STRATEGISK ENERGIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK ENERGIPLAN"

Transkript

1 UDkast til Høring STRATEGISK ENERGIPLAN Maj 2015

2

3 Forord Indhold Du sidder her med forslag til Roskilde Kommunes strategiske energiplan. Planen viser vejen til, hvordan Roskilde kan bidrage til de nationale klima- og energipolitiske målsætninger om 100 % vedvarende energi i el og varme i Indsatserne i planen vil bidrage til at indfri kommunens egne målsætninger om 35 % CO2 reduktion i 2020, inden for kommunen som geografisk område. Planen er byrådets politiske redskab til at prioritere de kommunale indsatser for at sikre et bæredygtigt energiforbrug. Flere af de konkrete projekter tager udgangspunkt i et samarbejde mellem kommunen og Roskilde Forsyning. Andre projekter kræver nye samarbejder med energiselskaber, borgere og virksomheder. Alle kan spille en aktiv rolle i den grønne omstilling, men vi har forskellige handlemuligheder og kompetencer. Nationale og lokale klimamål side 4 Energiforbrug og strategi side 5 Tema 1: Varmeforsyningen side 6 Tema 2: Vedvarende energi i energiproduktionen side 10 Tema 3: Energieffektivitet side 12 Tema 4: De kommunale energiselskaber side 14 Tidsplan - oversigt side 16 Varmeplan side 17 Områdebestemmelser - oversigt side 20 Kommunen lægger med denne plan rammen for en lang række indsatser der er afhængig af store som små beslutninger i og uden for kommunen. Vi har alle et ansvar for at nå de lokale og nationale klimamålsætninger, og vi når kun i mål hvis alle bidrager undervejs. Den strategiske energiplan har fokus på varmeforsyningen og fjernvarmens fremtid, vedvarende energiproduktion og energieffektivitet samt de kommunale og fælleskommunale selskaber. Bagerst i planen findes en opdateret varmeplan med oplysninger om gældende regler for varmeforsyning i områder med gas og fjernvarme. God læselyst! 3

4 Nationale og lokale klimamål Nationale klima og energimålsætninger Danmark har i mange år ligget i front i forhold til klima og energiområdet. Vi har bygget og opført vindmøller og lavet el og varme på store kraftvarmeværker, og er et af de mest energieffektive lande i verden.vi har holdt fast i øget vækst med et stadigt faldende energiforbrug. Derfor kunne et bredt flertal i Folketinget i 2012, også bakke op om en national målsætning om 100 % vedvarende energi i el og varmeforsyning i 2035 og 100 % vedvarende energi i hele energisystemt For at komme i mål skal der gøres en bred indsats både på kort og på lang sigt. På kort sigt skal vi udskifte fossil brændsel i fjernvarmen med biomasse, suppleret med store varmepumper og andre nyere teknologier. Nationale milepæle 2020: 4 Mere end 35 % af det endelige energiforbrug dækkes af vedvarende energi. Vindkraft dækker ca. 50 % af elforbruget. Bruttoenergiforbruget reduceres med 7,6 % i forhold til Udledningen af drivhusgasser reduceres med 34 % Vi skal af med oliefyr og elvarme i vores bygninger og vi skal opføre vindmøller, solceller og solvarme. Løbende skal vi energieffektivisere og renovere vores bygningsmasse, idet vi på lang sigt skal bruge 40 % mindre energi end nu. Naturgassen skal udfases og transportsektorens drivmidler skal udskiftes inden Rammerne sættes af staten, og kommunerne skal hjælpe med, så vi som samfund kan lykkes med den grønne omstilling. Nationale målsætninger 2050: Halvdelen af det traditionelle elforbrug skal dækkes med vind i 2020 Kul skal udfases fra danske kraftværker i 2030 Oliefyr skal udfases i 2030 El- og varmeforsyningen skal dækkes af vedvarende energi i 2035 Hele energiforsyningen el, varme, industri og transport dækkes af vedvarende energi i % reduktion i CO2 udledningen Lokale klima og energimålsætninger Roskilde Kommune vil med denne strategiske energiplan støtte op om de nationale målsætninger. Gennem den europæiske Borgmesterpagt har kommunen forpligtet sig til reducere CO2 udledningen med 20 % i 2020 i kommunen som geografisk område. Målsætningen blev i 2014 hævet til 35 % reduktion inden Gennem Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening har kommunen forpligtet sig til at lave energibesparelser i kommunen som virksomhed. Klima - og Miljøudvalget driver indsatserne for at komme i mål med forpligtigelserne i et bredt samarbejde med blandt andre Klimarådet. Kommunen deltager derudover også i et regionalt projekt om Strategisk Energiplanlægning På Tværs (STEPS) sammen med de øvrige kommuner i regionen. Lokale målsætninger 2020: 35 % CO2 reduktion i kommunen som geografisk område. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal reduceres med 2 % årligt indtil 2025.

5 Energiforbrug og strategi Energiforbrug og CO2 udledning I 2014 lavede kommunen CO2 kortlægning over energiforbruget i Roskilde Kommune. Resultat viste, at energiforbruget hovedsageligt kommer fra brugen af elektricitet, varme og transport MWh CO2 3% 4% 14% 24% 2% 2% 23% 28% Elektricitet Varme Transport Ikke vejgående transport Industri Landbrug Affald LULUCF Den strategiske energiplan har fokus på indsatser, der reducerer CO2 udledningen fra varme og elektricitet. Indsatser for mindre CO2 fra transport og affald findes i kommunens klimaplan, mobilitetsplan samt affalds - og ressourcestrategi. Som grafen til højre viser, er fjernvarme den mest miljøvenlige energikilde med mindst CO2 per MWh. I den anden ende ligger brug af el, der udleder mest CO2 per MWh. CO2 fra el falder i takt med udbygningen af vindmøller og mindre kul og naturgas på kraftvarmeværkerne Der er med andre ord behov for at udbrede fjernvarme, sikre et lavere el-forbrug og at elproduktion baseres på vedvarende energi, hvis den lokale CO2 udledning skal falde mærkbart. Grafen viser også, at udfasningen af olie og elvarme har betydning, da det lave energiforbrug udleder mere CO2 end hele fjernvarmen. CO2 udledningen fra fjernvarme er planlagt at blive CO2 neutral i Kort over varmeinstallationer findes på side 9. Strategien El Fjernvarme Naturgas Olie + Elvarme Samlet set vil Roskilde Kommune have fokus på de områder, hvor indflydelse går hånd i hånd med reduktionsmulighederne. Kommunen har fokus på varmeforsyning, energieffektivitet og energiproduktion og vil gøre en indsats for at; Udskifte olie og elvarme til nærvarme, fjernvarme og varmepumper. Optimere ejerskabet og medejerskabet af kommunalt og fælleskommunale selskaber. Få flere boliger tilsluttet fjernvarmen og udvide fjernvarmeområderne. Udbrede fjernvarme til områder forsynet med naturgas. Etablere vedvarende energianlæg til fjernvarme produktion og el produktion. Energieffektivisere indenfor el- og varmeforbruget i samarbejde med erhvervslivet og borgere. 5

6 Tema 1: Varmeforsyning Den strategiske energiplan har fokus på varmeforsyningen, der hvor varmeforsyningen forårsager størst CO2 udledning Det ene skridt er at få udskiftet olie- og elvarme til enten kollektiv forsyning eller individuelle varmepumper i alle områder. Det andet skridt er at få udbygget fjernvarmen fuldt ud i Himmelev for derefter at få tilsluttet Veddelev, Vindinge og Vor Frue til det centrale fjernvarmenet. Områderne er naturgasforsynede og den lave gaspris gør det vanskeligt at udvide. Løbende beregnes økonomien så der kan projekteres, når det kan betale sig. Sidste skridt er de syv byområder forsynet med naturgas, der ligger fjernt fra fjernvarmenettet. Her kan der på sigt etableres fjernvarme baseret på lokale varmecentraler, for eventuelt senere blive koblet på det centrale fjernvarmenet. Nuværende lave priser på naturgas gør fjernvarmen mindre attraktivt og vanskeligt at etablere fjernvarme til disse syv byer. Kort over fjernvarme udbygningen findes på side 9. 6 Indsats: Fælles varme til olielandsbyer Uden for kollektiv varmeforsying ligger enkeltstående huse og landsbyer der opvarmes med olie, elvarme, pillefyr, brændeovne og varmepumper etc. Disse områder tilbydes hjælp og vejledning til energirenovering, nye varmeinstallationer og fælles nærvarme projekter. Roskilde Kommune vil sammen med Roskilde Forsyning tilbyde vejledning til de landsbyer, der primært opvarmes af oliefyr. Her er det muligt at etablere nærvarmeanlæg med økonomisk gevinst. Sammen med borgerne skal mulighederne for nærvarme grundigt belyses, således at byerne har det bedste grundlag for at beslutte, om de vil satse på en fælles samtidig omstilling eller løbende individuel omstilling. Gennemføre projekter for etablering af nærvarme i samarbejde med 6 olielandsbyer Strategi for konvertering af olie og el opvarmede huse udenfor kollektiv forsyning Indsats: Jyllinge Nordmark Trods sin størrelse er området ikke kollektivt forsynet, det er et sommerhusområde, der med tiden er blevet helårsbeboelse. På grund af den store andel af olie- og elopvarmede huse, vil det betyde en stor CO2 reduktion, hvis området kan få fælles varmeforsyning. Det skal derfor afklares hvordan og hvornår, der kan etableres fjernvarme til området. Undersøge mulighederne for at etablere lokal decentral fjernvarme i dele af Jyllinge Nordmark

7 Indsats: Gasbyer tæt på fjernvarmesystemet Veddelev, Vor Frue og Vindinge ligger tæt på det nuværende fjernvarmesystem. Disse områder skal kobles på det nuværende fjernvarmesystem, når det er samfundsøkonomisk muligt. Der udarbejdes varmeprojektforslag for områderne, så økonomien løbende kan vurderes og konvertering til fjernvarme igangsættes, så snart det er muligt. Indsats: Gasbyer fjernt fra fjernvarmeområder Jyllinge, Ågerup/Store Valby, Viby, Gadstrup, Snoldelev og Gundsømagle ligger fjernt fra det centrale fjernvarmesystem. Gasprisen er lav, og det er umiddelbart ikke samfundsøkonomisk at lave fjernvarme i områderne på kort sigt. På lang sigt kan fjernvarme etableres selvstændigt i områderne eller ved at føre lange transmissionsledninger fra det centrale fjernvarmesystem. Muligheder skal undersøges, så man kommer tættere på de løsninger, der er realistiske. Jyllinge er udpeget som et projektområde. I Viby skal udstykningen Skousbo s lavenergibygninger have bæredygtigt varmeforsyning, der kan tilsluttes fjernvarme på lang sigt. Indsats: Fortætning af fjernvarmeområder Roskilde By (undtagen Himmelev) og Svogerslev har udbygget fjernvarme, så det dækker hele byområdet, og der er tilslutningspligt. 400 boliger/ejendomme har dog stadig olieeller elvarme, og der skal arbejdes for 100 % tilslutning i fjernvarmeområderne. Varmeprojektforslag for Veddelev, Vor Frue og Vindinge. Så der kan etableres tilslutning til det centrale fjernvarmenet Undersøge mulighederne for at etablere decentral fjernvarme i Jyllinge, ved at konvertere større varmeforbrugere Koncept for bæredygtig varmeforsyning i nyudstykning i Skousbo i Viby Fjernvarmeudbygningen i Himmelev, skal i samarbejde med Roskilde Forsyning sikres Arvejde for at de sidste olie og el opvarmede huse tilsluttes fjernvarmen i Roskilde og Svogerslev

8 Indsats: Udvidelse af fjernvarmeområder Roskilde Kommune vil sammen med Roskilde Forsyning arbejde for at udvide fjernvarme. Gennem løbende samfundsøkonomiske screnninger og varmeprojektforslag skal afklares, hvor det er muligt at etablere fjernvarme. Varmeplan Besluttet fjernvarme Kort sigt - central fjernvarme Længere sigt - decentral fjernvarme Kort sigt - decentral fjernvarme Baggrunden for dette er, at byerne bør vide hvornår der kan komme fjernvarme, så de kan forberede sig og ikke foretage investeringer, der kan spænde ben for fjernvarmen. Det skal afklares hvornår det er muligt at etablere transmissionsforbindelser fra VEKS, med baggrund i den overordnede planlægning for udvidelse af fjernvarmesystemet mellem, Risø Jyllinge Frederikssund og Køge - Havdrup - Viby. Og andre forbindelser til det centrale fjernvarmenet. Varmeplan - kortet til højre, viser hvordan Roskilde Kommune ser fjernvarmeudbygningen på kort og lang sigt. 8 Der etableres et samarbejde med VEKS, Roskilde Forsyning, nabokommuner etc. om fjernvarmeudbygningen. Det skal munde ud i en strategi med en tidsplan for de enkelte byområder

9 9 varmepumpe olie naturgas fjernvarme elvarme biomasse Varmeinstallation

10 tema 2: vedvarende energi i energiproduktionen Indsats: Etablering af tekniske anlæg Den nationale målsætning om 100 % vedvarende energi i el og varme i 2030, kræver store investeringer i energianlæg med vedvarende energi. I Hovedstadens fjernvarmesystem udskiftes de kulfyrede værfter med træpiller. Det giver en betydelig CO2 reduktion, der gør at både el og fjernvarme udleder mindre CO2. Lokalt i Roskilde Kommune har VEKS, der leverer fjernvarme, en målsætning om at kunne levere CO2 neutral fjernvarme fra For at opnå denne målsætning skal det afklares hvordan kommunen, kan bidrage med placering af tekniske vedvarende energianlæg til fjernvarmeproduktion. Etablering af store solvarmeanlæg med varmelager, producerer fjernvarme, der med varmelagre kan bruges i efteråret. Solvarme skal indpasses i produktionsplanlægningen i det centrale fjernvarmenet. Store varmepumper til fjernvarmeproduktion udnyttes når der er overskud af vedvarende energi i elsystemet. Både solvarme og varmepumper fortrænger den fossile del af fjernvarmeproduktionen. Solceller producerer el til elnettet med størst produktion i sommerhalvåret. De mange solceller på private hustage kan suppleres med store solcelleanlæg, der placeres hensigtsmæssigt. Vindmøller producerer el til elnettet året rundt og er den mest rentable investering i vedvarende energianlæg. Solceller og vindmøller bidrager til mindre CO2 fra elproduktionen, men elnettet og aftagesystemet skal indpasses for at kunne udnytte den fluktuerende produktion. Første skridt er at få etableret tekniske anlæg der producerer fjernvarme på vedvarende energikilder. Etableringen og fjernvarmeproduktionen skal koordineres i samarbejde med Varmeplan Hovedstaden (VEKS, CTR og HOFOR) og Varmelast.dk. På længere sigt kan der etableres solceller til elproduktion til elnettet. Og der etableres ny vindproduktion til elnettet, med udgangspunkt i lokale investeringer og dialog med borgere. 10

11 Undersøge placeringer for store solvarme anlæg med varmelagre. Dialog med VEKS om indpasning af solvarme i det centrale fjernvarme system Undersøge muligheden for at etablere store varmepumper i fjernvarmesystemet i Roskilde by Finde placeringer for store solcelleanlæg til elproduktion til elnettet Udbygge vindmølleproduktionen med lokale investeringer og i samarbejde med borgere

12 Tema 3: energieffektivitet I en fremtid hvor energiforsyningen er baseret på vedvarende energi, skal energiforbruget nedsættes og energieffektiviteten optimeres. Rundt regnet skal energiforbruget nedsættes med 40 %, hvilket kræver en bred indsats både overfor private boliger, virksomheder og kommunens egne bygninger. I forhold til private boliger og virksomheder indgår Roskilde Kommune i partnerskabet Grøn Puls. Desuden forsøger Roskilde Kommune at fremme energirenovering hos private via byfornyelsesmidler. Energirenovering af kommunens egne bygninger sker løbende. Indsats: Videreførelse af partnerskabet Grøn Puls I 2013 blev partnerskabet Grøn Puls mellem Roskilde Kommune, erhvervsforum Roskilde og Roskilde Forsyning etableret. Partnerskabet er i 2015 udvidet med Boligselskabet Sjælland. I regi af Grøn Puls er der gennemført energitjek i private boliger, mindre virksomheder og andelsboligforeninger. I 2015 skal der gennemføres energitjek hos små og mellemstore virksomheder samt i boligafdelinger. Supplerende er der informationsaktiviteter (messer, husstandsomdelt informationsmateriale, hjemmeside og facebook-side). Der er etableret netværk for energivejledere og lokale rådgivnings- og håndværksvirksomheder. Indsats: Energirenovering af kommunens bygninger efter 2016 Roskilde Kommune har i perioden gennemført energirenoveringer på de kommunale bygninger for godt 107 millioner. Princippet for projekterne er, at den beregnede besparelse på energibudgettet anvendes til at afdrage de lån, der er optaget til at gennemføre energirenoveringen for. Der er blandt andet blevet udskiftet ventilationsanlæg, opsat solceller, renoveret belysningsanlæg og udskiftet hårde hvidevarer. I budget 2015 blev der afsat 25 millioner kr. i 2015 og 2016 til yderligere energirenovering af kommunens ejendomme og i forslag til budget 2016 videreføres indsatsen fra 2017 med 10 mio. kr. årligt. Endvidere energirenoveres kommunens vejbelysning. Undersøge nye samarbejder og spor som Grøn Puls bør indgå i Videreførelse af energirenovering af kommunens egne bygninger

13 Indsats: Energioptimering hos små og mellemstore virksomheder Roskilde Kommune er en del af det strategiske energiplanlægningsprojekt for alle kommuner i Region Sjælland - STEPS Erhverv. Projektet er støttet af Energistyrelsen og slutter sommeren Partnerskabet Grøn Puls skal gennemføre 50 energitjek hos små og mellemstore virksomheder, der bl.a. har potentiale for at etablere vedvarende energi til procesformål i produktion. Der kan opnås op til 65 % til støtte fra Energistyrelsen ved konvertering til VE. For at bistå virksomhederne etablerer Grøn Puls en helpdesk, hvor virksomhederne kan få hjælp til eventuel ansøgning. Etablering af helpdesk til små og mellemstore virksomheder. Indsats: Energirenovering af vejbelysning Vejbelysningen i gammel Roskilde Kommune, skal renoveres så der opnås både bedre vejbelysning samt energibesparelser. Arbejdet udføres som energirenovering efter et princip, hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år. I 2018 ophører aftalen med DONG Energy omkring gammel Gundsø og gammel Ramsø kommuner. Områderne skal da på samme måde renoveres og driften af anlæggene genudbydes. Fortløbende arbejde på energirenovering af vejbelysningen Videreførelse af indsats overfor små og mellemstore virksomheder på baggrund af erfaringerne fra 50 energitjek. 13

14 tema 4: de kommunale energiselskaber Fjernvarmen i Roskilde er en del af det centrale fjernvarmenet, der er bundet sammen med resten af hovedstadsområdet. Det centrale fjernvarmenet får varme fra mange forskellige kilder med forskellige brændsler. Energitårnet i Roskilde laver varme til det centrale fjernvarmenet, der bliver styret af tre fælleskommunale selskaber VEKS, CTR og HOFOR. I Roskilde køber Roskilde Forsyning fjernvarme af VEKS og sælger det videre til boligejerne. Alle selskaber, der producerer, transmitterer og sælger fjernvarme, er kommunale eller fælleskommunalt ejede. Strategiske drøftelser om disse selskabers rolle i at sikre CO2 neutral fjernvarme og omstilling af naturgasområder sker løbende i projekt Varmeplan Hovedstaden, styret af VEKS, CTR og HOFOR. Drøftelser her om fremtidens fjernvarmenet påvirker de lokale muligheder for udvidelse af fjernvarmeområder, samt lokale muligheder for at bidrage til en CO2 neutral fjernvarme eksempelvis, ved større tekniske anlæg med solvarme, varmepumper etc. 14 Roskilde Kommune er ejer eller medejer af disse tre selskaber: Roskilde Forsyning. I datterselskabet Roskilde Varme a/s, købes fjernvarme af VEKS og leveres videre til borgerne i Roskilde by. VEKS Vestegnens kraftvarmeselskab er et fælles kommunalt fjernvarme transmissionsselskab. VEKS køber fjernvarme fra Hovedstadsregionens varmeproducenter (herunder Kara/ Noveren) og sælger det videre til fjernvarmeselskaber, blandt andet Roskilde Forsyning. Kara/Noveren er et fælles kommunalt affaldsselskab. Modtager og afbrænder affald til el- og varmeproduktion. Indsats: Roskilde Forsyning Roskilde Forsyning vil i 2016 fusionere med Holbæk og Lejre forsyninger. Forsyningen spiller en central rolle i at sikre kommunens klima- og energimålsætninger. Derfor er der etableret et forpligtigende samarbejde mellem kommunen og forsyningen omkring en stor del af indsatserne i den strategiske energiplan. Et tæt samarbejde skal sikre nye fjernvarmeudvidelser i naturgasbyer tæt på fjernvarmenettet; Veddelev, Vor Frue og Vindinge. Vi skal sammen se på varmeløsninger for Jyllinge og Jyllinge Nordmark. Og olielandsbyerne tilbydes forsyningens kompetencer, så de kan oprette nærvarme selskaber i samarbejde med borgerne. Løbende samarbejde omkring fjernvarmeudvidelser og løsninger til områder udenfor kollektiv varmeforsyning Forpligtigende samarbejde om den strategiske energiplans projekter.

15 Indsats: VEKS VEKS har en målsætning, om at det centrale fjernvarmenet kan baseres på 100 % vedvarende energi i VEKS har en væsentlig indflydelse på fjernvarmeprisen i Roskilde og hos de andre interessentkommuner. Derfor rykker kommunen i planperioden tættere på hvordan fremtidens fjernvarme er sammensat. Det skal undersøges hvordan kommunen kan bidrage, så investeringer i mere vedvarende energi, ikke presser prisen på fjernvarme, mere end at den stadig kan konkurrere med gasprisen. Balancen skal findes, så fjernvarmeudvidelsen lykkedes, samtidig med at fjernvarmen bliver CO2-neutral i Hvilket kommunen gerne vil bidrage til, ved at etablere vedvarende energianlæg i kommunen. Samarbejde med VEKS om udvidelse af fjernvarmenet/transmissionnet i Roskilde Kommune Etablering af vedvarende energianlæg til CO2 neutral fjernvarmeproduktion. (Se indsats: Udvidelse af fjernvarmeområder side 8) Indsats: Kara/Noveren Kara/Noveren åbnede i 2014 det nye affaldsafbrændingsanlæg Energitårnet. Anlægget udnytter 98 % af energien i affaldet til produktion af el og varme til fjernvarme. Kara/Noveren behandler affald fra 7 kommuner og importerer affald fra Storbritannien. Importen fortsætter til 2025, hvorefter der bliver hjemligt affald nok til dække behovet. Regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald 2050 har som første målsætning at frasortere den fossile andel i affaldet, mest i form af plastic i Fra 2022 skal husholdningsaffaldet udsorteres. Kara/Noveren er energiproducent og der vil der i planperidoen være dialog omkring hvordan Kara/Noveren kan udvide sin energiproduktion til også at drive andre vedvarende energianlæg i Roskilde Kommune. Investeringer i vedvarende energianlæg, om placering og indpasning i fjernvarmeproduktionen Udfasning af plastic og husholdningsaffald gennemføres. Indsats: Koordinering og sammmenhæng Etablering af dette afsnits projekter kræver store investeringer. Realiseringen sker gennem de kommunale og fælleskommunale energiselskaber. Der vil i planperioden være en indsats for at etablere et bredt samarbejde mellem selskaber og kommunen, for at sikre planens projekter. Det kræver politisk dialog og koordinering mellem kommunens repræsentanter i selskabernes bestyrelser for at sikre sammenhæng mellem overvejelserne. Etablering af politisk koordineringsgruppe for byrådsmedlemmer, der sidder i bestyrelser for energiselskaber

16 indsatser - tidsplan varmeproduktion Olielandsbyer - pilotprojekter 5-7 landsbyer Strategi for varmeforsyning uden for kollektiv forsyning Screening for fjernvarmepotentiale Jyllinge Nordmark varmeprojektscreening for veddelev, vor frue og vindinge Trinvis etbalering af fjernvarme i jyllinge nyudstykning skousbo i viby - bæredygtig varmeforsyning udvidelse af fjernvarmen i himmelev fortætning af fjernvarmen i roskilde og svogerslev strategi for fjernvarmeudvidelse energiproduktion solvarme med varmelagre varmepumper solcelleanlæg vindmøller med borgerne energieffektivitet undersøge nye samarbejder og spor for grøn puls videreførelse af energirenovering af kommunens egne bygninger energiselskaber samarbejde om INDSatSer i strategisk ENERGIPLAN Etablering af vedvarende energianlæg SAMARBEJDE OM FJERNVARMEUDVIDELSER implementering af affalds- og ressourceplan koordineringsgruppe for byrådsmedlemmer 16

17 Varmeplan Efter 1990 blev de lovpligtige kommunale varmeplaner afskaffet. Varmeplanerne var efter oliekrisen 70èrne, blevet brugt til at udrulle naturgas og til dels fjernvarme. Efterfølgende har varmeplanlægningen haft fokus på en snæver projektorienteret tilgang, gennem varmeprojektforslag for de enkelte områder, hvor de samfundsøkonomiske beregninger afgør om projektet kan få kommunens godkendelse. Derfor har der manglet en mere helhedspræget planlægning. Indsatserne i den strategiske energiplan skal således sikre en stigende grad af kommununal indflydelse på varmeplanlægningen. Varmeplanafsnittet indeholder derfor de oprindelige varmeplaners regler og bestemmelser for områder med kollektiv forsyning. Det handler om tilslutningspligt og om kommunens rolle som myndighed på varmeområdet. Varmeplanen er også kommunens, energiforsyningsselskabernes, boligejeres, ejendomsmæglere retningslinjer for hvilke regler og rammer, der gælder for de enkelte ejendomme i områder med kollektiv varmeforsyning. Oversigt over gældende bestemmelser for varmeforsyningen findes på side 20. Oplysninger om områdeafgrænsninger findes på plansystem.dk. Varmeplansafsnittet indeholde også en beskrivelse af fritagelse af tilslutningspligten og beskrivelse af kommunens opgaver som varmemyndighed. Tilslutningspligt i fjernvarmeområderne i Roskilde og Svogerslev For alle nuværende og fremtidige fjernvarmekunder hos Roskilde Forsyning og Svogerslev Fjernvarme gælder tilslutningspligt og forblivelsespligt. Det er altså ikke muligt at blive koblet fra fjernvarmen igen, når man først er koblet på, der er til gengæld ikke aftagerpligt, så man må gerne bruge en anden opvarmning, hvis den er tilladt. Man skal dog til hver en tid betale de faste afgifter for fjernvarmen. Tilslutningspligten til fjernvarme gælder ikke i Himmelevområdet. Der er til gengæld tilslutningspligt til naturgas i enkelte områder gennem lokalplan. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutning. Tidsfristen for tilslutning til fjernvarmenettet er 9 år (vedtaget i 1993) I særlige tilfælde kan der efter ansøgning forlænges udover de 9 år. Skal væsentlige dele af bygningens varmeinstallation udskiftes inden for fristen på de 9 år, skal tilslutning til fjernvarmenettet ske samtidig med denne udskiftning. Folkepensionister har krav på dispensation fra at blive tilsluttet til den kollektive forsyning, hvis de er folkepensionister på tilslutningstidspunktet. 17

18 Bygninger fritaget for tilslutningspligt: 1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning f.eks. fjernvarme på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2. Bygninger, hvor mere end 50 % af energien til opvarmning og varmt brugsvand hidrører fra vedvarende energi. Det vil sige bygninger, som opvarmes med et eller flere af disse anlæg: solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, træfyr eller halmfyr. 3. Bygninger, hvor mere end 50 % af energien til opvarmning og varmt vand fra overskudsvarme fra produktionsvirksomhed. 4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække. 5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. 6. Lavenergibygninger, bygninger, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunkt for deres opførelse eller ombygning opfylder de gældende klassificeringskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet. 18

19 Naturgasområderne Der er kun tilslutningspligt for nybyggeri, såfremt dette står i den respektive lokalplan for området. Der er ikke aftagepligt. Individuelt forsynede områder Valget af opvarmningsform i de individuelt forsynede områder er op til ejendommens ejer. For nybyggeri er el-opvarmning dog ikke tilladt. Større anlæg Etablering eller ændringer i Blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 250 kw skal ifølge Varmeforsyningsloven udarbejde projektforslag efter projektbekendtgørelsen. Kommunens opgaver som varmeplanmyndighed: Kommunen skal godkende projekter for ændret områdeafgrænsning af kollektive varmeforsyningsområder, for nye kollektive varmeforsyningsanlæg samt væsentlige ændringer af eksisterende anlæg. Kommunen kan selv tage initiativ til udarbejdelse af et projektforslag for nye kollektive varme-forsyningsprojekter eller bede forsyningsselskaber udarbejde projektforslag. Ved modtagelsen af et projektforslag skal kommunen påse, at projektet opfylder de generelle forudsætninger, der gælder for visse typer projekter. Kommunens sagsbehandling af projektforslag sker efter projektbekendtgørelsen Inden et projektforslag kan godkendes, skal kommunen sende det i partshøring hos berørte forsyningsselskaber, andre berørte planmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Ved godkendelse af et projektforslag kan kommunen pålægge de berørte områder tilslutningspligt eller forblivelsespligt til det kollektive anlæg. Kommunen kan vælge at pålægge tilslutningspligt efter planloven og/eller tilslutningsbekendtgørelsen. Endvidere afgør kommunen dispensation og fritagelse fra tilslutningspligt i henhold til tilslutningsbekendtgørelsen. Ved godkendelse af et projektforslag kan kommunen gennemføre ekspropriation. Kommunen skal sikre, at alle tilslutningspligter og forblivelsespligter tinglyses på alle omfattede ejendomme samt at berørte ejedomsejere overholder påbudte forpligtelser inden for en nærmere fastlagt tidsfrist. Kommunen har lovhjemmel og skal føre tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg. Hvis en ejendom ikke er omfattet af tilslutningspligt/ forblivelsespligt, kan ejendomsejeren vælge egen varmeforsyning. Kommunen skal sikre, at ejendomsejer overholder krav til udførelse af individuelle varmeinstallationer og brændselsvalg, ligesom ejendomsejer skal søge om tilladelse til etablering af jordslanger til varmepumper. 19

20 Oversigt over gældende bestemmelser for varmeforsyningen - områder Byområde Forsyningsart Gældende regler Roskilde svogerslev himmelev Veddelev vindinge vor frue jyllinge gundsølille gundsømagle valby ågerup assendløse dåstrup gadstrup snoldelev viby kollektiv forsyning fjernvarme Kollektiv forsyning naturgas og fjernvarme kollektiv forsyning Naturgas Tilsutningspligt og forblivelsespligt for alle men ikke aftagerpligt. forbud mod brug af elvarme i nybyggeri. forbud mod opsætning af nye oliefyr (fra 2016). ikke tilslutningspligt til fjernvarme. (fjernvarmeområdet udvides løbende). Forbud mod opsætning af nye oliefyr (fra 2016). Tilslutningspligt for nybyggeri, hvis det står i gældende lokalplan. ikke aftagerpligt. Forbud mod el- og olievarme i nybyggeri. Forbud mod opsætning af nye oliefyr (fra 2016) Jordvarme, varmepumpe og biomassefyring er tilladt i eksisterende bygninger og i nybyggeri med lavenergiklasse bygning jf. br solvarme tilladt som supplement mens elvarme kun er tilladt i lavenergiklassebygninger jyllinge nordmark ingen kollektiv forsyning jordvarme, varmepumpe, biomasse, elvarmeog oliefyr er tilladt i alle bygninger 20

I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne.

I dette notat skitseres nogle af de væsentlige udfordringer i den lokale energiforsyning og veje at gå til imødegåelse af udfordringerne. Notat til temadrøftelse om strategisk energiplan Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2047972 Ref. SMAG 21. januar 2015 1. Indledning Energistyrelsen opfordrer kommunerne i Danmark til at udarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx.

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Strategisk Energiplan 2015 I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Indholdsfortegnelse Målsætninger...4 Kommunen som virksomhed...6

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø Odense Kommune: Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø 14. April 2010 Hillerød Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til jdw@sagfoerne.com, cmb@sagfoerne.com og kontakt@sagfoerne.com og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt Til: Toldboden 2 8800 Viborg [XXX] Fjernvarme Horsens Horsens Kommune Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om

Læs mere

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt Til: Toldboden 2 8800 Viborg [XXX] Fjernvarme Horsens Horsens Kommune Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

BILAG 1: Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som geografisk område jf. Borgmesterpagtaftalen om 20 % CO2 reduktion i 2020.

BILAG 1: Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som geografisk område jf. Borgmesterpagtaftalen om 20 % CO2 reduktion i 2020. By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 260323 Brevid. 1924565 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk BILAG 1: Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som geografisk

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling STRATEGISK 2020 Kort fortalt energiplan Strategisk udvikling 2 4 5 Forord Seks strategiske indsatsområder 6 Boliger 8 Fjernvarme 10 Virksomheder 12 Biogas 14 16 Transport CO 2 -neutral kommune 4 OL FORORD

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune

MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune MILJØVURDERING Varmeplan for Skive Kommune Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. RESUME AF MILJØRAPPORT... 4 3. PLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 5 4. FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER... 6 5. 0-ALTERNATIV... 6 6. MILJØVURDERING

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer. Strategimøde Øst-gruppen 6. Februar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer. Strategimøde Øst-gruppen 6. Februar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer 1 Vision 100 % vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen med gradvist reduceret brændselsforbrug. Er vi enige? 2 Mål 1. Nuværende og kommende

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere