Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten"

Transkript

1 Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 12. Januar 2016 UdbudsVagten

2 Page 2 Ny opdeling af tjenesteydelser

3 Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B Udbudsdirektiv 2004/18 opdeler tjenesteydelser i to grupper: Udbud af tjenesteydelser nævnt i bilag II A skal overholde alle procedureregler. Udbud af andre tjenesteydelser er ikke omfattet af udbudspligten og skal derfor alene forpligtet til at benytte ikke-diskriminerende tekniske specifikationer. Bilag II B-tjenesteydelser endvidere undtaget fra tilbudslovens regler om annonceringspligt Page 3

4 Ny opdeling af tjenesteydelser Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien Sondringen mellem bilag II A og bilag II B-tjenesteydelser ophæves. Flere af tjenesteydelserne omfattet af 2004 direktivets bilag II B, blive fuldt udbudspligtige efter den nye udbudslov. For sociale og andre specifikke tjenesteydelser indføres dog helt nye regler kaldet "light-regimet", jf. udbudslovens afsnit 3 ( ). Page 4

5 Ny opdeling af tjenesteydelser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser ("Lightregimet") Anvendelsesområde: Tjenesteydelser omfattet af bilag XIV til lovens bilag 1. Tærskelværdi EUR, jf. udbudsdirektivets art. 4, litra d. Page 5

6 Ny opdeling af tjenesteydelser Tjenesteydelser i bilag XIV (afgrænset ved CPV-koder) Sundheds- og socialvæsen samt tilknyttede tjenesteydelser Administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område Lovpligtig socialsikring Velfærdsydelser Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser Religiøse tjenester Hotel- og restaurationstjenesteydelser Visse juridiske tjenesteydelser (undtagelse i artikel 10, litra d) Andre administrative tjenester og tjenester for den offentlige sektor Tjenester for lokalsamfundet Fængselsrelaterede tjenester Efterforsknings- og sikkerhedstjenester Internationale tjenester Posttjenester Diverse andre tjenesteydelser Page 6

7 Ny opdeling af tjenesteydelser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser Det nye udbudsdirektiv giver medlemsstaterne mulighed for selv at regulere proceduren for udbud under "Light-regimet". Ordregiver selv skal fastlægge proceduren, jf. udbudslovens 186. Proceduren skal overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, jf. udbudslovens 2, stk. 1. Page 7

8 Ny opdeling af tjenesteydelser Valg af fremgangsmåde ved light-regimet: Udbudsbekendtgørelse (bilag V, del H til lovens bilag 2), jf. udbudslovens 187, stk. 2 eller Forhåndsmeddelelse, der offentliggøres løbende (bilag V, del I til lovens bilag 2), jf. udbudslovens 187, stk. 3 Udbudsbekendtgørelsen anvendes ikke, når der kunne have været anvendt udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse efter Page 8

9 Ny opdeling af tjenesteydelser Udbudsbekendtgørelsens indhold beskrevet i bilag V, del H til lovens bilag 2: 1) Navn, identifikationsnummer (hvis fastsat i national lovgivning), adresse, herunder NUTS-kode, samt - og internetadresse for den ordregivende myndighed. 2) NUTS-kode 3) Kort beskrivelse af den pågældende kontrakt, herunder CPVkoder. Page 9

10 Ny opdeling af tjenesteydelser Udbudsbekendtgørelsens indhold beskrevet i bilag V, del H til lovens bilag 2: 4) Betingelser for deltagelse, herunder: i givet fald angivelse af, at det er en kontrakt forbeholdt beskyttede værksteder, eller hvis udførelse er forbeholdt programmer for beskyttet beskæftigelse i givet fald angivelse af, om udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse er forbeholdt en bestemt profession. 5) Sidste frist for at kontakte den ordregivende myndighed med henblik på deltagelse. 6) Kort beskrivelse af hovedelementerne i den tildelingsprocedure, der skal anvendes. Page 10

11 Ny opdeling af tjenesteydelser Forhåndsmeddelelsens indhold beskrevet i bilag V, del I til lovens bilag 2: Overvejende de samme som ved udbudsbekendtgørelsen omkring identifikation, kort beskrivelse, herunder kontraktens anslåede samlede værdi og CPV-koder, NUTS-kode, betingelser for deltagelse, hovedelementerne i tildelingsprocedure Tidsramme for levering og kontraktens varighed En omtale af, at interesserede skal underrette om interesse, sidste frist for modtagelse herom og til hvilken adresse Kontrakten kan tildeles uden yderligere offentliggørelse Må gerne dække en periode længere end 12 måneder (modsat øvrige forhåndsmeddelelser). Page 11

12 Ny opdeling af tjenesteydelser Tildeling af kontrakter under light regimet Ordregiver skal tildele kontrakten i overensstemmelse med den valgte procedure, jf. udbudslovens 188. Underretning til ansøgere og tilbudsgivere efter sædvanlig procedure, jf Kontrakten må tidligst indgås, når stand still-perioden er udløbet, jf. udbudslovens 188, stk. 3 og 3 i lov om Klagenævnet for Udbud Efter afslutning skal der udarbejdes en skriftlig rapport efter sædvanlig procedure, jf. 174 Page 12

13 Ny opdeling af tjenesteydelser Efter kontrakttildeling: Meddeler resultat af udbudsbekendtgørelse ved en bekendtgørelse om indgåede kontrakter, jf. bilag V, del J til lovens bilag 2: 1. Navn mv. 2. Kort beskrivelse af kontrakt, herunder CPV-koder 3. NUTS-kode 4. Antal modtagne bud 5. Betalt pris eller prisramme 6. Oplysninger på den/de valgte 7. Andre relevante oplysninger Mulighed for at fremsende disse bekendtgørelser samlet for et kvartal i så fald senest 30 dage efter udgangen af hvert kvartal. Page 13

14 Indkøb under tærskelværdierne Page 14

15 Indkøb under tærskelværdierne Grænseoverskridende interesse vurdering: Kontraktens genstand: Er opgavens indhold velegnet til at blive udført af udenlandsk virksomhed? Kontraktens varighed og størrelse Er der aktuelt udenlandske leverandører af ydelsen? Opgavens geografiske placering Aktuelt meget snæver fortolkning, jf. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. december A-Vask A/S mod Høje Taastrup Kommune Page 15

16 Indkøb under tærskelværdierne Kontrakter med klar grænseoverskridende interesse, jf : Kontrakt for varer- og tjenesteydelser skal annonceres på udbud.dk. Procedure for tildeling, herunder fastsættelse af kriterier for tildeling, skal fastlægges. Potentielle tilbudsgivere skal orienteres om proceduren for tildeling på en måde, der sætter interesserede tilbudsgivere i stand til at afgive tilbud. Alle tilbudsgivere skal skriftligt og samtidigt underrettes om hvilke beslutninger der er truffet. Efter anmodning skal tilbudsgivere underrettes om begrundelsen for beslutningen. Page 16

17 Indkøb under tærskelværdierne Vare- og tjenesteydelseskontrakter uden klar grænseoverskridende interesse: Sikre at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. Dette kan eksempelvis ske, ved at ordregiveren: Gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter én tilbud, Indhenter to eller flere tilbud eller Annoncerer på ordregiverens hjemmeside eller i overensstemmelse med regler for annoncering Indhentes flere end tre tilbud, skal dette begrundes ligesom det skal oplyses, hvor mange tilbud der højst vil blive indhentet. Page 17

18 Indkøb under tærskelværdierne Vare- og tjenesteydelseskontrakter uden klar grænseoverskridende interesse: Tilbudsgiverne skal orienteres om hvilken tildelingsbeslutning der træffes. Efter anmodning skal fremsendes begrundelse for beslutning. Ordregiver skal dokumentere, at købet foregår på markedsmæssige vilkår. Skal handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. Page 18

19 Indkøb under tærskelværdierne Tilbudsloven ændres til "Lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren" Gælder fortsat ved bygge- og anlægskontrakter under tærskelværdierne Når værdi overstiger kr., skal der indhentes mindst to underhåndsbud. Afsnit II om vare- og tjenesteydelseskontrakter ophæves og erstattes af reglerne i udbudslovens afsnit 4 og 5. Page 19

20 Page 20 Bird & Bird Spørgsmål

21 Page 21 Overblik over ændringer

22 Ændringer i overblik Ny opdeling af tjenesteydelser - indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser Regler for køb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne Regulering af markedsdialog Udvidet adgang til forhandling Kortere frister for offentligt og begrænset udbud Krav om elektroniske udbud Page 22 Bird & Bird LLP 2014

23 Ændringer i overblik Tidlig adgang til udbudsmaterialet Offentliggørelse på nationalt plan (48 timers fristen) Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Regler om ændringer i udbudte kontrakter Detaljerede regler om støttende underleverandører Mulighed for forlænget stand still periode Påbud om ophør gennem klagesag Page 23 Bird & Bird LLP 2014

24 Ændringer i overblik Rammeaftaler Innovationspartnerskaber Regulering af in-house-leverancer Regler om sideordnede tilbud Nye regler om mærker Opdeling i delkontrakter til glæde for SMV Omsætningsbegrænsning til glæde for SMV Page 24 Bird & Bird LLP 2014

25 Ændringer i overblik Udvælgelse af bedste konkurrencefelt (prækvalifikation) til glæde for SMV Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse Self cleaning Fælles Europæisk Udbudsdokument ESPD Regler om berigtigelse af fejl i ansøgninger og tilbud Regel om ændringer hos deltagerne i udbud og inddragelse af ny deltager Page 25 Bird & Bird LLP 2014

26 Ændringer i overblik Tildeling af kontrakt Tildeling ved unormalt lave tilbud Detaljerede regler om udførende underleverandører Ophør af kontrakter Regel om ændringer hos vindende tilbudsgiver Page 26 Bird & Bird LLP 2014

27 Page 27 Regulering af markedsdialog

28 Markedsdialog Udbudslovens 39, stk. 1 - markedsundersøgelser En ordregiver kan, inden der iværksættes en udbudsprocedure, gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at udforme udbuddet og informere økonomiske aktører om ordregiverens udbudsplaner og krav i forbindelse med udbuddet. Ordregiveren kan i den forbindelse have dialog med og modtage rådgivning fra økonomiske aktører. Rådgivningen kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af udbuddet, forudsat at dette ikke medfører en overtrædelse af principperne i 2. Page 28

29 Markedsdialog Udbudslovens 39, stk. 1 - markedsundersøgelser Der er ingen formelle betingelser knyttet til bestemmelsen. Det er dog en forudsætning, at dialogen ikke medfører konkurrencefordrejning ligesom ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet skal overholdes. Ud over henvisning til principperne regulerer bestemmelsen altså ikke, hvilke input, der kan gives. Page 29

30 Markedsdialog Eksempler på input ved markedsdialog: Markedsundersøgelsen kan ske med henblik på input til at udforme udbuddet, fx udbudsbekendtgørelsen, udbudsmaterialet, udbudsbetingelserne m.v. Dialogen med markedet kan tillige ske med henblik på at informere de økonomiske aktører om, at ordregiver agter at udbyde en given opgave og hvilke krav, der vil blive stillet til opgaven. Ordregiveren kan også foretage en undersøgelse af, hvilke løsninger der er på markedet, hvordan markedet fungerer m.v. Page 30

31 Markedsdialog Ordregiver kan inddrage én enkelt virksomhed, flere virksomheder eller samtlige virksomheder på det pågældende marked. Ved rådgivning fra kun én virksomhed på et større marked, kan der opstå risiko for, at ordregiveren kommer til at udarbejde kravene til det udbudte eller udformning af udbudsmaterialet på en måde, der udgør en væsentlig konkurrencefordel for virksomheden, hvilket vil være i strid med bestemmelsen. Page 31

32 Markedsdialog Dialogen kan bl.a. afholdes som: Workshops Orienteringsmøder Invitation gennem brancheforening Høring over udbudsmaterialet på hjemmeside Udsendelse af kravspecifikation eller dele heraf til flere relevante leverandører Afholdelse af en formaliseret "teknisk dialog Page 32

33 Markedsdialog Udbudslovens 39, stk. 2 Passende foranstaltninger Ordregiver skal træffe passende foranstaltninger til at undgå, at konkurrencen ikke fordrejes, hvis potentielle ansøgere eller tilbudsgivere har været inddraget i markedsundersøgelse. Kravet om, at ordregiver skal træffe passende foranstaltninger gælder også, hvis potentielle ansøgere eller tilbudsgivere har udført rådgivningsarbejde, som eksempelvis tilstandsrapporter eller byggetekniske undersøgelser, i tilknytning til udbuddet. Gælder også ved inddragelse af virksomheder med tilknytning til potentielle ansøgere eller tilbudsgivere, herunder fx datterselskaber. Page 33

34 Markedsdialog Udbudslovens 39, stk. 2 Passende foranstaltninger Udbudslovens 39, stk. 2 indeholder to eksempler på, hvad passende foranstaltninger som minimum skal omfatte: 1. at ordregiveren så vidt muligt sikrer, at relevante oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med en økonomisk aktørs involvering i udbudsproceduren, indgår i udbudsmaterialet, og 2. at ordregiveren fastsætter tidsfristerne for modtagelse af ansøgninger og tilbud, så de udligner den tidsmæssige fordel, som en økonomisk aktør kan have opnået ved involvering i forberedelsen af udbuddet, herunder ved dialog med og rådgivning modtaget fra økonomiske aktører. Page 34

35 Markedsdialog Udbudslovens 39, stk. 2 Passende foranstaltninger Udbudslovens 39, stk. 2, nr. 1 og 2 er minimumsforanstaltninger. Passende foranstaltninger kan derfor også være andre foranstaltninger, såfremt foranstaltningerne i udbudslovens 39, stk. 2, nr. 1 og 2 ikke er tilstrækkelige til at modvirke en konkurrencefordel, der er opstået ved markedsdialog. Det er således ordregiverens ansvar at træffe passende foranstaltninger, der medfører ligebehandling blandt ansøgere og tilbudsgivere. Page 35

36 Markedsdialog Udbudslovens 39, stk. 3 Udelukkelse Hvis en konkurrencefordrejning, grundet forudgående inddragelse i forberedelsen af udbudsproceduren, ikke kan afhjælpes ved mindre indgribende foranstaltninger, skal ordregiver udelukke den pågældende ansøger eller tilbudsgiver, jf. udbudslovens 136, nr. 2. Dette gøres for at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Hvem sørger for at en leverandør ikke bliver inhabil? Page 36

37 Page 37 Den udvidede adgang til forhandling

38 Forhandlingsadgang Udbudsloven udvider adgangen til anvendelse af de mere fleksible fremgangsmåder udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Reglerne om udbud med forhandling reguleres i udbudslovens Reglerne om konkurrencepræget dialog reguleres i udbudslovens Page 38

39 Forhandlingsadgang Udbudsloven introducerer en helt ny udbudsform kaldet "innovationspartnerskab", udbudslovens Muligheden for projektkonkurrencer og de øvrige muligheder for forhandling uden forudgående bekendtgørelse er uændret. Page 39

40 Forhandlingsadgang Udbud med forhandling tænkes anvendt i udbud, hvor ordregiver ikke kan nå et tilfredsstillende resultat uden forhandling med tilbudsgiverne. Konkurrencepræget dialog kan anvendes for at indkredse og fastslå, hvorledes ordregiverens krav og behov bedst kan opfyldes. Proceduren kan anvendes, hvor ordregiveren ikke kan fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres behov eller vurdere, hvad markedet kan tilbyde inden for tekniske, finansielle eller juridiske løsninger. Page 40

41 Forhandlingsadgang Udbudslovens 61 og 67, der er enslydende, opregner udtømmende de tilfælde, hvor udbud med forhandling henholdsvis konkurrencepræget dialog kan anvendes. Page 41

42 Forhandlingsadgang Udbudslovens 61, stk. 1, nr. 1 og 67, stk. 1, nr. 1. Procedurerne kan vælges ved bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: a) ordregiverens behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, b) kontrakten omfatter design eller innovative løsninger, c) kontrakten kan på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling, eller d) når ordregiveren ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist med henvisning til en standard, en europæisk teknisk vurdering, en fælles teknisk specifikation eller en teknisk reference, jf. punkt 2-5 i bilag VII til lovens bilag 2. Page 42

43 Forhandlingsadgang Hjælp til fortolkning i udbudsdirektivets betragtning 42: "Denne situation kan navnlig opstå i forbindelse med innovative projekter, gennemførelsen af store integrerede transportinfrastrukturprojekter, store edb-net eller projekter, der indebærer kompleks, struktureret finansiering." Page 43

44 Forhandlingsadgang Yderligere hjælp til fortolkning i betragtning 43: "For bygge- og anlægskontrakter omfatter sådanne situationer arbejder, hvor der ikke er tale om standardbygninger, eller hvor arbejdet omfatter design eller innovative løsninger. I forbindelse med tjenesteydelser eller varer, som kræver en tilpasnings- eller designindsats, kan det være nyttigt at anvende udbud med forhandling eller den konkurrenceprægede dialog. Sådanne tilpasnings- eller designkrav er særlig gavnlige i forbindelse med komplekse indkøb såsom avancerede produkter, intellektuelle tjenesteydelser, f.eks. visse former for konsulent-, arkitekt- eller ingeniørvirksomhed, eller større projekter vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (ikt) (...)" Page 44

45 Forhandlingsadgang Yderligere hjælp til fortolkning i betragtning 43: "I forbindelse med standardtjenesteydelser eller -varer, der kan leveres af mange forskellige aktører på markedet, bør udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog ikke anvendes." Page 45

46 Forhandlingsadgang Udbudslovens bemærkninger til 61 Det kan f.eks. omfatte it løsninger, der skal tilpasses ordregiverens tekniske platforme, konvertering af data, integration med øvrige it-systemer m.v. Det kan også omfatte avanceret teknisk udstyr og medicinsk udstyr, der skal tilpasses ordregiverens behov for uddannelse af personale samt driftsrelaterede logistiske ydelser. Ordregiveren kan anvende udbudsproceduren i de tilfælde, hvor ordregiveren f.eks. har behov for nogle nye funktioner til en allerede tilgængelig løsning eller f.eks. i de tilfælde, hvor ordregiveren ikke er i stand til at fastlægge de krav, der kan opfylde ordregiverens behov m.v. er kan leveres af mange forskellige aktører på markedet, bør udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog ikke anvendes." Page 46

47 Forhandlingsadgang Udbudslovens bemærkninger til 61 Designløsninger kan f.eks. vedrøre æstetik eller teknisk design. Dermed kan både produktets æstetiske og funktionelle egenskaber, herunder brugervenlighed, materialevalg, levetid m.v. inddrages. Innovative løsninger kan f.eks. være indførelsen af en ny eller betydeligt forbedret vare, tjenesteydelse eller proces, herunder, men ikke begrænset til produktions-, bygge- eller anlægsaktiviteter. ".. er nok, at et væsentligt element er omfattet af design eller en innovativ løsning." Page 47

48 Forhandlingsadgang Udbudslovens 61, stk. 1, nr. 2 og 67, stk. 1, nr. 2 Når der i forbindelse med offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud. Det præciseres i henholdsvis 61, stk. 2 og stk. 3, hvad der menes med ikkeforskriftsmæssige og uacceptable tilbud. Page 48

49 Formen for forhandlingerne Page 49

50 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 62 Udbudsbekendtgørelsen skal ud over "de sædvanlige oplysninger" indeholde oplysninger om Hvorvidt ordregiver vil forbeholde sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud Hvorledes forhandlingsforløbet forventes at forløbe, herunder om det vil være i flere faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud Hvorvidt der gives vederlag for deltagelse I udbudsmaterialet fastsættes udbuddets genstand, mindstekrav og kriterierne for tildelingen. Page 50

51 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 63 Ordregiver fastsætter en passende frist for modtagelse af ansøgninger Fristen skal minimum være 30 dage fra dagen efter udbudsbekendtgørelsens afsendelse. Dog finder muligheden i 59, stk. 3 om et akut behov tilsvarende anvendelse. Det øvrige udbudsmateriale skal offentliggøres på datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen Page 51

52 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 64 Der skal udvælges mindst 3 ansøgere, som opfordres til at afgive et indledende tilbud, der danner grundlag for den efterfølgende forhandling. Modtages der færre end 3 ansøgninger, kan ordregiveren opfordre den eller de ansøgere, der er opfylder de fastsatte krav til egnethed, jf Vil ordregiver udvælge flere end 5 ansøgere, skal ordregiver begrunde dette. Page 52

53 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 64 En ordregiver skal samtidigt og skriftligt opfordre de relevante ansøgere til at afgive indledende tilbud. Det er alene de ansøgere, der af ordregiveren modtager en opfordring dertil, som kan afgive et indledende tilbud. Page 53

54 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 65 Ordregiver fastsætter en passende frist for modtagelse af det indledende tilbud, jf. 93 Fristen skal minimum være 30 dage fra dagen efter afsendelse af opfordring til at afgive tilbud. Dog finder mulighederne i 60, stk. 3-6 om kortere frister anvendelse ved forhåndsmeddelelse, indgivelse via elektroniske midler, særlige tilfælde og akut behov. Page 54

55 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 66 Ordregiver skal forhandle med tilbudsgiverne om de indledende og alle efterfølgende tilbud, med mindre ordregiver har forbeholdt sig ret til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud. Det indledende tilbud danner grundlag for forhandlingen. Der kan ikke forhandles om de endelige tilbud og grundlæggende elementer, herunder mindstekrav og kriterier for tildeling. Forhandlingsforløbet skal dokumenteres og alle tilbud under forløbet skal indgives skriftligt. Page 55

56 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 66 Forhandlingen kan finde sted i flere successive faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles. Begrænsningen skal ske på grundlag af de kriterier for tildeling, der er fastlagt i udbudsbekendtgørelsen eller i det øvrige udbudsmateriale. Page 56

57 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 66 Hvis der som følge af forhandlingerne foretages ændringer i udbudsmaterialet, skal alle tilbudsgivere, der ikke er blevet afvist, orienteres herom. Ordregiveren må ikke foretage ændringer i de grundlæggende elementer i det oprindelige udsendte udbudsmateriale. Page 57

58 Forhandlingsadgang Forhandlingsproceduren, jf. 66 En ordregiver skal fastsætte en passende frist for afgivelse af endeligt tilbud, jf. 93. En ordregiver skal tildele kontrakten på grundlag af et af de i 162 nævnte tildelingskriterier. Page 58

59 Page 59 Konkurrencepræget dialog

60 Forhandlingsadgang Forskel på selve proceduren mellem udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog? Proceduren minder meget om udbud med forhandling. Forskelle alene i detaljen og på, at der ikke som sådan afgives forhandlingstilbud, men input til dialog, inden processen afsluttes med "endelige" tilbud Ordregivers behov fastsættes i udbudsbekendtgørelsen eller i et beskrivende dokument og ordregiver skal fastsætte behov og krav samt tildelingskriterier. Ordregiver må ikke foretage ændringer i de grundlæggende elementer i det oprindeligt udsendte udbudsmateriale. Snæver adgang til tilpasning efter tilbudsafgivelsen. Page 60

61 Forhandlingstemaer og praktisk gennemførelse Page 61

62 Forhandlingsadgang emner og principper for forhandling Principielt kan der ske forhandling om alle kontraktens tekniske, kommercielle og juridiske elementer og vilkår. Det vil sige, at der kan forhandles om pris, kvalitet og andre elementer, der kan konkurreres om, det vil der også kunne forhandles om. Forhandlingen bør ske under overholdelse af de grundlæggende principper i udbudsretten Page 62 Bird & Bird LLP 2013 Subject matter Client Details

63 Forhandlingsadgang emner og principper for forhandling Hvad bør en ordregiver altid finde det interessant at høre om (uanset om under forhandling, markedsdialog eller spørgsmål / svar)? Er der showstoppers i materialet, som forhindrer bud? Er der risici i projektet, som ikke kan prissættes? Er der risici, der godt kan prissættes, men vil være uforholdsmæssig fordyrende? Er der øvrige forhold, hvor leverandøren på forhånd kan sige at kunden IKKE får value for money ved den udbudte model? Page 63 Bird & Bird LLP 2013 Subject matter Client Details

64 Forhandlingsadgang emner og principper for forhandling Man skal være opmærksom på, at enkelte tilbudsgivere ved forhandlingen ikke opnår en fordel Fordelen ved en forhandling er typisk vidensorienteret dvs. viden om forhold, der ikke fremgår af udbudsmaterialet fx. forudsætninger for den udbudte opgaves gennemførelse. Herved opnår tilbudsgiveren via forhandlingen en fordel, som andre tilbudsgivere ikke har. Dette er i strid med ligebehandlingsprincippet. Page 64 Bird & Bird LLP 2013 Subject matter Client Details

65 Forhandlingsadgang emner og principper for forhandling Fordelen kan også opstå ved, at ordregiver fjerner et væsentligt krav, som er klart til fordel for én tilbudsgiver. 1) En sådan ændring skal for det første basere sig på et sagligt hensyn. 2) Dernæst må der, jf. dommen EU-domstolens dom C- 561/12 - Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium, ikke forhandles om og dermed måske ændres på det oprindelige udbudsmateriales bindende krav. Husk forbud mod at ændre mindstekrav i udbudsloven. Page 65 Bird & Bird LLP 2013 Subject matter Client Details

66 Forhandlingsadgang emner og principper for forhandling Behøver forhandlingen at være en langvarig proces? Hvad bør leverandøren vide, inden man afgiver tilbud/forhandlingstilbud? Hvad bør man som leverandør vide, inden man går til selve forhandlingen? Mistanke om urent trav? Ekstra opmærksomhed på, hvad der ændres på undervejs? Page 66 Bird & Bird LLP 2013 Subject matter Client Details

67 Page 67 Bird & Bird Spørgsmål

68 Page 68 Kortere tidsfrister

69 Kortere tidsfrister Mulighed for kortere tidsfrister særligt ved mindre og ukomplicerede udbud Ordregivers fastsættelse af fristens længde skal ske under hensyntagen til kontraktens kompleksitet. Ordregiver skal fastsætte "passende frister", jf. 93. Page 69

70 Offentligt udbud Tilbudsfrist på minimum 35 dage Kan afkortes med 5 dage, hvis tilbud må indgives via elektroniske midler. 15 dage, hvis der har været en forhåndsmeddelelse. 15 dage ved akut behov. Page 70

71 Begrænset udbud Ansøgningsfrist på 30 dage 15 dage ved akut behov. Tilbudsfrist på minimum 30 dage Kan afkortes med 5 dage, hvis tilbud må indgives via elektroniske midler. Ikke-statslige ordregiver kan i særlige tilfælde være 10 dage. 10 dage, hvis der har været en forhåndsmeddelelse 10 dage ved akut behov. Page 71

72 Page 72 Adgang til materiale og offentliggørelse heraf

73 Tidlig adgang til udbudsmaterialet HR: Ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i EU-tidende, jf. 132 U: Fri, direkte og fuld elektronisk adgang til visse dele af udbudsmaterialet kan dog undlades, hvis dette nødvendiggøres af udbudsmaterialets særlige karakter eller fortrolighedshensyn. I så fald skal ordregiveren i udbudsbekendtgørelsen angive, hvor og hvordan der opnås adgang til disse dele af udbudsmaterialet, jf. 132, stk. 2. Dette medfører en forlængelse af tilbudsfristen med 5 dage (gælder dog ikke ved et akut behov). Page 73

74 Krav om elektroniske udbud Med loven ønsker man at lette de administrative byrder. Dette forventes at skulle ske gennem en kommende digitalisering af udbud Alle udbud skal fra 2018 gennemføres elektronisk. Indkøbscentraler skal bruge e-udbud allerede fra april Målet er enklere procedurer og reducere omkostninger for både ordregivere og tilbudsgivere/ansøgere. Page 74

75 Adgang til udbudsmaterialet Offentliggørelse på nationalt plan, jf. 130, stk. 1 og 2: HR: Ordregiver kan først offentliggøre forhåndsmeddelelse, udbudsbekendtgørelse, øvrige dele af udbudsmateriale eller bekendtgørelse om indgåede kontrakter på nationalt plan, når EU's publikationskontor har offentliggjort den konkrete bekendtgørelse. U: Kan dog altid offentliggøre 48 timer efter bekræftelse på modtagelse fra EU's publikationskontor. Offentliggørelse på nationalt plan må ikke indeholde andre oplysninger. Page 75

76 Page 76 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode

77 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering Ordregiver skal i udbudsmaterialet, ud over angivelse af tildelingskriteriet og eventuelle under og delkriterier, beskrive evalueringsmetoden samt beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen, jf. 160 Evalueringsmetoden er den systematik, som ordregiveren benytter i evalueringen af tilbuddene med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evalueringsmetoden kan eksempelvis basere sig på en prosamodel, prismodel eller pointmodel. Page 77

78 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering Det er ikke et krav, at evalueringsmetoden kan beskrives ved hjælp af en matematisk formel. Evalueringsmetoden kan også beskrives ved hjælp af sproglige formler. Ordregiveren kan dog anføre, at en beskrevet evalueringsmetode i visse konkrete situationer kan tilpasses på en bestemt måde, eller at det i visse konkrete situationer er muligt at benytte en sekundær evalueringsmetode. Page 78

79 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering En evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelse kan ikke tilsidesættes af klage og retsinstanser, hvis den er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincippet, jf. 160, stk. 2. Page 79

80 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Hvad har motivet bag den nye regler været? Giver reglen leverandørerne sikkerhed for større transparens i evalueringen? Vil ordregiver stadig have en vis fleksibilitet i forhold til den endelige evaluering? Page 80

81 Page 81 Ændringshåndtering

82 Ændringshåndtering Ved ændring af grundlæggende element skal der gennemføres en ny udbudsprocedure, jf. 178, stk. 1 En ændring anses for at være en ændring af grundlæggende elementer, når den bevirker at karakteren er væsentlig forskellig fra den oprindelige kontrakt, jf. 178, stk. 2. Page 82

83 Ændringshåndtering De to "nemme" undtagelser: 1) Revisionsklausuler 2) Ikke ændringer af grundlæggende elementer, når værdien af ændringerne er lavere end (jf. 180): 1) tærskelværdierne i 6, og 2) 10 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt for tjenesteydelses og vareindkøbskontrakter, eller lavere end 15 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt for bygge og anlægskontrakter. Page 83

84 Page 84 Brug af tredjemands ressourcer (støtte)

85 Basere sig på andre enheders formåen Ny regulering af brug af tredjemands ressourcer, jf Baseres der på uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelserne, skal de konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelserne udføres af den enhed, som ansøger/tilbudsgiver baserer sig på. Page 85

86 Basere sig på andre enheders formåen Ordregiver kan kræve, jf. 144: At ansøger/tilbudsgiver og en økonomisk støttende enhed hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. stk. 6. At ved bygge- og anlæg, tjenesteydelse eller montering og installation i forbindelse med vareindkøb udføres visse centrale opgaver direkte af den vindende tilbudsgiver selv eller af en specifik deltager i en sammenslutning, jf. stk. 8. Page 86

87 Page 87 Stand still og ophør af kontrakter

88 Stand still Ny 3 stk. 2: "Stk. 2. En ordregiver kan fastsætte en længere standstill periode end standstill perioderne nævnt i stk. 1." Dvs. klager tilbudsgiveren inden udgangen af den af ordregiveren forlængede standstill periode, vil klagen efter denne bestemmelse have opsættende virkning. Page 88

89 Ophør af kontrakten, jf. 185, stk. 2 Hvis en tildelingsbeslutning er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal ordregiver bringe kontrakten/rammeaftalen, som er indgået på grundlag heraf, til ophør med et efter forholdene passende varsel, jf. 185, stk. 2. Dog kan særlige forhold gøre sig gældende, som tilsiger kontraktens videreførelse. Denne bestemmelse kan ikke læses ud af det nye udbudsdirektiv og supplerer de gældende regler om uden virkning. Page 89

90 Page 90 Bird & Bird Spørgsmål

91 Page 91

92 Thomas Thorup Larsen Tlf.: Mobil: Bird & Bird

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 16. december 2015 Udbudsvagten Page 2 Overblik over ændringer Ændringer i overblik Ny opdeling af tjenesteydelser - indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Programmet 09.45 10.35 Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbudsmorgen. Forhandling. Thomas Thorup Larsen

Udbudsmorgen. Forhandling. Thomas Thorup Larsen Udbudsmorgen Forhandling Thomas Thorup Larsen København, 26. marts 2014 Program Formål med forhandling? Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv? Hvad kan der forhandles om? Hvordan

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER 2015 1 OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler?

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Oplæg på DI medlemsmøder Februar og Marts 2016 Jesper Fabricius Advokat, partner 1 Hovedpunkter i den nye udbudslov Fem lange 1) Fleksible udbudsformer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Ny dansk udbudslov Medlemsmøde den 2. juni 2015 Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Agenda Udbudsloven

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen

Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen Highligths Adgangen til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog er udvidet betragteligt. Meget positivt, da disse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen 1 Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Tina Braad og Christian Nielsen 2 Dagens emner Vi giver et overblik over status i lovgivningsprocessen og de væsentligste ændringer. Du

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Side 1 af 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Håndbog i Udbudsloven

Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven - Offentlige bygge- og anlægsarbejder Lasse Aagaard-Møller Michael Holst Christensen Nireka Yogendran 0 Håndbog i Udbudsloven Offentlige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret 1 Oplægsholder Anders Nørgaard Jensen Advokat PUBLICURE Advokatfirma Telefon 2015

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere