Refleksiv ledelse/reflexive leadership

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refleksiv ledelse/reflexive leadership"

Transkript

1 Refleksiv ledelse/reflexive leadership Af Mogens Lilleør, 2007 English abstract During the last 3 years the public sector in Denmark has gone through extensive alterations concerning management and organization due to the reform of the Danish public administration (municipal reform) that was decided politically in The reform meant among other things a reduction of the number of communes and counties from 271 communes and 14 counties to 98 communes and 5 regions, which means to day that a lot of fusions are taking place. This thesis is intended to be part of a preparation of an investigation of consequences of the alteration in organizations concentrating on alteration and reflexivity taken together. My overall guiding perspective is embedded in the following question: Concerning the alterations how is it to be understood that leaders and employees are able to participate in alterations, how is it to be understood that alterations coming from the outside are adapted and changed into possibilities by agents and in the same process the agents become managers of alterations? My hypothesis is that meta-reflexivity plays a central role when leaders and employees seize the possibilities and chose to participate in alterations. Meta-reflexivity seems to me to have a liberating potential. My aim in this thesis is to explore this phenomenon as to clarify relevant aspects of it for a later research project which in particular is focused on how meta-reflexivity is connected to leadership and organization. The results are intended to be part of a framework for further leadership development. My aim is several: 1) To be more clear on the concept meta-reflexivity as to make it fit as a heuristic for a later investigation. 2) To seek an answer on the question whether and in which way leaders and employees think and describe meta-reflexivity, when they create progression in fusions. 3) To explore how organized and staged meta-reflexivity in organizations in a context of fusion may influence on leaders own meta-reflexivity and further their leadership. My case is a project of leadership development running 11 months starting in 2006 and ending in September The project is based on the intention that systemic methods should be introduced in the organization both directly by theory and indirectly by practicing the methods throughout. The idea is that when everything else around you is changing because of the fusion there is some stability in applying methods and stick to them. My approach is guided theoretically by perspectives due to Humberto Maturana concerning the observer position and the concept autopoiesis and due to both Niklas Luhmann and Åkerstrøm Andersen on communication; further Gregory Bateson on meta-communication and J.Kevin Barge on reflexivity and leadership. Barge mainly related to my future study. My preliminary investigation explores a distinction between tree levels of description: 1.order level where reflexivity is absent, the 2.order level or standard observer level also without reflexivity and the 3.order level where meta-reflexivity is present. The distinctions are concerning individuals but may as well be used tentatively in an organizational sense suggesting that it is possible to regard staged leadership development as a 3.order dimension of the organization. The tree dimensions can of course also be described as two, that is, as absence of reflexivity and as presence of reflexivity. 1

2 Further, through the study of Barge my perspective is somewhat broadened from considering reflexivity primarily as a individual intellectual phenomenon such as self reflexivity to consider it a praxis form of leadership, that is replacing the distanced reading of a text analogy with the leader as a co-author of praxis analogy. Leadership is thereby not to be considered as a capability to read situations and then act on them, but is more likely to be understood as a creative process creating situations that function as meeting places. This creative process is mainly working through language. J.K.Barge develops several perspectives useful for me in my further studies, among them the guiding questions: 1) How do leaders describe reflexivity subsequently self reflexivity? 2) Which communicative strategies and techniques reflect reflexive praxis? 3) Which consequences does the praxis of reflexive leadership have? And not to forget, Barge also point out that reflexivity is related to empowerment. As a supplement to Barge and inspired by the Luhmann perspective on communication I further suggest that it is the person exposed to leadership who decides the quality of leadership. This means that it is nescessary to include the perspective of the employees in the issue. Refleksiv ledelse Denne artikel handler om fusion og metarefleksion. Den er et forberedende arbejde med henblik på en mere uddybende undersøgelse af metarefleksion i en fusionssammenhæng. Jeg er optaget af bevægelse. Jeg er optaget af, at ledere og medarbejdere i forandringsprocesser i organisationer som oftest er i stand til at bevæge sig med forandringen, selv om den fra starten kommer udefra, dvs. rykke ind i den og påtage sig ansvar for at den sker. Det fænomen jeg nærmere har i fokus, viser sig at være et barn med mange navne: 2.ordens tænkning, 2.ordens kybernetik, metatænkning, metakommunikation, metaobservation, sekundær procestænkning, refleksion og metarefleksion og sikkert mange flere. Jeg anvender primært metarefleksion i det følgende. Metarefleksion indebærer evnen at skabe afstand, dels til praksis, dels til en selv i forhold til praksis. Dette at skabe afstand betyder samtidig at skifte kontekst. Sagt med andre ord, er det evnen til metarefleksivt at danne og skifte kontekst, som muliggør distance. Gregory Bateson kobler f.eks. direkte evnen til at skabe metakommunikative rammer sammen med evnen at beherske primære eller mere primitive budskaber (Bateson 1983). At tabe denne evne er at tabe sig selv til, hvad han kalder primærprocesserne. Ifølge Bateson er den skizofrene offer for fravær af denne evne: ( ) den skizofrene ( ) behandle(r) primærprocessens metaforer med den bogstavelige sandheds fulde intensitet. Gennem afdækning af hvad disse metaforer står for, må han indse, at de er blot metaforer. (Bateson 1983 s.220) Terapi er ifølge Bateson forsøg på at ændre patientens metakommunikative vaner (Bateson 1983 s.220). Min pointe er, at det netop er i kraft af metarefleksion, at ledere og medarbejdere får øje på muligheder og retning for deltagelse i forandringer. Metarefleksion har i så fald et frigørende potentiale. Mit mere langsigtede mål er derfor at indkredse fænomenet metarefleksion, som noget 2

3 der frigør fra den tvang, der kan ligge i praksis og sædvane. Dette mål er egentlig flere: 1) Præcisere metarefleksion. 2) Søge svar på om og på hvilken måde ledere og medarbejdere tænker og beskriver metarefleksion, når de skaber fremdrift i fusioner. 3) Og til sidst en mere indgående undersøgelse af, hvordan organiseret og iscenesat metarefleksion i en organisation i en fusionssammenhæng kan påvirke lederes egen metarefleksion og dermed udvikling af deres ledelse. Da denne artikel er et forstudium til et mere uddybende studium af, hvad man måske kan kalde refleksiv ledelse, er målet primært at opnå en præcisering af metarefleksion samt yderligere afklaring af, hvordan den indgår i ledelses- og organisationssammenhænge. Fusion mellem 8 organisationer Konteksten er strukturreformen eller kommunalreformen som den efterhånden blot kaldes. X-land Kommune er en kommune under opbygning, som følge af reformen. Det er en proces som omfatter at gå fra 7 små kommuner og dele af et amt til en samlet organisation med ca medarbejdere. Processen kan man sige begyndte allerede med italesættelsen og siden aftalen om en strukturreform i Planlægningen tog fart i Den nye kommune så formelt dagens lys 1.jan Virkeligheden er nu, at sammenlægningen sker og formentlig vil ske de næste par år også. Man kan sige, at forandringen begyndte med italesættelsen og beslutningen i 2004, men fusionen sker siden i forskelligt tempo alt efter hvor i organisationen man kigger. Det første skridt var at etablere en styregruppe og et sekretariat. Det næste var at afklare hvilken organisationsform den nye kommune skulle have. Dernæst gjaldt det om at få etableret de stabsfunktioner med ledelse og medarbejdere, der skulle understøtte den praktiske sammenlægning, i første omgang tre, henholdsvis Økonomi, IT, HR, som omfatter løn, jura, arbejdsmiljø og HR-udvikling. Siden fulgte stabsfunktionerne Erhverv og Udvikling og Ledelsessekretariatet. Forinden skulle samtlige ca.600 administrative medarbejdere igennem en kompetenceafklaring. De næste store skridt var at få ledelseslagene på plads i de mange fagsektorer. Organisationsmodellen omfatter 16 fagsektorer. Det er mange, men modellen er tænkt til at modvirke dannelsen af selvtilstrækkelige forvaltninger. Det skal ske ved, at alle sektorer har brug for at samarbejde om levering af ydelser til borgerne. Dette stiller krav til ledere og medarbejdere om tværgående helhedstænkning. De mange chefer og ledere kom på plads i løbet af 2006 sammen med den sidste forberedelse af organisering mm., så den fysiske flytning kunne gennemføres i dec Undervejs er samtidig ca. yderligere 1500 medarbejdere blevet kompetenceafklaret. Jeg har selv været dybt involveret i sammenlægningen og er det stadig. Jeg kom til en af kommunerne i foråret 2005 for som udviklingskonsulent at deltage i forberedelserne og realiseringen af den nye storkommune. Jeg sad fra starten i sammenlægningssekretariatet og var med til de første spæde skridt dels i forhold til det politiske niveau, dels efterhånden primært i forhold til organisation, ledelse og medarbejdere, og har undervejs ofte medvirket i såkaldte storskala forløb som f.eks. tilrettelæggelse af kompetenceafklaring, opbygning af en MED organisation, udvikling af MED uddannelse og personalepolitikker, ledelsesudvikling osv.,- tiltag som vi langt fra er færdige med. Fra sti til motorvej, kunne man kalde processen i denne tidlige fase af fusionen. Meget vand er løbet gennem åen i de ca. 2½ år. I dag arbejder jeg som chefkonsulent på HR området. Ledelsesudvikling Min case er et af storskala projekterne, et ledelsesudviklingsforløb i en kommune med deltagelse af 230 ledere fra nov.2006-sept.2007, heri inkluderet den midtvejsevaluering, som bibringer data for 3

4 artiklen. Forløbet blev tilrettelagt og gennemført af kommunens HR sektor sammen med eksterne konsulenter. Lederudviklingsforløbet omfattende direktører, sektorchefer, decentrale ledere og administrative teamledere. Forløbet bestod af fire moduler a 2 dage, en afsluttende fælles lederdag samt netværksdannelse, netværksmøder og interviewopgaver mellem modulerne. Forløbet fulgte to hovedspor: samlinger og netværk. Formålet var at udvikle ledelse og kommunikation. Forløbet skulle altså ikke implementere en fix og færdig ledelsesmodel, men skabe fora hvor chefer og ledere kunne udvikle deres ledelsesvirksomhed. Det skulle ske gennem øvelser og workshops baseret på metoder, der i praksis legemliggjorde anerkendelse. Forløbet blev tilrettelagt, så det kunne foregå parallelt med opstarten af den nye kommune. Ideen var, at det med mange nye ledere, og ledere i nye roller, var vigtigt, at der var et sted hvor tanker, frustrationer og ideer kunne vendes nogenlunde fordomsfrit, parallelt med omlægninger af driften, samtidig med at lederne fik mulighed for at udvikle deres egen rolle som ledere. Derfor var der altid mindst tre ledelsesniveauer repræsenteret. Når der er flere ledelsesniveauer i samme rum, giver det mulighed for at få afklaret i hvert fald nogle af fusionsprocessens mange uklarheder, og der bliver sat ansigt på ledelse. Altså, ideen var, at forløbet fungerede som ledernes eget udviklingsrum, samtidig med, at de stod midt i fusions- tumulten. Det gav et meget spændende samspil mellem form og indhold. Ambitionen var, at indholdet skulle være ledernes hverdagsudfordringer og formen skulle på engang udvikle metarefleksion og kommunikation. Man kan på en måde sige, at forløbet gennem refleksion over ledelse har været træning og demonstration af god kommunikationspraksis. Dette er primært sket gennem dialog- og samarbejdsøvelser. Teoretiske perspektiver I artiklen inddrager jeg primært teoretiske perspektiver fra Humberto Maturana om positionen som observatør og hans forestilling om autopoiesis; og i forlængelse heraf Niklas Luhmann og Åkerstrøm Andersen om kommunikation; Gregory Bateson om metakommunikation samt J.Kevin Barge om refleksivitet og ledelse. Empiri Mine data er en artikel om forløbet, en midtvejsevaluering samt egne observationer, tanker og eftertanker, som medtilrettelægger, deltager og observatør undervejs i forløbet. Midtvejsevalueringen byggede ikke på en forventning om sandheden om forløbets kvaliteter, men formålet var alene at få indblik i hvad lederne tog med sig fra samlingerne, fordi de mente, at det på den ene eller anden måde støttede dem, eller de fandt det interessant eller på anden måde nyttigt. Evalueringen er ikke gennemført med henblik på at belyse metarefleksion. Spørgsmålene var følgende: Hvordan støtter ledelsesudviklingsforløbet dig i de udfordringer, du møder i din dagligdag? Hvad er du særlig blevet inspireret af eller opmærksom på gennem din deltagelse? Hvad vil være vigtigt for dig, at der bliver sat fokus på i sidste samling? Er der andet du vil meddele os? Besvarelserne blev ordnet efter fire kildetyper: decentral leder, teamleder, netværk, sektorchef, samt rubriceret under de enkelte spørgsmål. Udsagnene er derudover kun redigeret nænsomt for slå-, stave-og meningsforstyrrende fejl. 4

5 Analyse De spørgsmål evalueringen stiller afspejler, er ej neutrale. De intervenerer. De repræsenterer visse interesser i organisationen. Når lederne spørges om hvad der støtter, hvad der inspirerer osv., ja så fortælles de indirekte, at de bør have mødt noget i forløbet, der støtter og inspirerer. De tvinges med andre ord til at forholde sig til forløbet og deres egen deltagelse og udbytte. Spørgsmålene forstyrrer og fremtvinger en forholden sig hos deltagerne (om lederne nu vælger at meddele deres forholden sig eller ej). Men på trods af deres karakter af forstyrrelse er det i sidste instans alene lederne, der afgør om spørgsmålene er meningsfulde og fortjener et svar. Som Maturana udtrykker det: ( ) it is a constitutive feature of the question answer relation that the person that accepts the answer determines what makes it a valid answer. (Maturana 2004 s12) Hermed knyttes an til forståelsen af mennesket som et autopoietisk system. Maturana beskriver det i et interview som et netværk af elementer, hvor netværket selv producerer de elementer, som det består af, og selv afgrænser sig overfor omverdenen. (Thyssen 1994). Sådan et levende system tænker Maturana, er åbent hvad angår strømmen af stof og energi, men lukket hvad angår dets organisation og dynamik. Kommunikativt tænker kommunikationsteoretikeren Luhmann tilsvarende og inspireret af Maturana sociale systemer som autopoietiske systemer, der skaber sig selv ud af kommunikation. Kommunikation konstitueres af tre forhold, nemlig at information altid er noget bestemt, at meddelelse altid har en bestemt form og at forståelse altid er en bestemt tilslutning (Åkerstrøm Andersen 2003 s.26). Det er forståelse der er relevant her. Forståelse medfører ikke, at modtageren har samme forståelse som afsender, men blot at meddelelsen er tilegnet på en eller anden måde. En misforståelse er dermed også forståelse. Pointen er så, at kommunikation opstår først i og med tilegnelse, uanset hvilken, og på denne måde mener Luhmann, at kommunikation skabes bagudvendt. Det er modtager, der skaber kommunikation i og med sin tilslutning. Som nævnt, mine spørgsmål forstyrrer og fremtvinger en forholden sig hos lederne. Luhmann anvender begrebsparret penetration/interpenetration til at beskrive denne kommunikative kobling mellem sociale systemer. 'Penetration' forekommer, når et system ensidigt stiller sin 'kompleksitet' til rådighed for et andet system, dvs. når jeg stiller spørgsmål. Interpenetration er, når dette sker gensidigt, dvs. når "begge systemer muliggør sig selv ved at føre deres forud konstituerede egenkompleksitet ind i det respektive system." (Luhmann 2000 s.257). Sagt med andre ord: Dialogen er i gang, når interpenetrerende systemer konvergerer. Det ene systems grænser inkluderes i det andet systems operationsområde (Luhmann 2000 s.261). Pointen er, at relationen mellem systemerne hverken må forstås som en kausalrelation eller som en relation af input/output. Grundlæggende drejer det sig om, at systemerne stiller sig til rådighed for hinanden. Altså, det er i sidste instans alene lederne, der afgør om mine spørgsmål er meningsfulde og fortjener et svar. Der er et anerkendelsesperspektiv gemt i dette, som jeg desværre ikke kan forfølge videre her. Svarmaterialets udsagn er ordnet efter hvad de udtaler sig om i lyset af mit undersøgelsesperspektiv. Alle udsagn tager jeg som udtryk for refleksion, for så vidt spørgsmålene tvinger den, der besvarer dem til at anlægge et perspektiv først og fremmest på ledelsesudviklingsforløbet og egen deltagelse heri, sekundært eller afledt heraf måske samtidig træde ind i en rolle som observatør af egen 5

6 ledelsespraksis. Netop observatør positionen er væsentlig for forståelse af refleksion og metarefleksion, jvf. Maturana: Somebody who is simply looking out the window I would not consider to be an observer. ( ) most of the time in our lives we do not operate as observers; we just carry on ( ) (Maturana 2004 s.35) Med Maturana vil jeg her skelne mellem tre handlingsniveauer: Det meste af tiden er vi nedsænkede i egen praksis, vi agerer på 1.ordensniveau. Til tider udfordres vi til at reflektere over praksis, altså observere den, f.eks. mine spørgsmål til lederne. Som observatører agerer vi på 2.ordensniveau. Vi forholder os distanceret til praksis, vi er tilskuere til praksis, om end vi qua observation i lige så høj grad er deltagere, for så vidt observatøren på subtil måde er medskaber af det observerede (Maturana 2004 s.26). I observationen er der tale om en spejling eller refleksion af praksis, men eftersom observatøren kan være opslugt af observationen på samme måde, som han kan være nedsunket i praksis på 1.ordensniveau, er der ingen refleksiv bevidsthed, observatøren er observatør fra top til tå, som katten er kat fra snude til hale: A cat just eyeing a bird does not to me appear to be an observer. It simply watches the bird ( ) this cat ( ) does not reflect its own behaviour. (Maturana 2004 s.35) Maturanas pointe er, at observation indebærer bevidsthed om sig selv som observatør: Observing is for me a human operation that requires language together with the awareness that one is engaged in observing something. (Maturana 2004 s.35) Denne position er noget kvalitativt forskelligt fra 2.orden: Becoming aware that one is doing the observing, and then being aware of being aware that it is oneself who makes the distinctions, one attains a new domain of experience. (Maturana 2004 s.36) Whenever we observe something, we are all standard observers. However, as soon as we ask ourselves what we are actually doing in that moment, we find ourselves in a different situation and position, although, of course remaining standard observers; we might say that we become meta-observers. (Maturana 2004 s.36) Bevægelsen fra såkaldt standardobservatør til metaobservatør er et vidtgående skridt, fordi observatøren dermed har gjort sig selv til genstand for sin egen observation (Maturana 2004 s.36). Denne selviagttagelsens selvobjektivering vil jeg forfølge videre i senere undersøgelse. Det konkrete lederudviklingsforløb afspejler på forskelligt vis de tre niveauer: Der var øvelser, der eksplicit skulle gennemføres nedsænket, f.eks. kommunikationstræning, uden mulighed for refleksion før til allersidst. Et eksempel er traffic jam : En samarbejdsøvelse hvor to grupper ledere overfor hinanden skal skifte plads efter få og bestemte regler for deres bevægelse. Det er en øvelse, der kræver nøje koordinering mellem deltagerne, men ingen har fysisk mulighed for at træde ud til siden og anskue tingene udefra. Efterfølgende reflekteres over på hvilken måde fravær eller tilstedeværelse af ledelse påvirkede samarbejdet. 6

7 Der var øvelser, hvor hensigten var, at ledelsespraksis direkte var genstand for iagttagelse, dvs. der reflekteres over ledelse som teoretisk fænomen eller som erfaringer. Dette skete primært kollektivt via iscenesatte bevidnelsesprocesser, f.eks. oplæg eller interview om forskelle på ledelse og management efterfulgt af en proces, hvor udsagn genfortælles i små og større grupper efterfulgt af dialog i plenum. Refleksionen eksternaliseres og legemeliggøres gennem bevidnelse. Forløbet rummede øvelser som direkte tilsigtede at fremme metarefleksion. Det skete individuelt via samtale med fast læringsmakker og alene i forbindelse med at man skriver i sin læringsbog. Eller det skete i mindre grupper, f.eks. iscenesat som en eksternaliseringsøvelse med fokus på lederens såkaldte autopiloter : På baggrund af interviewguide interviewer lederne hinanden i trioere mhb. på at eksternalisere og dermed muliggøre forholden sig til egne stereotype forestillinger, fordomme og lign., som i ledernes praksis efter deres egen mening afføder uhensigtsmæssige automat-reaktioner. Forløbet rummede tillige elementer, der eksplicit forsøgte at kombinere den kollektive og den individuelle refleksion, f.eks. gennemførtes under overskriften effektive spørgsmål kollektiv coaching af chefer og ledere, som var parate til i den varme stol at præsentere en problemstilling. Den øvrige gruppe, fordelt i trioere, genererede spørgsmål efter Karl Tomms model for lineære og cirkulære spørgsmål (Tomm 1992) og fokuspersonen besvarede dem eller tog dem til sig i tavshed i stille eftertænksomhed alt imens vedkommende var under kollektiv observation med alt hvad det kastede af sig af tanke og eftertanke hos deltagerne. Seancen afsluttedes med kollektiv refleksion over hvad forløbet havde bragt med sig til deltagerne. Datamaterialet vidner om, at disse processer har sat sig spor. Materialet fremviser mange eksempler på refleksion over egen ledelse, herunder også tegn på metarefleksion. Deltagere i forløbet reflekterer over ledelse i et dobbeltperspektiv, der inkluderer dem selv som refleksive observatører af sig selv. Anskuet organisatorisk kan man tentativt hævde, at lederudviklingsforløbet i sig selv repræsenterer en form for metarefleksion. Den daglige praksis foregår på 1.ordensniveau, hvor de forskellige etablerede standard mødefora udgør rum for 2.ordenstænkning, altså den refleksion der sker på personalemøder er ikke typisk metarefleksion, men meget orienteret mod driften. Lederudviklingsforløbet (i de 11 måneder det varede) med dets mange alternative typer mødefora repræsenterer et organisatorisk 3. ordens niveau. I lyset af domæneteorien (Hornstrup 2007 s.21 ff) kan man videre hævde, at 1.ordens- og 2.ordenstænkning matcher produktionens og æstetikkens domæne, for så vidt disse domæner indebærer optagethed af på den ene side organisationens leverance af ydelser efter gældende regler og på den anden side de personbårne holdninger og værdier, som skiller eller samler medarbejderne i de teams og afdelinger, der leverer ydelserne. Lederudviklingsforløbet repræsenterer i den sammenhæng forklaringens domæne, for så vidt den stiller metarefleksion til rådighed dels iscenesat kollektivt, dels som en individuel mulighed for deltagerne. Dette perspektiv kan suppleres med, at forløbets samlinger til dels var struktureret efter Karl Tomms model (Tomm 1992), således at en given samling med 24 deltagere begynder med orientering, dog ofte gennemført som enten oplæg med bevidnelse eller interview med bevidnelse. Dernæst bevæger samlingen sig gennem en række emner koblet med øvelser som bringer fokus på relationer og skaber refleksion over samme, 7

8 for så at slutte med spørgsmål af typen Hvad har dette bragt os? Hvor bringer dette os hen?, som peger frem mod adfærdsændringer i forhold til praksis. Bateson beskriver i sit essay om leg (Bateson 1983) udviklingen fra primærprocestænkning til sekundærprocestænkning som et skift fra at sætte billedet og det afbillede som identiske størrelser til at skille dem ad: I primærprocessen sættes der lighedstegn mellem kort og landskab; i sekundærprocessen kan de skilles. ( ) Skellet mellem leg og ikke-leg såvel som skellet mellem fantasi og ikke-fanstasi er sikkert en funktion af sekundærprocesserne, ( ). (Bateson 1983 s.215) Man kan med Bateson tentativt beskrive lederudviklingsforløbet som et formaliseret sekundærprocesfænomen og den daglige praksis som primærprocesfænomener. Altså, betragte lederudviklingsforløbet som et forsøg på metakommunikation om den ledelsesmæssige praksis, der gerne skulle udvikle sig i kommunen. Jeg nævnte indledningsvist at terapi ifølge Bateson er forsøg på at ændre patientens metakommunikative vaner (Bateson 1983 s.220). En anden måde at udtrykke dette på kunne være, at sige, at terapi retter sig mod patientens evne til at aflæse de tegn, der sætter forskellige kontekster, og dermed muliggør en skelnen. Aanalogt til dette, kan organisationen betragtes som patienten, der skal udvikle sin metakommunikative evne. I dette perspektiv er lederudviklingsforløbet både træning i metakommunikation og et forsøg på at sætte en kollektiv kontekst for ledelse. Det der sker i forløbet er så egentlig kontekstafklaring, idet lederne ved hjælp af en lang række intim-teknikker bringes til at betragte sig selv og deres ledelsesform i lyset af standarder for god ledelse (mere eller mindre eksplicitte, men i kommunen f.eks. at den skal være redelig og åben). Konklusion og perspektivering: Hvor har dette bragt mig? Målet med nærværende artikel har været at præcisere metarefleksion. Formålet er en mere indgående undersøgelse af om og på hvilken måde ledere og medarbejdere tænker og beskriver metarefleksion, når de skaber fremdrift i fusioner. Og videre en mere indgående undersøgelse af, hvordan organiseret og iscenesat metarefleksion i en organisation i en fusionssammenhæng kan påvirke lederes egen metarefleksion og dermed udvikling af deres ledelse J.Kevin Barge s undersøgelse af hvordan ledere praktiserer refleksivitet i organisationer (Barge 2003), udvider mit perspektiv betragteligt. Refleksiv praksis defineres ofte (akademisk) som selvrefleksivitet i betydningen bevidst refleksion over antagelser, opfattelser og perspektiver (Barge s.5). At arbejde med refleksiv praksis kommer så til at betyde at styrke ledernes evne til at aflæse situationer og problemer nærmest som om det var tekster. Barge fremhæver, at refleksiv praksis dermed kommer til at betyde distanceret tekstlæsning. Barge s pointe er modsat, at når refleksiv praksis anskues metarefleksivt viser det sig, at læseren selv er medforfatter til teksten i og med den læses. Altså, ledelse er ikke blot at aflæse situationer og agere i dem, men ledelse er et praktisk forfatterskab (Barge s.5), fordi ledere gennem sproget er med til at skabe de relationer og identiteter der dannes i situationerne. Situationer er ikke eksterne, men er mødested for rollehavere. 8

9 Dermed skiftes perspektivet fra refleksivitet, som en intellektuel kritik af eksterne entiteter til at fokusere på, hvordan enkeltpersoner agerer refleksivt i situationer (Barge s.6). Dette perspektiv vil jeg gerne medtage i en senere undersøgelse. Dette betyder, at jeg skal adressere emnet mere direkte, f.eks. med udgangspunkt i Kevin Barge s tre forskningsspørgsmål (Barge s.5-6): 1. Hvordan beskriver ledere refleksivitet, herunder selvrefleksivitet? 2. Hvilke kommunikative strategier og teknikker afspejler refleksiv praksis? 3. Hvilke konsekvenser har refleksiv ledelsespraksis? Kevin Barge undersøgelsesresultater anslår videre en række temaer, jeg kan forfølge fremover. Det vil føre for vidt at samle dem op her. Men jeg vil i lyset af min egen forestilling om metarefleksion som frigørende kort fremhæve, at Barge peger på, at der er et forhold mellem metarefleksion og empowerment og at der er behov for at undersøge dette (Barge s.20). For kort at samle op,- med Maturana opererer jeg nu med tre niveauer: 1.orden Ingen refleksion Nedsænket i egen praksis 2.orden Refleksion Nedsænket iagttager af egen praksis: Hvordan gør jeg? 3.orden Metarefleksion Refleksiv observatør af egen iagttagelse af egen praksis: Hvordan ser jeg? Hvordan gør jeg? De tre niveauer gælder individet, men kan tentativt anvendes på organisationsniveau. De tre niveauer kan også beskrives som to: Fravær af refleksivitet og tilstedeværelse af refleksivitet. Desuden tilføjer Barge s et praksisniveau, som består i fokus på dette at agere refleksivt. Som supplerende hertil kan jeg med udgangspunkt i Luhmann hævde, at det er modtageren af ledelse, dvs. den der udsættes for ledelse, der konstituerer kvaliteten af ledelse. Det betyder for mig udvidet fokus på, at ledelse sker i samspil med medarbejdere og at medarbejderperspektivet er væsentligt at inddrage i forhold til metarefleksion over ledelse. Litteratur Andersen, Niels Åkerstrøm (2003), Borgerens kontraktliggørelse, Hans Reitzel. Barge, J.Kevin (2003), Reflexivity and Managerial Practice, forelæsning på the National Communication Association, Miami Bateson, Gregory (1983), Essayet En teori om leg og fantasi (fra Bateson, Gregory, Steps to an Ecology of Mind, Paladin, 1973) i Centring, 1983, Årgang 4, nr.4 s Hornstrup et al. (2007), Systemisk ledelse den refleksive praktiker, Dansk Psykologisk forlag. Luhmann, Niklas (2000), Sociale Systemer, Hans Reitzels Forlag. Maturana, Humberto (2004), From being to doing the origins of the biology of cognition, Carl- Auer-Systeme-Verlag und Verlangsbuchhandlung GmbH Thyssen, Ole (1994), Som naturen skaber sig selv, Interview med Humberto Maturana, Politiken. Tomm, Karl (1992), Interviewet som intervention III del. Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål?, Forum Vol. 4. Ølgaard, Bent (2007), Kommunikation og økomentale systemer en introduktion til Gregory Batesons forfatterskab, Akademisk forlag 9

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Samlet Miniordbog. Forklaringer af vigtige begreber

Samlet Miniordbog. Forklaringer af vigtige begreber Samlet Miniordbog Forklaringer af vigtige begreber Hos AttractorKurser er ord vigtige. Vores tekster og kursuslokaler er fyldt med ord og begreber fra de teorier, vi arbejder med i forhold til mennesker

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP Hvordan skal vi forstå innovation i den offentlige sektor? Kan vi bruge erfaringer fra innovationsteorier i virksomheder til den offentlige sektor? Hvor kommer innovationer fra? Hvem er innovationsaktører?

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

LIVGIVENDE SAMTALER OG RELATIONER

LIVGIVENDE SAMTALER OG RELATIONER LIVGIVENDE SAMTALER OG RELATIONER 1 LIVGIVENDE SAMTALER OG RELATIONER SUFO s årskursus 6. marts 2017 OPLÆGHOLDERE: ROSE ALBA BROBERG & MICHAEL STIG ØRBECH PARTNERE I KONSULENTFÆLLESSKABET COPENHAGEN LEADERSHIP

Læs mere

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere