Kloakering i det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering i det åbne land"

Transkript

1 Kloakering i det åbne land

2 Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme.

3 Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne land skal sluttes til den fælles kloak, og spildevandet renses på et af Lolland Forsynings renseanlæg. Baggrunden er, at de eksisterende septiktanke ikke renser spildevandet godt nok. Det ledes ud i naturen og forurener vandløb og søer. Større krav til rensning Der stilles i dag højere krav til rensning af spildevand. Krav som for eksempel septiktanke ikke kan leve op til. Reglerne for rensning af spildevand bygger på EU s Vandrammedirektiv, Statens Vandplaner, Miljøbeskytttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. I planen kan du se, hvordan rækkefølgen af kloakeringen er prioriteret og tidspunkter for tilslutningen af de enkelte ejendomme. Det klarer forsyningen Lolland Forsyning sørger for at gennemføre de anlægsopgaver, der er beskrevet i spildevandsplanen. Det er også forsyningen, der har ansvaret for kloaknettet frem til og med den nye pumpestation på din ejendom. Det skal du selv sørge for Du har selv ansvaret for at nedlægge dit eksisterende spildevandsanlæg og få koblet dit spildevandsafløb til den nye pumpestation (se tegningen på side 10). En plan for spildevandet De skærpede rensningskrav fra staten har betydet, at byrådet i Lolland Kommune har revideret den gældende spildevandsplan for at strukturere det fremtidige kloakarbejde. 3

4 Når vi anvender tryksatte systemer, kan vi bruge mindre rør, som er nemmere at lægge i jorden.

5 Alle ejendomme skal kloakeres Der er ca ejendomme i Lolland Kommune, der ikke er kloakerede. For at fordele udgifterne har kommunen bestemt at gennemføre arbejdet over flere år. De udpegede ejendomme har tilslutningspligt Ligger din ejendom i et område, der er omfattet af spildevandsplanen, skal ejendommen tilsluttes det nye kloaknet. Det gælder, hvis ejendommen bruges til helårsbeboelse, erhverv, landbrug eller har status som sommerhus. Kun enkelte undtagelser Det er kun i ganske særlige tilfælde, der er mulighed for at blive fritaget for tilslutning til kloaknettet. Det gælder for eksempel hvis: Der er givet tilladelse til en lokal spildevandsrensning, inden spildevandsplanen blev godkendt Ejendommen skal rives ned, og der ikke opføres en ny Der er særlige forhold, der berettiger til en fritagelse (Det forudsætter en etablering af eget renseanlæg og udtrædelse af spildevandsplanen). Lovgrundlaget Det er den nye spildevandsplan og bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, der er grundlaget for at pålægge ejendomme tilslutningspligt til kloaknettet. Lolland Kommune er miljømyndighed og skal derfor oplyse hver enkelt ejendom om tilslutningspligten. Tidsfrist for tilslutning Når kloaknettet er etableret, og der er monteret og tilsluttet en pumpestation på din ejendom, får du brev fra kommunen med en tidsfrist på 6 måneder for tilslutning til kloaknettet. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed. Ansøgning om fritagelse for tilslutning skal ske skriftligt til: Lolland Kommune Jernbanegade 7, 4930 Maribo Tlf

6 Det kommer det til at koste Omkostningerne ved at kloakere din ejendom består af tre dele: Et tilslutningsbidrag til Lolland Spildevand En udgift til omlægning af ejendommens eksisterende kloakanlæg Et bidrag for at komme af med spildevandet. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget er pr. 1. januar 2012 ca kr. inkl. moms pr. boligenhed. Der gælder særlige regler for erhvervsejendommme. Størrelsen af tilslutningsbidraget er fastsat ved lov (nr. 325 af 14. maj 1997) og reguleres en gang om året efter pristalsudviklingen. Opkrævning af tilslutningsbidraget sker umiddelbart efter, kloakeringen i området er færdig. Betalingsfristen er 20 dage. Omlægning af eksisterende anlæg Din septiktank skal sløjfes og regnvandet afledes til dræn, faskine eller vandløb. Du skal selv indhente tilbud på arbejdet hos din lokale kloakmester. Prisen varierer fra ejendom til ejendom, men vil typisk være fra kr. inkl. moms. Afregningen sker direkte til kloakmesteren, og denne del af betalingen forfalder typisk 1-6 måneder efter opkrævning af tilslutningsbidraget. Vandafledningsbidrag Når du er tilsluttet kloaknettet, skal du fremover betale for den mængde spildevand, der ledes fra ejendommen til et af Lolland Forsynings renseanlæg. Ny afregning af spildevand Når du modtager opkrævningen af tilslutningsbidraget, meldes du automatisk fra din hidtidige tømningsordning. Har du indbetalt på forskud til tømningsordningen, modregnes det i den første opkrævning af afledningsbidraget. Du er nu registreret som kunde på det offentlige kloaknet og vil fremover få 3 aconto-opkrævninger og én slutafregning om året. Du finder de aktuelle priser for vandafledning på

7 Afdragsordning og lån Du kan vælge at betale tilslutningsbidraget over 3 år mod betaling af renter. Forrentningen følger reglerne for forrentning ved indefrysning af ejendomsskatter. Ønsker du at afdrage over 3 år, skal du aftale det med Lolland Spildevand. Ordningen gælder ikke for nybyggeri. Lån til pensionister For visse grundejere er der mulighed for at indefryse tilslutningsbidraget. Det betyder i praksis, at Lolland Kommune yder et lån. Lånet betales tilbage, når ejendommen handles på et senere tidspunkt. Kommunen har pligt til at yde et lån, hvis du er omfattet af reglerne om lån til betaling af ejendomsskatter (lbk. nr af ) Det betyder blandt andet, at du skal opfylde følgende betingelser: Du har fast bopæl i Danmark Du er fyldt 65 år eller modtager social pension, delpension eller efterløn Ejendommen indeholder en beboelsesejendom, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller dennes husstand til beboelse, herunder også fritidsbeboelse Der stilles sikkerhed i form af et tinglyst pantebrev Der skal være plads til lånet inden for ejendomsværdien. Henvendelse skal ske til Borgerservice, ejendomsskat. Arbejde på egen grund For at dække udgifter til arbejde på egen grund kan du søge om et personligt tillæg, hvis muligheden for bank- og kreditforeningslån er udtømt. Henvendelse skal ske til Borgerservice, folke- og førtidspension. Sagsbehandleren afhænger af dit personnummer. Vil du indefryse tilslutningsbidraget eller søge om et personligt tillæg, kontakter du Borgerservice. Ønsker du at betale tilslutningsbidraget over 3 år, skal du aftale det med Lolland Spildevand. 7

8 Mindst mulige gener Når vi går i gang med kloakeringen, forsøger vi at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Hvor det er muligt, borer vi for eksempel under vejen for ikke at forstyrre trafikken. Når vi lægger spildevandsledninger ned i det åbne land, bruger vi avancerede maskiner. Opstår der alligevel gener, får lodsejerne erstatning for afgrøderne efter de gældende aftaler mellem Danva og landbrugsorganisationerne. Gravearbejde på ejendommen På mange ejendomme kan vi bore tilslutningsbrønden direkte ned i jorden uden et stort gravearbejde. Ofte kan vi også grave stikledningen ind under hækken, så den ikke bliver ødelagt. Efter gravearbejde på din ejendom, sørger vi for at retablere græsplæner, indkørsler og andre arealer, der bliver påvirket af arbejdet. På mange ejendomme kan vi bore tilslutningsbrønden direkte ned i jorden.

9 Sådan udfører vi arbejdet Vi informerer de berørte ejendomme måneder inden tilslutningen til den offentlige kloak. Inden arbejdet starter på større projekter, holder vi desuden et borgermøde. Spildevandet pumpes væk Når vi kloakerer i det åbne land, anvender vi primært tryksatte systemer. Det betyder, at spildevandet pumpes væk fra den enkelte ejendom og ledes til et af Lolland Spildevands renseanlæg. Systemet har den fordel, at vi kan bruge mindre rør, som er nemmere at lægge i jorden. Vi har kloakeret på den måde i flere områder og har mange års erfaring med denne metode. Pumpestationer Hver ejendom får sin egen pumpestation. Pumpen placeres i en mindre brønd, der graves eller bores ned på din ejendom. Pumpen går automatisk i gang, når spildevandet i brønden når et vist niveau. Det betyder, at pumpen kun kører få minutter i døgnet og derfor holder i mange år. Pumpen arbejder meget lydløst og hele pumpestationen er forseglet, så der ikke opstår lugtgener. Dialog med grundejer Arbejdet med kloakeringen skal udbydes efter særlige regler, og det kan være forskellige firmaer, der får opgaven fra område til område. Det er den valgte entreprenør og rådgivende ingeniør, der i hvert enkelt område drøfter og indgår alle formelle aftaler med grundejerne. I god tid før arbejdet starter, bliver du kontaktet for at aftale, hvor brønden skal placeres, og hvordan stikledningen føres frem til pumpestationen. Ansvaret for pumpestationen Lolland Spildevand ejer både brønd og pumpe, og det er vores ansvar, at installationen fungerer. Derfor tinglyser vi en deklaration på din ejendom, som sikrer os ret til etablering og drift af en offentlig ejet stikledning og pumpestation på din grund. Deklarationen bestemmer også, om vi benytter din ejendoms elinstallation til at forsyne pumpen med strøm. Du får til gengæld et fradrag i vandafledningsbidraget. Vi installerer en særskilt HPFI-afbryder og opsætter en måler til kontrol af driften eventuelt placeret i et målerskab ved brønden. 9

10 Til dræn, faskine eller vandløb Tagvand og overfladevand Tegningen viser princippet for afledningen af regn- og spildevand fra en typisk ejendom. Kloakarbejdet på ejendommen må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Forsyningens anlæg tinglyses på ejendommen. Spildevand Rensebrønd Gammel septiktank og rør sløjfes Ny pumpestation Elskab Forsyningens trykledning

11 Tilslutning til kloakken Når vi har forbundet de enkelte pumpestationer i dit område med renseanlægget, får du besked fra Lolland Kommune. Du skal så sørge for at koble dit spildevand fra din septiktank eller trixtank og i stedet lede det til den nye pumpestation. Kun spildevand Du må kun lede ejendommens spildevand til pumpestationen. Spildevandet skal gennem en rensebrønd, inden det ledes videre til pumpestationen. Det gælder afløb fra toiletter, håndvaske, indvendige gulvafløb, køkkenvaske og vaske- og opvaskemaskiner. Se tegningen på modsatte side. Regnvand og andet overfladevand skal ledes direkte til dræn, faskine eller vandløb. Har du afløb fra en vaskeplads, skal det afledes efter nærmere anvisning fra Lolland Kommune. Septiktanken sløjfes Din eksisterende septiktank eller trixtank skal sløjfes, når du er koblet på den offentlige kloak. Før tanken sløjfes, skal den tømmes. I nogle tilfælde kan den gamle tank bygges om til rensebrønd. Gamle kloakledninger skal fjernes eller lukkes for at undgå problemer med rotter. Tilslutning til kloakken Når du er klar til at tilslutte din ejendom, kontakter du Lolland Spildevand. Så sørger vi for at tilslutte pumpen i den nye pumpebrønd. En forudsætning for tilslutningen er at: Ledningen mellem rensebrønd og pumpestation spules og eventuelle sten og byggeaffald suges op i overværelse af Lolland Spildevand Kloakmesteren har underskrevet og indsendt en erklæring til Lolland Kommune vedlagt en tegning af det nye anlæg, der skal dokumentere, at ejendommen er korrekt tilsluttet. Anlægget bliver kontrolleret, inden det tages i brug. Opstår der fejl i pumpestationen, får du en alarm. Kontakt Lolland Spildevand på vagttelefon , vi har åbent døgnet rundt. 11

12 Tankegang a/s 11/ Lolland Spildevand A/S Vejlegade 22, 4900 Nakskov Telefon

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere