Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Læringsaktiviteter- og indsatser It-læring Medborgercentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Læringsaktiviteter- og indsatser It-læring Medborgercentre"

Transkript

1 Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker De strategiske indsatsområder for 2013 på folkebiblioteksområdet er udmeldt. Et revideret ansøgningsskema er undervejs. Initiativerne følges op i august med to workshops, en på Sjælland og en i Jylland, som forberedelse til ansøgningsrunden 1. november De to dage indeholder træning i en innovationsproces fra den løse idé til den skarpe ansøgning ved konsulent fra DR s programudvikling, Lars Trudsø. Læringsaktiviteter- og indsatser Bogstart har fået satspuljemidler til en fire-årig forlængelse af programmet, som løber fra 2013 til Rammerne for den nye aftale meldes ud efter sommerferien. Derudover igangsætter Kulturstyrelsen følgeforskning af programmet, så effekten af indsatsen kan dokumenteres. I efteråret afholdes to seminarer, et på Sjælland og et i Jylland, for de formidlere, der i dag er en del af Bogstartsprogrammet. Styrelsen har desuden modtaget 1,5 mio. kr. til udvalgte projekter i Læselystprogrammet. Det betyder, at Forfatterskolen for Unge i Brønderslev, Orlaprisen og Smart-Parat-Svar modtager støtte igen i år. Lektier Online har i det forgangne år hjulpet med lektie- og eksamensforberedende opgaver. I foråret har Lektier Online indledt et samarbejde med it-virksomheden KMD, der giver medarbejderne mulighed for at skifte arbejdstid ud med lektiehjælp, mens de sidder på deres egne arbejdspladser. Torsdag d. 16. august åbner Det Kongelige Bibliotek op for et call-center i København. Med det nye samarbejde forventer Lektier Online at kunne hjælpe endnu flere børn og unge med deres lektier. It-læring Succesen fra sidste år med Seniorsurfdag følges op med en ny kampagnedag d. 13. september. Der er p.t. 120 tilmeldte institutioner. Første bølge i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi løber af stablen allerede i år, med nye løsninger 1. december. Styrelsen er repræsenteret i en fællesoffentlig arbejdsgruppe om kommunikationsindsatsen. Forberedelserne af bl.a. bibliotekernes vejledning af borgerne er i gang. Fra september udbydes nye to-dages seminarer i den anvendte it-pædagogiske metode. I Projekt It-hjælp til virksomheder arbejder Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen p.t. sammen med seks pilotbiblioteker om at kvalificere projektet. En national udrulning forberedes til efteråret. Fra 1. juli til udgangen af 2012 eller så længe, der er penge i puljen - modtager Kulturstyrelsen løbende ansøgninger til etablering af it-caféer under //Nethoodprogrammet. Der er p.t. i alt 22 biblioteker i eller i nærheden af udsatte boligområder, der har etableret //Nethood-caféer. Medborgercentre Den 26. september markeres afslutningen på programmet for medborgercentre med en konference i Vollsmose Kulturhus. Formålet er at formidle essensen af medborgercentrenes relevante erfaringer og at pege på potentialer, der kan indgå i fremtidens folkebibliotek. Der sendes invitationer ud til alle kommuner primo august. Centralbiblioteksområdet Rapport og regnskab for centralbibliotekernes opgaver i 2011 er netop indkommet. Afrapporteringen bliver i år genstand for en lidt grundigere analyse end hidtil, idet

2 Styrelsen i samarbejde med Rambøll-Management får udarbejdet en fælles benchmark-analyse som grundlag for udvikling af arbejdet. De gældende rammeaftaler med centralbibliotekerne udløber med udgangen af 2013 Derfor indledes allerede nu forberedelsen af, hvad en ny aftale fra 2014 skal indeholde. Den første drøftelse med CB-cheferne finder sted primo september. Kørselsordningen Den nationale kørselsordning, som trådte i kraft 1. januar 2004, skal i 2012 sendes i EU-udbud. Udbuddet vil blive offentliggjort på Styrelsens hjemmeside primo juli, og der sigtes mod at have indgået en ny kontrakt med en leverandør 1. oktober Nye internationale katalogiseringsregler Bibliografisk råd har udarbejdet en rapport om nye internationale katalogiseringsregler. Rapporten bliver sendt til høring hos bibliotekerne, før der tages beslutning om eventuel dansk overgang til nye katalogiseringsregler. Biblioteksbarometeret 2012 nu med endnu flere biblioteker Kulturstyrelsen har i foråret 2012 indsamlet oplysninger til biblioteksbarometeret fra både folke- og forskningsbiblioteker. Som noget nyt i år, er Biblioteksbarometeret også blevet udsendt til alle uddannelsesbiblioteker i Danmark, hvilket betyder, at Biblioteksbarometeret i år samlet set er blevet udsendt til over 400 biblioteker. Biblioteksbarometrene vil snarest blive offentliggjort på Styrelsens hjemmeside. Modelprogram for nyt bibliotekskoncept Projektet Modelprogram for nyt bibliotekskoncept, der har fået tilskud fra Realdania har i foråret forberedt udviklingen af modelprogrammet. Med rådgivning fra SIGNAL arkitekter er projektet klar til et intenst år frem mod lancering af et innovativt og dynamisk modelprogram. Dette er til brug for kommuner, bygherrer og biblioteker, der skal bygge nyt og nyindrette bibliotekernes fysiske rum. Der planlægges en Kickoff-konference til oktober med bred deltagelse fra bibliotekerne og bibliotekernes interessenter. DDB Det forventes, at organiseringen af styregruppe og koordinationsgruppe fastlægges i løbet af august. Umiddelbart derefter skal arbejdsgrupperne sammensættes. Der opslås en stilling som sekretariatschef i løbet af juli måned, og når stillingen er besat påbegyndes arbejdet med etablering af det øvrige sekretariat. Koordinationsgruppen skal i løbet af efteråret drøfte og tage stilling til de første initiativer, herunder en implementeringsplan for resten af Styregruppen skal også godkende et budget for 2013, og undergrupperne i DDB skal dannes. bibliotek.dk Den væsentligste udviklingsaktivitet på bibliotek.dk i 2012 er migrering til databrøndsog en ny brugergrænsefladeteknik. Det knokles hårdt med dette, men der er også andre ting på paletten: der er netop aftalt udvikling af en simpel app til Iphone. Det er i et "bogmærke" til den eksisterende mobilversion af bibliotek.dk. En anden nyudvikling er beta-projektet med Videnskabelige artikler på bibliotek.dk, hvor der de to første måneder er blevet formidlet artikler til bibliotekernes brugere. Lånesamarbejde Der en en revison af Retningslinjer for Lånesamarbejde undervejs og der afholdes en workshop for nøglemedarbejdere ultimo august. Herefter sendes et udkast til offentlig høring og processen afsluttes med at retningslinjerne forelægges Biblioteksrådet.

3 På et møde i den internationale standardorganisation ISO er aftalt at Danmark laver forslag til ny standard for udveksling af fjernlånstransaktioner i samarbejde med andre aktører. Dette vil Kulturstyrelsen arbejde med de kommende måneder.

4 Fag- og forskningsbibliotekerne DEFF-sekretariatet DEFF-sekretariatet har i første halvår af 2012 arbejdet på lancering og den første implementering af den nye DEFF-strategi. Efter sommeren skal sekretariatet bl.a. arbejdet med open access indsatser i forlængelse af Uddannelsesministerens udmelding på området, planlægning af DEFF strategikonference og udarbejdelse af grundlag for udpegning af ny DEFF-styregruppe fra 1. januar DEFF s programgrupper Projekterne i DEFF koordineres af fire programgrupper med egne handlingsplaner. DEFF s programgrupper arbejder videre ud fra handlingsplanerne. Blandt de større projekter er dokumentleveringsprojektet, der giver adgang til bestilling af videnskabelige artikler gennem fjernlån. Med det nuværende aktivitetsniveau vil der blive leveret ca artikler på et år. Dette betyder, at der efter sommeren skal rettes henvendelse til forlagene om en forretningsmodel, der kan gøre projektet til en permanent aktivitet. Projektet Embedded librarianship er et element i DEFF s strategi over for nye målgrupper. Til efteråret skal der bl.a. arbejdes med skabelse af adgang for 5-10 virksomheder til licensbelagte videnressourcer, afprøvning af metoder for anvendelse af disse samt udvikling af forretningsmodeller. I programgruppe C undersøges mulige publiceringsstrategier for early career-forskere. Der skal etableres en vidensplatform i dialog med forskerne og efter sommerferien skal den i brugertest på bibliotekerne. Programgruppe B arbejder med etableringen af et såkaldt Advisory Board, der skal sparre med uddannelsesbibliotekerne om, hvordan de kan bidrage til at kvalificere studerendes akademiske og metodiske tilgang. De første møder afholdes efter sommerferien. Programgruppen står også bag tænketanken for digital dannelse, der afholder næste møde den 14. september. I regi af programgruppe A har Professionshøjskolerne fået tilskud til endnu en sektorløsning i projektet Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing". Visionen er at skabe adgang via en sektorspecifik grænseflade til alle de ressourcer som studerende og undervisere efterspørger. Der anskaffes fælles bibliotekssystem (OLS), databrønd og metadataløsning inklusiv linkresolver. Tre professionshøjskoler er i luften med løsningen og resten kommer efter sommerferien. DEFF Licenser DEFF Licenser holder for fjerde år i træk DEFF Online den 25. september 2012 for DEFF-konsortiets medlemmer og 36 indbudte leverandører. I tilknytning til seminaret er der arrangeret en leverandørudstilling samt efterfølgende reception. Vi har været heldige at kunne invitere Professor Carol Tenopir fra University of Tennesse og School of Informationscience som keynote speaker. Der vil være præsentationer af alt lige fra e-bøger, open access til psykologi, sygepleje og management. DEFF Licenser har fået nyt helpdesksystem, hvori al sagsbehandling fremover vil foregå. Udover de umiddelbare gevinster i form af større overblik og gennemsigtighed i sagsforløbene, vil det nye helpdesk system også blive benyttet som en platform for videndeling, information fra DEFF Licenser, samt den nyeste information fra forlagene, bl.a. tilbud om nye produkter.

5 Indtægtsdækket virksomhed på licensområdet DEFF har indført indtægtsdækket virksomhed (IV) på licensområdet for institutioner udenfor de tre opdragsgivende ministerier. Beslutningen er meddelt institutionerne og der er lavet en prismodel og en service level agreement. Indtil videre har flertallet ønsket at fortsætte i samarbejdet. Med IV er der mulighed for, at nye kunder kan købe ind gennem DEFF IV. Der er allerede lavet aftaler med 4 GTS institutioner som er i drift og om forhandling på vegne af Grønlands center for sundhedsuddannelser. Knowledge Exchange Knowledge Exchange (KE) har fået ny partner. Den 15. juni underskrev KE og CSC, Finland, et Memorandum of Understanding med henblik på endeligt medlemskab fra CSC er Finlands IT-center for forskning og er meget stærke på infrastrukturområdet. Vi ser frem til at arbejde sammen med dem. KE afholdte i slutningen af maj en workshop med deltagelse af alle arbejdsgrupper. Hovedtemaet var idégenering med fokus på de vigtigste hovedindsatser i den kommende periode og her er bl.a. forskningsdata et vigtigt emne, som vi vil intensivere arbejdet med. Digitalisering og Europeana Der skal lægges en plan for både digitalisering af store dele af forskningsbibliotekernes samlinger og for formidling heraf, som skal rapporteres til EU kommissionen inden årets udgang. Arbejdet er gået i gang med nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af de store institutioner.

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014

DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Side 1 Indhold 04 Formandens beretning 08 08 08 08 Strategiske og organisatoriske aktiviteter Styregruppen for DEFF Permanent adgang til licensbelagte tidsskrifter

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: CB reform BS. Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: CB reform BS. Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N N U M M E R 3. S E P T E M B E R 2 O R I E N T E R E R 0 0 2. 1 2. Å R G A N G Tema: CB reform BS Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013. Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering,

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT

RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT 2014 Indhold 1. Påtegning...1 2. Beretning...2 2.1 Præsentation af Rigsarkivet...2 2.2 Rigsarkivets omfang...3 2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2014...3 2.4 Opgaver og ressourcer...7

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

KidSmart: Nyt tilbud til de mindste BIBLIOTEK OG MEDIER. TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder. KOMMENTAR Udkantsdanmark?

KidSmart: Nyt tilbud til de mindste BIBLIOTEK OG MEDIER. TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder. KOMMENTAR Udkantsdanmark? BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 3 O K T O B E R 2 0 1 1 KidSmart: Nyt tilbud til de mindste KOMMENTAR Udkantsdanmark? TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder PÅ SPORET AF DET NYE BØRNEBIBLIOTEK

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER N U M M E R 3 S E P T. 2 0 0 8 1 8. Å R G A N G Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off Bliv abonnent på Nyt

Læs mere

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT 2014 VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Læs mere