Kilde- og billedoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilde- og billedoversigt"

Transkript

1 Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten bestod af en overpræsident, borgmestre og rådmænd. I 1857 blev Magistraten opdelt i 4. afdelinger hver med sin borgmester. Bl.a. hørte skolevæsenet under Magistratens 1. afdeling, hospitaler under 2. afdeling, fattigvæsenet under 3. afdeling og renovationsvæsenet under 4. afdeling. 2. Almisseprotokol (Oplysninger om familien Jensen nr. 1103). I almisseprotokollen blev alle de personer registreret, der fik offentlig hjælp. Når hjælpen ophørte, blev man udslettet af protokollen, dvs. indførslerne ophørte. Fattige familier fik ofte hjælp af flere omgange. 3. Anmeldelse fra Kommunehospitalet vedr. børns uterlighed Koleraepidemien i 1853 var med til at give stødet til opførelsen af et nyt kommunalt hospital som afløser for Almindelig Hospital. Det nye kommunale hospital stod klar til brug i Det blev opført på terrænet uden for det gamle voldanlæg, der havde været under afvikling siden Det Kjøbenhavn, der forsvinder.. Artiklen findes i Illustreret Tidende årg. 14, Illustreret Tidende udkom en gang om ugen i perioden Bladet bragte Skildringer af vigtige Begivenheder og Nutidens Personligheder, fremdeles Noveller, Fortællinger, Reiseskizzer, samt Meddelelser henhørende under Videnskab, Literatur, Kunst og Industri. 5. Distriktslægens beretning om, Ferdinand Ulrik ( ) blev i 1866 distriktslæge for det område, hvor Peder Madsens Gang lå. Han kom til København fra en lignende stilling (fysikus) i Tønder. Herfra blev han afskediget i 1864, da Sønderjylland blev tysk. Ulrik var medlem af Borgerrepræsentationen i København fra og sad også i Sundhedskommissionen. Beretningen findes i Magistratens 4. afdeling, Bro- og Vejlægningskommissionen, journalsag 847/ Ejendomsvurdering af nr. 16, matr. 297, Vurdering af en ejendom skete ved salg eller optagelse af lån i ejendommen. I den forbindelse blev der givet en detaljeret beskrivelse af, hvordan ejendommen så ud og var indrettet. Findes også som scanning af originalteksten. 7. Ejendomsvurdering af nr.14, matr. 298, Se intro.teksten til kilde 6. Findes også som scanning af originalteksten. 8. Flinch s skrivelse til Kommissionen for omdannelsen af. Xylograf (træskærer) Andreas Christian Ferdinand Flinch ( ) kom allerede i 1846 med en plan til forandring af. Brevet er udateret men formodentlig fra efteråret I maj 1872 præsenterede Flinch sit eget projekt, der dog faldt til jorden, da han døde nogle måneder senere. Skrivelsen findes i Magistratens 4. afdeling, Bro- og Vejlægningskommissionen, journalsag 847/1877 1

2 9. Forslag til sundhedsvedtægt Den københavnske sundhedskommission blev nedsat i Samme år blev byens første sundhedsvedtægt vedtaget. Den vedtog Borgerrepræsentationen et tillæg til sundhedsvedtægten, der i marts 1870 blev godkendt af justitsministeren. Forslaget findes i Sundhedskommissionens journalsager Fortegnelse over antal beboere i Fortegnelsen er udarbejdet af politiet, formodentlig på baggrund af de oplysninger, som fremkom i forbindelse med politiets halvårlige registrering af byens borgere. Se intro. teksten til kilde Hornemann til Sundhedskommissionen Emil Hornemann ( ) var læge og utrættelig forkæmper for forbedring af byens hygiejniske forhold. Under koleraen i sommeren 1853 var han formand for den private Lægeforening mod Koleraens Udbredelse, der også stod bag opførelsen af Lægeforeningens Boliger. Han samarbejdede med distriktslæge Ferdinand Ulrik for at få forbedret forholdene i. 12. Indstillingspapirer mv. fra Flakkebjerg Opdragelsesanstalt Flakkebjerg Opdragelsesanstalt blev startet i Her blev utilpassede og småkriminelle drenge anbragt til genopdragelse under streng overvågning og fysiske afstraffelser. 13. Justitsministeriets svar til politidirektøren i anledning af klage fra husejere Det var Justitsministeriet der havde det sidste ord at skulle have sagt i forhold til bordelvirksomhed i. (se politidirektørens brev, kilde 24) 14. Kort over området ved ca Kortet viser området ved og planen for forløbet af den nye gade. Kortet findes i det historisk topografiske tidsskrift Før og Nu for Københavns politis årsberetning for året Politidirektøren afgav hvert år en beretning til Justitsministeriet om forholdene i hovedstaden. Heri kan du læse om kriminalitet, prostitution, ind- og udvandring, oplysninger om gader og bygninger indsamlet af sundhedspolitiet mv. Benyt kilde 20 for at se, hvilke gader, der hørte til de forskellige politikredse. 16. Lidt om Kjøbenhavns Logihuse. Artikel i Illustreret Tidende årg. 15, Se intro.teksten om Illustreret Tidende kilde Magistraten til forstander Møller på Flakkebjerg Opdragelsesanstalt. Blev børn og unge grebet i småkriminalitet eller andet, der stødte mod den offentlige moral og orden, kunne de risikere at blive anbragt på en opdragelsesanstalt. Som regel var datidens socialforvaltning, dvs. Magistratens 3. afdeling, inde over sagen. (se også kilde 12) 18. Miasmeteorien. Her fortælles kort om, hvad miasmeteorien går ud på. 19. Ny Østergade. Artikel i Illustreret Tidende årg. 17, Se intro.teksten om Illustreret Tidende kilde 4. 2

3 20. Oversigt over politikredse i København København var i 1870 opdelt i 6 politikredse. Af oversigten fremgår, hvilke gader, der hørte til de enkelte kredse. Oversigten kan bruges i forbindelse med læsning af politiets årsberetning, kilde Patientjournal for Peter Jensen på Kommunehospitalet I patientjournalen fra Kommunehospitalet berettes i lægesprog om Peters sygdom og behandling. Findes også som scanning af originalteksten. 22. Plantegning A om ændring af, I forbindelse med spørgsmålet om forbedring af de hygiejniske forhold i nedsatte Borgerrepræsentationen i 1871 et udvalg, der skulle se på sagen. Et flertal af udvalgsmedlemmerne kom med det forslag, der er vist med plantegningen. (plantegning A, se udvalgsbetænkningen, kilde 32) 23. Plantegning B om ændring af, I forbindelse med spørgsmålet om forbedring af de hygiejniske forhold i nedsatte Borgerrepræsentationen i 1871 et udvalg, der skulle se på sagen. Et mindretal af udvalgsmedlemmerne kom med det forslag, der er vist med plantegningen. (plantegning B, se udvalgsbetænkningen kilde 32). 24. Politidirektør Crone til Justitsministeriet i anledning af husejeres klage Det var Justitsministeriet, der skulle tage endelig stilling til klagen fra husejerne i Peder Madsens Gang over ophævelsen af bordelvirksomheden. (se Justitsministerens svar kilde 13) 25. Politimandtal over beboerne i 14, Da den københavnske befolkning ofte flyttede, blev der indført en halvårlig registrering af samtlige københavnere over 10 år. Registreringen skete på tjenestefolkenes skiftedage, 1. maj og 1. november. Det var husejeren, der skulle sørge for, at ejendommens lejere blev opført på dertil udsendte skemaer med navn, fødested, alder og erhverv. Findes også som scanning af originalteksten. 26. Politimandtal over beboerne i 16, Se intro.teksten til kilde 25. Findes også som scanning af originalteksten. 27. Politirapport med forslag om nedlæggelse af bordellerne i, Ud over forslaget fra sundhedspolitiet findes også Justitsministeriets svar i kildematerialet. (se også kilderne 13 og 24) 28. Politirapport med afhøring af drengene i sagen om uterlighed, Politirapporten er den eneste kilde, hvor de involverede børns egen beretning er nedfældet. 29. Politirapport over prostitueret Politiet skrev rapporter over unge kvinder, der var mistænkt for at være prostituerede eller for at være smittet med kønssygdomme. Rapporterne indeholder persondata og oplysninger om kvindens liv og færden, indtil hun officielt blev registreret som prostitueret. 30. Skoledirektionens brev til politidirektør Crone Ud over politiet og Magistratens 3. afdeling var også skoledirektionen involveret i uterlighedssagen. Skoledirektionen og de skoler, hvor børnene gik, blev underrettet og kom 3

4 med deres vurderinger og anbefalinger om videre tiltag mod de involverede børn. (se også kilde 30 og 31) 31. Skoledirektør Holbech til Magistratens 3. afdeling, Se intro.teksten til kilde Skoleinspektør Brangstrups brev til skoledirektør Holbech, Cand. phil. G. Brangstrup var skoleinspektør på drengeskolen i Holmens Arbejdshus i Bredgade. Skolen hørte under byens fattigvæsen og havde i slutningen af elever. Se også intro.teksten til kilde Udvalgsbetænkning Betænkning fra det udvalg som Borgerrepræsentationen havde nedsat for at undersøge hvad der kunne gøres for at forbedre de hygiejniske forhold i. (se også kilde 22 og 23, plantegninger, der omtales i betænkningen) Udvalgsbetænkningen findes i Magistratens 4. afdeling, Bro- og Vejlægningskommissionen, journalsag 847/1877 Gotisk skrift. Alfabet, der kan hjælpe til at tyde trykt og håndskreven skrift. Billede 1 11: 1. Almindelig Hospital set fra Amaliegade. Tegningen af Almindelig Hospital er af H. G. F. Holm, Fra Almindelig Hospitals Historie København Almindelig Hospital blev oprettet i 1769 som plejestiftelse og arbejdshus for byens fattige. Fra 1771 blev det også brugt som sygehus. Fra 1885 blev det alene benyttet som plejestiftelse og arbejdshus. 2. Blik ind i fra porten ved Svaneapoteket. Billedet er fra Københavns Bymuseum, dateret ca En skænkestue i logihuset Holger Danske. Illustration til artiklen Lidt om Kjøbenhavns Logihuse. Illustreret Tidende årg. 15, Tegning af Knud Gamborg. Se intro.teksten om Illustreret Tidende kilde Flyttedag. Den fattige københavnske befolkning flyttede ofte flere gange om året. Som voksen mindes Ejler en sådan flytning: Havde vi ikke til huslejen, blev der lejet er trehjulet trækvogn. Habenguttet læsset på. Mor bar hængelampen, vi unger sad på toppen af læsset og så flyttede vi en mørk aften et andet sted hen. Pensionisterindring nr. 1457/1869. Billedet er fra Illustreret Tidende årg. 3, Tegneren er ukendt. Se intro. teksten om Illustreret Tidende kilde Indgangen ved Svane Apotek. Billedet er fra det historisk topografiske tidsskrift Før og Nu, Klassebillede fra Østre Gasværksvej Skole. Der følger ingen oplysninger med billedet andet end skolens navn og det er udateret. Formodentlig er det fra o Ingen af drengene fra gik i den skole. 4

5 Men det kan give en fornemmelse af, hvordan drengene fra arbejderklassen så ud dengang. Billedet findes på Københavns Stadsarkiv. 7. Ny Østergade billede af gaden. Illustration til artikel med samme navn. Illustreret Tidende årg. 17, Se intro. teksten om Illustreret Tidende kilde under sanering. Illustration til artiklen Det Kjøbenhavn, der forsvinder. Peder Madsens gang. Tegnet af Bernhard Olsen. Brug teksten til billedet fra i artiklen i Illustreret Tidende årg. 14, Se intro.teksten om Illustreret Tidende kilde Peter Klæstrup: I logihuse. Peter Klæstrup ( ) regnes for at være den første danske professionelle blad- og karrikaturtegner. Billedet er fra Københavns Bymuseum. 10. Peter Klæstrup:. Billedet er fra Det forsvundne Kjøbenhavn, 1877, der er en samling af Peter Klæstrups tegninger. Se i øvrigt intro. teksten til billede Prostituerede i bordel Et bordel i Holmensgade omkring Det er bordelmutter, der er klædt i sort. Billedet er fra Københavns Bymuseum. 5

Om at finde børn og unge i arkiver

Om at finde børn og unge i arkiver PÅ OPDAGELSE Om at finde børn og unge i arkiver Alle børn kommer i løbet af deres barndom til at stifte bekendtskab med en eller flere kommunale institutioner eller foranstaltninger. Men det er de børn,

Læs mere

Forvandlingen af Peder Madsens Gang til

Forvandlingen af Peder Madsens Gang til 1 HVOR ER KVINDERNE HENNE? Synliggørelse af kvinders liv i Peder Madsens Gang ca. 1870 Af Mette Mortensen Forvandlingen af Peder Madsens Gang til den mondæne Ny Østergade skete i årene 1873-76. Det var

Læs mere

Ved detaljeret at undersøge forhold, der

Ved detaljeret at undersøge forhold, der 32 Den historiske udvikling Vesterbro opstod først som egentlig bydel efter at demarkationslinjen 2 i 1852 blev flyttet fra det nuværende Falkoner Allé ind til søerne. Indtil 1850 erne fandtes der kun

Læs mere

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Affolkningen af Kap Farvel området -Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010 Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Kap Farvel området 1900-1950

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. december 2014 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer eller på anden måde at offentliggøre deres identitet) HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Kvindeliv i Peder Madsens Gang

Kvindeliv i Peder Madsens Gang Mette Mortensen Kvindeliv i Peder Madsens Gang En undersøgelse af udvalgte kvinders vilkår, strategier og muligheder i en københavnsk gade omkring 1870 Historiespeciale Institut for historie og samfundsforhold

Læs mere

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder I maj 1914 møder politiet op på Hindegade skole ved Nyboder for at hente den 10-årige Johannes Rasmussen til afhøring. De mistænker ham for at have tændt ild

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Koleraen i København i 1853

Koleraen i København i 1853 Koleraen i København i 1853 og hvordan man forsøgte at komme den til livs Transport af en kolerapatient. En opgave af: Ditte Wonsyld 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om opgaven...2 Litteratur og kilder...2

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-2014

Bestyrelsens beretning for 2013-2014 Bestyrelsens beretning for Boligforeningen B42 2013-2014 Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde velkommen til de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelser, og samtidig sige en stor

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 10. ÅRG. NR. 30 MARTS 2007. ISSN 1600-7727

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 10. ÅRG. NR. 30 MARTS 2007. ISSN 1600-7727 1 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 10. ÅRG. NR. 30 MARTS 2007. ISSN 1600-7727 INDHOLD Leder Fagligt stof Det Medicinske Politi forebyggelsespolitikken ca. 1750-1860 - af Gerda Bonderup Viljen til selvstændighed

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910

Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910 Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910 af Vibeke Kaiser-Hansen 97 Artiklen vil belyse historien om ordensmagten i Roskilde fra 1700-tallet frem til omkring 1910 med hovedvægten

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901 Fra fattighjælp til spirende socialpolitik Dette er en undersøgelse af hvilken hjælp der i Øster Hornum sogn blev givet til fattige, syge og gamle i henholdsvis 1883 og 1908. Undersøgelsen bygger på de

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen

Herstedøster Skole. Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963. Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen Herstedøster Skole Den gamle landsbykole fra december 1914 til juni 1963 Af Jytte Nielsen og Annie Brøgger Andersen 1 1 Forhistorien I 1912 begyndte skoledirektionen i Københavns Amt og skolekommissionen

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999 1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1999 DER VAR EN GANG ET LIGHUS Af Inger Johannesen Beretningen om den jødiske menigheds lighus i Randers kan passende starte i eventyrets sprog, da ikke mange kender

Læs mere