Høringsperiode XX. måned 2015 til XX. måned Lokalplan nr Område til bolig- og erhvervsformål på Maglebyvej ved Strøby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsperiode XX. måned 2015 til XX. måned Lokalplan nr Område til bolig- og erhvervsformål på Maglebyvej ved Strøby"

Transkript

1 Høringsperiode. måned 2015 til. måned 2015 Lokalplan nr. 170 Område til bolig- og erhvervsformål på Maglebyvej ved Strøby

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Den normale lokalplan proces kan vises sådan: Lokalplan anmodning Forslag til lokalplan Høring 8 uger Lokalplan vedtages Indkomne forslag behandles Forslag til lokalplaner med tilhørende miljøscreening og eventuelt kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden fremgår af forsiden. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Ændringsforslag og kommentarer kan sendes til: Postadressen: Stevns Kommune Postboks Store Heddinge eller adressen: Yderligere oplysninger kontakt plankonsulent Lone Wind på telefon eller på 2 Stevns Kommune - Lokalplan 170

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse Forhold til anden planlægning 6 Miljøforhold 10 Forsyningsforhold 10 Bygningsforhold 10 Arkæologi 11 Eksisterende forhold 12 Lokalplanens indhold 14 Miljøvurdering 18 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål 20 Om området 20 Om veje og parkering 21 Om bebyggelsen 22 Om ubebyggede arealer 24 Før bebyggelsen tages i brug 25 Retsvirkninger 26 Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag Lokalplanområde 28 Arealanvendelse 29 Areal til bebyggelse 30 Illustration 31 Øvrige bilag Miljøscreening 32 SMV-screening 35 Lokalplan nr Stevns Kommune 3

4 Indledning Baggrund for udarbejdelse af lokalplan Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 5. maj 2015 at udarbejde en lokalplan for udvidelse af Ridecenter Strålen. Ejeren af ridecentret ønsker at etablere en ny ridehal, en ny ridesti og forbedrede parkerings- og frakørselsforhold på ejendommen. Stevns Kommune ønsker at støtte erhvervsvirksomheder og deres mulighed for udvikling af lokale arbejdspladser. Foto fra ridecenteret Strålen Luftfoto - Lokalplanafgrænsningen er vist med hvid streg. Kortet er ikke målfast. 4 Stevns Kommune - Lokalplan 170

5 Beliggenhed Ejendommen er beliggende på Maglebyvej 11, Strøby i det åbne land i nærhed til kirkelandsbyen Magleby ca. 1 km mod øst og landsbyen Strøby ca. 3 km mod nordvest. Areal Lokalplanområdet har et areal på ialt ca m 2. Zoneforhold Området ligger i landzone, og vil også efter vedtagelse af denne lokalplan ligge i landzone. Oversigtskort 1: områdets placering i Stevns Kommune. Lokalplanområdet er markeret med rødt. Lokalplan nr Stevns Kommune 5

6 Lokalplanens redegørelse Forhold til anden planlægning Stevns Kommuneplan 13 Retningslinjer-Landskabelige interesser Retningslinje Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Der henvises til Kommuneplan 2013 afsnit 5.6. De landskabelige interesser er nærmere beskrevet senere under afsnittet Landskabsanalyse Stevns Kommune - Lokalplan 170

7 Retningslinjer-Kulturmiljø Retningslinje Inden for de udpegede kulturmiljøer må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette oplevelsen eller kvaliteten af deres værdi. Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres som led i forbedring af områdernes landskabs-, natur- og kulturværdier, eller såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og i dette tilfælde kun såfremt det ud fra en konkret kulturmiljøvurdering foretaget i samarbejde mellem kommunen og statsanerkendte museer, kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer. Der henvises til Kommuneplan 2013 afsnit 5.9. Udpegningen af kulturmiljøer i Stevns Kommuneplan 2013 er blandt andet baseret på udpegninger i Landskabsanalysen 2011, som er nærmere beskrevet under afsnittet Landskabsanalysen Landbrugsområder I det åbne land - i landzonen har kommunen ansvaret for at sikre arealer til jordbrugsmæssig anvendelse dvs. planteavl og husdyrproduktion samt skovbrug og gartneri. Samtidig skal kommunen varetage bl.a. landskabs-, natur-, kultur- og miljøinteresserne i det åbne land. Interesserne skal afvejes mod hinanden og alle interesser skal varetages, når der behandles sager om bolig- og erhvervsbyggeri eller byggeri til turisme, friluftsliv m.m. Lokalplan nr Stevns Kommune 7

8 Rammebestemmelser Gældende for rammeområde 9 L1 Lokalplanområdet ligger i rammeområdet 9 L1. Ramme 9 L1 er en landzoneramme, der dækker alle landområder og de ikke afgrænsede landsbyer i Stevns kommune. Anvendelse: Områdets hovedanvendelse fastlægges til landbrugsformål. I de særlige naturområder fastlægges hovedanvendelsen til land- og skovbrug under hensyntagen til naturinteresserne, som det fremgår af kort over hovedstrukturen. Anvendelsen af de ikke-afgrænsede landsbyer, der på rammekortet er angivet med en blå cirkel, fastlægges til landbrugsformål og boligformål og nærmere angivne erhvervstyper, som kan indpasses i området uden væsentlige genevirkninger. Bebyggelsesprocent: 30 % for den enkelte ejendom. Beboelsesbygninger over 250 m 2 vurderes individuelt. Bebyggelseshøjde: Højst 8,5m og 1½ etage. Udstykning: Der må ikke ske yderligere udstykning. Zoneforhold: Landzone. Andet: Anlæg af gang- og cykelstier skal være i overensstemmelse med de generelle rammer og retnings Overflødiggjorte og tomme bygninger kan på vilkår af, at landsbykarakteren ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne genanvendes til boliger, erhverv, institutioner eller fritidsaktiviteter. Bebyggelseskarakter: Bebyggelse i overensstemmelse med den stedlige byggetradition eller ved at byggeriet ved sin arkitektoniske udformning og indpasning kan medvirke til at bevare karakteren af det eksisterende miljø. Restaurering, ombygning og vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger og kridtstensbygnninger skal udføres i samme form, udtryk og materialer svarende til bebyggelsens oprindelige stil og arkitektur. 8 Stevns Kommune - Lokalplan 170

9 Rammeområde 9 L1. Kortet er ikke målfast. Lokalplan nr Stevns Kommune 9

10 Foto fra Landskabsanalysen 2011, Stevns Kommune Landskabsanalyse 2011 Karakterområde 5, Strøby Småskala Landskab Beskrivelse der vedrører lokalplanområdet Nøglekarakter: Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn. Vejene flankeres af vejtræer, som ses i landskabet, som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer. Bebyggelsen er relativ tæt og samler sig i landsbyerne Magleby og Strøby. Langs de lige, parallelle veje ligger husmandsteder og inde på midten af markerne ligger gårdene. Blokudskiftningen af Magleby og Strøby træder tydeligt frem. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Strøby og Magleby er to landsbyer, hvor mange karaktertræk er bevaret. Særligt Strøbys ejerlav med blokudskiftningsmønsteret udgør en kulturhistorisk helhed. Der henvises til Landskabskarakteranalysen Vurdering der vedrører lokalplanområdet Lokalplanområdets karakterstyrke er udpeget til særlig karakteristisk og karakteristisk. Den del af lokalplanområdet der ligger i Strøby ejerlav er udpeget som særligt karakteristisk, da Strøbys blokudskiftningsmønster opleves særligt tydeligt i området. Den del af lokalplanområdet er ligger i Magleby ejerlav er udpeget som karakteristisk, da området er tæt bebygget og landskabselementerne er ordnet efter det gennemgående blokudskiftningsmønster. Sårbarhed: Den del af lokalplanområdet der ligger i Strøby ejerlav, er en del af området udpeget som særligt sårbart. Området er sårbart overfor ændringer i mark- og bebyggelsesstrukturen, da det er de tætliggende ejendomme og små dyrkningsflader der er nøglekarakteren. Nedrivning af ejendomme og fjernelse af levende hegn vil kunne sløre og udvande karakteren. Anbefalinger til områdets planlægning og forvaltning Den del af lokalplanområdet der ligger i Strøby ejerlav: Anbefalinger: Området bør beskyttes mod skovrejsning og store dominerende anlæg. En udvikling i dette område bør underordnes landskabets rektangulære struktur og skala. Det vil sige, at vindmøller og andre tekniske anlæg, som fx master bør være små og begrænses i antal. Den del af lokalplanområdet er ligger i Magleby ejerlav: Anbefalinger: Området bør beskyttes som et småskala landskab. Der kan derfor opføres mindre vindmøller og små master i begrænset omfang. Der kan også planlægges for et større husdyrbrug under hensyntagen til udsigt og hvis det indpasses i landskabets struktur. Skovrejsning bør begrænses og ny bebyggelse bør indpasses i landsbyens struktur. Tilstand: Lokalplanområdet er en del af et stort område der er vurderet til at have en god tilstand, fordi det er nogenlunde intakt fra udskiftningstiden, dog er der flere bevoksede diger, som er nedlagt, hvor marker er blevet lagt sammen. Området er generelt godt vedligeholdt, dog med enkelte forfaldne ejendomme. 10 Stevns Kommune - Lokalplan 170

11 Miljøforhold Grundvand, sø og vandløb Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser(osd). Bekendtgørelse nr af 26. november 2014 om udpegning af drikkevandsressourcer trådte i kraft pr. 3. december Bekendtgørelsen udpeger lokalplanområdet til område med særlige drikkevandsressourcer. Kommunerne skal administrere planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser ud fra Statslig udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret anvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande (oktober 2012), der stadig er gældende. Sten- og jorddiger Der findes beskyttede jord- og stendiger inden for lokalplanområdet, se kortbilag 3. Jf. Museumslovens 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Udnyttelse af nærværende lokalplan respekterer sten - og jorddigerne i lokalplanområdet. I områder med særlige drikkevandsinteresser kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringer af arealanvendelsen, der sikrer godt grundvand skal fremmes. I den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer, er husdyrbrug op til 500 dyreenheder på tilladelseslisten over mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, der i særlige tilfælde kan placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Ridecenter Strålen har tilladelse til et dyrehold der svarer til knap 11 dyreenheder. Realisering af lokalplanens formål medfører ikke et øget antal dyreenheder i området. Der er tale om en mindre ændring af et eksisterende anlæg, en ændring der ikke har indflydelse på områdets drikkevandsinteresser. Lokalplan nr Stevns Kommune 11

12 Forsyningsforhold Spildevand Lokalplanområdet ligger ikke i et eksisterende eller planlagt kloakopland. Eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet håndterer spildevand via mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Vandforsyning Bygningsforhold Fredning Der er ikke fredede bygninger inden for lokalplanområdet. Bevaringsværdige bygninger Der er ikke bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet forsynes fra Strøby Vandværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af et godkendt naturgasprojekt. Affald Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes Affaldsplan og Stevns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Forurening Der er ikke kortlagt forurening i området. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Stevns Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. 12 Stevns Kommune - Lokalplan 170

13 Arkæologi Udtalelse fra det arkæologiske museum indsættes her når den kommer. Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettestil Museum Sydøstdanmark på adressen Fortidsminder, som for eksempel bopladser og grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven forstået på den måde, at de ikke må ødelægges uden en forudgående arkæologisk vurdering og/eller undersøgelse har fundet sted. Måske er der allerede kendskab til nogle fortidsminder i et bestemt område; men ofte er fortidsminderne skjulte under muldlaget, og de er derfor ikke tidligere blevet registreret. For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berøres af anlægsarbejde, anbefales det bygherren at kontakte Museerne i Vordingborg, for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse af det pågældende område. Museet udarbejder derefter en udtalelse inden for 4 uger. Det er absolut en fordel at kontakte museet så tidligt som muligt, for at undgå, at skjulte fortidsminder først dukker op, når anlægsarbejdet er gået i gang og så må indstilles, medens en arkæologisk undersøgelse foretages. Et muligt statsligt tilskud til bygherrens omkostninger ved det arkæologiske undersøgelse mistes, hvis der ikke er foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Findes der ikke ved forundersøgelsen fortidsminder på området, kan bygherren hvad angår Museumsloven uden videre gå i gang med anlægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægsarbejdet muligvis flyttes, så fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages en arkæologisk undersøgelse. Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Museum Sydøstdanmark på adressen Lokalplan nr Stevns Kommune 13

14 Matrikelkort med ejerlavsgrænsen samt lokalplanområdet vist med rød streg. Eksisterende forhold Lokalplanens område Lokalplanområdet udgøres af en ejendom, som består af tre matrikler. Nord for Maglebyvej to sammenhængende matrikler med matr. nr. 45b, Strøby By, Strøby og matr. nr. 25g Magleby By, Magleby-Stevns, dermed er ejendommen nord for Maglebyvej delt af et internt matrikelskel. Syd for Maglebyvej består ejendommen af matr. nr. 45h Strøby By, Strøby, arealet er beliggende syd for ejendommen Maglebyvej 8, med adgang via en markvej. Ejendommen er delt vertikalt mellem to ejerlav, ejerlavet Strøby By, Strøby mod øst og Magleby By, Magleby-Stevns mod vest, skellet mellem de to ejerlav er markeret karakteristisk i landskabet med et beplantet ejerlavsdige (sten- og jorddige). Anvendelse Ejendommen er en landbrugsejendom der gennem en årrække har fungeret som ridecenter. Det tilladte dyrehold på ejendommen er ialt 26 heste i forskellige størrelser, svarende til knap 11 dyreenheder. Området funktion som ridecenter indbefatter rideundervisning, ridestævner og andre aktiviteter der er relateret til et ridecenter. Ridecenter Strålen er en rideklub med ca. 230 medlemmer. Ridecenteret er en velfungerende klub, som er medlem af Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Ride Forbund. Ridecenteret har faciliteter til både raskryttere og handicapryttere. Ejendommens areal udgør ca m 2, fordelt med ca m 2 nord for Maglebyvej og ca m 2 syd for Maglebyvej. 14 Stevns Kommune - Lokalplan 170

15 Eksisterende bebyggelse Eksisterende bebyggelse er placeret på matr. nr. 45b, Strøby By, Strøby. Stuehuset på ejendommen er beboet af ridecenterets ejere. Stuehuset er opført i 1913 og senere renoveret i Der blev indrette til kontor og erhvervslokaler til ridecenteret i Den eksisterende erhvervsbygning der nu anvendes til ridehal har et areal på m 2 og er opført i Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes via Maglebyvej. Der er kombineret til og frakørsel til boligen, mens der til ridecentret er etableret særskilt indkørsel og frakørsel. Se kortbilag 3. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er betjent af buslinjen 253 der kører på ruten mellem Køge og Rødvig. Stoppestedet Tjørnehøjvej er placeret på Maglebyvej ud for ridecenteret. Der er endnu et stoppested på Maglebyvej ca. 1,2 kilometer mod øst, herfra kører buslinjerne 108 og 109 som begge kører ruter i området til og fra Køge st. Lokalplan nr Stevns Kommune 15

16 Lokalplanens indhold Lokalplanens indhold Formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere en ridehal, ridesti/ridebane samt parkering i forbindelse med Ridecenter Strålen. Lokalplanen sikrer, at rideskolens arealer disponeres med hensyn til naboerne og de landskabelige og kulturhistoriske interesser i området. Zonestatus og bonusvirkning Ejendommen er beliggende i landzone, og vil også efter vedtagelse af denne lokalplan ligge i landzone. Nærværende lokalplan træder i stedet for en landzonetilladelse, og erstatter dermed Planlovens bestemmelser efter 35 stk. 1 om landzonetilladelser. Lokalplanen har dermed bonusvirkning. Der skal således ikke søges om landzonetilladelse til opførelse af byggeri og anlæg, ændring af anvendelse samt udstykning, der er i overensstemmelse med og detaljeret beskrevet i lokalplanen. Byggeri, anlæg og ændret anvendelse som er tilladt iht. lokalplanen, men som ikke har en detaljeringsgrad, der opfylder kravene til en normal landzonetilladelse, tillægges ikke bonusvirkning. Lokalplanen har bonusvirkning til etablering af en ridehal, en ridesti og udvidelse af parkeringsareal. Områdets anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til bolig- og erhvervsformål. Erhvervet i området er ridecenter, og der må opføres bygninger og anlæg der understøtter denne anvendelse - det gælder ridebaner, ridehaller, staldbygninger, kontorbygninger, velfærdsbygninger og lignende. Der må maks. være én helårsbolig i området. 16 Stevns Kommune - Lokalplan 170

17 Arealet hvor den nye ridehal kan placeres Lokalplanen giver mulighed for at udvide ridecenteret med en ridehal. Et ridecenter er et erhverv, der hører naturligt hjemme i det åbne land. Ligestillet med landbrug har ridecenteret tilladelse til erhvervsmæssigt dyrehold og behov for større arealer til græsning og folde. Lokalplanområdet er placeret i et område, hvor der jf. kommuneplanen er et ønske om kun undtagelsesvist at placere bygninger, der ikke er tilknyttet landbrug. Det vurderes, at ridecenteret som erhervs virksomhed i det åbne land kan ligestilles med et landbrug, og dermed er det i overensstemmelse med kommuneplanen at etablere en ny ridehal i tilknytning til ridecenteret. Området kan anvendes til afholdelse af ridestævner, rideundervisning, opstaldning af heste og lignende aktiviteter der er en naturlig del af et ridecenters virke. Derudover kan der i lokalplanen opsættes hegn, udlægges græsningsarealer og lignende aktiviter, der hører til et traditionelt landbrug i det åbne land. Området anvendes med respekt for det særlige kulturmiljø, de landskabelige interesser og jord- og stendiget der er i området. De arealer der er udpeget som særlig karakteristiske og som idag fremstår ubebyggede, friholdes for byggeri i lokalplanen, og den eksisterende rektangulære struktur og skala i området fastholdes. Der kan placeres en ridesti i området, der i kommuneplanen er udpeget som kulturmiljø og med særlige landskabelige interesser. Miljøstyrelsens vejledende grænsekriterier for støj i forhold til boligområder og enkeltboliger skal overholdes. Lokalplan nr Stevns Kommune 17

18 Udstykning Der gives med lokalplanen ikke mulighed for etablering af nye ejendomme indenfor lokalplanområdet. Dog kan der ske mindre sammenlægninger, arealoverførsler og lignende. Infrastruktur Lokalplanområdets vejbetjenes via Maglebyvej. Der er kombineret til og frakørsel til boligen, mens der til ridecentret er etableret særskilt indkørsel og frakørsel. Se kortbilag 3. Oversigtsforholdene skal forbedres ved den eksisterende frakørsel, da brugernes erfaring er at de er mangelfulde. Der fastlægges et areal til oversigtsareal, arealet skal friholdes for beplantning, skiltning og lignende. Arealet ses på kortbilag 3. Parkeringsarealet skal udvides i forlængelse af den eksisterende parkeringsplads, men til- og frakørselsforholdene fastholdes. Parkeringsarealet anlægges i området angivet på kortbilag 2. Parkeringsarealet kan etableres uden fast belægning som armeret græs eller grusarealer. Skiltning Eventuel skiltning skal etableres i henhold til naturbeskyttelseslovens retningslinjer for skiltning i det åbne land. Der tillades skiltning, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. 18 Stevns Kommune - Lokalplan 170

19 Belysning Hvis der etableres belysning på større udendørs arealer, skal lamperne placeres så belysningen ikke er til gene for omkringboende eller trafikanter i området. Opsætning af lys kræver landzonetilladelse. Teknisk forsyning Ledninger skal graves ned. Der må ikke etableres luftledninger inden for lokalplanområdet. Om bebyggelsen Størrelse Bebyggelsesprocenten for arealet der er udlagt til bebyggelse på kortbilag 2 må ikke overstige 30 procent. Arealet udlagt til bebyggelse udgør ca m 2, hvilket giver mulighed for at opføre ca m 2 bebyggelse. Den eksisterende bebyggelse udør ca m 2 og den nye ridehal udgør ca m 2, dermed vil der fremover være mulighed for at opføre yderligere 2000 m 2 bebyggelse i forbindelse med ridecenteret. Ridehallens areal må maksimalt være 30x70 meter, og højden må maksimalt have en højde på 8,5 meter. Et eksempel på hvordan ridehallen kan se ud, fremgår af bilag 4 - Illustrationplan. Lokalplan nr Stevns Kommune 19

20 Placering Placering af en ny ridehal i lokalplanområdet skal ske under hensyn til områdets landskabs-, natur-, kultur- og miljøinteresser. Opførelse af den nye ridehal kan ske i byggefelt 1. Byggefeltet er placeret 8 meter fra Maglebyvej, og 50 meter fra ejendommen beliggende Maglebyvej 13. Øvrige anlæg Ridestien anlægges i området angivet på kortbilag 2. Arealet skal fremstå i naturligt og fladt terræn. Der må ikke plantes træer, der bryder den karakteristiske rektangulære struktur og skala i området. Der kan etableres almindelige faste hegn, som en del af ejendommens drift som landbrugsejendom. Byggelinjen der friholder et areal på 8 meter langs Maglebyvej skal sikre et åbent vejareal med gode oversigtsforhold og samtidig bevare områdets udtryk som åbent land. På kortbilag 3 fremgår byggelinjen på 50 meter rundt om ejendommen Maglebyvej 13. Byggelinjen svarer til afstandskravet fra nabobeboelse ved etablering af anlæg, samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening - jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ridehallen skal så vidt muligt placeres i nærhed til den eksisterende bebyggelse på ejendommen, så ridehallen sammen med den eksisterende bebyggelse fremstår som en samlet helhed. Øvrig bebyggelse samt udvidelse og ændring af eksisterende byggeri forudsætter landzonetilladelse. Den del af lokalplanområdet der er udpeget til opførelse af en ny ridehal jf. kortbilag 3, er udpeget som karakteristisk i landskabsanalysen 2011, mens de øvrige arealer er udpeget til særlig karakterisktisk. 20 Stevns Kommune - Lokalplan 170

21 Servitutter Der er tinglyst følgende servitutter, der skal respekteres eller aflyses i forbindelse med udnyttelse af nærværende lokalplan. Deklaration lyst 6. april 1897 Dok. om ret til at borttage grus, sten mv. fra Gjorslev strand. Deklaration lyst 14. december 1920 Titel: Stevns Klint er ejendommen uvedkommende Deklaration lyst 22. juli 1948 Dok. om navnet Nørrelund Deklaration lyst 24. juli 1952 Dok. om forsynings/afløbsledninger Deklaration lyst 3. september 1985 (Vedrører Matr. nr. 45b, Strøby By, Strøby og Matr. nr. 25g Magleby By, Magleby-Stevns) Al fremtidig bebyggelse på ejendommen skal respektere et byggeretligt skel beliggende 15 m fra den etablerede hal på matr.nr. 45b Strøby By, Strøby. Bemærkning: Denne deklaration er sendt til aflysning. Deklaration lyst 19. november 1991 (Vedrører matr. nr. 45b, Strøby By, Strøby) Dok. om forsynings/afløb (Vandforsyningsledning, Strøby By Vandværk) Bemærkning: Ledningen er placeret i det vestlige skel af matriklen ud mod Tjørnehøjvej og skal respekteres. Den vurderes ikke at være i stid med udnyttelse af nærværende lokalplan. Arealerne i en afstand af 1,5 meter fra vandforsyningsledningen friholdes for grundmur og større træbeplantning. Adgang til vandværkets anlæg må ikke hindres. Lokalplan nr Stevns Kommune 21

22 Miljøvurdering Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 484 af 11. maj 2010, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Denne lokalplan vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Den samlede miljøscreening er vedhæftet som bilag til lokalplanen. 22 Stevns Kommune - Lokalplan 170

23 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes følgende bestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, at at at at at fastlægge områdets anvendelse til bolig og erhvervsområde, fastlægge områdets anvendelse til ridecenter med de dertilhørende faciliteter, sikre vejadgang til området fra Maglebyvej, fastlægge placering af byggefelt til etablering af ridehal, fastlægge areal til etablering af ridesti, hegn og parkeringsareal. Om området 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone ved planens endelige ved tagelse. 2.2 Lokalplanområdet består af følgende matrikler: Matr. nr. 45h og 45b begge Strøby By, Strøby samt matr. nr. 25g Magleby By, Magleby- Stevns. Lokalplan nr Stevns Kommune 23

24 2.3 Bonusvirkning Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse, anlæg og udstykning i landzone i henhold til Planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelse), der er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse. Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til følgende: Anvendelse af området til ridecenter i henhold til nærværende lokalplans 3.1. Opførelse af ridehal med maksimal mål på 30 x 70 meter i henhold til nærværende lokalplans 8.3. Etablering af ridesti i henhold til nærværende lokalplans Etablering af parkeringsarealer i henhold til nærværende lokalplans Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til bolig og erhvervsformål i form af ridecenter med tilhørende faciliteter til brug for ridecenteret samt bolig for ejeren af virksomheden/ridecenteret. 3.2 Miljøstyrelsens vejledende grænsekriterier for støj i forhold til boligområder og enkeltboliger skal overholdes. 4 Lokalplanområdets udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. 24 Stevns Kommune - Lokalplan 170

25 Figur 1. Illustration fra gældende vejregler Om veje og parkering 5 Vej og parkering 5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Maglebyvej via overkørsel som vist i princip pet på kortbilag Al parkering med ærinde i lokalplanområdet skal holdes inden for området. Parkeringspladser skal etableres indenfor det på kortbilag 3 markerede område til par kering. Parkeringarealet befæstes med grus eller armeret græs. Ved spidsbelastning i forbindelse med stævner og større arrangementer kan græsarealer, inden for lokalplanområdet, anvendes til parkeringsareal. 5.5 Oversigtsarealet ved udkørslen fra den eksisterende parkeringsplads etableres efter princippet på figur 1. Mindstemålene er for: l p = 5 meter og for l s = 195 meter. Oversigtsarealet skal friholdes for beplant ning, skiltning og lignende der forhindrer frit udsyn. Oversigtsarealet er illustreret på kortbilag 3. 7 Teknisk forsyning 7.1 Ledninger skal føres som jordledninger. Der må ikke etableres luftledninger. Lokalplan nr Stevns Kommune 25

26 Om bebyggelsen 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelt 1 på kortbilag 3. Der gives med lokalplanen mulighed for mindre udvidelser og ændring af eksisterende byggeri indenfor byggefelt 2 jf. kortbilag 3. Dette kræver landzonetilladelse og dermed en vurdering i forhold til retningslinjerne vedrørende Kulturmiljøet i området. 8.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 beregnet af det samlede areal til bebyggelse. Max. bebygget areal: 5400 m 2 max. højde 8,5 meter max. 1 1/2 etage Bebyggelseshøjde måles som højde over naturligt terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. Skorstene, antenner, luftafkast o.lign. er ikke omfattet af højdebegrænsningen. De eksisterende koter i henhold til Stevns Kommmunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. 8.3 Byggefelt 1: Ridehallen skal placeres indenfor dette byggefelt. Dimensioner: maks. 30 x 70 meter. 8.4 Byggefelterne er placeret 8 meter fra matrikelskel til Maglebyvej, og 50 meter fra matrikelskel op mod ejendommen med matr. nr. 25d Strøby By, Strøby. 26 Stevns Kommune - Lokalplan 170

27 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Ny bebyggelse skal fremstå som en helhed og et samlet gårdanlæg/ridecenter, hvor formsprog, materialevalg, farve m.v. er til passet hinanden og områdets funktioner og aktiviteter. 9.2 Tage skal udføres med maks. 50 graders taghældning. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer over glans 15, dog må der opsættes solfangere/solceller jf Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver indenfor jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. 9.4 Solfangere/solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Glansværdien må max. være 30 og reflektionsværdien max. 2,5%. Solfangere/solceller skal etableres parallelt med tagfladen. 9.5 På bygninger må belysningshøjden ikke overstige bygningens facadehøjde. Belysning skal etableres med nedadrettet lyskegle. 10 Skiltning 10.1 Skiltning skal etableres i henhold til Naturbeskyttelseslovens retningslinjer for skiltning i det åbne land. Lokalplan nr Stevns Kommune 27

28 Om ubebyggede arealer 11 Ubebyggede arealer 11.1 De ubebyggede områder skal benyttes til ridebaner, hestefolde, aktivitetsområder, haveanlæg, parkering og lignende der relateres til ridecenterets aktiviteter Areal til ridesti/ridebane jf. kortbilag 2: 6 Belysning 6.1 Fritstående belysning på større udendørsarealer og ridebaneanlæg skal placeres så belysningen ikke er til gene for omkringboende eller trafikanter i området. Lamper og standere kræver landzonetilladelse. Området kan anvendes til etablering af ridesti, ridebane og øvrige riderelaterede aktiviteter. Der må ikke plantes træer, der bryder den karakteristiske rektangulære struktur og skala i området Areal til hestefold jf. kortbilag 2: Området kan anvendes til hestefolde Der skal etableres et beplantningsbælte på 10 meter op mod naboejendommen beliggende Maglebyvej 13 jf. kortbilag 3. Beplantning skal ske med egnskarakteristiske træer og buske Sten- og jorddiget der er illustreret på kort bilag 3 er beskyttet i henhold til Museumsloven 29a og skal respektekteres Der kan etableres faste hegn omkring ridebaner, folde mv. som en del af ejendommens drift som landbrugsejendom Der må ikke foretages terrænregulering ud over +/- 0,5 meter. 28 Stevns Kommune - Lokalplan 170

29 Før bebyggelse tages i brug 12 Forudsætninger 12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningsbæltet jf er etableret. Servitutter 13 Servitutter 13.1 I forbindelse med nyt byggeri på den enkelte ejendom bør servitutterne gennemgåes. De servitutter, der er i modstrid med nyt byggeri skal aflyses af tingbogen før nyt byggeri er muligt Der er ingen servitutter der aflyses med lokalplanen. Med udgangspunkt i afsnittet vedr. servitutter, bør følgende servitut aflyses: Deklaration lyst 3. september 1985 (Vedrører Matr. nr. 45b, Strøby By, Strøby og Matr. nr. 25g Magleby By, Magleby-Stevns) Servitutten fastlægger et byggeretligt skel beliggende 15 m fra den etablerede hal på matr. nr. 45b Strøby By, Strøby. Den er ikke længere aktuel da bygningen ikke længere har funktion som minkhal og de to matrikler hører nu under samme ejendom. Lokalplan nr Stevns Kommune 29

30 Lokalplanens retsvirkninger Retsvirkninger Når Kommunalbestyrelsen har udsendt et lokalplanforeslag i høring, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Der stilles heller ikke krav om at ændre eksisterende lovlige forhold. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning, I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser. Midlertidige retsvirkninger Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendommen inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort som endelig. De midlertidig retsvirkninger gælder højst 1 år fra forslagets offentliggørelse. 30 Stevns Kommune - Lokalplan 170

31 Lokalplanens vedtagelse Vedtagelsespåtegning Forslaget til Lokalplan nr. 170 blev udsendt i 8 ugers høring af Stevns Kommunalbestyrelse den. måned På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Lokalplan nr. 170 blev godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse den. måned På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Lokalplan nr Stevns Kommune 31

32 Kortbilag nr. 1 Lokalplanområdet 32 Stevns Kommune - Lokalplan 170

33 Kortbilag nr. 2 Arealanvendelse Lokalplan nr Stevns Kommune 33

34 Kortbilag nr. 3 Arealanvendelse - areal til bebyggelse 34 Stevns Kommune - Lokalplan 170

35 Kortbilag nr. 4 Illustration Facade mod Vest Facade mod Øst Facade mod Syd TOTALBYG A/S Facade mod Nord Lokalplan nr Stevns Kommune 35

36 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 166 Område til dagligvarebutik i Store Heddinge Dato for screeningen 18. maj 2015 Screenet af Lone Wind Materiale der er screenet på Projektet, der ligger til grund for udarbejdelse af forslag til lokalplan 166. Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere 1 Biologisk mangfoldighed a Dyreliv: b Planteliv: c Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper: d Habitat områder: e Spredningskorridor: f Naturbeskyttelse jvf. 3: g Grønne områder: h Skovrejsning/ skovnedlæggelse: i Fredning: 2 Befolkningen og sundhed a Har projektet betydning for sundhedstilstanden: b Indendørs støj- og vibrationspåvirkning: c Påvirkninger fra specifikke risikofaktorer ift. fx sundhed, belastningsfaktorer som støj, luftforurening og stresspåvirkninger: d Friluftsliv/rekreative interesser fx skaber planen mulighed for udendørsophold herunder leg og sport mv. Mulighed/ adgang til rekreative oplevelser: e Boligmiljø fx skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer med Bemærkninger Side 1 af 3

37 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. f Planens påvirkning på miljøet overskuelige byrum, serviceydelser og mødesteder/ legepladser af god kvalitet: Er der grundlag for et godt nærmiljø med klare tilhørsforhold: Påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger g Planens konsekvenser for nærområdets beboere: h Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes socialt udsatte eller sårbare grupper: i Har projektet betydning for sociale kontakter/ frivillighed/ tryghed: 3 Landskab og jordbund a Landskabelig værdi: b Geologiske særpræg: c Risiko for jordforurening. d Jordhåndtering/ flytning: 4 Vand a Overfladevand, herunder vandløb og vådområder: Stevns Kommunes Spildevandsplan b Udledning af spildevand: Som ovenfor. c Grundvandsforhold: d Risiko for forurening af grundvandsressourcen: 5 Luft a Luftforurening (støv og andre emissioner): b Emissioner fra trafik til og fra området: 6 Støj a Støj: b Vibrationer: 7 Trafik a Færdselsarealer: fx sikres der velafgrænsede vej- og stiforløb med udsyn og overblik: b Sikres overskuelige parkeringsforhold: c Belysning: fx sikres der tilstrækkelig belysning, særligt på stier, tilpasset områdets karakter: d Vil området opleves som et trygt og sikkert sted at færdes: Side 2 af 3

38 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere e Trafikafvikling/ -kapacitet: fx tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport og for cyklende og gående. Skaber det en øget trafikmængde: f Energiforbrug: g Risiko for ulykker: 8 Klimatiske faktorer a Eventuel påvirkning af klimaet: b Påvirker planen retningslinjerne ift. klimatilpasning i Stevns Kommuneplan: 9 Kulturarv a Kulturhistoriske værdier: b Kirker: c Fredede eller bevaringsværdige bygninger: 10 Ressourcer og affald a Arealforbrug: b Energiforbrug: c Vandforbrug: d Produkter, materialer og råstoffer: e Kemikalier, miljøfremmede stoffer: f Affald, genanvendelse: 11 Visuel effekt a Arkitektonisk udtryk: b Lys og/eller refleksioner: c Æstetisk udtryk: 12 Sikkerhed a Har projektet betydning ift. kriminalitet: b Brand, eksplosion, giftpåvirkning: 13 Socioøkonomiske effekter a Påvirkning af sociale forhold: b Påvirkning af erhvervsliv: Bemærkninger Side 3 af 3

39 Bilag til SMV-screening Navn på plan Dato for screeningen Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) x Projektets betydning for Bilag 4 arter Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Damflagermus (Myotis dasycneme) Becsteins flagermus (Myotis bechsteinii) Brandts flagermus (Myotis brandtii) Vandflagermus (Myotis daubentonii) Kendes ikke fra området. Er ikke kendt fra kommunen. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Skægflagermus (Myotis mystacinus) Frynseflagermus (Myotis nattereri) Brunflagermus (Nyctalus noctula) Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Der er registeret enkelte forekomster i kommunen.

40 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Langøret flagermus (Plecotus auritus) Projektets betydning for Bilag 4 arter Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Birkemus (Sicista betulina) Odder (Lutra lutra) Marsvin (Phocoena phocoena) Arten er ikke kendt fra området. Arten er ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant. Krybdyr Markfirben (lacerta agilis) Arten er ikke kendt fra området. Padder

41 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Klokkefrø (Bombina bombina) Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Projektets betydning for Bilag 4 arter Findes ikke i Stevns Kommune Det ansøgte projektområde vurderes ikke at have betydning for arten. Løgfrø (Pelobates fuscus) Løvfrø (Hyla arborea) Spidssnudet frø (Rana arvalis) Findes ikke i Stevns Kommune Findes ikke i Stevns Kommune Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Springfrø (Rana dalmatina) Findes ikke i Stevns Kommune Strandtudse (Bufo calamita) Grønbroget tudse (Bufo viridis) Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for arten. Fisk Snæbel (Coregonus oxyrhyncus) Findes ikke i området. Insekter Bred vandkalv Der er ingen søer tæt på ejendommen. (Dytiscus latissimus) Lys skivevandkalv Der er ingen søer tæt på ejendommen. (Graphoderus bilineatus) Eremit (Osmoderma eremita) Eremit findes i Vallø Dyrehave, som den nærmeste lokalitet. Arten er ikke kendt uden for denne lokalitet. Sortplettet blåfugl Arten findes ikke i Stevns Kommune.

42 Arter Påvirkning Ingen påvirkning (Maculinea arion) Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Muslinger Tykskallet malermusling (Unio Crassus) Ej relevant. Planter Enkelt månerude (Botrychium simplex) Vandranke (Luronium natans) Liden Najade (Najas flexilis) Fruesko (Cypripedium calceolus) Mygblomst (Liparis loeselii) Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Arten er udpegnings grundlag for Natura 2000 tryggevælde å. Ej relevant på den pågældende lokalitet. Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) (= Apium repens) Ej relevant. Ej relevant.

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 14. Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 14. Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13 Forslag Forslag - Høringsperiode fra 7. juli 2015-2. september 2015 Kommuneplantillæg nr. 14 Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10

Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Kommuneplantillæg nr. 18 Ændring af rammebestemmelser og rammeområde 3B10 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

SKOVREJSNING I KLIPPINGE

SKOVREJSNING I KLIPPINGE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 SKOVREJSNING I KLIPPINGE Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx.

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. FORSLAG Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. xxxxxx 2015 Lokalplan nr. 167 Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

FORSLAG FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23.

FORSLAG FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23. PLANLÆGNING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23. JUNI 2017 3B13 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø LOKALPLAN Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA TIL teknik & miljø Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6.

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er en

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Kommuneplantillæg nr. 12 Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby FORSLAG Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7.

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. FORSLAG Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. august 2015 Lokalplan nr. 166 Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Lokalplanområdet 2 / 18

Lokalplanområdet 2 / 18 Baggrund Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte det eksisterende asfaltanlæg til et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg, herunder nødvendige tilpasninger af oplag og

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april 2012 Tillæg nr. 18 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Retningslinje for opførelse af husstandsmøller Redegørelse Kommuneplantillæg side 2 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere