HALVÅRSRAPPORT Side 1 af 16. european retail cvr nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT Side 1 af 16. european retail cvr nr:"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 16 european retail cvr nr:

2 2 Halvårsrapport Foreningen european retail Indhold Bestyrelsens beretning...3 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Totalindkomstopgørelse Balance Opgørelse af investorernes formue Pengestrømsopgørelse... 15

3 Halvårsrapport Foreningen european retail 3 Bestyrelsens beretning Foreningen european retail har investeringer i Finland, Sverige og Danmark. Såvel investeringerne i Finland som i Sverige er driftsmæssigt i 1. halvår 2015 forløbet tilfredsstillende, mens Foreningens investering i centeret Gallerierne i Hillerød fortsat har et stærkt utilfredsstillende resultat. Finansiering Ca. 67% af Foreningens lån er ydet af FS Property Finans A/S (oprindeligt ydet af FIH Erhvervsbank A/S). Disse lån blev opsagt i 2011, men forlænges løbende, da ny alternativ finansiering ikke er opnået. Lånene er senest forlænget frem til 25. november 2015, men der forventes yderligere forlængelse. Det er med de finansielle kreditorer indtil videre aftalt, at koncernens løbende forpligtelser honoreres, og at der i nødvendigt omfang vil ske oprulning af renter til de finansielle kreditorer, således at koncernens løbende drift og likviditet til betaling af driftskreditorer er sikret. Det er med de finansielle kreditorer endvidere aftalt, at restgælden inklusive oprullede renter, der ikke dækkes ved salg af foreningens ejendomme vil blive eftergivet efter afhændelse af ejendommene. Økonomiske resultater Koncernen har i 1. halvår 2015 opnået et bruttoresultat før værdireguleringer på DKK 30,0 mio. mod DKK 31,6 mio. for 1. halvår Værdiansættelser af ejendomsporteføljen er sket på basis af eksterne afkastbaserede ejendomsvurderinger, ekstern ejendomsvurdering baseret på værdi pr. kvm. eller meddelte salgspriser i henhold til underskrevne salgsaftaler. Bruttoresultatet efter værdireguleringer blev DKK -32,4 mio. i 1. halvår 2015 mod DKK -133,1 mio. i samme periode Andre administrationsomkostninger udgjorde i 1. halvår 2015 DKK 5,2 mio. mod DKK 5,1 mio. i samme periode 2014, og finansielle poster udgjorde DKK 32,3 mio. mod DKK 121,7 mio. i samme periode De finansielle poster er i 2015 fortsat påvirket af høje rentemarginaler på Foreningens lån. Periodens resultat efter skat blev DKK 1,5 mio. mod DKK -0,6 mio. i samme periode Bruttoresultatet før værdireguleringer på DKK 30,0 mio. svarer til forventningerne. Lejeindtægterne for 1. halvår 2015 på DKK 38,8 mio. er DKK 0,6 mio. lavere end samme periode Af de samlede lejeindtægter i 1. halvår 2015 på DKK 38,8 mio. genereredes 13% i Danmark, 29% i Sverige og 58% i Finland. Foreningskapitalen er pr. 30. juni 2015 på DKK 465,2 mio. Indre værdi er pr. 30. juni 2015 opgjort til kurs 0,0 og børskursen er pr. 30. juni 2015 kurs 0,01. Værdiregulering af investeringsejendomme Ejendomsporteføljen er værdiansat på basis af eksterne afkastbaserede ejendomsvurderinger, ekstern ejendomsvurdering baseret på værdi pr. kvm. eller meddelte salgspriser i henhold til underskrevne salgsaftaler. Den bogførte værdi af investeringsejendommene udgjorde ved udgangen af juni 2015 DKK 589,1 mio. mod DKK 645,1 den 31. december Værdifastsættelsen af ejendomsporteføljen ultimo 2014 var baseret på eksterne ejendomsvurderinger. Der er en igangværende salgsproces som følge af FS Property Finance A/S ønske om afvikling af

4 4 Halvårsrapport Foreningen european retail engagementet, og der er risiko for, at de endelige salgsværdier afviger fra de ejendomsværdier, der er anført i halvårsrapporten Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer I årsrapport 2014 er der i note 1 Grundprincip for regnskabets aflæggelse redegjort for væsentlige forhold og konsekvenser heraf. Forholdene i noten, der er gengivet nedenfor, er fortsat gældende: UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN 2014: Grundlag for regnskabets aflæggelse Ca. 67% af koncernens lån er ydet af FS Property Finance A/S (tidligere FIH Erhvervsbank A/S). Det er ikke lykkedes i løbet af 2014 at finde en alternativ finansiering, og grundet den usikre finansieringssituation, som følge af FS Property Finance A/S høje renteniveau og FS Property Finance A/S ønske om at afvikle engagementet, er det tidligere besluttet at sætte ejendommene til salg og moderforeningen har sammen med foreningens administrator igangsat en salgsproces med bistand fra en anerkendt mægler. Salgsprocessen for Gallerierne i Hillerød foretages med bistand fra finansiel kreditor i en målrettet proces mod relevante emner. De senere års regnskaber er aflagt under forudsætning af, at der er indgået en bankaftale, som tilsikrer likviditet til ejendommenes løbende drift og afhændelse og herefter afvikling af Foreningen, idet restgælden inklusiv oprullede renter til de finansielle kreditorer på det tidspunkt vil blive eftergivet. Derfor er tidligere års regnskaber aflagt under forudsætning af going concern. De eksisterende bankaftaler udløber i august måned 2015 [senest forlænget frem til 25. november 2015], men det har og er stadig ledelsens forventning at alle ejendomme vil være afhændet inden denne dato. Såfremt det mod forventning ikke lykkes at afhænde alle ejendomme inden denne dato, forventer ledelsen, at det vil være muligt at forlænge den eksisterende bankaftale. Såfremt dette mod forventning ikke kan ske, vil forudsætningen for going concern på det tidspunkt ikke længere være til stede, og bankgælden vil på det tidspunkt og under denne nye forudsætning blive indregnet til fuld værdi (amortiseret kostpris) i balancen. Ledelsen vil følge salgsprocessen meget nøje samt vurdere resultatet af de løbende drøftelser med de finansielle kreditorer. Ledelsen er således meget opmærksom på, at en fortsat finansiel aftale med henblik på at sikre den løbende drift og likviditet til betaling af driftskreditorer er afgørende for forudsætningerne for at aflægge årsrapporten med fortsat drift for øje. Der er således væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om Foreningens mulighed for at fortsætte driften Den igangværende salgsproces vedrørende koncernens ejendomme har givet anledning til en nedskrivning på ejendommene samt i årsrapporten Væsentlige regnskabsmæssige skøn For Foreningen og Koncernen vil særligt målingen af ejendomme kunne påvirkes af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af værdierne. Ejendommene er som nævnt ovenfor sat til salg og der er som følge heraf en væsentlig risiko for at den endelige salgspris kan afvige væsentligt fra den indregnede værdi. Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Ejendommene er pr. 31. december 2014 indregnet til en dagsværdi på DKK 645 mio. Den vigtigste faktor ved dagsværdiberegningen er afkastkravet. En stigning i afkastkravet fører til et fald i dagsværdien. Efterspørgslen efter denne type investeringsejendomme er faldende og dermed øges det markedsbetingede afkastkrav. Dette forhold kombineret med den igangsatte salgsproces kan sætte værdierne under yderligere pres. UDDRA

5 Halvårsrapport Foreningen european retail 5 På side 6 i Foreningens årsrapport 2014 er i øvrigt beskrevet de vigtigste generelle risikoforhold samt den risikoforebyggelse, der foregår i dagligdagen. Det er ledelsens opfattelse, at beskrivelsen af disse potentielle risici fortsat er gældende dags dato. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Foreningen har pr. 3. juli 2015 underskrevet salgsaftaler vedrørende Foreningens tre shoppingcentre i Hyvinkää, Tampere og Salo. Udestående forhold til gennemførelse af handlen påregnes at være ekspederet i juli og august måned 2015, således at closing for transaktionen kan gennemføres inden udgangen af august De ejendomsværdimæssige konsekvenser af denne handel er indarbejdet i halvårsrapporten for 2015 Der er efter regnskabsperiodens afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder frem til offentliggørelsen af denne halvårsrapport, som burde have været indarbejdet eller oplyst i halvårsrapporten for Forventninger til 2015 Da ejendommene er sat til salg og da der er naturlig usikkerhed omkring endelige salgsværdier og afhændelsestidspunkt, er det ikke muligt at oplyse et forventet resultat for 2015 før regulering af gæld. Som følge af fortsat høje fundingomkostninger og negative værdireguleringer af ejendomsporteføljen forventes årets resultat for 2015, at være negativt i betydeligt omfang før regulering af gæld. Resultatet efter regulering af gæld forventes at udgøre DKK 0. Begivenheder 1. halvår januar Udsendelse af finanskalender april Afholdelse af ordinær generalforsamling. Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt. Som Foreningens revisor blev valgt PricewaterhouseCoopers Danmark. 27. maj Udsendelse af kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2015

6 6 Halvårsrapport Foreningen european retail Hoved- og nøgletal Koncernen DKK MILLIONER juni 30. juni 31. dec 31. dec Totalindkomstopgørelse Lejeindtægter 38,8 39,4 80,4 86,1 Regulering af ejendomme til dagsværdi, netto (62,4) (164,7) (213,1) (185,5) Driftsresultat (37,6) (138,2) (154,6) (127,0) Resultat af finansielle poster 32,3 121,7 139,2 47,9 Periodens resultat 1,5 (0,6) (1,7) (87,9) Totalindkomst 0,0 0,0 0,0 (89,6) Balance Investeringsejendomme 589,1 700,8 645,1 872,3 Investorernes formue 0,0 0,0 0,0 0,0 Foreningskapital 465,3 465,3 465,3 465,3 Balancesum 623,7 725,9 674,1 898,1 Koncernrelaterede nøgletal Afkastningsgrad 0,2% (0,1%) (0,2%) (9,8%) Drifts- og administrationsomkostninger i procent - 8,9% - 24,8% Foreningskapitalens forrentning 0,3% (0,1%) (0,4%) (18,9%) Afkast i procent (100,0%) Investeringsafkast 1) (5,8%) (14,3%) (20,4%) (12,0%) Fondsbørsrelaterede nøgletal Børskurs 30. juni 0,01 0,05 0,0 0,4 Indre værdi 30. juni 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ejendomsrelaterede nøgletal Tilpasset resultat før værdireguleringer og skat 115,6 308,6 210,0 119,8 Lejebærende areal i kvm , , , ,0 Gennemsnitlig husleje pr. kvm. (DKK) 943,6 909,6 978,0 993,3 Gennemsnitlig regnskabsmæssige værdier pr. kvm. (DKK) 7.841, , , ,3 Udlejningsprocent 77,1% 78,0% 77,8% 76,2% Afkast på ejendomsporteføljen 9,3% 6,6% 8,9% 6,7% Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før reguleringer til dagsværdi og skat - 541,1% - 267,5% Forrentning af gennemsnitlig egenkapital efter reguleringer til dagsværdi før skat - 252,3% - (146,8%) Gennemsnitlig lånerente 7,3% 6,7% 8,0% 8,1% Resultat i DKK pr. foreningsbevis á DKK 100 0,3 (0,1) 0,4 (18,9) Udvandet resultat i DKK pr. foreningsbevis á DKK 100 0,3 (0,1) 0,4 (18,9) Gennemsnitlig antal foreningsbeviser (1.000 stk.) 4.652, , , ,8 1) Nøgletallene er omr egnet til helsår sbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenligneligheden.

7 Halvårsrapport Foreningen european retail 7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for Foreningen european retail. Halvårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens og moderforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af Koncernens og moderforeningens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i moderforeningens og Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og moderforeningens finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af halvårsregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som moderforeningen og Koncernen står over for. København, den 31. august 2015 Frantz Palludan formand Holger Dock næstformand Henrik Busch Peter Scheuer Jensen

8 8 Halvårsrapport Foreningen european retail Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Foreningen european retail er ikke revideret, men aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standard (IFRS), som er godkendt i EU, samt de yderligere krav, Nasdaq OMX Copenhagen stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Herudover vises relevante nøgletal efter Nasdaq OMX Copenhagens regelsæt for investeringsforeninger. Halvårsrapporten præsenteres i danske kroner (DKK). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det seneste aflagte koncernregnskab for perioden 1. januar december 2014 og forventes ikke ændret i indeværende regnskabsår. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse regnskabsposter er der poster, der ikke kan måles med sikkerhed, men alene skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Denne information opsamles både internt i form af erfaringer/historik samt eksternt i form af eksempelvis vurderingsrapporter og markedsundersøgelser m.v. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på baggrund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på baggrund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. I forbindelse med aflæggelse af halvårsrapporten har ledelsen foretaget følgende væsentlige regnskabsmæssige skøn, som ledelsen vurderer forsvarlige: Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Selskabets ejendomme bliver på statusdagen opgjort til dagsværdi, og værdireguleringen indregnes i totalindkomstopgørelsen under Regulering af ejendomme til dagsværdi, netto. Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris med tillæg af omkostninger forbundet med erhvervelsen. Ejendommene måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien af den danske ejendom er for 2015 opgjort efter en afkastbaseret model på grundlag af ejendommens driftsafkast og et markedsbaseret afkastkrav. Dagsværdi af de udenlandske ejendomme er opgjort efter en afkastbaseret model på grundlag af ejendommens driftsafkast og et markedsbaseret afkastkrav. De udenlandske ejendomme suppleres ligeledes periodisk med eksterne vurderingsrapporter. Ved de afkastbaserede værdiansættelser tages hensyn til eventuelle udskudte vedligeholdelsesarbejder, reguleringer til markedsleje samt tomgangsleje. For 2015 er vurderingen af én af de finske ejendomme dog foretaget med udgangspunkt i en værdi pr. kvadratmeter. Ændringen er en konsekvens af, at hovedlejer i ejendommen har opsagt lejemålet og ejendommen skal udvikles. Ligeledes er praksis ændret for yderligere 3 finske ejendomme, som er optaget til meddelte salgspriser i henhold til underskrevne salgsaftaler. Ændringen er en konsekvens af, at der er indgået salgsaftale på disse 3 ejedomme, som oplyst på Nasdaq Omx 3. juli Som følge af de usikre markeder er værdiansættelse af selskabets ejendomme forbundet med usikkerhed.

9 Halvårsrapport Foreningen european retail 9 AFKASTNINGSGRAD: INVESTERINGSAFKAST: FORRENTNING AF GENNEMSNITLIG FORMUE Årets resultat x 100 Driftsresultat x 100 FØR REGULERINGER TIL DAGSVÆRDI OG SKAT: Aktiver i alt, ultimo Gennemsnitlig værdi af investeringsejendomme EBVAT x 100 Gennemsnitlig formue ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I PROCENT: UDLEJNINGSPROCENT: Administrationsomkostninger x 100 Lejeindtægter x 100 FORRENTNING AF GENNEMSNITLIG FORMUE EFTER Gennemsnitlig investor formue Teoretisk leje ved fuld udlejning REGULERINGER TIL DAGSVÆRDI FØR SKAT: Resultat før skat x 100 FORENINGSKAPITALENS FORRENTNING: AFKAST PÅ EJENDOMSPORTEFØLJEN: Gennemsnitlig formue Årets resultat x 100 (Lejeindtægt - ejendomsrelaterede omkostninger) x 100 Gennemsnitlig foreningskapital Gennemsnitlig værdi af ejendomsporteføljen AFKAST I %: Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning INDRE VÆRDI LÅNERENTE: ( Indre værdi primo året -1) x100 Investorernes formue Nettofinansieringsomkostninger x 100 Antal foreningsbeviser, ultimo Gennemsnitlig nettorentebærende gæld

10 10 Halvårsrapport Foreningen european retail Totalindkomstopgørelse 1. januar 30. juni DKK FORENINGEN KONCERNEN Lejeindtægter Ejendomsomkostninger 0 0 (8.840) (7.789) Bruttoresultat før værdireguleringer Regulering af ejendomme til dagsværdi, netto 0 0 (62.390) ( ) Bruttoresultat 0 0 (32.428) ( ) Administrationsomkostninger (2.364) (1.561) (5.195) (5.068) Driftsresultat (2.364) (1.561) (37.623) ( ) Nedskrivning af kapitalandele (16.375) (14.496) 0 0 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (3.638) (3.599) (23.038) (32.073) Resultat før skat 0 0 (5.339) (16.437) Skat af periodens resultat Periodens resultat (608) Anden totalindkomst Beløb, der recirkuleres når visse betingelser opfyldes: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder 0 0 (1.462) 608 Anden totalindkomst efter skat 0 0 (1.462) 608 Totalindkomst i alt Resultat pr. foreningsbevis (EPS), DKK 0,3 (0,1) Resultat pr. foreningsbevis udvandet (EPS), DKK 0,3 (0,1)

11 Halvårsrapport Foreningen european retail 11 Balance Aktiver DKK FORENINGEN KONCERNEN juni 30. juni 31. december 30. juni 30. juni 31. december Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Koncerninterne pante- og gældsbreve Udskudt skatteaktiv Tilgodehavende leje Koncernmellemværender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver i alt

12 12 Halvårsrapport Foreningen european retail Balance Passiver DKK FORENINGEN KONCERNEN juni 30. juni 31. december 30. juni 30. juni 31. december Investorernes formue Foreningskapital Reserve for valutakursomregning (1.749) (1.338) (287) Reserve for rentesikring Foreslået udbytte Overført resultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Investorernes formue i alt Hensættelser Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Koncernmellemværender Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

13 Halvårsrapport Foreningen european retail 13 Opgørelse af investorernes formue DKK KONCERNEN 1. januar juni 2015 Reserve for Kapital valutakursomregning Foreslået udbytte Overført resultat I alt Saldo 1. januar (287) 0 ( ) 0 Udbetaling af udbytte 0 Indløsning af foreningsbeviser 0 Transaktioner med investorerne (287) 0 ( ) 0 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder (1.462) (1.462) Totalindkomst i alt 0 (1.462) Saldo 30. juni (1.749) 0 ( ) 0 1. januar juni 2014 Reserve for Kapital valutakursomregning Foreslået udbytte Overført resultat I alt Saldo 1. januar (1.946) 0 ( ) 0 Udbetaling af udbytte 0 Indløsning af foreningsbeviser 0 Transaktioner med investorerne (1.946) 0 ( ) 0 Periodens resultat (608) (608) Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst i alt (608) 0 Saldo 30. juni (1.338) 0 ( ) 0

14 14 Halvårsrapport Foreningen european retail Opgørelse af investorernes formue DKK FORENINGEN 1. januar juni 2015 Kapital Foreslået udbytte Overført resultat I alt Saldo 1. januar ( ) 0 Udbetaling af udbytte 0 Indløsning af foreningsbeviser 0 Transaktioner med investorerne ( ) 0 Periodens resultat Anden totalindkomst 0 Totalindkomst i alt Saldo 30. juni ( ) 0 1. januar juni 2014 Kapital Foreslået udbytte Overført resultat I alt Saldo 1. januar ( ) 0 Udbetaling af udbytte 0 Indløsning af foreningsbeviser 0 Transaktioner med investorerne ( ) 0 Periodens resultat 0 0 Anden totalindkomst 0 Totalindkomst i alt Saldo 30. juni ( ) 0

15 Halvårsrapport Foreningen european retail 15 Pengestrømsopgørelse 1. januar 30. juni DKK FORENINGEN KONCERNEN Pengestrømme fra driftsaktivitet Indbetalt fra lejere med videre Udbetalt til leverandører med videre (2.626) (1.941) (13.653) (10.012) Pengestrømme fra drift før finansielle poster (2.626) (1.941) Renteindbetalinger med videre Renteudbetalinger med videre (3.638) (3.599) (22.866) (28.747) Pengestrømme fra ordinær drift før skat (309) Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet (309) Pengestrømme fra investeringsaktivitet Betalinger for køb af materielle aktiver 0 0 (56) (209) Forøgelse af koncerntilgodehavender (1.462) Forskydning af koncern gæld (811) (1.585) 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.273) (1.266) (56) (209) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Forskydning på gæld til kreditinstitutter Udlodning Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Netto ændring i likviditet (214) Likvide beholdninger ved periodens begyndelse Likvide beholdninger ved periodens udgang

16 Foreningen european retail Adelgade 15, 2. sal 1304 København K Telefon Telefax

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

CVR nr.: 27492797. Halvårsrapport 2010 [ ei invest european retail ]

CVR nr.: 27492797. Halvårsrapport 2010 [ ei invest european retail ] CVR nr.: 27492797 10 Halvårsrapport 2010 [ ei invest european retail ] illerød>sundsvall>m ra>skellefteå>sandvi en>turku>hyvinkää Tampere>Salo> Indhold 3 Udvikling i 1. halvår 2010 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 25/2017 29. august 2017 Delårsrapport, 2. kvartal 2017 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 16 Børsmeddelelse nr. 10/2016 28. oktober 2016 Delårsrapport, 3. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere