Nyhedsbrev for udsendte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for udsendte"

Transkript

1 Plan for inplementering af forliget Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Jeg kan, når jeg kommer rundt til enhederne, tydeligt fornemme, at usikkerheden om Forsvarets fremtidige struktur og især placeringen af de fremtidige arbejdspladser gnaver i psyken både ude i missionsområderne og hjemme i garnisonerne. Vi har i skrivende stund netop modtaget et advis fra HOK om den forventede plan for iværksættelse af konsolideringen og den efterfølgende implementering af det nye forlig. Det fremgår heraf, at HOK forventer at nedsætte en række projektgrupper med henblik på at få udarbejdet alle projektbeskrivelser inden sommerferien, og at disse projektbeskrivelser forventes godkendt og udsendt i en endelig version i september måned. Selve implementeringen forventes påbegyndt i umiddelbart forlængelse heraf og gennemført medio 2014 og afsluttet ved udgangen af året. Det er en meget ambitiøs tidsplan, men set i lyset af, at vi alle efterspørger en hurtig afklaring vedr. den nye struktur, synes en stram tidsplan både hensigtsmæssig og nødvendig. Men der er ingen tvivl om, at det bliver en udfordring at gennemføre dette arbejde under inddragelse af underlagte enheder i samme måned, som vi skal støtte MRX for 1 ISAF Hold-16. Det er ikke alene den fremtidige struktur, vi har under overvejelse. Vi drøfter tillige, hvordan vi kan optimere udnyttelsen af de begrænsede føringsstøttekapaciteter, dels gennem standardisering af føringskoncepten for hærens taktiske stabe (bataljonskampgruppe, brigade og division), dels ved etablering af faste træningsfaciliteter og dels gennem standardløsninger for føringsstøtten til de forskellige typer aktiviteter. Alt sammen med henblik på at kunne opnå samme træningseffekt for hærens taktiske stabe, men med et mindre forbrug af føringsstøtteressourcer (arbejdstimer) forud for og efter selve aktiviteten. I vil fortsat være en efterspurgt vare De tilbagemeldinger, jeg får vedr. den støtte, vi leverer til de taktiske stabe både herhjemme og i missionsområderne, er meget positive. Som chef for regimentet er jeg stolt på våbenartens vegne, og disse tilbagemeldinger synliggør føringsstøttens og EW betydning for militære operationer under alle forhold og kan ses som et bevis på, at vores kapaciteter også vil være efterspurgte i fremtiden. Afklaring vedr. Telegrafregimentets fremtidige struktur kan vi som sagt tidligst forvente i løbet af efteråret. På den baggrund vil jeg endnu engang opfordre jer til at fortsætte jeres flotte indsats og ruste jer med tålmodighed. I den udstrækning det bliver muligt, vil enhedernes faglige ekspertise naturligvis blive inddraget i konsolideringen af vores projekter. Vi forventer imidlertid både at få meget kort tid til konsolidering samt en meget bundet opgave med store krav om nødvendige besparelser. Så jeg forventer, at I alle prioriterer deltagelse i dette arbejde højt, selv om der bliver indkaldt med kort varsel. Pas på jer selv og hinanden. Bestræb jer for at se muligheder frem for begrænsninger. Telegrafregimentets kapaciteter vil med sikkerhed også være efterspurgte i Forsvarets fremtidige struktur. Jeres RC Brev indd 1 5/31/2013 8:37:08 AM

2 Servicedesk under intern øvelse Udvikling af koncept for en CIS servicedesk Af kaptajn Mikael Andersen, kompagnichef 2. Communications and Information Systems Kompagniet (2 CISKMP). I forbindelse med divisionsøvelsen Yellow Knight i Oksbøl i starten af april udnyttede 2 CISKMP chancen for at lave de indledende test af et nyt service desk-koncept. Indsatsen blev blandt andet beskrevet rosende på forsiden af øvelsesnyhedsbrevet (billede side 3). Indsættelsen på Yellow Knight viste, som forventet med al tydelighed nødvendigheden af at have et konkret koncept for kompagniets interne procedurer, der vil gøre kundernes oplevelse positiv og vores arbejdsgange smidige, hurtige 2 og fleksible. Samtidig vil vi være opsøgende og proaktive frem for at gemme os i vores containere og tænke: Hvis vi ikke laver noget, så er det godt for så virker det jo. Det er en holdning, som kompagniet har gjort helt op med. Lav en specifik uddannelse til servicedesk personel Jeg er på ingen måde i tvivl om, at der er behov for en specifik uddannelse af udvalgt personel inden for et decideret service desk-spor. Kompagniet var allerede i gang med at udvikle disse tanker, og med dem i baghovedet har vi struktureret kunnet behandle de erfaringer, der blev høstet på Yellow Knight (samt Night Hawk, Crystal Eagle og alle de andre indsættelser, Brev indd 2 5/31/2013 8:37:08 AM

3 2 CISKMP har været på). Erfaringerne blev i første omgang fastholdt af det dygtige personel på øvelsen og præsenteret for mig kort tid efter. Produktet var yderst gennemarbejdet og skabte et godt grundlag for det videre arbejde. Incident management Næste skridt i at gøre erfaringer til handling var bearbejdelse af disse på et efterfølgende befalingsmandsseminar. Efter gode debatter kunne arbejdet munde ud i en SOP for Incident Management, version En SOP ved man ikke, hvordan virker, med mindre man har afprøvet den på mennesker. Dette betyder, at kompagniet netop nu mens jeg skriver dette er i gang med en intern teknisk øvelse, hvor emnet incident management og samspillet mellem en service desk og kompagniets øvrige teknikere bliver testet, indlært og udviklet. Der er ingen tvivl om, at dette er et komplekst emne, hvor der er mange elementer, der skal spille sammen og mange informationer, der skal fastholdes og formidles både internt såvel som ud til de enkelte brugere og kunder. For at dette kan ske smidigt, skal det øves igen og igen og igen. Der er heller ingen tvivl om, at denne interne øvelse som minimum vil munde ud i en SOP version med de erfaringer, vi indhenter nu. Det er vigtigt at holde to ting for øje. Det ene er selve den tekniske løsning på de enkelte incidents, mens den anden og i mine øjne den vigtigste er den interne kommunikation, der gør, at alle ved, hvad der bliver lovet kunden, hvem der skal gøre hvad, hvordan kommunikationen til kunden foregår, og hvordan andre lærer af den opgave, man lige har løst. Det er det letteste i verdenen at uddanne teknikere, men kunsten er at få mennesker til at arbejde sammen og trække i den samme retning, så opgaveløsningen konstant bliver bedre og bedre. Det store arbejde, der foregår i kompagniet fører dagligt til, at vores opgaveløsning over for vores kunder og brugere bliver bedre og bedre. Den iver og det engagement, jeg mærker fra personellet på alle niveauer, gør mig til en utrolig stolt chef. Daily Knight VELOX ET ACER DANISH DIVISION EXERCISE YELLOW KNIGHT APRIL 10TH 2013 NO 04 Green Client Service: A new concept of helpfulness has been tried during YELLOW KNIGHT. So far more than 200 HELP -calls have been fixed. Text: PAO Jeanette Serritzlev It is kind of a new concept, sergeant Morten Nederby says. He is leader of CIS Help Desk which you might already know. In fact, more than 200 calls for help have been made since Friday. Our role is to receive and fix the problems or to send them to someone who can do so, Nederby explains. A HELPFUL HELPDESK Operations before Facebook One of the tasks for Help Desk is to make the right prioritization. If the internet doesn t work, people call, and of course we try to solve it, Nederby says. But the operational net has the number one priority. It is not that important that people cannot be on Facebook, Nederby says and adds: Even that we all know the frustration. I guess that you could see us as a kind of extended client service, he smiles. Just uniformed. About CIS Help Desk Yellow Knight nyhedsbrev der omtalte servicedesk funktionen. There is nothing changed in our core assignment, but I hope that people will notice that they get a better service, he says. Normally, we set up everything and draw back. We have, so to speak, moved up front. 3 CIS: Communications and Information Systems Ordinary manning: Five privates (specialists) and a sergeant as a shift leader. Amount of inquiries: More than 200 so far ( B APR 13) Brev indd 3 5/31/2013 8:37:09 AM

4 Der er en del besøgende under øvelsens afvikling. En øvelse med mange gode resultater. STEADFAST COBALT 2013 Øvelsen STEADFAST COBALT er en tilbagevendende aktivitet i NATOs øvelsescyklus. Øvelsen gennemføres årligt med henblik på at teste CIS interoperabiliteten mellem såvel deployerede enheder som op mod NATOs statiske netværk. Af kaptajn Jesper Olsen, stabsofficer CIS-bataljonen. STEADFAST COBALT er en tilbagevendende aktivitet i NATOs øvelsescyklus. Øvelsen gennemføres årligt med henblik på at teste CIS interoperabiliteten mellem såvel 4 deployerede enheder som op mod NATOs statiske netværk. I år gennemførtes øvelsen for de fleste enheders vedkommende i Polen på 100 signalbataljons kaserne i Walcz, ca. 150 km øst for Szczecin (Stettin). Primære øvelsesdeltagere var de fire component commands (Land, Air, Maritime og Special Operations) til NATO Re- Brev indd 4 5/31/2013 8:37:09 AM

5 sponce Forces (NRF) 2014, eftersom øvelsen tillige tjente som en CIS- testøvelse forud for NRF 2014 certificeringsøvelsen STEADFAST JAZZ, der finder sted til efteråret. Eftersom øvelsen udelukkende omhandler CIS, giver den os mulighed for at bruge tid på at prøve nogle ting af, uden fare for at spolere øvelsen for flere hundrede øvelsesdeltagere ved Hærens Taktiske Træner. Når der opstår incidents og det gør der altid har vi på STEADFAST COBALT tid og ekspertise til rådighed for en egentlig problemløsning, i stedet for udelukkende at levere workarounds til slutbrugerne. I dette års øvelse deltog 21 forskellige nationer; flere dog kun repræsenteret ved enkeltpersoner. Danmark var, som en af de eneste nationer, der ikke stiller en component command til NRF 2014, blevet inviteret til at deltage i øvelsen. Dette skyldes hovedsagligt tidligere opnåede gode resultater, dels som Land Component Command (LCC) under NRF 14, dels som tidligere vært for øvelsen i Fredericia. Mange opgaver og udfordringer 2 CISBTN var ansvarlig for planlægningen og deltagelsen i øvelsen, men vi kom kun i mål takket være en fælles indsats ved Telegrafregimentet. Stab/Telegrafregimentet (ST/TGR) har støttet i planlægningsfasen, herunder ved meddeltagelse i de forudgående planlægningskonferencer. Testerne på øvelsen er tillige udlånt af G6. 3i1 containeren (også kaldet en DUC), der anvendtes til kontorområde, var venligst udlånt af 1 HQBTN, ligesom forbindelsen ind i NATO skyen var stillet til rådighed af DCMKMP. Alt i alt succeshistorien om en koordineret indsats ved regimentet. Det danske CIS detachement blev samlet set ti personer, forstærket under etableringsfasen med et byggehold fra CISOC på fire personer. Med en 3i1 container, en servercontainer og 5 en materielcontainer var vi blandt de mindste bidrag. Der gennemførtes tests på såvel MISSION SECRET (MS), NATO SECRET (NS) og NATO UNCLASSIFIED (NU) med MS som det primære netværk. Vi havde valgt udelukkende at bruge ressourcerne på MS med henblik på at samle erfaringer, der efterfølgende kunne anvendes i Afghan Mission Network (AMN) arbejdet. Testen var delt ind i fem områder: Information Systems (IS), Communications (Comms), Services, Cyber Defence og Comprehensive Approach. Under IS testede man udelukkende forbindelserne mellem de forskellige domæner inden for såvel samme netværk samt på tværs af disse. Comms testene var koncentreret om Voice over SECURE IP (VoSIP) og Video Tele Conference (VTC). Vi havde udelukkende udstyr med til førstnævnte, hvor vi benyttede lejligheden til at få nogen praktisk erfaring med vores netop anskaffede CISCO Call Manager. Services omhandlede Functional Services, Core Functional Services og Core Services. For vores vedkommende omhandlede det ho- Brev indd 5 5/31/2013 8:37:09 AM

6 vedsagligt chat og C2IS. Her gjorde vi blandt andet nogle erfaringer i udveksling af information på tværs af forskellige nationers C2IS. Der var også fra NATOs side et ønske om at teste de deltagende enheders Cyber Defence, altså hvor sårbare vores systemer var mod indtrængning, såvel udefra som via såkaldt Malicious Insider, hvor eksempelvis en virus spredes fra en kendt afsender inde i systemet. Et interessant område, som der næppe kommer mindre fokus på i de kommende år. Som noget nyt ville man denne gang også teste inden for Comprehensive Approach. I denne sammenhæng prøves der en række tests af, hvorledes CIS understøtter kommunikationen mellem NATO enheder og såkaldte Non-traditional partners. Det vil sige samarbejdspartnere, der ligger uden for de normale sikkerhedsvalideringer. Det kunne være lokalt politi, ministerier, nongovernmental organisations (NGO) m.m. Gode erfaringer rigere Øvelsen har, på trods af en forholdsvis begrænset deltagelse, været særdeles værdifuld for os. Det er sjældent de helt store komplikationer, når vi som eneste service leverandør opretter faciliteter i og omkring Hærens Kampskole i Oksbøl. Det bliver hurtigt mere udfordrende, når informationer skal udveksles på tværs af forskellige platforme og versioner. Samtidig har NATO CIS en kompleks struktur, hvor det ikke altid gælder om at kunne gennemskue organisationen, men i højere grad et spørgsmål om at vide lige præcis hvilken person, der er subject matter expert inden for et givent område. Vi er taget hjem fra øvelsen mange erfaringer rigere og det vil være vores helt klare anbefaling, at Telegrafregimentet også deltager, når STEADFAST COBALT 2014 gennemføres i Litauen. Målt på resultater var det en meget god øvelse. Vi fik meget med os hjem. Gode og værdifulde erfaringer, selv om vi ikke havde så mange deltagere. 6 Brev indd 6 5/31/2013 8:37:09 AM

7 Brandvæsnets forsyningsbil fotograferet i Tyskland. Se her er der virkelig sparet, mon ikke den også passer ind i en elevator, på den måde kan den komme til sin ret. Hvor er det sjovt - eller er det? Af Leon Lindholm, Nyhedsredaktionen. Hej til alle jer derude. Her er vi på vej mod sommer. Den danske sommer, som betyder, at den ene vejrprofet efter den anden står og overtolker på det, de kan se på deres skærme og instrumenter - her og nu. Alligevel overbyder eller faldbyder de hinanden på DR1 og TV2 i en uendelighed. Ser vi varmen komme, bliver det tolket bedre og bedre - indtil det viser sig, ikke at holde 7 stik, men så er vi jo ved næste uges dage, og så tolker DE lidt på, hvordan de dage bliver. På samme måde, som vi så i vinter, hvor storme og nedbør blev lovet med rund hånd hver dag. Min oplevelse er, at de sparer ved at se ved hinandens vejrudsigt og en sjælden gang ud af vinduet. Det eneste, der altid passer i vejrudsigten er, hvordan vejret har været. Den gamle general Som den gode general og forsvarschef Jesper Helsø engang sagde i Fredericia Idrætshal til alle regimentets ansatte: Der er arbejde til alle. I skal bare huske, at der kun er en ting, der altid er helt sikkert og fast - og det er, at der er forandringer på vej. Det har vi set lige siden den dag for snart 10 år siden. Forsvaret skal spare - vi skal selv spare. Skruerne bliver drejet om tommelfingrene gang på gang. Der bliver færre ressourcer og en stadig strammere økonomi. Telegrafregimentet har været igennem vridemaskinen i Siden har vi fået opbygget en helt ny og stram organisation, men vi ser stadig, at der er steder, hvor der skal skæres ned eller prioriteres på en anden måde, og ved Telegrafregimentet har vi altid loyalt sagt: Javel, og har gjort, som man har bedt os om. Nu er vi ved at være på plads, og der er skåret helt ind til benet. Nu venter vi alle på, at forliget skal implementeres, og alle får at vide, hvad de skal lave, og hvad deres fremtid er for de næste år frem til et nyt forlig. Det gøres så hurtigt som det nu kan og de mange grupper med deres opgaver forventes at slutte dette arbejde i efteråret - så kan vi komme helt på plads. Flyt på Ryes Seneste tiltag, som vi er i gang med herhjemme, er at lave planer for at flytte soldater og aktiviteter fra Bülows til Ryes Kaserne og vel Brev indd 7 5/31/2013 8:37:10 AM

8 at mærke alle aktiviteter og alt personel, for, som der står i det nye forsvarsforlig, så er der nævnt direkte i forligsteksten, at personellet og aktiviteterne på Bülows skal flyttes til Ryes Kaserne, og på samme vis skal Sergentskolen i Sønderborg med alle dets aktiviteter flyttes til Varde. Så dette skal ske, ellers er det forligsbrud. Selve udflytningen til Ryes kaserne Lige nu er et større planlægningsarbejde og en behovsanalyse i gang for flytningen af alt på Bülows Kaserne og egentlig udflytning til Ryes Kaserne, der vil ske af flere omgange,forventelig med start i medio Fiin arbejde Så jo, der sker meget herhjemme, og senest skal hele Forsvarets Interne Informations Netværk (FIIN) lægges om til Sharepoint Det betyder, at vi har haft nogle på kursus i fire dage for at lære det nye system at kende. Det tager lang tid at komme ind i og mulighederne er enorme - og her mener jeg virkelig enorme. Af de fire dage gik der to og en halv dag med bare at lære det grundlæggende at kende og så finde et layout, som regimentet vil/skal bruge igennem hele strukturen. Fint nok, men alt for meget tid er gået med at vælge, hvordan gør vi, og hvordan synes vi layoutet skal være for at oplyse bedst muligt? Forsvaret burde have valgt at lave et sæt skabeloner, der var gennemgående, og kun med et begrænset valg i layout for at få hele sitet ensartet, så alle brugere vil møde ensartet layout ved alle regimenter og underafdelinger, når man skal vidensdele eller søge informationer. Der er en designmanual, og den skal følges, men det her kan give unødig meget tidsspilde i søgning på det interne netværk FIIN, for ingen regimenter har deres informationer på samme sted, så er det i hvert fgald et tilfælde. Man kan ikke forestille sig et Føtex, hvor alle butikker har hver deres layout og hver deres design på bæreposerne. Det må kunne gøres bedre, men indtil videre fortsætter Telegrafregimentet efter det layout, vi nu har vedtaget, og her må ansatte så hente deres informationer. Vi er nu i gang med at indfase SPS 2010 som den nye platform, og det tager lang tid, men vi fortsætter. Det forlyder, at det hidtige SPS 2003 lukker for redigering fra den 1. juni. Herfra er det SPS Brev indd 8 5/31/2013 8:37:10 AM

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Result aterne fortsætter - vi holder fokus Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! I sidste nyhedsbrev og de seneste numre af Telegrafen har du måske allerede

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Synlige forandringer Forligsstatus Transformationen af hæren er blevet iværksat, men desværre er de værnsfælles projekter endnu ikke omfattet.

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 1 13.indd 1 1/8/2013 1:55:01 PM Telegrafen INDHOLD 3 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 november 2010 G R A F E N Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. Udgives af Garnisonsstøtteelementet/

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale This is Africa mali: De danske soldater ryster en del på hovedet. Det samme gør afrikanerne. Flyvevåbnets detachement i Mali oplever udfordringer, de ikke er vant til. n Sidste frist ANSØG: Er du sergent

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Fortsæt med at vise flotte resultater Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! Tusind tak for din og jeres indsats under fjerne og fremmede himmelstrøg. En indsats,

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 1 Januar 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan INDHOLD En kold fornøjelse en varm... 3 Tjenestegrensuddannelse 6 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012 T E L E G R A F E N Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 3 Maj 2012 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia-

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Her går det godt Af oberstløjtnant Steffen Zachariassen, fungerende regiments- og skolechef. Nu hvor I er ca. halvvejs i jeres opgaveløsning, håber jeg, at I for alvor har fået godt fat i de mange opgaver,

Læs mere

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 ROSKILDE UNIVERSITET MASTER I PROFESSIONEL KOMMUNIKATION Masterafhandling maj 2014 Forfattere: Berit Carius Larsen Jens Lunde Vejleder: Karsten Pedersen Bilagsfortegnelse:

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 4-2013.indd 1 6/21/2013 1:52:16 PM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 1 APRIL 2009 95. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Sekretær: Oberst W.P. Kahle, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 05 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Et at Telegrafregimentets undervisningstilbud er: Grundlæggende kryptosikkerhed Nr. 5 - oktober 2014 11. årgang Fjernundervisning

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere