Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5."

Transkript

1 Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS), Birte Christensen-Dalsgaard (BCD), Svend Larsen (SL), Bo Öhrström (BOE), Anne- Birgitte Rasmussen (ABR), Mai Buch (MB) Afbud: Jakob Nedergaard Mortensen (JNM), Carsten Riis (CR), Lis Randa (LR) Referent: Lise Mikkelsen (LMI) 1. Godkendelse af dagsorden BOE orienterede om diverse afbud til mødet. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Status fra Sekretariatet Bilag 173 Status på udvalgte aktiviteter BOE orienterede om at Koncern IT, som tidligere var en del af Center for IT og Digitalisering, er overgået til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. DEFF, WAYF samt medarbejdere der arbejder med fag IT på museerne er nu lagt under Center for Bibliotek og Medier. Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering er nu stort set de samme medarbejdere som den tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier. Sideløbende har Jens T. valgt at gå på pension og Poul Baches åremål udløber. Der har derfor været slået to stillinger som områdedirektør op og Trine Nielsen fra Koda og Poul Bache er blevet ansat i disse. Der er endnu ingen meldingerne omkring, hvordan direktionen vil fordele områderne mellem sig i forhold til organisationen og det er således heller ikke afklaret, hvem der skal have Jens T s plads i DEFF styregruppen. NHG mente at der er sket ting som gør, at styregruppen burde have en diskussion omkring, hvad det er for et landskab styregruppen nu befinder sig i og hvordan vi er placeret ift. politiske tilbagemeldinger. SL har været til møde i Departementet og der var meldingen, at DEFF ikke har ændret status og i øvrigt har samme prioritering. AWS bakkede op om behovet for diskussionen i og med at der er nye spillere, ny strategi og nu er styrelsen også ændret. Man bør derfor overveje, om man skal køre videre i det samme spor. Det er også interessant, at der nu er andre facetter som man måske kunne se på ift. muligheder for samklang. MB sagde i forlængelse heraf at koordinationsudvalget fortsætter som DEFFs direkte kontakt til de tre departementer, hvilket er rigtigt vigtigt at opretholde. MB orienterede om, at hun har haft møde med Direktør Anne Mette Rahbeck, hvor hun gav udtryk for at DEFF er et vigtigt område. En anden problemstilling er, hvad der sker mellem DEFF og DDB efter krav fra KL som betyder, at der bliver tale om to forskellige organisationer, hvor en ny sekretariatschef 1

2 for DDB kun arbejder for DDB. BOE forklarede, at vi internt f.eks. ser på systemsamarbejder på licensområdet og at der således er samarbejde. DDB forventer at styregruppe og koordinationsudvalg er klar i maj. Derudover skal sekretariatschefstillingen opslås og vedkommende kan derefter gå i gang med at ansætte medarbejdere. BOE orienterede om, at Strategikonferencen har været afholdt og at der senere på dagsorden bliver en snak om konference II. Dokumentleveringssystemet er sat i drift for nyligt og er én brik i strategiens mål om at nå ud til flere. COWI har vendt positive tilbage om, at de gerne vil lave et mindre projekt. Derudover er der flere gode ansøgninger fra gruppe D. WAYF har med udløbet af 2012 ingen midler. Siden sidst er DEIC så småt kommet i gang med Børge Opel som formand. Vi har tilsagn om, at DEIC vil støtte WAYF, men det kompliceres af, at WAYF efterhånden ligner et produkt og dermed bevæger sig på et marked. Digitaliseringsstyrelsen har tidligere vist interesse, men har nu meldt tilbage at de ikke ønsker at støtte WAYF økonomisk. Det bliver en stor opgave at få WAYF økonomien på plads. Det blev diskuteret, at WAYF er et stort stykke infrastruktur som ingen kan undvære nu og at det er absolut nødvendigt, at der findes en løsning. Der har den sidste uges tid været flere Open Access artikler i Information. Derudover er en rapport om danske tidsskrifters problemstillinger på trapperne og med den i hånden er forventningen, at der kan videregives et oplæg om OA til ministrene. Forskningsrådene planlægger i øvrigt at offentliggøre en OA politik til juni. KE skal udvides med finske CSC. CSC er Infrastrukturcenteret over alle i Finland og arbejder Grid, forskningsdata og meget mere. Det er meget positivt at CSC bliver partnere i KE. Derudover arbejdes der på en 3-årig plan for KE. BOE har, som formand for teknisk udvalg, været til møde i styregruppen for den Bibliometriske Forskningsindikator, hvor Teknisk Udvalgs evaluering og anbefalinger til fremtidig løsning blev præsenteret. Såfremt der er politisk vilje til BFI fremadrettet, så er der nu lagt spor for den videre tekniske løsning. 3. Behandling af indstillinger Punktet blev indledt med en principiel diskussion omkring anvendelse af styregruppens midler. Det blev understreget, at styregruppen kan vælge at placere penge, hvor man vil og spørgsmålet om, hvorvidt man kan flytte midler mellem programgrupper blev rejst. MB understregede, at hun ikke ville anbefale dette, da programgrupperne måtte kunne regne med de midler styregruppen tidligere har rammesat til dem. SL mente diskussionen var relevant set i forhold til, at man kommer i klemme hvis der opstår behov for at overføre ubrugte midler sidst på året og for det andet fordi man kan stå i en situation, hvor man pludselig skal skabe projekter i sidste øjeblik. Programgrupperne burde på nuværende tidspunkt kunne disponere deres rammebudgetter. BOE skitserede to muligheder 1) at man flytter midler 2) at man ser på midler fra andre steder. F.eks. er der afsat midler til en statistik projekt på licensområdet som LUF ikke har ønsket. Derudover kan der i løbet af året være tilbageførsler fra projekter som har brugt færre midler end de har fået tilsagn om. AWS mente det er uheldigt, hvis vi ender i en 2

3 situation, hvor man giver tilskud til projekter, primært for at undgå en situation med uforbrugte midler. BCD er åben for at flytte midler mellem programgrupperne, men man burde give dem en chance for at lave et overblik over projekter. MB mente, at det burde være muligt at bede programgrupperne om en ædruelig roadmap og estimat af deres forbrug af bevillingen i indeværende finansår. Det vil give styregruppen et overblik størrelsen af de samlede frie midler. Det blev diskuteret, at Styregruppens frie midler skal bruges til noget der har med strategien at gøre. Det kan være at afteste områder eller analysere om der andre veje end dem vi sidder med. Det blev påpeget at man i sin tid forudsatte, at nye aktiviteter krævede nye penge. Der blev gjort opmærksom på, at der endnu ikke er tilført nye midler. MB fandt at programgruppe D er fuld opmærksomme på udfordringen og med sit projektkald fokuserer på cases, som - hvis de giver virksomhederne værdi netop vil gøre det muligt at finde nye finansieringsmuligheder. BCD stillede spørgsmålstegn ved, om vi så skal støtte alligevel eller om vi hellere vil accelerere på andre områder. KE har f.eks. aktiviteter som man kunne støtte, man kunne lave kald på hvordan man strategisk kunne styrke DEFF, arbejde med kulturens synlighed, arbejde på mere dansk materiale i DEFF, nationale aftaler m.m. Det bør ikke være tilfældigheder der afgør, hvordan styregruppen prioriterer de frie midler. For WAYF gælder det, at i den udstrækning at vi selv finansierer det, så bliver det bare vanskeligere at få andre til det. BOE orienterede om, at WAYF pt kører med et tilskud på 3,5 millioner, men at der skal lidt flere penge til fremover grundet vækst og dermed flere opgaver. BOE afventer afklaringer med Børge Obel på spørgsmål som placering, markedsproblemer og hvad gør man over tid. Dette bør afklares før man gør mere ift. WAYF. NHG supplerede, at Rektorkollegiet burde give penge til WAYF. Det blev diskuteret, at det er problematisk med offentligt finansierede projekter som WAYF der ender som succeser som man så efterfølgende har et finansieringsproblem med. Det samme kan ske ift. programgruppe D, hvor vi hurtigt kan få skabt en struktur, hvor noget er gratis først og så koster penge senere. Hvad gør vi med vores projekter som på et tidspunkt skal finansieres i en stor drift organisation? AWS er enig og fremhæver problemstillingen ift. ansøgningen fra forskerparken, hvor der i teksten er indarbejdet en forventning om, at DEFF finder penge til området på sigt. Man burde vende processen om, således at man ser om der kan skabes en forretningsmodel inden man går i gang. MB mente, at der er brug for cases som viser om virksomheder kan få glæde af videnskabelig information m.m. Når de foreligger, kan man se på finansieringsmodeller. BCD mente, at hvis WAYF bliver en del af DEIC så må man også have en forventning om, at universiteterne betaler på sigt. PR fortalte, at man i WAYF også lavede en prototype som så blev en succes, men var enig i at projekterne skal tage højde for økonomi og finansiering på sigt. AWS supplerede med, at målgrupperne fra WAYF og gruppe D er forskellige i og med, at i WAYF er det offentlige og statslige system kunderne, men når man taler om forskerparker så er det kommercielle institutioner. Konklusion på diskussionen blev: At sekretariatet beder programgrupperne om at lave en status inden sommer over forventede projekter og forbrug af midler i

4 At stillingtagen til evt. ekstra midler til Programgruppe D afventer forbrugsprognosen. At vi afventer resultatet af BOEs dialog med Børge Obel og afklaringen af blandt andet kommercielle elementer i WAYF. Herefter behandlede styregruppen indstillingerne for de ansøgte projekter. 4. Oplæg DEFF licenser og Indtægtsdækket virksomhed Kirsten Due (KDU) og Lotte Eivor Jørgensen (LEJ) fra DEFF licenser præsenterede DEFFs licensaktiviteter. KDU orienterede om, at DEFF i 2008 gennemførte et internt LEAN projekt. En af anbefalingerne var, at man lavede en servicedeklaration, hvilket efterfølgende blev gjort i samarbejde med licensgrupperne. Servicedeklarationen indeholder en forventningsafstemning på 14 områder og revideres løbende. Derudover har man i Licenser fokus på at få systemer til at lave så meget arbejde som muligt og gerne så informationer kan udnyttes på kryds og tværs. Pt. arbejdes med implementeringen af et nyt helpdesk system med track and trace. Licensstatistik viser en pæn og stabil stigning i omsætningen og antallet af aftaler som dog har et mindre fald grundet administrative ændringer. Licenser administrerer 125 aftaler og 235 produkter. I 2011 var omsætningen på 167 mio. kr. og derudover kommer institutionernes egne aftaler. Stigningen i omsætningen skyldes, at der er flere institutioner og aftaler med. 130 mio. ud af de 167 mio. kommer fra universiteterne. Svenske BIBSam har til sammenligning aftaler med 40 forlag og 60 produkter samt 63 deltagende institutioner og en omsætning på 27 mio. kr. og har således væsentligt færre aftaler end DEFF. Der er også en del aftaler med 1-3 institutioner på, hvor man kunne overveje effekten og relevansen af, at DEFF bruger tid på dem. På gymnasieområdet er der sket et lille fald fra 75 til 70 deltagere og når man går i gang med de nye forhandlinger fra 2013 så er det uden DEFF tilskud for gymnasierne. Erhvervsskolerne ligger stabilt. Mht Indtægtsdækket virksomhed så er Devoteam færdige med deres arbejde omkring økonomi- og prismodel. Jeppe Mossin skal nu i gang med at kontakte de 35 institutioner som skal løftes over i IV og bagefter kan han se på potentielle offentlige kunder og private virksomheder. Regionerne køber for mio. og de vil fremover skulle overgå til IV og dermed betale administrationsomkostninger. En top 5 oversigt over forlag viser, at fem forlag står for 65 % af dem samlede omsætning og alle fem skal forhandles til næste år. Dette betyder, at der ikke skal anvendes lige meget tid til alle aftaler og at der næste år skal prioriteres ressourcer til forhandling af disse fem aftaler, hvor der også skal sættes specielle forhandlingsforløb op. BOE fortalte, at vi traditionelt set har orienteret os mod Norden og at vi har et stærkt nordisk netværk. Erfaringen fra dette samarbejde viser, at der er god gavn i at koordinere betingelser og rettelser til kontrakter. På prissiden kan man sammenligne den problemstilling som er involveret. Man kan dog ikke skrive kontrakter sammen blandt andet pga. at forlagene vil have separate aftaler per land, ønske om f.eks. dansk 4

5 lov og derudover bliver forskel på viljen og sammenhold kun mere problematisk på tværs af lande. Det er simpelthen ikke de samme ting man prioriterer. SL vil stadig have nationale kontrakter, men f.eks. forhandler JISC for Irland. BOE mente, at kontakterne i KE skal udnyttes og derudover skal baglandet være i orden, således at vi har et så stærkt mandat som muligt fra medlemmerne. En anden effekt af LEAN projektet er, at administrationsbasen er blevet udviklet til at kunne håndtere betalinger. DEFF betaler regningerne primo januar og Kulturstyrelsen styrelsen ligger alle pengene ud. Dvs. regningerne betales med den eksakte valutakurs som viderefaktureres til institutionerne to gange årligt i april og oktober. Der er således lang henstand til at betale indkøb som der er betalt for i januar. De deltagende institutioner ser ikke renteudgiften. Finansministeriet har lavet speciel konto som vi kan tage af og så fylde op senere, hvilket giver en stor bonus for bibliotekerne. Der blev orienteret om det seneste års forhandlingsstrategi. Der har været afholdt et møde med FC og professionshøjskolerne i 2010 omkring økonomi, strategi m.m. Det var tydeligt, at der var stor forskel på om og hvor presset institutioner er. Der var enighed om, at konsortiemodellen var vigtig og der var konsensus om behovet for at øge forhandlingsmandatet. Der blev nedsat en referencegruppe og alle forhandlinger i 2011 var til høring i gruppen. Der blev bl.a. indhentet download priser fra andre lande. Der var således et øget samarbejde i konsortiet men også internationale kontakter blev anvendt. Springer aftalen var en af de aftaler som blev forhandlet sidste år. Når man ser på en forsat pris sammenlignet med resultatet, så skete der en stor reduktion i prisen. Udgangspunktet var en stigning på 5% og det endte med 3%. Take over titles blev gratis og konsortiets samlede pris faldt med 10% og over en mio. dk blev sparet. Der er lavet en forhandlingsstrategi for 2012 på baggrund af erfaringer fra LUF har nedsat en arbejdsgruppe som er kommet med anbefalinger som er godkendt af referencegruppen. Der er fokus på samarbejde, analyse m.m. Professionshøjskolerne har fået nedsat deres egen referencegruppe mhp at reducere priserne for denne gruppe så flere kan komme på flere aftaler. SL orienterede om, at FC ledere vil formulere deres forventninger til Licenser. Ledelserne er ikke overbevist om, at det er den rigtige pris man betaler. 5. Frokost 6. Innovations Camp BOE forklarede, at sekretariatet gerne vil have afklaret om og hvad der skal afholdes? Vi vil være sikre på, at styregruppen ønsker en Innovations Camp og derudover ønskes involvering fra en eller flere fra styregruppen. MB mente, at hvis der skal afholdes en Innovations Camp så skal der en person til facilitere dagen. Derudover bør der foreligge et skriftligt output ved dagens afslutning. SL gjorde opmærksom på, at timingen er dårlig da programgrupperne først er ved at komme i gang. AWS mente dagen kunne resultere i et testamente og så burde den afholdes på et senere tidspunkt. BOE forklarede, at ideen udsprang af en lyst til at præcisere sig og angive nogle retninger, 5

6 men at det samtidigt ikke måtte kollidere med programgruppernes arbejde. PR mente, at det har taget længere tid for programgrupperne at komme i gang end vi vurderede i første omgang, hvilket taler for at udskyde processen. Derudover udløber styregruppens forløb ved udgangen af 2012, hvilket gør det naturligt at evaluere. Det ville være mere passende i november, hvor man så kunne se bagud og fremadrettet/perspektiverende. Konklusionen blev at der udsendes en Doodle for et møde, hvor vi kan evaluere programgruppernes og styregruppens arbejde samt være fremadrettet/perspektiverende. Det bliver et heldagsmøde med start ved frokost og så med overnatning. Programgruppeformænd inviteres til at deltage senere på dagen. Sekretariatet laver oplæg omkring dagen og om hvordan evalueringen kan foregå til styregruppemødet 2. oktober. 7. Formidling af DEFF-strategien DEFF 12/180 Evaluering af strategiseminar DEFF 12/181 Tids- og implementeringsplan DEFF 12/182 Afdækning af erhvervsfremmesystemet DEFF 12/183 Konference II Lancering af DEFF strategi II BOE orienterede om, at der som bilag til dette punkt foreligger en evaluering af strategiseminaret som er udmærket samlet set. Derudover har JNM lavet en tids- og implementeringsplan med forslag til, hvem styregruppen skal tale med for at bringe strategien videre. Afdækningen af erhvervsfremmesystemet er en rapport som programgruppe D har fået lavet og derudover er det et oplæg til program for konference II, som er sendt til Hans Müller og Lars Mortensen. Konference II I forhold til konferencen, så kæmper sekretariatet med manglende ressourcer og har brug for indikationer af, om det er retningen og om det cirka skal være det det indhold m.m. BCD spurgte om strategiseminaret har givet anledning til overvejelser om det videre arbejde? Og hvad var succeskriterierne for seminariet? MB forklarede at målet var at få Kulturministeren interesseret, at vi skulle have gjort erhvervsinteressenter opmærksomme på strategien og opfordre til projektkald. Hvem kom så og hvilken effekt har det haft? Erhvervsstyrelsen har taget det til sig og vil hjælpe med at skaffe virksomheder, Kulturministeren har holdt møde med Ole Sohn og Departementet har bestilt oplæg fra os om at gå videre med den del. Incuba og Symbion som var til stede har lavet projektkald. BOE supplerede med, at deltagerskaren i høj grad var kendte folk. Derudover fik vi nye muligheder som vi kan bruge, så på den led var det godt. MB forklarede, at med Konference II er tanken igen at tage nogen af vores partnere på området og få dem til at komme og understrege, hvorfor bibliotekerne er vigtige. Derudover er målet også at få ministeren til at komme. Konference II er nævnt for koordinationsudvalget og de var villige til at se på det og hvis det skal blive til noget, så skal de snart kontaktes. Der var enighed om, at vi skal være langt tidligere ude med datoen. AWS synes det er problematisk når målgruppe og faktisk deltagelse ikke harmonerer. Hvis det også her er 20% udefra så burde programmet måske se 6

7 anderledes. Man kunne f.eks. få en studenterformand til at tale om de studerendes behov. Det ville være bedre med en forsker eller studerende som case. BCD kunne godt forestille sig oplægsholdere som kunne inspirere os, men det er vigtigt at få målgruppen lagt fast. AWS mente, at man opnår mere med den opsøgende virksomhed, mens MB lagde vægt på den forberedelse som det kræver af oplægsholdere. PR vil gerne have synliggjort strategien for de centrale interessenter men det kræver, at vi tænker os om ift. hvem vi stiller op med. Det er vigtigt at vi er klare på, hvad vi samlet set vil flytte med denne proces. Det er en god ide at få sat strategien på dagsorden men det rammer forkert med programgruppeformændene i denne sammenhæng. ABR er i tvivl om, hvorvidt det vil rykke hos gymnasieinteressenter, men man bør vende programmet så fokus er på det der mangler fra et brugersynspunkt frem for bibliotekernes rolle. Hvordan ser en fremtid ud og hvordan understøtter man udviklingen og adgangen til digitale medier hos studerende. Titlen er heller ikke god kunne være digitalisering frem for biblioteker. PR stillede spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skal have en konference II. Der blev lavet en kort runde og der var enighed om at afholde en konference II. ABR mente det kunne være interessant at få UNI-C med i programmet. Konklusionen er at der skal afholdes en konference II, men programmet skal vendes så brugere af bibliotekerne fortæller os, hvilken service de ønsker af bibliotekerne og hvad det er for en opgave vi vil løse med strategien. Tids- og implementeringsplan SL mente ikke, at der er så meget at sælge på dialogmøderne. Derudover er det uklart hvad der skal sælges ift. hvilke institutioner. MB syntes, at man skulle spørge om deres ønsker og behov frem for at sælge noget. AWS var enig i, at der skal være et produkt, da de fleste ikke er interesserede i strategi men vil lytte efter, om det er et emne som løser problemer for dem. De fleste vil spørge, hvad får jeg ud af det og hvad koster det? Det skal være meget konkret. Hvad skal vi fortælle om udover strategien og hvordan bliver vi klædt på? Der er brug for et firma som kan professionalisere den pakke som Styregruppen skal have med til møderne. Konklusionen er at Sekretariatet tager kontakt til firma som kan hjælpe med at professionalisere den pakke som styregruppen skal have med til dialogmøderne. Afdækning af erhvervsfremmesystemet Rapporten er bestilt af programgruppe D som har haft behov for overblikket. 8. Oplæg ved Peter Flodin Peter Flodin (PF) forklarede, at programgruppen har fået lavet flot overblik over erhvervsfremmesystemet ud fra hvilken man kan se, hvor der kan sættes ind med projekter. Formålet med projekterne er at få lavet cases som efterfølgende kan anvendes til at skaffe midler til erhvervsområdet. Programgruppen har gennemført et projektkald som har været målrettet sektorforskning m.m. Dette har resulteret i 4 ansøgninger som man efterfølgende har bedt om at slå sig sammen i 2 projekter. Lån en bibliotekar projektet forventes færdigt inden sommerferien. 7

8 De cases som gennemføres skal vise den værdi det giver at have adgang til information. Derudover vil gruppen helst have få men større projekter, hvilket er grunden til deres prioritering. Samtidigt vil programgruppen gerne rundt om alle fire indsatsområder og PF finder det derfor er det uheldigt, at programgruppen ikke har så mange penge som der er ansøgninger for. AWS kommenterede, at hvis og når aftagerne finder ud af, at indsatsen flytter noget så kunne man godt forestille sig, at de ville betale for det. Forskerparkerne tjener penge og en del af deres service kunne være adgang til information. Det med at søge penge og lave gratis løsninger kan skabe forvridninger samtidig med, at man på sigt gerne skulle ende i en driftssituation som der betales for. PF mente, at det ville være optimalt, hvis vi på sigt når til den situation, men det der laves nu er et begrænset projekt. Det blev diskuteret at adgang til viden kunne være et konkurrenceparameter, men at virksomhederne har brug for at vide, hvilken benefit de får for det. Halvdelen af væksthusenes omsætning kommer fra EU projekter og i den sammenhæng kunne adgang til viden også være en fordel. AWS sagde, at virksomheder som vi taler om her er for de flestes vedkommende bemandet med folk fra universiteterne, så de burde ikke være overrasket ift. hvad videnskabelig information er og betyder. Spørgsmålet er om programgruppen har gjort sig nogen overvejelser om det nuværende brugsmønster? Nogen bruger vel biblioteket og deres ydelser nu? Måske klarer de sig meget godt allerede? PF forklarede, at mange af dem har en studerende ansat og så bruger de deres adgang til videnskabelige artikler. BCD gjorde opmærksom på, at en anden dimension er, hvem der er i stand til at udnytte den videnskabelige viden. Der er lavet flere undersøgelser som viser, at virksomheder ikke kan fordøje den videnskabelige viden. PF forklarede, at deres handlingsplan og projektkald lægger op til, at de biblioteker som er med skal have en connection ind i moderinstitutionen. Så er der nogen som kan hjælpe med at tygge informationen således, at den kan leveres i en form som er brugbar. AWS kommenterede, at så har man en forventning om, at der sidder forskere som skal bidrage og som koster penge og så er vi ovre i konsulentbusiness. AWS mente, at dette marked måske skulle måske løses som privat virksomhed. PF forklarede, at dette er en mulighed som programgruppen allerede ser på og at de har planlagt en studietur til USA, hvor hovedfokus netop er på dette. MB gjorde opmærksom på, at der bliver uddannet mange phd er og ikke alle kan nødvendigvis få forskningsjob. Derudover har de en forpligtigelse til at undervise. Måske kunne den undervisningsforpligtigelse erstattes af en tygnings forpligtigelse. MB redegjorde for styregruppens synspunkter på fordeling af frie midler og på de to projekter som programgruppen havde indstillet jf. referatets pkt. 3. PF tog til efterretning at styregruppen ønskede en prioritering og ville hurtigst muligt vende tilbage med en sådan. Det blev i forlængelse heraf påpeget at der var mulighed for at foretage en faseopdeling og på den måde lade en eller flere faser række ind i næste finansår. 9. Eventuelt DEFF beretning for 2011 blev uddelt. 8

DEFF-styregruppen Møde 51

DEFF-styregruppen Møde 51 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag den 22. november 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde den 22. november 2011 kl. 10:30-14:45 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5

Referat af DEFF styregruppemøde den 22. november 2011 kl. 10:30-14:45 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 DEFF Styregruppen Kort referat Møde 47 Referat Referat af DEFF styregruppemøde den 22. november 2011 kl. 10:30-14:45 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Jens Thorhauge

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde den 10. maj 2011 kl. 10:30-15:00 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5

Referat af DEFF styregruppemøde den 10. maj 2011 kl. 10:30-15:00 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 Referat Referat af DEFF styregruppemøde den 10. maj 2011 kl. 10:30-15:00 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Jens Thorhauge (JTH), Peter Rubeck (PR), Birte Christensen-

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde tirsdag den 6. marts 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde tirsdag den 6. marts 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde tirsdag den 6. marts 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere: Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

DEFF-styregruppen Kort referat Møde 44

DEFF-styregruppen Kort referat Møde 44 Referat Referat af DEFF styregruppemøde den 28. februar 2011 kl. 10:30-13:45 hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Jens Thorhauge (JTH), Carsten Riis (CR), Peter

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 63

DEFF Styregruppen Møde 63 Bo Öhrström, 10. marts 2015 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 09:00-12:00 i mødelokale i SURF, Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne), Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 57

DEFF Styregruppen Møde 57 Bo Öhrström, 13. februar 2014 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag d. 6. februar 2014 kl. 10:00-13:00 i mødelokale 1 i Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Deltagere:

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 58

DEFF Styregruppen Møde 58 Referat Bo Öhrström, 26. marts 2014 Revideret BOE, 25. april 2014 Revideret MS, 28. april 2014 Referat af DEFF styregruppemøde tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 11:00-12:00 på Sørup Herregaard, Sørupvej 26,

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

DEFF-styregruppen Kort referat Møde 43

DEFF-styregruppen Kort referat Møde 43 Referat Referat af DEFF styregruppemøde den 22. november 2010 kl. 10:30-15:00 på KB, Mødelokale Holberg Deltagere: DEFF-styregruppen, repræsentanter fra licens- og programgrupper samt fra DEFFsekretariatet:

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere

DEFF Styregruppen Møde 64

DEFF Styregruppen Møde 64 Bo Öhrström, 14. juni 2015 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag d. 28. maj 2015 kl. 12:30-16:00 i mødelokale 5 i Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Deltagere: Sekretariat:

Læs mere

Mødet afholdt den 28. oktober 2010 kl. 10.00 13.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (mødelokale 1)

Mødet afholdt den 28. oktober 2010 kl. 10.00 13.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (mødelokale 1) Møde 20 Informationsforsyning Referat Mødet afholdt den 28. oktober 2010 kl. 10.00 13.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier (mødelokale 1) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Niels Jørgen

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7.

Referat. Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Referat 11. November 2013 DDB sekretariatet Fællesmøde for koordinations- og styregruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 14.00-18.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 7. Deltagere: Rolf Hapel, Annette

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 19. april 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 30. marts, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Helle Kolind Mikkelsen (KL),

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 17. november 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Poul Bache (Kulturstyrelsen) Lone

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 22. september 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 9. september 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

DEFF-styregruppen Møde 50

DEFF-styregruppen Møde 50 Referat Referat af DEFF styregruppemøde tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Projektgruppemøde 28. maj

Projektgruppemøde 28. maj Projektgruppemøde 28. maj Velkommen - milepæle Midtvejsevaluering - projektet er godt på vej og Den fortsatte politiske forankring Supercykelstipuljen - hvad nu? Eventuelt Lancering af Farumruten 2 Mediegennemslag

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Referat Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Møde den 11. juni 2014, kl. 15.00-18.00 i KL Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S, Mødelokale S-01+02 Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr.15

Referat af bestyrelsesmøde nr.15 Referat af bestyrelsesmøde nr.15 Torsdag den 27. september 2012 kl. 11.30-15.00 på Hilton i København Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Nils O. Andersen Afbud

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v.

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v. 10. juli 2012 Referat: 13. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 16. april, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Tove Lindhardt Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Læringsaktiviteter- og indsatser It-læring Medborgercentre

Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Læringsaktiviteter- og indsatser It-læring Medborgercentre Folkebibliotekerne Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker De strategiske indsatsområder for 2013 på folkebiblioteksområdet er udmeldt. Et revideret ansøgningsskema er undervejs. Initiativerne

Læs mere

STYREGRUPPEMØDE NR. 5

STYREGRUPPEMØDE NR. 5 STYREGRUPPEMØDE NR. 5 HVORNÅR: 7. marts 2012 kl. 13.00 16.00 HVOR: Gypsum Recycling, Egebækgaard, Egebækvej 98, 2850 Nærum Deltagere: Leif Mortensen, Affald Danmark Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 08.-06.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 08. juni 2016 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Bjørn Bjerking,

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Fredag den 16. september 2016 Kl. 08.30 11.30 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: 23.06.15 Tidspunkt: kl. 8 15.30 Sted: Lokale 6 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere