Udtalelse fra regionsrådet til ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning om Eurovision Song Contest 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse fra regionsrådet til ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning om Eurovision Song Contest 2014"

Transkript

1 Regionsrådet Bilag 1 - Side -1 af 4 Kongens Vænge Hillerød Social- og Indenrigsministeriet Telefon Direkte Mail Web Dato: Udtalelse fra regionsrådet til ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning om Eurovision Song Contest 2014 Regionsrådet i Region Hovedstaden har behandlet sagen om udtalelse til ministeriet om Statsrevisorernes beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest Statsrevisorerne retter i deres bemærkninger til beretningen om afviklingen af ESC 2014 kritik af - at budgetgrundlaget var mangelfuldt og usikkert, - at styringen af projektet var ineffektiv, fordi Projektselskabet ikke havde professionel erfaring med byggestyring, risikostyring og projekt- og økonomistyring, - at det var uhensigtsmæssigt, at Projektselskabet med en begrænset selskabskapital bar den fulde økonomiske risiko, og - at samarbejdsmodellen og aftalekomplekset mellem DR, Projektselskabet og de øvrige værtsbyparter ikke virkede fremmende på samarbejdet, men medvirkede til uenigheder og fokus på egeninteresser på bekostning af projektets økonomi og fremdrift. Rigsrevisionen har i sin beretning til Statsrevisorerne herudover bl.a. peget på behovet for et gennemarbejdet budget for risikofyldte aktiviteter. Rigsrevisionen har endvidere peget på, at værtsby- og venuekontrakten placerede det fulde ansvar for opgaveløsningen og den fulde økonomiske risiko i Projektselskabet, samtidig med at det fremgik af kontrakten, at opgaveløsningen, hvis omfang ikke var klart afgrænset i kontrakten, gik forud for en overholdelse af budgettet. Region Hovedstaden er enig i de kritikpunkter, som Statsrevisorerne rejser. Region Hovedstaden skal til beretningen herudover bemærke følgende: Den valgte organisationsmodel Der blev i enighed mellem værtsbyparterne valgt en organisationsmodel, hvor Wonderful Copenhagen, hvis hovedopgave er turistfremme, påtog sig ansvaret for at stå for

2 Bilag 1 - Side -2 af 4 værtsby- og venuedelen af ESC 2014 via et operatørselskab, som skulle stå for selve afviklingen af de forskellige opgaver i henhold til værtsby- og venueaftalen. ESC 2014 forventedes at medføre et betydeligt antal tilrejsende gæster til København. Denne model havde tidligere været anvendt med succes i forbindelse med afvikling af VM i landevejscykling, hvor Wonderful Copenhagen havde påtaget sig ansvaret for arrangementet, mens regionens rolle var tilskudsyderens. Der var således ikke tale om en uafprøvet model. Det må imidlertid erkendes, som det også fremgår af den redegørelse for forløbet fra Projektselskabet, som blev forelagt for regionsrådet den 19. august 2014, at Projektselskabet som operatørselskab ikke besad de nødvendige styringsmæssige, herunder økonomistyringsmæssige og byggefaglige, kompetencer til at administrere et projekt i denne størrelsesorden. Hertil kommer, at den værtsby- og venueaftale, som blev indgået mellem DR og Projektselskabet ikke var tilstrækkeligt specificeret i forhold til opgave- og byrdefordeling mellem parterne. Til orientering vedlægges dagsorden fra regionsrådets behandling i august 2014 af Projektselskabets redegørelse for forløbet, som regionen havde indhentet via Wonderful Copenhagen. Redegørelsen er vedlagt som underbilag. Budgetgrundlaget Statsrevisorerne påpeger, at budgetgrundlaget var mangelfuldt og usikkert. Det fremgår af regionsrådets dagsorden fra august 2014, at der samlet set var tale om budgetoverskridelser på langt de fleste poster vedrørende drift og etablering af arenaen. Det vidner om, at denne opgave var undervurderet og underbudgetteret fra start af. I forhold til det budgetgrundlag, som forelå forud for regionsrådets beslutning i september måned 2013 om at medfinansiere begivenheden bemærkes, at det fremgår af regionens høringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast, at budgettet i løbet af sommeren 2013 blev revideret og forøget fra 25 mio. kr. til 35 mio. kr., eksklusive udgifter til kompensation af lejere. Budgettet for projektet var således lagt på de på daværende tidspunkt kendte forudsætninger. Det lagte budget var grundlag for regionsrådets beslutning om at yde tilskud. Det fremgår af sagsfremstillingen fra regionsrådets møde i september 2013, at skønnet over udgifterne i et projekt af denne størrelse var forbundet med usikkerhed og derfor bevilgede regionsrådet udover det ansøgte tilskud på 7 mio. kr. også en underskudsgaranti på 3 mio. kr. Kopi af regionsrådets beslutning fra september 2013 vedlægges. Regionen fulgte i den efterfølgende periode op på budgetgrundlaget. Ultimo december 2013 blev Projektselskabets direktør i projektets styregruppe bedt om en opdateret budgetprognose. Prognosen viste pr. 3. januar et underskud på 3,6 mio. kr. Regionens repræsentant blev på møde i styregruppen den 8. januar 2014 orienteret om, at der måtte forventes merudgifter til bl.a. midlertidig fjernelse af søjler. På den baggrund udarbejdede Projektselskabet en ansøgning om en tillægsbevilling på 13 mio. kr. til fjernelse af søjler og til uforudsete udgifter. Side 2

3 Bilag 1 - Side -3 af 4 Regionsrådet gav i februar måned 2014 en tillægsbevilling til projektet på 4,34 mio. kr. som del af den samlede tillægsbevilling på 13 mio. kr. Regionsrådet frigav samtidig underskudsgarantien. Projektselskabets kapitalgrundlag og samarbejdsmodellens indvirkning på samarbejdet mellem parterne Region Hovedstaden er enig i, at projektets kapitalgrundlag viste sig at være utilstrækkeligt og at det for projektet blev et problem, at Projektselskabet var etableret med en selskabskapital på kr., samtidig med at selskabet som anført af Rigsrevisionen bar den fulde økonomiske risiko. Regionen er også enig i, at de komplicerede garantiaftaler mellem Projektselskabet og andre parter ikke var fremmende for samarbejdet. Regionens repræsentanter i projektets styregruppe fulgte den økonomiske udvikling i projektet tæt. På denne baggrund fik regionsrådet i april måned 2014 forelagt en status for projektet. På baggrund af det anførte om Projektselskabets økonomiske risiko for projektet og garantiaftalernes påvirkning af samarbejdet fremgik det af regionens dagsorden, der vedlægges som bilag, at DR s og REDA s ageren i sagen har i det hidtidige forløb efter administrationens opfattelse været påvirket af frygten for at sidde tilbage med det reelle økonomiske ansvar for et eventuelt underskud i projektselskabet, såfremt selskabet ikke er i stand til at svare enhver sit, når ESC 2014 er afviklet og eventuelle voldgiftssager er afsluttet. Det fremgår også af sagen, at det i en dansk sammenhæng ville være usædvanligt, dersom et offentligt støttet operatørselskab måtte opgive at fuldføre sin opgave og likvidere med tab for tredjemand til følge. Et forløb af den karakter måtte forudses reelt at kunne blokere for tiltrækning af større events til hovedstadsregionen i fremtiden. Regionsrådet tog derfor til efterretning, at administrationen ville anmode Wonderful Copenhagen om at indestå for Projektselskabets gæld, så dette spørgsmål ikke skulle blokere for en afvikling af projektet som forudsat. På sit møde den 19. august 2014 besluttede regionsrådet i forlængelse af anmodningen til Wonderful Copenhagen om at indestå for Projektselskabets gæld - at yde et ekstraordinært driftstilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med afholdelse af Eurovision Tilskuddet blev ydet mod en reduktion i basistilskuddet fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen de kommende år. Det ekstraordinære tilskud har sikret, at berettigede krav fra leverandører mv. har kunnet honoreres. Aftalegrundlaget Rigsrevisionen påpeger som en læringspointe, at aftalegrundlaget mellem alle involverede parter klart angiver roller og ansvar og er fordrende for fremdriften i projektet. Rigsrevisionen anfører, at det fremgik af værtsby- og venuekontrakten, at opgaveløsningen hvis omfang ikke var klart afgrænset i kontrakten gik forud for en overholdelse af budgettet. Regionen er enig i behovet for klare aftalegrundlag for projekter af denne karakter. Som eksempel på det uhensigtsmæssige i forløbet kan nævnes etableringen af teltby ved B&W-hallerne. Efter krav fra DR endte teltbyen med at blive Side 3

4 Bilag 1 - Side -4 af 4 dobbelt så stor som forudsat i kontrakten med deraf følgende merudgifter for Projektselskabet til følge. Det fremadrettede arbejde Rigsrevisionen anbefaler, at Kulturministeriet sammen med øvrige relevante aktører, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet (nu Social- og Indenrigsministeriet), tager initiativ til principielt at drøfte finansiering og styring af større kulturelle begivenheder, som indebærer et samarbejde på tværs af offentlige myndigheder og institutioner, fonde og private virksomheder. Formålet er at medvirke til at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner på baggrund af formelle rammebetingelser og egeninteresser ikke agerer på bekostning af den samlede opgaveløsning. Det bemærkes hertil, at regionsrådets formand over for kulturministeren har rejst spørgsmålet om den fremtidige finansiering og styring af større kulturelle begivenheder af national karakter. Regionen har tilkendegivet over for kulturministeren, at regionen gerne deltager i en principiel drøftelse af dette spørgsmål. Forløbet har herudover for Region Hovedstadens vedkommende givet anledning til, at Region Hovedstaden i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen, med konsulentbistand fra konsulentfirmaet COWI, har udarbejdet et eventvurderingsværktøj, som fremadrettet anvendes ved vurdering af ansøgninger til regionsrådets pulje til store internationale kultur- og sportsevents. Værktøjet skal understøtte en ensartet og objektiv vurdering af ansøgninger, skærpe fokus på bedre økonomi- og risikostyring i de enkelte projekter samt sikre, at støtten går til vækstskabende og strategisk relevante begivenheder. Wonderful Copenhagens forhold På baggrund af forløbet har Region Hovedstaden i forbindelse med indgåelse af ny resultatkontrakt med fonden Wonderful Copenhagens stillet krav om ændringer i fondens governancestruktur mv. med henblik på sikring af en tilfredsstillende varetagelse af fondens opgaver fremadrettet. Fonden har på denne baggrund foretaget en række interne organisationstilpasninger med ny bestyrelse, direktion og ny intern organisering samt indført nyt governance- og økonomistyringssystem. Med venlig hilsen Sophie Hæstorp Andersen Side 4

5 Bilag 2 - Side -1 af 3

6 Bilag 2 - Side -2 af 3

7 Bilag 2 - Side -3 af 3

8 Bilag 3 - Side -1 af 8

9 Bilag 3 - Side -2 af 8

10 Bilag 3 - Side -3 af 8

11 Bilag 3 - Side -4 af 8

12 Bilag 3 - Side -5 af 8

13 Bilag 3 - Side -6 af 8

14 Bilag 3 - Side -7 af 8

15 Bilag 3 - Side -8 af 8

16 Bilag 4 - Side -1 af 8

17 Bilag 4 - Side -2 af 8

18 Bilag 4 - Side -3 af 8

19 Bilag 4 - Side -4 af 8

20 Bilag 4 - Side -5 af 8

21 Bilag 4 - Side -6 af 8

22 Bilag 4 - Side -7 af 8

23 Bilag 4 - Side -8 af 8

24 Bilag 5 - Side -1 af 32

25 Bilag 5 - Side -2 af 32

26 Bilag 5 - Side -3 af 32

27 Bilag 5 - Side -4 af 32

28 Bilag 5 - Side -5 af 32

29 Bilag 5 - Side -6 af 32

30 Bilag 5 - Side -7 af 32

31 Bilag 5 - Side -8 af 32

32 Bilag 5 - Side -9 af 32

33 Bilag 5 - Side -10 af 32

34 Bilag 5 - Side -11 af 32

35 Bilag 5 - Side -12 af 32

36 Bilag 5 - Side -13 af 32

37 Bilag 5 - Side -14 af 32

38 Bilag 5 - Side -15 af 32

39 Bilag 5 - Side -16 af 32

40 Bilag 5 - Side -17 af 32

41 Bilag 5 - Side -18 af 32

42 Bilag 5 - Side -19 af 32

43 Bilag 5 - Side -20 af 32

44 Bilag 5 - Side -21 af 32

45 Bilag 5 - Side -22 af 32

46 Bilag 5 - Side -23 af 32

47 Bilag 5 - Side -24 af 32

48 Bilag 5 - Side -25 af 32

49 Bilag 5 - Side -26 af 32

50 Bilag 5 - Side -27 af 32

51 Bilag 5 - Side -28 af 32

52 Bilag 5 - Side -29 af 32

53 Bilag 5 - Side -30 af 32

54 Bilag 5 - Side -31 af 32

55 Bilag 5 - Side -32 af 32

56 Bilag 6 - Side -1 af 1 Regionsrådet Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Sagsnr Doknr Dato Høring vedrørende Statsrevisorernes beretning 16/2014 om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014) Statsrevisorerne har i brev af 26. juni 2015 anmodet Kulturministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet, nu Social- og Indenrigsministeriet, om at afgive en redegørelse for de overvejelser og foranstaltninger, som ovennævnte beretning giver anledning til. I brevet er videre anført, at økonomi- og indenrigsministeren forudsættes at indhente en udtalelse fra regionsrådet, og at ministerens kommentarer til rådets udtalelse skal indgå i ministerredegørelsen. I brevet henledes opmærksomheden blandt andet på, at ministeriets redegørelse skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger. Social- og Indenrigsministeriet skal i den anledning anmode regionsrådet om en udtalelse, hvori regionsrådet forholder sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger. Ministeriet anmoder om, at udtalelsen foreligger senest den 1. oktober Statsrevisorernes brev og beretning vedlægges. Ministeriet anmoder regionen om at rette henvendelse til chefkonsulent Hanna Ege, tlf , mailadresse med henblik på at drøfte den nærmere tilrettelæggelse af ovenstående. Med venlig hilsen Hanna Ege

57 16/2014 Punkt nr Udtalelse til Social- og Indenrigsministeriet om Statsrevisorernes Bilag 7 - Side -1 af 50 Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

58 Bilag 16/ Side -2 af 50 Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2015 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Økonomi- og indenrigsministeren og kulturministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Økonomi- og indenrigsministerens kommentarer til de indhentede udtalelser fra regionsrådene indgår i redegørelsen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministrenes redegørelser. På baggrund af ministrenes redegørelser og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske i oktober Ministrenes redegørelser, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i februar måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2014, som afgives i februar 2016.

59 Bilag 7 - Side -3 af 50 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

60 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Bilag 7 - Side -4 af 50 Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM BUDGETOVERSKRIDELSEN VED EUROVISION SONG CONTEST 2014 Danmarks afholdelse af Eurovision Song Contest i maj 2014 var vellykket, hvad angår tv-seertal, men værtsbyens budget for arrangementet blev overskredet med 57,9 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på 167 %. Arrangementet har samlet set kostet skatteborgerne/licensbetalerne 215,2 mio. kr. Statsrevisorerne anmodede om denne undersøgelse af, hvad der førte til budgetoverskridelsen, med henblik på at lære af de fejl, som er begået. Undersøgelsen har omfattet alle involverede aktører, dvs. DR og værtsbyparterne (Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen, Projektselskabet og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S). Den statslige revision har ikke revisionsadgang til de 4 sidstnævnte parter, der frivilligt har givet Rigsrevisionen adgang til oplysninger i sagen. Statsrevisorerne, den 24. juni 2015 Peder Larsen Henrik Thorup* ) Kristian Jensen Klaus Frandsen Lennart Damsbo- Andersen Lars Barfoed * ) Statsrevisor Henrik Thorup har ikke deltaget ved behandlingen af denne sag på grund af inhabilitet. DR skulle forestå produktionen af 3 tv-shows og indgå aftale med en værtsby, som skulle stå for de øvrige opgaver i relation til arrangementet, herunder stille et egnet venue til rådighed. Statsrevisorerne kritiserer, at værtsbyparterne organiserede Eurovision Song Contest 2014 på en måde, der hindrede et samlet overblik over og ansvar for projekt- og økonomistyringen. Særligt har aftalerne mellem værtsbyparterne medvirket til uenigheder og uigennemsigtighed i projektet, ligesom Projektselskabet ikke har haft de nødvendige kompetencer og erfaringer til at styre et projekt af denne kompleksitet. Statsrevisorerne fremhæver i den forbindelse følgende læringspointer: 1. Budgetoverskridelsen skyldtes et usikkert og mangelfuldt budgetgrundlag. Samtidig havde værtsbyparterne ikke tilstrækkeligt fokus på budgettet, bl.a. fordi det blev meldt ud, at opgaveløsningen gik forud for budgetoverholdelsen. 2. Budgetoverskridelsen skyldtes også ineffektiv styring og opfølgning. Projektselskabet havde ikke professionel erfaring med byggestyring, risikostyring, projekt- og økonomistyring, men blev tillagt det fulde ansvar for opgaveløsningen og bar den fulde økonomiske risiko. 3. Samarbejdsmodellen og aftalekomplekset mellem DR, Projektselskabet og de øvrige værtsbyparter virkede ikke fremmende på samarbejdet, men medvirkede til uenigheder og fokus på egeninteresser på bekostning af projektets økonomi og fremdrift.

61 Bilag 7 - Side -5 af 50 Beretning til Statsrevisorerne om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Denne undersøgelse er en statsrevisoranmodning, og Rigsrevisionen afgiver derfor beretningen til Statsrevisorerne i henhold til 8, stk. 1, og 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar Beretningen vedrører finanslovens 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og 21. Kulturministeriet.

62 Bilag 7 - Side -6 af 50 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion Formål og konklusion Baggrund Revisionskriterier, metode og afgrænsning Værtsbyparternes forberedelse af venue Kontraktforhandlinger mellem DR og værtsbyparterne Kontrakten Projektselskabets styring af etablering og drift af venue Projektstyring Økonomistyring Bilag 1. Statsrevisorernes anmodning Bilag 2. Metode Bilag 3. Andre undersøgelser af ESC Bilag 4. Ordliste... 43

63 Bilag 7 - Side -7 af 50 Beretningen vedrører finanslovens 21. Kulturministeriet og 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet Kulturministeriet har ressortansvaret for DR og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, og Økonomi- og Indenrigsministeriet har ressortansvaret for myndighedsfuldmagten og reglerne om udarbejdelse og aflæggelse af regionernes budget og regnskab. Kulturministeriets ressortansvar i forhold til DR er afgrænset i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre: Kulturministeriet: Marianne Jelved: december Økonomi- og Indenrigsministeriet: Margrethe Vestager: oktober september 2014 Morten Østergaard: september Beretningen har i udkast været forelagt Kulturministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, DR, Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, hvis bemærkninger er afspejlet i beretningen.

64 Bilag 7 - Side -8 af 50 INTRODUKTION OG KONKLUSION 1 1. Introduktion og konklusion 1.1. Formål og konklusion 1. Denne beretning handler om Projektselskabet ESC 2014 ApS (herefter Projektselskabet) budgetoverskridelse ved Eurovision Song Contest 2014 (herefter ESC 2014), som Statsrevisorerne i oktober 2014 anmodede Rigsrevisionen om at undersøge. Statsrevisorerne ønskede en undersøgelse af projektets organisering og styring med henblik på at lære af de fejl, som var begået. Statsrevisorernes anmodning fremgår af bilag 1. Formålet med undersøgelsen er at fremdrage centrale læringspointer på baggrund af en vurdering af, hvilken betydning værtsbyparternes forberedelse og Projektselskabets styring havde for budgetoverskridelsen ved ESC Projektselskabet blev etableret den 31. august 2013 i forbindelse med indgåelsen af værtsby- og venue-kontrakten med DR. Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen: Forberedte værtsbyparterne etablering og drift af venue, så der var et klart og hensigtsmæssigt grundlag for projektet, herunder rolle- og ansvarsfordeling mellem værtsbyparterne internt og mellem Projektselskabet og DR? Havde Projektselskabet en effektiv styring af etablering og drift af venue? KONKLUSION Rigsrevisionen finder, at der kan udledes 3 centrale læringspointer som følge af den budgetoverskridelse, der fulgte af værtsbyparternes forberedelse og Projektselskabets styring af værtsby- og venue-opgaverne ved ESC For det første er det afgørende, at det budget, der ligger til grund for en særlig risikofyldt aktivitet, er gennemarbejdet. Værtsbyparterne sikrede ikke dette i forhold til det budget, der lå til grund for etablering og drift af venue. Værtsby- og venue-kontrakten placerede samtidig det fulde ansvar for opgaveløsningen og den fulde økonomiske risiko i Projektselskabet, ligesom det fremgik af kontrakten, at opgaveløsningen hvis omfang ikke var klart afgrænset i kontrakten gik forud for en overholdelse af budgettet. Det usikre budgetgrundlag var en hovedårsag til budgetoverskridelsen. Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse Rigsrevisionen udarbejdede på baggrund af Statsrevisorernes anmodning et notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest Statsrevisorerne tiltrådte notatet på deres møde i december Projektselskabet er et datterselskab, der er 100 % ejet af Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S betegnes samlet som værtsbyparterne. DR er en selvstændig offentlig institution. DR er tildelt en særlig stilling og selvstændighed i forhold til staten ud fra et ønske om, at DR skal agere uafhængigt i forhold til programlægning, men også i forhold til administrative og økonomiske dispositioner.

65 Bilag 7 - Side -9 af 50 2 INTRODUKTION OG KONKLUSION For det andet er det vigtigt, at kontraktparterne har professionel erfaring med de opgaver, som parterne hver især skal løse. Projektselskabet havde ikke erfaring med byggestyring og etablering af en venue til tv-produktion i den skala, som ESC 2014 krævede. Det betød, at DR i udgangspunktet løb en høj faglig risiko for, at venue ikke kunne etableres til tiden med den ønskede funktionalitet, da DR indgik kontrakt med Projektselskabet. Projektselskabets manglende erfaring betød, at selskabets projekt- og økonomistyring ikke var effektiv, hvilket var den anden hovedårsag til budgetoverskridelsen. For det tredje er det væsentligt, at aftalegrundlaget mellem alle involverede parter klart angiver roller og ansvar og er fordrende for fremdriften i projektet. Værtsby- og venuekontrakten indeholdt en klar opgavefordeling mellem Projektselskabet og DR, men kontrakten kunne af naturlige årsager ikke i alle tilfælde og fuldstændigt konkretisere parternes forventninger til venue. Samarbejdsmodellen mellem DR, Projektselskabet og de øvrige værtsbyparter indebar en del underliggende aftaler og støtteerklæringer. Det samlede aftalekompleks, herunder særligt aftalerne mellem værtsbyparterne, var reelt medvirkende til at skabe uigennemsigtighed og udløste markante uenigheder, der ikke var fordrende for fremdriften i projektet. Det var den tredje hovedårsag til budgetoverskridelsen. Københavns Kommunes og Region Hovedstadens formelle juridiske værtsbyopgave var udelukkende at være tilskudsyder til Projektselskabet, men begge deltog i praksis i såvel forberedelsen som styringen af værtsby- og venue-opgaverne. Rigsrevisionen finder, at organiseringen særligt mellem værtsbyparterne i sig selv har hindret, at nogen har haft et samlet overblik over og ansvar for projektstyringen. Rigsrevisionen anbefaler, at Kulturministeriet sammen med øvrige relevante aktører, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet, tager initiativ til principielt at drøfte finansiering og styring af større kulturelle begivenheder, som indebærer et samarbejde på tværs af offentlige myndigheder og institutioner, fonde og private virksomheder. Formålet er at medvirke til at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner på baggrund af formelle rammebetingelser og egeninteresser ikke agerer på bekostning af den samlede opgaveløsning Baggrund 2. Danmark vandt ESC i 2013, og DR fik derfor af European Broadcasting Union (EBU) ansvaret for at arrangere sangkonkurrencen i ESC er verdens største musikkonkurrence, som består af 3 tv-shows 2 semifinaler og en finale. EBU udstikker retningslinjer og minimumskrav for produktionen af de 3 tv-shows og til organiseringen af selve ESC-arrangementet, fx til fester, sikkerhed, og hvordan deltagerdelegationer skal serviceres. EBU stiller ikke direkte krav til en værtsby, men opstiller i stedet en række forventninger til, at den tv-station, som afholder årets ESC, indgår et samarbejde med en relevant operatør og værtsby. DR skulle forestå produktionen af de 3 tv-shows og ønskede at indgå en aftale med en værtsby, som kunne påtage sig de øvrige opgaver i relation til arrangementet, herunder stille en egnet venue til rådighed.

66 Bilag 7 - Side -10 af 50 INTRODUKTION OG KONKLUSION 3 3. I DR s forhandlinger med København som værtsby deltog Wonderful Copenhagen (herefter WOCO), Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S (herefter REDA). WOCO indsendte på vegne af værtsbyparterne et bud med 3 mulige venues: Parken, et telt ved DR Byen og B&W Hallerne på Refshaleøen. Parken trak sig efterfølgende som venue, og DR fandt ikke teltløsningen egnet. Da København blev valgt som værtsby for ESC 2014, blev B&W Hallerne på Refshaleøen derfor valgt som venue. B&W Hallerne var ikke indrettet til tv-produktion, og valget af denne venue medførte derfor en del ombygning. De opgaver og udgifter, der var relateret til at gøre hallerne klar, benævnes i beretningen som etablering og etableringsudgifter. Derudover skulle værtsbyen København stå for driften af hallerne under DR s færdiggørelse af scene m.m. og under prøverne og tv-produktionen. Disse opgaver og udgifter benævnes i beretningen som drift og driftsudgifter. Værtsbyen København påtog sig derudover en række værtsbyopgaver, fx aktiviteter i byrummet, modtagelse af delegationer, administration af hotelaftaler og billetsalg. 4. Figur 1 præsenterer aktørerne i de forskellige faser af projektet og aftaler mellem aktørerne. Figur 1. Aktører i ESC 2014 AKTØRER I FORBEREDELSEN AKTØRER I KONTRAKTEN AKTØRER I STYRINGEN VÆRTSBYPARTERNE KONTRAKTPART WOCO Ejer Projektselskabet, økonomisk bidrag til selskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomisk bidrag til Projektselskabet REGION HOVEDSTADEN Økonomisk bidrag til Projektselskabet REDA Ejer PROJEKTSELSKABET Anpartsselskab etableret den 31. august 2013 Sikringsaftaler Garantiaftale Støtteerklæring Værtsby- og venue-kontrakt PROJEKTSELSKABET Ansvarlig for at løse værtsbyopgaverne, herunder etablering og drift af venue. Bestyrelse med deltagelse af WOCO og observatører fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden. SAMARBEJDSFORA Deltagelse af Projektselskabet, værtsbyparterne og DR. Præsidie Styregruppe Koordinationaledelse KONTRAKTPART DR DR DR Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Projektselskabet, DR, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og REDA. Figur 1 viser i venstre side, at de involverede aktører i forberedelsen af ESC 2014 var værtsbyparterne (WOCO, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og REDA) og DR. Forberedelsen af ESC 2014 er behandlet i kap. 2.

67 Bilag 7 - Side -11 af 50 4 INTRODUKTION OG KONKLUSION Figuren viser i midten, at WOCO den 31. august 2013 stiftede et anpartsselskab Projektselskabet til at udføre værtsbyopgaverne. Projektselskabet som juridisk enhed deltog derfor ikke formelt i at planlægge projektet forud for dette tidspunkt, herunder at forberede budgettet, da selskabet ikke var etableret på dette tidspunkt. De centrale personer, der deltog som repræsentanter for WOCO under forhandlingerne med DR, indgik dog efterfølgende i Projektselskabets ledelse og bestyrelse. Projektselskabet indgik en værtsby- og venue-kontrakt med DR. Figuren viser i højre side, at Projektselskabet og DR var de involverede aktører i projektets styring. Der blev etableret en række samarbejdsfora mellem disse 2 kontraktparter, hvor de øvrige værtsbyparter også deltog. De øvrige værtsbyparter var dog ikke kontraktparter ved ESC Projektselskabet havde det fulde ansvar for styringen af værtsbyopgaverne, herunder etablering og drift af venue, mens DR havde det fulde ansvar for produktionen af de 3 tv-shows. Styringen af projektet er behandlet i kap ESC 2014 blev afviklet i maj 2014, hvor 37 lande deltog. DR har oplyst, at konkurrencen blev set af 195 mio. tv-seere verden over, hvilket var seerrekord i ESC-regi. 6. DR s udgifter til tv-produktionen var på 198 mio. kr., og Projektselskabets udgifter til værtsbyopgaver og venue var på 112 mio. kr. De samlede udgifter til ESC 2014 var dermed på 310 mio. kr. En stor del af udgifterne blev dækket af offentlige midler og licensmidler. Tabel 1 viser omfanget af de offentlige midler og licensmidlerne og viser dermed, hvad ESC 2014 samlet set har kostet skatteborgerne/licensbetalerne. Tabel 1. De samlede udgifter for skatteborgerne/licensbetalerne ved ESC 2014 (Mio. kr.) Offentlige midler fra Københavns Kommune Offentlige midler fra Region Hovedstaden Licensmidler Anden finansiering Udgifter i alt Projektselskabet 23,2 60,7 28,1 112,0 DR 131,3 66,7 198,0 I alt 215,2 94,8 310,0 Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Projektselskabet og DR. Det fremgår af tabel 1, at ESC 2014 samlet set kostede skatteborgerne/licensbetalerne 215,2 mio. kr. DR s udgifter på 198 mio. kr. blev delvist finansieret af licensmidler (131,3 mio. kr.), mens 66,7 mio. kr. blev dækket af tilskud fra EBU, billetindtægter, sponsorater mv. Projektselskabet fik samlet tilført 83,9 mio. kr. i offentlige midler, heraf 23,2 mio. kr. fra Københavns Kommune og 60,7 mio. kr. fra Region Hovedstaden. Derudover tilførte WOCO 21,1 mio. kr., og de resterende 7 mio. kr. stammede fra salg af forbedringer af B&W Hallerne til REDA, sponsorater mv. WOCO er kun delvist finansieret af offentlige tilskud, og WOCO s bidrag er derfor ikke medregnet i de samlede udgifter for skatteborgerne.

68 Bilag 7 - Side -12 af 50 INTRODUKTION OG KONKLUSION 5 7. DR havde ingen budgetoverskridelse på sit budget for ESC Økonomisk var ESC 2014 ikke en succes for værtsbyen København, da det blev langt dyrere end forventet for Projektselskabet at løse opgaverne. Tabel 2 viser de samlede udgifter for Projektselskabet og selskabets budgetoverskridelse. Tabel 2. Projektselskabets samlede udgifter og budgetoverskridelse ved ESC 2014 (Mio. kr.) Projektselskabets oprindelige budget Udgifter Forskel mellem budget og udgifter Ekstrabevillinger Nettomerindtægter 1) Budgetoverskridelse 2) Budgetoverskridelse i % af budget 34,6 112,0 77,4 17,3 2,2 57,9 167 % 1) Posten omfatter salget af forbedringer til REDA, som beløber sig til 4,2 mio. kr., diverse mindreindtægter og underskud på VIP-catering. 2) Opgørelsen af budgetoverskridelsen tager udgangspunkt i det reviderede perioderegnskab fra juli Nogle af de foreløbige regnskabsposter har efterfølgende ændret sig, så budgetoverskridelsen nu forventes at blive på 57 mio. kr. Projektselskabet har stadig enkelte udeståender i forhold til leverandører, og regnskabet er derfor ikke endeligt afsluttet. Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Projektselskabet. Det fremgår af tabel 2, at det oprindelige budget for Projektselskabet, som WOCO udarbejdede i august 2013 og forelagde for de øvrige værtsbyparter, var på 34,6 mio. kr. Det regnskab, som Projektselskabet fremlagde i august 2014, viste udgifter for 112 mio. kr. Forskellen mellem budgettet og de samlede udgifter var derfor 77,4 mio. kr. Der blev dog undervejs givet ekstrabevillinger på samlet 17,3 mio. kr. og genereret merindtægter på 2,2 mio. kr. Budgetoverskridelsen endte derfor på 57,9 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på 167 %. Hvis ekstrabevillingerne fratrækkes, er overskridelsen på 224 %. 8. Region Hovedstaden anmodede på baggrund af budgetoverskridelsen Projektselskabet om en redegørelse for forløbet. Redegørelsen forelå den 31. juli Derudover iværksatte Statsforvaltningen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen undersøgelser af aspekter ved afholdelsen af ESC Revisionskriterier, metode og afgrænsning Revisionskriterier 9. Statsrevisorerne anmodede i oktober 2014 Rigsrevisionen om at undersøge budgetoverskridelsen ved ESC Statsrevisorerne var opmærksomme på, at Projektselskabet og DR hver især havde evalueret forløbet, der førte til budgetoverskridelsen, og at Region Hovedstaden havde valgt at dække underskuddet. Statsrevisorerne anmodede på den baggrund om en undersøgelse af projektets organisering og styring med henblik på at lære af de fejl, som var begået. Samtidig bad Statsrevisorerne om at få belyst og besvaret 4 spørgsmål, jf. bilag 1. Vi beskrev i et notat til Statsrevisorerne i december 2014, hvordan vi ville tilrettelægge undersøgelsen og besvare de 4 spørgsmål.

69 Bilag 7 - Side -13 af 50 6 INTRODUKTION OG KONKLUSION 10. Vi har i undersøgelsen forudsat, at en hensigtsmæssig forberedelse og styring af etablering og drift bl.a. indebærer realistiske budgetter, risikostyring og løbende opfølgning. Vores revisionskriterier er baseret på traditionelle standarder for hensigtsmæssig projekt- og økonomistyring, som fremgår af Finansministeriets publikationer. Vi tager udgangspunkt i styringselementer som milepælsplaner, risikoanalyser, projektbudgetter og regnskaber for at vurdere sammenhængen mellem tid, økonomi og leverancer. Der bør være en klar rollefordeling i kontraktforhandlinger, så der er overensstemmelse mellem de parter, som forestår og bestemmer indholdet af forhandlingerne, og de parter, som indgår kontrakten og dermed bærer ansvaret for at indfri kontrakten. For at sikre en optimal projekt- og økonomistyring skal der være kontraktuel enighed om sammenhængen mellem tid, økonomi og leverancer i projektet. Det er en forudsætning for god projektstyring, at der udarbejdes en operationel plan opdelt i faser og med milepæle, så fremdriften i projektet kan følges kontinuerligt med hensyn til tid og leverancer, herunder om projektets mål indfris. I god økonomistyring skal der være kontinuerligt overblik over, at budgettet overholdes, og at eventuelle afvigelser rapporteres rettidigt til relevante ledelsesfora. Metode og afgrænsning 11. Rigsrevisionen har kun revisionsadgang til DR og Region Hovedstaden, men ikke til de 3 øvrige værtsbyparter WOCO (Projektselskabet), Københavns Kommune og REDA. Statsrevisorerne opfordrede derfor til, at alle involverede aktører udviste velvilje til at give de nødvendige oplysninger. De 3 øvrige parter har givet Rigsrevisionen adgang til oplysninger i sagen. Beretningen har i udkast været forelagt alle ovennævnte aktører samt Kulturministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 12. Formålet med undersøgelsen er at fremdrage centrale læringspointer på baggrund af en vurdering af, hvilken betydning værtsbyparternes forberedelse og Projektselskabets styring af etablering og drift af venue havde for budgetoverskridelsen. 13. Undersøgelsen er fortrinsvist baseret på skriftligt materiale udarbejdet af aktørerne under forberedelse, etablering og drift af venue, dvs. fra maj 2013 til maj 2014, hvor ESC 2014 blev afholdt. WOCO er en erhvervsdrivende fond og er ikke forpligtet til at anvende et journaliseringssystem i offentlighedslovens forstand. WOCO og dermed Projektselskabet har derfor ikke på tilsvarende måde som myndigheder inden for den offentlige forvaltning kunnet skabe et totalt overblik over journaliserede akter vedrørende ESC WOCO har dog været meget samarbejdsvillig og har søgt at fremskaffe alt relevant materiale. 14. Projektselskabet og DR har bidraget med det meste af det materiale, som belyser forhandlingsprocessen og gennemførelsen af projektet, herunder budget, regnskab og mødereferater, jf. bilag 2. Vi har holdt åbningsmøder og arbejdsmøder med Projektselskabet, DR, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og REDA og har dermed mundligt fået uddybet forhold i relation til ESC Vi har derudover holdt møder med Kulturministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bilag 2 indeholder en uddybende beskrivelse af de anvendte metoder.

70 Bilag 7 - Side -14 af 50 INTRODUKTION OG KONKLUSION 7 Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. boks 1. BOKS 1. GOD OFFENTLIG REVISIONSSKIK God offentlig revisionsskik er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI ). 15. Undersøgelsen er tidsmæssigt afgrænset til perioden fra maj 2013, hvor kontrakten blev forhandlet, til november 2014, hvor den sidste budgetopfølgning blev udarbejdet af Projektselskabet. Undersøgelsen fokuserer på de forhold, som medførte budgetoverskridelser i Projektselskabet. 16. Undersøgelsen omfatter ikke DR s proces omkring valg af værtsby eller en vurdering af DR s budget og regnskab for produktionen af de 3 tv-shows. DR s budget for ESC 2014 var på 205 mio. kr. inkl. en budgetbuffer på 13 mio. kr. til uforudsete udgifter. DR s udgifter endte på 198 mio. kr., og DR havde således ikke overskridelser på sit budget. DR s budget og regnskab indgår kun som en del af besvarelsen på Statsrevisorernes spørgsmål om, hvad det samlet set har kostet skatteborgerne. 17. Rigsrevisionen har fuld adgang til at undersøge DR (jf. rigsrevisorlovens 2, stk. 1, nr. 3) og Region Hovedstaden (jf. rigsrevisorlovens 4, stk. 1, nr. 1), men vi har ikke revisionsadgang til Projektselskabet, WOCO, Københavns Kommune og REDA. Forløbet efter afgivelsen vil derfor adskille sig fra en almindelig beretningsundersøgelse, hvor vi har fuld revisionsadgang. Der kan ikke indhentes redegørelser fra aktører, som vi ikke har revisionsadgang til, men Statsrevisorerne kan overveje, om der er behov for at indhente redegørelser fra disse aktører. Det vil kun være muligt at indhente redegørelser fra Kulturministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kulturministeriet har ressortansvaret for DR og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ressortansvaret for myndighedsfuldmagten og reglerne om udarbejdelse og aflæggelse af regionernes budget og regnskab. 18. Undersøgelsen omfatter ikke forhold, som allerede undersøges af andre. Det betyder, at vi ikke inddrager forhold, som Statsforvaltningen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen er ved at undersøge eller har undersøgt i relation til WOCO, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Rigsrevisionen har dog for at kunne belyse Statsrevisorernes spørgsmål om ekstrabevillingernes tilstrækkelighed forholdt sig til Projektselskabets redegørelse af 23. januar Redegørelsen er forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med behandlingen af ekstrabevillingerne og indgik i Statsforvaltningens sagsbehandling af spørgsmålet om, hvorvidt Københavns Kommunes overborgmester havde informeret Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget tilstrækkeligt. 19. Bilag 3 indeholder en kort redegørelse for hver af disse undersøgelser. Bilag 4 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

71 Bilag 7 - Side -15 af 50 8 VÆRTSBYPARTERNES FORBEREDELSE AF VENUE 2. Værtsbyparternes forberedelse af venue Rigsrevisionen finder, at det er en læringspointe, at de offentlige tilskudsydere ved fremtidige offentligt støttede projekter som ESC 2014 tidligt i forløbet og løbende bør stille kritiske spørgsmål til budgettet. Den kritiske stillingtagen skal bl.a. sikre, at de offentlige myndigheder og institutioner, der bidrager med tilskud, kan betrygges i, at tilskuddet ydes på det rette økonomiske grundlag. Samtidig bør tilskudsyderne under forberedelsen tage stilling til omfanget af den offentlige støtte på baggrund af en vurdering af risikoen ved projektet, så den projektudførende aktør fra starten har klarhed over og adgang til den samlede og nødvendige kapital. Undersøgelsen viser, at værtsbyparterne ikke forberedte etablering og drift af venue, så der var et klart og hensigtsmæssigt grundlag for projektet. Rolle- og ansvarsfordelingen mellem Projektselskabet og DR var klar, men indebar, at Projektselskabet på sin side forpligtede sig til at løse en række opgaver uanset udgifterne hertil. Opgave- og ansvarsfordelingen var dermed ikke hensigtsmæssig for Projektselskabet i forhold til at minimere risikoen for budgetoverskridelser hos selskabet. Der var ikke en hensigtsmæssig rolle- og ansvarsfordeling mellem Projektselskabet og de øvrige værtsbyparter. Budget- og kontraktgrundlaget blev udarbejdet under kontraktforhandlingerne, hvor WOCO, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og REDA deltog. Det fremgik af værtsby- og venue-kontrakten, at løsningen af opgaver gik forud for at overholde Projektselskabets budget dog med en række balancerende hensyn, herunder at der var tale om en midlertidig venue. Kontrakten var ikke specificeret for alle leverancer og gav mulighed for leverancetilpasning undervejs, hvilket betød, at DR på visse områder havde ret til at ændre på leverancer. Det budget, der var udarbejdet for de enkelte leverancer, var derudover ufuldstændigt og ikke udarbejdet på et veldokumenteret grundlag. Kontrakten og budgettet var derfor ikke et hensigtsmæssigt grundlag for Projektselskabets muligheder for at styre projektet, sikre fremdrift og modvirke budgetoverskridelser. Kontraktforhandlingerne var præget af uenigheder både mellem DR og værtsbyparterne og værtsbyparterne internt. Uenighederne betød bl.a., at Københavns Kommune tidligt i forløbet overtog rollen som forhandlingsleder fra WOCO. Projektselskabet indgik kontrakten med DR. Projektselskabet havde derfor det fulde økonomiske og juridiske ansvar for etablering og drift af venue, mens de øvrige værtsbyparter bidrog med tilskud og ved at deltage i Projektselskabets bestyrelse og i samarbejdsfora, hvor også DR deltog.

72 Bilag 7 - Side -16 af 50 VÆRTSBYPARTERNES FORBEREDELSE AF VENUE 9 Værtsbyparternes konstruktion, hvor kontrakten med DR skulle indgås af et til lejligheden nyoprettet projektselskab, indebar, at DR s formelle kontraktpart ikke havde økonomisk formåen ud over værtsbyparternes finansielle bidrag. Valget af konstruktionen indebar en forøget økonomisk risiko for DR. Der blev derfor indgået en række aftaler og erklæringer mellem DR og værtsbyparterne og internt mellem værtsbyparterne både for at vise, at værtsbyparterne bakkede op om ESC 2014 og for at afdække økonomiske risici. REDA afgav over for DR en økonomisk garanti, der betød, at REDA ville overtage det økonomiske ansvar for at etablere venue, hvis Projektselskabet ikke kunne. Projektselskabet og REDA indgik en sikringsaftale, som dels gav REDA ret til regres over for Projektselskabet, dels fastslog omfanget af REDA s leverancer til Projektselskabet. De underliggende aftaler modvirkede en klar rolle- og ansvarsfordeling, da alle andre end Projektselskabet afdækkede deres økonomiske risici. Resultatet af aftalerne var derfor også, at det ikke fremgik klart, hvem der skulle betale, hvis Projektselskabet i sidste ende ikke kunne betale for etablering af venue. Regres betyder, at REDA fik ret til at få refunderet sine udgifter af Projektselskabet, hvis garantien over for DR blev aktiveret. 20. Dette kapitel handler om, hvordan værtsbyparterne forberedte etablering og drift af venue, herunder hvordan rolle- og ansvarsfordelingen var mellem aktørerne, og om kontraktgrundlaget og organiseringen var hensigtsmæssig i forhold til at sikre den videre styring Kontraktforhandlinger mellem DR og værtsbyparterne 21. Vi har undersøgt, hvordan rolle- og ansvarsfordelingen var mellem aktørerne under kontraktforhandlingerne og i det samlede aftalekompleks mellem DR og værtsbyparterne. Kontraktforhandlingerne er afgørende i forhold til at etablere grundlaget for et projekt. Der bør være en klar rollefordeling i kontraktforhandlingerne, så der er overensstemmelse mellem de parter, der forestår og bestemmer indholdet af forhandlingerne, og de parter, der indgår kontrakten og dermed bærer ansvaret for at indfri kontrakten. Samtidig bør øvrige aftaler, der indgås mellem kontraktparter og øvrige parter som appendiks til kontrakten, bidrage til en klar rolle- og ansvarsfordeling. Aktører i kontraktforhandlingerne 22. DR indbød i maj 2013 interesserede danske byer til at byde på værtsskabet af ESC Blandt de interesserede værtsbyer var København (repræsenteret af WOCO), Københavns Kommune og Region Hovedstaden. DR forhandlede med flere potentielle værtsbyer, herunder København. I den efterfølgende forhandlingsfase med DR deltog WOCO, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og REDA, som tilsammen udgjorde værtsbyparterne. Kontraktens ordlyd blev til i kontraktforhandlingerne, og under disse forhandlinger udarbejdede WOCO det oprindelige budget for værtsby- og venue-opgaverne ved ESC Budgettet blev forelagt Københavns Kommune, Region Hovedstaden og REDA og efterfølgende præsenteret for DR. 23. DR har oplyst, at formålet med forhandlingerne var at præcisere kravene til venue og værtsbyaktiviteter. WOCO var i begyndelsen af forhandlingsforløbet DR s primære kontakt blandt værtsbyparterne. DR har oplyst, at forhandlingerne mellem DR og WOCO på et tidspunkt gik i hårdknude, og at Københavns Kommune derfor påtog sig rollen som forhandlingsleder. DR har også oplyst, at de oplevede, at Københavns Kommunes engagement i forhandlingerne var afgørende for, at der skete fremdrift. De afsluttende forhandlinger blev ledet af repræsentanter fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og med deltagelse af repræsentanter fra WOCO, Region Hovestaden og REDA.

73 Bilag 7 - Side -17 af VÆRTSBYPARTERNES FORBEREDELSE AF VENUE Københavns Kommune har oplyst, at kommunen havde en uformel facilitatorrolle under kontraktforhandlingerne, og at kommunens repræsentanter under forhandlingerne bidrog i kraft af deres personlige kompetencer inden for konfliktmægling. WOCO har oplyst, at det ikke er deres opfattelse, at Københavns Kommune havde en uformel facilitatorrolle under forhandlingerne, men at kommunen havde en fremtrædende rolle. Det er WOCO s opfattelse, at både Københavns Kommune og Region Hovedstaden viste markant interesse under budprocessen og gav fuld opbakning til, at København skulle søge at vinde værtskabet for ESC Københavns Kommune på den ene side og WOCO på den anden side er altså uenige om, hvilken rolle kommunen havde under kontraktforhandlingerne. Vores gennemgang af mailkorrespondance mellem repræsentanter fra Københavns Kommune og DR i den afsluttende fase af forhandlingerne viser, at kommunen havde en fremtrædende rolle i forhandlingerne. Fx varetog Københavns Kommune i denne fase meget af den direkte kontakt med DR. Værtsbyopgaverne omfattede fx modtagelse af delegationer, transport og arrangementer i byrummet. Venue-opgaverne omfattede etablering og drift af venue i B&W Hallerne. 24. Værtsbyparterne arbejdede sideløbende med kontraktforhandlingerne med DR på en model for, hvilken værtsbypart der skulle være kontraktpart over for DR. Værtsbyparterne og DR overvejede 3 forskellige modeller. Den første model indebar, at DR indgik en værtsbyaftale med Københavns Kommune og en venue-aftale med REDA. Den anden model indebar, at DR indgik en værtsbyaftale med Projektselskabet og en venue-aftale med REDA. Den tredje model indebar, at DR indgik en aftale med Projektselskabet om både værtsbyog venue-opgaven. Københavns Kommune så sig fra starten af processen ikke i stand til at påtage sig det samlede ansvar for arrangementet med henvisning til kommunalfuldmagtsreglerne. Værtsbyparterne valgte model 3, bl.a. fordi der i de 2 øvrige modeller var en indbygget risiko for usikkerhed om snitfladerne mellem henholdsvis Københavns Kommune og REDA og Projektselskabet og REDA. WOCO stiftede Projektselskabet, lige før kontrakten blev indgået. Projektselskabet skulle dermed være DR s kontraktpart. Hverken Københavns Kommune eller Region Hovedstaden var kontraktpart, og de havde derfor intet juridisk ansvar i relation til at indfri kontrakten. Kontraktforhandlinger med DR 25. DR informerede tidligt i forløbet værtsbyparterne om en række krav, som var forudsætninger for, at ESC 2014 kunne afholdes i B&W Hallerne. Det drejede sig om kravspecifikationer til venue og til de øvrige værtsbyopgaver samt afklaring af det økonomiske ansvar for løsningen af opgaverne. Kravspecifikationer 26. Det fremgår af vores gennemgang af mailkorrespondance mellem DR og værtsbyparterne under forhandlingerne, at DR var usikker på, om B&W Hallerne var en realistisk venue. DR forsøgte i kontraktforhandlingerne at få defineret leverancerne mest muligt for at sikre, at værtsbyparterne havde tilstrækkelig indsigt i de opgaver, som de skulle løse. DR har oplyst, at de på den måde søgte at blive i stand til at vurdere, om værtsbyparterne havde de fornødne økonomiske og personalemæssige resurser til at løfte opgaven med ESC DR s krav udgjorde derfor udgangspunktet for den korrespondance, som primært WO- CO, Københavns Kommune og REDA internt førte hen over sommeren Værtsbyparterne forsøgte at betrygge DR i, at de kunne levere den ønskede kvalitet ved at indhente viden om, i hvilket omfang og hvordan DR s kravspecifikationer kunne imødekommes. I nogle tilfælde benyttede WOCO sig af ekstern konsulentbistand til at give en faglig vurdering. I andre tilfælde benyttede WOCO viden fra REDA. WOCO kommunikerede løbende løsningsforslag videre til DR, og de 2 parter holdt en række afklarende møder. På flere af disse møder deltog desuden repræsentanter fra bl.a. REDA og Københavns Kommune.

Punkt nr. 13 - Bevilling til projektet Lighting Metropolis Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 13 - Bevilling til projektet Lighting Metropolis Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 13 - Bevilling til projektet Lighting Metropolis Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 28. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2014

Læs mere

16/2014. Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

16/2014. Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 16/2014 Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 16/2014 Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest Juni 2015

Beretning til Statsrevisorerne om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest Juni 2015 Beretning til Statsrevisorerne om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Juni 2015 BERETNING OM BUDGETOVERSKRIDELSEN VED EUROVISION SONG CONTEST 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

2. Er det muligt at få oplyst, hvilke personaleresurser WoCo har haft tilknyttet CWG, og hvordan de er anvendt?

2. Er det muligt at få oplyst, hvilke personaleresurser WoCo har haft tilknyttet CWG, og hvordan de er anvendt? Center for Regional Udvikling POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 38605545 Web www.regionh.dk Dato: 23. januar 2018 Spørgsmål nr.: RR-226-17 Dato: 5. december

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Eurovision Song Contest 2014 - redegørelse

Eurovision Song Contest 2014 - redegørelse Eurovision Song Contest 2014 - redegørelse Projektselskabet ESC 2014 ApS, 23. januar 2014 Baggrund København vandt i efteråret 2013 værtskabet for Eurovision Song Contest 2014 (ESC). Eurovisionen afholdes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

9/2015. Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året

9/2015. Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del Bilag 45 Offentligt 9/2015 Beretning om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året 9/2015 Beretning om besparelsespotentialet ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere