Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009 I sagerne nr.: A og A FTF for PROSA for PROSA/SAS (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Airline Solutions A/S (advokat Helge Werner) Dommere: Børge Elgaard, Poul Flemming Hansen, Jakob Juul, Erik Kjærgaard, Kirsten Kenneth Larsen, Bo Vistisen og Niels Waage (retsformand). Disse sager drejer sig om, hvorvidt CSC Airline Solutions A/S har begået overenskomstbrud ved at have beskæftiget en række medarbejdere, som var ansat i et andet med selskabet koncernforbundet selskab, CSC Consulting Group A/S inden for det faglige gyldighedsområde af en overenskomst indgået mellem CSC Airline Solutions A/S og PROSA/SAS på andre vilkår end dem, der følger af denne overenskomst. Påstande: Sag A : Klager, FTF for PROSA for PROSA/SAS, har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede tilpligtes at anerkende, at indklagede har brudt den mellem PROSA/SAS og indklagede indgåede overenskomst ved at beskæftige personer i indklagedes organisation på indklagedes adresse inden for den mellem parterne indgåede overenskomsts faglige område på andre vilkår end de for indklagedes ansatte medarbejdere, der er dækket af klagerens overenskomst, gældende. 1

2 2. Indklagede tilpligtes at anerkende, at Jacob Nielsen, John Nauersgaard, Annika Nyberg, Lil Rasmussen, Rita Trunjer Kusk og Annette Dyrting Ørvald er omfattet af og skal honoreres i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem PROSA/SAS og indklagede fra og med disse medarbejderes indmeldelse i PROSA/SAS. 3. Indklagede tilpligtes til Jacob Nielsen, John Nauersgaard, Annika Nyberg, Lil Rasmussen, Rita Trunjer Kusk og Annette Dyrting Ørvald at efterbetale løn, pension, feriegodtgørelse samt tillæg, herunder overtidstillæg, for perioden fra disse medarbejderes indmeldelse i PROSA/SAS, alt indtil enten endelig afgørelse i nærværende sag er fundet, eller indklagede foranlediger, at de nævnte medarbejdere aflønnes i henhold til den mellem PROSA/SAS og indklagede indgåede overenskomst, eller medarbejderen er fratrådt, tillige med sædvanlig morarente af efterbetalte beløb fra sædvanlige forfaldstidspunkter for disse ydelser, til betaling sker. 4. Indklagede tilpligtes til PROSA/SAS herudover at betale en væsentlig efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Airline Solutions A/S, har principalt nedlagt påstand om frifindelse. Indklagede har subsidiært nedlagt påstand om, at medarbejderne Jacob Nielsen, John Nauersgaard, Annika Nyberg, Lil Rasmussen, Rita Trunjer Kusk og Annette Dyrting Ørvald kun skal aflønnes i henhold til den mellem Scandinavian Data Denmark A/S og PROSA/SAS (Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark) den 10. maj 2000 indgåede overenskomst i måneder, hvor mere end halvdelen af de nævnte medarbejdernes arbejdstid har været anvendt på arbejdsopgaver hidrørende fra CSC Airline Solutions A/S` SAS accounten. Indklagede har mere subsidiært nedlagt påstand om, at medarbejderne Jacob Nielsen, John Nauersgaard, Annika Nyberg, Lil Rasmussen, Rita Trunjer Kusk og Annette Dyrting Ørvald kun skal aflønnes i henhold til den mellem Scandinavian Data Denmark A/S og PROSA/SAS (Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark) den 10. maj 2000 indgåede overenskomst, i den udstrækning, de nævnte medarbejdere udfører arbejdsopgaver hidrørende fra CSC Airline Solutions A/S` SAS accounten. 2

3 Klager har over for de af indklagede nedlagte subsidiære og mere subsidiære påstande nedlagt påstand om frifindelse. Sag A : Klager, FTF for PROSA for PROSA/SAS, har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede tilpligtes at anerkende, at indklagede har brudt den mellem PROSA/SAS og indklagede indgåede overenskomst ved at beskæftige personer i indklagedes organisation på indklagedes adresse inden for den mellem parterne indgåede overenskomsts faglige område på andre vilkår end de for indklagedes ansatte medarbejdere, der er dækket af klagerens overenskomst, gældende. 2. Indklagede tilpligtes til Michael Ziegler, Torben Lundsgaard, Jørgen Bo Navne, Peter Klein og Susanne Kyvsgaard at efterbetale løn, pension, feriegodtgørelse samt tillæg, herunder overtidstillæg, for perioden fra 1. marts 2005, alt indtil enten endelig afgørelse i nærværende sag er fundet, eller indklagede foranlediger, at de nævnte medarbejdere aflønnes i henhold til den mellem PROSA/SAS og indklagede indgåede overenskomst eller medarbejderne er fratrådt, tillige med sædvanlig morarente af efterbetalte beløb fra sædvanlige forfaldstidspunkter for disse ydelser, til betaling sker. 3. Indklagede tilpligtes for tiden fra enten endelig afgørelse i nærværende sag er fundet, eller indklagede foranlediger, at de nævnte medarbejdere aflønnes i henhold til den mellem PROSA/SAS og indklagede indgåede overenskomst, eller medarbejderne er fratrådt, at foranledige, at Michael Ziegler, Torben Lundsgaard, Jørgen Bo Navne, Peter Klein og Susanne Kyvsgaard aflønnes i overensstemmelse med til den til enhver tid gældende overenskomst mellem PROSA/SAS og indklagede, subsidiært månedligt at indbetale til PROSA/SAS et tilsvarende beløb. 4. Indklagede tilpligtes til PROSA/SAS herudover at betale en væsentlig efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. 3

4 Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Airline Solutions A/S, har principalt nedlagt påstand om frifindelse. Indklagede har subsidiært nedlagt påstand om, at Michael Ziegler, Torben Lundsgaard, Jørgen Bo Navne, Peter Klein og Susanne Kyvsgaard kun skal aflønnes i henhold til den mellem Scandinavian Data Denmark A/S og PROSA/SAS (Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark) den 10. maj 2000 indgåede overenskomst i måneder, hvor mere end halvdelen af de nævnte medarbejdernes arbejdstid har været anvendt på arbejdsopgaver hidrørende fra CSC Airline Solutions A/S` SAS accounten. Indklagede har mere subsidiært nedlagt påstand om, at Michael Ziegler, Torben Lundsgaard, Jørgen Bo Navne, Peter Klein og Susanne Kyvsgaard kun skal aflønnes i henhold til den mellem Scandinavian Data Denmark A/S og PROSA/SAS (Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark) den 10. maj 2000 indgåede overenskomst, i den udstrækning, de nævnte medarbejdere udfører arbejdsopgaver hidrørende fra CSC Airline Solutions A/S` SAS accounten. Klager har over for de af indklagede nedlagte subsidiære og mere subsidiære påstande nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling: Det indklagede selskab indgår i CSC koncernen. CSC koncernen, hvis moderselskab er CSC Danmark A/S, omfatter en række selskaber, herunder det indklagede selskab CSC Airline Solutions A/S og CSC Consulting Group A/S. Det indklagede selskab (tidligere Scandinavian Airlines Data Denmark A/S) overgik ved en aktieoverdragelse pr. 1. februar 2004 fra SAS koncernen til CSC koncernen. Selskabet havde forud for overdragelsen indgået overenskomst med PROSA/SAS vedrørende IT-arbejde, som med virkning fra 1. marts 2004 blev fornyet med CSC Airline Solutions A/S som overenskomstpart. Om overenskomstens dækningsområde hedder det i overenskomsten: 4

5 1. Overenskomstens omfang Overenskomsten omfatter driftsassistenter, driftplanlæggere, operatører, tele/lan teknikere, driftkonsulenter, systemkonstruktører, systemkonsulenter, systemprogrammører, multimediemedarbejdere, multimediearkitekter, QA- og metodespecialister, databasespecialister, performanceanalytikere samt kommunikationsarkitekter der er medlem af PROSA/SAS og ansat i Scandinavian Airlines DATA Denmark A/S. I et protokollat til overenskomsten er bl.a. følgende anført: AD 1. Overenskomstens omfang. For så vidt parterne er enige om, at nyoprettede stillingsbetegnelser henhører under nærværende overenskomst, skal der optages forhandling mellem SDD [Scandinavian Airlines Data Denmark A/S] og PROSA/SAS om indplacering af de pågældende stillinger i overenskomsten. Ad Anvendelse af fremmed arbejdskraft. For at sikre samarbejde, kontinuitet, projektkendskab og fleksibilitet skal følgende regler overholdes i forbindelse med anvendelse af fremmed arbejdskraft: 1. Principielt skal inden for IT-området alene anvendes SDD/SAS-ansatte IT-folk. 2. Såfremt mangel på specialviden hos SDD-ansatte nødvendiggør anvendelse af arbejdskraft fra andre firmaer, skal denne gøres så kortvarig som mulig, og det primære formål skal være at bistå SDD-ansatte i at opnå den nødvendige ekspertise. For ikke strategiske områder kan underleverandører anvendes uden overførsel af viden. I grænsetilfælde vil parterne kunne tage spørgsmålet op i det lokale samarbejdsudvalg. 3. Ved midlertidige ekstreme belastninger f.eks. ved genudvikling af projekter for nye EDB-anlæg parallelt med vedligeholdelse af projekterne på ældre anlæg kan anvendes arbejdskraft fra andre firmaer til aflastning af SDD egne ressourcer, men i sådanne tilfælde skal fremmed arbejdskraft anvendes til vedligehold/operation af projekter på ældre anlæg. 4. Hvor man af tidsmæssige årsager må anvende mere arbejdskraft til udvikling og/eller vedligeholdelse af et IT-projekt end systemafdelingen kan frigøre, kan i en begrænset periode anvendes fremmed arbejdskraft sammen med SDD-ansatte. Den fremmede arbejdskraft må dog ikke beskæftiges med ledende funktioner eller være ansvarlig for design af projektet. 5. PROSA/SAS skal i dataafdelingens månedsmøder med personalerepræsentanterne orienteres om påtænkt fremtidig anvendelse af fremmed arbejdskraft og i tvivlstilfælde vedrørende pkt. 1-5 optages forhandling mellem foreningen og ledelsen. I begyndelsen af 2005 indgik CSC med virkning fra den 1. marts 2005 en aftale om virksomhedsoverdragelse med televirksomheden TDC Services A/S (herefter TDC), hvorefter CSC skulle overtage en række af TDCs IT-opgaver, ligesom en række af de ansatte hos TDC skulle overføres til CSC Consulting Group A/S. 5

6 I et brev af 12. januar 2005 underskrevet af Pete George, President, CSC Nordic, på CSC Consulting Group A/S brevpapir og sendt til de medarbejdere hos TDC, der var omfattet af virksomhedsoverdragelsen, fremgår bl.a. følgende: Kære medarbejder i TDC, Jeg og resten af CSC glæder os til at byde velkommen til dig og dine kolleger i forbindelse med den aftale, som CSC og TDC har indgået omkring Desktop Management, Field Service og Helpdesk. I repræsenterer den viden og de færdigheder, der er afgørende for, at vi også på dette område kan skabe et langvarigt og succesfuldt samarbejde mellem TDC og CSC. Er du ansat med forsikringsmæssig pensionsordning eller er du tidligere statstjenestemand vil du overgå til CSC på tilsvarende ansættelsesvilkår i forhold til løn, anciennitet, pension og andre overenskomstrettigheder. Er du i dag ansat med tjenestemandspensionsrettigheder som medlem af de til TDC tilknyttede pensionskasser, vil din ansættelse fortsætte hos TDC, men du vil være udlånt til CSC. For os gør det dog ingen forskel. Vi vil byde dig velkommen på nøjagtigt samme måde, som hvis du var ansat i CSC, og vi vil gøre vort bedste for at give dig en fremtid hos CSC på lige fod med dine kolleger. Jeg kan i den forbindelse fortælle, at mere end medarbejdere er blevet overdraget til CSC i forbindelse med opkøb eller outsourcing igennem årene. Alene i Danmark har vi igennem de sidste 2 år budt knap medarbejdere velkommen på denne måde, og 97 % af disse er stadig ansat i CSC. I et brev af 28. januar 2005 til de ansatte hos TDC fra deres daværende faglige organisation, Dansk Metal, er det anført bl.a.: Outsourcing af visse IT-aktiviteter fra TDC Services A/S til CSC Consulting Group A/S TDC Services A/S har besluttet at visse it-aktiviteter vil blive outsourcet til CSC Consulting Group A/S pr. 1. marts TDC har over for Dansk Metal oplyst, at konsekvensen vil være: at en række medarbejdere bliver virksomhedsoverdraget til CSC Consulting Group A/S, og at det vil ske i henhold til lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Loven indebærer blandt andet, at CSC Consulting Group A/S indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der består på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftaler mv. Som udgangspunkt må der derfor ikke 6

7 i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen ske forringelser i løn- og arbejdsforholdene mv. at en række medarbejdere med pensionsret hos pensionskasserne, herunder KTAS Pension, bliver udlånt til CSC Consulting Group A/S. Udgangspunktet er, at disse medarbejdere fortsat er ansat i TDC, med de løn- og ansættelsesforhold som gælder og i fremtiden bliver aftalt for øvrige TDC-medarbejdere, omfattet af overenskomstgrundlaget mellem TDC og Dansk Metal. De medarbejdere der bliver virksomhedsoverdraget eller udlånt vil inden den 1. marts 2005 modtage et nyt ansættelsesbevis (også kaldet ansættelseskontrakt) fra arbejdsgiveren. Jacob Nielsen, John Naursgaard, Annika Nyberg, Rita Trunjer Kusk, Annette Dyrting Ørvald og Lil Rasmussen, der alle var overenskomstansatte IT-medarbejdere i TDC, fik siden tilsendt ansættelsesbeviser underskrevet af CSCs danske HR direktør Charlotte Lundblad den 14. februar 2005 om ansættelse hos CSC Consulting Group A/S med virkning fra den 1. marts Ansættelsesbeviserne var vedlagt enslydende følgebreve af 15. februar 2005 underskrevet af administrerende direktør Kai Dahl-Jensen og Christian Carlsen, Personaleafdelingen, CSC Consulting Group A/S. I følgebrevene hedder det bl.a.: Velkommen til CSC Consulting Group A/S. Vi ser frem til et konstruktivt og godt samarbejde. Dine nuværende individuelle vilkår, der følger af de for TDC gældende overenskomster, videreføres. Det vil sige, at de individuelle rettigheder, du har haft i medfør af overenskomsten ikke vil blive forringet. Således vil dine vilkår vedr. arbejdstid, løn, pension og arbejdstid osv. fortsætte uændret, ligesom din anciennitet bibeholdes. Vi har ikke intentioner om at reducere behovet for medarbejdere som følge af overdragelsen, og vi kan derfor garantere arbejde som minimum frem til udgangen af februar Da CSC Consulting Group A/S allerede er overenskomstdækket, har vi valgt ikke at indtræde i de gældende overenskomster hos TDC. I stedet vil du blive omfattet af vores overenskomst med HK. Du bliver omfattet af CSC s personalepolitikker og de deraf følgende personalepolitikker. 7

8 Dit arbejdssted ændres ikke indtil videre... Ansættelsesbeviserne indeholdt et afsnit om generelle vilkår, hvori den enkelte medarbejders ansættelsesdato, anciennitetsdato, arbejdssted og stillingsbetegnelse var angivet. Ud for Arbejdssted var det i ansættelsesbeviserne i forlængelse af angivelsen Teglholmsgade 1, København, (bortset fra John Naursgaard, hvis arbejdssted var angivet som Telegade 2, Taastrup ), anført: Der kan blive tale om, at du skal flytte arbejdssted til en CSC-lokation indenfor Københavnsområdet Det fremgik endvidere af ansættelsesbeviserne bl.a., at Ansættelsesforholdet reguleres i øvrigt af den til enhver tid gældende overenskomst mellem Consulting Group A/S og HK. Michael Ziegler, Torben Lundsgaard, Jørgen Bo Navne, Peter Klein og Susanne Kyvsgaard, der alle var tjenestemandsansatte IT-medarbejdere hos TDC, fik tilsendt enslydende breve af 15. februar 2005 fra administrerende direktør Kaj Dahl-Jensen, CSC Consulting Group A/S. I brevene var det anført bl.a.: Vi vil gerne byde dig velkommen i CSC Consulting Group A/S pr. 1. marts Vi ser frem til et konstruktivt og godt samarbejde. Det følger af lovgivningen, at du grundet dine særlige rettigheder som tjenestemand ikke skifter arbejdsgiver, men fortsat er ansat hos TDC, som også fortsat betaler din løn. Det indebærer også, at du fortsat er dækket af de overenskomster og ansættelsesretlige vilkår, som du altid har været omfattet af. Du vil være udlånt til os af TDC fra 1. marts 2005 til udgangen af februar Som udlånt medarbejder skal du fremover i det daglige arbejde for CSC Consulting Group A/S. Dit arbejdssted fortsætter uændret indtil videre. Som udgangspunkt vil dine arbejdsopgaver ikke blive ændret ved udlånet, men vi vil dog den kommende tid forsøge at klarlægge, om der er behov for evt. mindre justeringer, som vi i givet fald vil drøfte med dig. Det er meget vigtigt for os at fastslå, at du selv om du er udlånt får samme mulighed for efteruddannelse og karriereudvikling i CSC som CSC s øvrige medarbejdere. Tilsvarende vil du også deltage i vores firmamøde, julefrokoster eller andre sociale arrangementer.. 8

9 En række af de tidligere (såvel overenskomst- som tjenestemandsansatte) IT-medarbejdere hos TDC, herunder de medarbejdere som nærværende sager vedrører, blev imidlertid overflyttet til arbejde på CSC Airline Solutions A/S adresse. Som reaktion herpå skrev Annette Hansen, formand for PROSA/SAS, i et brev af 18. april 2006 til Charlotte Lundblad, CSC, bl.a.: Primo 2005 blev det overfor foreningerne (herunder PROSA/SAS), fra Personalechef Morten Emborg, oplyst at der i løbet af foråret 2005 ville blive overflyttet TDC ansatte til CSC Airline Solutions DK A/S lokaliteter på Engvej, på Amager, idet CSC havde overtaget en del personale ved en tidligere/igangværende outsourcing af forskellige IT funktioner i TDC. Der ville, i første omgang være tale om ca. 25 personer. Der blev ved samme lejlighed udlovet at de pågældende tidligere TDC ansatte, når disse ankom, ville blive ansat i CSC Airline Solution DK A/S og indgå under overenskomsterne her. Der blev, som meddelt, overflyttet TDC-personale i løbet af foråret i hovedsagelig 3 funktioner: på Help Desk området, på diverse områder indenfor Fields Service området og på salgs- og distributionsområdet, idet CSC Airline Solutions DK allerede eksisterende XM, nu også Field Service området Det gik dog op for foreningen, ved henvendelser fra det berørte personale, at dette tidligere TDC-personale ikke som aftalt blev overført til CSC Airline Solutions DK A/S, men i stedet pr 1. marts 2005 (altså med tilbagevirkende kraft) blev ansat i CSC Consulting Group A/S, for hvilken del af CSC virksomheden, der i øvrigt IKKE var hverken fysisk placeret eller forhandlingsberettiget på CSC Airline Solutions DK A/S område. Dette problem blev derfor straks rejst over for Morten Emborg (og Charlotte Lundblad) og der blev aftalt at senest 1/ ville overførelserne til CSC Airline Solution DK A/S og PROSA/SAS overenskomsten blive foretaget. Det er endnu IKKE sket, trods adskillige rykkere og henvendelser. Problemet har også været rejst i forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger og i henhold til PROSA/CSC s koncernaftale. I dag er disse IT-ansatte stadig formelt ansat i CSC Consulting Group A/S og bliver aflønnet efter enten tjenestemandssystemet, en metal overenskomst, en HK overenskomst eller helt uden. Vi ønsker derfor det, mellem personaleafdelingen og foreningen, tidligere aftalte effektueret og dette retroaktivt til den aftalte dato pr. 1/ Vi har derfor med medlemmerne og både med og i forhold til det omkringsiddende øvrige berørte personale grundigt gennemgået hver enkelt stilling og position, de 9

10 tidligere (og nuværende) TDC ansatte bestrider og fremlægger hermed følgende indplaceringsforlag på PROSA/SAS lønskalaen for i første omgang følgende aktuelle vedlagte personer: På den vedlagte liste med forslag til indplacering på PROSA/SAS lønskalaen figurerede bl.a. Michael Ziegler Petersen, Torben Lundsgaard, Jørgen Bo Navne og Peter Klein. Det fremgår af en korrespondance mellem Annette Hansen og indklagedes daværende HR manager Morten Emborg i maj 2005, at Annette Hansen søgte at få en aftale i stand om indplacering af de tidligere TDC-ansatte, der var placeret på CSC Airline Solutions A/S adresse, på overenskomsten mellem PROSA/SAS og CSC Airline Solutions A/S. I en statusliste vedrørende HR-AKTIONPUNKTER i Airline Solutions Denmark A/S opdateret af Morten Emborg den 16. november 2006 er det anført bl.a.: Indplacering af TDCmedarbejdere Beskrivelse Status Ansvar Næste skridt Bemærkninger Afklaring af CHC Løsning Kun PROSA permanent bliver en del placering af af en samlet TDCmedarbejdere MDS konsolidering pt. ENG Da parterne ikke havde opnået enighed om indplacering af de tidligere TDC-ansatte på parternes overenskomst, indgav PROSA/SAS den 18. april 2006 klageskrift til Arbejdsretten med påstand om, at CSC Airline Solution havde begået overenskomstbrud vedrørende fire udvalgte medarbejdere, idet selskabet havde beskæftiget disse på selskabets område inden for parternes overenskomsts faglige område på andre vilkår end de hos selskabet ansatte, som arbejder inden for overenskomstens faglige område og dermed omfattes af parternes overenskomst. I klageskriftet anføres endvidere: 10

11 Der tages forbehold om at kræve beregning af bod, der udover efterbetaling til ovennævnte personer også svarer til efterbetaling af samme ydelser som ovenfor anført til Michael Ziegler, Torben Lundsgaard, Jørgen Bo Navne og Peter Klein. I 2007 indgik parterne i overensstemmelse med en opmandskendelse af 12. juli 2007 forlig om indplacering af de fire udvalgte medarbejdere på PROSA/SAS lønskala. PROSA/SAS rejste efterfølgende krav om regulering af forholdene også for de øvrige medarbejdere, som nærværende sager vedrører, hvilket parterne ikke har kunnet nå til enighed om. For så vidt angår de overenskomstansatte medarbejdere er Lil Rasmussen den 1. juni 2007 overgået til ansættelse hos CSC Airline Solutions A/S. For så vidt angår de tjenestemandsansatte medarbejdere er Peter Klein blevet ansat i det indklagede selskab den 1. juni 2007, mens Torben Lundsgaard og Michael Ziegler pr. 1. maj 2007 henholdsvis 1. juni 2008 er blevet ansat i CSC Danmark. Siden august 2007 har alle de i sagen omhandlede medarbejdere været indmeldt i PROSA. CSC Danmark A/S og PROSA/CSC indgik den 12. maj 2005 en koncernaftale, som ifølge præmablen tilsigter at fastlægge anvendelsesområdet for parternes overenskomster og regulere situationer, hvor nye medarbejdere tiltræder CSC-koncernen og hvor medarbejdere, midlertidigt eller permanent, overføres internt i koncernen mellem selvstændige juridiske enheder, og som gælder arbejdsfunktioner/arbejdsopgaver, som er eller ville være omfattet af PROSA-overenskomsternes afgrænsning af fagligt dækningsområde, jf. disse overenskomsters 1. Koncernaftalen finder generelt ikke anvendelse på CSC Airline Solutions A/S, dog med undtagelse af bl.a. 4, som er sålydende: 4. UDLÅN OG OVERFLYTNING AF MEDARBEJDERNE INTERNT MELLEM KONCERNENS SELSKBER 11

12 Stk. 1. Permanent overflytning af medarbejdere omfattet af en PROSA-overenskomst, eller hvis ansættelsesforhold for så vidt angår løn- og øvrige ansættelsesvilkår minimum skal følge PROSA-overenskomsten, til et andet selskab i koncernen omfattet af en PROSAoverenskomst, kan frit gennemføres. Medarbejderen omfattes fra overflytningen af det modtagende selskabs overenskomst. Stk. 2. Permanent ikke frivillig overflytning af medarbejdere omfattet af en PROSAoverenskomst til et selskab i koncernen, der ikke er omfattet en PROSA-overenskomst, kan ikke finde sted. Stk. 3. Udlån af medarbejdere internt mellem selskaber i koncernen, der alle er omfattet af en PROSA-overenskomst kan frit finde sted. Den udlånte medarbejder bibeholder sit ansættelsesforhold i det udlånende selskab og er fortsat medlem af PROSAoverenskomsten her. Stk. 4. Udlån af medarbejdere omfattet af en PROSA-overenskomst til et selskab i koncernen, der ikke er omfattet af en PROSA-overenskomst, kan findes sted, i respekt af de almindelige arbejdsretlige grundsætninger. Den udlånte medarbejder bibeholder sit ansættelsesforhold i det udlånende selskab og er omfattet af PROSA-overenskomsten her. Forklaringer Annette Hansen har forklaret, at hun er formand for PROSA/SAS og forhandlingsleder for overenskomster og øvrige aftaler. Hun har tidligere været account manager i det indklagede selskab. IT-afdelingen i det tidligere Scandinavian Airlines Data Denmark bestod af en udviklingsdel og en driftsdel. Selskabet havde primært opgaver for SAS, men havde også opgaver for andre selskaber. Den enkelte medarbejders funktion berørtes ikke af, hvilken kunde opgaven blev udført for. Aftalen om fremmed arbejdskraft stammer fra Det lå i aftalen, at man som udgangspunkt ikke ønskede at få specialister udefra tilknyttet. Inden for IT-området har man kun i begrænset omfang benyttet sig af fremmed arbejdskraft, og det har kun været midlertidigt. Hvis ledelsen påtænkte at anvende fremmed arbejdskraft, blev det taget op med personalerepræsentanterne på afdelingens månedsmøder. Parterne indgik herefter en aftale på grundlag af såkaldte 8-punkts-planer, som skulle sikre, at anvendelsen af fremmed arbejdskraft kun blev midlertidig. Ordningen er blevet administreret på samme måde, efter at Scandinavian Airlines Data Denmark blev til CSC Airline Solutions. Overenskomsten mellem CSC Airline Solutions og PROSA/SAS er en medlemsoverenskomst. Den samlede organisationsprocent i PROSA på virksomheden udgør 12

13 90 %. Der findes på virksomheden også en forening for lufthavnsfunktionærerne, som har overenskomst. Denne forening har i dag 4 medlemmer blandt de IT-ansatte. Der er derudover nogle ingeniører ansat, for hvem der gælder en lokalaftale, ligesom der er knap 20 uorganiserede medarbejdere ud af de i alt ansatte i CSC Airline Solutions. Uorganiserede medarbejdere blev som udgangspunkt indplaceret på de vilkår, der fulgte af lufthavnsfunktionærernes overenskomst, med mindre de valgte at lade sig omfatte af vilkårene i PROSA/SAS overenskomst. Der er ikke forskel på lønniveauet efter de to overenskomster. Der skete ingen ændring i arbejdet, da selskabet ved en aktieoverdragelse blev overtaget af CSC koncernen den 1. februar Overenskomsten fortsatte efter overdragelsen og blev efter genforhandling med CSC Airline Solutions fornyet med virkning fra 1. marts Bestemmelsen om distancearbejde i overenskomsten sammenholdt med angivelsen af arbejdsstedet på Engvej betyder, at en IT-medarbejder i CSC Airline Solutions, der er medlem af PROSA/SAS, ikke uden videre vil kunne flyttes til et andet selskab inden for CSC koncernen. Der kan dog ske udlån og overflytning af medarbejdere inden for koncernen i overensstemmelse med reglerne i koncernaftalens 4. Det sker i form af såkaldte Internal Work Orders, som angiver betingelserne for udlånet/overflytningen, herunder hvilket selskab der betaler løn for medarbejderen. Udgangspunktet er, at udlån kun kan ske i op til ét år, mens der i tilfælde, hvor medarbejderen arbejder i mere end et år for en anden virksomhed inden for koncernen, skal træffes aftale om permanent overflytning. Hun vil anslå, at CSC Airline Solutions har udlånt ca. 200 medarbejdere og indlånt ca. 75 medarbejdere på Internal Work Orders. Koncernaftalen mellem CSC Danmark og PROSA CSC stammer fra CSC var interesseret i, at PROSA/SAS også blev part i aftalen, men det ønskede PROSA/SAS ikke, idet aftalen giver mulighed for at aflønne ens arbejde forskelligt. Der blev overflyttet 250 medarbejdere fra TDC til CSC koncernen i alt. Der er ikke blevet placeret flere hos CSC Airline Solutions, siden PROSA/SAS krævede, at de nye medarbejdere skulle indplaceres på overenskomsten med PROSA/SAS. PROSA/SAS har 400 medlemmer. De fleste er nu overflyttet fra Engvej. Man kan som medlem af PROSA/SAS godt udføre opgaver, som er dækket af en overenskomst mellem PROSA/CSC og CSC. De af sagerne omfattede medarbejdere er alle medlemmer af PROSA/SAS bortset fra Annette Dyrting Ørvald og Jørgen Bo Navne, som dog var medlemmer, indtil de fratrådte. De har også alle udover kontingentet til landsforbundet betalt et særskilt kontingent til PROSA/SAS, som er på 250 kr. PROSA/SAS har sit eget medlemskartotek. Indmeldelsen foregår normalt ved, at man 13

14 udfylder en indmeldelsesblanket til landsforbundet. Samtidig placeres man i den lokalforening, man hører til, og anses dermed for også at være indmeldt i lokalforeningen. Det registreres af kassereren i lokalforeningen. Hun fik ved årsskiftet 2004/2005 oplyst, at CSC havde indgået aftale med TDC, og at der ville blive placeret medarbejdere fra TDC hos CSC Airline Solutions. Hun aftalte i den forbindelse med HR chefen i CSC Airline Solutions, Morten Emborg, at de nye medarbejdere skulle indplaceres på overenskomsten med PROSA/SAS. I 2005 befandt der sig på Engvej kun medarbejdere, herunder indlånte, beskæftiget for CSC Airline Solutions. De nye medarbejdere startede i marts/april Hun erfarede ved samtale med nogle af dem, at de var blevet ansat hos CSC Consulting Group A/S til trods for, at de arbejdede i grupper på lige fod med CSC Airline Solutions hidtidigt ansatte og aldrig havde haft nogen som helst relation til Consulting Group. Hun havde herefter en drøftelse med Morten Emborg, som sagde, at der alene var tale om noget midlertidigt, idet CSC var i færd med at afklare, hvor medarbejderne skulle placeres fast. De aftalte en frist til 1. juli 2005 med henblik på denne afklaring. I løbet af det næste års tid skete der imidlertid ingenting. Hver gang hun rejste spørgsmålet over for ledelsen, fik hun at vide, at en løsning var lige på trapperne. Efterhånden havde hun en fornemmelse af at blive holdt hen, og hun fik indtryk af, at Morten Emborg havde problemer i sit bagland. Medarbejderne fra TDC sad fortsat i de samme stillinger hos CSC Airline Solutions og var underlagt ledelsen i CSC Airline Solutions instruktionsbeføjelse. De var ansat til at arbejde med systemet mpower, som skulle implementeres hos TDC. Installeringen af mpower i den enkelte virksomhed sker fra centralt hold. Det er alene CSC Airline Solutions, som står for mpower inden for koncernen. De nye medarbejdere skulle først lære systemet at kende, og de måtte derfor fysisk sidde på Engvej. Da hun i april 2006 havde ventet ca. 1 år på at få en afklaring, blev der på et tidspunkt afholdt et møde mellem CSC Airline Solutions og PROSA/SAS om indplaceringen af de tidligere TDC-ansatte. På mødet gav HR-direktør Charlotte Lundblad udtryk for, at overførsel af medarbejderne til CSC Airline Solutions ville blive for dyrt. Herefter besluttede PROSA/SAS sig for at føre en prøvesag. Det var forudsat mellem parterne, at resultatet også skulle følges for så vidt angår den resterende del af medarbejderne. Det var tilfældigt, hvilke af medarbejderne som blev valgt ud til prøvesagen, men der var tale om et repræsentativt udsnit. F.eks. sad de personer, der er omfattet af prøvesagen, sammen med Annika, Susanne og Lil. De tre personer omfattet af prøvesagen fik som en konsekvens af forliget hver især en lønstigning på kr. Det var en stor overraskelse for hende, at CSC ikke straks tog 14

15 konsekvensen af udfaldet af prøvesagen og overførte alle de tidligere TDC-ansatte, der var medlemmer af PROSA/SAS, til dennes overenskomst. Bjørn Vitoft har forklaret, at han har været ansat i TDC siden 1985, hvor han sad i afdelingen for intern IT i Teglholmsgade. Han blev overflyttet til CSC i forbindelse med insourcingen, der fandt sted den 1. marts Han har været medlem af PROSA/SAS bestyrelse siden oktober Han arbejder navnlig med printere og printservice, ligesom han i et vist omfang er beskæftiget med projektledelse. Der blev afholdt et informationsmøde om insourcingen på adressen i Teglholmsgade, hvor repræsentanter fra både CSC og TDC var til stede. Han husker kun, at overflytningen skulle ske til CSC koncernen. Senere fik han ved et brev besked om, at han skulle overføres til CSC Consulting Group A/S. Det hæftede han sig ikke nærmere ved. Han forblev fysisk placeret i Teglholmsgade og blev aldrig flyttet til CSC Consulting Groups adresse i Taastrup. Kort tid efter insourcingen mødte Bent Dahl, CSC Airline Solutions, op i Teglholmsgade og oplyste, at flere af medarbejderne der skulle stå for implementeringen af mpower i TDC. Det drejede sig udover vidnet om Ken Kristensen, Jørn Kristensen, Jørgen Bo Navne og Torben Lundsgaard. Sommeren 2005 blev de flyttet fysisk til CSC Airline Solutions adresse. Der var 4 blokke på området. Han var placeret i samme blok som de øvrige ansatte hos CSC Airline Solutions. Han har derimod aldrig været på CSC Consulting Groups adresse i Taastrup. Bent Dahl var øverste projektleder, mens han selv fungerede som underprojektleder. Torben Lundsgaard bestred samme funktion som ham. Bent Dahl var hans faglige chef. Han ved ikke, hvor den chef, som han aftalte f.eks. ferie med, var placeret. På dette tidspunkt havde de ikke kontakt til andre kunder end TDC. Hen imod slutningen af projektet begyndte de også at arbejde for SAS og Tryg Vesta. Han blev ikke flyttet fysisk på noget tidspunkt. Han er senere blevet flyttet, men det var af rent praktiske årsager. Han fik undervejs kendskab til, at PROSA/SAS havde overenskomst på CSC Airline Solutions, og indmeldte sig så i foreningen. Det foregik ved, at han udfyldte en medlemsblanket. Han er en af de ansatte, der var omfattet af prøvesagen. Han blev efter sagen overført til PROSA/SAS overenskomst. Det gav ham en lønforhøjelse på kr. om måneden, men betød ingen ændringer i hans arbejde i øvrigt. Han har kun været på CSC Consulting Groups adresse i forbindelse med kursusdeltagelse. CSC Consulting Group beskæftiger sig ikke med mpower. mpower gruppen sidder kun ét sted, og der er kun ét telefonnummer til mpower. Medarbejderne i mpower skal kunne betjene alle kunder ud fra et princip om ledige hænder. 15

16 Hanne Lykke Jespersen har forklaret, at hun er forbundssekretær i PROSA. Hun beskæftiger sig bl. a. med medlemsoptagelse. Ved indmeldelse i PROSA bliver man automatisk samtidig indmeldt i en lokalafdeling. Det sker på baggrund af de oplysninger, medlemmet giver, men afstemmes i øvrigt med vedkommendes arbejdsplads. Hun har underskrevet et brev af 14. oktober 2008 til CSC Consulting Group A/S, hvor PROSA kræver tiltrædelsesoverenskomst. Det var ment som et oplæg til CSCs ledelse om overenskomst, men siger ikke noget om, hvilken PROSA-forening der i givet fald skulle indgå overenskomst. Ken Kristensen har forklaret, at han var omfattet af insourcingen fra TDC pr. 1. marts På det tidspunkt sad han i Teglholmsgade, hvor han udførte serviceopgaver internt i TDC på tværs af organisationen. Han beskæftigede sig navnlig med antivirusprogrammer, automatisk installation af programmer mv. Det var først ved modtagelsen af et ansættelsesbrev fra CSC Consulting Group A/S, at han fik besked om, at han nu var ansat der. Han blev i den forbindelse ikke præsenteret for CSC Consulting Group og har ikke mødt nogen af selskabets ansatte. Han sad som tekniker på mpower i en gruppe sammen med teknikere fra CSC Airline Solutions. Der var mellem 2 og 10 teknikere fra CSC Airline Solutions. Han skulle først læres op i mpower, og det foregik nærmest som en oplæring af en lærling hos en mester. Undervejs i projektet, der varede et års tid, følte han sig udlært. Fra den 1. januar 2006 begyndte han at arbejde med ISS som kunde. Han ved ikke, hvilket CSC selskab ISS formelt var kunde hos. Det var også uden betydning for hans arbejde, hvem kunden var. Han har ikke hørt om, at der skulle være andre grupper i CSC koncernen, der arbejder med mpower. I sommeren 2007 blev han overflyttet til CSC Airline Solutions. Udover TDC arbejdede han for SAS, Tryg Vesta og Norske Bank. Nogle medarbejdere i mpowergruppen sad fysisk hos den pågældende kunde. Det har han aldrig gjort. Peter Kleins arbejde er sammenligneligt med vidnets. Annika Marianne Nyberg og Lil Rasmussen har samme arbejdsfunktion. Han kan ikke forklare, hvorfor kun Lil Rasmussen, og ikke Annika Marianne Nyberg, er blevet overført til CSC Airline Solutions. Rita Trunjer Kusk og Annette Dyrting Ørvald har også haft samme arbejdsopgaver. De blev placeret på CSC Airline Solutions adresse på Engvej, hvor de arbejdede med user management, dvs. styring af brugerrettigheder til ansatte. John Nauersgaard er udførende tekniker. Han arbejder i field service. Vidnet husker ikke, om John Nauersgaard flyttede med ud på Engvej. Jacob Nielsen arbejder som udvikler af 16

17 mpower. Han og vidnet sidder på samme gang på Engvej. Han var én blandt 8-10 tidligere TDC-ansatte, som sad i en projektorganisation under Bent Dahl fra CSC Airline Solutions. Michael Ziegler var en del af mpower projektgruppen. Det var Peter Klein også. De var begge placeret i GIS på Engvej. Peter Klein blev ansat i CSC Airline Solutions, men uden at det betød ændringer i hans arbejdsopgaver. Vidnet kan ikke forklare, hvorfor Michael Ziegler ikke blev overført til CSC Airline Solutions samtidig med Peter Klein. Jørgen Bo Navne, der nu er fratrådt, var også en del af mpower projektgruppen. Sten Rasmussen har forklaret, at han er økonomidirektør og medlem af bestyrelsen i CSC Nordic. CSC koncernen er organiseret i regioner, hvoraf CSC Nordic er èn. Der er 13 juridiske selskaber i CSC Nordic. Han har indsigt i alle selskaberne. CSC kontraherer med store selskaber. Forretningsmodellen består i at opkøbe dele af selskaberne, f.eks. SAS Data eller ISS Data, som kunderne ønsker at sælge fra for at spare. CSC forsøger at nedlægge de juridiske selskaber, som man overtager, men beholder alligevel nogle pga. skatte- eller overenskomstmæssige forhold. Tanken er, at de ansatte, som CSC overtager, med tiden også skal arbejde på andre opgaver end for det selskab, hvor de tidligere har været ansat. F.eks. forventer man ikke at beholde SAS som kunde efter TDC er CSCs næststørste kunde. Den aftale om outsourcing, som man indgik med TDC, forudsætter også, at CSC skal skære ned. Det betyder, at de tidligere TDC-ansatte med tiden skal overføres til andre opgaver. Da CSC opkøbte det tidligere E-Hus, blev det til CSC Consulting Group. I dette selskab er der overenskomst med HK. I 2003 indgik TDC og CSC Consulting Group aftale om outsourcing. Tidligere TDC-ansatte overgår derfor til ansættelse hos CSC Consulting Group og ikke andre CSC selskaber. TDC ønskede kun én kontraktspart og lagde vægt på, at alle de overførte ansatte overgik til CSC Consulting Group. Der er siden indgået overdragelsesaftaler mellem TDC og CSC Consulting Group i 2005, 2007 og Samlet er der overført omkring 500 medarbejdere fra TDC. Ved aftalen i 2005 skulle der overføres 200 ansatte fra TDC. Det var flere, end CSC kunne bruge. Man indvilgede alligevel i det af hensyn til TDC, som ellers skulle igennem en omstrukturering. Det er derfor vigtigt for CSC at kunne placere medarbejderne, hvor der er brug for dem. Aftalen om levering af mpower er kun et enkelt element af aftalen mellem TDC og CSC Consulting Group. MPower er et CSC produkt og ikke udelukkende et CSC Airline Solutions produkt. mpower blev i sin tid udviklet af SAS Data, nu CSC Airline Solutions, men CSC havde et tilsvarende system. Det var et valg, man traf, blot at føre brandet mpower videre. CSC Airline Solutions ville ikke kunne have fået aftalen om mpower i stand selv. Bygningen på Engvej er et CSC domicil og ikke kun et 17

18 domicil for CSC Airline Solutions. Det er også CSC Danmark, som står som lejer af bygningen. Det er heller ikke kun ansatte hos CSC Airline Solutions, der er placeret på Engvej. Der er ansatte i alt på Engvej, herunder vidnet selv. Lokationen i Taastrup er i øvrigt ved at blive lukket. TDC og ISS var kunder hos CSC, før CSC Airline Solutions blev en del af koncernen. CSC Airline Solutions er af samme grund kun underleverandør til allerede eksisterende kunder. CSC bygger på et koncept om kundeorientering. En kunde får typisk ydelser fra forskellige dele af koncernen. mpower fungerer som et kompetencecenter, der servicerer forskellige kunder. Derfor er der også en form for tværgående ledelse. F.eks. er han leder for finansansatte forskellige steder i koncernen. Der er en personaledirektør på nordisk niveau. Morten Emborg kender han ikke. Han mener ikke, at Morten Emborg har været personaledirektør. Han vil i hvert fald ikke kunne træffe beslutninger om organisatorisk eller overenskomstmæssig indplacering af medarbejdere. Koncernaftalen fra 2005 er ikke udtryk for omkostningstænkning. Den blev til for at forsøge at inddæmme HK. Lønniveauet i de to overenskomster med PROSA er overordnet det samme. CSCs ledelse er imidlertid ikke begejstret over at skulle administrere to PROSA overenskomster og ønsker en harmonisering. Han har ikke hæftet sig ved bestemmelsen om fremmed arbejdskraft i overenskomsten med PROSA/SAS. Internal Work Orders har til formål at sikre, at økonomiske transaktioner mellem de forskellige selskaber i koncernen foregår efter armslængdeprincippet. Det selskab, hvor en person er ansat, modtager betaling fra det selskab, hvortil den ansatte er udlånt. IT-arbejde er projektbaseret. Det skal imidlertid ikke have den konsekvens, at de ansattes ansættelsessted ændres hele tiden og i takt med, hvilket projekt den ansatte arbejder på. Hele tankegangen i CSC er, at medarbejderne skal kunne flyttes rundt. Parternes argumentation Klager har anført, at det må lægges til grund, at de i påstandene omtalte medarbejderes arbejde blev udført for CSC Airline Solutions på dette selskabs adresse, og at arbejdet svarede til det arbejde, som kunne udføres og blev udført af andre ansatte omfattet af overenskomsten mellem PROSA/SAS og CSC Airline Solutions. De har alene været beskæftiget i mpower afdelingen, som lå i CSC Airline Solutions. Det må i den forbindelse lægges til grund, at medarbejderne indgik i CSC Airline Solutions organisation og modtog instruktioner fra ledelsen i CSC Airline Solution. 18

19 Derimod har medarbejderne aldrig udført arbejde for CSC Consulting Group A/S eller på selskabets adresse, i hvilken forbindelse de aldrig har indgået i selskabets organisation eller har refereret til dets ledelse. Henset til den tid, der er gået, siden medarbejderne blev placeret hos CSC Airline Solutions, må det antages, at dette er medarbejdernes reelle arbejdsgiver. Det kan endvidere lægges til grund, at medarbejderne ikke i kraft af individuelle eller kollektive aftaler havde bedre eller samme vilkår for udførelse af arbejde hos CSC Airline Solutions, end hvis de havde været omfattet af vilkårene i overenskomsten mellem CSC Airline Solutions og PROSA/SAS. Når CSC Airline Solutions under disse omstændigheder ikke foranledigede, at medarbejderne, der var medlemmer af PROSA/SAS, blev omfattet af vilkårene i overenskomsten mellem CSC Airline Solutions og PROSA/SAS, er der tale om en omgåelse og tilsidesættelse af de forpligtelser, som CSC Airline Solutions havde over for PROSA/SAS i kraft af parternes overenskomst. Dette bestyrkes af, at HR-chefen i CSC Airline Solutions, Morten Emborg, ved overtagelsen af medarbejderne erkendte, at de rettelig skulle være omfattet af overenskomsten med PROSA/SAS, samt af det indgåede forlig på baggrund af opmandskendelsen af 8. juli 2007 om indplacering af 4 udvalgte medarbejdere på overenskomsten. At CSC Airline Solutions anvendelse af ikke ansatte på ringere vilkår end overenskomstens til udførelse af arbejde under overenskomstens faglige gyldighedsområde udgør et overenskomstbrud følger i denne sag tillige af parternes aftale om anvendelse af fremmed arbejdskraft og understreges af, at CSC koncernen har fundet det nødvendigt at indgå kollektiv aftale med PROSA om Internal Work Order og koncerndækning. Det indklagede selskabs anvendelse af arbejdskraft fra andre dele af koncernen kan sammenlignes med anvendelsen af vikarer, hvorfor Arbejdsrettens og faglig voldgifts praksis herom er vejledende, jf. f. eks. Arbejdsrettens dom af 11. januar 2006 i sagerne A og A og opmandstilkendegivelse af 27. august 2003 (Bravida). 19

20 Klager har endelig anført, at CSC Airline Solutions skal idømmes en bod, som skal være betydelig bl.a. under hensyn til karakteren af det begåede overenskomstbrud, som CSC Airline Solutions har vægret sig ved at ophøre med trods anmodning herom fra PROS/SAS gennem mere end 3 år. Indklagede har anført, at overenskomsten mellem PROSA/SAS og CSC Airline Solutions A/S ifølge overenskomstens punkt 1 er begrænset til at finde anvendelse på en nærmere bestemt kreds af medarbejdere og under den forudsætning, at de pågældende er ansat i CSC Airline Solutions og samtidig er medlem af PROSA/SAS. Gyldighedsområdet for overenskomsten er derimod ikke defineret i faglig henseende. På dette punkt adskiller sagen sig således afgørende fra de afgørelser på vikarområdet, som klageren har henvist til. Da et andet selskab i koncernen, CSC Consulting Group A/S, i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse overtog arbejdsopgaver og medarbejdere fra TDC, blev de overenskomstansatte medarbejdere omtalt i påstanden i sag A ansat i dette selskab, hvor de alle med undtagelse af Lil Rasmussen fortsat er ansat. De blev herved omfattet af overenskomsten indgået mellem CSC Consulting Group A/S og HK, hvis faglige gyldighedsområde også omfatter de opgaver, som medarbejderne udfører. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen forblev de i påstanden i sag A omtalte tjenestemandsansatte medarbejdere efter eget valg ansat i TDC, men udlånt til CSC Consulting Group A/S, og var i den forbindelse omfattet af de overenskomster og ansættelsesretlige vilkår, som de hidtil havde været omfattet af. Ingen af medarbejderne omtalt i påstandene i sagerne opfylder således betingelserne for at være omfattet af overenskomsten mellem CSC Airline Solutions og PROSA/SAS. Den omstændighed, at medarbejderne udførte arbejdsopgaver på adressen Engvej, der huser andre dele af koncernens virksomhed end CSC Airline Solutions A/S, kan ikke medføre, at overenskomsten mellem CSC Airline Solutions og PROSA/SAS skal finde anvendelse. Der er endvidere intet, der indicerer, at CSC Airline Solutions A/S skulle have omgået eller have haft til hensigt at omgå overenskomsten. 20

21 Begrundelse og konklusion: Som led i en overdragelse af en række IT-aktiviteter fra TDC til CSC koncernen i foråret 2005 blev også en række IT-medarbejdere overflyttet til CSC. Overdragelsen af opgaver skete formelt til selskabet CSC Consulting Group A/S, som også formelt ansatte de medarbejdere, der tidligere havde været overenskomstansat hos TDC, ligesom det overtog de medarbejdere, der havde været og forblev ansat som tjenestemænd hos TDC, idet disse formelt blev udlånt i en 7-årig periode til CSC Consulting Group A/S. Det kan lægges til grund, at samtlige de i påstandene omtalte medarbejdere blev overflyttet til arbejde på CSC Airline Solutions A/S adresse. Det kan endvidere lægges til grund, at de arbejdsfunktioner, som medarbejderne udførte, lå i CSC Airline Solutions A/S regi, men derimod ikke i CSC Consulting Group A/S, og at deres arbejde foregik inden for rammerne af CSC Airline Solutions A/S organisation og var undergivet dette selskabs instruktionsbeføjelse. CSC Consulting Group A/S har indgået en overenskomst med HK, som bl.a. dækker ITarbejde. De overenskomstansatte tidligere medarbejdere hos TDC blev omfattet af denne overenskomst ved overgangen til CSC Consulting Group A/S. CSC Airline Solutions A/S er med hensyn til IT-arbejde dækket af en overenskomst indgået med PROSA/SAS, som ifølge dennes punkt 1 omfatter IT-medarbejdere med nærmere angivne stillingsbetegnelser, der er ansat hos CSC Airline Solutions A/S, og som samtidig er medlem af PROSA/SAS. Det er ubestridt, at det arbejde, som udføres af de i påstandene omtalte medarbejdere, er omfattet af det faglige område, som stillingsbetegnelserne i overenskomstens punkt 1 dækker over. Det er endvidere dokumenteret, at medarbejderne i hvert fald i dele af den periode, hvor de har været beskæftiget med opgaver for og hos CSC Airline Solutions A/S, har været medlem af PROSA/SAS. Det lægges til grund som ubestridt af indklagede, at de pågældende medarbejdere ville have været omfattet af overenskomsten mellem CSC Airline Solutions A/S og PROSA/SAS, 21

22 såfremt de havde været ansat i det indklagede selskab og samtidig var medlem af PROSA/SAS. Det er herefter spørgsmålet, om CSC Airline Solutions A/S har handlet overenskomststridigt over for PROSA/SAS ved ikke - i den periode, hvori de i sagen omhandlede medarbejdere hver især var medlemmer af PROSA/SAS - i relation til løn- og arbejdsvilkår at stille dem, som om de havde været omfattet af parternes overenskomst. Ved afgørelsen heraf lægger Arbejdsretten navnlig vægt på, at det efter forklaringen afgivet af formanden for PROSA/SAS, Annette Hansen, der ikke ses imødegået af indklagede, lægges til grund, at en ledelsesrepræsentant for CSC Airline Solutions A/S efter overførslen af bl. a. de i denne sag omhandlede medarbejdere til CSC-koncernen gav hende tilsagn om, at de af medarbejderne, der blev beskæftiget med opgaver, der påhvilede CSC Airline Solutions A/S, ville blive ansat i CSC Airline Solutions A/S og dermed omfattet af parternes overenskomst. Det lægges efter Annette Hansens forklaring endvidere til grund, at en anden ledelsesrepræsentant senere fragik dette tilsagn med den begrundelse, at en overførsel af medarbejderne til CSC Airline Solutions A/S ville blive for dyr, og at PROSA/SAS herefter foranledigede CSC Airline Solutions A/S indbragt for Arbejdsretten med krav om bl. a. bod for overenskomstbrud, men at sagen blev forligt ved, at de fire medarbejdere, som klagesagen vedrørte, blev indplaceret på den lønskala, der fremgår af overenskomsten, således at medarbejdernes nærmere placering på lønskalaen blev fastlagt ved faglig voldgift med virkning fra 1. juli Det lægges videre til grund, at CSC Airline Solutions A/S herefter - uden at der er forelagt Arbejdsretten nogen begrundelse herfor - kun i begrænset omgang foretog en tilsvarende overførsel med hensyn til de øvrige medarbejdere, der var overtaget fra TDC, og som udførte arbejde for CSC Airline Solutions A/S. Ved under de beskrevne omstændigheder at have undladt at sikre overførsel af de pågældende medarbejdere til ansættelse hos CSC Airline Solutions A/S findes dette selskab at have tilsidesat sine forpligtelser som overenskomstpart over for PROSA/SAS. Hertil kommer, at det forhold, at de pågældende medarbejdere ikke blev overført til ansættelse hos CSC Airline Solutions A/S, men forblev ansat hos CSC Consulting Group A/S, ikke harmonerer med bestemmelserne i det til overenskomsten knyttede protokollat om anvendelse af fremmed arbejdskraft, idet de i vidt omfang permanent og gennem flere år udførte arbejde udelukkende hos CSC Airline Solutions A/S og under instruktion af og med reference til dette selskabs 22

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G.

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G. Den 11. marts 2011 kl. 13 blev parternes overenskomstudvalg sat i Arbejdsmarkedets Hus af faglig sekretær Liselotte Højer og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af klager, samt advokat Helle Sønderskov

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (sag nr. 2010-00183) (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst I for Dansk Overflade Teknik A/S (sag nr. 2010-293-01480)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE KLAGER: INDKLAGEDE: Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab KLAGEEMNE: LEDETEKST: Salg

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk Erhverv. mod PROSA/SAS

TILKENDEGIVELSE. Dansk Erhverv. mod PROSA/SAS TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 6. december 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0142 Dansk Erhverv for CSC Airline Solution Denmark A/S (advokat Peter Vibe Jespersen) mod PROSA/SAS (advokat Karen-Margrethe

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt den 4. november 2011. i faglig voldgift (FV 2011.0059) Tillidsmandsklubben i HK/Danmark. som mandatar for.

Tilkendegivelse meddelt den 4. november 2011. i faglig voldgift (FV 2011.0059) Tillidsmandsklubben i HK/Danmark. som mandatar for. Tilkendegivelse meddelt den 4. november 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0059) Tillidsmandsklubben i HK/Danmark som mandatar for A og B mod (advokat Yvonne Frederiksen) mod HK/Danmark (advokat Peter Breum)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7. august 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7. august 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007 i sag nr. A2007.058: FTF for PROSA - Forbundet af IT-professionelle for PROSA/SAS (advokat Michael Møllegård Jessen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 7. august 2007 i sag nr. A2007.058: FTF for PROSA - Forbundet af IT-professionelle for PROSA/SAS (advokat Michael Møllegård Jessen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere