Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6)"

Transkript

1 Møde 2 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet blev afholdt den 7. december 2011 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (Mødelokale 6) Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB), Henning Nielsen (HN), Steen Ammentorp (SA), Marianne Nilsson (MN). Afbud: Referent: Nils Thidemann (NT), Majken Caroline Jacobsen (MCJ). Jakob Nedergaard Mortensen (JNM). 1. Godkendelse af dagsorden (PF) Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 2. Status på igangværende projekter A. Majken: Akademikere i SMV er o Da MCJ havde meldt afbud til mødet, uddybede PF kort undersøgelsens resultater. Særligt tre brancher ( Videnservice, Sundhed og socialvæsen samt Information og kommunikation ) med et stort antal akademisk personale syntes at være interessante og gøre sig fortjent til yderligere granskning. MCJ ville efterfølgende udsende sin PP-præsentation i en kommenteret version til gruppen. B. Camilla Bjerre Damgård, DAMVAD: Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne II - opsamling o DAMVAD-konsulenten redegjorde for de erfaringer og den viden, der var opnået i projektperioden. Der havde været meget nødvendig proces i dette forløb, hvor såvel erhvervsfremmeaktører som biblioteker skulle forstå deres rolle og behov. Kernen var dog, at projektet havde påvist potentialet for at intensivere samarbejdet mellem dette system og fag- og forskningsbibliotekerne. Der lå her et stort uddannelsesprojekt og ventede, for bibliotekerne var usynlige. Herpå fulgte en række anbefalinger til fag- og forskningsbibliotekssektoren, såfremt den skulle have succes sine ydelser til erhvervsfremmesystemet. Ud over 7 fremhævede anbefalinger på den lange bane (se slides på wikien: n), hvor der var enighed om, at den sidste var betinget af de syv andre, DEFF Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Danmark Telefon Fax E-post

2 skulle der udvikles gode cases til brug til markedsføring og gensidig forståelse. Samtidig burde bibliotekerne være til stede på vækstguiden, for der befandt erhvervsfremmeaktørerne sig. Sidstnævnte var nødt til at vide what s in it for me hvad er forretningsgrundlaget? Desuden burde bibliotekerne alliere sig med andre aktører på disse nye serviceområder. Der fulgte herefter en drøftelse i gruppen om manglen på et struktureret overblik over og afdækning af fx private virksomheders biblioteksbehov og services. Det forekom meget relevant at få et konkret og overordnet overblik over, hvordan disse arbejdede. Hvilke ydelser og tjenester havde disse helt konkret behov for? Ligeledes manglede gruppen en systematisk og struktureret generel oversigt over erhvervsfremmeaktørerne (se Punkt 5 nedenfor). Der var slutteligt ganske få sproglige kommentarer og rettelser til DAMVADs afrapportering, og der var enighed om, at der var dannet et godt grundlag for de fremtidige projekter, COWI-projektet samt Lån en bibliotekar (se en oversigt over programgruppens projekter på wikien: Førstnævnte ville fokusere på behovsafdækning omsat til ydelser samt adgang til viden og biblioteksydelser i en virksomhed, herunder værdien for opgaveløsningen for en specialiseret medarbejdergruppe. Sidstnævnte havde fokus på at lave en business case samt at udvikle bibliotekernes kompetencer via udvikling af et kompetenceforløb. C. Marianne: Informationsforsyning: Hvordan DEFF og Erhvervsakademi Dania gennem studerende og undervisere på erhvervsrettede uddannelser får mere viden ud i små og mellemstore virksomheder o MN redegjorde for status for projektet. MN orienterede om en særlig interessant udvikling i erhvervsakademi-sektoren generelt, som havde indflydelse på projektets tidsplan, nemlig omorganiseringen af Dania. Den øgede centralisering gjorde, at man i Dania vurderede en etablering af en fælles løsning (bibliotekssystem) for Danias mange lokationer som hensigtsmæssig. TB tilbød at bistå MN på koordinerende møder med Statsbiblioteket i dette afklaringsarbejde. JNM anbefalede også at indhente assistance hos Bo Öhrström fra DEFF Sekretariatet, såfremt denne ville kunne bidrage til koordineringsmøderne. Om selve Dania-projektet ville første aktivitet den 8. december i samarbejde med AAU have fokus på innovationspotentialet blandt de studerende. Der blev i den sammenhæng drøftet innovationspotentiale, bæredygtighed og videreudvikling. Hvor kunne det biblioteksmæssige anvendes fremadrettet? 2

3 Kunne man fokusere på kommercialisering, forskning, patenteringsmulighed eller andet? HN ville videreformidle en mail fra sin forskningschef, som sandsynligvis rummede relevant indhold ift. denne problemstilling. Afsluttende lovede MN at invitere alle programgruppedeltagerne til 4 timerskurset den 31. januar. D. Peter: Uddybning af John Houghton analyse o PF gjorde det klart, at Houghton-analysen ikke gav dokumenteret og dækkende svar på hvilke områder/brancher, programgruppen skulle fokusere på i den videre afdækning af erhvervssektorers behov for biblioteksservices. Det samme viste sig for EBST-undersøgelsen, hvorfor det kunne være relevant at fokusere på andre fag- og brancheområder end dem, der fremgik af undersøgelserne (se Punkt 5 nedenfor). Frokost 3. Nyt fra DEFF Sekretariatet a. Præsentation af DEFF -punktet udgik af dagens program grundet to nye medlemmers afbud til mødet (ligger dog som en del af Bilag 7 på wikien). b. Styregruppemøde den 22. november (budget, projekter, handlingsplan) JNM orienterede om styregruppemødet den 22. november og beslutninger taget der med relevans for programgruppen. Gruppen havde fået bevilget kr. i projektmidler for 2012, mens de to projektansøgninger om uddybning af Houghton-rapporten samt Lån en bibliotekar -projektet begge havde fået bevilget tilsagn på de ansøgte beløb. Programgruppens handlingsplan blev godkendt betinget af visse smårettelser. Dels skulle der tilføjes et resumé i handlingsplanen samt et afsnit om bæredygtighed og drift af projekter. Dels havde styregruppen ønsket en klarere oversigt over, hvor midler til gruppens projekter skulle hidrøre fra DEFF eller fra eksterne kilder. PF og JNM ville foretage de nødvendige rettelser. 4. Møder i 2012 Der var enighed om at afholde to fysiske møder i 2012, et i Aarhus (ASB Bibliotek) medio marts og et i Styrelsen i november måned. JNM ville udsende en doodle til gruppen. Samtidig ønskede gruppen at afholde et internat ultimo august/primo september som opfølgning på studieturen i juli. Dette kunne placeres i eller i omegnen af Aalborg. Viste der sig et behov, kunne telefonmøder arrangeres. 5. Projekter og initiativer i 2012 Der blev her fulgt op på diskussionen under mødets Punkt 2 B. Gruppen ønskede at få klarlagt og udarbejdet en undersøgelse af i hvilke brancher, der kunne være interesse 3

4 for DEFF-ydelser samt mulighed for at hente midler til projektgenerering. Dette handlede om at få lavet en struktureret oversigt over potentielle aktører, mestendels private, herunder også GTS er, forskerparker, brancher og start-ups. Gruppen enedes om at fokusere på tre indsatsområder med markant politisk fokus, nemlig velfærdsteknologi-, medico- og energisektoren på hvilke, den nævnte undersøgelse skulle laves. Opgavens to elementer blev således: 1. Identificering og beskrivelse af finansieringsmuligheder inden for de tre områder: Velfærdsteknologi, medico- og energisektoren i forhold til fremtidige projekter inden for programgruppens område 2. Identificering og beskrivelse af potentielle stakeholders i forhold til programgruppens fremtidige arbejde. (MCJ har efter mødet tilkendegivet, at hun finder indsatsområderne relevante, red.). SA indvilligede i, på vegne af Infogate, at lave et udkast til en projektbeskrivelse for dette afklaringsprojekt. Herudover ønskedes en afdækning af erhvervsfremmesystemet og finansieringskilder i dette. Dette ville være en supplerende opgave for DAMVAD. Hvem var aktørerne i dette system, hvem havde ansvar for hvad (kommunalt, regionalt eller nationalt?), og hvilke behov havde disse meget forskelligartede aktører? Der mangledes et interessentkort, en prioriteret liste over interessenter, og en oversigt over pengestrømmene i dette system, herunder fondsmidler. Dette var relevant viden, hvis de rette forbindelser skulle etableres og de nødvendige finansieringskilder (pulje- og fondsmidler) opsøges. Et oplagt sted at indhente nyttig viden var som formentlig havde kendskab til såvel relevante organisationer, finansieringskilder og generelt stakeholders inden for området. I undersøgelsen burde samtidig indgå en oversigt over nøglepersoner/drivere ude i miljøerne. Her kunne kompetencecentrene ude på universiteterne være oplagte at forespørge. Man blev som nævnt enige om at få lavet denne afdækning gennem MEA-projektet ( Lån en bibliotekar -projektet), hvorfor DAMVAD som forlængelse af projektet skulle forestå dette arbejde. Dette ønskedes skrevet ind i selve projektbeskrivelsen som et tillæg. Desuden blev man i gruppen enige om snarest muligt at få istandsat et møde med folk fra Væksthus Hovedstaden, som stod bag Vækstguiden. Gruppen besluttede sig herefter for at lave et projektkald primo februar med deadline 10. marts møntet på dét store projekt i Indsatsområderne var nu defineret til føromtalte velfærdsteknologi-, medico- og energisektorer, mens en tidsplan kunne hedde projektstart juli 2012 med afslutning ultimo Der skulle foretages henvendelse til samtlige forskerparker i projektkaldet samt identificeres biblioteker, der 4

5 kunne byde ind samt danne en organisation for projektet. Man enedes om at invitere og henvende sig til forskningsbiblioteker, centralbiblioteker, professionshøjskoler, folkebiblioteksledere samt FOIN. Et overordnet tema i et kommende idéoplæg, som skulle tage sit udgangspunkt i programgruppens handlingsplan, skulle være embedded eller fremskudt biblioteksservice. I projektbeskrivelsen skulle altså indgå embedded services i forskerparker samt samarbejde med folke-, fag- og forskningsbibliotekerne. Projektets mål var at frembringe forretningsmodeller og cases med beviselig værdiforøgelse ved brug af biblioteksservices. Metoden fra COWI-projektet tænktes eventuelt genbrugt i dette projekt. TB ville skrive en synopsis for projektet med udgangspunkt i programgruppens handlingsplan og rundere denne i gruppen for yderligere input og kvalificering. Forud for projektkaldet blev gruppen enige om at få udarbejdet et markedsføringskatalog med 6-7 (business) cases, som skulle fortælle den gode historie om private virksomheder, som benytter og har god effekt af og økonomisk incitament til en biblioteksfunktion. Kataloget skulle påvise, hvad en virksomhed reelt får ud af sin biblioteksfunktion, gerne i kroner og ører, og kunne derved bruges til at gøre forskerparkerne og private aktører interesseret i DEFF-services. Der skulle således tages kontakt til en række forskellige typer private virksomheder, som skulle interviewes på baggrund af DAMVADS 7 konkluderende bullits (se slide 5 i DAMVADS PP-præsentation under Møde 2: HN ville levere virksomhedsnavne fra Privatgruppen (gerne forskellige størrelser og inden for de tre udvalgte brancher), mens JNM ville kontakte videnskabsjournalist Carsten Broder Hansen og forhøre sig om dennes interesse for at påtage sig opgaven med at formulere spørgsmål og interviewe. Materialet, som kun skulle udfærdiges digitalt, skulle foreligge allerede primo februar. Det var muligt for programgruppen at ansøge om sine egne DEFF-midler til samtlige disse afklarende projekter uden om Styregruppen, idet der var tale om relativt små projekter med begrænsede budgetter, som var en forudsætning for de større tiltag i gruppen. 6. Studietur 2012 JNM orienterede om diverse forudsætninger og krav til en studietur og gennemgik forskellige praktikaliteter ifm. en sådan (se slides som bilag 4 på wikien: 5

6 TB nævnte til orientering en relevant publikation fra ACRL om erfaringer med erhvervsservices 1. Desuden skulle MN, ST og JNM fremsende deres person-/pasdata senest den 14. december d.å. til PF. 7. Eventuelt JNM orienterede om den kommende LIBER konference i Estland ultimo juni Alle interesserede var velkomne til at deltage og bidrage med input til præsentation af projektresultater eller andet. Slutteligt orienterede PF om to af NT fremsendte projektideer, som allerede var ved at materialisere sig på AUB. Der var enighed i gruppen om relevansen af ideerne og også, at resultatet af projekterne kunne anvendes i programgruppe D, men samtidig enedes man også om, at udviklingen af disse burde finde deres forankring i programgruppe C. 1 Info om publikationen: Casandra Kvenild and Kaijisa Calkins (ed.): Embedded Librarians. Moving Beyond One-Shot Instruction, Chicago s., (Paperback) 6

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Møde 7 Informationsforsyning Referat Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Deltagere: Indbudte: Afbud: Referent: Mogens

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

August 2012. Lån en informationsspecialist. Slutrapportering

August 2012. Lån en informationsspecialist. Slutrapportering August 2012 Lån en informationsspecialist Slutrapportering For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Møde 15 Informationsforsyning Referat Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Claus Vesterager

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation. En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist

Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation. En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist 6. juli 2012 Systematisk vidensøgning som grundlag for erhvervsfremme og innovation En potentialeanalyse på baggrund af projektet: Lån en informationsspecialist For information on obtaining additional

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 01/10/13 Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2 KOMPETENCEMÅLING PÅ FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEKERNE DAMVAD.COM

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014

Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Deltagere: Tine Park (Region Midtjylland), Maj-Britt Jensen (Region Sjælland), Tina Hosbond (Socialstyrelsen), Kenneth H. Sørensen (Danske

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014 Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014 2015 Udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6200 E-mail: fi@fi.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice.

b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice. AFSLUTTENDE RAPPORT Projekt Attraktiv Kundeservice DEFF modningsprojekt August 2013 Indhold: 1. Indledning a. Baggrund for projektet b. Overordnede formål c. Tilgang og metode 2. Afrapportering af projektmål

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere