Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt"

Transkript

1 Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

2 INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation og vedligeholdelse 9 Anlæg 10 Nøgletal Konjunkturanalyse februar Oversigt

3 Indledning Hovedtendenser Hermed præsenteres Dansk Byggeris forventninger til konjunkturudviklingen i 2010 og Analysen tegner et billede af en sektor, der befinder sig i sin største krise siden anden verdenskrig. Beskæftigelsen i 2011 forventes at være lavere end da krisen i kølvandet på kartoffelkur og skattereform nåede sit absolutte lavpunkt i Denne analyse er udarbejdet af cand.polit. Vibeke Gaardsholt, cand.polit. Finn Bo Frandsen, cand. polit. Andreas Fernstrøm og stud.polit. Lars Olsen, stud.polit. Pernille Kofoed Pedersen og stud. polit. Anders Marquard Hansen. Analysen kan hentes på vores hjemmeside. I 2009 faldt beskæftigelsen med arbejdere, funktionærer og mestre. Der er udsigt til, at beskæftigelsen vil falde med yderligere i 2010 og med i 2011, så der til næste år som helhed vil være personer i arbejde i bygge- og anlægs branchen. Det er det laveste niveau i 26 år. Siden beskæftigelsen kulminerede i 2007 falder beskæftigelsen med godt personer eller med 25 % til Den professionelle bygge- og anlægsproduktion faldt fra 205 mia. kr. i 2007 til 173 mia. kr. i Og der er ikke udsigt til en vending. I år og til næste år forventes produktionen at falde yderligere til hhv. 160 mia. kr. og 154 mia. kr. Redaktionen er afsluttet den 25. januar Hermed vil den professionelle del af produktions værdien ved bygge- og anlægs virksomhed blive reduceret med 51 mia. kr. eller med 25 % i løbet af fire år. Det vil med andre ord også sige, at bygge- og anlægsbranchen efter at have oplevet et aktivitetsfald på 32 mia. kr. fra 2007 til 2009 står over for yderligere et fald på 19 mia. kr. fra 2009 til Det historisk store fald i produktion og beskæftigelse kan primært henføres til nybyggeriet, som blev næsten halveret fra 2006 til Med den forventede nedgang i år og til næste år er antallet af nyopførte m² faldet med 60% siden toppen i Den mest dramatiske tilbagegang findes i boligbyggeriet. Dansk Byggeri forventer, at der vil blive bygget boliger i Et fald på over 70 % siden boligbyggeriet toppede i 2005 med påbegyndte boliger. Boligbyggeriet har hermed kurs mod det laveste niveau nogensinde. Også erhvervsbyggeriet er i tilbagegang. Samlet set forventes erhvervsbyggeriet at falde med 3,1 mio. m² fra 2006 til 2011, hvor niveauet forventes at nå 2,5 mio. m². Det svarer til en tilbagegang på 55 %. Heraf står landbruget for den største tilbagegang. Staten, regionernes og kommunernes byggeri af daginstitutioner, hospitaler og andre offentlige institutioner er den eneste del af nybyggeriet, hvor der er udsigt til fremgang i de kommende år. Dog ikke en fremgang, der på nogen måde kan opveje tilbagegangen i bolig- og erhvervsbyggeriet. Markedet for reparation og vedligeholdelse vil samlet set opleve en tilbagegang på 17 mia. kr. fra 2007 til 2011 svarende til 16 %. Samlet set kommer markedet for bygningsreparation og bygningsvedligeholdelse ned på et niveau, der næsten modsvarer niveauet fra 2004 altså inden den seneste periode med højkonjunktur. Der er ikke indenfor prognosehorisonten udsigt til en vending i bygge- og anlægskonjunkturerne. Kapacitetsudnyttelsen i industrien er lav, mængden af ledige kontorer højt og stigende og boligmarkedet stadig underdrejet. Der er derfor ikke udsigt til en nært forestående vending. Konjunkturanalyse februar Oversigt 3

4 Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i S 2011S Ikke på arbejde Kontorarbejde Andet arbejde Anlæg Reparation Nybyggeri Beskæftigede i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for beskæftigede i alt. Beskæftigelsen opgøres som gennemsnit af Danmarks Statistiks stikprøvetællinger pr. medio de fire kvartaler i det enkelte år. Beskæftigelsen Produktionsværdien Krisen i byggeriet sætter sig dybe spor i beskæftigelsen. I 2009 faldt beskæftigelsen med arbejdere, funktionærer og mestre. Dansk Byggeri forudser, at tilbagegangen vil fortsætte, om end det er med aftagende styrke. Der er udsigt til, at beskæftigelsen vil falde med arbejdere, funktionærer og mestre i 2010 og med i I 2011 vil der som helhed være personer i arbejde i byggeog anlægs branchen. Det er det laveste niveau i 26 år. Siden beskæftigelsen kulminerede i 2007, falder beskæftigelsen med godt personer eller med 25 % til Den professionelle bygge- og anlægsproduktion faldt fra 205 mia. kr. i 2007 til 173 mia. kr. i I år og til næste år forventes produktionen at falde yderligere til hhv. 160 mia. kr. og 154 mia. kr. Hermed vil den professionelle del af aktiviteten i bygge- og anlægs sektoren blive reduceret med 51 mia. kr. eller med 25 % i løbet af fire år. Det vil med andre ord også sige, at bygge- og anlægsbranchen, efter at have oplevet et aktivitetsfald på 32 mia. kr. fra 2007 til 2009, står over for et fald på yderligere 19 mia. kr. fra 2009 til Tilbagegangen rammer først og fremmest beskæftigelsen ved nybyggeri, som falder med personer fra 2007 til 2011 og dermed tegner sig for godt halvdelen af det samlede fald. Beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse falder med personer, hvilket svarer til en fjerdedel af det samlede fald. 200 Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i personer Gennemsnit for hele perioden 100 Beskæftigede i alt S 4 Konjunkturanalyse februar Oversigt

5 Byggeri i alt 14 Påbegyndt byggeri i mio. m² etageareal i Mio. m² etageareal Det samlede påbegyndte byggeri blev næsten halveret fra 12 mio. m² i 2006 til godt 6 mio. m² i Tilbagegangen skyldes hovedsageligt boligbyggeriet, der er faldet med godt 60 %, mens erhvervsbyggeriet blev reduceret med 40 %. Hertil kommer at nybyggeriet af bygninger til kultur og institutioner i 2009 lå omkring 10 % under niveauet i Dansk Byggeri forventer, at nedgangen i nybyggeriet vil fortsætte i 2010 og 2011 om end nedgangen vil aftage kraftigt. Det samlede byggeri ventes at falde med knap 20 % i 2010, og med godt 5 % i Til næste år vil der således blive påbegyndt 4,8 mio. m², hvilket er knap 20% mere end i 1993, hvor byggeaktiviteten nåede et foreløbigt lavpunkt efter 7 års krise S 2011S Antal påbegyndte boliger i S 2010S 2011S Fritliggende enfamiliehuse Række, kæde og dobbelthuse Lejligheder i flerfamiliehuse Boliger i alt Boligbyggeriet Nybyggeriet af boliger er faldet meget voldsomt fra påbegyndte boliger i 2005 til i Det er en tilbagegang på knap 1/3 om året. Dansk Byggeri forventer, at faldet i nybyggeriet vil fortsætte, så der kun vil blive påbegyndt boliger i 2010 og i Hermed når boligbyggeriet ned på det laveste niveau nogensinde. Til sammenligning blev der i 1993 påbegyndt boliger. Det vil sige, at der i de kommende år bliver bygget væsentligt færre boliger end dengang, virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i kriseåret Det er det lave niveau for nybyggeriet af støttede boliger, der trækker det samlede boligbyggeri ned under niveauet i Det private boligbyggeri er ligeledes reduceret til et meget lavt niveau, men vi vurderer dog, at der i 2011 vil blive påbegyndt flere private boliger end i Det støttede boligbyggeri Nybyggeriet af støttede boliger er faldet siden 2003, og i 2009 nåede dette byggeri et historisk lavpunkt, da der kun blev påbegyndt boliger. Til sammenligning blev der i 2003 påbegyndt støttede boliger. Dansk Byggeri forventer, at der i 2010 vil blive påbegyndt støttede boliger og i I 2. halvår 2009 blev der afgivet væsentligt flere tilsagn end i samme periode året før, og vi forventer, at det højere niveau vil blive fastholdt i indeværende år. I 2011 må der derimod påregnes et fald i tilsagnene, fordi det kommunale grundkapitalindskud vil blive sat op fra 7 % til 14 % af anskaffelsessummen, hvilket vil få kommunerne til at fremrykke ansøgninger om tilsagn til Regeringen vurderede ved vedtagelsen af boligpakken, at nedsættelsen af grundkapitalindskuddet fra 14 % til 7 % ville sætte gang i nybyggeri af boliger. Konjunkturanalyse februar Oversigt 5

6 40 Påbegyndte boliger i Antal boliger i Påbegyndte boliger i alt Påbegyndte støttede boliger Påbegyndte private boliger S 2011S Erhvervsbyggeriet Boligpakken forventes kun delvist at kunne opnå den tilsigtede effekt. Dels fordi mange kommuner har en anspændt økonomi på grund af lavkonjunkturen, og dels fordi kommunerne ikke har fået adgang til at optage lån til finansiering af grundkapitalindskuddet. Det har ved tidligere lejligheder vist sig at have en positiv effekt, når man har ønsket at stimulere nybyggeriet af almene boliger. Finanskrisen sætter sine tydelige spor på det påbegyndte erhvervsbyggeri. Der er således udsigt til mere end en halvering fra 2006 til 2011 og ikke siden kulminationen på kartoffelkuren i 1993 har niveauet været lavere. Samlet set forventes erhvervsbyggeriet at falde med 3,1 mio. m² fra 2006 til 2011, hvor niveauet forventes at nå 2,5 mio. m². Det svarer til en tilbagegang på 55 %. Heraf står landbruget for den største tilbagegang. Det private boligbyggeri Boligmarkedet er fortsat præget af et meget stort udbud, selv om mængden af udbudte boliger er aftaget. Samtidig er antallet af handlede boliger faldet siden Det store udbud har i kombination med det lave antal handler forlænget de perioder, boligerne er til salg, men her synes der at være sket en kulmination. Administration Det påbegyndte byggeri til administration, handel og liberale erhverv toppede i Siden er det mere end halveret, og i 2011 skønnes der blot at blive påbegyndt 0,75 mio. m². Det er samtidig det laveste antal påbegyndte m² siden De lange liggetider og det store udbud af boliger lægger et nedadgående pres på priserne, og faldet er størst i de områder af landet, hvor boligpriserne tidligere steg mest. De vigende priser medfører, at nybyggeriet mister konkurrenceevne i forhold til den eksisterende boligmasse. Dansk Byggeri forventer, at påbegyndelserne af private boliger vil falde med i 2010 og med i 2011 efter at være faldet med fra 2006 til Til næste år vil der dermed blive påbegyndt private boliger mod i Det er et fald på ikke mindre end 82 %. Finanskrisen har medført, at erhvervslivets behov for mere kontorareal er mindsket betydeligt. Samtidig har bankerne strammet meget op på deres udlånspolitik, så det er blevet sværere at skaffe finansiering. Med til billedet hører også, at der i de foregående år er blevet bygget meget især i Københavnsområdet. I lyset af den mindskede efterspørgsel vil det tage nogle år, før alt dette nybyggeri er opsuget af markedet, og der vil derfor ikke være et nært så stort 6 Konjunkturanalyse februar Oversigt

7 Påbegyndt erhvervsbyggeri i , mio. m² etageareal S 2010S 2011S Landbrug 2,98 2,05 1,80 1,60 1,20 1,10 Øvrigt erhvervsbyggeri 0,33 0,35 0,29 0,27 0,25 0,25 Administration, handel og liberale erhverv 1,56 1,60 1,50 1,00 0,80 0,75 Fabrikker og værksteder 0,73 0,68 0,70 0,50 0,45 0,40 Erhvervsbyggeri i alt 5,60 4,68 4,29 3,37 2,70 2,50 Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for etagearealet i alt. behov for nybyggeri i den kommende tid. Det ses også i tomgangsprocenten for kontorlokaler, som er steget til 7,6 % ved indgangen til 2010, mens det tilsvarende tal i 2009 var på 5,2 %. Krisen har gjort forbrugerne mere tilbageholdende, hvilket har ramt detailhandlen hårdt. Også her ses flere ledige lokaler. Fra indgangen af 2009 til indgangen af 2010 er det ledige butiksareal steget med 0,7 procentpoint, så der nu er 4,8 % ledige lokaler. Derudover er en del projekter blevet lagt i skuffen, og der kan deraf forventes et væsentligt lavere niveau for denne del af nybyggeriet. Fabrikker og værksteder Generelt har der været et strukturelt skifte i Danmark, der betyder, at efterhånden som flere og flere industrivirksomheder outsourcer, falder behovet for nyt byggeri af fabrikker og værksteder. Industriens produktion er fra november 2008 til november 2009 faldet med 17 %. Det betyder, at selvom industriproduktionen stiger igen, så er der stadig en meget stor ledig kapacitet i industrien, og der vil derfor fremadrettet være et mindre behov for nyt byggeri af fabrikker og værksteder. og landmændene kan derfor ikke belåne jorden, eller sælge den uden tab. Landbruget har samtidig været ramt af, at bytteforholdet mellem produktionsfaktorerne og den pris de kan sælge deres produkter til, er faldet. Landbrug og Fødevarer skønner, at bytteforholdet bliver forbedret frem mod 2011, men det vil ikke indhente det tabte. Disse faktorer betyder, at landbruget er meget hårdt gældsat samtidig med, at indtjeningen ser ud til at være lav i de kommende år. Der er derfor udsigt til en markant tilbagegang for landbruget og det er selvom udviklingen imod færre, men større landbrug fortsætter, og der derfor burde være et øget investeringsbehov. Øvrigt erhvervsbyggeri I lighed med resten af erhvervsbyggeriet, falder det øvrige erhvervsbyggeri også. Faldet er dog en smule mindre. Øvrigt erhvervsbyggeri falder med blot 30 % fra 2007 til Her er det også finanskrisen, der sætter sit aftryk, mens eksempelvis tidligere hotelbyggerier betyder, at der også er en overkapacitet i branchen. Derfor forventes det påbegyndte byggeri af fabrikker og værksteder at falde til et historisk lavt niveau. Statistikken går tilbage til 1980, og i den periode har påbegyndelsesniveauet ikke været lavere end det vil blive i Dansk Byggeri forventer, at der vil blive påbegyndt 0,5 mio. m² i 2009 faldende til 0,4 mio. m² i Institutionsbyggeriet Landbrug Landbruget er det delerhverv, som oplever den største tilbagegang. Det påbegyndte byggeri forventes at falde fra knap 3 mio. m² i 2006 til 1,1 mio. m² i Det er altså blot en tredjedel af det tidligere niveau. Med til historien hører dog, at niveauet var meget højt i 2006 men siden 1980 har niveauet kun været lavere end 2011 én gang, og det var i Staten, regionernes og kommunernes byggeri af daginstitutioner, hospitaler og andre offentlige institutioner er den eneste del af nybyggeriet, hvor der er udsigt til fremgang i de kommende år. Der er flere årsager til fremgangen. Det kommunale anlægsloft er ophævet og der er ikke behov for at genindføre det i de kommende år. Samtidig bliver der investeret i de borgernære områder i regi af Kvalitetsfonden. Der er flere årsager til den store tilbagegang. Landbrugsbyggeriet kommer fra et meget højt niveau. Landmændene har i de forgangne år investeret kraftigt i både jord og bygninger og det har været til opskruede priser. Det betyder, at det kan være svært at få investeringerne forrentet. Samtidig er prisen efterfølgende faldet, Regeringen har lagt op til, at der skal ske en reduktion i de offentlige investeringer i 2011, men Dansk Byggeri skønner, at de investeringer, der allerede er planlagt, vil betyde, at niveauet i 2010 vil blive fastholdet i Der skønnes således en fremgang i det påbegyndte byggeri på ca. 52 % fra 2008 til Konjunkturanalyse februar Oversigt 7

8 Hovedreparation samt reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger i , mia. kr priser S 2010S 2011S Professionel hovedreparation af: Boliger 31,7 35,7 33,5 33,3 30,0 28,5 Erhvervsbygninger 9,4 10,2 11,3 9,4 8,4 8,0 Offentlige bygninger 2,1 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 Professionel hovedreparation i alt 43,2 47,8 46,7 44,6 40,4 38,6 Professionel reparation og vedligeholdelse af: Boliger 13,0 12,8 12,4 11,8 11,2 11,0 Erhvervsbygninger 8,6 8,4 8,2 7,8 7,2 7,0 Offentlige bygninger 2,9 2,9 2,8 2,7 2,9 3,1 Professionel reparation og vedligeholdelse i alt 24,5 24,1 23,4 22,3 21,4 21,2 Professionelt renoveringsmarked i alt 67,7 71,9 70,0 66,9 61,8 59,8 Materialer købt af private 33,0 33,7 32,3 31,2 29,4 28,8 Samlet opgørelse 100,7 105,6 102,3 98,1 91,2 88,5 Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for reparation alt. Reparation og vedligeholdelse Efter at markedet for reparation og vedligeholdelse toppede i 2007, var der tilbagegang i både 2008 og I 2010 tager tilbagegangen til i styrke, og markedet falder med hele 7 %. Samlet set vil markedet for reparation og vedligeholdelse opleve en tilbagegang på 17 mia. kr. fra 2007 til 2011 svarende til 16 %. Aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse af ejerboliger er tæt knyttet til udviklingen på boligmarkedet. Ombygning og modernisering finansieres i vid udstrækning ved belåning af boligens friværdi, og bolighandler giver ofte anledning til forbedringer af boligen f.eks. i form af nyt køkken eller bad. I 2005 toppede antallet af bolighandler i Danmark med handler. I 2009 var dette antal næsten halveret til handler, hvilket har medvirket til den kraftige tilbagegang i reparation og vedligeholdelse på det private boligmarked. Samtidig er boligpriserne faldet, og de forventes at falde yderligere i 2010 og derefter stige en lille smule i Der vil derfor ikke længere være det samme spillerum for at optage yderligere lån til forbedring af boligerne. Samtidig betyder den stigende arbejdsløshed øget usikkerhed, og boligejerne vil derfor være tilbageholdende med at optage nye lån i deres bolig, da de i tilfælde af ledighed vil have vanskeligt ved at betale terminen. Skattereformen fra foråret trækker dog i den modsatte retning, med betydelige skattelettelser til en stor del af befolkningen. Selvom boligejerne bidrager til finansieringen ved et lavere rentefradrag, stiger den disponible indkomst. Samtidig er renten i øjeblikket lav, hvilket giver boligejere med flexlån flere penge mellem hænderne. Begge effekter er med til at mindske faldet på markedet. Dog vil stigningen i den disponible indkomst have størst indflydelse på de mindre reparationer, da de kan finansieres uden yderligere lån i boligerne. Renoveringspuljen har betydet, at markedet for reparation og vedligeholdelse ikke er faldet så meget i 2009, som det ellers ville have gjort. Selvom der forventes et lille overhæng ind i starten af 2010 fra puljen, forventes den samlede virkning for 2010 og 2011 at blive negativ, da en stor del af opgaverne var fremrykninger af renoveringsprojekter. Det skønnes, at det niveau, der har været for reparation og vedligeholdelse i den almene sektor, fortsætter de kommende år. Her forventes udviklingen at følge den boligaftale, der blev indgået i 2006, som sikrede et løft i den almene sektors vedligeholdelse. Krisen betyder, at erhvervslivet har fået et fornyet fokus på at minimere omkostningerne. Derfor udskydes moderniserings- og ombygningsprojekter, og kun de mest presserende vedligeholdelsesopgaver gennemføres. Disse forhold har medvirket til, at det især er reparation og vedligeholdelse indenfor erhvervslivet, der oplever en markant tilbagegang. Markedet toppede i 2008, og derfra og frem til 2011 forventes det, at produktionsværdien falder med hele 23 %. Modsat de to andre hovedområder forventes en kraftig fremgang 8 Konjunkturanalyse februar Oversigt

9 Anlæg i den offentlige sektors reparationer og vedligeholdelse. I kommuneaftalen for 2010 blev der lagt op til et løft i de kommunale anlægsinvesteringer. Heraf forventes en del at komme som reparationer og vedligeholdelse. I de netop offentliggjorte budgetter for 2010 levede stigningen op til det aftalte niveau i kommuneaftalen, når de statslige lånepuljer medtages. Beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed forventes at falde fra i 2009 til i Herefter forventes beskæftigelsen at stige til personer i Det er stigende aktivitet inden for Vejdirektoratets og Metroselskabets områder, der trækker beskæftigelsen op, mens aktiviteten hos både Banedanmark og i den kommunale sektor vurderes at ligge på et stort set uændret niveau. I slutningen af januar har det i medierne været nævnt, at budgetterne bliver genåbnet i nogle kommuner, da der skal spares. Dette er ikke indarbejdet i denne analyse, da der ikke er overblik hvor mange og hvilke kommuner, der genåbner deres budgetter, samt hvor de eventuelt vil spare. Selvom der fra statens side lægges op til store besparelser i 2011, regner vi stadig med en fremgang i produktionsværdien for offentlige reparationer og vedligeholdelse, da der vil være en del overløb fra 2011, og der stadig udmøntes midler fra Kvalitetsfonden. Den kraftige nedgang i nybyggeriet af boliger og erhvervsbygninger reducerer behovet for byggegrunde, og derfor falder kommunernes investeringer i jordforsyning, som omfatter både køb af jord og byggemodning og det rammer anlægsaktiviteten. Kommunernes samlede investeringer i byggemodning er reduceret med ca. 2/3 fra 2008 til 2009, og ud fra kommunernes budgetter er der ikke udsigt til en stigning i Det voldsomme fald i byggemodningsarbejderne rammer især omsætningen og beskæftigelsen hos de lokale entreprenører. Kommunerne er hårdt ramt af lavkonjunkturen, og det dæmper anlægsaktiviteten rundt omkring i landet. Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalte i marts i 2009, at kommunerne kunne øge investeringerne, men de positive virkninger er siden blevet opvejet af, at bl.a. anlægs indtæg terne er mindre end budgetteret, da salget af bygge grunde er faldet. Det har medført besparelser, så de budgetterede udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse af veje er formentlig ikke blevet afholdt i Sammenlagt forventes kommunernes investeringer i anlægsvirksomhed i 2010 og 2011 at blive af stort set samme omfang som i I 2010 vil Vejdirektoratets investeringer i nyanlæg derimod stige med 1,5 mia. kr. Det skyldes især, at der med trafikaftalen fra januar 2009 blev afsat 3,6 mia. kr. til at sikre, at de mange vejprojekter, som var stillet i bero, kan blive gennemført. Beløbet fordeles over flere år, og derfor vil Vejdirek toratets anlægsudgifter ligge på et højt niveau i de kommende 4-5 år. Med aftalen om en grøn transportpolitik blev der i 2009 afsat 500 mio. kr. til ekstraordinær vedlige holdelse af vejene og 125 mio. kr. til en særlig vedligeholdelsespakke til reparation af broerne. Dermed steg Vejdirektoratets udgifter til drift og vedligeholdelse af veje og broer fra 1,0 mia. kr. i 2008 til 1,6 mia. kr. i Der er som bekendt et stort vedligeholdelsesefterslæb, og med aftalen om finansloven vil det høje niveau blive fastholdt i Konjunkturanalyse februar Oversigt 9

10 Nøgletal Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed S 2010S 2011S Ikke på arbejde Kontorarbejde Andet arbejde Anlægsvirksomhed Reparation Nybyggeri Beskæftigede i alt Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. i 2010-priser S 2010S 2011S Boliger Nybyggeri 23,1 27,1 31,9 36,7 45,5 43,4 33,8 22,4 16,4 13,9 Professionel hovedreparation 21,8 23,7 24,8 30,2 31,7 35,7 33,5 33,3 30,0 28,5 Boligbyggeri i alt 44,9 50,8 56,7 66,9 77,2 79,1 67,3 55,7 46,4 42,4 Erhvervsbygninger Nybyggeri 24,5 22,5 23,0 22,6 26,9 29,3 31,8 25,9 20,1 17,6 Professionel hovedreparation 8,5 7,6 7,3 7,9 9,4 10,2 11,3 9,4 8,4 8,0 Erhvervsbyggeri i alt 32,9 30,1 30,3 30,5 36,3 39,5 43,1 35,2 28,5 25,5 Offentlige bygninger Nybyggeri 8,4 7,8 8,7 8,0 8,3 7,6 7,5 7,6 9,1 9,8 Professionel hovedreparation 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 Offentligt byggeri i alt 10,5 10,0 10,8 10,1 10,4 9,4 9,3 9,5 11,1 11,9 Professionelle byggeinvesteringer i alt 88,3 90,9 97,8 107,5 123,9 128,0 119,7 100,4 86,0 79,8 Professionel bygningsreparation 23,2 22,5 22,9 22,8 24,5 24,1 23,4 22,3 21,4 21,2 Professionel byggeaktivitet 111,4 113,4 120,7 130,2 148,3 152,2 143,1 122,8 107,4 101,0 Anlæg Nyanlæg 34,3 33,6 28,8 26,1 29,5 28,4 26,7 27,0 28,4 29,2 Anlægsreparation 23,0 24,3 24,0 25,6 24,3 24,4 24,6 23,6 24,1 24,1 Anlægsaktivitet i alt 57,3 57,8 52,8 51,7 53,8 52,8 51,4 50,6 52,5 53,3 Professionel bygge- og anlægsaktivitet i alt 168,7 171,2 173,5 181,9 202,1 205,0 194,5 173,4 159,9 154,3 Materialer købt af private 26,8 28,9 29,5 30,8 33,0 33,7 32,3 31,2 29,4 28,8 Software 0,5 0,8 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Bygge- og anlægsaktivitet i alt 196,0 200,9 203,4 213,6 235,8 239,3 227,5 205,4 190,0 183,8 Antal påbegyndte boliger S 2010S 2011S Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamiliehuse Boliger i alt Påbegyndte byggeri i m² S 2010S 2011S Helårsbeboelse Fabrikker & værksteder Administration Øvrigt Landbrug Erhvervsbyggeri i alt Kultur & institutioner Bygninger i øvrigt heraf: sommerhuse heraf: garager, carporte, udhuse Byggeri i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne i tabellerne ikke altid lig med tallene for i alt Kilde: Danmarks Statistik, Indenrigs- og Socialministeriet og egne beregninger 10 Konjunkturanalyse februar Oversigt

11 Konjunkturanalyse februar Oversigt Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Forsidefoto: Ulrik Samsøe Figen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar Oversigt

12 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med mere end medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Fax Februar 2010

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

Analyse af Bygge- og anlægsbranchen. September 2015

Analyse af Bygge- og anlægsbranchen. September 2015 Analyse af Bygge- og anlægsbranchen September 15 Indholdsfortegnelse 4 Leder 6 Bygge- og anlægsbranchen generelt 12 Branchens vilkår 14 Bedre bundlinje i bygge- og anlægsbranchen 18 De bedste i bygge-

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2013

Økonomisk prognose, juli 2013 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN,

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Årsberetning 2003/2004

Årsberetning 2003/2004 Årsberetning 2003/2004 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i 2003........... 4 2 Dansk Byggeri taler branchens sag............ 5 2 Dansk Byggeri

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt

Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt Økonomisk prognose - oktober 9 Dyb krise i dansk økonomi - hele opsvinget går tabt 1 Resumé af prognosen Dyb krise i dansk økonomi 3 Behov for politisk handling 4 Appendix Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Regnskabsanalyse 2004

Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 og Kejsergade 2 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Telefax: 72 16 00 10 www.danskbyggeri.dk Forsidefoto: Simon

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere