Akkrediteringsstandarder for sygehuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsstandarder for sygehuse"

Transkript

1 Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2.version August 2012 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

2 Forord Hermed foreligger 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse, som vil finde anvendelse ved eksterne surveys efter 1. januar DDKM udgør en del af den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Forpligtigelsen til at udvikle og etablere en fælles dansk kvalitetsmodel er af de besluttende parter placeret ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). DDKM skal med tiden være et samlet, integreret og fælles system til kvalitetsudvikling og vurdering af strategisk vigtige ydelser og aktiviteter i sundhedsvæsenet. Overordnet skal DDKM understøtte og fremme systematisk, kontinuerlig kvalitetsudvikling i de omfattede sektorer. Specielt lægges der vægt på sammenhængende patientforløb på tværs af enheder og på tværs af sektorer. Ud over nærværende akkrediteringsstandarder for sygehuse indeholder DDKM også standarder for den præhospitale indsats, kommunale sundhedsydelser, og for apoteker. Der udvikles standarder til almen praksis og praktiserende speciallæger, og øvrige sektorer vil efterhånden blive inddraget. IKAS bestyrelse er opmærksom på, at de bedste resultater opnås gennem et udviklingsarbejde, hvor de parter, som til dagligt skal arbejde med og leve op til kvalitet i sundhedsydelserne på et internationalt højt niveau, løbende skal involveres i udviklingsarbejdet. Denne foreliggende 2. version er således udviklet på baggrund af de erfaringer, offentlige sygehuse og privathospitaler samt surveyors har gjort ved arbejdet med 1. version, ligesom repræsentanter for sygehuse, regioner og sundhedsmyndigheder har været involveret. Hensigten med processen har været at lave en 2. version, der er mindre omfattende og mere brugervenlig, og hvor uhensigtsmæssigheder og svagheder, der har vist sig i 1. version, har dannet grundlag for forbedringer. Der er således sket en reduktion i antallet af standarder, ligesom sygehusene får større frihed med hensyn til valg af metoder til kvalitetsudvikling. 2. version giver ligeledes bedre muligheder for at tilpasse modellen til lokale rammer og udfordringer. Ligesom 1. version af DDKM for sygehuse er akkrediteret af The International Society for Quality in Health Care (ISQua) vil nærværende materiale blive sendt til ISQua med henblik på akkreditering. IKAS som organisation er akkrediteret af ISQua frem til Der skal hermed rettes en tak til de organisationer og enkeltpersoner, som har bidraget til udviklingen af det foreliggende, højt kvalificerede materiale. Alle ønskes hermed held og lykke med det forestående arbejde, som forhåbentlig vil være med til at understøtte en fælles systematisk udvikling af kvaliteten i det danske sundhedsvæsen, der både nationalt og internationalt vil gøre en forskel. Vagn Nielsen Bestyrelsesformand Jesper Gad Christensen Direktør

3 Indhold Forord... 2 Læsevejledning... 7 Gyldighed... 7 Offentliggørelse af akkrediteringsstandarder for sygehuse... 7 Indledning... 8 Generelle bemærkninger... 9 Hvem er omfattet af DDKM... 9 Love og bekendtgørelser... 9 Aftaler og kontrakter... 9 Afdelinger akkrediteret efter ISO Eksterne leverandører... 9 Arbejdsmiljø Indholdet i Den Danske Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling Opbygning og organisering af Den Danske Kvalitetsmodel Terminologi Grundskabelon samt beskrivelse af kravene på enkelte trin Ikke relevante akkrediteringsstandarder Akkreditering Akkrediteringsprocessen Kriterier for tildeling af akkrediteringsstatus Surveyrapport Appel Offentliggørelse af akkreditering Hjælp til arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel Håndbog i DDKM for sygehuse Udbud af kurser Rådgivning fra IKAS FAQ Vejledning til forståelse af akkrediteringsstandarderne Organisatoriske standarder Ledelse Virksomhedsgrundlag (1/5) Ledelsesgrundlag (2/5) Planlægning, drift og økonomi (3/5) Datasikkerhed (4/5) Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser (5/5) Kvalitets- og risikostyring Kvalitetspolitik og -organisation (1/8) Kvalitetsovervågning (2/8) Kvalitetsforbedring (3/8) Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Patientidentifikation (5/8) # Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse (6/8) Patientklager og patientskade-erstatningssager (7/8) Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer (8/8) Den Danske Kvalitetsmodel... Side 3 af 213

4 Dokumentation og datastyring Dokumentstyring (1/4) Patientjournalen (2/4) Allergi og intolerans (3/4) Sikkerhed og fortrolighed ved personhenførbare data (4/4) Ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling Ansættelse af personale (1/6) Introduktion af nyt personale (2/6) Arbejdstilrettelæggelse (3/6) Uddannelse og kompetenceudvikling (4/6) Bemyndigelse af klinisk personale med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (Læger, tandlæger, jordemødre og kiropraktorer) (5/6) Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (6/6) Hygiejne og infektionsprofylakse Hygiejnepolitik og organisation (1/5) Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Rengøring (5/5) Beredskab Beredskabsplan (1/2) Interne beredskabshændelser (2/2) Apparatur og teknologi Anskaffelse og implementering af apparatur til klinisk brug (1/4) Håndtering af apparatur til klinisk brug (2/4) Kontrol, vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug (3/4) Forsyning af utensilier (4/4) Bygninger og forsyninger Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed (1/5) Bygninger og lokalers egnethed (2/5) Håndtering af affald (3/5) Tekniske forsyninger (4/5) Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, it-systemer og kommunikationssystemer (5/5) Generelle patientforløbsstandarder Patientinddragelse Informeret samtykke (1/3) Patientens og pårørendes inddragelse som partnere (2/3) Religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende (3/3) Patientinformation og -kommunikation Vigtige samtaler med patienten og pårørende (1/2) Skriftlig information om behandlingsforløb og patientrettigheder (2/2) Koordinering og kontinuitet Sundhedsfaglig kontaktperson (1/1) Henvisninger Henvisninger (1/1) Modtagelse, vurdering og planlægning Den Danske Kvalitetsmodel... Side 4 af 213

5 Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (1/5) Forebyggelse af selvmordsrisiko (2/5) Smertevurdering og -behandling (3/5) Behandling af den enkelte akutte patient (4/5) Behandling af den elektivt henviste patient (5/5) Diagnosticering Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse (1/3) Undersøgelser udført uden for diagnostisk afdeling (2/3) Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater (3/3) # Medicinering Lægemiddelordination (1/7) # Lægemiddeldispensering (2/7) # Lægemiddeladministration (3/7) # Opbevaring af lægemidler (4/7) Lægemidler til akutte situationer (5/7) Medicingennemgang (6/7) Forsyning af lægemidler (7/7) Observation Observation og opfølgning på kritiske observationsfund (1/2) # Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale (2/2) Invasiv behandling Vurdering forud for procedurer i anæstesi (1/4) Patientens ophold i opvågningsenheden (2/4) Sikker kirurgi (3/4) # Infusion med blodkomponenter (4/4) Intensiv behandling Adgang til ydelser på intensiv terapienhed (1/1) Genoplivning Hjertestopbehandling (1/1) # Ernæring Ernæringsscreening, plan og opfølgning (1/1) Rehabilitering Rehabilitering (1/2) Genoptræningsplaner (2/2) Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelse og sundhedsfremme (1/1) Overdragelse Epikrise (1/3) Information ved overflytning mellem afdelinger og sygehuse (2/3) Udskrivelsesplanlægning i samarbejde med patienten og videregivelse af information (3/3) Patienttransport Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager (1/1) Ved livets afslutning Palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom og omsorg for patientens pårørende (1/2) Værdig omgang med afdøde (2/2) Den Danske Kvalitetsmodel... Side 5 af 213

6 Sygdomsspecifikke standarder Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper (1/3) Behandling på intensiv terapienhed Sygehusets tilrettelæggelse af konkrete patientforløb (3/3) Bilag 1 Hvad er nyt i 2.version Ændringer i standardsættet som helhed Sygdomsspecifikke standarder Trin Trin Standarderne Opbygningen af standardsættet Risikovurdering Eksterne leverandører Terminologi Ændringer i opbygningen af de enkelte standarder Målgruppe Indikatorer Nyt felt Standardens indhold Oversigt over forandringer fra 1. til 2. version for de enkelte standarder Bilag 2 Oversigt over kvalitetsovervågning på trin Bilag 3 - Oversigt over forslag til journalaudit-spørgsmål Bilag 4 - Historik for Den Danske Kvalitetsmodel Bilag 5 Begrebsliste Bilag 6 - Typiske situationer hvor en standard kan anses for ikke relevant Bilag 7 - Gode råd ved modtagelsen af akkrediteringsstandarderne Den Danske Kvalitetsmodel... Side 6 af 213

7 Læsevejledning Akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2. version, indeholder udover akkrediteringsstandarderne en indledning og en række bilag. Opmærksomheden henledes særligt på to væsentlige afsnit: Indledning giver en introduktion til akkrediteringsstandardernes indhold og opbygning og til principperne for akkreditering. Kapitlet indeholder desuden gode råd til sygehuse, der skal implementere DDKM. Endelig gives der en kort oversigt over den hjælp, som IKAS tilbyder. Det er vigtigt, at alle brugere af DDKM sætter sig ind i indholdet af dette kapitel. I kapitlet gives en række anvisninger på, hvordan akkrediteringsstandarderne og vurderingsprincipperne skal fortolkes. Disse anvisninger supplerer akkrediteringsstandarderne og skal lægges til grund, når der træffes afgørelser om vurderinger og beslutninger om tildeling af akkrediteringsstatus. Således kan man ikke forvente at kunne forstå standardernes betydning uden at have sat sig ind i dette kapitel. Der henvises særligt til afsnittet Grundskabelon samt fortolkning af kravene på enkelte trin. Særligt vigtige anvisninger er fremhævet i teksten med fed kursiv. Bilag 1 indeholder en prosatekst, som giver brugere, der er fortrolige med 1. version, et hurtigt overblik over de vigtigste nyheder. Bilaget indeholder endvidere en tabel, som giver et overblik over ændringerne i hver enkelt standard. I forbindelse med revisionen af 1. version af sygehusstandarderne er vurderingsprincipperne også reviderede. I afsnittet Kriterier for tildeling af akkrediteringsstatus findes en overordnet gennemgang af de nye vurderingsprincipper, der vil være gældende for akkrediteringer på grundlag af 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse. I notatet Vurderingsprincipper i DDKM af 2012 Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn, som findes i tilknytning til Håndbog i DDKM for sygehuse på findes en mere grundig gennemgang af vurderingsprincipperne. Af hensyn til anvendeligheden som opslagsværk forekommer der overlap mellem afsnittene i indledningen og mellem indledningen og bilagene. Gyldighed Dette sæt af akkrediteringsstandarder lægges til grund for vurderingen ved alle eksterne surveys, der påbegyndes efter 1. januar Opfølgende vurderinger (indsendt dokumentation, fokuseret genbesøg, fokuseret resurvey) sker dog altid på grundlag af samme version, som blev anvendt ved den oprindelige eksterne survey. Når 3. version udgives, vil det heri være angivet, hvornår 2. version erstattes af 3. version. Overgangsdatoen forventes at være ca. 1. januar Det vil fremgå af akkrediteringsbeviset, hvilken version der er anvendt. Offentliggørelse af akkrediteringsstandarder for sygehuse Akkrediteringsstandarderne for sygehuse offentliggøres på følgende måde: Den fulde, autoriserede og opdaterede version findes på Derudover er akkrediteringsstandarderne tilgængelige i bogform. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 7 af 213

8 Indledning Den Danske Kvalitetsmodel er et fælles kvalitetsudviklingssystem for det danske sundhedsvæsen. Parterne bag modellen er centrale aktører i det danske sundhedsvæsen, nemlig Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Kommunernes Landsforening, Danmarks Apotekerforening og de private hospitaler er tillige repræsenteret i bestyrelsen. Den Danske Kvalitetsmodel udvikles og drives af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Formålet med DDKM er følgende: At fremme kvaliteten af patientforløb At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet DDKM er endvidere udviklet med det formål at skabe læring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet gennem løbende vurdering af det enkelte sygehus resultater. Visionen er, at DDKM skal omfatte hele det danske sundhedsvæsen. Herved kan modellen opfylde ønsket om sammenhængende patientforløb af ensartet høj kvalitet på tværs af sektorer. På nuværende tidspunkt omfatter DDKM offentlige sygehuse, det kommunale sundhedsvæsen, privathospitaler, der behandler patienter i henhold til aftaler om det udvidede frie sygehusvalg, det præhospitale område samt apoteker i primærsektoren. DDKM for almen praksis er under udvikling. Der er forarbejder i gang hos praktiserende speciallæger og praktiserende tandlæger. DDKM er metodemæssigt et akkrediteringssystem og omfatter således akkrediteringsstandarder og en akkrediteringsproces. For nærmere beskrivelse af akkrediteringsprocessen se afsnittet Implementering af akkrediteringsstandarderne. DDKM skal ikke være unødigt normativ. Det vil sige, at der skal være et lokalt råderum for det enkelte sygehus. Modellen fastsætter således ikke, hvordan man skaber kvalitetsudvikling - den opstiller blot mål for den gode kvalitet, mens det enkelte sygehus ledelse har ansvaret for den daglige drift og hermed for sygehusets kvalitetsniveau. Der vil derfor være en række områder, hvor sygehuset må udarbejde lokale præciseringer af, hvad de forstår ved god kvalitet; også implementeringen af DDKM fastlægges af det enkelte sygehus. Det er kendetegnende ved DDKM, at der ikke alene er fokus på kvaliteten i sundhedsydelserne, men også fokus på de processer og strukturer, der understøtter patientbehandlingen. Derfor henvender modellen sig til alle sygehusenes ledere og medarbejdere på tværs af fagprofessioner. DDKM bygger på, at der indsamles store mængder af data vedrørende kvalitet i det danske sundhedsvæsen. Her tænkes eksempelvis på nationale kvalitetsdatabaser, Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD), og de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser. Verden over sikrer International Society for Quality in Healthcare (ISQua) kvaliteten af akkrediteringsprogrammer i sundhedsvæsenet via formelle krav både til akkrediteringsstandarder og - organisationer. Ifølge ISQua s hjemmeside havde ISQua pr. september 2011 på verdensplan akkrediteret 19 akkrediteringsorganisationer, 35 sæt akkrediteringsstandarder (fra 21 organisationer) og 8 surveyortræningsprogrammer. 1. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse blev i september 2008 akkrediteret af ISQua. IKAS er i 2011 akkrediteret som ekstern evalueringsorganisation. Samtidig er også IKAS program for surveyoruddannelse akkrediteret. Alle akkrediteringerne gælder i fire år. Alle fuldstændige standardsæt, der udvikles af IKAS, forelægges for ISQua med henblik på akkreditering. 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuset fremsendes til ISQua juni Den Danske Kvalitetsmodel... Side 8 af 213

9 Akkrediteringsstandarderne i DDKM vil løbende blive videreudviklet. Der vil således blive inddraget nye områder i modellen, ligesom der vil blive stillet øgede krav til kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og til indsatsen for stadig udvikling af kvaliteten. Der udsendes reviderede versioner af akkrediteringsstandarderne ca. hvert 3. år - svarende til længden af en akkrediteringsperiode. Generelle bemærkninger Hvem er omfattet af DDKM Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse, som findes i det efterfølgende, gælder for alle offentlige sygehuse og for privathospitaler af en vis størrelse, der har indgået aftale om det udvidede frie sygehusvalg. De konkrete principper for inddragelse af privathospitaler er beskrevet nærmere på IKAS hjemmeside Alle akkrediteringsstandarder gælder for privathospitaler på linje med de offentlige sygehuse. Kvalitetskravene er således de samme, uanset hvor patienten behandles. Den konkrete udmøntning af kravene kan imidlertid afhænge af konteksten. Hvor dette er tilfældet, er det nærmere beskrevet i den pågældende standard. Love og bekendtgørelser Det lovmæssige grundlag for sundhedsvæsenet er den samlede lovgivning, inklusiv vejledninger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder. Akkrediteringsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning. En indikator kan kun vurderes som opfyldt, hvis relevante krav i lovgivningen er opfyldt. Det vil altid være den gældende lovgivning på tidspunktet for ekstern survey, der skal refereres til. Det er ikke tilstræbt, at referencerne skal medtage al lovgivning, der kunne relateres til eller begrunde standarden, men alene til lovgivning, som bør konsulteres, når der udarbejdes retningsgivende dokumenter. Referencerne er gældende på tidspunktet for udgivelsen af standarden. På kan man ved søgning på en lovteksts nummer umiddelbart se, om det pågældende dokument er erstattet af et nyere. Der vil i så fald være link videre til det nye dokument. Aftaler og kontrakter Økonomiaftaler mellem staten og Danske Regioner, aftaler/kontrakter mellem en region og et sygehus, samt kontrakter indgået af privathospitaler kan indeholde kvalitetskrav, der er relevante i forhold til akkrediteringsstandarderne. En indikator kan kun vurderes som opfyldt, hvis relevante krav i kontrakter og aftaler er opfyldt. Det vil altid være den gældende aftale/kontrakt på tidspunktet for ekstern survey, der skal refereres til. Afdelinger akkrediteret efter ISO På en del sygehuse findes laboratorier, der er akkrediteret efter ISO Ekstern survey vil blive tilrettelagt under hensyntagen til dette. De detaljerede regler er beskrevet i Håndbog i DDKM for sygehuse i afsnittet Under ekstern survey på IKAS hjemmeside Eksterne leverandører Det er en naturlig del af kvalitetsarbejdet, at sygehuset sikrer kvaliteten af leverancer af varer og tjenesteydelser, som sygehuset modtager fra eksterne parter. I praksis kan en del af de opgaver, der er beskrevet i konkrete standarder, løses af aktører, som ikke er underlagt sygehusets direktion. Nogle opgaver løses på regions- eller koncernniveau det er ofte tilfældet for medicoteknik (jf. standarderne ) og it-drift (jf. standarderne og 1.3.5). Andre opgaver er Den Danske Kvalitetsmodel... Side 9 af 213

10 udliciteret til eksterne parter: Sygehuset kan fx have udliciteret rengøringsopgaven (jf. standard 1.5.6). Offentlige sygehuse kan på kontraktbasis have overdraget visse kliniske opgaver, fx i relation til billeddiagnostik, til private aktører. Kontrakterne kan være indgået af det enkelte sygehus, men kan også være indgået på regions- eller koncernniveau. Privathospitaler kan rekvirere ydelser, fx laboratorieydelser eller blodbankservice, fra offentlige sygehuse. I alle disse tilfælde er princippet, at sygehuset ved akkrediteringen vurderes på, om de konkrete krav i standarderne er opfyldt eller ej. Dette uanset, hvem der løser den konkrete opgave, som standarden beskriver. Dette gælder både udarbejdelse af retningsgivende dokumenter, implementering, kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring. Det betyder, at sygehuset ved ekstern survey vurderes på: Om de retningsgivende dokumenter, der er omtalt på trin 1, findes Om implementeringen er gennemført, som omtalt på trin 2 Om kvaliteten overvåges, som omtalt på trin 3 Om der gennemføres tiltag til kvalitetsforbedring, som omtalt på trin 4 Forhold, herunder retningsgivende dokumenter, der kun vedrører interne processer hos den eksterne part, inddrages dog ikke i vurderingen. Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø er en væsentlig del af et sundhedsvæsen med høj kvalitet, hvilket også afspejles i ISQua-kravene til akkrediteringsstandarder. 2. version af DDKM for sygehuse omfatter kun i begrænset omfang en vurdering af sygehusets indsat for at fremme et godt arbejdsmiljø, selv om denne hænger sammen med sygehusets øvrige kvalitets- og ledelsesindsats. Dette afspejler, at der i Danmark i forvejen findes et omfattende sæt af regler for arbejdsmiljøet, som indbefatter krav om regelmæssige evalueringer af arbejdsmiljøet. Et særligt tilsynssystem sikrer overholdelsen af reglerne. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 10 af 213

11 Indholdet i Den Danske Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling DDKM bygger på den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling, som tager udgangspunkt i kvalitetscirklen. Nedenfor vises i figur 1 kvalitetscirklen, også kaldet PDSA-cirklen, der indeholder fire trin: Planlægge ( Plan ), som i DDKM betyder, at der i sygehuset skal foreligge retningsgivende dokumenter, der beskriver, hvordan kvalitetsmålet i den givne akkrediteringsstandard nås (vurderes med indikatorerne på trin 1). Udføre ( Do ), som betyder, at sygehuset skal sikre implementeringen af de retningsgivende dokumenter (vurderes med indikatorerne på trin 2). Undersøge ( Study ), som betyder, at sygehuset skal overvåge kvaliteten af sygehusets strukturer og processer samt de leverede ydelser (vurderes med indikatorerne på trin 3). Handle ( Act ), som betyder, at sygehuset skal vurdere resultaterne af overvågningen samt prioritere og iværksætte tiltag, hvor der er kvalitetsbrist (vurderes med indikatorerne på trin 4). Kvalitetsudvikling er en læringsproces, og kvalitetscirklen er en del af dagligdagens redskaber i kvalitetsudvikling i det enkelte sygehus. DDKM skal understøtte, at kvaliteten i alle sygehusets ydelser systematisk udvikles efter principperne i kvalitetscirklen. Opbygning og organisering af Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarderne i DDKM er organiseret i tre kategorier: Akkrediteringsstandarder, der vedrører organisatoriske aktiviteter (organisatoriske akkrediteringsstandarder). Akkrediteringsstandarder, der vedrører generelle patientforløbsaktiviteter (generelle patientforløbsstandarder). Den Danske Kvalitetsmodel... Side 11 af 213

12 Sygdomsspecifikke standarder, der vedrører sygehusets behandling af konkrete patientgrupper. Der er tre sygdomsspecifikke standarder. To indeholder krav om udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer og forløbsbeskrivelser vedrørende behandling af konkrete patientgrupper. En handler om behandling på intensiv terapienhed. Standardernes anvendelsesområde er ikke begrænset til bestemte patientgrupper. Sygehuset skal ud fra sine opgaver og sit behov udvælge de konkrete sygdomme og patientforløb, der udarbejdes retningslinjer og forløbsbeskrivelser for. Inden for hver kategori er standarderne grupperet i temaer. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 12 af 213

13 Terminologi For at sikre konsistens i materialet anvendes følgende termer: Akkrediteringsstandard anvendes i DDKM, da der findes andre former for standarder i sundhedsvæsenet. For at gøre sproget mere flydende anvendes betegnelsen standard dog også ofte om en akkrediteringsstandard. Sygehus anvendes som fællesbetegnelse for sygehuse/hospitaler/psykiatriske sygehuse med en fælles topledelse med driftsansvar. Afdeling anvendes som fællesbetegnelse for afdeling, afsnit, klinik, center eller bosted. Behandling betegner undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. I visse tilfælde er de enkelte elementer nævnt særskilt. Flere steder omtales krav i akkrediteringsstandarder eller indikatorer. Dette skal ikke forstås som forskrifter, der binder sygehusene juridisk, men som forudsætninger for at et sygehus kan siges at leve fuldstændigt op til standarden eller indikatoren. Det er ikke en forudsætning for at opnå akkreditering, at sygehuset lever fuldstændigt op til samtlige standarder. Lovgivningen anvendes som fællesbetegnelse for love og bekendtgørelser, vejledninger m.v., som er udarbejdet med bemyndigelse i lovene. Bagest i materialet findes en mere detaljeret begrebsliste (bilag 5). Begrebsdefinitionerne følger definitioner i lovgivningen og definitioner, der anvendes af Sundhedsstyrelsen. Grundskabelon samt beskrivelse af kravene på enkelte trin Alle akkrediteringsstandarder er opbygget efter en fælles grundskabelon, som ses i figur 3 nedenfor. Grundskabelonen anvender de samme overskrifter og betegnelser i den samme rækkefølge. Figuren herunder beskriver, hvad der menes med de enkelte felter/punkter, og beskriver de generelle krav, der stilles på hvert af de fire trin. Figur 3: Grundskabelon med beskrivelse af de enkelte felter. Titel Beskriver akkrediteringsstandardens titel samt nummer ud af det samlede antal akkrediteringsstandarder inden for det pågældende tema Nummer Sektor Beskriver hvilken sektor standardsættet vedrører Version Udgave Kategori Beskriver hvilken af de 3 kategorier (organisatorisk-, generelle patientforløbs- eller sygdomsspecifik) som standarden tilhører Tema Beskriver hvilket tema akkrediteringsstandarden tilhører Standard Formål Indhold Beskriver det samlede mål for akkrediteringsstandarden Beskriver formålet med akkrediteringsstandarden Dette felt indeholder forskellige kategorier af information, som tjener til at Den Danske Kvalitetsmodel... Side 13 af 213

14 uddybe forståelsen af standarden. Hvor det er nødvendigt for at forstå standarden, indledes dette felt med en definition af det emne, som standarden handler om. Herefter følger et kort oprids af baggrunden for standarden. Her kan indgå en omtale af relevant lovgivning. Feltet kan ikke forventes at indeholde en fuldstændig gengivelse af relevant indhold af lovgivningen. Retningsgivende dokumenter bør således altid udarbejdes ud fra den oprindelige tekst i lovgivningen, ikke ud fra gengivelsen i standarden. Denne del af feltet kan også indeholde information, der tjener til at tydeliggøre, hvordan standardens krav fortolkes i forskellige kontekster. For nogle standarder fremgår dette tilstrækkeligt klart af standarden selv og af feltet Formål. Dernæst følger vejledninger til fortolkning af krav i enkelte indikatorer. For indikatorer på trin 1 kan der her være specifikke krav til, hvad et retningsgivende dokument skal indeholde. I enkelte tilfælde er beskrevet, hvorledes en vurdering vil ske ved ekstern survey. Dette er gjort, hvor det vil lette sygehusets forståelse af indikatoren. Vurderingen af, om et sygehus lever op til kravene i akkrediteringsstandarderne, tager altid udgangspunkt i indikatorerne. Indikatorerne angiver det, der skal være til stede ( kravene eller målepunkterne ). Feltet standardens indhold stiller ikke nye krav om ting, der skal være til stede, men hjælper til at forstå, om det, der kræves i indikatorerne, er til stede eller ej. Specielt er tre typer indhold i dette felt vigtige: I nogle standarder defineres i dette felt, hvad der menes med et bestemt fænomen, som standarden omhandler. En sådan definition er et bindende krav. Et dokument er således ikke et virksomhedsgrundlag, hvis ikke det svarer til definitionen af et virksomhedsgrundlag (standard 1.1.1) I nogle standarder omtales specifikke krav til indholdet af retningsgivende dokumenter. Sådanne krav er bindende, med mindre de omhandler situationer, som ikke kan forekomme på det pågældende sygehus. Retningslinjerne foreligger altså ikke, hvis de ikke forholder sig til de specifikke krav. Endelig vil der være indikatorer, hvor det i forskellige kontekster vil være forskellige konkrete ting, der skal være til stede, for at indikatoren er opfyldt. Feltet vejleder om, hvorledes denne kontekstafhængige fortolkning ske. Krydsreferencer Anvendelsesområde Trin 1 Krydsreferencer til øvrige standarder, som det kan være hensigtsmæssigt at orientere sig i ved arbejdet med den pågældende standard. Beskriver, på hvilket organisatorisk niveau i sygehuset akkrediteringsstandarden skal være implementeret og anvendt. Trin 1 stiller krav om tilstedeværelse og indhold af retningsgivende dokumenter. Dette kan fx være et virksomhedsgrundlag, politikker, planer eller retningslinjer alt afhængig af akkrediteringsstandardens fokusområde. I nogle akkrediteringsstandarder er der krav om ét retningsgivende dokument, som gælder for hele sygehuset. Dette er kun et krav, hvor det udtrykkeligt er Den Danske Kvalitetsmodel... Side 14 af 213

15 nævnt. Når der udarbejdes fælles retningsgivende dokumenter kan det være relevant at supplere med lokale dokumenter (retningslinjer eller instrukser). I nogle tilfælde vil det ikke være relevant, at et retningsgivende dokument indeholder alle de elementer, der er nævnt i akkrediteringsstandarden. Dette vil være tilfældet, hvis de situationer, som de pågældende elementer refererer til ikke forekommer på sygehuset. Det behøver ikke begrundes i det retningsgivende dokument, hvorfor disse elementer er udeladt.. Det er ikke nødvendigt, at der til hver akkrediteringsstandard svarer ét og kun ét selvstændigt retningsgivende dokument. I nogle standarder er kravet på trin 1, at sygehuset har en proces. Sygehuset kan vælge at fastlægge og beskrive denne proces i et retningsgivende dokument, der er udformet og styret efter principperne i standard Dokumentstyring. Imidlertid anvendes ordet proces, når der ikke nødvendigvis behøver at foreligge en politik, retningslinje eller lignende, men hvor processen også kan være dokumenteret af konkrete ledelsesbeslutninger. I så fald skal der foreligge en kæde af dokumenterede ledelsesbeslutninger, der fastlægger mål, metoder, fordeling af opgaver og ansvar, samt opfølgning. Trin 2 Indikatorerne på trin 2 tjener til vurdering af, om sygehusets medarbejdere har kendskab til og arbejder i overensstemmelse med sygehusets retningsgivende dokumenter. Indikatorerne beskriver det grundlag, som sygehuset vurderes på under ekstern survey. Indikatorerne dækker ikke nødvendigvis alle aspekter af implementeringen af standarden. Med mindre andet udtrykkeligt er anført, stilles der ikke krav om særskilt skriftlig dokumentation for opfyldelse af indikatorer på trin 2. Vurderingen vil ske ud fra observation og interview ved ekstern survey. Trin 3 Kvalitetsovervågningen på trin 3 understøtter opfyldelsen af akkrediteringsstandarden eller elementer af denne. Kvalitetsovervågningen tager udgangspunkt i formulerede mål for kvaliteten. Det er i vid udstrækning overladt til sygehuset at vælge den konkrete form for overvågning. Det vil ikke i praksis være muligt at overvåge alle aspekter af implementeringen af standarden. Sygehuset skal derfor prioritere sin indsats for kvalitetsovervågning. Standard Kvalitetsovervågning indeholder en række overordnede krav til sygehusets kvalitetsovervågning. I nogle standarder er der et specifikt krav om to vurderinger af kvaliteten inden for en treårsperiode. I andre standarder anvendes formuleringen, at sygehuset indsamler kvantitative data. Dette skal ikke forstås som et krav om kontinuerlig dataindsamling; punktvis dataindsamling, fx med halvårlige intervaller, kan komme på tale. Afgørende for, om indikatoren kan vurderes som opfyldt er, at der foreligger en Den Danske Kvalitetsmodel... Side 15 af 213

16 plan for, hvorledes overvågningen gennemføres, og at denne plan er fulgt. For en del standarders vedkommende kan kravet om indsamling af kvantitative data opfyldes ved journalaudit. Journalaudit gennemføres på grundlag af et udtræk af 20 tilfældigt udvalgte patientjournaler på afdelingsniveau hvert halve år. Sygehuset vælger selv, hvad journalaudit konkret skal omhandle, og hvilke afdelinger, der skal indgå, men det kræves, at journalaudit inddrager sygehusets afdelinger bredt. I bilag 3 findes forslag til en række spørgsmål, der kan indgå i journalaudit, med angivelse af, hvilke standarder, de kan belyse. Disse spørgsmål er for de flestes vedkommende de samme som de spørgsmål, der indgik i obligatorisk journalaudit i 1. version. Udtræk af data til journalaudit kan ske elektronisk eller ved manuel gennemgang af journalen, og kan ske centralt eller decentralt. Der er ingen specifikke krav til, hvordan det sikres, at journalerne udvælges tilfældigt. For andre standarder er der særligt angivne krav til kvalitetsovervågningen. Hvis der her ikke er udtrykkelige krav om hyppigheden, fastsætter sygehuset selv denne. Alle data, der indsamles som led i kvalitetsovervågningen, skal underkastes analyse og vurdering, hvor resultater af kvalitetsovervågningen sammenholdes med de opstillede mål. Der er ingen specifikke formkrav til dette. Sygehuse, der har været akkrediteret efter 1. version, skal kunne demonstrere kontinuerlig kvalitetsovervågning igennem hele perioden mellem de to akkrediteringer. Formen for overvågning må gerne have ændret sig i periodens løb. Der henvises endvidere til notatet Vurderingsprincipper i DDKM af 2012 Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn, som findes i tilknytning til Håndbog i DDKM for sygehuse, hvori reglerne for vurdering af opfyldelsen af indikatorer på trin 3 er beskrevet i detaljer. I bilag 2 findes en oversigt over kvalitetsovervågning på trin 3 og enkelte forslag til datakilder. Trin 4 På trin 4 kræves, at sygehuset har gennemført tiltag for at forbedre kvaliteten. Effekten af tiltagene er vurderet, og man har enten konkluderet, at de havde den ønskede effekt, eller man har igangsat nye korrigerende tiltag. Der er ikke krav om nogen handling i relation til trin 4, hvis sygehuset opfylder de opstillede kvalitetsmål Ved vurderingen af, om en trin 4 indikator er opfyldt, lægges vægt på, at der er en igangværende proces for kontinuerlig kvalitetsudvikling. Dette er ikke afhængigt af, at der har været foretaget et bestemt antal vurderinger, eller gennemført et bestemt antal tiltag i relation til den enkelte akkrediteringsstandard. Der henvises endvidere til afsnittet notatet Vurderingsprincipper i DDKM af 2012 Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn, som findes i tilknytning til Håndbog i DDKM for sygehuse, hvori reglerne for sygehusets prioritering af den samlede indsats på trin 4 er beskrevet. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 16 af 213

17 Referencer I dette felt angives udvalgte referencer til den pågældende akkrediteringsstandard. Referencerne består primært af dansk lovgivning; referencerne tilstræber ikke at medtage al lovgivning, der kunne relateres til eller begrunde standarden, men alene til lovgivning, som bør konsulteres, når der udarbejdes retningsgivende dokumenter. Der suppleres med enkelte andre referencer, herunder referencer til Dansk Standard, som indeholder information, der kan være til nytte, når standarden skal implementeres. Indholdet af sådanne referencer skal ikke opfattes som bindende krav og disse referencer indgår ikke i vurderingsgrundlaget ved ekstern survey. Der tilstræbes ikke udtømmende faglige referencer. Referencerne er gældende på tidspunktet for udgivelsen af standarden. kan man ved søgning på en lovteksts nummer umiddelbart se, om det pågældende dokument er erstattet af et nyere. Der vil i så fald være link videre til det nye dokument. Ikke relevante akkrediteringsstandarder Som udgangspunkt gælder hele standardsættet for alle sygehuse. Et sygehus kan således ikke fravælge en akkrediteringsstandard med den begrundelse, at man finder kvalitetsmålet, som standarden udtrykker, mindre relevant i forhold til sygehusets opgaver. En akkrediteringsstandard (eller en indikator i en akkrediteringsstandard) kan alene anses for ikke relevant, hvis den vedrører ydelser eller opgaver, som slet ikke forekommer eller kan forekomme på sygehuset. Feltet Standardens indhold giver hjælp til at forstå, hvorledes en standard kan fortolkes i forskellige typer af sygehuse eller i forskellige dele af et sygehus. I bilag 6 findes en oversigt over en række typiske situationer, hvor en standard kan anses for ikke relevant. Det anbefales, at sygehuset konsulterer IKAS, før man i øvrigt konkluderer, at en standard ikke er relevant for sygehuset. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 17 af 213

18 Akkreditering Akkrediteringsprocessen IKAS anbefaler, at sygehuse, der for første gang skal akkrediteres, gennemfører basisvurdering inden for en afgrænset tidsperiode, eksempelvis tre måneder efter at akkrediteringsstandarderne er modtaget. Formålet med basisvurderingen er at få et samlet overblik over sygehusets status i forhold til opfyldelsesgraden af kravene i akkrediteringsstandardernes indikatorer. Herefter kan sygehuset iværksætte generelle tiltag og handleplaner for den videre proces. Fremgangen i de iværksatte tiltag og handleplaner kan følges ved, at sygehusene gennemfører løbende selvevalueringer af opfyldelsesgraden af indikatorerne. IKAS anbefaler, at et sygehus, der tidligere har været akkrediteret, ligeledes gennemfører en indledende basisvurdering. Denne vil imidlertid adskille sig fra basisvurderingen for nye sygehuse. En stor del af indikatorerne på trin 1 vil være opfyldt, da de svarer til indikatorer i 1. version. Der vil dog være nye krav i 2. version, som skal identificeres, og som håndteres på samme måde, som man håndterede standardsættet i første akkrediteringsrunde. Sygehusets skal derudover i anden akkrediteringsrunde sikre, at de retningsgivende dokumenter holdes ved lige, og især at der arbejdes systematisk med kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling. IKAS anbefaler, at sygehusene afholder intern survey ca. seks måneder før den eksterne survey. Intern survey er en proces, hvor personer fra andre afdelinger i sygehuset eller fra et samarbejdende sygehus gennemfører survey. Intern survey kan ses som en generalprøve på den eksterne survey og kan gøre sygehuset bevidst om relevante tiltag, der skal være på plads inden den eksterne survey. IKAS tilbyder kurser om intern survey. Tildelingen af akkrediteringsstatus baseres på en vurdering af opfyldelsen af akkrediteringsstandardernes indikatorer, som sker i form af en ekstern survey, hvor et surveyteam vurderer, om sygehuset lever op til indikatorerne. Akkrediteringen er således baseret på en uvildig og kvalificeret vurdering af sygehusets arbejde med at synliggøre og forbedre kvaliteten. Ekstern survey og akkreditering finder sted hvert 3. år. Den eksterne survey vil variere i antal dage og antal surveyors alt afhængig af sygehusets størrelse, kompleksitet og antallet af matrikler. Surveyorne er udvalgt blandt erfarne fagfolk og ledere; alle har gennemgået en særlig uddannelse i IKAS for at kunne varetage opgaven. Under den eksterne survey vil en ledende surveyor koordinere opgaverne. Surveyorne vurderer indikatorerne på de fire trin i akkrediteringsstandarderne. Metoderne til vurdering er gennemgang af dokumentation, interview og observation. En nærmere beskrivelse af ekstern survey findes i Håndbog i DDKM for sygehuse, som kan tilgås på Det skal understreges, at surveyornes professionelle vurdering, baseret på egen erfaring og dømmekraft, er af central betydning, ikke mindst når betydningen eller vægten af et givet fund skal afgøres. Efter survey forelægges en surveyrapport for det uafhængige akkrediteringsnævn. Nævnet kan ændre vurderinger af indikatorer, som ikke er i overensstemmelse med vurderingsprincipperne eller etableret vurderingspraksis. På baggrund af opfyldelsen af indikatorerne træffer akkrediteringsnævnet herefter beslutning om tildelingen af akkrediteringsstatus og om indhold, form og tidsfrist for eventuel opfølgning. Yderligere information om akkrediteringsnævnet kan findes på Kriterier for tildeling af akkrediteringsstatus Nedenfor findes en overordnet oversigt over vurdering af indikatoropfyldelse og tildeling af akkrediteringsstatus. De udførlige kriterier er beskrevet i notatet Vurderingsprincipper i DDKM af 2012 Den Danske Kvalitetsmodel... Side 18 af 213

19 Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn, som kan findes i tilknytning til Håndbog i DDKM for sygehuse på Vurderingen af sygehusets opfyldelse af kravene i DDKM foretages udelukkende på indikatorniveau, idet det er den samlede opfyldelse af indikatorerne, som danner grundlag for tildeling af akkrediteringsstatus. Surveyornes vurdering af opfyldelsen af indikatorerne sker på en firepunktsskala: Opfyldelsesgrad HELT OPFYLDT Alt er til stede Definition I BETYDELIG GRAD OPFYLDT I NOGEN GRAD OPFYLDT IKKE OPFYLDT Noget er til stede, og manglerne er ikke en betydelig del af indikatorkravet Noget er til stede, og manglerne er en betydelig del af indikatorkravet Intet er til stede, eller der foreligger kun planer I notatet er der for hvert af de fire trin en vejledning til vurdering af indikatoropfyldelsen. Der tildeles ingen selvstændig vurdering på standardniveau. Surveyrapporten er imidlertid udformet på en sådan måde, at der gives en oversigt over standarder, hvori der er indikatorer med krav om opfølgning. For at blive akkrediteret kræves, at alle indikatorer vurderes som helt opfyldt (HO) eller i betydelig grad opfyldt (BO). For otte patientsikkerhedskritiske standarder (se nedenstående tekstboks) er kravet dog, at alle indikatorer på trin 1 og trin 2 er HO. De otte patientsikkerhedskritiske standarder (markeret med # efter standardtitlen) Standard Patientidentifikation Standard Rettidig reaktion på prøvesvar Standard Lægemiddelordination Standard Lægemiddeldispensering Standard Lægemiddeladministration Standard Observation og opfølgning på kritiske observationsfund Standard Sikker kirurgi Standard Hjertestopbehandling Hvis ikke alle indikatorer er HO/BO, men dette er tilfældet for mindst 85 % af indikatorerne på hvert af de fire trin, bliver sygehuset midlertidigt akkrediteret. For de otte patientsikkerhedskritiske standarder er kravet dog, at alle indikatorer på trin 1 og trin 2 er HO eller BO. Hvis sygehuset ikke lever op til disse krav, afgør akkrediteringsnævnet, om der kan tildeles status som midlertidigt akkrediteret, eller om akkrediteringen suspenderes. Det samme er tilfældet, hvis der er en standard, hvor samtlige indikatorer vurderes til ikke opfyldt (IO). Akkrediteringsnævnets afgørelse omfatter en vurdering af, om manglerne i indikatoropfyldelsen væsentligt påvirker institutionens evne til at sikre brugernes sikkerhed og lovfæstede rettigheder. Ved sikkerhed forstås her både sikkerhed mod skadevoldende hændelser og sikkerhed mod skader som følge af mangelfuld indsats fra sygehusets side. I særlige tilfælde kan akkrediteringsnævnet med en konkret begrundelse helt fratage sygehuset akkrediteringen. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 19 af 213

20 Figur 4: Oversigt over vejen fra ekstern survey til akkrediteringsstatus. Sygehuse, der modtager endelig akkrediteringsstatus som akkrediteret med bemærkninger, skal betragtes som værende akkrediteret, dog med en vis grad af efterfølgende udviklingsarbejde. Konsekvenser af midlertidig akkreditering I surveyrapporten vil der være angivet krav om opfølgning på de indikatorer, som var i nogen grad opfyldt (NO) eller IO (BO for de otte sikkerhedskritiske standarder). Opfølgningen kan bestå af: Indsendelse af dokumentation inden for tre måneder Fokuseret genbesøg inden for seks måneder Hvis opfølgningen fører til, at sygehuset nu lever op til kravene for at opnå akkreditering, skifter det status til akkrediteret. I modsat fald får det status som akkrediteret med bemærkninger. Konsekvenser af suspenderet akkreditering I surveyrapporten vil der være angivet krav om opfølgning på de indikatorer, som var NO/IO (BO for de otte patientsikkerhedskritiske standarder). Opfølgningen består af fokuseret resurvey inden for tre måneder; evt. kan der være krav om opfølgning inden for en måned ved forhold, der er særligt kritiske for brugernes sikkerhed. Alt efter resultatet af opfølgningen får sygehuset herefter status som akkrediteret, akkrediteret med bemærkninger eller ikke akkrediteret. Konsekvenser af at akkreditering ikke opnås Sygehuset kan på et senere tidspunkt efter en konkret vurdering af IKAS gennemgå en ny ekstern survey, hvor vurderingsprocessen starter forfra. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 20 af 213

21 Særlig om trin 4 Sygehuset har mulighed for at nedprioritere en vis andel af trin 4-indikatorerne. For at opnå status som akkrediteret eller akkrediteret med bemærkninger må maksimalt 50 % af relevante indikatorer på trin 4 fravælges som ikke prioriterede. Indikatorer på trin 4 er ikke relevante, såfremt den aktivitet eller ydelse, som indikatoren omhandler, ikke forekommer på sygehuset, eller hvis sygehuset lever op til de opstillede kvalitetsmål. Figur 5: Ikke prioriterede indikatorer på trin 4. Surveyrapport Efter ekstern survey får sygehuset en surveyrapport, som indeholder: En sammenfattende vurdering af sygehuset Begrundede vurderinger af alle relevante indikatorer Oversigt over standarder, hvor der er indikatorer, som vurderes til NO/BO (for de otte patientsikkerhedskritiske standarder også BO) og de dertil relaterede krav om opfølgning Sygehuset har mulighed for at gøre indsigelser mod rapporten, inden den forelægges nævnet til afgørelse om tildeling af akkrediteringsstatus og krav om opfølgning. Appel Der er mulighed for at appellere akkrediteringsnævnets afgørelser. IKAS kan give nærmere oplysninger om dette. Se også Offentliggørelse af akkreditering Akkrediteringsstatus og surveyrapporten offentliggøres og kan tilgås via og Beslutninger om mulighed for fokuseret resurvey, og den surveyrapport, der ligger til grund for denne beslutning, offentliggøres på samme måde. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 21 af 213

22 Hjælp til arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel IKAS er behjælpelig med arbejdet med DDKM på flere måder: Håndbog i DDKM for sygehuse På IKAS hjemmeside er der hjælp at hente til implementeringen af akkrediteringsprocessen i den elektroniske Håndbog i DDKM for sygehuse. Håndbogen indeholder anbefalinger til, hvorledes sygehuse kan arbejde med alle elementer, som er i akkrediteringsprocessen. Udbud af kurser IKAS udbyder gratis kurser til sygehuse, der arbejder med DDKM. Kurserne har til formål gennem oplæg og øvelser, at understøtte sygehusene i arbejdet med akkrediteringsprocessen. Kurserne udbydes via IKAS hjemmeside. Rådgivning fra IKAS Alle sygehuse der arbejder med DDKM får tilknyttet en navngiven rådgiver i IKAS. Rådgivningen tilbyder hjælp til forståelse af akkrediteringsstandarderne og hjælp samt anbefalinger i relation til elementerne i akkrediteringsprocessen. FAQ Alle ansatte på sygehuse, der arbejder med DDKM, kan via IKAS hjemmeside stille spørgsmål til IKAS vedrørende akkrediteringsstandarderne og akkrediteringsprocessen. De spørgsmål og svar, som IKAS finder er af generel eller principiel interesse, bliver gengivet i anonymiseret form som FAQ på IKAS hjemmeside. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 22 af 213

23 Vejledning til forståelse af akkrediteringsstandarderne Under sygehusenes arbejde med at implementere standarderne, og når de anvendes af surveyorne og akkrediteringsnævnet, kan der vise sig forståelsesmæssige vanskeligheder. IKAS vil i sådanne tilfælde vejlede om, hvordan standarden skal forstås. Disse vejledninger gøres tilgængelige for alle brugere af standarderne på følgende måder: På vil der i tilknytning til hver enkelt standard være FAQ er med relevans for standarden. En eventuel vurderingspraksis fra akkrediteringsnævnets side vil være tilgængelig på samme sted. Hvis IKAS finder, at det vil være hensigtsmæssigt, vil vigtige vejledninger ( need to know ) i særlige tilfælde blive indarbejdet i standarden i feltet Standardens indhold. IKAS vil udnytte denne mulighed restriktivt, men har på den anden side et mål om, at det væsentlige i standarden skal kunne forstås, uden at man behøver gennemlæse FAQ er eller vurderingspraksis. Alle ændringer i standarderne vil fremgå af en log på Det understreges, at der derved ikke må ske ændringer i standardens krav. Der er alene tale om vejledninger, der tjener til at bedre forståelsen af de krav, der er i standarden. Ovenstående vil betyde, at standardversionen på skal anses for at være den gældende. Versionerne i bogform kan på enkelte punkter adskille sig fra web-versionen. Den Danske Kvalitetsmodel... Side 23 af 213

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-11-2015 Herlev Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-04-2015 Gyldig til: 18-06-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2. version

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2. version Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2. version Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet sygehus_2version_omslag.indd 1 14/05/12 13.09 Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Sygehus Lillebælt Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-11-2013 Gyldig til 23-01-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Andel af indikatorer

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 Regionshospitalet Randers Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 15-05-2014 Gyldig til: 09-07-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 25-02-2015 Gyldig til 21-04-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Nørmark Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-08-2015 Gyldig til 06-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 19-02-2014 Steno Diabetes Center Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Kæbekirurgisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02 12 2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 26 01 2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter)

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-11-2015 Gyldig til 28-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 20-11-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24%

Læs mere

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Christianshavns Kirurgiske Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-01-2015 Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-08-2014 Gyldig til: 21-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-02-2015 Gyldig

Læs mere

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-01-2016 Bornholms Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 25-02-2015 Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 30-10-2014 Gyldig

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,25% 98,18% 96,97% Begrundelse for

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-11-2013 Gyldig til: 23-01-2017

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse Høringsversion. December 2011

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse Høringsversion. December 2011 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for sygehuse Høringsversion December 2011 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 6 Gyldighed...

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-01-2014 Gyldig til:

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel 1 DDKM for sygehuse 2.version Ny version hvad er nyt og hvor er udfordringerne? 2 2.version af akkrediteringsstandarder for sygehuse 82 akkrediteringsstandarder: 39 organisatoriske

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-08-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 21-10-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 04-08-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skovhus Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 03-10-2013 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Gyldig til: 27-11-2016 99,13% 94,00% 81,58% 80,00% Begrundelse

Læs mere

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Sirculus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-10-2015 Gyldig til 21-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

Allergiklinikken i Slagelse

Allergiklinikken i Slagelse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Allergiklinikken i Slagelse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-01-2015 Gyldig til: 23-03-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Øjenkirurgisk Center Fakse

Øjenkirurgisk Center Fakse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 13-04-2016 Øjenkirurgisk Center Fakse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 26-11-2015 Gyldig til: 20-01-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-04-2015 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 23-06-2018

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område

Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 2. version, 1. udgave Juni 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM,

Læs mere

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program Den Danske Kvalitetsmodel 1 Formål med kurset At introducere jer til DDKM og akkrediteringsprocessen 2 Dagens program Velkomst Præsentation af deltagere Introduktion til IKAS og DDKM Akkrediteringsstandarderne

Læs mere

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for sygepleje

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for sygepleje 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for sygepleje 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område standardpakke for sygepleje... side 1 af 121

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel August 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for sygehuse 1. version Forord Hermed foreligger den 1. version (version 2009) af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse. DDKM udgør

Læs mere

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for træning

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for træning 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale område, standardpakke for træning 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for de kommunale område - standardpakke for træning... Side 1 af 97 Læsevejledning...

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version

Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version Forord Hermed foreligger den 1. version (version 2009) af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for det præhospitale

Læs mere

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM? DDKM er et kvalitetsudviklingssystem.

Læs mere

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen

1. april Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Hvem er vi? Kort præsentation af deltagere. Simon Schytte-Hansen. Lone Staun Poulsen Den Danske Kvalitetsmodel 1 Hvem er vi? Simon Schytte-Hansen Lone Staun Poulsen 2 Kort præsentation af deltagere Navn Apotek Hvad er din funktion og erfaring på apoteket i forhold til kvalitetsarbejdet?

Læs mere

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Lektion 5 DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Indhold: Formål Omfang og temaer Opbygning af standarder Sammenhæng til PDSA og processer Basisvurdering/selvevaluering Interne survey 1 Kvalitetsudvikling 193.

Læs mere

begrebet akkreditering

begrebet akkreditering En definition påp begrebet akkreditering Procedure, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, tet, ydelse eller organisation lever op til et sæt s t af fælles f standarder. Ved akkreditering

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for kommuner Vejledning til surveyors og Akkrediteringsnævnet November 2015

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for kommuner Vejledning til surveyors og Akkrediteringsnævnet November 2015 Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for kommuner Vejledning til surveyors og Akkrediteringsnævnet November 2015 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Kommuner: Vurderingsprincipper kortfattet

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for Sørlandet sykehus HF, Klinikk for psykisk helse 1. version, 1. udgave Juni 2015

Akkrediteringsstandarder for Sørlandet sykehus HF, Klinikk for psykisk helse 1. version, 1. udgave Juni 2015 Akkrediteringsstandarder for Sørlandet sykehus HF, Klinikk for psy 1. version, 1. udgave Juni 2015 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Forord til 2. udgave af standardsæt for

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

Ændringer i standardsættet som helhed

Ændringer i standardsættet som helhed Artikel I. Bilag 1 Hvad er nyt i 2.version Afsnit 1.01 Ændringer i standardsættet som helhed (a) Sygdomsspecifikke standarder Den mest synlige ændring er, at de sygdomsspecifikke standarder nu ikke omhandler

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-09-2015 Gyldig til 23-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Præhospital- og beredskabsenheden, Region Org.: Nordjylland Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Akkrediteringsstatus: Akkreditering

Læs mere