2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 Referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 blev godkendt uden bemærkninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 Referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 blev godkendt uden bemærkninger."

Transkript

1 Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord den 5. oktober 2010 I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Fødevareforbundet (næstformand) Forhandlingssekretær Morten Fischer Nielsen, Fagligt Fælles Forbund Forhandlingssekretær Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF Chefkonsulent Finn Jeppesen Kemp, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Chefkonsulent Annette Hoffmann, Dansk Industri Faglig sekretær Bjarne Larsen, Serviceforbundet Konsulent Tommy Jensen, Fødevareforbundet NNF Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Arbejdsmiljøkonsulent Kristine Jensen, Fagligt Fælles Forbund Hanne Lindberg Greisen, Fællessekretariatet (referent) Der er afbud fra: Direktør Johnny Ulff Larsen, GLS-A (formand) Afdelingschef Anne Marie Hagelskjær, GLS-A Forhandlingssekretær Hanne Gram, Fagligt Fælles Forbund Forstfuldmægtig Thorsten Søndergaard Larsen, Skov og Naturstyrelsen Faglig sekretær Jette Andersen, HK Chefkonsulent Anne-Marie Hansen, Landbrug og Fødevarer Chefkonsulent Harry Hansen, Dansk Industri Sekretariatsleder Anne-Sofi Søgaard Christensen, Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 Referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 blev godkendt uden bemærkninger. 3. Meddelelser - Regnskab for 2009 Rigsrevisionen har haft nogle enkelte spørgsmål til BAR Jord til Bords regnskab for Spørgsmålene er besvaret, men Fællessekretariatet har endnu ikke fået en endelig bekræftelse på, at regnskabet er godkendt. Rigsrevisionen har dog i skrivelse af 25. august 2010 oplyst følgende: Rigsrevisionen har ved den afsluttende revision vurderet, at ledelsen i branchearbejdsmiljørådet på en tilfredsstillende måde har sikret, at der er foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godkendelsen af regnskabet, hvilket medvirker til at sikre, at regnskabet er rigtigt. Rigsrevisionen har ikke ved gennemgangen af det modtagne svar og afstemning konstateret væsentlige fejl og mangler i branchearbejdsmiljørådets regnskab.

2 2 - BAR Kontaktmøder Arbejdstilsynet introducerer en ny model for de kontaktmøder, der afholdes med BAR ene. Der afholdes et møde om året, som holdes i fjerde kvartal. I møderne vil deltage en tilsynschef, der vil kunne fortælle om den pågældende branche, herunder f.eks. hvad der ligger bag ved Arbejdstilsynets reaktionstal. Derudover vil en kontorchef fra Vidensgrundlag deltage samt en medarbejder. Der vil blive forelagt relevant materiale i form af ulykkestal, tal for sygdomme, påbud mm. Endvidere vil Arbejdstilsynet informere om relevante indsatser eller andre relevante nyheder. BAR Jord til Bord ser positivt på forslaget til nyt indhold i møderne med Arbejdstilsynet. - Indsats over for børn og unge Børn og unges arbejdsmiljø er et område, som Arbejdsmiljørådet har valgt at sætte særlig fokus på. I den forbindelse er der udarbejdet to rapporter af forskere fra Center for Ungdomsforskning. Rapporterne sætter fokus på, dels hvordan de unge selv oplever sikkerheden på arbejdet, og hvordan de bliver instrueret i sikker adfærd, og dels hvordan virksomhedsledere og andre ansvarlige introducerer de unge til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Rapporterne er lavet som interviewundersøgelser og kan hentes på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. De hedder henholdsvis Spænd hjelmen og Så kører det bare. - Arbejdsmiljøprisen Sidste frist for indstilling af virksomheder til arbejdsmiljøprisen var den 30. september Arla Foods gul ost mejerierne er indstillet af Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg i kategorien arbejdsulykker. Prisen uddeles på arbejdsmiljødagen, som i år afholdes den 2. december 2010 hos Boyesen på Axelborg. Rådet tager orienteringen til efterretning. 4. Projektoversigt for 2010, herunder underudvalgenes tilbagemelding om de forventer at bruge den tildelte ramme Den udsendte projektoversigt blev gennemgået. Der var stadig en del uforbrugte midler. Projektoversigten vil blive påført en fællesudgift på kr., som er afsat til opdatering og drift i tre år af Unge portalen. Fællessekretariatet havde modtaget en henvendelse fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, der spurgte om, SAU og MIA forventede at anvende alle de tildelte midler, ellers havde JAU mange forslag til projekter, som ikke kunne realiseres pt. på grund af manglende midler, og man ville derfor gerne overtage eventuelt ikke forbrugte midler for Samtidig var det usikkert, om BAR ene, på grund af de ændrede regler i 2011, ville få lov til at beholde de ikke forbrugte midler for 2010, sådan som det havde været praksis tidligere. Annette Hoffmann vil gerne afvente med at ansøge om nye projekter indtil virksomhederne havde meldt ud, hvad de så som kommende arbejdsmiljøudfordringer, og hvilke områder man gerne vil arbejde videre med. Hun var derfor indstillet på, at JAU kunne låne penge af SAU. SAU var ikke indstillet på at forære midlerne til JAU, da SAU kunne fremskynde processen med at klarlægge, hvilke projekter man ville igangsætte, såfremt det ikke var muligt at overføre midlerne til 2011.

3 3 Vagn Henriksen oplyste, at JAU ikke havde intentioner om at låne projektmidler fra de to andre underudvalg. Torben Rentzius oplyste, at MIA i forvejen skylder kr. til SAU, som betales tilbage i Man ønskede ikke at låne yderligere midler, og de midler, som MIA havde på nuværende tidspunkt, ville blive anvendt til projekter i år. Rådet tog orienteringen om projektoversigten og de resterende midler i 2010 til efterretning. Arbejdstilsynet har ved skrivelse af 7. oktober 2010 oplyst følgende vedr. overførsel af midler fra 2010 til 2011: De midler, der er fordelt som tilskudsramme til de enkelte BAR i 2010, men som der ikke er disponeret over i form af godkendelse af konkrete projekter inden udgangen af 2010, kan videreføres hos det enkelte BAR til anvendelse i 2011, såfremt anvendelsen af disse midler er beskrevet i de planer og budgetter, der udarbejdes for Punkt 5. Ændringer på BAR-området Som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi er der aftalt en omprioritering af partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet, hvilket bl.a. betyder, at midlerne til parternes arbejdsmiljøindsat reduceres med 50,4 mio. kr. årligt. Der vil i 2011 være 50 mio. kr. til partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet. Af de 50 mio. kr. vil branchearbejdsmiljørådene få tildelt 35 mio. kr. Heraf anvendes 6,6 mio. kr. til grundtilskud ( kr. til hvert BAR). Der er således 28,4 mio. kr. til fordeling mellem BAR ene til projekter. BAR Jord til Bords andel udgør ca. 8 9 pct. af de samlede midler. Hvis dette også holder stik i år, vil BAR Jord til Bord modtage mellem 2,27 mio. kr. og 2,55 mio. kr., der skal fordeles efter fordelingsnøglen. Ændring af Arbejdsmiljøloven: I forbindelse med reduceringen af partsmidlerne bebudede beskæftigelsesministeren, at der vil ske ændringer af Arbejdsmiljøloven. Lovforslag om ændring af lov om arbejdsmiljø har været i høring. (Lovforslaget blev fremsat den 6. oktober 2010). Målet med lovændringen er, at branchearbejdsmiljørådenes indsats i højere grad bliver målrettet de enkelte virksomheder. Indsatsen skal fokuseres på opgaver som udarbejdelse af branchevejledninger og informationsmaterialer, som kan bruges direkte i virksomhederne. Branchearbejdsmiljørådene vil således fremover alene kunne deltage i særlig virksomhedsrettede aktiviteter inden for branchen. For at styre og koordinere partsindsatsen foreslås en ny proces, hvorefter alle branchearbejdsmiljørådene fremover hvert år skal udarbejde en strategisk plan for det kommende års indsats. Planen skal sikre, at branchearbejdsmiljørådenes arbejde er virksomhedsrettet og relevant. Med planen skal følge et budget. Branchearbejdsmiljørådene skal hvert år afgive en redegørelse om virksomheden det forgangne år.

4 4 Som i dag skal det enkelte branchearbejdsmiljøråd aflægge regnskab til Arbejdstilsynet for de udbetalte midler. Regnskaberne revideres af Rigsrevisionen. Den foreslåede proces forventes at forenkle procedurerne for udbetaling og afregning af midler til branchearbejdsmiljørådene. Loven vil træde i kraft den 1. januar Rådet tog orienteringen til efterretning. Rådet havde endvidere en drøftelse af, hvad der skulle forstås ved virksomhedsrettede aktiviteter, samt hvordan man fik virksomhederne til at tage ejerskab til projekterne og derved sikre, at projekternes resultat blev anvendt på virksomhederne. Der var enighed om, at det var lettere at få de større virksomheder til at involvere sig i projekterne og tage ejerskab, mens det var sværere for små virksomheder at afsætte de nødvendige ressourcer. Der var enighed om, at der formentlig lå en administrativ lettelse i den nye procedure, hvilket var positivt. Punkt 6. Branchearbejdsmiljørådenes ideer og forslag til: Mere synergi og effekt i arbejdsmiljøindsatsen Kristine Jensen gennemgik kort BAR-KU s oplæg til mere synergi og effekt i arbejdsmiljøindsatsen. Oplægget indeholdt bl.a. en række konkrete forslag til, hvad BAR ene kan gøre for at styrke det indbyrdes samarbejde. Endvidere indeholder oplægget forslag til styrket samarbejde mellem BAR ene på den ene side og Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på den anden side. Rådet tog orienteringen til efterretning og var enig om at støtte op omkring Branchearbejdsmiljøudvalgenes koordineringsudvalgs forslag til mere synergi og effekt i arbejdsmiljøindsatsen. Der var enighed om, at BAR ene skulle ville noget med samarbejdet, når man gennem fælles projekter indgik i sådanne. Endvidere var der enighed om, at det var vigtigt, at et samarbejde kan dokumentere konkrete økonomiske fordele for BAR Jord til Bord. Punkt 7. Regeringen fremlagde den 24. september 2010 deres forslag til en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen Nye veje til et bedre arbejdsmiljø. De prioriterede områder vil frem til 2020 fortsat være ulykker, hvor alvorlige ulykker skal reduceres med 25 pct. Psykisk arbejdsmiljø, hvor der skal være 20 pct. færre belastede i 2020 og muskel-skeletbesvær, hvor der ligeledes skal ske en reduktion på 20 pct. Endvidere skal virksomhederne fortsat arbejde med arbejdsmiljøproblemer, som ikke er prioriterede, men som er et problem inden for den enkelte branche. Derudover indeholder strategien 18 konkrete forslag til tiltag. Et af forslagene er, at Arbejdstilsynet vil iværksætte en uvildig undersøgelse, der skal se på, hvordan virksomhederne lettere kan få bedre information og vejledning om arbejdsmiljø, f.eks. fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene, rådgivere og de certificerende organer. Når resultaterne af undersøgelserne ligger klar, tager regeringen stilling til, hvilke initiativer de skal iværksætte. Resultatet af denne undersøgelse vurderes at kunne få betydning for BAR enes fremtidige arbejde.

5 5 Arbejdsmiljørådet får mulighed for at udtale sig om strategien, inden beskæftigelsesministeren indleder forhandlinger med de politiske partier. Arbejdsmiljørådets udtalelse skal foreligge seneste den 28. oktober Rådet tog orienteringen til efterretning. Rådet fandt, at det var tvivlsomt, om alle 18 forslag kunne betegnes som en strategi. Der var i højere grad tale om nye bestemmelser i forhold til myndighedens opgaver. Endvidere manglede der i oplægget oplysninger om i forhold til hvad, reduktionsmålene skulle måles. Punkt 8. Orientering fra BAR Jord til Bord Arbejdsmiljøuddannelsen samt kort orientering om de nye regler vedr. virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde Torben Rentzius Jans orienterede kort om BAR Jord til Bords nye arbejdsmiljøuddannelse. De 24 timers uddannelse ville foregå som to dages internat kursus efterfulgt af en enkelt kursusdag. Mellem internatkurset og kursusdagen skulle deltagerne udarbejde en hjemmeopgave. Med hensyn til kursusaktiviteter i 2010 var der på det grønne område gennemført to kurser, mens 1 blev aflyst. På SAU s område var gennemført et kursus, mens et var blevet aflyst. MIA havde gennemført tre kurser og aflyst et. I 2011 var der planlagt tre kurser for JAU, to for SAU og fire for MIA. Annette Hoffmann oplyste, at for at kunne overholde tre måneders grænsen for uddannelsens gennemførelse efter nyvalg, havde man i slagteribranchen indgået en partsaftale, hvor man henstillede til, at der kun blev foretaget valg til arbejdsmiljøorganisationen to gange om året. Såfremt arbejdsmiljørepræsentanter ophørte deres virke uden for de ordinære valg, opfordrede parterne til, at arbejdsmiljørepræsentanter fra andre områder så vidt mulig varetog opgaven, indtil man nåede hen til de anbefalede valgtidspunkter. Rådet havde en drøftelse af suppleringsuddannelsen på henholdsvis to dage det første år og 1½ dag de efterfølgende år. Det var vigtigt at sikre kvaliteten også i denne uddannelse. Fra arbejdstagerside frygtede man, at arbejdsmiljørepræsentanter fra især mindre virksomheder ikke ville komme på uddannelse. Der var enighed om, at suppleringsuddannelsen tages op i BAR Jord til Bord i foråret 2011 med henblik på en vurdering af, hvorvidt BAR Jord til Bord Arbejdsmiljøuddannelsen skal tilbyde denne uddannelse. Punkt 9. Orientering fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg Kristine Jensen oplyste på vegne af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, at man bl.a. var i gang med følgende projekter: Information om lovpligtigt eftersyn af maskiner og udstyr Netbaseret APV Dødsulykker. Annette Hoffmann oplyste på vegne af Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, at man bl.a. var i gang med følgende projekter: Nyt kortlægningsværktøj til EGA Et nyt modul under SAU portalen, der skal handle om instruktion

6 6 Et projekt om intern kørsel inden for kødindustrien. Torben Rentzius Jans oplyste på vegne af Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, at man bl.a. var i gang med følgende projekter: Indarbejdelse af Lean i arbejdsmiljøet Pas på din krop grundig instruktion og vejledning i ergonomi Få et større overskud i hverdagen fokus på KRAM faktorerne Håndtering af vedligeholdelse. Rådet tog orienteringen til efterretning. Punkt 10. Mødekalender Rådet vedtog mødekalenderen med følgende ændring. Mødet den 31. maj 2011 ændres til den 24. maj Revideres mødekalender er vedlagt referatet. Punkt 11. Eventuelt Næste rådsmøde afholdes den 6. december 2010 på Axelborg i København. Mødet afsluttes med julefrokost. Mødet sluttede kl

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (formand) Direktør Johnny Ulff Larsen,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen Arbejdstilsynet, 11. maj 2006 INDHOLD Baggrund.............................................

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere