Beskrivelse af jobområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 14 Nummer: 2256 Titel: Handel og logistik Kort titel: handellogistik Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet handel og logistik kan beskrives som køb og salg af varer og tjenesteydelser fra virksomheder til virksomheder (B2B Business to Business). B2B-markedet er typisk præget af stort volumen, rationelt begrundede købsbeslutninger, langvarige aftaler og fokus på processammenhænge. B2B-markedet nævnes oftest i sammenhæng med det andet store marked, B2C-markedet - business-toconsumer markedet. B2C-markedet omfatter salg til private kunder, herunder private husstande. (detailhandel). Når der skelnes mellem B2C og B2B skyldes det, at de på nogle centrale områder er forskellige. Den grundlæggende forskel kan tilskrives motivet for køb og hermed adfærden der udvises i forbindelse med køb. Dette sætter sine spor i jobindholdet på de to jobområder. Forskelle mellem de to markeder er dog i nogen grad under pres. Det skyldes flere ting. Blandt andet betyder digitaliseringen, fx e-handel, at en række led i den normale værdikæde som beskrives ved producent, grossist, detaillist og forbruger kan springes over (processammenhænge). Med brug af e-handel kan producent eller grossist ud over at sælge til grossist eller detaillist sælge direkte til slutbrugere. Et andet eksempel er, at langvarige aftaler ikke længere er en selvfølgelighed. I takt med globaliseringen kan der ske hurtigere udskiftninger i forretningsforbindelserne. Markedet er større og mulighederne flere. Derfor vil valget af samarbejdspartnere også i højere grad bygge på information, certificeringer og oplysning end tillid og tradition - det er umuligt at opbygge et personligt forhold til alle potentielle leverandører på en global arena. Dermed bliver B2B-markedet på samme måde som B2C-markedet præget af større illoyalitet og et stadigt større behov for information om produkter og producenter. Selvom der er tendenser, der peget i retningen af, at der bliver flere ligheder på den måde, der ageres på i B2B-markedet og B2C-markedet er der dog stadig grundlæggende forskelle. På B2B-markedet er købs- og salgsprocessen kendetegnet ved, at være, mere omfattende og kompleks end på konsumentmarkedet (B2C). Nogle af motiverne og årsagerne til differentieringen er bl.a. at virksomheder reagerer mere professionelt og rationelt på eksterne påvirkninger og markedsføring end den private forbruger. Ved B2B påvirker motiver og formål jobindholdet, da de enkelte jobområder i dag skal være værdiskabende for virksomheden. Indkøbet er kendetegnet ved enten at tjene virksomhedens kerneaktivitet, dvs. der indkøbes varer til bearbejdning og/eller med videresalg for øje, eller til at støtte op

2 Side 2 af 14 omkring virksomhedens drift og udvikling (eksempelvis kontorudstyr/-artikler, it-systemer, rengøring mm.). Salgsorganisationen står typisk overfor kunder med fokus på konkurrencedygtige priser og kvalitet. Salgsorganisationen skal i høj grad tænke logistik ind i salgsarbejdet, så der skabes værdi og holdes fokus på omkostninger. Her tænkes på kommercielle salgsfolk, typisk suppleret af teknisk salgsbackup samt af medarbejdere med logistiske kompetencer. B2B-handel omfatter i dag alle tænkelige varegrupper og tjenesteydelser. Virksomheder har deres primære aktiviteter inden for handels- og logistikområdet. Der er indenfor jobområderne flere centrale nøgleområder, hvor områdernes jobfunktioner er koncentreret og disse omfatter salg, service, indkøb og logistik i forbindelse med varestrøm fra leverandør over lagre og videredistribution til kunder. Endvidere tilrettelæggelse og gennemførelse af de administrative opgaver, dokumentbehandling, tilrettelæggelse og optimering af betalingsstrømme til leverandører, fra kunder og internt i virksomhederne (cash flow management) og rutiner som støtter op omkring virksomhedens drift. Og endeligt informationsstyring internt i virksomhed, samt ekstern information til leverandører, kunder og 3. parts leverandører. Opgaverne og funktionerne inden for nøgleområderne kan være meget forskellige, alt afhængig af typen af virksomhed, størrelse, konkurrencemæssige situation, salgets kompleksitet, sortiment osv. En ny faktor der spiller ind på B2B-handel er E-business. E-business forstås som en integreret tilgang til at tilbyde differentieret forretningsmæssig værdi ved at kombinere de systemer og processer der supporterer kernevirksomhedsdriften. E-business kan omfatte følgende it-systemer: ERP (Enterprise Resource Planning, ressourcestyringssystem), CMS (Content Management System, indholdsstyringssystem), CRM (Customer Relationship Management, kunderelationsstyringssystem), SCM (Supply Chain Management, styring af processer i værdikæden), EDI (Electronic Data Interchange, elektronisk system til udveksling af data mellem virksomheder), BI (Business Intelligence, elektronisk udtræk og behandling af relevant data til analyse) m.fl. E-business er meget udbredt indenfor handelsvirksomheder og er et område som er i tiltagende fokus. Det tiltagende fokus vil stille flere nye krav til medarbejderne, som fx kunne være et tidssvarende kendskab til it generelt og it-systemer i fremtiden. Faktorerne bevirker at virksomheder i stigende grad har fokus på deres kerneaktiviteter og samarbejde med leverandører og kunder, da konkurrenceevnen bliver mere og mere afgørende. I takt med at krav til hastighed, effektivitet og leveringsservice øges bliver B2B handelsvirksomhederne i stigende grad stillet overfor store krav til investeringer i fysiske rammer og systemer til at understøtte dette. Tredjeparts logistik (3PL) er karakteriseret ved at få andre virksomheder til at varetage funktioner

3 Side 3 af 14 for virksomheden. 3PL-løsninger må forventes intensiveret de kommende år, da virksomheder mere og mere koncentrerer sig om deres kerneaktiviteter og specialiserer sig indenfor bestemte områder. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Virksomheder indenfor handel og logistik sælger typisk varer til videreforarbejdning (fx råvarer, grovvarer og fødevarer), varer og tjenesteydelser til byggeriet (vvs-artikler, stål, træ, el-artikler, betonelementer, styring af lagre mv. til håndværkere og andre professionelle kunder) og varer og tjenesteydelser til detailhandlen (dagligvarer, udstyr, radio/tv, tøj, konceptløsninger og kampagnemateriale - med andre ord alle produkttyper detailhandlen afsætter direkte eller indirekte på konsumentmarkedet). Størstedelen af de ansatte inden for handel og logistik er ansatte i små og mellemstore virksomheder med 1-49 ansatte. Inden for denne gruppe er 60 % af de personer, der er ansat inden for området, således beskæftiget. Herefter følger virksomheder med over 100 ansatte, hvor 20 % er beskæftiget, jf. de indberettede oplysninger fra Danmarks Statistik (2010). På stort set alle arbejdspladser ses der et stigende samspil mellem køber og sælger - indgåelse af langvarige relationer, som blandt andet kommer til udtryk i øget samarbejde og systemintegration i værdikæden. Handelsvirksomhedens fokus er skiftet fra kun at være udbyder af produkter til konkurrencedygtige priser, til også at omfatte rådgivning og support i forbindelse med specialviden om produkterne. Virksomheder undersøger kundernes præferencestrukturer, købsadfærd og systemløsninger i værdikæden. Denne udvikling påvirker alle medarbejdergrupper i virksomheden, uanset jobområde, og flere og flere medarbejdere får direkte kundekontakt og indtager dermed en sælgende rolle i udviklingen og opretholdelsen af kunderelationer. En anden udviklingstendens er stigende krav om sporbarhed og kvalitetskontrol gennem værdikæden. Samspillet i værdikæden forandres og præges af nye teknologiske muligheder, og det betyder, at diverse registreringer i fremtiden flytter grænserne fra produktivitet og effektivitet op på et højere niveau, der omhandler viden og information om produkterne og produkternes kvalitet, målt på differentierede parametre. Dette forhold styrkes af den stigende globalisering, og grundet konkurrencen er der mere fokus på kvalitet og dokumentation af kvalitetskontrol, hvilket øger konkurrenceparametrene i samhandelen. Fra og med årsrapporten for 2009 er det blevet lovpligtigt for de 1100 største danske virksomheder at gøre rede for deres arbejde med samfundsansvar eller socialt ansvar, CSR (Corporate Social Responsibility). Mange B2B handelsvirksomheder stiller allerede i dag krav til underleverandører om sociale, etiske og miljømæssige forhold, så de kan efterkomme deres kunders efterspørgsel efter bæredygtige produkter. Pt. har mere end hver anden handelsvirksomhed i dag nedskrevne CSR-politikker eller retningslinjer, og 60 % af handelsvirksomhederne forventer, at deres kunder vil stille flere krav til CSR inden for de næste 3 år, især indenfor områderne miljø og klima. Dette stiller krav til medarbejdernes kompetencer. Dels i forhold til at videreformidle den efterspørgsel handelsvirksomhederne får fra deres kunder på bæredygtige og klimarigtige produkter til producenterne, og dels i forhold til at introducere nye energibesparende produkter og løsninger for deres kunder. Og endeligt i forhold til virksomheden selv ved fx, at agere miljøbevidst og deltage aktivt i realiseringen af virksomhedens CSR-politik.

4 Side 4 af 14 Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Som medarbejder indenfor jobområdet, er man medvirkende som katalysator i den udvikling, som sikrer næsten al økonomisk aktivitet i samfundet. Ud over at virksomhederne sørger for varerne, drejer det sig også i høj grad om rådgivning, logistik og service til erhvervslivet og forbrugere. Set i lyset af den udvikling erhvervet gennemgår i disse år bl.a. ændret arbejdsfordeling i værdikæden, øget fokus på internationale aktiviteter, brug af ny teknologi og nye services bliver det stadig mere afgørende, at mange medarbejdere af hensyn til opgavevaretagelse i handels- og logistikområdet skal kunne håndtere bl.a. komplekse it-systemer og -løsninger. Ligesom det kan fremhæves, at i takt med at handelsvirksomhederne bliver større, og at globaliseringen i fortsat stigende grad sætter sit præg på disse virksomheder, bliver den enkelte medarbejder mere specialiseret. Handel og logistik beskæftiger i alt ca personer, hvilket er 6,25 % af den samlede beskæftigelse fordelt på virksomheder. Handel og logistik er en branche med et overtal af mænd (2 ud af 3), og jobbet bestrides af medarbejdere med en højere alder end indenfor eksempelvis detailhandel. Størstedelen af de beskæftigede indenfor handel og logistik er således mellem 30 og 49 år. (over 50 %) Næsten 2/3 (61 %) af HAKLs målgruppe inden for handel og logistik har en erhvervsuddannelse bag sig, mens 21 % af dem har en lavere uddannelsesbaggrund. Resten (ca. 18 %) har en højere uddannelse, jf. de statistiske oplysninger fra 2010 (Målgruppeanalyse af HAKLs målgrupper indenfor handel og logistik samt detailhandel). Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Handelserhvervet er sammensat af mange forskellige virksomhedstyper, hvorfor det ikke er muligt at give nogen entydig beskrivelse af arbejdsorganiseringen. Der er dog nogle generelle tendenser, der præger jobområderne og arbejdets organisering indenfor handel og logistik. Specialiseringen kan findes på såvel funktionsniveau som kunder og/eller produktområde. En stigning i kompleksiteten af arbejdsopgaver påvirker arbejdsorganiseringen, og stiller nye krav til medarbejderkompetencer, således at medarbejderne i højere grad end før kan samarbejde på tværs af funktioner om større kundeprojekter og/eller kunde-/leverandørporteføljer. Et forhold der udfordrer medarbejdernes projekt- og samarbejdskompetencer, herunder kommunikative evner mht. fx dialog, diskussion og konfliktkommunikation, forskellige mødeformer og strukturer, teknologibårne virtuelle møderum m.v. Af andre konsekvenser af erhvervets udvikling kan fremhæves, at flere medarbejdere får direkte kundekontakt, hvorfor krav om kommunikations- og relationskompetencer må stilles til flere medarbejdere, både på nationalt og internationalt plan. I takt med at kunderne stiller større krav om virksomhedstilpassede løsninger, er der en stigende fokusering på, at produkter skal give værdi for kunden og til kundens forretningsområde.

5 Side 5 af 14 Som en følge af at it er integreret i stort set alle funktioner i handelserhvervet, stilles der også krav om, at den enkelte medarbejder er i stand til at udføre og forstå de administrative opgaver, der knytter sig til de enkelte forretningsopgaver i virksomheden. Som følge af globaliseringen kan virksomhedsfusioner og stordriftsfordele række langt ud over landegrænserne, og derfor er samarbejde i internationalt perspektiv i absolut højsæde. Især i internationale virksomheder vil kompetencer vedrørende sprog- og kulturforståelse, samt viden om og kendskab til relevante it-systemer bliver vægtet højt. Dog vil sprog- og kulturforståelse generelt, uafhængigt af arbejdsorganiseringen, være en nødvendighed for at kunne begå sig i handelserhvervet såvel nationalt som internationalt.

6 Side 6 af 14 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Administration af logistik og transport i handelsvirksomheden Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejdere i logistiske funktioner arbejder med planlægning, koordinering og styring af varestrømme. Medarbejderne håndterer administrativt og praktisk det fysiske flow af varer og materialer og det tilhørende flow af informationer i et tæt samarbejde med virksomhedens interne funktioner såsom indkøb, salg og lager samt eksterne aktører, herunder leverandører, virksomheder og kunder. En række af disse logistiske arbejdsopgaver kan medarbejderen udføre i samarbejde med tredjepart, dvs. en ekstern logistisk virksomhed (3PL). Medarbejdere hos 3PL-aktører har kompetencer inden for et bredt spektrum af logistiske arbejdsopgaver. I forbindelse med værdikæden, der i virksomheden beskriver de aktiviteter, der skaber merværdi (ud over de med aktiviteterne forbundne omkostninger) kan medarbejderne i logistiske funktioner arbejde med (kvalitets-)kontrol og dokumentation af afsendte og modtagne varer, herunder egenkontrol og muligheder for sporbarhed (ved hjælp af fx RFID-tags (Radio Frequency Identification - til digital identifikation) af varer som merværdi-skabende faktorer og konkurrenceparametre. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender et it-system, fx et ERP-system (Enterprise Resource Planning) for optimering af anvendelsen af virksomhedens ressourcer, herunder registrering, styring og beregning af lagerkapacitet/- omkostninger, indkøb, logistik, spedition, distribution m.v. I forhold til eksterne samarbejdspartnere, herunder kunder og leverandører, kan medarbejdere i logistiske funktioner anvende tværorganisatoriske it-systemer, fx med basis i EDI (Electronic Data Interchange) til udveksling af data mellem virksomheder, herunder adgang til oplysninger om varelister og lagerbeholdninger samt deling af elektroniske dokumenter så som prislister, ordrer, fakturaer, handelsaftaler m.v., jf. e-business. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere inden for logistik har kendskab til varens vej fra producent/leverandør til kunde/forbruger. På grund af stadigt stigende krav til effektivisering vælger mange handelsvirksomheder at entrere med tredjepart omkring logistiske løsninger (lagerhotel, mærkning, pakning, distribution) og dermed minimere egne faste omkostninger. Denne tredjeparts logistik (3PL) er efter alt at dømme i stigning, hvorfor virksomhedernes egne krav til administrative kompetencer inden for logistikområdet forventes at falde.

7 Side 7 af 14 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Handelsvirksomhedens indkøb Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet I forbindelse med handelsvirksomhedens indkøb, varetager medarbejderne kontakt til eksisterende leverandører, screener markedet for nye leverandører og forhandler priser og betingelser med leverandører. Et stigende antal virksomheder er optaget af CSR (Corporate Social Responsibility), som en parameter for deres indkøb. Indkøbsmedarbejderne indsamler viden om produkter og planlægger selve indkøbets afvikling og gennemfører indkøb. I forbindelse hermed anvender medarbejderne elektroniske kommunikations- og transaktionsløsninger (i særdeleshed ERP-systemer). Medarbejderne kender og benytter forskellige betalingspraksisser og -former. Medarbejderne anvender EDI (Electronic Data Interchange) i samarbejdet med både leverandører og kunder (detaillister) for at sikre en smidig (gen-)bestilling af varer. Derudover samarbejdes der med salg og marketing med hensyn til udvikling og vedligeholdelse af sortimentssammensætningen/produktporteføljen. Medarbejderne varetager opfølgning af budgetter og nøgletal pr. varegruppe og på den enkelte leverandør. Herunder arbejder indkøbsmedarbejderne i samarbejde med salg og marketing med VMI (Vendor Managed Inventory, leverandørstyret lager), herunder overvågning og tilbagemelding til detailbutikkerne om omsætning, indtjening, svind mv. Medarbejderne følger udviklingen hos den enkelte detaillist og udarbejder benchmarking-materiale (på baggrund af oplysninger fra eksempelvis Business Intelligence Systemer). Alle medarbejdere i indkøbsfunktionen skal have varekendskab og viden om produktgrupper. Grundet en større kundefokusering i denne branche vil medarbejderne i indkøbsfunktionen også forventes i stigende grad at have øget fokus på kundens behov for service og ydelser, der rækker udover den traditionelle indkøbsfunktion. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne arbejder i et ERP-system (Enterprise Resource Planning), dvs. et it-system, der bygger på økonomistyring af virksomhedens transaktioner men desuden rummer mulighed for at administrere andre ressourcer og aktiviteter, fx virksomhedens indkøb, ordrer, lager, kunder m.v. De mange elementer i ERP-systemerne stiller større krav til medarbejdernes viden og fleksibilitet og er med til at nedbryde skellene mellem arbejdsområder i virksomhederne. Handelsvirksomheder har på mange områder ageret spydspids i anvendelsen af E-business, og indkøbene foregår ofte via e-baseret handel, hvorfor medarbejderne har et bredt kendskab til brugen af indkøbsadministrationens anvendelse af informationsteknologi, fx anvendelse af ERP, NemHandel, mv. De mange it-systemer til styring af virksomhedens ressourcer stiller i stadig højere grad krav til medarbejderne mht. forretningsforståelse og evne til at aflæse købssignaler - også når dette skal foregå i elektroniske fora.

8 Side 8 af 14 Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere i indkøbsfunktioner har indgående kendskab til virksomhedens værdikæde; herunder den fysiske varestrøm, administrative strøm og pengestrøm samt kendskab til virksomhedens forsyningskæde og har viden om SCM (Supply Chain Management).

9 Side 9 af 14 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Markedsføring og kommunikation i handelserhvervet Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet I forhold til det taktiske markedsføringsarbejde kan medarbejderne arbejde med BI (Business Intelligence) og har viden om CSR (Corporate Social Responsibility) og kan på basis heraf analysere og vurdere virksomhedens samarbejdsrelationer og kan videreformidle dette til ledelsen og hermed bidrage med valg af fx leverandører og samarbejdspartnere. Medarbejderne har viden om storytelling og kan inddrage dette i både virksomhedens markedsføring og kommunikation on- og offline. Ligeledes kan medarbejderne håndtere såvel digitale som analoge informations- og kommunikationsredskaber i relation til forberedelse og afholdelse af kundearrangementer, produktpræsentationer, salgsfremmende kampagner, mv. Mange handelsvirksomheder er dele af store internationale koncerner, andre har i større eller mindre omfang deres handelsaktiviteter med udenlandske virksomheder. Det stiller store krav til medarbejdernes (fremmed-)sproglige og kulturelle forståelse. Hovedparten af medarbejderne i handelserhvervet begår sig fagligt på et eller flere af hovedsprogene, og nogle medarbejdere begår sig på sprog fra virksomhedernes nicheområder. Teknologi og arbejdsorganisering På det operationelle niveau anvender medarbejderne CRM (Customer Relationship Management) i forhold til at gennemføre målrettede salgsfremmende kampagner. I relation til online markedsførings-, kommunikations- og salgsopgaver kan medarbejderne anvende bl.a. CMS (Content Management System) til fx udvikling og vedligehold af websites og kan arbejde med E-handel, SMM (Social Media Marketing, marketing via sociale medier) mm. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Hovedparten af medarbejderne deltager i virksomhedernes markedsføringsaktiviteter, og kommunikerer på et eller flere fremmedsprog i deres daglige arbejde.

10 Side 10 af 14 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Salg og kundeservice i handelserhvervet Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne varetager alle facetter af en handelsvirksomheds salgs- og kundeserviceopgaver. Der er i handelsvirksomhederne et øget fokus på kundeorientering og derfor arbejdes der ofte med Key Account Management i forhold til virksomhedens kundeportefølje. Key Account Management er en strategisk planlægningstilgang, der går ud over traditionel salgstankegang og har fokus på at takle kundernes behov og involverer både købers og sælgers virksomhed. For at holde fokus på kundeorienteringen anvender medarbejderne CRM (Customer Relationship Management). Medarbejderne kan på grundlag af jobfunktioner opdeles i to kategorier: interne og eksterne sælgere. Interne sælgere udfører opgaverne i virksomheden og salget foregår oftest telefonisk og elektronisk. Opgaverne omfatter både salg samt service- og kommunikationsopgaver indenfor afslutning og opfølgning på virksomhedens kundeservice. Eksterne sælgere udfører opgaverne i det opsøgende arbejde, oftest via telefon og fysisk fremmøde og disse medarbejdere mestrer forhandlings- og præsentationsteknik. For handelsvirksomheder hvis kunder er detaillister kan der arbejdes med VMI (Vendor Managed Inventory), hvor de eksterne sælgere fysisk håndterer salgsopgaverne. Der er blandt andet tale om at handelsvirksomhedens medarbejdere står for opstilling af reklamepladser, opfyldning og bestilling af varer i detaillistens butik Begge grupper af sælgere har indgående viden om produktgrupper og varekendskab, og kan planlægge og gennemføre salg, samt efterfølgende ordre- og aftalebehandling. Medarbejderne udfører deres arbejdsopgaver inden for rammerne af virksomhedens servicekoncepter, og håndterer reklamationer/garantisager. Der stilles store krav til salgs- og servicemedarbejdernes kompetencer til at sætte sig ind i nye systemer (herunder CRM (Customer Relationship Management), CMS (Content Management Systems), mv.) samt at udvikle, dokumentere og kvalitetssikre anvendelsen af disse systemer. Medarbejderne skal også have en økonomisk forståelse for at kunne vurdere om virksomhedens ressourcer anvendes optimalt. Derfor skal medarbejderne have overblik over virksomhedens værdikæde -

11 Side 11 af 14 i relation til alle 3 varestrømme (varestrøm, pengestrøm og administrativ strøm) samt generel forretningsforståelse. Teknologi og arbejdsorganisering I salgsarbejdet anvendes CRM (Customer Relationship Management) til håndtering af virksomhedens kunder og medarbejderne kan bl.a. forberede og efterbehandle kundekontakter samt gennemføre analyser af salgs- og økonomiske data, med henblik på at optimere salgsprocessen. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Store dele af de ansatte i erhvervet er beskæftiget med salg og kundeservice, hvilket indtager en central rolle i virksomhederne, hvorfor det er vigtigt, at medarbejderne indgår i tæt samarbejde med erhvervets øvrige medarbejdere.

12 Side 12 af 14 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Økonomi- og betalingsstyring i handelserhvervet Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne udfører funktioner inden for en handelsvirksomheds økonomi- og regnskabsstyring og medvirker ved budgetlægning. I kompetencerne indgår styring af virksomhedens økonomiske transaktioner, kalkulation af priser samt planlægning og styring af betalingsstrømme (Cash flow management). Den økonomiske kompetence omfatter også anvendelsen af økonomi- og/eller ERP-systemer (Enterprise Resource Planning). Medarbejderne har en generel forståelse af sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling, og udfører virksomhedens økonomi- og regnskabsopgaver med udgangspunkt heri. Medarbejderne kender og benytter forskellige betalingspraksiser og -former. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender it-systemer til økonomistyring, fx traditionelle økonomistyringssystemer med fokus på finans, debitor og kreditor, dvs. styring af hovedsageligt økonomiske transaktioner - eller egentlige ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), der på basis af en række integrerede it-moduler tilbyder totalløsninger inden for fx økonomistyring, indkøb, lagerstyring, marketing, ordrer, salg, logistik, distribution og personale, dvs. en lang række sammenhængende aktiviteter og ressourcer, der hver især skaber værdi for produktet eller kunden. Medarbejderne anvender elektroniske kommunikations- og transaktionsløsninger i forbindelse med online salg og håndterer betalingsdata for genbestilling af varer og bogføring af køb og salg elektronisk. Gruppen af medarbejdere, der arbejder med økonomistyring i en handelsvirksomhed kan desuden medvirke ved beregning af generelle økonomiske nøgletal, der udtrykker handelsvirksomhedens rentabilitet. I forbindelse med pengeoverførsler anvendes i stigende grad elektronisk fakturering, e-fakturering (fx NemHandel), og en række kunder, herunder offentlige myndigheder, overfører udelukkende penge via e- fakturaer. De mange elementer i ERP-systemerne stiller større krav til medarbejdernes viden og fleksibilitet og er med til at nedbryde skellene mellem arbejdsområder i virksomhederne. For at kunne vurdere om en virksomheds ressourcer anvendes optimalt skal medarbejderne have større overblik og forståelse for sammenhænge og ressourceoptimering, dvs. forretningsforståelse. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Medarbejdere i handelserhvervet skal have en bred forretningsforståelse for at håndtere virksomhedens økonomi- og betalingsstyring, og de skal besidde brede it-kompetencer inden for stadig mere komplekse (ERP-)systemer (Enterprise Resource Planning) for at bestride deres job.

13 Side 13 af 14 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2, og fremefter Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, til Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, til Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Udvidet værdistrømsanalyse i B2B-handel AD 3, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Logistikopgaver ved internationalt samarbejde AD 2, og fremefter Nye kunder via viral markedsføring AD 2, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering AD 2, og fremefter E-markedsføring og reklameindsats AD 2, og fremefter E-administration og betalingssystemer AD 2, og fremefter Daglig registrering i et økonomistyringsprogram AD 2, og fremefter Anvendelse af toldregler ifm. international handel AD 2, til Rådgiverrollen indenfor B2B-handel AD 2, og fremefter Administrativ drift af varelager AD 2, og fremefter Anvendelse af EDI i handelsvirksomheden AD 2, og fremefter Effektivt indkøb i handelsvirksomheden AD 2, og fremefter Logistik målopfølgning AD 1, og fremefter Logistikplanlægning AD 2, og fremefter Online kundeservice og -rådgivning AD 2, og fremefter Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet AD 2, og fremefter Optimering af intern logistik og service AD 2, og fremefter Optimering af lagerindretning AD 2, og fremefter Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden AD 2, og fremefter Styring af logistikopgaver med 3. part AD 2, og fremefter Økonomisk styring i handelsvirksomheden AD 2, og fremefter Konceptanvendelse i handelsvirksomheden AD 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter

14 Side 14 af 14 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Instruktører og elever i praktikcentret AP 2, og fremefter Mål og læring i praktikcentret AP 2, og fremefter Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2660 Titel: Pleje af hår, hud og negle Kort titel: Hår, hud, negle Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2781 Titel: Bolig- og autointeriørmontering Kort titel: Interiørmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Boligmonteringsområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2606 Titel: Guld- og sølvsmedeområdet Kort titel: Guldsmed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET LOGISTIKASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2250 Titel: Kort titel: Status: GOD Godkendelsesperiode: 25-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er afgrænset til at omfatte førstelinie-ledere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET HANDELSASSISTENT, SALG (EVENTUELT MED BRANCHERETNING) AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb

Læs mere

HANDELSASSISTENT, SALG ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM PRAKTIKSTED

HANDELSASSISTENT, SALG ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM PRAKTIKSTED HANDELSASSISTENT, SALG ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM PRAKTIKSTED 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer: Etablerings-/overtagelsesdato:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Handelsuddannelsen - ordbog over begreber i uddannelsen

Handelsuddannelsen - ordbog over begreber i uddannelsen Handelsuddannelsen - ordbog over begreber i uddannelsen Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail: handel@uddannelsesnaevnet.dk Februar

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET INDKØBSASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2768 Titel: Detailhandel Kort titel: detail2 Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-10-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Detailhandel beskæftiger sig

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 13 Nummer: 2265 Titel: Detailhandel Kort titel: detail Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-03-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Detailhandel beskæftiger sig

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov Projektnummer: 139060 Projektpulje: AMU7681 Udvikling af Analyser AMU 2017 December 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume. Handel og logistik

Resume. Handel og logistik Resume Handel og logistik Handelsbranchens karakteristika Handelsbranchen beskæftiger cirka 178.000 medarbejder, hvilket er 6,25% af den samlede beskæftigede arbejdsstyrke. Medarbejderne på området er

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2636 Titel: Ejendomsservice Kort titel: Ejendomsservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet ejendomsservice

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 483 1,4 322 1,2 113 0,4 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 357 1,0 453

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL i % FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 428 0,9 483 1,4 294 1,1 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 724 1,5

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2626 Titel: Elektronik- og svagstrømsteknisk område: Kort titel: Elektr Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Vi har noget for enhver håndværker Side 3 Tre tendenser

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef

Beskrivelse af. Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S. og stillingen. Produktionschef Beskrivelse af Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S og stillingen Produktionschef Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 26. november 2014

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

E-handelskøbmand handelsøkonom med speciale i e-handel

E-handelskøbmand handelsøkonom med speciale i e-handel E-handelskøbmand handelsøkonom med speciale i e-handel Handelsøkonomens kompetencer Handelsøkonomuddannelsen er jf. fakta boksen en meget praksisorienteret uddannelse, hvor målet er opnå kompetencer inden

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere