STRATEGISK ENERGIPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK ENERGIPLAN"

Transkript

1 UDkast til Høring STRATEGISK ENERGIPLAN Maj 2015

2

3 Forord Indhold Du sidder her med forslag til Roskilde Kommunes strategiske energiplan. Planen viser vejen til, hvordan Roskilde kan bidrage til de nationale klima- og energipolitiske målsætninger om 100 % vedvarende energi i el og varme i Indsatserne i planen vil bidrage til at indfri kommunens egne målsætninger om 35 % CO2 reduktion i 2020, inden for kommunen som geografisk område. Planen er byrådets politiske redskab til at prioritere de kommunale indsatser for at sikre et bæredygtigt energiforbrug. Flere af de konkrete projekter tager udgangspunkt i et samarbejde mellem kommunen og Roskilde Forsyning. Andre projekter kræver nye samarbejder med energiselskaber, borgere og virksomheder. Alle kan spille en aktiv rolle i den grønne omstilling, men vi har forskellige handlemuligheder og kompetencer. Nationale og lokale klimamål side 4 Energiforbrug og strategi side 5 Tema 1: Varmeforsyningen side 6 Tema 2: Vedvarende energi i energiproduktionen side 10 Tema 3: Energieffektivitet side 12 Tema 4: De kommunale energiselskaber side 14 Tidsplan - oversigt side 16 Varmeplan side 17 Områdebestemmelser - oversigt side 20 Kommunen lægger med denne plan rammen for en lang række indsatser der er afhængig af store som små beslutninger i og uden for kommunen. Vi har alle et ansvar for at nå de lokale og nationale klimamålsætninger, og vi når kun i mål hvis alle bidrager undervejs. Den strategiske energiplan har fokus på varmeforsyningen og fjernvarmens fremtid, vedvarende energiproduktion og energieffektivitet samt de kommunale og fælleskommunale selskaber. Bagerst i planen findes en opdateret varmeplan med oplysninger om gældende regler for varmeforsyning i områder med gas og fjernvarme. God læselyst! 3

4 Nationale og lokale klimamål Nationale klima og energimålsætninger Danmark har i mange år ligget i front i forhold til klima og energiområdet. Vi har bygget og opført vindmøller og lavet el og varme på store kraftvarmeværker, og er et af de mest energieffektive lande i verden.vi har holdt fast i øget vækst med et stadigt faldende energiforbrug. Derfor kunne et bredt flertal i Folketinget i 2012, også bakke op om en national målsætning om 100 % vedvarende energi i el og varmeforsyning i 2035 og 100 % vedvarende energi i hele energisystemt For at komme i mål skal der gøres en bred indsats både på kort og på lang sigt. På kort sigt skal vi udskifte fossil brændsel i fjernvarmen med biomasse, suppleret med store varmepumper og andre nyere teknologier. Nationale milepæle 2020: 4 Mere end 35 % af det endelige energiforbrug dækkes af vedvarende energi. Vindkraft dækker ca. 50 % af elforbruget. Bruttoenergiforbruget reduceres med 7,6 % i forhold til Udledningen af drivhusgasser reduceres med 34 % Vi skal af med oliefyr og elvarme i vores bygninger og vi skal opføre vindmøller, solceller og solvarme. Løbende skal vi energieffektivisere og renovere vores bygningsmasse, idet vi på lang sigt skal bruge 40 % mindre energi end nu. Naturgassen skal udfases og transportsektorens drivmidler skal udskiftes inden Rammerne sættes af staten, og kommunerne skal hjælpe med, så vi som samfund kan lykkes med den grønne omstilling. Nationale målsætninger 2050: Halvdelen af det traditionelle elforbrug skal dækkes med vind i 2020 Kul skal udfases fra danske kraftværker i 2030 Oliefyr skal udfases i 2030 El- og varmeforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i 2035 Hele energiforsyningen el, varme, industri og transport dækkes af vedvarende energi i % reduktion i CO2 udledningen Lokale klima og energimålsætninger Roskilde Kommune vil med denne strategiske energiplan støtte op om de nationale målsætninger. Gennem den europæiske Borgmesterpagt har kommunen forpligtet sig til reducere CO2 udledningen med 20 % i 2020 i kommunen som geografisk område. Målsætningen blev i 2014 hævet til 35 % reduktion inden Gennem Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening har kommunen forpligtet sig til at lave energibesparelser i kommunen som virksomhed. Klima - og Miljøudvalget driver indsatserne for at komme i mål med forpligtigelserne i et bredt samarbejde med blandt andre Klimarådet. Kommunen deltager derudover også i et regionalt projekt om Strategisk Energiplanlægning På Tværs (STEPS) sammen med de øvrige kommuner i regionen. Lokale målsætninger 2020: 35 % CO2 reduktion i kommunen som geografisk område. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt indtil 2025.

5 Energiforbrug og strategi Energiforbrug og CO2 udledning I 2014 lavede kommunen CO2 kortlægning over energiforbruget i Roskilde Kommune. Resultat viste, at energiforbruget hovedsageligt kommer fra brugen af elektricitet, varme og transport MWh CO2 3% 4% 14% 24% 2% 2% 23% 28% Elektricitet Varme Transport Ikke vejgående transport Industri Landbrug Affald LULUCF Den strategiske energiplan har fokus på indsatser, der reducerer CO2 udledningen fra varme og elektricitet. Indsatser for mindre CO2 fra transport og affald findes i kommunens klimaplan, mobilitetsplan samt affalds - og ressourcestrategi. Som grafen til højre viser, er fjernvarme den mest miljøvenlige energikilde med mindst CO2 per MWh. I den anden ende ligger brug af el, der udleder mest CO2 per MWh. CO2 fra el falder i takt med udbygningen af vindmøller og mindre kul og naturgas på kraftvarmeværkerne Der er med andre ord behov for at udbrede fjernvarme, sikre et lavere el-forbrug og at elproduktion baseres på vedvarende energi, hvis den lokale CO2 udledning skal falde mærkbart. Grafen viser også, at udfasningen af olie og elvarme har betydning, da det lave energiforbrug udleder mere CO2 end hele fjernvarmen. CO2 udledningen fra fjernvarme er planlagt at blive CO2 neutral i Kort over varmeinstallationer findes på side 9. Strategien El Fjernvarme Naturgas Olie + Elvarme Samlet set vil Roskilde Kommune have fokus på de områder, hvor indflydelse går hånd i hånd med reduktionsmulighederne. Kommunen har fokus på varmeforsyning, energieffektivitet og energiproduktion og vil gøre en indsats for at; Udskifte olie og elvarme til nærvarme, fjernvarme og varmepumper. Optimere ejerskabet og medejerskabet af kommunalt og fælleskommunale selskaber. Få flere boliger tilsluttet fjernvarmen og udvide fjernvarmeområderne. Udbrede fjernvarme til områder forsynet med naturgas. Etablere vedvarende energianlæg til fjernvarme produktion og el produktion. Energieffektivisere indenfor el- og varmeforbruget i samarbejde med erhvervslivet og borgere. 5

6 Tema 1: Varmeforsyning Den strategiske energiplan har fokus på varmeforsyningen, der hvor varmeforsyningen forårsager størst CO2 udledning Det ene skridt er at få udskiftet olie- og elvarme til enten kollektiv forsyning eller individuelle varmepumper i alle områder. Det andet skridt er at få udbygget fjernvarmen fuldt ud i Himmelev for derefter at få tilsluttet Veddelev, Vindinge og Vor Frue til det centrale fjernvarmenet. Områderne er naturgasforsynede og den lave gaspris gør det vanskeligt at udvide. Løbende beregnes økonomien så der kan projekteres, når det kan betale sig. Sidste skridt er de syv byområder forsynet med naturgas, der ligger fjernt fra fjernvarmenettet. Her kan der på sigt etableres fjernvarme baseret på lokale varmecentraler, for eventuelt senere blive koblet på det centrale fjernvarmenet. Nuværende lave priser på naturgas gør fjernvarmen mindre attraktivt og vanskeligt at etablere fjernvarme til disse syv byer. Kort over fjernvarme udbygningen findes på side 9. 6 Indsats: Fælles varme til olielandsbyer Uden for kollektiv varmeforsying ligger enkeltstående huse og landsbyer der opvarmes med olie, elvarme, pillefyr, brændeovne og varmepumper etc. Disse områder tilbydes hjælp og vejledning til energirenovering, nye varmeinstallationer og fælles nærvarme projekter. Roskilde Kommune vil sammen med Roskilde Forsyning tilbyde vejledning til de landsbyer, der primært opvarmes af oliefyr. Her er det muligt at etablere nærvarmeanlæg med økonomisk gevinst. Sammen med borgerne skal mulighederne for nærvarme grundigt belyses, således at byerne har det bedste grundlag for at beslutte, om de vil satse på en fælles samtidig omstilling eller løbende individuel omstilling. Gennemføre projekter for etablering af nærvarme i samarbejde med 6 olielandsbyer Strategi for konvertering af olie og el opvarmede huse udenfor kollektiv forsyning Indsats: Jyllinge Nordmark Trods sin størrelse er området ikke kollektivt forsynet, det er et sommerhusområde, der med tiden er blevet helårsbeboelse. På grund af den store andel af olie- og elopvarmede huse, vil det betyde en stor CO2 reduktion, hvis området kan få fælles varmeforsyning. Det skal derfor afklares hvordan og hvornår, der kan etableres fjernvarme til området. Undersøge mulighederne for at etablere lokal decentral fjernvarme i dele af Jyllinge Nordmark

7 Indsats: Gasbyer tæt på fjernvarmesystemet Veddelev, Vor Frue og Vindinge ligger tæt på det nuværende fjernvarmesystem. Disse områder skal kobles på det nuværende fjernvarmesystem, når det er samfundsøkonomisk muligt. Der udarbejdes varmeprojektforslag for områderne, så økonomien løbende kan vurderes og konvertering til fjernvarme igangsættes, så snart det er muligt. Indsats: Gasbyer fjernt fra fjernvarmeområder Jyllinge, Ågerup/Store Valby, Viby, Gadstrup, Snoldelev og Gundsømagle ligger fjernt fra det centrale fjernvarmesystem. Gasprisen er lav, og det er umiddelbart ikke samfundsøkonomisk at lave fjernvarme i områderne på kort sigt. På lang sigt kan fjernvarme etableres selvstændigt i områderne eller ved at føre lange transmissionsledninger fra det centrale fjernvarmesystem. Muligheder skal undersøges, så man kommer tættere på de løsninger, der er realistiske. Jyllinge er udpeget som et projektområde. I Viby skal udstykningen Skousbo s lavenergibygninger have bæredygtigt varmeforsyning, der kan tilsluttes fjernvarme på lang sigt. Indsats: Fortætning af fjernvarmeområder Roskilde By (undtagen Himmelev) og Svogerslev har udbygget fjernvarme, så det dækker hele byområdet, og der er tilslutningspligt. 400 boliger/ejendomme har dog stadig olieeller elvarme, og der skal arbejdes for 100 % tilslutning i fjernvarmeområderne. Varmeprojektforslag for Veddelev, Vor Frue og Vindinge. Så der kan etableres tilslutning til det centrale fjernvarmenet Undersøge mulighederne for at etablere decentral fjernvarme i Jyllinge, ved at konvertere større varmeforbrugere Koncept for bæredygtig varmeforsyning i nyudstykning i Skousbo i Viby Fjernvarmeudbygningen i Himmelev, skal i samarbejde med Roskilde Forsyning sikres Arvejde for at de sidste olie og el opvarmede huse tilsluttes fjernvarmen i Roskilde og Svogerslev

8 Indsats: Udvidelse af fjernvarmeområder Roskilde Kommune vil sammen med Roskilde Forsyning arbejde for at udvide fjernvarme. Gennem løbende samfundsøkonomiske screnninger og varmeprojektforslag skal afklares, hvor det er muligt at etablere fjernvarme. Varmeplan Besluttet fjernvarme Kort sigt - central fjernvarme Længere sigt - decentral fjernvarme Kort sigt - decentral fjernvarme Baggrunden for dette er, at byerne bør vide hvornår der kan komme fjernvarme, så de kan forberede sig og ikke foretage investeringer, der kan spænde ben for fjernvarmen. Det skal afklares hvornår det er muligt at etablere transmissionsforbindelser fra VEKS, med baggrund i den overordnede planlægning for udvidelse af fjernvarmesystemet mellem, Risø Jyllinge Frederikssund og Køge - Havdrup - Viby. Og andre forbindelser til det centrale fjernvarmenet. Varmeplan - kortet til højre, viser hvordan Roskilde Kommune ser fjernvarmeudbygningen på kort og lang sigt. 8 Der etableres et samarbejde med VEKS, Roskilde Forsyning, nabokommuner etc. om fjernvarmeudbygningen. Det skal munde ud i en strategi med en tidsplan for de enkelte byområder

9 9 varmepumpe olie naturgas fjernvarme elvarme biomasse Varmeinstallation

10 tema 2: vedvarende energi i energiproduktionen Indsats: Etablering af tekniske anlæg Den nationale målsætning om 100 % vedvarende energi i el og varme i 2030, kræver store investeringer i energianlæg med vedvarende energi. I Hovedstadens fjernvarmesystem udskiftes de kulfyrede værfter med træpiller. Det giver en betydelig CO2 reduktion, der gør at både el og fjernvarme udleder mindre CO2. Lokalt i Roskilde Kommune har VEKS, der leverer fjernvarme, en målsætning om at kunne levere CO2 neutral fjernvarme fra For at opnå denne målsætning skal det afklares hvordan kommunen, kan bidrage med placering af tekniske vedvarende energianlæg til fjernvarmeproduktion. Etablering af store solvarmeanlæg med varmelager, producerer fjernvarme, der med varmelagre kan bruges i efteråret. Solvarme skal indpasses i produktionsplanlægningen i det centrale fjernvarmenet. Store varmepumper til fjernvarmeproduktion udnyttes når der er overskud af vedvarende energi i elsystemet. Både solvarme og varmepumper fortrænger den fossile del af fjernvarmeproduktionen. Solceller producerer el til elnettet med størst produktion i sommerhalvåret. De mange solceller på private hustage kan suppleres med store solcelleanlæg, der placeres hensigtsmæssigt. Vindmøller producerer el til elnettet året rundt og er den mest rentable investering i vedvarende energianlæg. Solceller og vindmøller bidrager til mindre CO2 fra elproduktionen, men elnettet og aftagesystemet skal indpasses for at kunne udnytte den fluktuerende produktion. Første skridt er at få etableret tekniske anlæg der producerer fjernvarme på vedvarende energikilder. Etableringen og fjernvarmeproduktionen skal koordineres i samarbejde med Varmeplan Hovedstaden (VEKS, CTR og HOFOR) og Varmelast.dk. På længere sigt kan der etableres solceller til elproduktion til elnettet. Og der etableres ny vindproduktion til elnettet, med udgangspunkt i lokale investeringer og dialog med borgere. 10

11 Undersøge placeringer for store solvarme anlæg med varmelagre. Dialog med VEKS om indpasning af solvarme i det centrale fjernvarme system Undersøge muligheden for at etablere store varmepumper i fjernvarmesystemet i Roskilde by Finde placeringer for store solcelleanlæg til elproduktion til elnettet Udbygge vindmølleproduktionen med lokale investeringer og i samarbejde med borgere

12 Tema 3: energieffektivitet I en fremtid hvor energiforsyningen er baseret på vedvarende energi, skal energiforbruget nedsættes og energieffektiviteten optimeres. Rundt regnet skal energiforbruget nedsættes med 40 %, hvilket kræver en bred indsats både overfor private boliger, virksomheder og kommunens egne bygninger. I forhold til private boliger og virksomheder indgår Roskilde Kommune i partnerskabet Grøn Puls. Desuden forsøger Roskilde Kommune at fremme energirenovering hos private via byfornyelsesmidler. Energirenovering af kommunens egne bygninger sker løbende. Indsats: Videreførelse af partnerskabet Grøn Puls I 2013 blev partnerskabet Grøn Puls mellem Roskilde Kommune, erhvervsforum Roskilde og Roskilde Forsyning etableret. Partnerskabet er i 2015 udvidet med Boligselskabet Sjælland. I regi af Grøn Puls er der gennemført energitjek i private boliger, mindre virksomheder og andelsboligforeninger. I 2015 skal der gennemføres energitjek hos små og mellemstore virksomheder samt i boligafdelinger. Supplerende er der informationsaktiviteter (messer, husstandsomdelt informationsmateriale, hjemmeside og facebook-side). Der er etableret netværk for energivejledere og lokale rådgivnings- og håndværksvirksomheder. Indsats: Energirenovering af kommunens bygninger efter 2016 Roskilde Kommune har i perioden gennemført energirenoveringer på de kommunale bygninger for godt 107 millioner. Princippet for projekterne er, at den beregnede besparelse på energibudgettet anvendes til at afdrage de lån, der er optaget til at gennemføre energirenoveringen for. Der er blandt andet blevet udskiftet ventilationsanlæg, opsat solceller, renoveret belysningsanlæg og udskiftet hårde hvidevarer. I budget 2015 blev der afsat 25 millioner kr. i 2015 og 2016 til yderligere energirenovering af kommunens ejendomme og i forslag til budget 2016 videreføres indsatsen fra 2017 med 10 mio. kr. årligt. Endvidere energirenoveres kommunens vejbelysning. Undersøge nye samarbejder og spor som Grøn Puls bør indgå i Videreførelse af energirenovering af kommunens egne bygninger

13 Indsats: Energioptimering hos små og mellemstore virksomheder Roskilde Kommune er en del af det strategiske energiplanlægningsprojekt for alle kommuner i Region Sjælland - STEPS Erhverv. Projektet er støttet af Energistyrelsen og slutter sommeren Partnerskabet Grøn Puls skal gennemføre 50 energitjek hos små og mellemstore virksomheder, der bl.a. har potentiale for at etablere vedvarende energi til procesformål i produktion. Der kan opnås op til 65 % til støtte fra Energistyrelsen ved konvertering til VE. For at bistå virksomhederne etablerer Grøn Puls en helpdesk, hvor virksomhederne kan få hjælp til eventuel ansøgning. Etablering af helpdesk til små og mellemstore virksomheder. Indsats: Energirenovering af vejbelysning Vejbelysningen i gammel Roskilde Kommune, skal renoveres så der opnås både bedre vejbelysning samt energibesparelser. Arbejdet udføres som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år. I 2018 ophører aftalen med DONG Energy omkring gammel Gundsø og gammel Ramsø kommuner. Områderne skal da på samme måde renoveres og driften af anlæggene genudbydes. Fortløbende arbejde på energirenovering af vejbelysningen Videreførelse af indsats overfor små og mellemstore virksomheder på baggrund af erfaringerne fra 50 energitjek. 13

14 tema 4: de kommunale energiselskaber Fjernvarmen i Roskilde er en del af det centrale fjernvarmenet, der er bundet sammen med resten af hovedstadsområdet. Det centrale fjernvarmenet får varme fra mange forskellige kilder med forskellige brændsler. Energitårnet i Roskilde laver varme til det centrale fjernvarmenet, der bliver styret af tre fælleskommunale selskaber VEKS, CTR og HOFOR. I Roskilde køber Roskilde Forsyning fjernvarme af VEKS og sælger det videre til boligejerne. Alle selskaber, der producerer, transmitterer og sælger fjernvarme, er kommunale eller fælleskommunalt ejede. Strategiske drøftelser om disse selskabers rolle i at sikre CO2 neutral fjernvarme og omstilling af naturgasområder sker løbende i projekt Varmeplan Hovedstaden, styret af VEKS, CTR og HOFOR. Drøftelser her om fremtidens fjernvarmenet påvirker de lokale muligheder for udvidelse af fjernvarmeområder, samt lokale muligheder for at bidrage til en CO2 neutral fjernvarme eksempelvis, ved større tekniske anlæg med solvarme, varmepumper etc. 14 Roskilde Kommune er ejer eller medejer af disse tre selskaber: Roskilde Forsyning. I datterselskabet Roskilde Varme a/s, købes fjernvarme af VEKS og leveres videre til borgerne i Roskilde by. VEKS Vestegnens kraftvarmeselskab er et fælles kommunalt fjernvarme transmissionsselskab. VEKS køber fjernvarme fra Hovedstadsregionens varmeproducenter (herunder Kara/ Noveren) og sælger det videre til fjernvarmeselskaber, blandt andet Roskilde Forsyning. Kara/Noveren er et fælles kommunalt affaldsselskab. Modtager og afbrænder affald til el- og varmeproduktion. Indsats: Roskilde Forsyning Roskilde Forsyning vil i 2016 fusionere med Holbæk og Lejre forsyninger. Forsyningen spiller en central rolle i at sikre kommunens klima- og energimålsætninger. Derfor er der etableret et forpligtigende samarbejde mellem kommunen og forsyningen omkring en stor del af indsatserne i den strategiske energiplan. Et tæt samarbejde skal sikre nye fjernvarmeudvidelser i naturgasbyer tæt på fjernvarmenettet; Veddelev, Vor Frue og Vindinge. Vi skal sammen se på varmeløsninger for Jyllinge og Jyllinge Nordmark. Og olielandsbyerne tilbydes forsyningens kompetencer, så de kan oprette nærvarme selskaber i samarbejde med borgerne. Løbende samarbejde omkring fjernvarmeudvidelser og løsninger til områder udenfor kollektiv varmeforsyning Forpligtigende samarbejde om den strategiske energiplans projekter.

15 Indsats: VEKS VEKS har en målsætning, om at det centrale fjernvarmenet kan baseres på 100 % vedvarende energi i VEKS har en væsentlig indflydelse på fjernvarmeprisen i Roskilde og hos de andre interessentkommuner. Derfor rykker kommunen i planperioden tættere på hvordan fremtidens fjernvarme er sammensat. Det skal undersøges hvordan kommunen kan bidrage, så investeringer i mere vedvarende energi, ikke presser prisen på fjernvarme, mere end at den stadig kan konkurrere med gasprisen. Balancen skal findes, så fjernvarmeudvidelsen lykkedes, samtidig med at fjernvarmen bliver CO2-neutral i Hvilket kommunen gerne vil bidrage til, ved at etablere vedvarende energianlæg i kommunen. Samarbejde med VEKS om udvidelse af fjernvarmenet/transmissionnet i Roskilde Kommune Etablering af vedvarende energianlæg til CO2 neutral fjernvarmeproduktion. (Se indsats: Udvidelse af fjernvarmeområder side 8) Indsats: Kara/Noveren Kara/Noveren åbnede i 2014 det nye affaldsafbrændingsanlæg Energitårnet. Anlægget udnytter 98 % af energien i affaldet til produktion af el og varme til fjernvarme. Kara/Noveren behandler affald fra 7 kommuner og importerer affald fra Storbritannien. Importen fortsætter til 2025, hvorefter der bliver hjemligt affald nok til dække behovet. Regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald 2050 har som første målsætning at frasortere den fossile andel i affaldet, mest i form af plastic i Fra 2022 skal husholdningsaffaldet udsorteres. Kara/Noveren er energiproducent og der vil der i planperidoen være dialog omkring hvordan Kara/Noveren kan udvide sin energiproduktion til også at drive andre vedvarende energianlæg i Roskilde Kommune. Investeringer i vedvarende energianlæg, om placering og indpasning i fjernvarmeproduktionen Udfasning af plastic og husholdningsaffald gennemføres. Indsats: Koordinering og sammmenhæng Etablering af dette afsnits projekter kræver store investeringer. Realiseringen sker gennem de kommunale og fælleskommunale energiselskaber. Der vil i planperioden være en indsats for at etablere et bredt samarbejde mellem selskaber og kommunen, for at sikre planens projekter. Det kræver politisk dialog og koordinering mellem kommunens repræsentanter i selskabernes bestyrelser for at sikre sammenhæng mellem overvejelserne. Etablering af politisk koordineringsgruppe for byrådsmedlemmer, der sidder i bestyrelser for energiselskaber

16 indsatser - tidsplan varmeproduktion Olielandsbyer - pilotprojekter 5-7 landsbyer Strategi for varmeforsyning uden for kollektiv forsyning Screening for fjernvarmepotentiale Jyllinge Nordmark varmeprojektscreening for veddelev, vor frue og vindinge Trinvis etbalering af fjernvarme i jyllinge nyudstykning skousbo i viby - bæredygtig varmeforsyning udvidelse af fjernvarmen i himmelev fortætning af fjernvarmen i roskilde og svogerslev strategi for fjernvarmeudvidelse energiproduktion solvarme med varmelagre varmepumper solcelleanlæg vindmøller med borgerne energieffektivitet undersøge nye samarbejder og spor for grøn puls videreførelse af energirenovering af kommunens egne bygninger energiselskaber samarbejde om INDSatSer i strategisk ENERGIPLAN Etablering af vedvarende energianlæg SAMARBEJDE OM FJERNVARMEUDVIDELSER implementering af affalds- og ressourceplan koordineringsgruppe for byrådsmedlemmer 16

17 Varmeplan Efter 1990 blev de lovpligtige kommunale varmeplaner afskaffet. Varmeplanerne var efter oliekrisen 70èrne, blevet brugt til at udrulle naturgas og til dels fjernvarme. Efterfølgende har varmeplanlægningen haft fokus på en snæver projektorienteret tilgang, gennem varmeprojektforslag for de enkelte områder, hvor de samfundsøkonomiske beregninger afgør om projektet kan få kommunens godkendelse. Derfor har der manglet en mere helhedspræget planlægning. Indsatserne i den strategiske energiplan skal således sikre en stigende grad af kommununal indflydelse på varmeplanlægningen. Varmeplanafsnittet indeholder derfor de oprindelige varmeplaners regler og bestemmelser for områder med kollektiv forsyning. Det handler om tilslutningspligt og om kommunens rolle som myndighed på varmeområdet. Varmeplanen er også kommunens, energiforsyningsselskabernes, boligejeres, ejendomsmæglere retningslinjer for hvilke regler og rammer, der gælder for de enkelte ejendomme i områder med kollektiv varmeforsyning. Oversigt over gældende bestemmelser for varmeforsyningen findes på side 20. Oplysninger om områdeafgrænsninger findes på plansystem.dk. Varmeplansafsnittet indeholde også en beskrivelse af fritagelse af tilslutningspligten og beskrivelse af kommunens opgaver som varmemyndighed. Tilslutningspligt i fjernvarmeområderne i Roskilde og Svogerslev For alle nuværende og fremtidige fjernvarmekunder hos Roskilde Forsyning og Svogerslev Fjernvarme gælder tilslutningspligt og forblivelsespligt. Det er altså ikke muligt at blive koblet fra fjernvarmen igen, når man først er koblet på, der er til gengæld ikke aftagerpligt, så man må gerne bruge en anden opvarmning, hvis den er tilladt. Man skal dog til hver en tid betale de faste afgifter for fjernvarmen. Tilslutningspligten til fjernvarme gælder ikke i Himmelevområdet. Der er til gengæld tilslutningspligt til naturgas i enkelte områder gennem lokalplan. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutning. Tidsfristen for tilslutning til fjernvarmenettet er 9 år (vedtaget i 1993) I særlige tilfælde kan der efter ansøgning forlænges udover de 9 år. Skal væsentlige dele af bygningens varmeinstallation udskiftes inden for fristen på de 9 år, skal tilslutning til fjernvarmenettet ske samtidig med denne udskiftning. Folkepensionister har krav på dispensation fra at blive tilsluttet til den kollektive forsyning, hvis de er folkepensionister på tilslutningstidspunktet. 17

18 Bygninger fritaget for tilslutningspligt: 1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning f.eks. fjernvarme på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2. Bygninger, hvor mere end 50 % af energien til opvarmning og varmt brugsvand hidrører fra vedvarende energi. Det vil sige bygninger, som opvarmes med et eller flere af disse anlæg: solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, træfyr eller halmfyr. 3. Bygninger, hvor mere end 50 % af energien til opvarmning og varmt vand fra overskudsvarme fra produktionsvirksomhed. 4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække. 5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. 6. Lavenergibygninger, bygninger, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunkt for deres opførelse eller ombygning opfylder de gældende klassificeringskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet. 18

19 Naturgasområderne Der er kun tilslutningspligt for nybyggeri, såfremt dette står i den respektive lokalplan for området. Der er ikke aftagepligt. Individuelt forsynede områder Valget af opvarmningsform i de individuelt forsynede områder er op til ejendommens ejer. For nybyggeri er el-opvarmning dog ikke tilladt. Større anlæg Etablering eller ændringer i Blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 250 kw skal ifølge Varmeforsyningsloven udarbejde projektforslag efter projektbekendtgørelsen. Kommunens opgaver som varmeplanmyndighed: Kommunen skal godkende projekter for ændret områdeafgrænsning af kollektive varmeforsyningsområder, for nye kollektive varmeforsyningsanlæg samt væsentlige ændringer af eksisterende anlæg. Kommunen kan selv tage initiativ til udarbejdelse af et projektforslag for nye kollektive varme-forsyningsprojekter eller bede forsyningsselskaber udarbejde projektforslag. Ved modtagelsen af et projektforslag skal kommunen påse, at projektet opfylder de generelle forudsætninger, der gælder for visse typer projekter. Kommunens sagsbehandling af projektforslag sker efter projektbekendtgørelsen Inden et projektforslag kan godkendes, skal kommunen sende det i partshøring hos berørte forsyningsselskaber, andre berørte planmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Ved godkendelse af et projektforslag kan kommunen pålægge de berørte områder tilslutningspligt eller forblivelsespligt til det kollektive anlæg. Kommunen kan vælge at pålægge tilslutningspligt efter planloven og/eller tilslutningsbekendtgørelsen. Endvidere afgør kommunen dispensation og fritagelse fra tilslutningspligt i henhold til tilslutningsbekendtgørelsen. Ved godkendelse af et projektforslag kan kommunen gennemføre ekspropriation. Kommunen skal sikre, at alle tilslutningspligter og forblivelsespligter tinglyses på alle omfattede ejendomme samt at berørte ejedomsejere overholder påbudte forpligtelser inden for en nærmere fastlagt tidsfrist. Kommunen har lovhjemmel og skal føre tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg. Hvis en ejendom ikke er omfattet af tilslutningspligt/ forblivelsespligt, kan ejendomsejeren vælge egen varmeforsyning. Kommunen skal sikre, at ejendomsejer overholder krav til udførelse af individuelle varmeinstallationer og brændselsvalg, ligesom ejendomsejer skal søge om tilladelse til etablering af jordslanger til varmepumper. 19

20 Oversigt over gældende bestemmelser for varmeforsyningen - områder Byområde Forsyningsart Gældende regler Roskilde svogerslev himmelev Veddelev vindinge vor frue jyllinge gundsølille gundsømagle valby ågerup assendløse dåstrup gadstrup snoldelev viby kollektiv forsyning fjernvarme Kollektiv forsyning naturgas og fjernvarme kollektiv forsyning Naturgas Tilsutningspligt og forblivelsespligt for alle men ikke aftagerpligt. forbud mod brug af elvarme i nybyggeri. forbud mod opsætning af nye oliefyr (fra 2016). ikke tilslutningspligt til fjernvarme. (fjernvarmeområdet udvides løbende). Forbud mod opsætning af nye oliefyr (fra 2016). Tilslutningspligt for nybyggeri, hvis det står i gældende lokalplan. ikke aftagerpligt. Forbud mod el- og olievarme i nybyggeri. Forbud mod opsætning af nye oliefyr (fra 2016) Jordvarme, varmepumpe og biomassefyring er tilladt i eksisterende bygninger og i nybyggeri med lavenergiklasse bygning jf. br solvarme tilladt som supplement mens elvarme kun er tilladt i lavenergiklassebygninger jyllinge nordmark ingen kollektiv forsyning jordvarme, varmepumpe, biomasse, elvarmeog oliefyr er tilladt i alle bygninger 20

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Juni 2014 Varme- og Energiplan for Haderskev Kommune Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget ovennævnte Varmeog Energiplan endeligt. Planen har forinden været

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE Dato 2011/01/27 VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resume af miljørapport 2 3. Planens

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere