SPEDITIONSRET. udførte transporter. Til sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET. udførte transporter. Til sikkerhed"

Transkript

1 JURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER SPEDITIONSRET NUMMER 13 OKTOBER 2002 Speditørens panteret: Bøjet i neon Aage Krogh-Christoffersen udførte transporter. Til sikkerhed for dette tilgodehavende udøvedes tilbageholdsret i alt gods under speditørens kontrol under henvisning til NSAB 14. Der var tale om neonskilte for en samlet værdi, der langt oversteg, hvad Colorlux skyldte Blue Water. Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg Billede Copyright Spørgsmålet i sagen var således, om tilbageholdsretten, der indgår som en del af speditørens panteret i henhold til NSAB 14, kunne omstødes efter konkurslovens 70. Konkurslovens 70 Denne bestemmelse har følgende ordlyd: Panteret eller anden sikkerhedsret, som ikke er tilsagt fordringshaveren ved gældens stiftelse, eller som ikke er sikret mod retsforfølgning uden unødigt ophold efter gældens stiftelse, kan fordres omstødt, hvis sikringsakten er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. Stk.2. Er pantet stillet til fordel for en af skyldneren nærstående, kan omstødelse ske, hvis sikringsakten under de i stk. 1 angivne omstændigheder er foretaget senere end to år før fristdagen, medmindre det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved pantsætningen blev insolvent. I DETTE NUMMER: Spediørens panteret: Bøjet i neon Succesfuld ITimplementering? Edb-kontrakten er afgørende Det nye forsendelsessystem på edb Vestre Landsret i Viborg afsagde den 29. maj 2002 dom i en retssag, der var anlagt af konkursboet efter selskabet Colorlux Europe A/S (herefter: Colorlux), der fabrikerede lysreklamer og neonskilte, samt Nordisk Factoring A/S (herefter: (Nordisk Factoring), som Colorlux Europe A/S belånte sine fakturaer hos. Sagen var anlagt mod Danske Speditørers medlemsvirksomhed Blue Water Shipping A/S (herefter: Blue Water). Sagen blev behandlet af Vestre Landsret som 1. instans, idet sagen var af principiel karakter. Den 23. februar 2001 blev Colorlux erklæret konkurs. På dette tidspunkt havde Blue Water et tilgodehavende på DKK ,76, der hidrørte fra tidligere Konkursboet efter Colorlux ville ikke anerkende panteretten i NSAB 14 og anlagde herefter retssag mod Blue Water. I forbindelse med retssagens anlæg var parterne dog blevet enige om, at konkursboet deponerede et kontant beløb svarende til Blue Waters tilgodehavende, idet dette beløb trådte i stedet for det tilbageholdte gods, således at godset ikke skulle henstå på lager igennem en langvarig retssag og evt. miste værdi. Bestemmelsen giver mulighed for omstødelse i to situationer: 1. led: Hvis sikkerhedsstillelsen tilsiges efter gælden er stiftet (uanset hvornår sikringsakten er iagttaget), eller 2. led: Hvis sikkerhedsstillelsen tilsiges før eller samtidig med at gælden stiftes, men hvis sikringsakten ikke er foretaget uden unødigt

2 SIDE 2 Speditørens panteret: Bøjet i neon (fortsat) ophold efter gældens stiftelse. En sikkerhedsstillelse er f.eks. et løfte om panteret i gods. Det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen tilsiges, er det tidspunkt, hvor speditøren og kunden indgår en transportaftale, hvori der indgår en henvisning til NSAB. På dette tidspunkt tilsiger kunden en sikkerhedsret overfor speditøren i alt gods, som speditøren i forbindelse med samarbejdet får i hænde. Det tidspunkt, hvor sikringsakten foretages, er det tidspunkt, hvor sp e- ditøren får kontrol over godset. Baggrunden for konkurslovens 70 Baggrunden for bestemmelsens 1. led er, at der op til en konkurs ofte vil ske det, at én eller flere kreditorer begy n- der at kræve sikkerhedsstillelser som vilkår for fortsat at give debitor kredit, når de får anelse om, at en konkurs er på vej. Hvis man accepterede, at debitor frit kunne stille sikkerhed overfor den kreditor, der måtte komme først, eller som debitor har det nærmeste forhold til, da ville der ske en urimelig og tilfældig begunstigelse af én kreditor frem for andre. Derfor bestemmer konkurslovens 70 ganske enkelt, at der kan ske omstødelse af sikkerhedsstillelse for gammel gæld altså gæld, der først stilles sikkerhed for, efter gælden er stiftet. Omvendt er der ikke per definition noget betænkeligt ved, at f.eks. en bank, der skal låne penge til debitorselskabet, samtidig med lånets oprettelse får pant i debitors ejendom, eller at den speditør, der skal transportere al debitorselskabets gods ved samarbejdets påbegyndelse, kræver panteret i alt gods, som han fremtidigt får i hænde. Det er naturligvis en fordel for netop disse kreditorer, at de har den sikkerhed, men der er ikke per definition noget illoyalt overfor de øvrige kreditorer derved, idet alternativet da ville være, at debitorselskabet måske slet ikke kunne få noget lån eller nogen speditør til at arbejde for sig, eller at dette i hvert fald blev betydeligt dyrere. Bestemmelsens 2. led supplerer 1. led. derved, at den tilskynder de kreditorer, der har fået tilsagt sikkerhedsrettigheder i gods, fordringer eller andet, der tilhører debitor, til at foretage sikringsakten så hurtigt som muligt. Dette er hensigtsmæssigt, idet de fleste sikringsakter medfører en vis form for offentliggørelse. F.eks. skal et pantebrev i debitors faste ejendom tinglyses, for at sikringsakten er foretaget. Derved bliver pantebrevet offentliggjort, og debitors øvrige kreditorer får derved mulighed for at få kendskab til sikkerhedsstillelsen. Konkurslovens 70 vs. speditøren Omskrevet til speditionsforhold kan konkurslovens 70 siges at give mulighed for omstødelse som følger: 1. led: Hvis NSAB først indgår i aftaleforholdet overfor speditørens kunde, efter at der er indgået nogle tidligere transportaftaler, eller 2. led: Hvis NSAB er aftalt før eller samtidig med, at gælden stiftes ved de indgåelse af transportaftaler, men hvis speditøren ikke får godset i hænde uden unødigt ophold efter transportaftalernes indgåelse. Det er således ikke nok for speditøren, at kunden lover ham, at han skal have panteret i alt kundens gods. Sp editøren skal også have godset under kontrol. Det øjeblik, hvor speditøren slipper kontrollen med godset f.eks. ved at udlevere det til modtageren har speditøren ikke længere panteret i godset. Og ydermere: Han skal få kontrol med godset uden unødigt ophold, efter at hans krav mod kunden er opstået. Dette sidste led betyder i praksis, at speditøren ikke bare kan lade tiden gå og lade sine ubetalte tilgodehavender vokse uden at gøre noget. Han skal sørge for at få sine tilgodehavender afviklet løbende. Retssagen I retssagen mellem Colorlux og Nordisk Factoring mod Blue Water var situationen således alvorlig for begge parter: En omstødelse ville betyde, at Blue Water måtte opgive sin tilbageholdsret og derefter være henvist til at opgøre sine ubetalte regninger og anmelde gælden som et simpelt krav i konkursboet. Dette ville medføre, at Blue Water blot ville få dividende af kravet forudsat at der overhovedet var midler nok til udbetaling af dividende. Omvendt: Hvis retten fandt, at Blue Waters panteret ikke ville kunne omstødes, ville Blue Water være berettiget til at opretholde sin panteret i godset og ville derefter kunne få udbetalt det beløb, som konkursboet havde deponeret. Der var med andre ord ca. DKK at vinde og kun omkostningerne ved retssagen at tabe for Blue Water. Tidligere retspraksis Idet speditørens panteret og konkurslovens regel om omstødelse af sikkerhedsrettigheder har henholdsvis 93 og 129 år på bagen skulle man tro, at retstilstanden var afklaret. Det forholder sig imidlertid sådan, at der kun er to tidligere offentliggjorte afgørelser på netop dette område. Disse er begge afsagt af Sø- og Handelsretten i henholdsvis 1959 og Samtidig foreligger der en Højesteretsdom fra 1973, hvor et mindretal på 2 af sagens 7 dommere kommer med en udtalelse en dissens der kunne tyde på, at i hvert fald den første af de to Sø- og Handelsretsdomme ikke var korrekt. Ydermere foreligger der norsk retspraksis, hvorved speditørens panteret i et enkelt tilfælde er blevet omstødt med henvisning til, at speditøren reelt agerede som transportør, og ikke udførte traditionelle speditionelle ydelser som indfortoldning, dokumentudstedelse m.v. Dertil kommer, at konkursloven siden sin tilblivelse i 1873 er blevet ændret to gange for så vidt angår bestemmelsen om omstødelse af sikkerhedsrettigheder: I 1960 og Retstilstanden før sagen var således på ingen måde klar. Kurator i konkursboet, der er en særdeles velanskrevet advokat, tog det grundlæggende standpunkt, at to Højesteretsdommere suppleret af norsk retspraksis godt kunne tænkes at veje tungere end to domme fra Sø- og Handelsretten, hvoraf den ene endda lå to lovændringer tilbage. Der var i forbindelse med sagen enighed mellem parterne om, at NSAB var aftalt behørigt, og at Colorlux havde ejendomsretten til det gods, som kom Blue Water i hænde. På dette grundlag blev sagen anlagt.

3 SIDE 3 Speditørens panteret: Bøjet i neon (fortsat) Domsforhandlingen Det var således ikke bare i juridisk forstand en principiel sag. Det var en særdeles principiel sag for Danske Speditører, idet panteretsbestemmelsen i NSAB 14 er ganske afgørende for speditionserhvervet i en tid, hvor konkurserne mere end nogensinde kommer snigende som en tyv om natten. Tilhørerne til retssagen (hvis der havde været nogen) er dog muligvis blevet skuffede, idet der ikke var de mange vidneafhøringer, som man kender fra amerikanske TV-serier om den unge, skarpe forsvarsadvokat, der kæmper for retfærdighed imod alle odds. Domsforhandlingen ved Vestre Landsret var mere af tør, juridisk karakter med fokus på, hvorledes konkurslovens 70 kan fortolkes, hvorledes tidligere retspraksis spiller ind i den forbindelse, og hvad hensynene bag NSAB 14 er. Fra Blue Waters side blev der dog foretaget vidneafhøring af Jørn Bøllund, der under strafansvar skulle fortælle om Blue Waters samarbejde med Colorlux. Et enkelt nervepirrende øjeblik var der, da undertegnede spurgte Jørn Bøllund, om en pause, der havde været i ekspeditionerne af gods lige efter nytår i 2001, kunne siges at være normal eller måske endda typisk. Dette forhold kan have betydning, idet panterettens opretholdelse i hvert fald til dels hviler på, at der skal have været et løbende flow i godsstrømmen. Bøllund svarede imidlertid indledningsvis Nej, sådan vil jeg egentlig ikke sige det og holdt en temmelig lang pause, hvorefter han tilføjede Sådan er det altid efter nytår. Resultatet Det var med stor glæde, at Danske Speditører og Blue Water den 29. maj 2002 kunne konstatere at have fået medhold i sagen. Landsretten afviste at omstøde panterettigheden, idet dommerne bl.a. lagde vægt på, at NSAB 14 havde været aftalt fra starten af, at NSAB 14 er rimeligt begrundet i speditionsbranchens forhold, og at Blue Waters tilgodehavender var blevet afviklet løbende i rimelig og sædvanlig tidsmæssig sammenhæng med de enkelte transporters udførelse. Konkursboet valgte at acceptere dommen, og den er således ikke blevet anket til Højesteret. Det må nu derfor siges at være slået endeligt fast, at sp e- ditørens panteret holder vand i tilfælde af konkurs, forudsat at NSAB 14 er aftalt og finder anvendelse, og forudsat at NSAB 14 er aftalt forud for gældsstiftelsen. Yderligere kræves formodentlig, at der er et normalt flow af gods, der således kommer speditøren i hænde, så snart det er muligt i forhold til kundens handelsaftaler, og at speditøren ikke giver langvarig kredit, men søger sine tilgodehavender afviklet, efterhånden som de opstår. Succesfuld IT-implementering? Edb-kontrakten er afgørende Stine Monefeldt Holm Mange virksomheder oplever implementeringen af IT i virksomheden som en tidskrævende og besværlig proces. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, hvis blot der anvendes de nødvendige ressourcer på at få udarbejdet et gennemtænkt kontraktgrundlag for samarbejdet. Herved kan der spares såvel tid som penge for både kunden og på sigt også for ITleverandøren. Særligt for IT-leverancer er der et stort behov for et gennemarbejdet og struktureret kontraktgrundlag, idet ITleverancen er karakteriseret ved en omfattende række ydelser. Som følge heraf er det ikke muligt umiddelbart at anvende et enkelt retssystem som f. eks. købeloven eller entrepriseretten som udfyldende retsgrundlag for samarbejdet. Hertil kommer at man på dette område fortsat mangler alment accepterede kutymer, handelsnormer og retspraksis, som ellers ville kunne anvendes ved bedømmelsen af en tvist. Denne artikel har til formål at beskrive, hvordan en kontrakt mellem ITleverandøren og kunden ofte vil kunne tage højde for de faldgrupper og problemstillinger, der typisk opleves i et IT-implementeringsforløb. Valg af den rette IT-leverandør Ved valget af IT-leverandør kan virksomheden vælge at basere anskaffelsen på en egentlig udbudsforretning eller blot indhente tilbud fra en eller flere mulige leverandører. Mens udbudsreglerne er pligtige for det offentlige, har også flere private virksomheder på det seneste valgt at basere deres indkøb på principperne i de udbudsregler, som det offentlige anvender. Uanset fremgangsmåde er det vigtigt, allerede når tilbudene indhentes, at gøre leverandøren opmærksom på, hvilket kontraktgrundlag der forudsættes anvendt, og hvilke krav virksomheden stiller til IT-leverancen. Herved afskæres leverandøren fra efterfølgende at kunne kræve vederlag for yderligere tidsforbrug eller eventuel udskydelse i tidsplanen med den begrundelse, at dette ikke var oplyst på det tidspunkt, hvor leverandøren afgav sit tilbud. Projektet skal defineres og aftalegrundlag skal vælges En IT-leverance kan som nævnt bestå af mange elementer, f.eks. hardware, udvikling af specielt tilrettet programmel til virksomheden eller blot indkøb af standardsoftwarepakker. Typisk skal der i forbindelse med indkøbet tages stilling til, hvilke vedligeholdelses- og serviceaftaler der skal knyttes til anskaffelsen, ligesom det ofte skal overvejes om driften af det anskaffede IT skal outsources til leverandøren eller eventuelt en helt tredje aftalepart. Det er i denne fase væsentligt at få valgt et aftalegrundlag, der er målrettet mod det aktuelle projekt, og som tager stilling til netop de problemstillinger og potentielle konfliktsituationer, der kan opstå under implementeringsforløbet. Standardkontrakter eller tilpassede aftaler Ofte vil den virksomhed, der skal anskaffe nyt IT -system, blive præsenteret for IT-leverandørens standardkontrakt, der som regel er forholdsvis ensidig og

4 SIDE 4 Succesfuld IT-implementering? Edb-kontrakten er afgørende (fortsat) i udpræget grad fratager køberen en række af de sanktionsmidler, der er behov for, såfremt IT-leverandøren ikke leverer de ønskede ydelser i rette tid eller stand. Dette kan man som køber imødegå ved selv at præsentere et oplæg til kontrakten. På køberside findes en række udarbejdede standardkontrakter til brug for køb af IT. Et udmærket eksempel herpå er IT-købekontrakt udarbejdet af PLS Rambøll Management. For god ordens skyld skal det dog pointeres, at standardkontrakter aldrig bør anvendes uden de nødvendige tilretninger til det konkrete projekts omstændigheder og forløb. På sigt kan virksomheden spare såvel tid som penge ved at anvende de fornødne ressourcer på at få tilpasset kontraktgrundlaget til det aktuelle projekt eventuelt under dialog med ITleverandøren. Uanset hvem der fremlægger kontraktudkastet, skal man være opmærksom på, at der altid bør være plads til en forhandling af indholdet heri. Hvad skal IT-kontrakten regulere? Edb-kontrakten har overordnet to formål. Dels skal kontrakten kunne fungere som et styringsredskab under implementeringsprocessen, og dels skal kontrakten tage stilling til en række juridiske forhold, f.eks. følgerne af en parts misligholdelse, fordelingen af parternes opgaver og ansvar i projektet og rettighederne til de ydelser, der leveres under aftalen. Kontrakten som styringsredskab Anskaffelse af edb er karakteriseret ved et ofte kompleks anskaffelsesforløb, hvorfor der i den indledende fase vil være et behov for at få defineret eller præciseret køberens forventninger, ønsker og krav til systemet. Det vil ofte være således, at der på det tidspunkt, hvor kontrakten underskrives, alene foreligger et foreløbigt grundlag, som parterne gennem udarbejdelsen af detailspecifikationerne skal give den fornødne detaljeringsgrad. En typisk fordeling af ansvaret vil bestå i, at kunden påtager sig ansvaret for at få repræsenteret sine specifikke behov i virksomheden, mens leverandøren må påtage sig ansvaret for, at de systemer, der leveres, lever op til generelle krav som f.eks. almindeligt kendte behov i den givne branche. I denne fase bør der ligeledes tages stilling til, hvorledes der skal forholdes, såfremt parterne ikke kan opnå enighed om den endelige udformning af den detailspecifikation, der skal danne grundlag for det videre programmeringsarbejde i projektet. Det må således afklares, om der skal betales for det hidtidige udførte arbejde, og hvem der skal have rettighederne til den foreløbige detailspecifikation, der foreligger, såfremt samarbejdet allerede på dette stadie skal bringes til ophør. Efter afsluttet programmeringsarbejde vil begge parter ofte have svært ved at overskue, hvorvidt leverancen rent faktisk stemmer overens med det aftalte, og dermed om systemet i juridisk henseende er leveret eller ej. Spørgsmålet kan søges afklaret ved gennemførelse af en såkaldt afleveringsprøve, som tjener til IT-leverandørens dokumentation for, at leverancen er kontraktmæssig. Prøven bør afspejle den fremtidige normale drift, således at flest mulige fejl kan konstateres under prøve. Tidspunktet for en godkendt overtagelsesprøve anvendes endvidere ofte som det retlige skæringspunkt for spørgsmål vedrørende risikoens overgang, starttidspunkt for garantiperiode og reklamationsfrister, forfaldtidspunkt for en del af købesummen samt fortabelsen af visse indsigelsesmuligheder overfor fejl. Kontraktens juridiske regulering Udover at fungere som styringsværkstøj skal edb-kontrakten naturligvis indeholde en nærmere præcisering af de rettigheder og pligter, der påhviler den enkelte part. Kontrakten skal således beskrive, hvilke beføjelser parterne har i de enkelte tilfælde af forsinkelser og i tilfælde af mangelfulde leverancer fra ITleverandøren. En ofte anvendt sanktionsmulighed i de fleste kontraktforhold er ophævelsen og dermed tilbagelevering af købsgenstanden og købesummen. Under et IT-implementeringsforløb vil en ophævelsesadgang imidlertid ofte medføre vidtrækkende og uheldige konsekvenser for begge parter, som allerede har investeret betydelige ressourcer i projektet. Derfor bør IT-kontrakten indeholde en række sanktionsmuligheder, som kan tages i anvendelse før en eventuel ophævelse. F.eks. kan kontrakten indeholde bestemmelser, hvor køberens hæveret for det første er betinget af, at IT-leverandøren forinden ophævelsen har afhjulpet fejl og mangler inden en vis given frist. Afhjælpningspligten kan eventuelt kompenseres med en mulighed for at pålægge ITleverandøren en dagsbod. I tillæg hertil vil køberen ligeledes ofte tillægges mulighed for at rejse et erstatningskrav mod IT-leverandøren. Der vil omvendt også kunne være behov for at regulere IT-leverandørens sanktionsmuligheder overfor køberen, herunder hvilke muligheder leverandøren har for at stille projektet i bero eller ligefrem hæve kontrakten, såfremt køberen ikke bidrager rettidigt med sine ydelser til projektet. Et vigtigt reguleringstema i kontrakten er spørgsmålet om rettighederne til det programmel, der udvikles under projektet. Hvis parterne intet har aftalt, vil udgangspunktet være reguleringen i ophavsretsloven. Hvis det ikke er aftalt, at programrettighederne kan overdrages, forhindrer ophavsretten, at dette efterfølgende kan ske uden leverandørens forudgående samtykke. Dette kan være et alvorligt problem i en situation, hvor køberen f.eks. står foran at skulle sælge sin virksomhed. En anden ophavsretlig problemstilling for køberen vil være at tage højde for behovet for efterfølgende videreudvikling af programtilretningerne. Hvis intet er aftalt, må kunden som hovedregel ikke selv eller gennem anden ITleverandør foretage videreudvikling uden rettighedsindehaverens samtykke. Der er således skabt en situation, hvor kunden er meget afhængig af den konkrete samarbejdspartner, hvilket bør forebygges i kontrakten. Afslutningsvis skal det nævnes, at kontrakten endvidere bør indeholde bestemmelser om parternes pligt til at hemmeligholde oplysninger, som man har fået adgang til gennem projektet,

5 SIDE 5 Succesfuld IT-implementering? Edb-kontrakten er afgørende (fortsat) samt bestemmelser vedrørende løsning af tvister. Afsluttende bemærkninger Ovennævnte er blot et udpluk af en lang række af de problemstillinger, som såvel køber som leverandør af ITløsninger skal tage højde for såvel forud for som under implementeringen af IT-systemet. Før anskaffelsen skal køber være opmærksom på de fordele, en udbudsprocedure kan give, men samtidig er det væsentligt at være bevidst om de omkostninger og det behov for ressourcer, der er knyttet til denne indkøbsform. Dernæst skal det overvejes, hvorvidt køberen vil lade et udkast til kontrakt udarbejde, således at potentielle leverandører kan præsenteres for denne. Herved kan køberen i større grad påvirke kontraktens indhold i forhold til den situation, hvor IT-leverandøren fremlægger dennes standardkontrakt. Det nye forsendelsessystem på edb Martin Aabak Der er ingen tvivl om, at EU s forsendelsessystem er centralt for den europæiske integration og har stor betydning for de europæiske virksomheder. Systemet indebærer en midlertidig suspension af told og afgifter, der normalt er pålagt de indførte varer. Forsendelsessystemet giver således en vis fleksibilitet i varestrømmene og mulighed for toldbehandling, der hvor varerne skal forbruges, og ikke hvor de indføres. Hvert år udstedes omkring 18 mio. forsendelsesdokumenter, som vedrører told- og afgiftsbeløb på flere milliarder euro, og der er intet der tyder på, at anvendelsen af EU s forsendelsessystem trods de store problemer mindskes over årene. Problemer ved det gamle forsendelsessystem I årevis har erhvervet i almindelighed og transportbranchen i særdeleshed efterlyst andre og bedre regler for afvikling af EU s forsendelser. Reglerne bevirker en ensidig placering af ansvaret for uafsluttede forsendelsesdokumenter og deraf følgende afgiftsbetaling hos speditøren eller den importerende virksomhed på objektivt grundlag (dvs. ansvar uden skyld), ligesom toldmyndigheder rundt om i Europa har været stærkt kritiseret for deres manglende kontrolforanstaltninger og behandling af ordningen i øvrigt. Kritikken har særligt rettet sig i mod toldmyndighedernes lange svartider ved behandlingen af forsendelsesdokumenter. I det nuværende papirsystem er det ikke unormalt, at et forsendelsesdokument kan være op til 1 år om at blive konstateret uafsluttet med deraf følgende betalingspligt for den hovedforpligtede på et tidspunkt, hvor denne står med ganske få muligheder for at forfølge et eventuelt regreskrav hos den ansvarlige part, som har forsømt sig imod at afslutte de relevante dokumenter. Undersøgelsesudvalget Europa Parlamentets svar på erhvervets kritik udmøntede sig blandt andet ved nedsættelse af et midlertidigt undersøgelsesudvalg i 1997, hvis konklusioner blev givet ved Tomlinsonrapporten. Rapporten var stærk kritisk overfor kommissionens administration. Som svar på rapportens kritik udarbejdede kommissionen en handleplan for forsendelser og en reform af forsendelsesprocedurerne. Som et centralt element i ændringerne af forsendelsesprocedurerne indføres der nu regler for overgangen til edb. Danmark tilslutter sig det nye edbbaserede forsendelsessystem (New Computerised Transit System (NCTS)), den 2 december NCTS National Computerised Transit System NCTS er populært sagt et computeriseret forsendelsessystem, der ved avancerede computersystemer og elektronisk databehandling skal lette og effektivisere forvaltningen, således det tungere baserede papirsystem med Et generelt råd er så vidt muligt at undgå at basere samarbejdet på standardkontrakter, idet disse ofte ikke passer til projektet uden en række ændringer. Afslutningsvist skal jeg ikke undlade at henlede den interesserede læsers opmærksomhed på Danske SpedIT ø- rers hjemmeside hvor der kan findes yderligere uddybende kommentarer til IT-standardkontrakt udarbejdet af PLS Rambøll Management. dertil hørende forsinkende elementer kan begrænses mest muligt. Den erklærede målsætning med indførelse af NCTS er: at gøre forsendelsesproceduren mere effektiv, at forebygge og opdage svig, at fremskynde transaktioner under forsendelsesprocedurerne og gøre dem mere sikre. I første omgang vil det edb-baserede system ikke dække forenklede procedurer for transport af varer ad luft- og søvej, jernbane samt gennem rørledninger, hvor man hovedsageligt anvender transportørens egen dokumentation, men vil alene være koncentreret omkring transport ad vej. Implementeringen Introduktionen af NCTS vil ikke blive realiseret på en gang. Der vil være tale om en overgangsperiode, hvor det papirbaserede system og NCTS vil blive anvendt sideløbende med henblik på løbende at tilpasse systemerne og gradvist udvide NCTS til at være tilgængeligt ved samtlige toldkontorer i alle lande frem til midten af Erhvervet har i nærværende fase udtrykt en vis bekymring for de omkostninger, som er forbundet med indførelsen af NCTS, idet umiddelbare undersøgelser tyder på, at indførelsen og tilpasningen af diverse edb-systemer hos den importerende virksomhed eller hos dennes underleverandør vil indebære betydelige investeringer i udvikling samt løbende brugerbetaling. Der

6 SIDE 6 Det nye forsendelsessystem på edb (fortsat) arbejdes for nærværende på at finde en løsningsmodel, der skulle gøre det væsentligt billigere for erhvervet at indføre det nye edb-baserede toldsystem. Endelig skal det bemærkes, at der med indførelsen af NCTS ikke er sket nævneværdige ændringer i hæftelsesforholdet, således at den hovedforpligt e- de, hvilket i praksis vil sige - speditørerne eller den importerende virksomhed - stadigvæk hæfter på objektivt grundlag. Såfremt der ønskes nærmere oplysninger omkring de konkrete procedurer bag NCTS samt reglerne i almindelighed, står Juridisk Afdeling naturligvis til rådighed, ligesom der henvises til Told og Skattestyrelsens website Søg efter NCTS for nærmere information.

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter Dias 1 Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Enhver forsinkelse væsentlig i handelsforhold, kbl.

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009

Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009 Insolvenssagen Phoenix Kapitaldienst GmbH Kreditorinformation pr. 02. marts 2009 1. Insolvensplan indsigelse mod bekræftelse af planen Forbundsdomstolen har med kendelse af 5. februar 2009 (modtaget af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere