tvivl om anerkendelsens grundlag og udspring og på en måde der ikke miskrediterer anerkendelsesorganet Anerkendte statikere skal ved udløb eller fratagelse af anerkendelsen straks indstille enhver anvendelse af anerkendelsen og returnere certifikater, der ikke er udløbet. (b) Rammer for anerkendte statikeres virke Anerkendte statikere skal, når myndigheder har krævet en erklæring fra en anerkendt statiker, følge anerkendelsesordningens grundlag, jf. Bygningsreglementet [1] samt ordningens til enhver tid gældende procedurer. Anerkendte statikere skal altid, også når myndigheder ikke har krævet en erklæring fra en anerkendt statiker, arbejde i overensstemmelse med gældende byggeregler og god byggeskik. Den anerkendte statiker skal udvise en til opgaven passende omhu, afstemme sin indsats med opgavens karakter og størrelse samt søge kritiske forhold belyst af den fornødne kompetence. (c) Anerkendte statikeres roller Anerkendte statikere optræder i sammenhæng med den bygværksprojekterende, jf. Bygningsreglementets Bilag 4 [1]. Den bygværksprojekterendes opgaver er nærmere beskrevet i SBi-anvisning 223 [5]. Anerkendte statikere kan virke som projekterende eller som kontrollanter, og skal følge Procedure 6.2 henholdsvis Procedure 6.3 herfor.

5 Anerkendelsesordning for statikere Side 5 af 16 Procedure 6.2 Anerkendte statikeres virke som projekterende Gyldighed En anerkendt statiker virker som projekterende, når denne deltager i fastlæggelse af design, virkemåde og dokumentation af bærende konstruktioner Formål Den anerkendte statikers projektering skal lede til løsninger, som er hensigtsmæssige til formålet, følger god byggeskik og er i overensstemmelse med gældende byggeregler og grundlaget for projekteringen. Projekteringen skal endvidere lede til en statisk dokumentation, som er dækkende, tilstrækkelig og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler. Formålet med projekteringen er at fastlægge, beskrive og dokumentere de bærende konstruktioner i bygværket som beskrevet i SBi-anvisning 223, afsnit 1 [5] Ansvar Virket som projekterende påhviler den anerkendte statiker inden for sædvanlige ansvarsmæssige rammer Fremgangsmåde (a) Ydelser En anerkendt statiker kan virke som projekterende af bærende konstruktioner, der er henført til middel eller høj dokumentationsklasse, jf. SBi-anvisning 223 [5]. Der er ingen retningslinjer for den anerkendte statikers virke som projekterende af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. Den anerkendte statikers virke som projekterende er knyttet til bygværket som helhed, svarende til den bygværksprojekterendes opgaver, jf. SBi-anvisning 223 [5]. Den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som projekterende på et bygværk, omfatter som minimum at: virke som bygværksprojekterende og koordinere og samle den statiske dokumentation for bygværket, således at dette udgør et hele deltage i projekteringen fra start til slut, således at de projekterede bærende konstruktioner opfylder byggeregler, krav til funktion og er bygbare udarbejde og underskrive en statikererklæring virke i henhold til nedenstående som enten Aktiv projekterende (AP) eller Ledende projekterende (LP) (b) Aktiv projekterende (AP) Den anerkendte statiker skal som aktiv projekterende som minimum udarbejde (U), kontrollere (K) og godkende (G) dele af den statiske dokumentation i h.t. tabel 6.1 og nedenstående beskrivelse af aktiviteter:

6 Anerkendelsesordning for statikere Side 6 af 16 Tabel 6.1: Den anerkendte statikers virke som aktiv projekterende. Udarbejde (U), kontrollere (K) 1 og godkende (G) dækker den pågældende del af dokumentationen. ID 2 A Del af statisk dokumentation Konstruktionsdokumentation Dokumentationsklasse 3 Middel Høj Høj+ A1 Projektgrundlag konstruktioner a. Beskrivelse af statisk virkemåde, robusthed og brand Kmax+G U+G U+G b. Øvrige dele af Projektgrundlag konstruktioner G Kmax +G U+G A2 Statiske beregninger 4 a. Statiske beregninger bygværk Kudv+G Kmax +G U 5 +G b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, egen organisation c. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, anden organisation 6 G G Kmax+G Kudv Kmax Kmax A3 Konstruktionstegninger og modeller Kmin Kmax Kmax+G A4 Konstruktionsændringer Kudv Kmax Kmax+G B Projektdokumentation B1 Statisk projekteringsrapport Kudv+G Kmax +G U+G B2 Statisk kontrolrapport - Kudv 7 Kmax B3 Statisk tilsynsrapport (evt) - Kudv Kmax Den anerkendte statikers virke som aktiv projekterende ved udarbejdelse, kontrol og godkendelse af den statiske dokumentation afspejler og dokumenterer, at den anerkendte statiker har koordineret og samlet den statiske dokumentation på tilfredsstillende måde. Udarbejde (U) Når den anerkendte statiker virker som aktiv projekterende, er en del af dennes ydelse selv at udarbejde særlige dele af den statiske dokumentation, jf. tabel 1. Udarbejdelsen består i, at den anerkendte statiker selv har tilrettelagt og udformet dokumentationen. Kontrollere (K) 1 Kontrol (K) omfatter alene kontrol i rollen som projekterende. For høj og ekstra høj konsekvensklasse gælder iht. EN 1990 DK NA, anneks B4, at de statiske beregninger skal være kontrolleret af personer, der ikke har medvirket ved projekteringen af bygværket. Man skal derfor være opmærksom på, at den anerkendte statikers kontroller angivet under A2-b, A3 og A4 i tabellen ovenfor, er en ekstra kontrol ud over den i EN 1990 DK NA krævede kontrol, idet den anerkendte statiker ikke er uafhængig af projekteringen, da han har udarbejdet A1 og A2-a. 2 Se SBi-anvisning 223, afsnit 2.1 og 3.1 [5]. 3 Se SBi-anvisning 223, afsnit 1.3 [5] 4 Inklusiv relevante konstruktionstegninger 5 Omfatter: lodret og vandret lastnedføring samt robusthed. Øvrige beregninger: K+G. 6 Kontrolniveau fremgår af Procedure 6.3 Anerkendte statikeres virke som kontrollant, tabel Kontrollen skal dog være K max for kontrolrapporten for A2-b Statiske beregninger konstruktionsafsnit, egen organisation.

7 Anerkendelsesordning for statikere Side 7 af 16 Når den anerkendte statiker virker som aktiv projekterende kan en del af dennes projekteringsydelse være at foretage uafhængig kontrol af eventuelle andre projekterendes arbejde. Kontrollens niveau fastlægges i den statiske projekteringsrapport som minimumskontrol, udvidet kontrol eller maksimumskontrol. Godkende (G) Når den anerkendte statiker virker som aktiv projekterende er en del af dennes projekteringsydelse at godkende hele eller dele af den statiske dokumentation før frigivelse. Godkendelsen tilkendegiver, at den anerkendte statiker er bekendt med dokumentationens indhold, samt at denne er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med projektets grundlag. Den anerkendte statiker kan kun godkende dokumentation udarbejdet i egen organisations regi. Den anerkendte statiker kan ikke godkende anden parts dokumentation. I stedet sker dette ved at gennemføre kontrol og udarbejde kontroldokumentation i h.t. Procedure 6.3. En anerkendt statikers udarbejdelse af en dokumentation kan altid tilsidesætte krav om den anerkendte statikers kontrol af pågældende dokumentation. (c) Ledende projekterende (LP) Den anerkendte statiker virker som ledende projekterende ved at planlægge konstruktionerne (P) løbende styre kvaliteten af projekteringen (S) og godkende dokumentationen (G). Den anerkendte statikers virke som ledende projekterende afspejler og dokumenterer, at den anerkendte statiker har koordineret og samlet den statiske dokumentation på tilfredsstillende vis. Medprojekterendes virke flytter ikke ansvaret for projekteringen fra den anerkendte statiker. Planlægge (P) Den anerkendte statikers virke som ledende projekterende omfatter som minimum, at - udforme konstruktionerne og disponere de statiske systemer - deltage aktivt i udarbejdelse af A1. Projektgrundlag konstruktioner, og - medvirke ved gennemførelsen af de indledende beregninger af bygværkets hovedkonstruktion og væsentlige konstruktionsdele. Den anerkendte statiker skal sikre, at dokumentation for ovenstående aktiviteter underlægges en uafhængig kontrol i h.t. SBi-anvisning 223 [5], afsnit 5. Styre kvalitet (S) Den anerkendte statikers virke som ledende projekterende omfatter som minimum, at styre projekteringen samt tilse, at de projekterende er: bekendte med A1. Projektgrundlag konstruktioner bekendte med og følger organisationens system for kvalitetsstyring i besiddelse af relevante værktøjer kompetente til at projektere det aktuelle bygværk.

8 Anerkendelsesordning for statikere Side 8 af 16 Den anerkendte statikers styring af kvalitet skal ske løbende ved kontrol af ovennævnte. Den anerkendte statiker udarbejder som ledende projekterende en redegørelse for projekteringen, herunder en beskrivelse af den anerkendte statikers rolle ved projekteringen, som indgår i B1. Statisk Projekteringsrapport. Den afsluttende godkendelse af dokumentationen følger principperne i SBianvisning 223 [5] for Godkendelse (G). (d) Overtage projektering Såfremt den anerkendte statiker overtager en anden anerkendt statikers virke som projekterende, medens projekteringen pågår, kan den fortsættende anerkendte statiker starte sit virke på basis af den udgående anerkendte statikers arbejde, såfremt den udgående anerkendte statiker udformer en statikererklæring for sit virke efter reglerne i Procedure 6.4. Alternativt kan den fortsættende anerkendte statiker betragte den udgående anerkendte statikers virke på samme måde som øvrige projekterendes virke. Den fortsættende anerkendte statiker tilrettelægger sit virke efter egen vurdering. (e) Resultat af den anerkendte statikers projektering Omfanget af den anerkendte statikers virke beskrives i B1.Statisk projekteringsrapport. Resultatet af den anerkendte statikers projektering indgår i den statiske dokumentation i sin helhed. Som afslutning på projekteringen udarbejder og underskriver den anerkendte statiker en statikererklæring i h.t. Procedure 6.4, som bilægges projekteringsredegørelsen, såfremt den anerkendte statiker har virket som ledende projekterende.

9 Anerkendelsesordning for statikere Side 9 af 16 Procedure 6.3 Anerkendte statikeres virke som kontrollant Gyldighed En anerkendt statiker virker som kontrollant, når denne kontrollerer dokumentation af bærende konstruktioner, som den anerkendte statiker ikke har deltaget i projekteringen af. En anerkendt statiker virker som tredjepartskontrollant, når denne er uafhængig som beskrevet i Bygningsreglementet [1], 1.3.3, stk Formål Den anerkendte statikers kontrol skal påse, at den statiske dokumentation er dækkende, tilstrækkelig og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler de valgte løsninger er hensigtsmæssige til formålet og følger god byggeskik de valgte løsninger og den statiske dokumentation er i overensstemmelse med gældende byggeregler og grundlaget for projekteringen. Formålet med den anerkendte statikers kontrol svarer til uafhængig kontrol som beskrevet i SBi-anvisning 223, afsnit 5 [5] Ansvar Virket som kontrollant påhviler den anerkendte statiker inden for sædvanlige ansvarsmæssige rammer. Den anerkendte statiker skal som uafhængig kontrollant kontrollere den statiske dokumentation og fremlægge sine kommentarer hertil. (*) Den anerkendte statiker, der virker som tredjepartskontrollant i henhold til Bygningsreglementet [1], skal gøre bygningsejeren opmærksom på, at det påhviler denne at tage konsekvenser af de afvigelser, som den anerkendte statiker måtte have fundet ved sin tredjepartskontrol. Endvidere skal den anerkendte statiker i denne situation gøre de projekterende opmærksom på, at det påhviler disse selv at godkende den statiske dokumentation, og at den anerkendte statiker, der virker som tredjepartskontrollant, ikke godkender den statiske dokumentation Fremgangsmåde (a) Ydelser En anerkendt statiker kan virke som kontrollant af dokumentation af konstruktioner, der er henført til middel eller høj dokumentationsklasse jf. SBianvisning 223 [5]. Der er ingen retningslinjer for den anerkendte statikers virke som kontrollant af dokumentation af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. 8 Procedure 6.3 gælder i alle de situationer, hvor en anerkendt statiker virker som uafhængig kontrollant. Særlige forhold gældende for de situationer, hvor den anerkendte statiker virker som tredjepartskontrollant i h.t. Bygningsreglementet [1], 1.3.3, stk. 5, indgår i proceduren, og er mærket (*).

10 Anerkendelsesordning for statikere Side 10 af 16 Den anerkendte statikers virke som kontrollant internt i en projekterende organisation eller den anerkendte statikers virke som kontrollant efter aftale af en anden organisations projektering er knyttet til bygværket i sin helhed. (*) Når den anerkendte statiker virker som tredjepartskontrollant i henhold til Bygningsreglementet [1] og DS/EN 1990 [9] for en del af bygværket, er den anerkendte statikers virke begrænset til disse dele af bygværket; dog således at også andre dele af bygværkets virkemåde og dokumentation kan kontrolleres i den udstrækning, disse andre dele har betydning for de dele af bygværket, som den anerkendte statiker skal kontrollere. Den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som kontrollant på et bygværk, er at virke i henhold til nedenstående som enten Aktiv kontrollant (AK) eller Ledende kontrollant (LK) (b) Aktiv kontrollant (AK) Den anerkendte statiker skal som aktiv kontrollant som minimum gennemføre en kontrol efter følgende beskrivelse: Grundlag for kontrollen Projekteringen skal være tilendebragt, og den statiske dokumentation foreligge i sin fulde og færdige form inden den overdrages til den anerkendte statiker for kontrol. Der kan aftales en successiv kontrol, hvor dokumentationens dele kontrolleres i den takt de færdiggøres. Der skal da gennemføres en afsluttende kontrol, når hele dokumentationen foreligger i færdig form, for at sikre de bærende konstruktioners og den statiske dokumentations sammenhæng. Principper for kontrol Ved kontrollen ses på den statiske dokumentation med friske øjne. Den anerkendte statiker skal i sit virke som kontrollant alene kontrollere det foreliggende, og ikke foretage en 'alternativ projektering' eller foreslå egne foretrukne løsninger. Hvis den anerkendte statiker ikke selv besidder ekspertise indenfor et givet fagområde, skal denne søge assistance hos eksperter indenfor det pågældende område. Såfremt der ved den anerkendte statikers kontrol er fundet væsentlige afvigelser, kan den anerkendte statiker kontrollere de projekterendes rettelser heraf. Kontrollens gennemførelse Kontrollen beskrives i Statisk Projekteringsrapport, hvoraf kontrollens niveau og omfang skal fremgå. Den anerkendte statiker kan med fordel kontrollere de første udgaver af Projektgrundlag konstruktioner og Statisk Projekteringsrapport i starten af projekteringen, så projektets forudsætninger er kontrolleret på et tidligt tidspunkt.

11 Anerkendelsesordning for statikere Side 11 af 16 Kontrolniveau Kontrolniveauet bestemmer dybden af kontrollen. Der anvendes 3 kontrolniveauer: Minimumskontrol (Min), Udvidet kontrol (Udv.) og maksimumskontrol (Max), som angivet i Tabel 6.2. Tabel 6.2: Kontrolniveauer for den anerkendte statikers virke som aktiv kontrollant. Kontrollerne Min, Udv og Max dækker den pågældende del af dokumentationen. ID A Del af statisk dokumentation Konstruktionsdokumentation Dokumentationsklasse 9 Middel Høj Høj+ A1 Projektgrundlag Max Max Max A2 A3 Statiske beregninger - a. Statiske beregninger bygværk - b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit Konstruktionstegninger og modeller - a. Konstruktionstegninger bygværk - b. Konstruktionstegninger konstruktionsafsnit Udv. Udv. 10 Udv. Udv. Max 11 Max 11 Udv. 12 Max 12 Max Udv. A4 Konstruktionsændringer Udv. Udv Max Max Max B Projektdokumentation B1 Statisk projekteringsrapport Udv. Max Max B2 Statisk kontrolrapport Udv. Udv. Max B3 Statisk tilsynsrapport 13 Min Udv. Max Der er ingen retningslinjer for den anerkendte statikers virke som kontrollant af konstruktioner i lav dokumentationsklasse. Det kan være hensigtsmæssigt at vælge et alment kontrolniveau for bygværket som helhed, og så specificere afvigelser herfra for udvalgte konstruktionsafsnit og konstruktionsdele eller alternativt for udvalgte dokumenter. Kontrolomfang 9 Dokumentationsklasser og Kontrolniveauer fremgår af SBi-anvisning 223 [5]. 10 Udvidet kontrol i middel dokumentationsklasse omfatter bidrag til de statiske beregninger fra andre organisationer. Udvidet kontrol defineres af den bygværksprojekterende i B1. Statisk projekteringsrapport. Retningslinjer for en udvidet kontrol er beskrevet i SBi-anvisning 223 pkt [5]. 11 Omfatter kontrol af bidrag fra alle projekterende til statiske beregninger bygværk; herunder bidrag fra andre organisationer. Dette gælder også dokumentation fra afsnitsprojekterende, som måtte have betydning for statiske beregninger bygværk 12 Omfatter kontrol af bidrag fra alle projekterende til de statiske beregninger for konstruktionsafsnittene; herunder bidrag fra andre organisationer. Dette gælder også dokumentation af andre konstruktionsafsnit, som måtte have betydning for de statiske beregninger for et givet konstruktionsafsnit. 13 Kontrollen omfatter B3 Statisk tilsynsrapport i sin helhed. * I særlige tilfælde kan den anerkendte statiker, når denne virker som tredjepartskontrollant i h.t. Bygningsreglementet stk. 5 [1], kontrollere dele af tilsynsdokumentationen på udvalgte tidspunkter under udførelsen.

12 Anerkendelsesordning for statikere Side 12 af 16 Kontrolomfang beskriver det kontrollen omfatter. Kontrolomfanget beskrives i statikererklæring; evt. blot ved henvisning til beskrivelse i B1.Statisk Projekteringsrapport. Det fastlagte kontrolomfang kan omfatte hele bygværket, visse konstruktionsafsnit eller udvalgte konstruktionsdele. Det fastlagte kontrolomfang kan alternativt være beskrevet ved dele af den statiske dokumentation; fx at visse dele af den statiske dokumentation skal kontrolleres, medens øvrige dele af den statiske dokumentation ikke skal kontrolleres. Kontrollen skal som udgangspunkt omfatte alle dele af den statiske dokumentation for det fastlagte kontrolomfang. (*) Såfremt den anerkendte statiker virker som 3.parts-kontrollant i h.t. Bygningsreglementets stk. 5 [1] skal kontrol og efterfølgende statikererklæring iht. Bygningsreglementets stk. 4 [1] omfatte den statiske dokumentation i sin helhed for de berørte dele af bygværket. I denne rolle kan den anerkendte statiker ikke acceptere pålagte begrænsninger af sin opgave eller indgå aftale om sådanne begrænsninger, fx undladelse af kontrol af de bærende konstruktioners forhold under brand eller brug af specifikke metoder for udførelse af kontrollen. Den anerkendte statiker har det fulde og ubegrænsede ansvar for 3.parts-kontrollen, og må i tilfælde af tvivl meddele såvel bygherre som bygningsmyndighed dette. Den anerkendte statiker skal håndtere dette ansvar i overensstemmelse med rammerne for anerkendte statikeres virke, jf. Procedure 6.1. Forhold for særlig opmærksomhed Den anerkendte statiker skal ved sin kontrol være særligt opmærksom på, at det kontrollerede er baseret på gældende standarder henregnet til korrekt konsekvensklasse henregnet til korrekt dokumentationsklasse fuldstændigt og dækkende i h.t. SBi-anvisning 223, afsnit 2 og 3 [5]. (c) Ledende kontrollant (LK) Den anerkendte statiker kan virke som ledende kontrollant og lade medkontrollanter gennemføre dele af kontrollen. Det kan fx være relevant, hvis den anerkendte statiker ikke selv besidder den fornødne kompetence indenfor et speciale kontrolomfanget gør det umuligt for en enkelt person at gennemføre kontrollen indenfor en tidsplan der står i forhold til det aftalte kontrolarbejde, eller kontrollen omfatter aktiviteter, der hensigtsmæssigt kan løses af andre, fx parallelberegninger eller talkontrol. Den anerkendte statiker virker da som ledende kontrollant (LK), og skal som sådan sikre, at kontrollen gennemføres på samme måde, som hvis den anerkendte statiker selv var aktiv kontrollant (AK). Den anerkendte statiker virker som ledende kontrollant ved at planlægge kontrollen løbende styre kvaliteten af kontrollen godkende kontroldokumentationen

13 Anerkendelsesordning for statikere Side 13 af 16 udarbejde kontrolredegørelse. Den anerkendte statiker skal som ledende kontrollant samle kontroldokumentationen, så denne udgør et hele, jf. SBi-anvisning 223 [5]. Medkontrollanters virke flytter ikke ansvaret for kontrollen fra den anerkendte statiker. (d) Resultat af den anerkendte statikers kontrol Omfanget af den anerkendte statikers virke beskrives i B1.Statisk projekteringsrapport. Resultatet af den anerkendte statikers kontrol indgår i B2.Statisk Kontrolrapport. Såfremt den anerkendte statiker har virket som ledende kontrollant beskrives og dokumenteres kontrollens organisering og forløb i en kontrolredegørelse, jf. SBi-anvisning 223 afsnit [5], som udarbejdes af den anerkendte statiker. Den anerkendte statiker skal sikre, at medkontrollanter udarbejder dokumentation for deres virke, og den anerkendte statiker kontrollerer og godkender selv denne kontroldokumentation. Kontrolredegørelsen bilægges denne dokumentation. Som afslutning på kontrolarbejdet udarbejder og underskriver den anerkendte statiker en statikererklæring i h.t. Procedure 6.4, som bilægges kontrolredegørelsen, såfremt den anerkendte statiker har virket som ledende kontrollant. Forud for færdiggørelse af B2.Statisk Kontrolrapport og statikererklæringen skal den anerkendte statiker indhente de projekterendes kommentarer til resultatet af kontrollen, for derved at undgå misforståelser eller fejl. Den anerkendte statiker skal tage hensyn til faktuelle kommentarer, og kan vælge at lade forskelle i vurderinger fremgå af statikererklæringen, men kan også i denne henvise til kontroldokumentationen.

14 Anerkendelsesordning for statikere Side 14 af 16 Procedure 6.4 Erklæring fra anerkendt statiker Gyldighed Erklæring fra anerkendt statiker afgives ved indsendelse af dokumentation for de bærende konstruktioner til myndighedsbehandling, jf. Bygningsreglementets bilag 3 [1], såfremt dette er krævet af bygningsmyndigheden Formål Formålet med statikererklæringen er, at beskrive den anerkendte statikers virke i projektet, og at den anerkendte statiker ved sin underskrift af erklæringen bekræfter at have virket som beskrevet Ansvar Det påhviler den anerkendte statiker at udforme og underskrive statikererklæring Fremgangsmåde Når projekteringen er afsluttet, underskriver den anerkendte statiker en erklæring i henhold til Bygningsreglementet [1]. Som følge af byggesagens organisering og projekteringsforløbet kan statikererklæringen være opbygget med en overbygning og en række delerklæringer, der successivt indsendes til bygningsmyndighederne sammen med hvert delandragende for projektet. (a) Statikererklæring ved anerkendt statikers virke som projekterende. Statikererklæringen for den anerkendte statiker som projekterende skal indeholde en redegørelse for den anerkendte statikers virke på projektet som enten aktiv projekterende eller ledende projekterende jf. Procedure 6.2Procedure 6.2 Anerkendte statikeres virke som projekterende. Statikererklæringen skal indeholde en entydig oplistning af den tidligere fremsendt statikererklæring(-er) og statisk dokumentation (evt.) vedlagt statisk dokumentation foreliggende men ikke medsendt statisk dokumentation udestående statisk dokumentation Såfremt der successivt indsendes delerklæringer kan den afsluttende statikererklæring ikke indeholde udestående statisk dokumentation. Hvis den anerkendte statiker har virket som ledende projekterende, skal styring af kvaliteten dokumenteres i en projekteringsredegørelse, som bilægges statikererklæringen. Det skal af erklæringen fremgå, hvad der er projekteret af andre. Der kan ved beskrivelse af opgavefordelingen henvises til B1. Statisk Projekteringsrapport, jf. SBi-anvisning 223 [5]. (*) Hvor en anden anerkendt statiker udformer en erklæring som tredjepartskontrollant i medfør af Bygningsreglementet [1], pkt stk. 5, på de dele 14 Procedure 6.4 gælder i alle de situationer, hvor en anerkendt statiker virker som projekterende eller uafhængig kontrollant. Særlige forhold gældende for de situationer, hvor den anerkendte statiker virker som tredjepartskontrollant i h.t. Bygningsreglementet [1], 1.3.3, stk. 5, indgår i proceduren, og er mærket (*).

15 Anerkendelsesordning for statikere Side 15 af 16 af bygværket, hvor konsekvenser af svigt i de bærende konstruktioner er særligt alvorlige (CC3+), skal den anerkendte statiker, der virker som projekterende i medfør af Bygningsreglementet [1], pkt stk. 4, i sin statikererklæring redegøre for konsekvenser og rettelser som følge af afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen. uenigheder om afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen; herunder beskrivelse af hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf. grænseflader for de anerkendte statikeres virke. Til støtte for udformningen af statikererklæring kan Bilag 6A. Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som aktiv projekterende eller Bilag 6B. Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som ledende projekterende anvendes som paradigme. (b) Statikererklæring ved anerkendt statikers virke som kontrollant. Statikererklæringen for den anerkendte statiker som kontrollant skal indeholde en redegørelse for den anerkendte statikers virke på projektet som enten aktiv kontrollant eller ledende kontrollant jf. Procedure 6.3 Anerkendte statikeres virke som kontrollant. Statikererklæringen skal som minimum indeholde en entydig oplistning af tidligere fremsendt statikererklæring(-er) og kontroldokumentation (evt.) vedlagt kontroldokumentation foreliggende men ikke medsendt kontroldokumentation udestående kontrol Såfremt der successivt indsendes delerklæringer kan den afsluttende statikererklæring ikke indeholde udestående kontroller. Hvis den anerkendte statiker har virket som ledende kontrollant, skal styring af kvaliteten dokumenteres i en kontrolredegørelse, som bilægges statikererklæringen. Det skal fremgå, hvad der er kontrolleret af andre end den anerkendte statiker. Der kan ved beskrivelse af opgavefordelingen henvises til B1. Statisk Projekteringsrapport, jf SBi-anvisning 223 [5]. (*) Hvor en anden anerkendt statiker udformer en erklæring som tredjepartskontrollant i medfør af Bygningsreglementet [1], pkt stk. 5, på de dele af bygværket, hvor konsekvenser af svigt i de bærende konstruktioner er særligt alvorlige (CC3+), skal den anerkendte statiker, der virker som kontrollant for den projekterende organisation i medfør af Bygningsreglementet [1], pkt stk. 4, i sin statikererklæring redegøre for konsekvenser og rettelser som følge af afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen. uenigheder om afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen; herunder beskrivelse af hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf.. grænseflader for de anerkendte statikeres virke. Statikererklæringen bilægges den anerkendte statikers bidrag til B2. Statisk Kontrolrapport, jf. SBi-anvisning 223 [5], som fx kan bestå i udfyldte kontrolskemaer.

16 Anerkendelsesordning for statikere Side 16 af 16 Hvis der ved den anerkendte statikers kontrol er fundet væsentlige fejl eller mangler i dokumentationen af de bærende konstruktioner, skal den anerkendte statiker gøre tydeligt opmærksom herpå i statikererklæringen. Erklæringen skal i sådanne tilfælde indeholde en kort beskrivelse af kommunikation med den projekterende om disse forhold jf. Procedure 6.3 og SBi-anvisning 223, afsnit 5 [5]. (*) Hvor en anerkendt statiker udformer en erklæring som tredjepartskontrollant i medfør af Bygningsreglementet [1], pkt stk. 5, på de dele af bygværket, hvor konsekvenser af svigt i de bærende konstruktioner er særligt alvorlige (CC3+), skal denne i sin statikererklæring redegøre for: afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen. uenigheder med de projekterende om afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen grænseflader for de anerkendte statikeres virke resultat af ny tredjepartskontrol af de projekterendes eventuelle rettelser som følge af væsentlige afvigelser ved oprindelig tredjepartskontrol. Til støtte for udformningen af statikererklæring kan Bilag 6C. Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som aktiv kontrollant eller Bilag 6D. Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som ledende kontrollant anvendes som paradigme.

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT

STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Bygherre: AAB HORSENS Projekt navn: Dato: 2015-12-17 STATISK DOKUMENTATION B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT B PROJEKTDOKUMENTATION B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Status: Projektnavn:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Fredag den 22. marts 2013, kl. 09:30-15:00 17. juni 2013

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København.

Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København. Offentligt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 24. maj 2016 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand),

Læs mere

DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER

DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN DOKUMENTATION AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER UDARBEJDELSE OG KONTROL AF STATISK DOKUMENTATION SBI-ANVISNING 223 2. UDGAVE 2016 Dokumentation af

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København

Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København Godkendt REFERAT fra Møde i Statikeranerkendelsesudvalget torsdag den 16. marts 2017 kl. 12:00 16:30 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød.

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød. Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag 9. september 2014, kl. 12.00-17.00. 6. oktober 2014 Til

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Nina Seierup von Ahnen (udvalgssekretær)

Nina Seierup von Ahnen (udvalgssekretær) Godkendt referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 2. december 2015, kl. 13.30-17.00 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Torsdag den 13. juni 2013, kl. 12.00-17.00 9. oktober 2013 Til

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

Læs mere

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner DS-information DS/INF 1990 1. udgave 2012-04-24 Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner Consequences classes for building constructions DS/INF 1990 København DS projekt: M258329 ICS: 91.070.10; 91.080.01

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Anerkendelsesordningen for statikere

Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesordningen for statikere - Revision af ordningen Dato: 2005-11-15 Version: Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Indledning 2 3. Ordningens formål og afgrænsning 3 4. Overgangsordning 4 5. Sammenfatning

Læs mere

B1: Statisk projekteringsrapport

B1: Statisk projekteringsrapport OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 Fax 70 21 72 41 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk B1: Statisk projekteringsrapport Sag: Familie- og ungdomsboliger

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 27. november 2012, kl. 14.00 16.30 3. december

Læs mere

REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl i Ingeniørhuset i København. 4. oktober 2010/JA.

REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl i Ingeniørhuset i København. 4. oktober 2010/JA. REFERAT af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. juni 2010 kl. 14-17.15 i Ingeniørhuset i København 4. oktober 2010/JA Til stede: Fraværende: Bjarne Chr. Jensen (BCJ) (formand), Bent Feddersen

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark

Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere 2010 Bygningsreglement bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere i Danmark A. Anerkendelse af statikere... 2 1 Gyldighed... 2 2 Anerkendelse...

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Mandag den 16. december 2013, kl. 14:00-17:00 20. marts 2014

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Erklæring for medlemmer af anerkendelsesudvalget Bilag 1A til Håndbog for anerkendelsesudvalget Erklæring for Medlemmets kompetence og virke

Læs mere

Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere

Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Anerkendelsesordning for statikere Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del I: Systembeskrivelse samt procedurer for organisering, drift og styring af ordningen. Dokument: 100.101 Udgave: B.1

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 12.00-17.20 19. december 2013

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Tirsdag 17. juni 2014, kl. 12.00-17.00. 9. september 2014 Til

Læs mere

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget

Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Anerkendelsesudvalget Mandag 6. oktober 2014, kl. 12.00-17.00. 3. december 2014 Til

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Vedr.: DNU, Opførelse af Udbudsområde S4, Bygning og

Vedr.: DNU, Opførelse af Udbudsområde S4, Bygning og CENTER FOR MILJØ OG ENERGI, BYGGERI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grøndalsvej 1C 8260 Viby J ISC Rådgivende Ingeniører A/S Gl. Aalborgvej 4 8800 Viborg Tlf.: 35 27 88 00 Fax: 35 27 88 44 CVR nr.: 26 34

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 28. april 2015, kl. 13.00-16.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 28. april 2015, kl. 13.00-16.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 28. april 2015, kl. 13.00-16.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand),

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Notat 1. Formål Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade.

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade. TILBUDSBREV VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 Hermed afgives tilbud på Vintertjeneste på kørebaner 2013. Tilbuddet omfatter de på vintersamlelisterne anførte entrepriser til de i vintersamlelisterne oplyste:

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere