Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 46 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 46 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 46 Bilag 1 Offentligt 29. september 2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Sendt pr. til: DI's bemærkninger til høring om Danmarks Grønne Investeringsfond DI takker for muligheden for at kommentere på høringen om Danmarks Grønne Investeringsfond. Det anføres at fonden kan yde lån til energieffektivisering, vedvarende energi og ressourceeffektivitet. Energi- og ressourceeffektivitet rummer store potentialer, når både energi-, vand-, ressource- og råvareforbrug tænkes sammen, f.eks. når vand- og spildevandssektoren medtænker energieffektivisering i udskiftningen af deres pumper og andre teknologier, opnås der store besparelser. DI har tidligere anslået, at omkostningen pr. reduceret ton CO 2 i den samlede indsats kan blive op til kr. ved fuld udnyttelse af lånerammen på 5 mia. kr. og ved en forventet samlet CO 2-reduktionseffekt på tons CO 2. På den baggrund er det DI s vurdering, at indsatsen i Danmarks Grønne Investeringsfond er relativt dyr sammenlignet med andre klimapolitiske initiativer. Til sammenligning er en langsigtet kvotepris forudset af EU-Kommissionen på 225 kr., og af regeringens tidligere fremlagte klimaplan fremgår, at Danmark kan nå et mål om 40 pct. CO 2-reduktion gennem initiativer, der alle har en skyggepris under kr. pr. ton CO 2. DI vil gerne opfordre til, at Danmarks klimaindsats er omkostningseffektiv. DI vil derfor gerne opfordre til, at der sker en prioritering af indsatsen efter, hvor der opnås størst klima- og miljøeffekt for pengene. DI finder det samtidig væsentligt, at incitamentsstrukturen for eksisterende markedsbaserede ordninger, både almindelig kredit, energiselskabernes energispareindsats og Energy Performance Contracts, ikke påvirkes negativt af denne aftale. Betingelserne for bevilling af lån til de enkelte projekter bør udformes på en måde, så det sikrer en enkel administration med klare kriterier, da det vil være afgørende for fondens succes. DI arbejder for en række andre løsninger, som gør det lettere for bygningsejere og industri at gennemføre energi- og ressourceeffektivisering, f.eks. gennem nye løsninger som OPP, ESCO, anvendelse af totaløkonomi som beslutningsværktøj og fokus på ejer- ½

2 lejer-problematikken. Der er desuden behov for at gøre det lettere for boligejerne at tilkøbe hele løsninger. Til det formål har regeringen igangsat projektet Bedre bolig besparelsen betaler. Med hensyn til fondens organisering skal bestyrelsen bestå af 5 personer. For at sikre bredden i bestyrelsen foreslår DI, at der til bestyrelsen udpeges medlemmer, som har speciale indenfor energi, vand og ressourceeffektivitet. Det anbefales derfor, at 3 stk. 4 ændres til Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål. Bestyrelsens medlemmer skal have kompetencer, som både omfatter økonomiske kompetencer på kredit- og investeringsområdet samt viden om energiforsyning, energieffektivitet, vand og ressourceeffektivitet. Det er afgørende for DI, at lån også tildeles projekter, der sammentænker de energi- og miljørelaterede udfordringer og ikke kun tildeles projekter, der fokuserer snævert på meget få specifikke teknologier eller løsninger. DI vil arbejde for at udbrede kendskabet til fonden blandt sine medlemmer, således at de kan drage størst mulig nytte af mulighederne i fonden. Sune Thorvildsen Chefkonsulent

3 Dato 29. september 2014 Side 1 af 1 Høringssvar vedrørende forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Landbrug & Fødevarer er positive overfor det fremsendte forslag til Lov om Danmarks Grønne investeringsfond. Fonden vil kunne tilføre den nødvendige finansiering til investeringer i energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet, der ellers ikke ville kunne gennemføres. Det er positivt, at der kan ydes både sidestillede og efterstillede lån med eller uden sikkerhed. Landbrug & Fødevarer noterer sig, at fonden vil kunne yde lån til alle typer virksomheder, herunder landbrug- og fødevarevirksomheder, da fondens finansiering af projekter skal ske i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Det er positivt, at landbrugs- & fødevareerhvervet får adgang til at benytte sig af fonden. Niels Kenneth Østergård Scheel Erhvervspolitisk konsulent Generel erhvervspolitik D

4 Erhvervs- og Vækstministeriet Eft.: Forsvarsministeriet, Att. fmn-jed Forsvarskommandoen, Att. fko-pla207 Emne: Besvarelse af høring over forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har modtaget den ved ref. anførte skrivelse. FBE har følgende bemærkninger: FBE kan oplyse, at myndighederne under Forsvarsministeriet ikke har bemærkninger til den fremsendte skrivelse, der på det foreliggende grundlag ikke vurderes at have betydning for myndighedernes aktiviteter. Spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes til sagsbehandler Rikke Dirren på telefon eller Dato: 9. september 2014 Sagsnr.: 2008/ Dok.nr.: Bilag: Ingen Sagsbeh.: EES06 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej Hjørring Tlf.: Fax: EAN: CVR: Sagsbehandleren direkte: Tlf.: JENS HENRIK SØRENSEN kontorchef Chef for Ejendomssektionen Ref.: Erhvervs- og Vækstministeriets skrivelse af den 1. september 2014, j.nr. 14/ Intern fordeling: CHEES, EES06, Side 1 af 1

5 Brancheforeningen for Biogas Axeltorv 3, København V Tlf september 2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Att.: og Vedr. høring af forslag til lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet har udsendt udkast til forslag til lov om Danmarks Grønne Investeringsfond i høring (J. nr. 14/ ). Brancheforeningen for Biogas finder det er hensigtsmæssigt at etablere Danmarks Grønne Investeringsfond med henblik på at fremme investeringer i blandt andet vedvarende energi gennem såvel långivning som garantistillelse. Initiativet vil kunne bidrage til at fremme investeringerne, hvilket er vigtigt, da selv sunde projekter har vanskeligt ved at opnå lånefinansiering i det almindelige finansieringssystem. Brancheforeningen for Biogas finder endvidere det er hensigtsmæssigt administrativt at knytte Investeringsfonden til Vækstfonden. Brancheforeningen for Biogas finder, at der i bemærkningerne til 1 er behov for en præcisering om, at der er tale om eksempler og en ikke udtømmende liste over vedvarende energianlæg, som kan drage nytte af ordningen. Herunder at også for eksempel både konventionelle og økologiske biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg kan drage nytte af ordningen. Brancheforeningen er enig i, at da der er tale om lån eller garantistillelse på markedsvilkår bør der ikke være tale om statsstøtte i henhold til EU s statsstøtteregler. Brancheforeningen finder imidlertid det er vigtigt, at det i forbindelse med det lovforberedende arbejde afklares og sikres, at lån eller garantistillelse fra Danmarks Grønne Investeringsfond kan kombineres med driftsstøtte til fx vindmøller eller biogasanlæg. Bruno Sander Nielsen 1

6 NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST Ref. NHM Den 24. september 2014 Miljøministeriets høringssvar til udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet har d. 1. september 2014 anmodet om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond senest mandag d. 29. september Generelle bemærkninger Det fremgår af lovforslaget, at der kun kan ydes lån til projekter, der ellers ikke vil blive gennemført eller hvor gennemførelsen fremrykkes. Det er imidlertid ikke specielt klart, hvorved dette formål fremmes. Er det primært ved at kunne yde lån med: lavere rente længere løbetid større risiko eller ved at fremme et andet incitament til øgede grønne investeringer. Denne problemstilling er bl.a. relevant for lån til almennyttige boligselskaber. Forventes disse f.eks. at kunne låne penge fra Danmarks Grønne Investeringsfond til en lavere rente end dem, de kan optage via realkredit systemet. Dette vil i givet fald øge incitamentet til investeringer med en relativ lang tilbagebetalingstid. Specifikke bemærkninger Af bemærkningerne til lovforslaget på side 7 punkt 6 og 7 fremgår, at lovforslaget ikke skønnes at have administrative konsekvenser for borgere og virksomheder, mens der ikke beskrives økonomiske konsekvenser for borgerne på linje med virksomhederne. Da forslaget også sigter mod at støtte almennyttige boligselskaber, kan det imidlertid også have positive økonomiske konsekvenser for borgerne, idet husleje, betaling for varme, strøm, vand, renovation mv. i det almennyttige byggeri er omkostningsbestemt. Dette forhold har stor betydning, fordi en stor del af det almennyttige byggeri er opført før 1980, og har et stort efterslæb, når det handler om energibesparelser, besparelser på vand, installationer der fremmer effektiv recirkulering af ressourcerne i affaldet, håndtering af giftige byggematerialer i tilknytning til renovering mv. Af bemærkningerne til lovforslaget på side 7 punkt 8 fremgår: 8. Miljømæssige konsekvenser

7 Lovforslaget forventes at have positive, miljømæssige konsekvenser i form af energieffektiviseringer og energibesparelser. Mulighederne for finansiering til virksomhedernes grønne investeringer kan således skabe grundlag for øgede og fremrykkede grønne investeringer, der vil have positive konsekvenser for miljøet, og som kan medføre varige energimæssige besparelser og større ressourceudnyttelse. Det foreslås, at denne tekst, i overensstemmelse med den politiske aftale, ændres til: 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget forventes at have positive miljømæssige konsekvenser i form af energibesparelser, øget produktion af vedvarende energi, mere ressourceeffektiv brug af vand og materialer samt bedre recirkulation af ressourcerne i affaldet. Bedre muligheder for finansiering af grønne investeringer i de i lovforslaget nævnte institutioner kan således skabe grundlag for øgede og fremrykkede grønne investeringer, der vil have positive konsekvenser for miljøet, og som kan medføre varige energimæssige besparelser og højere ressourceproduktivitet. 2

8

9

10

11 Erhvervs- og Vækstministeriet Sendt pr. mail 29. september 2014 Dokumentnr.: Dansk Byggeris høringssvar til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Dansk Byggeri takker for høringen om en Grøn Investeringsfond, og er som udgangspunkt positive overfor oprettelse af fonden. Det er fornuftigt med en fond, der yder lån til blandt andet energibesparelser i virksomheder, almene boliger etc. Tilsvarende mener Dansk Byggeri, at der bør laves en økonomisk ordning, der kan være med til at stimulere boligejernes investeringer i energibesparelser, ikke mindst efter det hul der bliver skabt i markedet for energirenovering med udløb af Boligjobordningen ved årets udgang. Dansk Byggeri har følgende specifikke bemærkninger til den Grønne Investeringsfond: Sikring af energifaglige kompetencer i bestyrelsen og sekretariat For at den nye fond skal blive en succes, er det helt centralt, at der hos fondens bestyrelsesmedlemmer, og i sekretariatet, findes et solidt kendskab til både energi-, energispare- og bygningsområdet. Ansøgningsprocedurerne for lån skal være enkle Det skal sikres, at ansøgningsprocedurerne for lån i fonden udarbejdes, så de bliver så enkle som muligt, så også mindre- og mellemstore virksomheder har en reel chance for at komme i betragtning til lånene. Især de mindre- og mellemstore virksomheder er presset på långivningsmuligheder, og denne fond kan forhåbentligt medvirke til at løfte en lang række projekter i disse virksomheder. Godt med mulighed for samarbejdsaftaler Det er fornuftigt, at fonden kan indgå samarbejdsaftaler med andre aktører inden for energiområdet, fx om ESCO-projekter målrettet grupper, der ikke direkte indgår i fondens sigte (som fx en klynge af boligejere). Fonden bør ikke kunne tildele lån til investeringer i fossile brændsler Det fremgår ikke af Fondens formålsbeskrivelse, at investeringer i fossile brændsler ikke er omfattet af Fondens formål. Dette bør for en god ordens skyld præciseres enten direkte i loven eller i lovens bemærkninger til 1, da større ressourceeffektivitet, som er en del af fondens formålsbeskrivelse, godt kan relateres til fx mere effektiv udvinding af fossile brændsler. Nørre Voldgade 106 Telefon København K Telefax

12 Evaluering af fonden Dansk Byggeri vil gerne opfordre til, at den kommende evaluering af fonden i 2016 indeholder oplysninger om, hvordan fordelingen af fondens midler har været på hhv. projekter i de forskellige ansøgergrupper opdelt på energibesparelser i bygninger, energibesparelser i procesenergi, vedvarende energi, ressourceeffektivitet mv. Lånevilkår Det er endnu uklart, hvordan lånevilkårene bliver for fondens lån, så som løbetid etc., hvorfor Dansk Byggeri ikke pt. har bemærkninger til den del af konstruktionen. Dansk Byggeri uddyber gerne ovenstående bemærkninger. Kontakt undertegnede på tlf Venlig hilsen Camilla Damsø Pedersen Chefkonsulent, Dansk Byggeri 2

13 Notat Dok. ansvarlig: RTE Sekretær: Sagsnr.: s Doknr: d Dansk Energis høringssvar vedr. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Dansk Energi har modtaget ovennævnte lovforslag i høring. Loven udmønter aftale om etablering af Danmarks Grønne Investeringsfond af 24. juni Det fremlagte lovforslag giver relativ brede rammer for etablering af fonden. Dansk Energi er af den vurdering, at fonden med den rette implementering og et målrettet fokus, inden for de beskrevne rammer i forslaget, vil kunne medvirke til, at energiprojekter bliver gennemført, som ellers ikke ville være blevet til noget. Dansk Energi bakker derfor op om etablering af en ny fond, som bringer nye muligheder til markedet, og som bidrager til at understøtte eksisterende initiativer på energiområdet - herunder energiselskabernes energieffektiviseringsarbejde. I den forbindelse har Dansk Energi følgende specifikke bemærkninger. Fondens fokus bør være sunde projekter med høj risiko Der er lagt op til, at Vækstfonden skal være sekretariat for den nye fond, og dermed stå for det praktiske arbejde med at kreditvurdere projekter og udarbejde indstillinger til bestyrelsen. Vækstfonden har allerede i dag en lånfacilitet i forbindelse med de såkaldte vækstlån, som blandt andet yder lån til energiprojekter i små og mellemstore virksomheder. Det sker på baggrund af en generel kreditvurdering af den enkelte virksomhed. Det er afgørende for Dansk Energi, at den nye fond bidrager med noget nyt i forhold til de tilbud, som allerede eksisterer på markedet og hos Vækstfonden. På energispareområdet kan det i dag være en udfordring at skaffe finansiering til gode projekter, hvis belåningen i virksomheden i forvejen er høj. Eksempelvis i landbruget. Fonden bør fokusere på lån

14 til denne type projekter, som har en solid business case isoleret betragtet, men som løber med højere risiko, eksempelvis fordi virksomhedens generelle kreditværdihed er belastet, eller fordi innovationsindholdet i projektet er højt. Dansk Energi noterer sig i den forbindelse, at fondens overordnede opgave ikke er, at skabe et maksimalt afkast, og at fonden økonomi skal hvile i sig selv. Samarbejde med energiselskaber og escos Udfordringen med den foreslåede konstruktion bliver at sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede til at vurdere de enkelte projekter både økonomisk og teknisk. De tekniske kompetencer i Vækstfonden er i begrænsede. Derfor er det helt afgørende, at der etableres et samarbejde med energiselskaber og andre energy service companies, som bidrager til at vurdere rentabiliteten i projekterne. Forslaget åbner op for dette som en mulighed, men det er vigtigt, at Vækstfonden griber den i praksis. Det kan eksempelvis ske via rammelån. En forudsætning for synergieffekter er imidlertid, at Vækstfonden derved frigør sig fra at vurdere de enkelte energiprojekter. Dansk Energi indgår gerne i en dialog om konkrete modeller. Bestyrelsen sammensætning er vigtig Endvidere er det vigtigt, at få sammensat en bestyrelse, der repræsenterer fagspecialister indenfor energi, herunder hvordan energiselskabernes energispareforpligtelse fungerer. Det gælder i særdeleshed, hvis det er Vækstfonden, der skal vurdere de enkelte projekter. Som nævnt indledningsvist, giver lovforslaget ganske brede rammer for den ny fond. Det er vigtigt, at bestyrelsen og sekretariatet udnytter denne fleksibilitet maksimalt og løbende målretter lånefaciliteten til de konkrete behov, herunder afprøver nye samarbejdsformer med markedets aktører. Glem ikke transportområdet Grøn omstilling i transportsektoren en nødvendig forudsætning for en omstilling af samfundet. Derfor bør transportområdet være omfattes af fondens virke. Dette fremgår imidlertid ikke fuldstændig klart af lovforslaget og bør præciseres med en tilføjelse til de eksempler som nævnes i bemærkningerne. Dansk Energi ser eksempelvis gerne, at virksomheders indkøb af energieffektive el-biler af fonden anses som en energieffektivisering af deres produktionsapparat. Det vil betyde, at eksempelvis: leasingfirmaer, kan opnå lån til finansiering af energieffektive køretøjer eksempelvis el-biler. taxaselskaber kan opnå lån til indkøb af energieffektive eltaxier. 2

15 Lån til private boligejere via eksempelvis esco? Fonden er målrettet lån til virksomheder. Det bør dog ikke være en hindring for, at fonden kan lave et rammelån til et esco eller et energiselskab til gennemførelse af projekter både hos virksomheder og private. Eksempelvis projekter i en-familiehuse. Eftersom fonden kan yde lån til boligselskaber, synes det oplagt, at også escovirksomheder med fokus på privatkundemarkedet kan omfattes. Dansk Energi bidrager meget gerne med en uddybning af ovennævnte synspunkter. Rasmus Tengvad 3

16 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade DK København K København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger Dansk Erhvervs bemærkninger til udkast af 1. september 2014 til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. Generelle bemærkninger Vi ved, at grønne investeringer medfører varige energimæssige besparelser og større ressourc e- udnyttelse. Ikke desto mindre oplever vi, at virksomheder ofte har svært ved at skaffe den fornødne finansiering til realisering af grøn omstilling. Den begrænsede adgang til kapital er ikke alene til skade for miljøet. Den er også til skade for erhvervslivet, som derved står med et uforløst potentiale for øget omsætning, og det er i sidste ende også til skade for samfundet, som går glip af arbejdspladser og skatteindtægter. I Dansk Erhverv tager vi derfor godt imod nyheden om, at regeringen, SF og Enhedslisten med Aftale om Et grønnere Danmark fra juni 2014 vil oprette Danmarks Grønne Investeringsfond til investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Med en samlet udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. kan fonden fungere som et betydeligt supplement til det almindelige lånemarked og være en kærkommen håndsrækning for både private og offentlige selskaber og institutioner, der ønsker at optage lån til investeringer i f.eks. energirenoveringer og vedvarende energianlæg. Vi har imidlertid en række bemærkninger til det fremsatte lovforslag. Væsentligt er det at fremhæve, at vi i Dansk Erhverv lægger vægt på, at Danmarks Grønne Investeringsfond etableres med politisk armslængde, og at der nedsættes en uafhængig bestyrelse, som får fuldt ansvar for og kompetence til at træffe alle beslutninger inden for fondens formål. Side 1/5

17 Generelle bemærkninger Politisk armslængde I Dansk Erhverv lægger vi vægt på, at Danmarks Grønne Investeringsfond etableres med politisk armslængde. Vi anser det for afgørende, at politiske interesser på intet tidspunkt fører til, at der gås på kompromis med kvaliteten i kreditgivningen. Følgelig finder vi det af afgørende betydning, at fondens bestyrelse får fuldt ansvar for og kompetence til at træffe alle beslutninger inden for fondens formål, fx også i relation til samarbejde med net- og distributionsselskaber eller andre kommercielle aktører, samt at sekretariatet fuldt og helt er underlagt bestyrelsens instruktionsbeføjelse. Bestyrelse med erhvervserfaring I Dansk Erhverv lægger vi vægt på, at fondens bestyrelse har indgående viden om energi og ressourcer, og at den samtidig kan dokumentere solid erhvervserfaring, herunder førstehåndskendskab til virksomheder inden for vækstområder som servicesektoren samt virk somheder med erfaring og indsigt i at skabe vækst på internationale markeder. Dette anses for væsentligt, da fonden med sin formålsbestemmelse har potentiale til at yde et v æ- sentligt bidrag til innovation og teknologisk udvikling i danske vækstvirksomheder. I tillæg hertil lægger vi vægt på, at bestyrelsen i sin helhed har tilstrækkelige kompetencer på kredit- og investeringsområdet til at varetage fondens formålsbestemmelse. God governance Bestyrelsen skal stilles til ansvar for, at der gennemføres grundige og økonomisk forsvarlige kreditvurderinger, som understøtter fondens formålsbestemmelse. Kreditgivningen skal herudover baseres på sunde principper for governance med checks and balance og tydelig rollefordeling. Administrationen af fonden varetages af Vækstfondens sekretariat. Med tanke på god governance foreslår vi i forlængelse af ovenstående, at man lader Vækstfondens egenkapital stå foran den udstedte statsgaranti. På denne måde kan der også i praksis sikres sammenfaldende interesser mellem Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond. Sektorneutralitet Fondens formål er grøn omstilling af samfundet ( 1, stk. 3), og dette brede sigte skal afspejles i en sektorneutral udlånspolitik. Sikres dette ikke, bliver fonden reelt et markedsforvridende initiativ. Vi opfordrer derfor til yderst varsom udformning af fondens investeringskriterier. De skal være så brede, at oplevelsesindustri eksempelvis ikke vurderes mindre omstillingsegnet end fødevareproduktion. Side 2/5

18 I forlængelse heraf opfordrer vi til, at fonden i sin årlige status inkluderer en opgørelse over udlån fordelt på brancher. Ingen statslig konkurrence med markedet Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer grøn omstilling af samfundet. Når vi i Dansk Erhverv hilser fonden velkommen, er det fordi, at det ud fra en både miljømæssig og samfundsøkonomisk betragtning kan betale sig at udstede risikovillige lån til danske virksomheder og institutioner. Vi lægger imidlertid stor vægt på, at fonden ikke optræder konkurrenceforvridende. Fonden skal ikke udkonkurrere men agere løftestang for udlån i de private pengeinstitutter. Konkret betyder dette, at ethvert udlån via fonden skal modsvares af et renteniveau, som er på niveau med markedsrenten. Samtidig skal der for den samlede udlånsportefølje sikres minimum 60 procents privat medfinansiering, jf. 2, stk. 3 samt side 6 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Fokus på små og mellemstore virksomheder Med lovforslaget lægges der op til en øvre grænse for enkeltstående lån på 100 mio. kr. I Dansk Erhverv lægger vi vægt på, at denne øvre grænse modsvares af en nedre grænse, som også gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at gennemføre grønne omstillingsprojekter. Til trods for, at der siden 2011 er sket en generel forbedring af finansieringsforholdene i dansk e r- hvervsliv, oplever mange især mindre virksomheder stadig problemer med at få adgang til kapital. Dette gælder i særlig grad små og mellemstore virksomheder, som er svagt polstrede med egenkapital, og som ikke kan stille sikkerheder for lån. I Dansk Erhverv opfordrer vi til at fonden i sit virke strækker sig længst muligt for også at imødekomme disse små og mellemstore virksomheders behov for grønne lån vel vidende, at der vil blive tale om mindre lån og deraf større marginale omkostninger. Danmark er en nation af små og mellemstore virksomheder, og det er her, der for alvor er potentiale for vækst og beskæftigelse. Koordinering mellem statslige lånetilbud I Dansk Erhverv lægger vi vægt på, at fonden sikrer løbende og tæt koordinering med eksisterende statslige finansieringsinitiativer. Både Vækstfonden og Eksportkreditfonden har en række låne- og garantiordninger, som retter sig mod danske virksomheder. Det er vigtigt, at virksomhederne uanset den valgte indgang mødes af klar og modtagerorienteret kommunikation om deres finansieringsmuligheder. I forlængelse heraf opfordrer vi i Dansk Erhverv til, at der rettes særligt fokus på at sikre et fornuftigt samspil mellem Danmarks Grønne Investeringsfond og de grønne omstillingslån, som regeringen i en aftale med Enhedslisten implementerede i december 2012 i regi af Vækstfonden. Side 3/5

19 Specifikke bemærkninger Til 2, stk.2 2, Stk. 2. Fonden kan mod betaling, som modsvarer risikoen i det konkrete investeringsprojekt, yde både sidestillede og efterstillede lån med eller uden sikkerhed. Bemærkninger: Tilføj: [med eller uden sikkerhed] til en rentesats, som er på niveau med markedsrenten. Til 2, Stk. 5 Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan i bekendtgørelse hæve eller sænke grænsen for fondens finansiering målt på den samlede portefølje, jf. stk. 3, og øge eller mindske lånestørrelse og løb e- tid, jf. stk. 4. Bemærkninger: Bør udgå, jf. argumentet om politisk armslængde. Til 3 3. Danmarks Grønne Investeringsfond ledes af en bestyrelse. Bemærkninger: Tilføj: [ledes af en] uafhængig [bestyrelse]. Til 3, stk. 4 Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål. Bestyrelsens kompetencer skal både omfatte økonomiske kompetencer på kreditog investeringsområdet samt viden om energi og ressourcer. Bemærkninger: Tilføj: [ både omfatte] solid erhvervserfaring, [økonomiske kompetencer på..] Til 4, Stk. 2 Stk. 2. Bestyrelsen skal, efter indstilling fra sekretariatet, godkende bevilling af enkeltstående større lån, som opfylder bestemte kriterier fastsat af bestyrelsen. Bemærkninger: Tilføj: [..af bestyrelsen], idet der til enhver tid skal tilstræbes sektorneutralitet. Side 4/5

20 Til 8, Stk. 3 Stk. 3. Fonden offentliggør årligt en status over fondens investeringer opdelt efter formål. Bemærkninger: Tilføj: [ formål] og branche. Til Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om Danmarks Grønne Investeringsfonds ledelse, administration, økonomi, øvrige lånevilkår jf. 2, stk. 5, tilsyn, regnskab og revision m. v. Bemærkninger: Bør udgå, jf. argumentet om politisk armslængde. Afsluttende bemærkninger Med en offensiv markedsføringsindsats forventer vi i Dansk Erhverv, at der kan opdyrkes en betydelig efterspørgsel på lån til grøn omstilling. Etableres fonden med en stærk og erhvervsorienteret bestyrelse, som har den fornødne respekt for opgaven, har vi derfor tillid til, at fonden vil levere et værdifuldt bidrag til udvikling og vækst i danske virksomheder og samfundet generelt. Med disse bemærkninger kan vi i Dansk Erhverv støtte forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond, idet vi gerne stiller os til rådighed for uddybende dialog og samarbejde. Louise Riisgaard Chefkonsulent Side 5/5

21 Nanna Gode Hansen Fuldmægtig Slotsholmsgade DK København K 29. september 2014 Energiteknologi Høringssvar fra Energistyrelsen på Erhvervs- og Vækstministeriets udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. Erhvervs- og Vækstministeriet har anmodet Energistyrelsen om høringssvar på forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. Energistyrelsen foreslår følgende tilføjelser: 1. Jf. bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget, 1 stk. 4 fremgår det, at Samarbejdet med energiselskaberne kan medvirke til, at de kan opfylde deres energispareforpligtelser til lavere omkostninger. Modsat vil medregningen af projekterne i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats også alt andet lige betyde en lavere additionalitet. Det bør måske her tilføjes, at den lavere additionalitet angår Den Grønne Investeringsfond og ikke net- og distributionsselskabernes energispareindsats, da dette som skrevet ovenfor ikke fremgår tydeligt. 2. Jf. 1 kunne det overvejes at tilføje eksplicit (enten et separat stk. eller til nuværende stk. 4.), at Fonden gerne må understøtte andre statslige tilskudsordninger og indsatser på EE- og VE-området, da der ellers kan opstå tvivl om dette, særligt i forhold til optælling af energibesparelser. Venlig hilsen Signe Christiansen Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax Ekspeditionstid: Mandag-torsdag Fredag CVR-nr EAN-nr Signe Christiansen Tlf. dir

22 Formateret: Overskrift 1 Erhvervs- og vækstministeriet og København den Det Økologiske Råds høringssvar til Forslag om Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger Det Økologiske Råds høringssvar idet vi skal bede om fremover at komme på høringslisten. Vi finder det overordnet positivt med oprettelsen af Danmarks Grønne Investeringsfond herefter kaldet Fonden. Vi finder det afgørende vigtigt, at der iblandt Fondens bestyrelsesmedlemmer findes et stærkt og indgående kendskab til både energi-, energispare- og bygningsområdet og til de øvrige områder, hvor en grøn omstilling kan fremmes via Fondens virke. Fondens indsats bør ske på områder, som er centrale for at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling med mest muligt positiv effekt for den danske konkurrenceevne på de grønne områder. I lovens formål eller i bemærkningerne hertil bør indføjes, at fonden skal tilstræbe, at midlerne i passende omfang prioriteres små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder har ofte vanskeligt ved at opnå finansiering i de almindelige pengeinstitutter. De almindelige bemærkninger (Punkt 1. Formål og baggrund) bør således omformuleres herunder sætningen: Målgruppen er offentlige og private virksomheder, fonde, foreninger, almene boligorganisationer m.v. generelt og er således ikke begrænset til små og mellemstore virksomheder. Det er det eneste sted, hvor små og mellemstore virksomheder nævnes, men sætningen er begrænsende snarere end en tilskyndelse til at yde lån til de små og mellemstore virksomheder. Vi skal desuden opfordre til, at ansøgningsprocedurerne for lån i fonden udarbejdes, så det ikke bliver en barrierer for at søge tilskud. Bemærkningen i Til 1: Der skal foreligge en veldokumenteret og sammenhængende beskrivelse af projektet, som sandsynliggør, at projektet kan gennemføres og vil få en konstaterbar effekt. Det vil være en forudsætning, at lånemodtagere bl.a. kan dokumentere en ledelsesmæssig kompetence til at føre projekterne ud i livet, samt at projekterne med passende sandsynlighed kan forrente den foreslåede investering. kan skabe en barriere for små og mellemstore virksomheder i forhold til at søge. Det bør præciseres i Fondens formålsbeskrivelse, at investeringer i fossile brændselsteknologier, uanset om det er udvinding eller omformning, ikke omfattes af Fondens formål

23 med at fremme den grønne omstilling. Især skal begrebet større ressourceudnyttelse defineres, så det ikke omfatter finansiering af øget indvinding af fossile brændsler. Desuden bør det bemærkes at investeringer i atomkraft eller investeringer i CO 2 lagring som CCS ikke er omfattet. Fondens virke skal sætte fokus på indsatser, hvor Fonden kan udgøre en additionel og ekstra drivkraft for at realisere nødvendige og bæredygtige investeringer, som kan have svært ved at finde finansiering gennem eksisterende finansieringskilder. Vi finder, at det i 7 omkring ledig indskudskapital sikres, at disse midler placeres i værdipapirer fra aktiviteter, som ligeledes er med til at fremme den grønne omstilling, nationalt og internationalt. Den anvendte beskrivelse åbner op for investeringer i virksomheder, der f.eks. producerer våben, fossile brændsler eller andre problematiske emner, hvilket ikke vil være i overensstemmelse med intentionerne bag Fonden. Resumé: Fondens bestyrelsesmedlemmer bør have indgående kendskab til de potentielle områder, der ønskes fremmet, herunder energi-, energispare- og bygningsområdet Fondens midler skal i passende omfang prioriteres små og mellemstore virksomheder Fondens formålsbeskrivelse skal udelukke støtte til investeringer i fossile brændsels- teknologier, CO 2 -lagring eller atomkraft Fondens virke skal være additionelt og støtte bæredygtige investeringer, som har svært ved at finde finansiering i dag Det skal sikres i 7, at også ledig indskudskapital placeres i værdipapirer fra aktiviteter, som fremmer den grønne omstilling Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd - 2 -

24 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Att.: Fuldmægtig Nanna Gode Hansen Pr september 2014 Høring over forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Tak for muligheden for at kommentere forslaget. FSR danske revisorers CSR-udvalg er som udgangspunkt positivt indstillet over for fondens formål. FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg Konto nr Vi har ingen bemærkninger til selve forslaget. Birgitte Mogensen statsautoriseret revisor formand for FSR danske revisorers CSR-udvalg

25 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade DK København K Sendt som e mail til og Hotel Restaurant & Turisterhvervet Vodroffsvej Frederiksberg C 26. september 2014 Tel Fax Høring om udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond HORESTA har fået kendskab til ovennævnte høring den 1. september HORESTA er generelt positiv overfor Danmarks Grønne Investeringsfond, som kan gøre det nemmere at optage lån til energiforbedringer. Disse forbedringer kan både være til gavn for miljøet og nedbringe virksomhedernes driftsomkostninger. Denne ordning bør være ligeligt tilgængelig for såvel produktionssom servicevirksomheder. cvr.nr Det fremgår ikke tydeligt, om der er tale om lån med favorable vilkår eller om lånene bliver på almindelige markedsvilkår. Ligeledes er det heller ikke indlysende om det kun drejer sig om lån eller der er tale om økonomisk medfinansiering af projekter, som det fremgår på side 9. Både medfinansiering og bedre lånevilkår kan fremme indsatsen og især være givtige for forbedringer med en længere tilbagebetalingstid, som normalt ikke er rentable for virksomhederne at iværksætte. Her er et stort energibesparelsespotentiale. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis Den Grønne Fond som indsatsområde fokuserer på at yde lån til erhvervsbygningsejer, som både kommer lejer og ejer til gode. Det er en kendt problematik, at bygningsejerne ikke altid er lige motiveret for at iværksætte energibesparelser, da de kan sende energiregningen videre til lejeren. Kan man finde en model, som kommer begge til gode, kan det give et større inticiament for at iværksætte energibesparende tiltag. Det er også en god ide at yde lån til opsætning af energimålere, som kan gøre det nemmere at opnå refusion for energiafgifter, nu når de eksisterende regler for at opnå refusion er så komplicerede og kræver investering i en masse energimålere. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette høringssvar, er I velkommen til at kontakte mig. Mikal Holt Jensen Miljøchef HORESTA

26 Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi 29. september 2014 Høring over forslag til lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og vækstministeriet fremsendte den 1. september 2014 udkast til forslag til lov om Danmarks Grønne Investeringsfond med henblik på evt. bemærkninger senest den 29. september Forslaget er udarbejdet med baggrund i Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om Et grønnere Danmark fra juni Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Erhvervsog vækstministeren. Fonden vil have til formål at medfinansiere mindre og større investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Fonden vil kunne yde lån til investeringer i eksempelvis energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet. Fondens lån kan ydes til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes med en udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. Der ydes i første omgang en statsgaranti på op til 2 mia. kr. til at understøtte optagelsen af lån i det private marked samt et statsligt egenkapitalindskud til fonden på 80 mio. kr. i perioden Dansk Miljøteknologi takker for det fremsendte forslag og muligheden for at afgive kommentarer til udkastet. Selvom der er sket fremskridt på visse områder, er der stadig store udfordringer for at opnå ønsket om Et grønnere Danmark. Vi støtter derfor, at der skal gøres mere for at forbedre miljøet og hjælpe virksomheder, offentlige institutioner, almene boligselskaber mv. med at opnå intelligent og bæredygtig vækst gennem yderligere investeringer i eksempelvis energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet. Dansk Miljøteknologi støtter meget, at der for virksomheder, offentlige institutioner, almene boligselskaber mv. lægges vægt på mere effektiv brug af ressourcerne og muligheder i forbindelse med bekæmpelsen af miljøproblemer gennem innovative teknologier. Løsningen af nogle af disse komplekse problemstillinger kræver, at den eksisterende miljøteknologis fulde potentiale udnyttes, og at erhvervslivet og myndigheder sikrer en vedvarende udvikling og udbredelse af de bedste tilgængelige teknikker og innovationer. Hurtige fremskridt inden for lovende videnskabelige og teknologiske områder er også påkrævet. På denne baggrund vil Dansk Miljøteknologi støtte ambitiøse mål for et grønnere Danmark med vægt på miljøteknologisk udvikling til at sikre opfyldelsen af de prioriterede mål sammen med en skærpet håndhævelse af eksisterende regler i Danmark. Dansk Miljøteknologi lægger derfor afgørende vægt på, at lovforslaget skal medvirke til at opnå energibesparelser og en mere effektiv brug af ressourcerne i Danmark som led i en innovativ og grøn vækst. Det nævnes i lovforslagets 1, stk. 3, at fonden vil kunne yde lån til investeringer i eksempelvis energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet. I lovbemærkningerne til denne paragraf tilføjes og andre lignende investeringer. Efter Dansk Miljøteknologis opfattelse er det vigtigt, at det i administrationen af Fondens långivning sikres, at andre lignende investeringer som f.eks. investeringer i vand- og luftrensningsudstyr, som bl.a. har til formål at opnå energi- og ressourcebesparelser, vil kunne opnå lån ud fra samme vilkår som ved de nævnte eksempler i øvrigt. Det er et af regeringens klare mål, at den miljøteknologiske sektor i høj grad skal bidrage til grøn omstilling og skabelse af nye arbejdspladser gennem en større produktion og eksport af danske innovative og effektive teknologier. Sikring af grøn omstilling og grøn vækst kræver, at den eksisterende miljøteknologis fulde potentiale udnyttes, og at erhvervslivet og myndigheder sikrer en vedvarende udvikling og udbredelse af de bedste tilgængelige teknikker og innovationer. Fortsat fremskridt inden for lovende miljøeffektive teknikker og

27 Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi processer i Danmark vil være en forudsætning for at danske virksomheder kan medvirke til sikring af både produktion og arbejdspladser i Danmark. På denne baggrund kan Dansk Miljøteknologi støtte etablering af Danmarks Grønne Investeringsfond med det formål at yde støtte til udvikling og anvendelse af miljøeffektive teknikker og processer af hensyn til mere effektiv brug af ressourcerne og til en fortsat innovativ og bæredygtig udvikling i et grønnere Danmark. Jørn Jespersen Direktør Dansk Miljøteknologi Jørgen Magner Konsulent Dansk Miljøteknologi

28 Maria Houkjær (DEP) Fra: Marie Christine Høeg Sendt: 29. september :08 Til: Jonathan Ramshart Kahlke (DEP) Emne: Vedrørende høring om udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond AppServerName: ESDH-EVM-DEP Arbejdsskadestyrelsen har ingen bemærkninger til det fremsendte lovforslag. Marie Christine Høeg Specialkonsulent Politisk Juridisk Sekretariat Direkte: Epost: Sikker Epost: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads København Ø Telefon (+45) Fax (+45) Web 1

29 Maria Houkjær (DEP) Fra: Lone Faliu (DEP) Sendt: 29. september :38 Til: Jonathan Ramshart Kahlke (DEP); 1-DEP OM3 (enhedspostkasse) Cc: Kim Lemming (DEP); Kristian Hovgaard Juul-Larsen (DEP); Isabelle Pind-Heerwagen (NaturErhvervstyrelsen); Lea Marie Mannov (NaturErhvervstyrelsen); Postkasse, Erhvervsenheden (DEP); Postkasse, Miljøenheden (DEP); Susan Bramsen (DEP) Emne: Svar på Høring over udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Opfølgningsflag: Flagstatus: AppServerName: Opfølgning Fuldført ESDH-EVM-DEP Med af 1. september 2014 anmodede Erhvervs- og Vækstministeriet om Fødevareministeriets bemærkninger til udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. Fødevareministeriet har følgende bemærkninger til lovforslaget: Som det fremgår af lovforslagets 1, stk. 3, og forslagets bemærkninger, er der ikke tale om en udtømmende liste af projekttyper. Fødevareministeriet vurderer imidlertid, at der med stor sandsynlighed kan være et sammenfald mellem projekter, der kan opnå lån via Danmarks Grønne Investeringsfond og projekter, der kan opnå tilskud via tilskudsordninger, der administreres i NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet, herunder tilskudsordninger der finansieres under henholdsvis Landdistriktsfonden og Fødevareministeriets finanslovskonto. Der tænkes her eksempelvis på Miljøteknologiordningen og Økologisk Investeringsstøtte. For begge ordninger er tilskudsprocenten 40 %. Det fremgår af forslagets almindelige bemærkninger (pkt. 9), at der ikke er et tilskudselement i lånene, hvilket Fødevareministeriet må lægge til grund. Det fremgår desuden af forslagets 2, stk. 3-5, at der kan ydes lån på op til 60 % af projektets omkostninger (stk. 3), enkeltstående lån på op til 100 mio. kr. (stk. 4), og at erhvervs- og vækstministeren ved bekendtgørelse kan ændre satserne (stk. 5). Af bemærkningerne fremgår det imidlertid, at den resterende finansiering skal tilvejebringes i form af egenkapital eller ved anden ekstern privat finansiering (alm. bemærkninger, pkt. 4). Det vil derfor være nødvendigt at sikre, at projekter, der modtager lån fra fonden, ikke også modtager tilskud fra NaturErhvervstyrelsen. Lone Faliu Fuldmægtig Juridisk enhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Slotsholmsgade København K Tlf

30 Maria Houkjær (DEP) Fra: Klaus Struwe Sendt: 29. september :02 Til: Jonathan Ramshart Kahlke (DEP); 1-DEP OM3 (enhedspostkasse) Cc: Jens Møller Nielsen Emne: Høring over udkast til lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Opfølgningsflag: Flagstatus: AppServerName: Opfølgning Fuldført ESDH-EVM-DEP Udkast til Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriets høring af 1. september Dansk Aktionærforening har ingen bemærkninger til udkastet til lovforslag. Venlig hilsen Klaus Struwe Politisk konsulent for Dansk Aktionærforening KLAUS STRUWE DEVELOPMENT Management Consultant Hans Bruuns Vej 14, st. DK-2920 Charlottenlund Tel.:

31 Maria Houkjær (DEP) Fra: Sendt: 4. september :16 Til: Jonathan Ramshart Kahlke (DEP); 1-DEP OM3 (enhedspostkasse) Emne: Re: Høring over udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond AppServerName: ESDH-EVM-DEP Den Danske Aktuarforening takker for muligheden for at kommentere udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Den Danske Aktuarforening har ingen aktuarfaglige kommentarer til det fremsendte høringsudkast På vegne af Den Danske Aktuarforening, Reidun Nymark -----Original Besked----- Fra: "Nanna Gode Hansen" Til:

32 Cc: "Jonathan Ramshart Kahlke (DEP)" "Helle Dam Sørensen" "Julie Sonne" "1-DEP OM3 (enhedspostkasse)" "Christian Ølgaard" "Jacob Thomassen" Dato: :05 Emne: Høring over udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed sendes udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond i høring. Erhvervs- og Vækstministeriet er interesserede i at modtage bemærkninger til lovforslaget, før det fremsættes i Folketinget. På denne baggrund skal Erhvervs- og Vækstministeriet anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast til lovforslag senest mandag den 29. september Bemærkninger bedes sendt i elektronisk form til og Nanna Gode Hansen NANNA GODE HANSEN Fuldmægtig Slotsholmsgade DK København K Tlf Tlf. Dir Mobil

33 Maria Houkjær (DEP) Fra: Jette Hartø Sendt: 2. september :30 Til: Jonathan Ramshart Kahlke (DEP); 1-DEP OM3 (enhedspostkasse) Emne: Høring over udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond AppServerName: ESDH-EVM-DEP FA takker for høringen over udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. FA har ikke bemærkninger til høringen. Jette Hartø Direktionssekretær Telefon: Direkte: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Amaliegade København K Besøg os på og abonnér på vores nyhedsmail Download FA s App til iphone og ipad 1

34 Maria Houkjær (DEP) Fra: Ida Sofie Mahneke Jensen Sendt: 4. september :37 Til: Jonathan Ramshart Kahlke (DEP) Emne: Vedr.: Bemærkninger til udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. AppServerName: ESDH-EVM-DEP Til rette vedkommende, Til orientering har Forbrugerombudsmanden ingen bemærkninger til udkast til forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. På Forbrugerombudsmandens vegne Ida Mahneke Jensen BA. Jur. Carl Jacobsens Vej Valby Tlf

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

"Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06

Tom Karstensen <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt Fra: "Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Emne: Høringssvar

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt J.nr. 2008-711-0017 Dato: 27. februar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den Sagsnr.: 3677/173317

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den Sagsnr.: 3677/173317 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den Sagsnr.: 3677/173317 Vedr.: Forslag til Lov om ændring af lov strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren (Statslig medfinansiering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Miljøstyrelsen har ved e-mail af 17. september 2012 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring.

Miljøstyrelsen har ved e-mail af 17. september 2012 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Sagsnr. 2012-00651 Doknr. 9395 Dato 28-09-2012 Svar på høring fra Miljøstyrelsen vedrørende nyt udkast til bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Bemærkning til anbefalingerne fra Sparekassen Bornholms Fond

Bemærkning til anbefalingerne fra Sparekassen Bornholms Fond Martin Poulsen Emne: Bemærkning til anbefalingerne fra Sparekassen Bornholms Fond Til Komiteen for god Fondsledelse I forbindelse med offentliggørelse af forslagene til anbefalinger for god fondsledelse,

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Lovforslag nr. L 46 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond 1. Danmarks Grønne Investeringsfond

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond 2014/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 14/08010 Fremsat den 30. oktober 2014 af erhvervs- og vækstminister

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C E-mail: drf@travelassoc.dk Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads 3 1250 København K E-mail:

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C E-mail: drf@travelassoc.dk Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads 3 1250 København K E-mail: Advokatrådet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: samfund@advocom.dk Assuranceforeningen SKULD Sankt Petri Passage 5,3 1165 Købehavn K E-mail:cph@skuld.com Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Myndigheder 1 2 3 RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har modtaget høring omkring VVM redegørelse for opstilling af vindmøller ved Mejlflak (Århus Bugten)

Læs mere

ENS - Center for Telekommunikation

ENS - Center for Telekommunikation ENS - Center for Telekommunikation Fra: Britt Rasmussen Sendt: 12. juli 201613:24 Til: ENS - Center for Telekommunikation Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K. 8. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K. 8. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 8. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 46 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 46 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 46 Bilag 1 Offentligt NOTAT 24. oktober 2014 14/08036-1 Høringsnotat om udkast til lovforslag om Danmarks Grønne Investeringsfond 1. Indledning Regeringen,

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere