Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5."

Transkript

1 Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS), Birte Christensen-Dalsgaard (BCD), Svend Larsen (SL), Bo Öhrström (BOE), Anne- Birgitte Rasmussen (ABR), Mai Buch (MB) Afbud: Jakob Nedergaard Mortensen (JNM), Carsten Riis (CR), Lis Randa (LR) Referent: Lise Mikkelsen (LMI) 1. Godkendelse af dagsorden BOE orienterede om diverse afbud til mødet. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Status fra Sekretariatet Bilag 173 Status på udvalgte aktiviteter BOE orienterede om at Koncern IT, som tidligere var en del af Center for IT og Digitalisering, er overgået til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. DEFF, WAYF samt medarbejdere der arbejder med fag IT på museerne er nu lagt under Center for Bibliotek og Medier. Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering er nu stort set de samme medarbejdere som den tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier. Sideløbende har Jens T. valgt at gå på pension og Poul Baches åremål udløber. Der har derfor været slået to stillinger som områdedirektør op og Trine Nielsen fra Koda og Poul Bache er blevet ansat i disse. Der er endnu ingen meldingerne omkring, hvordan direktionen vil fordele områderne mellem sig i forhold til organisationen og det er således heller ikke afklaret, hvem der skal have Jens T s plads i DEFF styregruppen. NHG mente at der er sket ting som gør, at styregruppen burde have en diskussion omkring, hvad det er for et landskab styregruppen nu befinder sig i og hvordan vi er placeret ift. politiske tilbagemeldinger. SL har været til møde i Departementet og der var meldingen, at DEFF ikke har ændret status og i øvrigt har samme prioritering. AWS bakkede op om behovet for diskussionen i og med at der er nye spillere, ny strategi og nu er styrelsen også ændret. Man bør derfor overveje, om man skal køre videre i det samme spor. Det er også interessant, at der nu er andre facetter som man måske kunne se på ift. muligheder for samklang. MB sagde i forlængelse heraf at koordinationsudvalget fortsætter som DEFFs direkte kontakt til de tre departementer, hvilket er rigtigt vigtigt at opretholde. MB orienterede om, at hun har haft møde med Direktør Anne Mette Rahbeck, hvor hun gav udtryk for at DEFF er et vigtigt område. En anden problemstilling er, hvad der sker mellem DEFF og DDB efter krav fra KL som betyder, at der bliver tale om to forskellige organisationer, hvor en ny sekretariatschef 1

2 for DDB kun arbejder for DDB. BOE forklarede, at vi internt f.eks. ser på systemsamarbejder på licensområdet og at der således er samarbejde. DDB forventer at styregruppe og koordinationsudvalg er klar i maj. Derudover skal sekretariatschefstillingen opslås og vedkommende kan derefter gå i gang med at ansætte medarbejdere. BOE orienterede om, at Strategikonferencen har været afholdt og at der senere på dagsorden bliver en snak om konference II. Dokumentleveringssystemet er sat i drift for nyligt og er én brik i strategiens mål om at nå ud til flere. COWI har vendt positive tilbage om, at de gerne vil lave et mindre projekt. Derudover er der flere gode ansøgninger fra gruppe D. WAYF har med udløbet af 2012 ingen midler. Siden sidst er DEIC så småt kommet i gang med Børge Opel som formand. Vi har tilsagn om, at DEIC vil støtte WAYF, men det kompliceres af, at WAYF efterhånden ligner et produkt og dermed bevæger sig på et marked. Digitaliseringsstyrelsen har tidligere vist interesse, men har nu meldt tilbage at de ikke ønsker at støtte WAYF økonomisk. Det bliver en stor opgave at få WAYF økonomien på plads. Det blev diskuteret, at WAYF er et stort stykke infrastruktur som ingen kan undvære nu og at det er absolut nødvendigt, at der findes en løsning. Der har den sidste uges tid været flere Open Access artikler i Information. Derudover er en rapport om danske tidsskrifters problemstillinger på trapperne og med den i hånden er forventningen, at der kan videregives et oplæg om OA til ministrene. Forskningsrådene planlægger i øvrigt at offentliggøre en OA politik til juni. KE skal udvides med finske CSC. CSC er Infrastrukturcenteret over alle i Finland og arbejder Grid, forskningsdata og meget mere. Det er meget positivt at CSC bliver partnere i KE. Derudover arbejdes der på en 3-årig plan for KE. BOE har, som formand for teknisk udvalg, været til møde i styregruppen for den Bibliometriske Forskningsindikator, hvor Teknisk Udvalgs evaluering og anbefalinger til fremtidig løsning blev præsenteret. Såfremt der er politisk vilje til BFI fremadrettet, så er der nu lagt spor for den videre tekniske løsning. 3. Behandling af indstillinger Punktet blev indledt med en principiel diskussion omkring anvendelse af styregruppens midler. Det blev understreget, at styregruppen kan vælge at placere penge, hvor man vil og spørgsmålet om, hvorvidt man kan flytte midler mellem programgrupper blev rejst. MB understregede, at hun ikke ville anbefale dette, da programgrupperne måtte kunne regne med de midler styregruppen tidligere har rammesat til dem. SL mente diskussionen var relevant set i forhold til, at man kommer i klemme hvis der opstår behov for at overføre ubrugte midler sidst på året og for det andet fordi man kan stå i en situation, hvor man pludselig skal skabe projekter i sidste øjeblik. Programgrupperne burde på nuværende tidspunkt kunne disponere deres rammebudgetter. BOE skitserede to muligheder 1) at man flytter midler 2) at man ser på midler fra andre steder. F.eks. er der afsat midler til en statistik projekt på licensområdet som LUF ikke har ønsket. Derudover kan der i løbet af året være tilbageførsler fra projekter som har brugt færre midler end de har fået tilsagn om. AWS mente det er uheldigt, hvis vi ender i en 2

3 situation, hvor man giver tilskud til projekter, primært for at undgå en situation med uforbrugte midler. BCD er åben for at flytte midler mellem programgrupperne, men man burde give dem en chance for at lave et overblik over projekter. MB mente, at det burde være muligt at bede programgrupperne om en ædruelig roadmap og estimat af deres forbrug af bevillingen i indeværende finansår. Det vil give styregruppen et overblik størrelsen af de samlede frie midler. Det blev diskuteret, at Styregruppens frie midler skal bruges til noget der har med strategien at gøre. Det kan være at afteste områder eller analysere om der andre veje end dem vi sidder med. Det blev påpeget at man i sin tid forudsatte, at nye aktiviteter krævede nye penge. Der blev gjort opmærksom på, at der endnu ikke er tilført nye midler. MB fandt at programgruppe D er fuld opmærksomme på udfordringen og med sit projektkald fokuserer på cases, som - hvis de giver virksomhederne værdi netop vil gøre det muligt at finde nye finansieringsmuligheder. BCD stillede spørgsmålstegn ved, om vi så skal støtte alligevel eller om vi hellere vil accelerere på andre områder. KE har f.eks. aktiviteter som man kunne støtte, man kunne lave kald på hvordan man strategisk kunne styrke DEFF, arbejde med kulturens synlighed, arbejde på mere dansk materiale i DEFF, nationale aftaler m.m. Det bør ikke være tilfældigheder der afgør, hvordan styregruppen prioriterer de frie midler. For WAYF gælder det, at i den udstrækning at vi selv finansierer det, så bliver det bare vanskeligere at få andre til det. BOE orienterede om, at WAYF pt kører med et tilskud på 3,5 millioner, men at der skal lidt flere penge til fremover grundet vækst og dermed flere opgaver. BOE afventer afklaringer med Børge Obel på spørgsmål som placering, markedsproblemer og hvad gør man over tid. Dette bør afklares før man gør mere ift. WAYF. NHG supplerede, at Rektorkollegiet burde give penge til WAYF. Det blev diskuteret, at det er problematisk med offentligt finansierede projekter som WAYF der ender som succeser som man så efterfølgende har et finansieringsproblem med. Det samme kan ske ift. programgruppe D, hvor vi hurtigt kan få skabt en struktur, hvor noget er gratis først og så koster penge senere. Hvad gør vi med vores projekter som på et tidspunkt skal finansieres i en stor drift organisation? AWS er enig og fremhæver problemstillingen ift. ansøgningen fra forskerparken, hvor der i teksten er indarbejdet en forventning om, at DEFF finder penge til området på sigt. Man burde vende processen om, således at man ser om der kan skabes en forretningsmodel inden man går i gang. MB mente, at der er brug for cases som viser om virksomheder kan få glæde af videnskabelig information m.m. Når de foreligger, kan man se på finansieringsmodeller. BCD mente, at hvis WAYF bliver en del af DEIC så må man også have en forventning om, at universiteterne betaler på sigt. PR fortalte, at man i WAYF også lavede en prototype som så blev en succes, men var enig i at projekterne skal tage højde for økonomi og finansiering på sigt. AWS supplerede med, at målgrupperne fra WAYF og gruppe D er forskellige i og med, at i WAYF er det offentlige og statslige system kunderne, men når man taler om forskerparker så er det kommercielle institutioner. Konklusion på diskussionen blev: At sekretariatet beder programgrupperne om at lave en status inden sommer over forventede projekter og forbrug af midler i

4 At stillingtagen til evt. ekstra midler til Programgruppe D afventer forbrugsprognosen. At vi afventer resultatet af BOEs dialog med Børge Obel og afklaringen af blandt andet kommercielle elementer i WAYF. Herefter behandlede styregruppen indstillingerne for de ansøgte projekter. 4. Oplæg DEFF licenser og Indtægtsdækket virksomhed Kirsten Due (KDU) og Lotte Eivor Jørgensen (LEJ) fra DEFF licenser præsenterede DEFFs licensaktiviteter. KDU orienterede om, at DEFF i 2008 gennemførte et internt LEAN projekt. En af anbefalingerne var, at man lavede en servicedeklaration, hvilket efterfølgende blev gjort i samarbejde med licensgrupperne. Servicedeklarationen indeholder en forventningsafstemning på 14 områder og revideres løbende. Derudover har man i Licenser fokus på at få systemer til at lave så meget arbejde som muligt og gerne så informationer kan udnyttes på kryds og tværs. Pt. arbejdes med implementeringen af et nyt helpdesk system med track and trace. Licensstatistik viser en pæn og stabil stigning i omsætningen og antallet af aftaler som dog har et mindre fald grundet administrative ændringer. Licenser administrerer 125 aftaler og 235 produkter. I 2011 var omsætningen på 167 mio. kr. og derudover kommer institutionernes egne aftaler. Stigningen i omsætningen skyldes, at der er flere institutioner og aftaler med. 130 mio. ud af de 167 mio. kommer fra universiteterne. Svenske BIBSam har til sammenligning aftaler med 40 forlag og 60 produkter samt 63 deltagende institutioner og en omsætning på 27 mio. kr. og har således væsentligt færre aftaler end DEFF. Der er også en del aftaler med 1-3 institutioner på, hvor man kunne overveje effekten og relevansen af, at DEFF bruger tid på dem. På gymnasieområdet er der sket et lille fald fra 75 til 70 deltagere og når man går i gang med de nye forhandlinger fra 2013 så er det uden DEFF tilskud for gymnasierne. Erhvervsskolerne ligger stabilt. Mht Indtægtsdækket virksomhed så er Devoteam færdige med deres arbejde omkring økonomi- og prismodel. Jeppe Mossin skal nu i gang med at kontakte de 35 institutioner som skal løftes over i IV og bagefter kan han se på potentielle offentlige kunder og private virksomheder. Regionerne køber for mio. og de vil fremover skulle overgå til IV og dermed betale administrationsomkostninger. En top 5 oversigt over forlag viser, at fem forlag står for 65 % af dem samlede omsætning og alle fem skal forhandles til næste år. Dette betyder, at der ikke skal anvendes lige meget tid til alle aftaler og at der næste år skal prioriteres ressourcer til forhandling af disse fem aftaler, hvor der også skal sættes specielle forhandlingsforløb op. BOE fortalte, at vi traditionelt set har orienteret os mod Norden og at vi har et stærkt nordisk netværk. Erfaringen fra dette samarbejde viser, at der er god gavn i at koordinere betingelser og rettelser til kontrakter. På prissiden kan man sammenligne den problemstilling som er involveret. Man kan dog ikke skrive kontrakter sammen blandt andet pga. at forlagene vil have separate aftaler per land, ønske om f.eks. dansk 4

5 lov og derudover bliver forskel på viljen og sammenhold kun mere problematisk på tværs af lande. Det er simpelthen ikke de samme ting man prioriterer. SL vil stadig have nationale kontrakter, men f.eks. forhandler JISC for Irland. BOE mente, at kontakterne i KE skal udnyttes og derudover skal baglandet være i orden, således at vi har et så stærkt mandat som muligt fra medlemmerne. En anden effekt af LEAN projektet er, at administrationsbasen er blevet udviklet til at kunne håndtere betalinger. DEFF betaler regningerne primo januar og Kulturstyrelsen styrelsen ligger alle pengene ud. Dvs. regningerne betales med den eksakte valutakurs som viderefaktureres til institutionerne to gange årligt i april og oktober. Der er således lang henstand til at betale indkøb som der er betalt for i januar. De deltagende institutioner ser ikke renteudgiften. Finansministeriet har lavet speciel konto som vi kan tage af og så fylde op senere, hvilket giver en stor bonus for bibliotekerne. Der blev orienteret om det seneste års forhandlingsstrategi. Der har været afholdt et møde med FC og professionshøjskolerne i 2010 omkring økonomi, strategi m.m. Det var tydeligt, at der var stor forskel på om og hvor presset institutioner er. Der var enighed om, at konsortiemodellen var vigtig og der var konsensus om behovet for at øge forhandlingsmandatet. Der blev nedsat en referencegruppe og alle forhandlinger i 2011 var til høring i gruppen. Der blev bl.a. indhentet download priser fra andre lande. Der var således et øget samarbejde i konsortiet men også internationale kontakter blev anvendt. Springer aftalen var en af de aftaler som blev forhandlet sidste år. Når man ser på en forsat pris sammenlignet med resultatet, så skete der en stor reduktion i prisen. Udgangspunktet var en stigning på 5% og det endte med 3%. Take over titles blev gratis og konsortiets samlede pris faldt med 10% og over en mio. dk blev sparet. Der er lavet en forhandlingsstrategi for 2012 på baggrund af erfaringer fra LUF har nedsat en arbejdsgruppe som er kommet med anbefalinger som er godkendt af referencegruppen. Der er fokus på samarbejde, analyse m.m. Professionshøjskolerne har fået nedsat deres egen referencegruppe mhp at reducere priserne for denne gruppe så flere kan komme på flere aftaler. SL orienterede om, at FC ledere vil formulere deres forventninger til Licenser. Ledelserne er ikke overbevist om, at det er den rigtige pris man betaler. 5. Frokost 6. Innovations Camp BOE forklarede, at sekretariatet gerne vil have afklaret om og hvad der skal afholdes? Vi vil være sikre på, at styregruppen ønsker en Innovations Camp og derudover ønskes involvering fra en eller flere fra styregruppen. MB mente, at hvis der skal afholdes en Innovations Camp så skal der en person til facilitere dagen. Derudover bør der foreligge et skriftligt output ved dagens afslutning. SL gjorde opmærksom på, at timingen er dårlig da programgrupperne først er ved at komme i gang. AWS mente dagen kunne resultere i et testamente og så burde den afholdes på et senere tidspunkt. BOE forklarede, at ideen udsprang af en lyst til at præcisere sig og angive nogle retninger, 5

6 men at det samtidigt ikke måtte kollidere med programgruppernes arbejde. PR mente, at det har taget længere tid for programgrupperne at komme i gang end vi vurderede i første omgang, hvilket taler for at udskyde processen. Derudover udløber styregruppens forløb ved udgangen af 2012, hvilket gør det naturligt at evaluere. Det ville være mere passende i november, hvor man så kunne se bagud og fremadrettet/perspektiverende. Konklusionen blev at der udsendes en Doodle for et møde, hvor vi kan evaluere programgruppernes og styregruppens arbejde samt være fremadrettet/perspektiverende. Det bliver et heldagsmøde med start ved frokost og så med overnatning. Programgruppeformænd inviteres til at deltage senere på dagen. Sekretariatet laver oplæg omkring dagen og om hvordan evalueringen kan foregå til styregruppemødet 2. oktober. 7. Formidling af DEFF-strategien DEFF 12/180 Evaluering af strategiseminar DEFF 12/181 Tids- og implementeringsplan DEFF 12/182 Afdækning af erhvervsfremmesystemet DEFF 12/183 Konference II Lancering af DEFF strategi II BOE orienterede om, at der som bilag til dette punkt foreligger en evaluering af strategiseminaret som er udmærket samlet set. Derudover har JNM lavet en tids- og implementeringsplan med forslag til, hvem styregruppen skal tale med for at bringe strategien videre. Afdækningen af erhvervsfremmesystemet er en rapport som programgruppe D har fået lavet og derudover er det et oplæg til program for konference II, som er sendt til Hans Müller og Lars Mortensen. Konference II I forhold til konferencen, så kæmper sekretariatet med manglende ressourcer og har brug for indikationer af, om det er retningen og om det cirka skal være det det indhold m.m. BCD spurgte om strategiseminaret har givet anledning til overvejelser om det videre arbejde? Og hvad var succeskriterierne for seminariet? MB forklarede at målet var at få Kulturministeren interesseret, at vi skulle have gjort erhvervsinteressenter opmærksomme på strategien og opfordre til projektkald. Hvem kom så og hvilken effekt har det haft? Erhvervsstyrelsen har taget det til sig og vil hjælpe med at skaffe virksomheder, Kulturministeren har holdt møde med Ole Sohn og Departementet har bestilt oplæg fra os om at gå videre med den del. Incuba og Symbion som var til stede har lavet projektkald. BOE supplerede med, at deltagerskaren i høj grad var kendte folk. Derudover fik vi nye muligheder som vi kan bruge, så på den led var det godt. MB forklarede, at med Konference II er tanken igen at tage nogen af vores partnere på området og få dem til at komme og understrege, hvorfor bibliotekerne er vigtige. Derudover er målet også at få ministeren til at komme. Konference II er nævnt for koordinationsudvalget og de var villige til at se på det og hvis det skal blive til noget, så skal de snart kontaktes. Der var enighed om, at vi skal være langt tidligere ude med datoen. AWS synes det er problematisk når målgruppe og faktisk deltagelse ikke harmonerer. Hvis det også her er 20% udefra så burde programmet måske se 6

7 anderledes. Man kunne f.eks. få en studenterformand til at tale om de studerendes behov. Det ville være bedre med en forsker eller studerende som case. BCD kunne godt forestille sig oplægsholdere som kunne inspirere os, men det er vigtigt at få målgruppen lagt fast. AWS mente, at man opnår mere med den opsøgende virksomhed, mens MB lagde vægt på den forberedelse som det kræver af oplægsholdere. PR vil gerne have synliggjort strategien for de centrale interessenter men det kræver, at vi tænker os om ift. hvem vi stiller op med. Det er vigtigt at vi er klare på, hvad vi samlet set vil flytte med denne proces. Det er en god ide at få sat strategien på dagsorden men det rammer forkert med programgruppeformændene i denne sammenhæng. ABR er i tvivl om, hvorvidt det vil rykke hos gymnasieinteressenter, men man bør vende programmet så fokus er på det der mangler fra et brugersynspunkt frem for bibliotekernes rolle. Hvordan ser en fremtid ud og hvordan understøtter man udviklingen og adgangen til digitale medier hos studerende. Titlen er heller ikke god kunne være digitalisering frem for biblioteker. PR stillede spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skal have en konference II. Der blev lavet en kort runde og der var enighed om at afholde en konference II. ABR mente det kunne være interessant at få UNI-C med i programmet. Konklusionen er at der skal afholdes en konference II, men programmet skal vendes så brugere af bibliotekerne fortæller os, hvilken service de ønsker af bibliotekerne og hvad det er for en opgave vi vil løse med strategien. Tids- og implementeringsplan SL mente ikke, at der er så meget at sælge på dialogmøderne. Derudover er det uklart hvad der skal sælges ift. hvilke institutioner. MB syntes, at man skulle spørge om deres ønsker og behov frem for at sælge noget. AWS var enig i, at der skal være et produkt, da de fleste ikke er interesserede i strategi men vil lytte efter, om det er et emne som løser problemer for dem. De fleste vil spørge, hvad får jeg ud af det og hvad koster det? Det skal være meget konkret. Hvad skal vi fortælle om udover strategien og hvordan bliver vi klædt på? Der er brug for et firma som kan professionalisere den pakke som Styregruppen skal have med til møderne. Konklusionen er at Sekretariatet tager kontakt til firma som kan hjælpe med at professionalisere den pakke som styregruppen skal have med til dialogmøderne. Afdækning af erhvervsfremmesystemet Rapporten er bestilt af programgruppe D som har haft behov for overblikket. 8. Oplæg ved Peter Flodin Peter Flodin (PF) forklarede, at programgruppen har fået lavet flot overblik over erhvervsfremmesystemet ud fra hvilken man kan se, hvor der kan sættes ind med projekter. Formålet med projekterne er at få lavet cases som efterfølgende kan anvendes til at skaffe midler til erhvervsområdet. Programgruppen har gennemført et projektkald som har været målrettet sektorforskning m.m. Dette har resulteret i 4 ansøgninger som man efterfølgende har bedt om at slå sig sammen i 2 projekter. Lån en bibliotekar projektet forventes færdigt inden sommerferien. 7

8 De cases som gennemføres skal vise den værdi det giver at have adgang til information. Derudover vil gruppen helst have få men større projekter, hvilket er grunden til deres prioritering. Samtidigt vil programgruppen gerne rundt om alle fire indsatsområder og PF finder det derfor er det uheldigt, at programgruppen ikke har så mange penge som der er ansøgninger for. AWS kommenterede, at hvis og når aftagerne finder ud af, at indsatsen flytter noget så kunne man godt forestille sig, at de ville betale for det. Forskerparkerne tjener penge og en del af deres service kunne være adgang til information. Det med at søge penge og lave gratis løsninger kan skabe forvridninger samtidig med, at man på sigt gerne skulle ende i en driftssituation som der betales for. PF mente, at det ville være optimalt, hvis vi på sigt når til den situation, men det der laves nu er et begrænset projekt. Det blev diskuteret at adgang til viden kunne være et konkurrenceparameter, men at virksomhederne har brug for at vide, hvilken benefit de får for det. Halvdelen af væksthusenes omsætning kommer fra EU projekter og i den sammenhæng kunne adgang til viden også være en fordel. AWS sagde, at virksomheder som vi taler om her er for de flestes vedkommende bemandet med folk fra universiteterne, så de burde ikke være overrasket ift. hvad videnskabelig information er og betyder. Spørgsmålet er om programgruppen har gjort sig nogen overvejelser om det nuværende brugsmønster? Nogen bruger vel biblioteket og deres ydelser nu? Måske klarer de sig meget godt allerede? PF forklarede, at mange af dem har en studerende ansat og så bruger de deres adgang til videnskabelige artikler. BCD gjorde opmærksom på, at en anden dimension er, hvem der er i stand til at udnytte den videnskabelige viden. Der er lavet flere undersøgelser som viser, at virksomheder ikke kan fordøje den videnskabelige viden. PF forklarede, at deres handlingsplan og projektkald lægger op til, at de biblioteker som er med skal have en connection ind i moderinstitutionen. Så er der nogen som kan hjælpe med at tygge informationen således, at den kan leveres i en form som er brugbar. AWS kommenterede, at så har man en forventning om, at der sidder forskere som skal bidrage og som koster penge og så er vi ovre i konsulentbusiness. AWS mente, at dette marked måske skulle måske løses som privat virksomhed. PF forklarede, at dette er en mulighed som programgruppen allerede ser på og at de har planlagt en studietur til USA, hvor hovedfokus netop er på dette. MB gjorde opmærksom på, at der bliver uddannet mange phd er og ikke alle kan nødvendigvis få forskningsjob. Derudover har de en forpligtigelse til at undervise. Måske kunne den undervisningsforpligtigelse erstattes af en tygnings forpligtigelse. MB redegjorde for styregruppens synspunkter på fordeling af frie midler og på de to projekter som programgruppen havde indstillet jf. referatets pkt. 3. PF tog til efterretning at styregruppen ønskede en prioritering og ville hurtigst muligt vende tilbage med en sådan. Det blev i forlængelse heraf påpeget at der var mulighed for at foretage en faseopdeling og på den måde lade en eller flere faser række ind i næste finansår. 9. Eventuelt DEFF beretning for 2011 blev uddelt. 8

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Møde 7 Informationsforsyning Referat Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Deltagere: Indbudte: Afbud: Referent: Mogens

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang.

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk skridt for skridt guide til at komme i gang. Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang. Indholdsfortegnelse Begreber side 3 Indledning side 4 Typer af partnerskaber side 5 Eksempler

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere