Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt"

Transkript

1 Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

2 INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation og vedligeholdelse 9 Anlæg 10 Nøgletal Konjunkturanalyse februar Oversigt

3 Indledning Hovedtendenser Hermed præsenteres Dansk Byggeris forventninger til konjunkturudviklingen i 2010 og Analysen tegner et billede af en sektor, der befinder sig i sin største krise siden anden verdenskrig. Beskæftigelsen i 2011 forventes at være lavere end da krisen i kølvandet på kartoffelkur og skattereform nåede sit absolutte lavpunkt i Denne analyse er udarbejdet af cand.polit. Vibeke Gaardsholt, cand.polit. Finn Bo Frandsen, cand. polit. Andreas Fernstrøm og stud.polit. Lars Olsen, stud.polit. Pernille Kofoed Pedersen og stud. polit. Anders Marquard Hansen. Analysen kan hentes på vores hjemmeside. I 2009 faldt beskæftigelsen med arbejdere, funktionærer og mestre. Der er udsigt til, at beskæftigelsen vil falde med yderligere i 2010 og med i 2011, så der til næste år som helhed vil være personer i arbejde i bygge- og anlægs branchen. Det er det laveste niveau i 26 år. Siden beskæftigelsen kulminerede i 2007 falder beskæftigelsen med godt personer eller med 25 % til Den professionelle bygge- og anlægsproduktion faldt fra 205 mia. kr. i 2007 til 173 mia. kr. i Og der er ikke udsigt til en vending. I år og til næste år forventes produktionen at falde yderligere til hhv. 160 mia. kr. og 154 mia. kr. Redaktionen er afsluttet den 25. januar Hermed vil den professionelle del af produktions værdien ved bygge- og anlægs virksomhed blive reduceret med 51 mia. kr. eller med 25 % i løbet af fire år. Det vil med andre ord også sige, at bygge- og anlægsbranchen efter at have oplevet et aktivitetsfald på 32 mia. kr. fra 2007 til 2009 står over for yderligere et fald på 19 mia. kr. fra 2009 til Det historisk store fald i produktion og beskæftigelse kan primært henføres til nybyggeriet, som blev næsten halveret fra 2006 til Med den forventede nedgang i år og til næste år er antallet af nyopførte m² faldet med 60% siden toppen i Den mest dramatiske tilbagegang findes i boligbyggeriet. Dansk Byggeri forventer, at der vil blive bygget boliger i Et fald på over 70 % siden boligbyggeriet toppede i 2005 med påbegyndte boliger. Boligbyggeriet har hermed kurs mod det laveste niveau nogensinde. Også erhvervsbyggeriet er i tilbagegang. Samlet set forventes erhvervsbyggeriet at falde med 3,1 mio. m² fra 2006 til 2011, hvor niveauet forventes at nå 2,5 mio. m². Det svarer til en tilbagegang på 55 %. Heraf står landbruget for den største tilbagegang. Staten, regionernes og kommunernes byggeri af daginstitutioner, hospitaler og andre offentlige institutioner er den eneste del af nybyggeriet, hvor der er udsigt til fremgang i de kommende år. Dog ikke en fremgang, der på nogen måde kan opveje tilbagegangen i bolig- og erhvervsbyggeriet. Markedet for reparation og vedligeholdelse vil samlet set opleve en tilbagegang på 17 mia. kr. fra 2007 til 2011 svarende til 16 %. Samlet set kommer markedet for bygningsreparation og bygningsvedligeholdelse ned på et niveau, der næsten modsvarer niveauet fra 2004 altså inden den seneste periode med højkonjunktur. Der er ikke indenfor prognosehorisonten udsigt til en vending i bygge- og anlægskonjunkturerne. Kapacitetsudnyttelsen i industrien er lav, mængden af ledige kontorer højt og stigende og boligmarkedet stadig underdrejet. Der er derfor ikke udsigt til en nært forestående vending. Konjunkturanalyse februar Oversigt 3

4 Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i S 2011S Ikke på arbejde Kontorarbejde Andet arbejde Anlæg Reparation Nybyggeri Beskæftigede i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for beskæftigede i alt. Beskæftigelsen opgøres som gennemsnit af Danmarks Statistiks stikprøvetællinger pr. medio de fire kvartaler i det enkelte år. Beskæftigelsen Produktionsværdien Krisen i byggeriet sætter sig dybe spor i beskæftigelsen. I 2009 faldt beskæftigelsen med arbejdere, funktionærer og mestre. Dansk Byggeri forudser, at tilbagegangen vil fortsætte, om end det er med aftagende styrke. Der er udsigt til, at beskæftigelsen vil falde med arbejdere, funktionærer og mestre i 2010 og med i I 2011 vil der som helhed være personer i arbejde i byggeog anlægs branchen. Det er det laveste niveau i 26 år. Siden beskæftigelsen kulminerede i 2007, falder beskæftigelsen med godt personer eller med 25 % til Den professionelle bygge- og anlægsproduktion faldt fra 205 mia. kr. i 2007 til 173 mia. kr. i I år og til næste år forventes produktionen at falde yderligere til hhv. 160 mia. kr. og 154 mia. kr. Hermed vil den professionelle del af aktiviteten i bygge- og anlægs sektoren blive reduceret med 51 mia. kr. eller med 25 % i løbet af fire år. Det vil med andre ord også sige, at bygge- og anlægsbranchen, efter at have oplevet et aktivitetsfald på 32 mia. kr. fra 2007 til 2009, står over for et fald på yderligere 19 mia. kr. fra 2009 til Tilbagegangen rammer først og fremmest beskæftigelsen ved nybyggeri, som falder med personer fra 2007 til 2011 og dermed tegner sig for godt halvdelen af det samlede fald. Beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse falder med personer, hvilket svarer til en fjerdedel af det samlede fald. 200 Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i personer Gennemsnit for hele perioden 100 Beskæftigede i alt S 4 Konjunkturanalyse februar Oversigt

5 Byggeri i alt 14 Påbegyndt byggeri i mio. m² etageareal i Mio. m² etageareal Det samlede påbegyndte byggeri blev næsten halveret fra 12 mio. m² i 2006 til godt 6 mio. m² i Tilbagegangen skyldes hovedsageligt boligbyggeriet, der er faldet med godt 60 %, mens erhvervsbyggeriet blev reduceret med 40 %. Hertil kommer at nybyggeriet af bygninger til kultur og institutioner i 2009 lå omkring 10 % under niveauet i Dansk Byggeri forventer, at nedgangen i nybyggeriet vil fortsætte i 2010 og 2011 om end nedgangen vil aftage kraftigt. Det samlede byggeri ventes at falde med knap 20 % i 2010, og med godt 5 % i Til næste år vil der således blive påbegyndt 4,8 mio. m², hvilket er knap 20% mere end i 1993, hvor byggeaktiviteten nåede et foreløbigt lavpunkt efter 7 års krise S 2011S Antal påbegyndte boliger i S 2010S 2011S Fritliggende enfamiliehuse Række, kæde og dobbelthuse Lejligheder i flerfamiliehuse Boliger i alt Boligbyggeriet Nybyggeriet af boliger er faldet meget voldsomt fra påbegyndte boliger i 2005 til i Det er en tilbagegang på knap 1/3 om året. Dansk Byggeri forventer, at faldet i nybyggeriet vil fortsætte, så der kun vil blive påbegyndt boliger i 2010 og i Hermed når boligbyggeriet ned på det laveste niveau nogensinde. Til sammenligning blev der i 1993 påbegyndt boliger. Det vil sige, at der i de kommende år bliver bygget væsentligt færre boliger end dengang, virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i kriseåret Det er det lave niveau for nybyggeriet af støttede boliger, der trækker det samlede boligbyggeri ned under niveauet i Det private boligbyggeri er ligeledes reduceret til et meget lavt niveau, men vi vurderer dog, at der i 2011 vil blive påbegyndt flere private boliger end i Det støttede boligbyggeri Nybyggeriet af støttede boliger er faldet siden 2003, og i 2009 nåede dette byggeri et historisk lavpunkt, da der kun blev påbegyndt boliger. Til sammenligning blev der i 2003 påbegyndt støttede boliger. Dansk Byggeri forventer, at der i 2010 vil blive påbegyndt støttede boliger og i I 2. halvår 2009 blev der afgivet væsentligt flere tilsagn end i samme periode året før, og vi forventer, at det højere niveau vil blive fastholdt i indeværende år. I 2011 må der derimod påregnes et fald i tilsagnene, fordi det kommunale grundkapitalindskud vil blive sat op fra 7 % til 14 % af anskaffelsessummen, hvilket vil få kommunerne til at fremrykke ansøgninger om tilsagn til Regeringen vurderede ved vedtagelsen af boligpakken, at nedsættelsen af grundkapitalindskuddet fra 14 % til 7 % ville sætte gang i nybyggeri af boliger. Konjunkturanalyse februar Oversigt 5

6 40 Påbegyndte boliger i Antal boliger i Påbegyndte boliger i alt Påbegyndte støttede boliger Påbegyndte private boliger S 2011S Erhvervsbyggeriet Boligpakken forventes kun delvist at kunne opnå den tilsigtede effekt. Dels fordi mange kommuner har en anspændt økonomi på grund af lavkonjunkturen, og dels fordi kommunerne ikke har fået adgang til at optage lån til finansiering af grundkapitalindskuddet. Det har ved tidligere lejligheder vist sig at have en positiv effekt, når man har ønsket at stimulere nybyggeriet af almene boliger. Finanskrisen sætter sine tydelige spor på det påbegyndte erhvervsbyggeri. Der er således udsigt til mere end en halvering fra 2006 til 2011 og ikke siden kulminationen på kartoffelkuren i 1993 har niveauet været lavere. Samlet set forventes erhvervsbyggeriet at falde med 3,1 mio. m² fra 2006 til 2011, hvor niveauet forventes at nå 2,5 mio. m². Det svarer til en tilbagegang på 55 %. Heraf står landbruget for den største tilbagegang. Det private boligbyggeri Boligmarkedet er fortsat præget af et meget stort udbud, selv om mængden af udbudte boliger er aftaget. Samtidig er antallet af handlede boliger faldet siden Det store udbud har i kombination med det lave antal handler forlænget de perioder, boligerne er til salg, men her synes der at være sket en kulmination. Administration Det påbegyndte byggeri til administration, handel og liberale erhverv toppede i Siden er det mere end halveret, og i 2011 skønnes der blot at blive påbegyndt 0,75 mio. m². Det er samtidig det laveste antal påbegyndte m² siden De lange liggetider og det store udbud af boliger lægger et nedadgående pres på priserne, og faldet er størst i de områder af landet, hvor boligpriserne tidligere steg mest. De vigende priser medfører, at nybyggeriet mister konkurrenceevne i forhold til den eksisterende boligmasse. Dansk Byggeri forventer, at påbegyndelserne af private boliger vil falde med i 2010 og med i 2011 efter at være faldet med fra 2006 til Til næste år vil der dermed blive påbegyndt private boliger mod i Det er et fald på ikke mindre end 82 %. Finanskrisen har medført, at erhvervslivets behov for mere kontorareal er mindsket betydeligt. Samtidig har bankerne strammet meget op på deres udlånspolitik, så det er blevet sværere at skaffe finansiering. Med til billedet hører også, at der i de foregående år er blevet bygget meget især i Københavnsområdet. I lyset af den mindskede efterspørgsel vil det tage nogle år, før alt dette nybyggeri er opsuget af markedet, og der vil derfor ikke være et nært så stort 6 Konjunkturanalyse februar Oversigt

7 Påbegyndt erhvervsbyggeri i , mio. m² etageareal S 2010S 2011S Landbrug 2,98 2,05 1,80 1,60 1,20 1,10 Øvrigt erhvervsbyggeri 0,33 0,35 0,29 0,27 0,25 0,25 Administration, handel og liberale erhverv 1,56 1,60 1,50 1,00 0,80 0,75 Fabrikker og værksteder 0,73 0,68 0,70 0,50 0,45 0,40 Erhvervsbyggeri i alt 5,60 4,68 4,29 3,37 2,70 2,50 Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for etagearealet i alt. behov for nybyggeri i den kommende tid. Det ses også i tomgangsprocenten for kontorlokaler, som er steget til 7,6 % ved indgangen til 2010, mens det tilsvarende tal i 2009 var på 5,2 %. Krisen har gjort forbrugerne mere tilbageholdende, hvilket har ramt detailhandlen hårdt. Også her ses flere ledige lokaler. Fra indgangen af 2009 til indgangen af 2010 er det ledige butiksareal steget med 0,7 procentpoint, så der nu er 4,8 % ledige lokaler. Derudover er en del projekter blevet lagt i skuffen, og der kan deraf forventes et væsentligt lavere niveau for denne del af nybyggeriet. Fabrikker og værksteder Generelt har der været et strukturelt skifte i Danmark, der betyder, at efterhånden som flere og flere industrivirksomheder outsourcer, falder behovet for nyt byggeri af fabrikker og værksteder. Industriens produktion er fra november 2008 til november 2009 faldet med 17 %. Det betyder, at selvom industriproduktionen stiger igen, så er der stadig en meget stor ledig kapacitet i industrien, og der vil derfor fremadrettet være et mindre behov for nyt byggeri af fabrikker og værksteder. og landmændene kan derfor ikke belåne jorden, eller sælge den uden tab. Landbruget har samtidig været ramt af, at bytteforholdet mellem produktionsfaktorerne og den pris de kan sælge deres produkter til, er faldet. Landbrug og Fødevarer skønner, at bytteforholdet bliver forbedret frem mod 2011, men det vil ikke indhente det tabte. Disse faktorer betyder, at landbruget er meget hårdt gældsat samtidig med, at indtjeningen ser ud til at være lav i de kommende år. Der er derfor udsigt til en markant tilbagegang for landbruget og det er selvom udviklingen imod færre, men større landbrug fortsætter, og der derfor burde være et øget investeringsbehov. Øvrigt erhvervsbyggeri I lighed med resten af erhvervsbyggeriet, falder det øvrige erhvervsbyggeri også. Faldet er dog en smule mindre. Øvrigt erhvervsbyggeri falder med blot 30 % fra 2007 til Her er det også finanskrisen, der sætter sit aftryk, mens eksempelvis tidligere hotelbyggerier betyder, at der også er en overkapacitet i branchen. Derfor forventes det påbegyndte byggeri af fabrikker og værksteder at falde til et historisk lavt niveau. Statistikken går tilbage til 1980, og i den periode har påbegyndelsesniveauet ikke været lavere end det vil blive i Dansk Byggeri forventer, at der vil blive påbegyndt 0,5 mio. m² i 2009 faldende til 0,4 mio. m² i Institutionsbyggeriet Landbrug Landbruget er det delerhverv, som oplever den største tilbagegang. Det påbegyndte byggeri forventes at falde fra knap 3 mio. m² i 2006 til 1,1 mio. m² i Det er altså blot en tredjedel af det tidligere niveau. Med til historien hører dog, at niveauet var meget højt i 2006 men siden 1980 har niveauet kun været lavere end 2011 én gang, og det var i Staten, regionernes og kommunernes byggeri af daginstitutioner, hospitaler og andre offentlige institutioner er den eneste del af nybyggeriet, hvor der er udsigt til fremgang i de kommende år. Der er flere årsager til fremgangen. Det kommunale anlægsloft er ophævet og der er ikke behov for at genindføre det i de kommende år. Samtidig bliver der investeret i de borgernære områder i regi af Kvalitetsfonden. Der er flere årsager til den store tilbagegang. Landbrugsbyggeriet kommer fra et meget højt niveau. Landmændene har i de forgangne år investeret kraftigt i både jord og bygninger og det har været til opskruede priser. Det betyder, at det kan være svært at få investeringerne forrentet. Samtidig er prisen efterfølgende faldet, Regeringen har lagt op til, at der skal ske en reduktion i de offentlige investeringer i 2011, men Dansk Byggeri skønner, at de investeringer, der allerede er planlagt, vil betyde, at niveauet i 2010 vil blive fastholdet i Der skønnes således en fremgang i det påbegyndte byggeri på ca. 52 % fra 2008 til Konjunkturanalyse februar Oversigt 7

8 Hovedreparation samt reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger i , mia. kr priser S 2010S 2011S Professionel hovedreparation af: Boliger 31,7 35,7 33,5 33,3 30,0 28,5 Erhvervsbygninger 9,4 10,2 11,3 9,4 8,4 8,0 Offentlige bygninger 2,1 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 Professionel hovedreparation i alt 43,2 47,8 46,7 44,6 40,4 38,6 Professionel reparation og vedligeholdelse af: Boliger 13,0 12,8 12,4 11,8 11,2 11,0 Erhvervsbygninger 8,6 8,4 8,2 7,8 7,2 7,0 Offentlige bygninger 2,9 2,9 2,8 2,7 2,9 3,1 Professionel reparation og vedligeholdelse i alt 24,5 24,1 23,4 22,3 21,4 21,2 Professionelt renoveringsmarked i alt 67,7 71,9 70,0 66,9 61,8 59,8 Materialer købt af private 33,0 33,7 32,3 31,2 29,4 28,8 Samlet opgørelse 100,7 105,6 102,3 98,1 91,2 88,5 Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for reparation alt. Reparation og vedligeholdelse Efter at markedet for reparation og vedligeholdelse toppede i 2007, var der tilbagegang i både 2008 og I 2010 tager tilbagegangen til i styrke, og markedet falder med hele 7 %. Samlet set vil markedet for reparation og vedligeholdelse opleve en tilbagegang på 17 mia. kr. fra 2007 til 2011 svarende til 16 %. Aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse af ejerboliger er tæt knyttet til udviklingen på boligmarkedet. Ombygning og modernisering finansieres i vid udstrækning ved belåning af boligens friværdi, og bolighandler giver ofte anledning til forbedringer af boligen f.eks. i form af nyt køkken eller bad. I 2005 toppede antallet af bolighandler i Danmark med handler. I 2009 var dette antal næsten halveret til handler, hvilket har medvirket til den kraftige tilbagegang i reparation og vedligeholdelse på det private boligmarked. Samtidig er boligpriserne faldet, og de forventes at falde yderligere i 2010 og derefter stige en lille smule i Der vil derfor ikke længere være det samme spillerum for at optage yderligere lån til forbedring af boligerne. Samtidig betyder den stigende arbejdsløshed øget usikkerhed, og boligejerne vil derfor være tilbageholdende med at optage nye lån i deres bolig, da de i tilfælde af ledighed vil have vanskeligt ved at betale terminen. Skattereformen fra foråret trækker dog i den modsatte retning, med betydelige skattelettelser til en stor del af befolkningen. Selvom boligejerne bidrager til finansieringen ved et lavere rentefradrag, stiger den disponible indkomst. Samtidig er renten i øjeblikket lav, hvilket giver boligejere med flexlån flere penge mellem hænderne. Begge effekter er med til at mindske faldet på markedet. Dog vil stigningen i den disponible indkomst have størst indflydelse på de mindre reparationer, da de kan finansieres uden yderligere lån i boligerne. Renoveringspuljen har betydet, at markedet for reparation og vedligeholdelse ikke er faldet så meget i 2009, som det ellers ville have gjort. Selvom der forventes et lille overhæng ind i starten af 2010 fra puljen, forventes den samlede virkning for 2010 og 2011 at blive negativ, da en stor del af opgaverne var fremrykninger af renoveringsprojekter. Det skønnes, at det niveau, der har været for reparation og vedligeholdelse i den almene sektor, fortsætter de kommende år. Her forventes udviklingen at følge den boligaftale, der blev indgået i 2006, som sikrede et løft i den almene sektors vedligeholdelse. Krisen betyder, at erhvervslivet har fået et fornyet fokus på at minimere omkostningerne. Derfor udskydes moderniserings- og ombygningsprojekter, og kun de mest presserende vedligeholdelsesopgaver gennemføres. Disse forhold har medvirket til, at det især er reparation og vedligeholdelse indenfor erhvervslivet, der oplever en markant tilbagegang. Markedet toppede i 2008, og derfra og frem til 2011 forventes det, at produktionsværdien falder med hele 23 %. Modsat de to andre hovedområder forventes en kraftig fremgang 8 Konjunkturanalyse februar Oversigt

9 Anlæg i den offentlige sektors reparationer og vedligeholdelse. I kommuneaftalen for 2010 blev der lagt op til et løft i de kommunale anlægsinvesteringer. Heraf forventes en del at komme som reparationer og vedligeholdelse. I de netop offentliggjorte budgetter for 2010 levede stigningen op til det aftalte niveau i kommuneaftalen, når de statslige lånepuljer medtages. Beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed forventes at falde fra i 2009 til i Herefter forventes beskæftigelsen at stige til personer i Det er stigende aktivitet inden for Vejdirektoratets og Metroselskabets områder, der trækker beskæftigelsen op, mens aktiviteten hos både Banedanmark og i den kommunale sektor vurderes at ligge på et stort set uændret niveau. I slutningen af januar har det i medierne været nævnt, at budgetterne bliver genåbnet i nogle kommuner, da der skal spares. Dette er ikke indarbejdet i denne analyse, da der ikke er overblik hvor mange og hvilke kommuner, der genåbner deres budgetter, samt hvor de eventuelt vil spare. Selvom der fra statens side lægges op til store besparelser i 2011, regner vi stadig med en fremgang i produktionsværdien for offentlige reparationer og vedligeholdelse, da der vil være en del overløb fra 2011, og der stadig udmøntes midler fra Kvalitetsfonden. Den kraftige nedgang i nybyggeriet af boliger og erhvervsbygninger reducerer behovet for byggegrunde, og derfor falder kommunernes investeringer i jordforsyning, som omfatter både køb af jord og byggemodning og det rammer anlægsaktiviteten. Kommunernes samlede investeringer i byggemodning er reduceret med ca. 2/3 fra 2008 til 2009, og ud fra kommunernes budgetter er der ikke udsigt til en stigning i Det voldsomme fald i byggemodningsarbejderne rammer især omsætningen og beskæftigelsen hos de lokale entreprenører. Kommunerne er hårdt ramt af lavkonjunkturen, og det dæmper anlægsaktiviteten rundt omkring i landet. Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalte i marts i 2009, at kommunerne kunne øge investeringerne, men de positive virkninger er siden blevet opvejet af, at bl.a. anlægs indtæg terne er mindre end budgetteret, da salget af bygge grunde er faldet. Det har medført besparelser, så de budgetterede udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse af veje er formentlig ikke blevet afholdt i Sammenlagt forventes kommunernes investeringer i anlægsvirksomhed i 2010 og 2011 at blive af stort set samme omfang som i I 2010 vil Vejdirektoratets investeringer i nyanlæg derimod stige med 1,5 mia. kr. Det skyldes især, at der med trafikaftalen fra januar 2009 blev afsat 3,6 mia. kr. til at sikre, at de mange vejprojekter, som var stillet i bero, kan blive gennemført. Beløbet fordeles over flere år, og derfor vil Vejdirek toratets anlægsudgifter ligge på et højt niveau i de kommende 4-5 år. Med aftalen om en grøn transportpolitik blev der i 2009 afsat 500 mio. kr. til ekstraordinær vedlige holdelse af vejene og 125 mio. kr. til en særlig vedligeholdelsespakke til reparation af broerne. Dermed steg Vejdirektoratets udgifter til drift og vedligeholdelse af veje og broer fra 1,0 mia. kr. i 2008 til 1,6 mia. kr. i Der er som bekendt et stort vedligeholdelsesefterslæb, og med aftalen om finansloven vil det høje niveau blive fastholdt i Konjunkturanalyse februar Oversigt 9

10 Nøgletal Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed S 2010S 2011S Ikke på arbejde Kontorarbejde Andet arbejde Anlægsvirksomhed Reparation Nybyggeri Beskæftigede i alt Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. i 2010-priser S 2010S 2011S Boliger Nybyggeri 23,1 27,1 31,9 36,7 45,5 43,4 33,8 22,4 16,4 13,9 Professionel hovedreparation 21,8 23,7 24,8 30,2 31,7 35,7 33,5 33,3 30,0 28,5 Boligbyggeri i alt 44,9 50,8 56,7 66,9 77,2 79,1 67,3 55,7 46,4 42,4 Erhvervsbygninger Nybyggeri 24,5 22,5 23,0 22,6 26,9 29,3 31,8 25,9 20,1 17,6 Professionel hovedreparation 8,5 7,6 7,3 7,9 9,4 10,2 11,3 9,4 8,4 8,0 Erhvervsbyggeri i alt 32,9 30,1 30,3 30,5 36,3 39,5 43,1 35,2 28,5 25,5 Offentlige bygninger Nybyggeri 8,4 7,8 8,7 8,0 8,3 7,6 7,5 7,6 9,1 9,8 Professionel hovedreparation 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 Offentligt byggeri i alt 10,5 10,0 10,8 10,1 10,4 9,4 9,3 9,5 11,1 11,9 Professionelle byggeinvesteringer i alt 88,3 90,9 97,8 107,5 123,9 128,0 119,7 100,4 86,0 79,8 Professionel bygningsreparation 23,2 22,5 22,9 22,8 24,5 24,1 23,4 22,3 21,4 21,2 Professionel byggeaktivitet 111,4 113,4 120,7 130,2 148,3 152,2 143,1 122,8 107,4 101,0 Anlæg Nyanlæg 34,3 33,6 28,8 26,1 29,5 28,4 26,7 27,0 28,4 29,2 Anlægsreparation 23,0 24,3 24,0 25,6 24,3 24,4 24,6 23,6 24,1 24,1 Anlægsaktivitet i alt 57,3 57,8 52,8 51,7 53,8 52,8 51,4 50,6 52,5 53,3 Professionel bygge- og anlægsaktivitet i alt 168,7 171,2 173,5 181,9 202,1 205,0 194,5 173,4 159,9 154,3 Materialer købt af private 26,8 28,9 29,5 30,8 33,0 33,7 32,3 31,2 29,4 28,8 Software 0,5 0,8 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Bygge- og anlægsaktivitet i alt 196,0 200,9 203,4 213,6 235,8 239,3 227,5 205,4 190,0 183,8 Antal påbegyndte boliger S 2010S 2011S Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamiliehuse Boliger i alt Påbegyndte byggeri i m² S 2010S 2011S Helårsbeboelse Fabrikker & værksteder Administration Øvrigt Landbrug Erhvervsbyggeri i alt Kultur & institutioner Bygninger i øvrigt heraf: sommerhuse heraf: garager, carporte, udhuse Byggeri i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne i tabellerne ikke altid lig med tallene for i alt Kilde: Danmarks Statistik, Indenrigs- og Socialministeriet og egne beregninger 10 Konjunkturanalyse februar Oversigt

11 Konjunkturanalyse februar Oversigt Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Forsidefoto: Ulrik Samsøe Figen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Konjunkturanalyse februar Oversigt

12 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med mere end medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Fax Februar 2010

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2011

Konjunkturanalyse februar 2011 Konjunkturanalyse februar 2011 Konjunkturanalyse, februar 2011 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Konjunkturanalyse marts 2009

Konjunkturanalyse marts 2009 Konjunkturanalyse marts 2009 INDHOLD 3 Indledning 4 Hovedtendenser 5 Den økonomiske udvikling 6 Beskæftigelse og ledighed 7 Produktionsværdi 9 Byggeri i alt 9 Boligbyggeriet 10 Det støttede boligbyggeri

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2013

Konjunkturanalyse februar 2013 Konjunkturanalyse februar 2013 INDHOLD 3 Sammenfatning 3 Hovedtendenser 4 Den økonomiske udvikling 4 Økonomisk politik 5 Politiske initiativer 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 7 Produktionsværdien 9 Det samlede

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2014

Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2014 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2014 og 2015. Konjunkturanalysen

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Markedsstatistik 2010 / 1

Markedsstatistik 2010 / 1 » Markedsstatistik 2010 Markedsstatistik 2010 / 1 Indledning Markedsstatistikken 2010 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation tegner et billede af udsigten for installationsbranchen i de kommende år.

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 1 Byggeri i alt 11

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2006

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2006 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2006 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 10 Byggeri i alt 11

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012 Øjebliksbillede 2. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 2. kvartal 212 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 2. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse november 2005

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse november 2005 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse november 2005 INDHOLD 3 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 10 Byggeri i alt

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Konjunkturanalyse januar 2008

Konjunkturanalyse januar 2008 Konjunkturanalyse januar 2008 INDHOLD 3 Indledning 4 Hovedtendenser 5 Den økonomiske udvikling 6 Politiske initiativer 7 Produktionsværdi 8 Beskæftigelse og ledighed 10 Byggeri i alt 10 Boligbyggeriet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 Nr. 3.02 August 1997 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 x Knap 281.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1997. Det er en fremgang på godt 57.000 m 2 eller 26 pct.

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag oktober Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag Bygge- og anlægssektoren er fortsat meget hårdt ramt af den økonomiske krise. Rekordmange boliger er til salg og rekordmange erhvervslokaler

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 Nr. 3.02 Sept. 1998 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 x Godt 256.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1998. Det er en tilbagegang på godt 24.000 m 2 eller 9 pct.

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Økonomisk kvartalsoversigt. September 2017

Økonomisk kvartalsoversigt. September 2017 Økonomisk kvartalsoversigt September 2017 1 Introduktion Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning for branchen. Publikationen

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL.

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailhandlen har de senere år været mærket til krisen, og siden

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere