Digitaliseringsstyrelsen. Guide til kommunikation i en beredskabssituation. Juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstyrelsen. Guide til kommunikation i en beredskabssituation. Juli 2013"

Transkript

1 Digitaliseringsstyrelsen Guide til kommunikation i en beredskabssituation Juli 2013

2 Side 2 af 12 VEJLEDNING TIL KOMMUNIKATION I EN BEREDSKABSSITUATION 3 1. Roller og ansvar i beredskabskommunikationen 3 2. Internt til medarbejdere 5 Hvad skal kommunikeres? 5 Kommunikationskanal 6 Hvornår skal kommunikationen ske? 6 Skabelon for intern kommunikation 6 2. Ekstern kommunikation til andre offentlige organisationer 7 Hvem er ansvarlig for kommunikationen? 7 Hvad skal kommunikeres? 7 Kommunikationskanal 7 Hvornår skal kommunikationen ske? 8 Skabelon til ekstern kommunikation til andre offentlige organisationer 8 3. Ekstern kommunikation til leverandører 8 Hvem er ansvarlig for kommunikationen? 8 Hvad skal kommunikeres? 9 Kommunikationskanal 9 Hvornår skal kommunikationen ske? 9 Skabelon til ekstern kommunikation med leverandører Borgere og virksomheder 10 Hvem er ansvarlig for kommunikationen? 10 Hvad skal kommunikeres? 10 Kommunikationskanal 11 Hvornår skal kommunikationen ske? 11 Skabelon til ekstern kommunikation til borgere/ virksomheder Tidsplan 12

3 Side 3 af 12 Vejledning til kommunikation i en beredskabssituation Et af hovedelementerne til en succesfuld styring af en beredskabssituation er at sikre en passende kommunikation til alle relevante interessenter, i rette tid og med det rette indhold. Kommunikation skal sikre, at organisationens interessenter informeres så godt om situationen, at forvirring minimeres mest muligt. Det vil også forebygge et unødigt stort antal henvendelser om hændelsen og unødig forbrug af tid og kræfter frem for at håndtere selve situationen. Kommunikation skal også sikre, at interessenterne får de fornødne oplysninger til at minimere eventuelle følgevirkninger og til at kunne etablere eventuelle alternative løsninger. Det er derfor vigtigt, at beredskabsplanen udpeger en eller flere ansvarlige for styringen af både ekstern og intern kommunikation i hele beredskabsforløbet. Beredskab for kommunikation skal i lighed med teknisk beredskab afprøves jævnligt, så der er opmærksomhed om og erfaring med udførelse af opgaverne i en krisesituation. Nedenfor skitseres en række overvejelser og anbefalinger, som organisationen kan gøre sig i forhold til kommunikationen med følgende interessenter: Medarbejdere Andre offentlige organisationer Eksterne leverandører Borgere og virksomheder 1. Roller og ansvar i beredskabskommunikationen Kommunikationsdelen er den, der fagligt ligger længst fra de øvrige hovedaktiviteter i itberedskabsstyringen. Det vil derfor være nødvendigt at involvere medarbejdere, der under normale forhold ikke har særlig berøring med it-anvendelsen i organisationen. Det gælder såvel i forhold til ledelsesbeslutninger som i forhold til udformningen af de konkrete budskaber, der skal kommunikeres. Derfor er det en god ide på forhånd at gøre sig nogle tanker om fordeling af roller og ansvar og dokumentere beslutningerne. I det omfang det er muligt, bør rollerne udfyldes af personer, der udfører lignende kommunikationsopgaver i daglig drift, da varetagelsen kræver erfaring og øvelse, ikke mindst i pressede situationer. Nedenstående tabel giver et vejledende overblik over de typiske rolleindehavere og en mulig fordeling af deres ansvar i relation til kommunikationen med de væsentlige interessenter i en beredskabssituation. Den enkelte organisation kan vælge at afvige fra skemaets forslag. Der skelnes mellem: Godkender, som er ansvarlig for at godkende budskaber og kommunikationsstrategier Kommunikatør, som varetager kommunikationen Inputgiver, som giver input om relevante forhold til de andre rolleindehavere

4 Side 4 af 12 Intern kommuni- Ekstern kommu- Ekstern kommu- Ekstern kommu- kation: nikation: Andre nikation: nikation: Medarbejdere offentlige organi- Leverandører Borgere og virk- sationer somheder Topledelse Godkender kom- Godkender kom- Godkender kon- Godkender kom- munikation om munikationsstrategi traktlige dispositio- munikationsstrategi forhold, der har for kommunikation ner omkring kom- for kommunikation betydning for an- til andre offentlige munikation. med offentligheden. sættelsesforholdet. organisationer. Godkender evt. skuffemeddelelser. Godkender indhold og timing af budskaber, som løbende sendes ud. Kommunikations- Inputgiver til HR- Rådgiver og spar- chef chef. nikation på ledel- ringspartner på det nikation med of- sesplan i forhold til kommunikations- fentligheden. Single andre offentlige faglige. Point Of Contact organisationer, som (SPOC). er berørt af krisen. HR-chef Varetager kommunikation om forhold, der har betydning for ansættelsesforholdet. Beredskabskoordi- Varetager den lø- nator nikation med intern bende kommunika- nikation til kom- helpdesk om retab- tion, som er nød- munikationschefen leringsindsatsens vendig af hensyn til om retableringsind- fremskridt. den overordnede satsens fremskridt. ledelse af krisen. Linjeledelse Varetager eventuel nikation om iværk- kommunikation om sættelse af forret- funktionelle forhold ningsnødplaner. i relation til forretningssystemer. Retableringsteams Varetager en even- Varetager kontakt tuel kontakt på det på det tekniske

5 Side 5 af 12 tekniske plan. plan. Helpdesk 1 Varetager initial nikation om retable- nikation i forhold til kontakt ved konsta- ringsindsatsens andre offentlige tering af den hæn- fremskridt. organisationer, som delse, der udvikler er berørt af bered- sig til en bered- skabssituationen, skabssituation. om retableringsindsatsens fremskridt. Flere af skemaets forslag er uddybet i nedenstående afsnit under overskriften Hvem er ansvarlig for kommunikationen? 2. Internt til medarbejdere Ved større systemnedbrud kan et større antal medarbejderes arbejde blive berørt. Det er vigtigt, at de rette medarbejdere får tilstrækkelige og effektive beskeder om situationen. Hvad skal kommunikeres? Først og fremmest bør det overvejes, hvilke medarbejdere der er mest berørt af hændelsen, så kommunikationen til netop dem med det største behov prioriteres og håndteres først. Dernæst skal det kommunikeres, hvad der i praksis skal ske under nedbruddet. Dette afhænger af, hvor kritisk systemet er og af de forretningsnødplaner, der eventuelt knytter sig til systemet. Det skal vurderes, hvor meget af problemstillingen, der skal kommunikeres, og det skal tydeliggøres, hvis dele af oplysningerne er fortrolige af hensyn til eventuel negativ interesse fra presse, borgere eller samarbejdspartnere. De afdelinger, der indgår i en plan for flytning til ny lokation, skal have praktiske informationer om tid, sted, og hvad der skal medbringes. De afdelinger, der indgår i forretningsnødplaner for alternative arbejdsprocesser, skal instrueres i nye processer. De, der af tekniske årsager ikke kan bidrage til forretningsnødplanen, skal også have besked om eventuel hjemsendelse. Medarbejderne skal løbende opdateres om, hvordan situationen skrider frem. Hvor tit, man vælger at kommunikere, skal besluttes af ledelsen. Både for ofte og for sjælden kommunikation er ikke at fore- 1 Mange offentlige organisationer har outsourcet it-servicedesk/helpdesk. I så fald skal dens rolle i en beredskabssituation aftales i leverandørkontrakten. Er det ikke muligt, må de anførte opgaver fordeles på interne rolleindehavere.

6 Side 6 af 12 trække. Denne del af kommunikationen kan med fordel varetages af beredskabskoordinatoren, hvis der er egnede kommunikationskanaler til rådighed. Kommunikationskanal Oftest vil man benytte de samme kommunikationskanaler som ved driftsforstyrrelser og andre mindre hændelser. Hvis medarbejderne er vant til at holde sig opdateret via en it-service eller webside på organisationens intranet, vil det også være den oplagte kommunikationskanal i en beredskabssituation. Hvis it-servicedesk eller helpdesk-funktionen er outsourcet, anbefales det i kontrakten at præcisere dens rolle i beredskabssituationer ikke mindst vedrørende intern kommunikation. Hvis der som følge af beredskabssituationen ikke er adgang til intranettet, eller hvis det er afgørende, at medarbejderne får besked straks, kan det overvejes at sende beskeden direkte på mail til de relevante afdelinger. Hvis alle andre kommunikationskanaler er nede, må almindelig telefoni anvendes. Mobiltelefonnettet vil sjældent være berørt af den hændelse, som har udløst beredskabet. Hvis alt andet svigter, kan der eventuelt iværksættes telefonkæder til chefer, som kan kommunikere mundtligt med de medarbejdere, der er fysisk til stede. Aftaler om og afprøvning af alternative kommunikationskanaler bør indgå i kommunikationsberedskabets etablering og vedligehold. Det skal overvejes, om nogle af de skriftlige meddelelser i beredskabssituationen skal formuleres på forhånd, og om de operationelle nødplaner og kommunikationsplaner skal printes i fysisk form og opbevares hos beredskabskoordinatoren eller andet steds. Hvornår skal kommunikationen ske? Der bør udarbejdes en tidsplan, så den der er ansvarlig for kommunikationen får lettere ved at holde styr på, hvem der har fået besked og hvornår. Af hensyn til efterfølgende udredning af hændelsesforløb, og eventuel vurdering af beslutninger, er tidspunktet for udsendelse af de konkrete informationer vigtig. En beslutning, der kan se helt forkert ud bagefter, er måske taget på et tidspunkt, hvor aktuel viden gjorde denne beslutning helt rigtig. Skabelon for intern kommunikation Hvem Besked Kanal Tidspunkt Internt Øverste ledelse Helpdesk Almindelige medarbejdere

7 Side 7 af Ekstern kommunikation til andre offentlige organisationer Det er ikke ualmindeligt, at offentlige organisationer stiller it-tjenester til rådighed for hinanden. I nogle tilfælde kan tjenesterne betragtes som kritisk samfundsinfrastruktur f.eks. NemID. Tjenester, der stilles til rådighed mellem organisationer, kan let resultere i mistet tilgængelighed flere steder, hvis de fejler alvorligt. Derfor er kommunikationen mellem organisationerne vigtig i de beredskabssituationer. Det kan være en udfordring at etablere en kommunikationsplan, der tager højde for afhængighederne, så roden til problemet findes hurtigst muligt, inden alle berørte parter har nået at foretage det samme undersøgelsesarbejde. Den løbende opdatering på en beredskabssituation skal også struktureres, så ingen efterlades i uvidenhed, og så de rette handlinger koordineres. Hvem er ansvarlig for kommunikationen? Hvis der er tale om flere forskellige organisationer, kan det være relevant at uddelegere ansvaret mellem flere kontaktansvarlige. Det kan eventuelt være de samme medarbejdere, som i det daglige varetager kontakten med disse samarbejdspartnere. Hvis ansvaret fordeles, bør det dokumenteres i beredskabsplanen. Det kan også være relevant at inddrage beredskabskoordinatoren, men det bør overvejes, om det er den rette prioritering af hans eller hendes ressourcer i forhold til de andre aktiviteter i beredskabet. Hvad skal kommunikeres? I starten af en beredskabssituation vil der være et stort behov for at kommunikere med de implicerede organisationer for at identificere årsagen til hændelsen. De første opgaver vil derfor have fokus på tilbagemeldinger på individuelle fejlsøgninger. Der kan være behov for, at en eller flere organisationer igangsætter test, og resultaterne heraf skal kommunikeres videre til de andre berørte parter, indtil fejlen er fundet. Når fejlen er fundet, og beredskabsarbejdet overgår til retablering eller rettelse i de konkrete systemer, skal der aftales med de andre berørte parter, hvor ofte man ønsker statusopdateringer på, hvordan løsningen skrider frem. Kommunikationskanal Med mindre , almindelig telefoni eller andre foretrukne kommunikationskanaler er berørt af hændelsen, vil disse som regel benyttes som kommunikationskanal.

8 Side 8 af 12 Hvornår skal kommunikationen ske? Hvis flere offentlige organisationer skal kontaktes, er det væsentligt at danne sig et overblik over, hvem der har den laveste RTO i forhold til det ramte system. Jo mere kritisk systemet er for samarbejdspartneren, jo vigtigere er det at give besked straks. Der bør udarbejdes en tidsplan, så den ansvarlige for kommunikationen, får lettere ved at holde styr på det. I lighed med den interne kommunikation, er det vigtigt at notere tidspunktet for kommunikationen. Skabelon til ekstern kommunikation til andre offentlige organisationer Hvem Besked Kanal Tidspunkt Eksternt 3. Ekstern kommunikation til leverandører Udover de planlægningsmæssige opgaver bør fordelingen af de operationelle opgaver i en beredskabssituation også aftales med leverandører af it-services. Selve opgaverne ved retableringen vil i de fleste tilfælde udføres af den leverandør, som varetager driften. Men det er vigtigt at få aftalt, hvorrdan kommunikationen mellem parterne skal foregå. Kommunikationen bør planlægges, så der både tages højde for situationer, som opdages/eskaleres hos organisationen - og hos leverandøren. Udover at aftale, hvem der skal kontakte hvem, bør det også overvejes, om der er aktiviteter, som kræver en forudgående accept fra organisationen. De konkrete aktiviteter i forhold til styring af leverandøren i en beredskabssituation bør planlægges og beskrives i en handlingsplan. Et eksempel herpå findes i Skabelon til it-beredskabsplan. Hvem er ansvarlig for kommunikationen? Det skal besluttes, hvem der har kontakten til leverandøren. Det er naturligvis en fordel, hvis deer udpeget på forhånd. Den initiale kontakt finder som regel sted mellem it-ansvarlige medarbejdere som en del af den almindelige håndtering af driftshændelser, inden det endeligt er konstateret, at der er tale om en beredskabssituation.

9 Side 9 af 12 Så snart det står klart, at situationen er alvorlig, bør kommunikationen eskaleres til beredskabskoordinatoren hos henholdsvis organisationen og leverandøren. De bør være udpeget på forhånd og fremgå af driftsaftalen. Efterfølgende kan kommunikationen falde tilbage på et teknisk plan i selve retableringsfasen. Det er væsentligt, at ansvaret for denne del af kommunikationen ligger hos medarbejdere, der har relevant teknisk og forretningsmæssig viden. Hos organisationen vil den derfor blive varetaget af de medarbejdere, som er fagligt ansvarlige for de nedbrudte it-services, eller som anvender dem i det daglige arbejde. Under hele beredskabsforløbet vil kommunikationen veksle mellem de to niveauer afhængig af karakteren af det, der kommunikeres om. Hvad skal kommunikeres? Det skal naturligvis sikres, at leverandøren får klar besked om hændelsen. Selve situationen skal beskrives, så alvoren og omfanget af hændelsen er tydelig. Det skal sikres på beredskabskoordinatorniveau, at leverandøren opfatter og behandler hændelsen som en beredskabssituation. Leverandøren skal have alle væsentlige oplysninger til at træffe de nødvendige beslutninger. Hvis leverandøren har det fulde driftsansvar for det ramte system, antages det, at leverandøren har sine egne retableringsplaner. Organisationen skal dog være klar til at udføre testhandlinger, konfigurationsændringer, prøver mv. på leverandørens anvisning. Hvis den pågældende leverandør er udbyder af en mindre del af et samlet system, vil det være relevant at give information om, hvilke tiltag til midlertidig omgåelse af problemet, der måtte være besluttet fra andre sider og som kunne have indvirkninger på retableringsindsatsen. Endeligt bør leverandøren informeres om, hvorvidt dele af eller hele hændelsen er fortrolig i forhold til eksterne interessenter eller eventuelt visse medarbejdere. Kommunikationskanal Med mindre , almindelig telefoni eller andre foretrukne kommunikationskanaler er berørt af hændelsen, vil disse som regel benyttes som kommunikationskanal. Er de utilgængelige, må organisationen forsøge at få personlig kontakt til leverandøren. Hvornår skal kommunikationen ske? Hvis rettelse af fejl eller retablering af data er afhængig af leverandøren, er det naturligvis vigtigt straks at slå alarm. Hvis der er flere leverandører involveret, skal de prioriteres. Herudover er det vigtigt at holde kommunikationskanalen åben i hele beredskabsforløbet. I beredskabsplanen kan det være en god idé at beslutte faste statusintervaller for kommunikationen på koordinatorniveau og koordinere disse med driftsleverandørens egen beredskabsplan.

10 Side 10 af 12 Skabelon til ekstern kommunikation med leverandører Eksternt Hvem Besked Kanal Tidspunkt 4. Borgere og virksomheder Kommunikationen til borgere og virksomheder om en eventuel beredskabshændelse vil ofte være behæftet med større udfordringer. Når organisationen melder ud om en kritisk it-tjenestes nedbrud, medfører det som regel interesse og henvendelser - også fra pressen. Organisationen må forberede sig på at besvare den kritik og de spørgsmål, der følger med. En investering i strategi og planlægning af beredskabskommunikationen til omverdenen kan derfor spare tid og kræfter, som vil være nødvendige andre steder i hændelsesforløbet. Hvem er ansvarlig for kommunikationen? Organisationens kommunikations- eller pressechef vil ofte stå for styring af kommunikationen udadtil mod borgere, virksomheder og offentligheden generelt. Det skal besluttes, hvem der kan og må udtale sig om beredskabssituationen, og der skal udarbejdes interne instrukser herom. Hvad skal kommunikeres? De borgere og virksomheder, som er berørt af en alvorlig hændelse, skal have besked om alternative muligheder for at få adgang til vitale serviceydelser. Hvis nedbruddet påvirker muligheden for at overholde frister, bør eventuelle fristforlængelser kommunikeres hurtigst muligt. Hvis økonomiske interesser er i spil, bør kommunikationen omfatte råd og vejledning til at begrænse et potentielt tab. Derudover bør borgere og virksomheder om muligt have besked om en estimeret tidshorisont for, hvornår tjenesten igen vil være tilgængelig. Det skal overvejes, hvordan man vil respondere på kritiske spørgsmål fra presse og borgere. I den forbindelse bør det overvejes at udarbejde skuffemeddelelser, som er tilpasset bestemte situationer eller spørgsmål og som hurtigt kan hives frem, tilpasses og sendes ud. En anden mulighed er at forberede en beredskabs-faq, som besvarer de 10 mest sandsynlige spørgsmål.

11 Side 11 af 12 Kommunikationskanal Valget af kommunikationskanal kan bl.a. afhænge af beredskabskrises størrelse, og hvor mange borgere og virksomheder, som berøres af hændelsen. Hvis det er en hændelse, som en stor del af offentligheden vil have interesse i, kan situationens tilstand formidles via en pressemeddelelse, pressekonference, TV-, radio- eller avisernes internet-portaler. Derimod vil de hændelser, som får en mindre direkte effekt på borgerne og virksomhederne muligvis være tilstrækkeligt kommunikerede via beskeder på organisationens hjemmeside eller lignende. Skriftlige meddelelser kan eventuelt formuleres på forhånd, idet det giver en mulighed for at være hurtigt ude med et (foreløbigt) budskab, jf. nedenfor. Hvornår skal kommunikationen ske? Kommunikationen bør finde sted, så snart det står klart, at en kritisk samfundsvendt it-tjeneste er berørt af en alvorlig hændelse. Det er en klar ulempe at være på bagkant af medier, sociale medier mv. Presset i form af henvendelser og negativ påvirkning af organisationens omdømme bliver hurtigt stødt stigende. Organisationen bør derfor overveje at udnytte den tidsmæssige fordel, den har i erkendelsen af krisen, til at kommunikere tidligt i forløbet også inden ansvar og årsager til hændelsen er endeligt klarlagt. Skabelon til ekstern kommunikation til borgere/ virksomheder Hvem Besked Kanal Tidspunkt Eksternt Presse Borgere Virksomheder

12 Side 12 af Tidsplan Som forberedelse til en beredskabssituation bør man have gjort sig nogle tanker om, hvordan kommunikationsindsatsen planlægges og organiseres. Et forløb kan f.eks. se ud som det fremgår af nedenstående skema, men vil afhænge af hændelsens karakter og mulighederne for at retablere systemerne. Alligevel kan skemaet give inspiration til relevante overvejelser om, hvad der skal til for at gøre kommunikationen til en naturlig del af beredskabsindsatsen. I skemaet er der kun nævnt ét møde med beredskabsorganisationen, men det er oplagt at den kommunikationsansvarlige er med på flere møder med beredskabsorganisationen for hele tiden at gøre kommunikationen så korrekt og velovervejet som muligt Møde med beredskabsorganisationen Indsamle informationer Første udkast af meddelelse om beredskabssituation Andet udkast af meddelelse om beredskabssituation godkendt af teknisk specialist Godkendelse af kommunikationsplan Ekstern information Pressemeddelelse, Interview, Svar på spørgsmål, Hjemmeside Intern information It-informationsside Intranet Internt kommunikationsmøde Følg op på eksterne kontakter Styring af presse

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune

It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune It-beredskabsstrategi for Horsens Kommune Senest opdateret oktober 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED IT-BEREDSKABSSTRATEGIEN... 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG TIL DET RESTERENDE BEREDSKAB... 3 3. OMFANG,

Læs mere

Guide til bedre beredskabsstyring. April 2015

Guide til bedre beredskabsstyring. April 2015 Guide til bedre beredskabsstyring April 2015 Guide til bedre beredskabsstyring Udgivet april 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab Udgivet april 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn]

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] Delindsatsplan Kommunikation Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] 1 Indholdsfortegnelse 1. Krisekommunikation...3 1.1. Målet med krisekommunikation...3 1.1.1. Krav til

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune

It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune It-beredskabspolitik for Ishøj Kommune Version Dato Udarbejdet af Ændringer Godkendt af ledelsen 0.1 - Neupart Første udkast - 0.2 - Neupart 2.2 Beredskabs - organisation fastsat. 2.3 Tilgængelighedskrav

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Beredskabsstrategi for SDN

Beredskabsstrategi for SDN Beredskabsstrategi for SDN Indholdsfortegnelse FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER... 2 DEFINITIONER... 3 AFGRÆNSNING... 4 ORGANISERING, ROLLER, ANSVAR OG KOMPETENCE... 5 KONSEKVENSVURDERING FOR FORRETNINGEN OG RETABLERINGSSTRATEGIER...

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Randers Kommune. Er du klar til krisen?

Randers Kommune. Er du klar til krisen? Randers Kommune Er du klar til krisen? Er du klar til krisen? Det lyder som en kliché, men er et faktum: Der findes to slags kommuner: De, der har været i krise, og de, der kommer det. Så er spørgsmålet:

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov 7 tilbud til din ledergruppe Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov Indhold 1. Netværksledelse i samskabelse...3 2. Handlekraftig implementering af jeres strategi...3 3. Styrk relationerne...4

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 4 centrale pointer om krisekommunikation: 1. Krisekommunikation handler både om forebyggelse og håndtering. 2.

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Skab dit eget kommunikationssystem

Skab dit eget kommunikationssystem Skab dit eget kommunikationssystem Dette er et værktøj for dig, som vil have orden i og styr på din kommunikation blive mere effektiv i brugen af dine mulige kanaler skabe en helhed i din måde at kommunikere

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Indhold Region Hovedstadens ramme for Informationssikkerhed... 3 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde/omfang... 4 3 Målsætninger... 4 4 Informationssikkerhedsniveau...

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse?

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 1 BEREDSKABSPLAN Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 2 3 EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV OG STØTTER OP OM JERES FRIVILLIGE Formålet med en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING 1 Involverede parter 1.1 Virksomheden Navn: CVR.nr. Kontaktperson: Juridiske enheder omfattet af analysen: 1.2 Willis Adresse Forsikringsmægler E-mail / Telefon @willis.dk / 88 139 2 Om virksomheden 2.1

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011

Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011 Kommunikationsstrategi for Malling Skole februar oktober 2011 1 Indledning Malling Skole står over for et større ombygningsprojekt. Ombygningen er omfattende og vil dermed berøre alle, der har deres daglige

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events KONFERENCENS ABC At nå det hele til tiden! TJEKLISTE til Business events INDHOLD 3 4 5 6 7 8 8 Forberedelse 3 6 måneder inden 1-3 måneder inden 1 måned inden 1 uge inden Lige inden Bagefter Den succesfulde

Læs mere