Digitaliseringsstyrelsen. Guide til kommunikation i en beredskabssituation. Juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstyrelsen. Guide til kommunikation i en beredskabssituation. Juli 2013"

Transkript

1 Digitaliseringsstyrelsen Guide til kommunikation i en beredskabssituation Juli 2013

2 Side 2 af 12 VEJLEDNING TIL KOMMUNIKATION I EN BEREDSKABSSITUATION 3 1. Roller og ansvar i beredskabskommunikationen 3 2. Internt til medarbejdere 5 Hvad skal kommunikeres? 5 Kommunikationskanal 6 Hvornår skal kommunikationen ske? 6 Skabelon for intern kommunikation 6 2. Ekstern kommunikation til andre offentlige organisationer 7 Hvem er ansvarlig for kommunikationen? 7 Hvad skal kommunikeres? 7 Kommunikationskanal 7 Hvornår skal kommunikationen ske? 8 Skabelon til ekstern kommunikation til andre offentlige organisationer 8 3. Ekstern kommunikation til leverandører 8 Hvem er ansvarlig for kommunikationen? 8 Hvad skal kommunikeres? 9 Kommunikationskanal 9 Hvornår skal kommunikationen ske? 9 Skabelon til ekstern kommunikation med leverandører Borgere og virksomheder 10 Hvem er ansvarlig for kommunikationen? 10 Hvad skal kommunikeres? 10 Kommunikationskanal 11 Hvornår skal kommunikationen ske? 11 Skabelon til ekstern kommunikation til borgere/ virksomheder Tidsplan 12

3 Side 3 af 12 Vejledning til kommunikation i en beredskabssituation Et af hovedelementerne til en succesfuld styring af en beredskabssituation er at sikre en passende kommunikation til alle relevante interessenter, i rette tid og med det rette indhold. Kommunikation skal sikre, at organisationens interessenter informeres så godt om situationen, at forvirring minimeres mest muligt. Det vil også forebygge et unødigt stort antal henvendelser om hændelsen og unødig forbrug af tid og kræfter frem for at håndtere selve situationen. Kommunikation skal også sikre, at interessenterne får de fornødne oplysninger til at minimere eventuelle følgevirkninger og til at kunne etablere eventuelle alternative løsninger. Det er derfor vigtigt, at beredskabsplanen udpeger en eller flere ansvarlige for styringen af både ekstern og intern kommunikation i hele beredskabsforløbet. Beredskab for kommunikation skal i lighed med teknisk beredskab afprøves jævnligt, så der er opmærksomhed om og erfaring med udførelse af opgaverne i en krisesituation. Nedenfor skitseres en række overvejelser og anbefalinger, som organisationen kan gøre sig i forhold til kommunikationen med følgende interessenter: Medarbejdere Andre offentlige organisationer Eksterne leverandører Borgere og virksomheder 1. Roller og ansvar i beredskabskommunikationen Kommunikationsdelen er den, der fagligt ligger længst fra de øvrige hovedaktiviteter i itberedskabsstyringen. Det vil derfor være nødvendigt at involvere medarbejdere, der under normale forhold ikke har særlig berøring med it-anvendelsen i organisationen. Det gælder såvel i forhold til ledelsesbeslutninger som i forhold til udformningen af de konkrete budskaber, der skal kommunikeres. Derfor er det en god ide på forhånd at gøre sig nogle tanker om fordeling af roller og ansvar og dokumentere beslutningerne. I det omfang det er muligt, bør rollerne udfyldes af personer, der udfører lignende kommunikationsopgaver i daglig drift, da varetagelsen kræver erfaring og øvelse, ikke mindst i pressede situationer. Nedenstående tabel giver et vejledende overblik over de typiske rolleindehavere og en mulig fordeling af deres ansvar i relation til kommunikationen med de væsentlige interessenter i en beredskabssituation. Den enkelte organisation kan vælge at afvige fra skemaets forslag. Der skelnes mellem: Godkender, som er ansvarlig for at godkende budskaber og kommunikationsstrategier Kommunikatør, som varetager kommunikationen Inputgiver, som giver input om relevante forhold til de andre rolleindehavere

4 Side 4 af 12 Intern kommuni- Ekstern kommu- Ekstern kommu- Ekstern kommu- kation: nikation: Andre nikation: nikation: Medarbejdere offentlige organi- Leverandører Borgere og virk- sationer somheder Topledelse Godkender kom- Godkender kom- Godkender kon- Godkender kom- munikation om munikationsstrategi traktlige dispositio- munikationsstrategi forhold, der har for kommunikation ner omkring kom- for kommunikation betydning for an- til andre offentlige munikation. med offentligheden. sættelsesforholdet. organisationer. Godkender evt. skuffemeddelelser. Godkender indhold og timing af budskaber, som løbende sendes ud. Kommunikations- Inputgiver til HR- Rådgiver og spar- chef chef. nikation på ledel- ringspartner på det nikation med of- sesplan i forhold til kommunikations- fentligheden. Single andre offentlige faglige. Point Of Contact organisationer, som (SPOC). er berørt af krisen. HR-chef Varetager kommunikation om forhold, der har betydning for ansættelsesforholdet. Beredskabskoordi- Varetager den lø- nator nikation med intern bende kommunika- nikation til kom- helpdesk om retab- tion, som er nød- munikationschefen leringsindsatsens vendig af hensyn til om retableringsind- fremskridt. den overordnede satsens fremskridt. ledelse af krisen. Linjeledelse Varetager eventuel nikation om iværk- kommunikation om sættelse af forret- funktionelle forhold ningsnødplaner. i relation til forretningssystemer. Retableringsteams Varetager en even- Varetager kontakt tuel kontakt på det på det tekniske

5 Side 5 af 12 tekniske plan. plan. Helpdesk 1 Varetager initial nikation om retable- nikation i forhold til kontakt ved konsta- ringsindsatsens andre offentlige tering af den hæn- fremskridt. organisationer, som delse, der udvikler er berørt af bered- sig til en bered- skabssituationen, skabssituation. om retableringsindsatsens fremskridt. Flere af skemaets forslag er uddybet i nedenstående afsnit under overskriften Hvem er ansvarlig for kommunikationen? 2. Internt til medarbejdere Ved større systemnedbrud kan et større antal medarbejderes arbejde blive berørt. Det er vigtigt, at de rette medarbejdere får tilstrækkelige og effektive beskeder om situationen. Hvad skal kommunikeres? Først og fremmest bør det overvejes, hvilke medarbejdere der er mest berørt af hændelsen, så kommunikationen til netop dem med det største behov prioriteres og håndteres først. Dernæst skal det kommunikeres, hvad der i praksis skal ske under nedbruddet. Dette afhænger af, hvor kritisk systemet er og af de forretningsnødplaner, der eventuelt knytter sig til systemet. Det skal vurderes, hvor meget af problemstillingen, der skal kommunikeres, og det skal tydeliggøres, hvis dele af oplysningerne er fortrolige af hensyn til eventuel negativ interesse fra presse, borgere eller samarbejdspartnere. De afdelinger, der indgår i en plan for flytning til ny lokation, skal have praktiske informationer om tid, sted, og hvad der skal medbringes. De afdelinger, der indgår i forretningsnødplaner for alternative arbejdsprocesser, skal instrueres i nye processer. De, der af tekniske årsager ikke kan bidrage til forretningsnødplanen, skal også have besked om eventuel hjemsendelse. Medarbejderne skal løbende opdateres om, hvordan situationen skrider frem. Hvor tit, man vælger at kommunikere, skal besluttes af ledelsen. Både for ofte og for sjælden kommunikation er ikke at fore- 1 Mange offentlige organisationer har outsourcet it-servicedesk/helpdesk. I så fald skal dens rolle i en beredskabssituation aftales i leverandørkontrakten. Er det ikke muligt, må de anførte opgaver fordeles på interne rolleindehavere.

6 Side 6 af 12 trække. Denne del af kommunikationen kan med fordel varetages af beredskabskoordinatoren, hvis der er egnede kommunikationskanaler til rådighed. Kommunikationskanal Oftest vil man benytte de samme kommunikationskanaler som ved driftsforstyrrelser og andre mindre hændelser. Hvis medarbejderne er vant til at holde sig opdateret via en it-service eller webside på organisationens intranet, vil det også være den oplagte kommunikationskanal i en beredskabssituation. Hvis it-servicedesk eller helpdesk-funktionen er outsourcet, anbefales det i kontrakten at præcisere dens rolle i beredskabssituationer ikke mindst vedrørende intern kommunikation. Hvis der som følge af beredskabssituationen ikke er adgang til intranettet, eller hvis det er afgørende, at medarbejderne får besked straks, kan det overvejes at sende beskeden direkte på mail til de relevante afdelinger. Hvis alle andre kommunikationskanaler er nede, må almindelig telefoni anvendes. Mobiltelefonnettet vil sjældent være berørt af den hændelse, som har udløst beredskabet. Hvis alt andet svigter, kan der eventuelt iværksættes telefonkæder til chefer, som kan kommunikere mundtligt med de medarbejdere, der er fysisk til stede. Aftaler om og afprøvning af alternative kommunikationskanaler bør indgå i kommunikationsberedskabets etablering og vedligehold. Det skal overvejes, om nogle af de skriftlige meddelelser i beredskabssituationen skal formuleres på forhånd, og om de operationelle nødplaner og kommunikationsplaner skal printes i fysisk form og opbevares hos beredskabskoordinatoren eller andet steds. Hvornår skal kommunikationen ske? Der bør udarbejdes en tidsplan, så den der er ansvarlig for kommunikationen får lettere ved at holde styr på, hvem der har fået besked og hvornår. Af hensyn til efterfølgende udredning af hændelsesforløb, og eventuel vurdering af beslutninger, er tidspunktet for udsendelse af de konkrete informationer vigtig. En beslutning, der kan se helt forkert ud bagefter, er måske taget på et tidspunkt, hvor aktuel viden gjorde denne beslutning helt rigtig. Skabelon for intern kommunikation Hvem Besked Kanal Tidspunkt Internt Øverste ledelse Helpdesk Almindelige medarbejdere

7 Side 7 af Ekstern kommunikation til andre offentlige organisationer Det er ikke ualmindeligt, at offentlige organisationer stiller it-tjenester til rådighed for hinanden. I nogle tilfælde kan tjenesterne betragtes som kritisk samfundsinfrastruktur f.eks. NemID. Tjenester, der stilles til rådighed mellem organisationer, kan let resultere i mistet tilgængelighed flere steder, hvis de fejler alvorligt. Derfor er kommunikationen mellem organisationerne vigtig i de beredskabssituationer. Det kan være en udfordring at etablere en kommunikationsplan, der tager højde for afhængighederne, så roden til problemet findes hurtigst muligt, inden alle berørte parter har nået at foretage det samme undersøgelsesarbejde. Den løbende opdatering på en beredskabssituation skal også struktureres, så ingen efterlades i uvidenhed, og så de rette handlinger koordineres. Hvem er ansvarlig for kommunikationen? Hvis der er tale om flere forskellige organisationer, kan det være relevant at uddelegere ansvaret mellem flere kontaktansvarlige. Det kan eventuelt være de samme medarbejdere, som i det daglige varetager kontakten med disse samarbejdspartnere. Hvis ansvaret fordeles, bør det dokumenteres i beredskabsplanen. Det kan også være relevant at inddrage beredskabskoordinatoren, men det bør overvejes, om det er den rette prioritering af hans eller hendes ressourcer i forhold til de andre aktiviteter i beredskabet. Hvad skal kommunikeres? I starten af en beredskabssituation vil der være et stort behov for at kommunikere med de implicerede organisationer for at identificere årsagen til hændelsen. De første opgaver vil derfor have fokus på tilbagemeldinger på individuelle fejlsøgninger. Der kan være behov for, at en eller flere organisationer igangsætter test, og resultaterne heraf skal kommunikeres videre til de andre berørte parter, indtil fejlen er fundet. Når fejlen er fundet, og beredskabsarbejdet overgår til retablering eller rettelse i de konkrete systemer, skal der aftales med de andre berørte parter, hvor ofte man ønsker statusopdateringer på, hvordan løsningen skrider frem. Kommunikationskanal Med mindre , almindelig telefoni eller andre foretrukne kommunikationskanaler er berørt af hændelsen, vil disse som regel benyttes som kommunikationskanal.

8 Side 8 af 12 Hvornår skal kommunikationen ske? Hvis flere offentlige organisationer skal kontaktes, er det væsentligt at danne sig et overblik over, hvem der har den laveste RTO i forhold til det ramte system. Jo mere kritisk systemet er for samarbejdspartneren, jo vigtigere er det at give besked straks. Der bør udarbejdes en tidsplan, så den ansvarlige for kommunikationen, får lettere ved at holde styr på det. I lighed med den interne kommunikation, er det vigtigt at notere tidspunktet for kommunikationen. Skabelon til ekstern kommunikation til andre offentlige organisationer Hvem Besked Kanal Tidspunkt Eksternt 3. Ekstern kommunikation til leverandører Udover de planlægningsmæssige opgaver bør fordelingen af de operationelle opgaver i en beredskabssituation også aftales med leverandører af it-services. Selve opgaverne ved retableringen vil i de fleste tilfælde udføres af den leverandør, som varetager driften. Men det er vigtigt at få aftalt, hvorrdan kommunikationen mellem parterne skal foregå. Kommunikationen bør planlægges, så der både tages højde for situationer, som opdages/eskaleres hos organisationen - og hos leverandøren. Udover at aftale, hvem der skal kontakte hvem, bør det også overvejes, om der er aktiviteter, som kræver en forudgående accept fra organisationen. De konkrete aktiviteter i forhold til styring af leverandøren i en beredskabssituation bør planlægges og beskrives i en handlingsplan. Et eksempel herpå findes i Skabelon til it-beredskabsplan. Hvem er ansvarlig for kommunikationen? Det skal besluttes, hvem der har kontakten til leverandøren. Det er naturligvis en fordel, hvis deer udpeget på forhånd. Den initiale kontakt finder som regel sted mellem it-ansvarlige medarbejdere som en del af den almindelige håndtering af driftshændelser, inden det endeligt er konstateret, at der er tale om en beredskabssituation.

9 Side 9 af 12 Så snart det står klart, at situationen er alvorlig, bør kommunikationen eskaleres til beredskabskoordinatoren hos henholdsvis organisationen og leverandøren. De bør være udpeget på forhånd og fremgå af driftsaftalen. Efterfølgende kan kommunikationen falde tilbage på et teknisk plan i selve retableringsfasen. Det er væsentligt, at ansvaret for denne del af kommunikationen ligger hos medarbejdere, der har relevant teknisk og forretningsmæssig viden. Hos organisationen vil den derfor blive varetaget af de medarbejdere, som er fagligt ansvarlige for de nedbrudte it-services, eller som anvender dem i det daglige arbejde. Under hele beredskabsforløbet vil kommunikationen veksle mellem de to niveauer afhængig af karakteren af det, der kommunikeres om. Hvad skal kommunikeres? Det skal naturligvis sikres, at leverandøren får klar besked om hændelsen. Selve situationen skal beskrives, så alvoren og omfanget af hændelsen er tydelig. Det skal sikres på beredskabskoordinatorniveau, at leverandøren opfatter og behandler hændelsen som en beredskabssituation. Leverandøren skal have alle væsentlige oplysninger til at træffe de nødvendige beslutninger. Hvis leverandøren har det fulde driftsansvar for det ramte system, antages det, at leverandøren har sine egne retableringsplaner. Organisationen skal dog være klar til at udføre testhandlinger, konfigurationsændringer, prøver mv. på leverandørens anvisning. Hvis den pågældende leverandør er udbyder af en mindre del af et samlet system, vil det være relevant at give information om, hvilke tiltag til midlertidig omgåelse af problemet, der måtte være besluttet fra andre sider og som kunne have indvirkninger på retableringsindsatsen. Endeligt bør leverandøren informeres om, hvorvidt dele af eller hele hændelsen er fortrolig i forhold til eksterne interessenter eller eventuelt visse medarbejdere. Kommunikationskanal Med mindre , almindelig telefoni eller andre foretrukne kommunikationskanaler er berørt af hændelsen, vil disse som regel benyttes som kommunikationskanal. Er de utilgængelige, må organisationen forsøge at få personlig kontakt til leverandøren. Hvornår skal kommunikationen ske? Hvis rettelse af fejl eller retablering af data er afhængig af leverandøren, er det naturligvis vigtigt straks at slå alarm. Hvis der er flere leverandører involveret, skal de prioriteres. Herudover er det vigtigt at holde kommunikationskanalen åben i hele beredskabsforløbet. I beredskabsplanen kan det være en god idé at beslutte faste statusintervaller for kommunikationen på koordinatorniveau og koordinere disse med driftsleverandørens egen beredskabsplan.

10 Side 10 af 12 Skabelon til ekstern kommunikation med leverandører Eksternt Hvem Besked Kanal Tidspunkt 4. Borgere og virksomheder Kommunikationen til borgere og virksomheder om en eventuel beredskabshændelse vil ofte være behæftet med større udfordringer. Når organisationen melder ud om en kritisk it-tjenestes nedbrud, medfører det som regel interesse og henvendelser - også fra pressen. Organisationen må forberede sig på at besvare den kritik og de spørgsmål, der følger med. En investering i strategi og planlægning af beredskabskommunikationen til omverdenen kan derfor spare tid og kræfter, som vil være nødvendige andre steder i hændelsesforløbet. Hvem er ansvarlig for kommunikationen? Organisationens kommunikations- eller pressechef vil ofte stå for styring af kommunikationen udadtil mod borgere, virksomheder og offentligheden generelt. Det skal besluttes, hvem der kan og må udtale sig om beredskabssituationen, og der skal udarbejdes interne instrukser herom. Hvad skal kommunikeres? De borgere og virksomheder, som er berørt af en alvorlig hændelse, skal have besked om alternative muligheder for at få adgang til vitale serviceydelser. Hvis nedbruddet påvirker muligheden for at overholde frister, bør eventuelle fristforlængelser kommunikeres hurtigst muligt. Hvis økonomiske interesser er i spil, bør kommunikationen omfatte råd og vejledning til at begrænse et potentielt tab. Derudover bør borgere og virksomheder om muligt have besked om en estimeret tidshorisont for, hvornår tjenesten igen vil være tilgængelig. Det skal overvejes, hvordan man vil respondere på kritiske spørgsmål fra presse og borgere. I den forbindelse bør det overvejes at udarbejde skuffemeddelelser, som er tilpasset bestemte situationer eller spørgsmål og som hurtigt kan hives frem, tilpasses og sendes ud. En anden mulighed er at forberede en beredskabs-faq, som besvarer de 10 mest sandsynlige spørgsmål.

11 Side 11 af 12 Kommunikationskanal Valget af kommunikationskanal kan bl.a. afhænge af beredskabskrises størrelse, og hvor mange borgere og virksomheder, som berøres af hændelsen. Hvis det er en hændelse, som en stor del af offentligheden vil have interesse i, kan situationens tilstand formidles via en pressemeddelelse, pressekonference, TV-, radio- eller avisernes internet-portaler. Derimod vil de hændelser, som får en mindre direkte effekt på borgerne og virksomhederne muligvis være tilstrækkeligt kommunikerede via beskeder på organisationens hjemmeside eller lignende. Skriftlige meddelelser kan eventuelt formuleres på forhånd, idet det giver en mulighed for at være hurtigt ude med et (foreløbigt) budskab, jf. nedenfor. Hvornår skal kommunikationen ske? Kommunikationen bør finde sted, så snart det står klart, at en kritisk samfundsvendt it-tjeneste er berørt af en alvorlig hændelse. Det er en klar ulempe at være på bagkant af medier, sociale medier mv. Presset i form af henvendelser og negativ påvirkning af organisationens omdømme bliver hurtigt stødt stigende. Organisationen bør derfor overveje at udnytte den tidsmæssige fordel, den har i erkendelsen af krisen, til at kommunikere tidligt i forløbet også inden ansvar og årsager til hændelsen er endeligt klarlagt. Skabelon til ekstern kommunikation til borgere/ virksomheder Hvem Besked Kanal Tidspunkt Eksternt Presse Borgere Virksomheder

12 Side 12 af Tidsplan Som forberedelse til en beredskabssituation bør man have gjort sig nogle tanker om, hvordan kommunikationsindsatsen planlægges og organiseres. Et forløb kan f.eks. se ud som det fremgår af nedenstående skema, men vil afhænge af hændelsens karakter og mulighederne for at retablere systemerne. Alligevel kan skemaet give inspiration til relevante overvejelser om, hvad der skal til for at gøre kommunikationen til en naturlig del af beredskabsindsatsen. I skemaet er der kun nævnt ét møde med beredskabsorganisationen, men det er oplagt at den kommunikationsansvarlige er med på flere møder med beredskabsorganisationen for hele tiden at gøre kommunikationen så korrekt og velovervejet som muligt Møde med beredskabsorganisationen Indsamle informationer Første udkast af meddelelse om beredskabssituation Andet udkast af meddelelse om beredskabssituation godkendt af teknisk specialist Godkendelse af kommunikationsplan Ekstern information Pressemeddelelse, Interview, Svar på spørgsmål, Hjemmeside Intern information It-informationsside Intranet Internt kommunikationsmøde Følg op på eksterne kontakter Styring af presse

National øvelsesvejledning

National øvelsesvejledning National øvelsesvejledning 1 National øvelsesvejledning Indholdsfortegnelse National øvelsesvejledning 1. Introduktion 3 1.1. Øvelsestyper 4 2. Øvelsens opdrag 9 3. Organisering af øvelsen 12 4. Planlægning

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før.

Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før. Din evne til at kommunikere klart og tydeligt er vigtigere i dag end nogensinde før. Tidligere tiders regelstyring er afløst af ledelse ved hjælp af værdier og visioner. Det stiller store krav til dine

Læs mere