2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16"

Transkript

1 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE

2 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning 11 Idriftsættelse og betjening 12 Vigtige arbejdsoplysninger 12 Vedligeholdelse og pleje 13 Bortskaffelse 14 Tekniske data 14 Importør 14 Sikkerhedssymboler 15 Garantibevis 15 EU-Overensstemmelseserklæring 16 Reservedelstegning 17 Reservedelsliste 18 Generelle sikkerhedsoplysninger Pas på! Når De anvender elektrisk værkstøj, skal De overholde følgende grundlæggende sikkerhedsregler som beskyttelse mod elektrisk stød samt risiko for kvæstelse og brand. Læs og overhold disse oplysninger, før De anvender hækkeklipperen. 1. Hold Deres arbejdsområde i orden Uorden i arbejdsområdet udgør en ulykkesrisiko. 2. Tag hensyn til omgivende påvirkninger Udsæt ikke en elektrisk hækkeklipperen for regn. Anvend ikke hækkeklipperen i fugtige eller våde omgivelser. Sørg for god belysning. Anvend ikke en elektrisk hækkeklipperen i nærheden af brændbare væsker eller gasser. 3. Beskyt Dem selv mod elektrisk stød Undgå kropsberøring med jordede dele, for eksempel rør, varmelegemer, ovne, køleskabe. 4. Hold børn væk! Lad ikke andre personer berøre hækkeklipperen eller kablet, hold dem væk fra Deres arbejdsområde. 5. Opbevar hækkeklipperen sikkert i et tørt, lukket rum og uden for børns rækkevidde. 6. Overbelast ikke Deres hækkeklipper. Den arbejder bedre og mere sikkert i det angivne effektområde. 7. Anvend den rigtige hækkeklipper. Anvend ikke en hækkeklipper med for lille kapacitet til tungt arbejde. Anvend ikke hækkeklipperen til formål som den ikke er bestemt til. 2 3

3 8. Bær egnet arbejdstøj. Bær ikke flagrende tøj eller smykker. De kan live grebet af bevægelige dele. Ved arbejde idet fri anbefales gummihandsker og skridsikre sko. Har De Langt hår, bør De bære hårnet. 9. Brug beskyttelsesbriller og høreværn. 10. Misbrug ikke kablet. Hold ikke hækkeklipperen i kablet og anvend. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter. 11. Udvid ikke det område, De står på, for stærkt Undgå unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert og hold altid ligevægten. 12. Hold Deres hækkeklipper skarpt og ren for at kunne arbejde godt og sikkert. Overhold forskrifterne vedr. vedligeholdelse og oplysningerne om udskiftning af værktøj. Kontroller jævnligt stik og kabel og lad en anerkendt specialist udskifte dem, hvis de har taget skade. Kontroller jævnligt forlængerkabler og udskift beskadigede kabler. Hold håndtagene tørre og fri for olie og fedt. 13. Træk stikket ud! - Når hækkeklipperen ikke benyttes, før vedligeholdelse og ved udskiftning af dele af enhver art. 14. Lad ikke værktøjsnøgler blive siddende. Før De starter for hækkeklipperen, bør De kontrollere, at nøglerne og indstillingsværktøj er fjernet. 15. Undgå utilsigtet start. Gå ikke rundt med fingeren på afbryderen på hækkeklipperen, som er tilsluttet strømnettet. De bør sikre Dem, at afbryderen er slået fra, når hækkeklipperen er tilsluttet strømnettet. 16. Forlængerkabler i det fri. I det fri bør De kun anvende særlige tilladte og afmærkede forlængerkabler. 17. Vær altid opmærksom. Læg mærke til det arbejde, De udfører. Gå forsigtigt frem. Anvend ikke hækkeklipperen, hvis De er ukoncentreret. 18. Kontroller Deres hækkeklipper for beskadigelser. Før De anvender hækkeklipperen yderligere, bør De kontrollere beskyttelsesanordningerne, eller let beskadigede dele, omhyggeligt mht. upåklagelig og bestemmelsesmæssig funktion. Kontroller om bevægelige deles funktion er i orden, om de klemmer, eller om dele er beskadigede. Alle dele skal være rigtigt monteret for at sikre alle hækkeklipperens betingelser. 4 5

4 Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes korrekt af et godkendt værksted, hvis intet andet er angivet i driftsvejledningerne. Beskadigede afbrydere skal udskiftes af et godkendt værksted. Benyt ikke værktøj, hvor afbryderen ikke kan slås til eller fra. 19. Pas på! For Deres egen sikkerheds skyld bør De kun benytte tilbehør og ekstra aggregater, der er angivet i betjeningsvejledningen eller anbefalet af producenten. Anvender De andet værktøj eller tilbehør end det der anbefales i betjeningsvejledningen eller kataloget, kan De udsætte Dem selv for en kvæstelsesrisiko. 20. Reparationer må kun udføres af et godkendt værksted. Denne hækkeklipper opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser. Reparationer må kun udføres af godkendt værksted, ellers kan ejeren komme ud for en ulykke. 21. Støj Støjen fra dette elektriske værktøj måles efter ISO 3744, NFS (84/537/EØF). Støjen på arbejdspladsen kan overskride 85 db (A), i dette tilfælde er det nødvendigt at træffe foranstaltninger vedr. støjbeskyttelse for den person, der betjener hækkeklipperen. Opbevar sikkerhedsoplysningerne sikkert. Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne og vejledning omhyggeligt og overhold dem! Før alt arbejde, som De udfører på hækkeklipperen, skal De trække stikket ud. Det gælder fx.: - Beskadigelser på kablet - Rensning af kniven - Kontrol ved fejl - Rengøring og vedligeholdelse - Henstillen uden opsyn Maskinen kan forårsage alvorlige kvæstelser! Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt vedr. korrekt omgang med, forberedelse, reparation, start og henstillen af maskinen. Bliv fortrolig med alle styrehåndtag og den korrekte anvendelse af maskinen. Hækkeklipperen må kun føres med begge hænder. Når De arbejder med hækkeklipperen, skal De sørge for at stå sikkert og bære skridsikre sko. Klip ikke i regnvejr eller i våde hække og lad ikke hækkeklipperen ligge ude i det fri. Hækkeklipperen må ikke benyttes, så længe den er våd. Når De klipper, anbefales De at gå med beskyttelsesbriller og tage høreværn på. Tag egnet arbejdstøj på, som gummihandsker, skridsikre sko og ikke vådt tøj. Rul hår op i et hårnet. 6 7

5 Undgå unormal kropsholdning og sørg for at stå sikkert, især hvis De anvender stiger og skamler. Hold hækkeklipperen tilstrækkeligt langt borte fra kroppen, når De arbejder. Sørg for, at hverken mennesker eller dyr opholder sig i arbejds eller svingområdet. Tag kun fat i hækkeklipperens styrehåndtag. Hold kablet væk fra klippeområdet. Undersøg før brug tilslutningsledningen for tegn på beskadigelse og aldring. Hækkeklipperen må kun benyttes, når tilslutningsledningen er i ubeskadiget tilstand. Træk ikke stikket ud ved at hive i kablet. Løft ikke hækkeklipperen i kablet. Undgå enhver beskadigelse af kablet, brug ledningsholderen. Beskyt kablet mod varme, ødelæggende væsker og skarpe kanter. Udskift straks beskadigede kabler. Klippeanordningen skal jævnligt kontrolleres for beskadigelser, og om nødvendigt skal hækkeklipperen repareres korrekt af en kundeservicetjenesten eller et specialværksted. Hvis klippeanordningen blokeres, fx af tykke grene osv. skal hækkeklipperen straks sættes ud af drift træk stikket ud og først derefter må årsagen til blokeringen afhjælpes. Opbevares hækkeklipperen på et tørt, sikkert og for børn utilgængeligt sted. Ved transport og lagring skal klippeanordningen altid afdækkes med dens beskyttelse Undgå at overbelaste og misbruge værktøjet, dvs. hækkeklipperen må kun anvendes til at klippe hække, buske og stauder. Anvend kun ledninger og stikanordninger, der er tilladt til brug i det fri. Spørg Deres elektriker! Hækkeklipperen skal jævnligt kontrolleres og vedligeholdes korrekt. Udskift kun beskadigede knive parvis. Ved beskadigelse pga. fald eller stød skal en specialist kontrollere hækkeklipperen. Plej og vedligehold Deres værktøj omhyggeligt. Hold Deres værktøj rent og skarpt, så De kan arbejde godt og sikkert. Overhold oplysningerne om vedligeholdelse og pleje. Efter bestemmelser vedtaget af landbrugets fagforbund må kun personer over 17 år udføre arbejdet med elektrisk drevne hækkeklippere. Under voksnes opsyn er dette tilladt for personer fra og med 16 år. Anvend ikke maskinen med en beskadiget eller alt for slidt klippeanordning. 8 9

6 Bliv fortrolig med omgivelserne og vær opmærksom på mulige farer, som De måske ikke kan høre pga. maskinstøjen. Billede 6 Undgå at anvende hækkeklipperen, når der er personer, især børn, i nærheden. Støjudviklingen på arbejdspladsen kan overskride 85 db (A). I dette tilfælde skal der træffes foranstaltninger vedr. lyd- og høreværn. Støjen fra dette elektriske værktøj måles efter IEC59CO11; IEC 704; DIN del 21, NFS (84/537EØF). Svingningerne, der udgår fra håndtaget, er målt efter ISO Beskrivelse af hækkeklipperen 1 Opbevaringsskede 2 Sværd 3 Beskyttelsesskærm 4 Styrehåndtag med afbryder 5 Afbryder 6 Ledningsholder (se billede 6) 7 Ledning 8 Vaterpas Anvendelse Denne hækkeklipper er beregnet til at klippe hække og buske. Al anden anvendelse, der ikke udtrykkeligt tillades i denne vejledning, kan føre til skader på hækkeklipperen og udgøre en alvorlig fare for forbrugeren. Montering af håndbeskyttelsen Pas på! Det er ikke tilladt at anvende hækkekliperen uden håndbeskyttelse. Skub den vedlagte håndbeskyttelse ind over knivbjælken og fastgør den så med de medfølgende skruer på siden af huset. Nettilslutning Maskinen kan kun benyttes med enfaset vekselstrøm med 230V 50 Hz vekselspænding. Den er beskyttelsesisoleret og må derfor også tilsluttes til stikdåsen uden beskyttelsesleder. Før hækkeklipperen tages i drift, skal De sørge for, at netspændingen stemmer overens med driftsspændingen på klipperens mærkeplade

7 Idriftsættelse og betjening Hækkeklipperen er forsynet med en tohåndssikkerhedsafbryder. Den arbejder kun, når den ene hånd trykker på afbrydetasten på styrehåndtaget (4), og den anden hånd trykker på afbryderen på håndtaget (5). Hvis en afbryder slippes, står skæreknivene stille. Hold øje med skæreknivenes udløb, når strømmen er slået fra. Kontroller skæreknivenes funktion. Knivene, der skærer på begge sider, er modsat roterende garanterer på den måde en høj skæreeffekt og et roligt løb. Fastgør før brug forlængerkablet i kabelholderen (6). Når hækkeklipperen anvendes i det fri, skal De benytte dertil tilladte forlængerledninger. Vigtige arbejdsoplysninger Lige i det øjeblik en afbryder slippes, kan der forekomme et lysglimt fra motoren. Dette er ikke unormalt, og skal ikke give grund til bekymring. Foruden hække kan en hækkeklipper også anvendes til at klippe buske med. Den bedste skæreeffekt opnår De, hvis hækkekliperen føres på en sådan måde, at knivtænderne er i en vinkel på ca. 15 til hækken. De modsat roterende knive, der skærer på begge sider, gør det muligt at skære i begge retninger. For at få hækkens top helt lige, kan vaterpasset på hækkeklipperens top bruges. Sidefladerne på en hæk klippes med bueformede bevægelser nedefra og op. Vedligeholdelse og pleje Sluk for strømmen og træk stikket ud, før De gør maskinen ren eller stiller den bort. For altid at opnå de bedste resultater, skal knivene renses og smøres jævnligt. Fjern aflejringer med en børste og påfør en let oliefilm. Anvend biologisk nedbrydelig olie Rengør kunststofhuset og -dele med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Anvend ikke aggressive midler eller opløsningsmidler. Undgå helt, at der trænger vand ind i maskinen. Opbevar altid hækkeklipperen i den medfølgende opbevaringsskede

8 Bortskaffelse Pas på! Hækkeklipperen og dens tilbehør består af forskellige materialer, som f.eks. metal og kunststof. Aflever defekte komponenter på nærmeste genbrugsstation. Smid dem ikke i skraldespanden! Kontakt en specialforretning eller kommunen! Tekniske data Nettilslutning 230 V (50Hz) Effekt 450 w Sværdlængde 450 mm Tandafstand 16 mm Klip/min 1500 Vægt 3,4 kg Importør Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tel Fax: Sikkerhedssymboler Advarsel. Garantibevis Læs betjeningsvejledning før brug. Må ikke udsættes for vand eller regn. Træk øjeblikkelig stikket ud, hvis ledningen bliver beskadiget eller klippet over. Brug beskyttelsesbriller og høreværn Lydniveau (db) Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 3 år. Reklamationen dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl. Nødvendige reservedele og anvendt arbejdstid ved reklamationsydelser beregnes ikke. Der hæftes ikke for følgeskader

9 CE-overensstemmelseserklæring Reservedelstegning Vi bekræfter hermed, at Texas Hækkeklipper model TE fra og med produktionsår 01/2004 imødekommer kravene i nedenstående EUdirektiver: 98/37/EG (EU-maskindirektiv) 89/336/EWG (EMC-direktiv inkl. Rettelsesblad 93/68/EØF) 73/23/EWG (EU-Lavspændingsdirektiv således som affattet i retteblad af 22./.93) 2000/14 EF (EU-direktiv miljøbelastende støjemission) Følgende harmoniserede standarder samt nationale standarder og bestemmelser er anvendt: EN 774 EN EN EN EN EN Påført CE-mærke 2003 Derudover bekræftes ifølge EF-direktiv 2000/14 vedrørende støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug: Garanteret lydeffektniveau: 103 db(a) Målt lydeffektniveau: 102dB(A) Anvendt procedure for overensstemmelsesvurdering ifølge bilag V / 2000/14 EF. Ansvarlig for produktfremstilling og indehaver af teknisk. dokumentation: Texas Andreas Petersen A/S Knullen Odense S Danmark Johnny Lolk 16 17

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere