Livslang læring for medarbejdere i en fremtidig innovativ og kreativ statslig arbejdsverden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livslang læring for medarbejdere i en fremtidig innovativ og kreativ statslig arbejdsverden"

Transkript

1 Livslang læring for medarbejdere i en fremtidig innovativ og kreativ statslig arbejdsverden italesættelse af den statslige medarbejder som en del af Bologna-processen KAPITEL 1 Janne Kofod Lassen og Ulla Moth-Lund 1.1 Indledning og baggrund Når barnet begynder i Folkeskolen, er det ubevidst om, at det er begyndelsen til Livslang Læring det første skridt til videre udvikling og læring. Senere i livet, når vi bliver voksne, bevidstgøres vi om behovet for at realisere vore drømme om udvikling i alle de former læring har. Dette sker først, når vi har været på arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid og har fundet vor livsbane. Grunduddannelsen fra ungdommen er gennemført og hvad så? Denne rapport handler om at integrere den enkelte medarbejder i staten i Bologna-processen og dermed også i Lissabon-strategien under punktet Livslang Læring, som er al målbevidst læringsaktivitet, som man løbende deltager i med henblik på at forbedre sin viden, sine færdigheder og sin kompetence. Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi (forfatterne) med Bologna-processen og Lissabonstrategiens punkt om Livslang Læring og hensigten hermed 1 - ønsker at give den statslige medarbejder en ny bevidsthed på et parallelt forløb til det tidligere individuelle kompetenceforløb for medarbejdere. For at få vækst i organisationen skal grupper af medarbejdere løftes, således at det giver en større effekt for organisationen, men så sandelig også for medarbejderen, der indgår i dette generelle løft. Det bliver en meget synlig proces ikke mindst for ledelsen, og omgivelserne for medarbejderen forandrer sig også. Udviklingen bliver i organisationen ved gruppeløft, hvor vi med den individuelle udvikling af medarbejderen ikke nødvendigvis får et resultat, der matcher organisationen, så vi kan nå det fælles mål. Når omgivelserne ikke forandrer sig, er der to muligheder for medarbejderen, enten at forblive i den tidligere tilstand samme jobindhold og løn - eller at flytte sig til omgivelser, der kan modtage den nye indlejrede viden. Dermed handler den også om, de muligheder medarbejderen har for Livslang Læring, idet vi tager udgangspunkt i visionerne fra både Bologna-processen og Lissabon-strategien for derigennem at kortlægge vore egne og fremtids-forskernes tanker om et pejlingspunkt for - hvordan vort arbejdsliv og vor arbejdskultur kommer til at skabe de fremtidige rammer på den globale arbejdsplads. Tendenserne kan allerede spores nu, tendenser vi vender tilbage til. Vi ser på medarbejderens historie gennem 30 år et case study hvor vi beskriver, hvordan udviklingen har forandret forholdene for medarbejderne i et ofte stort omfang. Hvilke forhold, der arbejder imod (barrierer) og med (motiverer) de forandringer, der hele tiden foregår. Vi undersøger også hvordan de faglige organisationer forholder sig til problemstillingen om den lærende medarbejder, og hvilke foranstaltninger de foretager sig for at støtte medlemmerne gennem de nogle gange turbulente forhold, disse forandringer skaber på arbejdspladserne, (f.eks. fornyede krav til opgaveløsninger, til nye kompetencer, og forholden sig til nye samar-bejdsmetoder). Alt dette skaber udviklingsbehov, der skal opfyldes. Vi spørger medarbejde-ren om, hvordan udviklingsmulighederne er på deres 1 Lissabon-strategien ser punktet Livslang Læring som et redskab til vækst og fuld beskæftigelse. 1

2 arbejdsplads vha. en spørgeskemaun-dersøgelse, og vi ser på denne udvikling for måske at kunne spore en retning for fremtiden. Rapporten er den sidste af en række på 3, hvor vi har undersøgt Livslang Læring på 3 forskellige niveauer. Den første rapport handlede om Livslang Læring set ud fra en global vinkel, og den beskrev alle de elementer, der er med til at skabe et helt billede af Livslang Læring i forhold til arenaer og interessenter. Den anden rapport blev skrevet på organisations- og ledelsesniveau. Her skabte vi via 3 forskellige publikationer 2 en model for anbefalet offentlig ledelse, og hvilke arenaer der skulle arbejdes på, når man kendte problemstillingen (udfordringen). Det var også i den rapport, det gik op for os, at selvledelse ikke bare er et smart ord, men at medarbejderne med selvledelse bliver en del af ledelsen og dermed har et ansvar for f.eks. egen læring. Gennem interviews fik vi bevidsthed på, hvordan kompetenceudvikling foregik i vore egne organisationer et universitet og et ministerium. Nu er vi kommet til den tredje rapport, hvor vi ser på den enkelte statsansatte medarbejders forhold mu-ligheder, barrierer og behov for at blive en del af Bologna-processen og Lissabonstrategi-en. Dette kan kun gøres ved at inkludere andre påvirkninger, som f.eks. hvordan fremtiden ser ud, og hvordan interessenterne vil spille med. Men før vi ser på den enkelte medarbejder, må vi se Livslang Læring i et større perspektiv. Globalisering er blevet en slags trylleformular, som skal bringe Danmark til at forblive en vindernation en status vi har haft gennem flere år. Men til tider bliver globaliseringen også fremstillet som en uomgængelig udfordring, der bevirker, at vi er nødt til at konkurrere på alle fronter også globalt. Vi skal altså kunne konkurrere på det globale plan, og det nytter ikke noget, at gøre som de andre, men at gøre noget andet for at få noget andet. Nye ideer kommer i højsæde. Hvis globalisering er målet, er innovation blevet midlet, der skal være med til at styrke Danmarks position som et af de rigeste og på mange områder førende lande i verden. Vi har gennem de sidste 20 år bevæget os fra industrisamfund til videnssamfund, og dermed er kapitalen flyttet fra maskiner til mennesker (viden, kompetencer), hvilket giver nogle meget interessante økonomiske konstellationer. Karl Marx spåede engang, at kapitalen ville blive folkets. Han havde næppe forestillet sig, at det var via folkets hjerner. Innovation betyder fornyelse, nydannelse, og dermed er Innovation blevet et nyt modeord som definerer, at der skal skabes og gives plads til fornyelse. Innovation kan skabes og drives frem af medarbejdernes tiltag og ideer, og ikke mindst deres evner til at afprøve og vurdere nye ideer. Vi skal derfor arbejde med at bevidstgøre medarbejderens potentiale og udfolde de kreative sider, som alle besidder i større eller mindre grad. Det skulle der være gode muligheder for med selvledelsens kulturelle baggrund. Det kræver udvikling af nye arbejdsorganiseringer og nye værdier på arbejdspladserne, men det kræver også, at medarbejderne er villige til og indstillede på udvikling og fornyelse (eller sagt med andre ord): Det der betegnes som Livslang Læring i alle dens former. Idealscenen ville være, at alle deltog lige positivt og konstruktivt i denne udvikling, men der er flere barrierer, der skal forceres før denne idealscene bliver drivkraften på de statslige arbejdspladser. Bevidst ledelse og ikke mindst bevidst selvledelse hos motiverede medarbejdere er en forudsætning, men modstand mod forandring har stadig en stor plads i forandringsprocesserne og koster mange ressourcer. 2 Kurt Klaudi Klausens 8 arenaer, Dybvad-udvalgets 9 kodeks for god offentlig topledelse og Ugebrevet Mandag Morgens 10 udfordringer til dansk topledelse. 2

3 Hvad er Bologna-processen? Allerede i 1998 var det første spadestik til Bologna-processen blevet taget af 4 europæiske undervisningsministre 3, ved et møde på det franske universitet Sorbonne, i erkendelse af, at de højere uddannelser var blevet forsømt og også som en nødvendighed af at møde globaliseringen med et langt stærkere universitetsmiljø som det europæiske havde været kendt for inden 1. verdenskrig. Nu talte man om Japan og USA som de nye tiltrækkende miljøer, og det ville betyde, at mange af Europas superhjerner ville rejse til disse steder, og dermed ville Europa miste værdifulde ressourcer. Bologna-processen blev underskrevet i årene 1998/99 og op til nu har 45 lande underskrevet hensigtserklæringen. EU er med som en af deltagerne og har i sit eget regi skabt Lissabon-strategien, med handlingspunkter, der skal dække bl.a. nogle af de punkter, der står i Bologna-processen. Universiteterne tog umiddelbart Bologna-processen til sig, da det i begyndelsen mest handlede om at harmonisere de studerende og deres verden. Det handlede om mobilitet, således at studerende kunne flytte sig fra universitet til universitet. Til formålet kræves der en målestok for evaluering af de studerende, og man indførte ECTS 4 -points. Gennemskuelighed var også et vigtigt element fra begyndelsen. Senere er der bl.a. kommet kvalitetssikring og Livslang Læring til. Livslang Læring i et nyt perspektiv Livslang Læring 5 har eksisteret langt tilbage i tiden, og som den er tænkt via Lissabonstrategien, handler det om et redskab til vækst og fuld beskæftigelse i Europa med en tidshorisont foreløbig til år Vi er derfor nødt til at se Livslang Læring i et nyt perspektiv. Livslang Læring kan være forskelligt for den enkelte, men hvis vi vil have en generel vækst i organisationerne, bliver disse organisationer nødt til via målsætnings- og strategiarbejde at designe et fælles løft for grupper af medarbejdere og dermed give et løft i en fælles retning, der kan mærkes både i organisationen som vækst, og på den enkeltes arbejdsindhold. Vi oplever, at den enkelte ikke vokser ud af organisationen under processen, men gror sammen med de andre på stedet. Den kompetenceudvikling, vi kender i dag på personniveau, skal naturligvis køre sideløbende. Det giver dog sjældent den store fremtidssikrede gevinst i arbejdsindhold og i lønnen for den enkelte, og omgivelserne er som regel fuldstændig uforandrede synergien udebliver. Vi har samtidig brug for at gro med vore jobs, så derfor er denne ad hoc uddannelse stadig vigtig. Læring findes i mindst 3 forskelle former: 1. Formel Læring (sker gennem de anerkendte offentlige uddannelsesinstitutioner, og som der gives bevis for) 2. Uformel Læring (går ud på at have et udfordrende arbejde i det daglige, suppleret af et lærende arbejdsmiljø, og det er kendetegnet ved at udgå fra de aktiviteter arbejds- såvel som fritidsmæssige som man interesserer sig for gennem livet. Især de uformelle sammenhænge udgør en enorm uddannelses- og læringsressource 3. Ikke-formel Læring (handler om uddannelser, der udbydes af private organisationer og derfor ligger uden for offentlige uddannelsesinstitutioner. 3 Italiens Luici Berlincuer, Englands Baroness Lackstone, Frankrigs Claude Allègre og Tysklands Jürgens Rüttgers 4 European Credit Transfer System (ECTS) 5 Af EU defineret som: Livslang Læring er al målbevidst læringsaktivitet, som man løbende deltager i med henblik på at forbedre sin viden, sine færdigheder og sin kompetence Memorandum om livslang læring, Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, Bruxelles SEK (2000)

4 Livslang Læring, som er fokus for denne rapport 6, er derfor et udtryk for en proces, som gør det muligt for den enkelte at uddanne sig videre, og dermed mindske risikoen for arbejdsløshed. Set ud fra et velfærdsmæssigt synspunkt vil et øget uddannelsesniveau forhåbentlig medføre et tilsvarende fald i økonomiske og sociale omkostninger. Kort sagt, at man med uddannelse kan gå fra ufaglært til faglært eller til akademiker via voksen- og efteruddannel-se (VEU). En anden indgangsvinkel vil også være, hvorfor vi, Danmark, som suveræn natio-nalstat, skal agere på et initiativ, i dette tilfælde Lissabon-strategien, som kommer fra EU. Den union vi meldte os ind i, i 1972, giver retningslinier for lederskabet i Danmark. Vi vil kort beskrive den proces, et lovforslag fra Kommissionen kan have på arbejdsmarkedet i Danmark. I vort tidligere arbejde med Bologna-processen og Livslang Læring har vi fundet en sammen-hæng, som vi har skullet stykke sammen fra rigtig mange kilder. Vi har opdaget, at når vi har villet spørge en person, som for os måtte være ekspert på området, har vi ikke skullet ret langt ned i substansen før vedkommende blev fjern i øjnene og opgav eller vi blev parkeret og glemt undervejs i foredraget. Det har vi moret os over, men det er naturligvis utilfredsstil-lende. Hvorfor taler vi i Danmark ikke om problemstillingerne, som vi som samfund udfordrer os selv med, og kalder en spade for en spade. Det er ikke sværere at opfatte af den grund. Vi er ikke børn, der skal skånes for de voksnes problemer. Vi opfatter os selv som deltagere i samfundets store spil. Vi vil ikke tilsidesættes som borgere, men udfordres. Den nuværende Regering (Fogh II) har med globaliseringsrapporten sat endnu mere fokus på Livslang Læring. I kapitel 11 i rapporten fokuseres også på en opkvalificering af medarbejdere med kortere uddannelser. Vi vil se nærmere på de tiltag det officielle Danmark ønsker og holde det op mod, hvad bl.a. fagforeningerne kommer med. Måske ville vi kunne handle mere hensigtsmæssigt, hvis vi kendte dagsordenen. Det er rigtigt, at nogle ikke ville deltage, men flere ville, og sådan kunne ringene sprede sig i vandet. Anthony Giddens 7 siger ganske vist at: Stater, der benævner sig selv demokratiske, har altid nogle procedurer for, hvordan man skal inddrage borgeren i den politiske proces, selv om en sådan inddragelse i praksis kan være minimal. Og hvorfor? Fordi moderne staters magthavere opdager, at effektiv styring kræver aktiv lydhørhed over for befolkningen på en måde, som hverken er mulig eller nødvendig i pro-moderne stater. I Landsforeningen For de Højere Uddannelsesinstitutioner (LFHU) under HK/STAT DK har de i flere år været på jagt efter udgangspunktet for Bologna-processen i Danmark og ved en tilfældighed ved et møde, der handlede om noget andet, mødte de så manden, Mogens Berg VTU, som er tovholderen for Danmark. Mogens Berg er dog svær at træffe, men de kom videre derfra. Efter vi nu har skrevet flere rapporter 8 om emnet, har vi fået stykket mange elementer sammen til en helhed et patchworktæppe som giver et forståeligt billede, som vi ønsker at formidle videre. Ved et temamøde i LFHU-regi afholdt den 5. oktober 2006 begyndte italesættelsen af HK eren som en del af Bologna-processens punkt Livslang Læring. På mødet blev parterne 6 Vort fokus i denne rapport er gruppers formelle læring, da Bologna-processen/Lissabon-strategiens dimension på Livslang Læring ses som et vækstredskab. Samtidig skal det dog tænkes som to parallelle forløb med de 3 niveauer læring for grupper og det samme for den enkelte medarbbejder. Det supplerer hinanden. 7 Modernitetens konsekvenser, Anthony Giddens, Hans Reitzels Forlag, 2003 (side 144) 8 Nr. 1: Livslang Læring i en globaliseret verden, Janne Kofod Lassen, Ulla Moth-Lund, Lisbeth Bastholm, 2005 og Nr. 2: Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark, Janne Kofod Lassen, Ulla Moth- Lund,

5 spurgt om deres holdninger til fremtidens krav, og vi vil referere konklusionerne senere i denne undersøgelse. LO har udgivet et diskussionsoplæg 9, der i høj grad handler om de unges uddannelse, men der findes elementer, som kan bruges til også erfarne medarbejdere. Vi vil se på, hvilke tiltag LO har i tankerne, og hvordan især HK takler den udfordring, som hedder Livslang Læring. Den amerikanske økonom Richard Florida har med sine tanker om den kreative klasse (i bogen af samme navn) beskrevet de tendenser for vækst og årsagerne til den, der allerede nu kan ses i den rige verden. Han opridser potentialet og forudsætningerne for dette middel til vækst noget vi i Danmark er godt i gang med at udvikle uden at der bliver sat det store politiske fokus på emnet. Det fokus forsøger vi at sætte med denne undersøgelse. Richards Florida er ikke den eneste fremtidsforsker. I Danmark har vi f.eks. Rolf Jensen, som beskæftiger sig med det samme område. 1.2 Problemformulering Det er tre interessenter (medarbejderen, organisationen og fagbevægelsen), som vi mener, hænger uløseligt sammen for at skabe en fremtid der rummer Livslang Læring for den enkelte medarbejder. Denne undersøgelse handler om, hvorvidt medarbejderne er parate til at indgå i de læringsforløb, som punktet i Bologna-processen Livslang Læring fordrer, og den handler i lige så høj grad om, hvorvidt Fagbevægelsen imødekommer de nye krav på arbejdspladserne, og om den allerede nu understøtter denne nye type af medarbejder, som vi er på vej til at skabe, og om Fagbevægelsen kan vejlede disse i forhold til nødvendige kvalifikationer såvel faglige som personlige. Vi vil undersøge, om politikernes gode intentioner når helt ud til den enkelte medarbejder, om den enkelte medarbejder kan se formålet med Livslang Læring, om arbejdsmiljøer, hvor de nye arbejdsformer i skikkelse af bl.a. selvledelse er udbredte og tilgængelige og ikke mindst, om hun kan se resultater af sin egen udvikling. Spørgsmålet er også, om fagbevægelsen forstår at lytte til sine medlemmer og understøtte disse i deres krav og ønsker for fremtiden. HK har med HK-Pulsen 10 et unikt redskab for at komme meget tæt på, både tillidsrepræsentanter og almindelige medlemmer. Her har konklusionen foreløbig været, at der er alt for langt mellem HK-toppen og de enkelte medlemmer, samt at medlemmerne ikke helt syntes, at HK understøtter dem i deres videreuddannelse. Der er intet lønincitament til at få en mellemlang eller lang uddannelse for medlemmerne, og de mener tilsyneladende, at det er fordi, der skal tages hensyn til mindste fællesnævner. En fagforening bør med en meget stor indsigt i arbejdspladsernes kulturer, værdier og faglighed støtte medlemmerne, der hvor de er, og den store grå masse, som vi (HK ere) bliver fremstillet som og opfattet som og omtalt som, bør være historie allerede i morgen, hvis den skal støtte, de medarbejdere, der kan og vil stå distancen i det fremtidige samfund. Det er ikke attraktivt at være en del af en sådan grå masse, hvis man er både faglig og menneskelig ressourcefuld. Når fremtidsguruerne taler om individualisme og skæve eksistenser medarbejdere, der ikke tager imod ordrer, men arbejder ligeværdigt via selvledelse, så må fagforeningerne også støtte disse personer i en eller anden form. Måske er det, der tales om i øjeblikket nemlig differentieret medlemskab - en måde at overleve på for de faglige organisationer. 9 Øje på uddannelse, diskussionsoplæg Fokus på kompetencer til innovation i erhvervsuddannelserne, LO 2006/3 10 HK har spurgt 1300 medarbejdere, tillidsrepræsentanter og medlemmer om deres mening om HK. 5

6 Andre spørgsmål trænger sig også på. Er der vilje til uddannelse i det omfang, både Regeringen og fagbevægelsen vil italesætte? Kan den enkelte medarbejder overskue begrebet, og sætte det i relief til eget arbejdsliv? Kan den enkelte medarbejder se sine arbejdsopgaver som en del af de samlede aktiviteter, og hvordan sikrer man, at dette sker? Det går godt i Danmark. Ja, men det skal det også gøre i fremtiden, og det er vel en relevant opgave at få befolkningen med i alle de aftaler, Danmark skriver under, på globalt plan. Vor hypotese er, at fagbevægelsen og politikerne ikke virker parate til handling med planer om og vejledning til de forandringer, der skal til for, at vi alle skal se verden i et nyt og mere visionært perspektiv, når vi skal nå det fælles mål, f.eks. i relation til Livslang Læring. En andenordenshypotese er, at flere og flere medarbejdere og deres organisationer bruger Livslang Læring i forhold til vækst ubevidst - også uden at kende den store overordnede tankegang. Der foregår altså en ubevidst handling allerede nu formodentligt for at udfylde et opstået behov. Har realiteterne mon overhalet visionen? Vi vil undersøge Livslang Læring fra forskellige vinkler nemlig, 1) hvordan støttes Livslang Læring af arbejdskulturen? 2) hvad gør fagbevægelsen for at understøtte Livslang Læring og 3) hvilke faglige kompetencer kan tænkes at blive de næste som efterspørges i de statslige organisationer. Undersøgelsesspørgsmål 1. Hvordan når politikernes gode intention ud til den enkelte medarbejder? 2. Hvad skal der til, for at vi får koblet strategisk kompetenceudvikling til den enkelte medarbejders udvikling? 3. Hvilke overvejelser har Fagbevægelsen gjort sig om medlemmernes fremtidige jobmuligheder, og ikke mindst hvilke handlinger vil de foretage sig desangående? 4. Hvilke muligheder har den enkelte medarbejder for at blive til fremtidens kreative medarbejder? 1.3 Afgræsning Når vi i rapporten taler om medarbejdere i den statslige sektor foretager vi en afgrænsning til kun at tale om kontor teknisk/administrative medarbejdere, hovedparten af disse er ansat under HK-overenskomst. Mange af de generelle problemstillinger kunne dog vedrøre samtlige medarbejdere i Staten. Undersøgelsen skal bl.a. pege på hvilke kompetencer, der er behov for at udvikle, og derudover skal det være et dokument, der beskriver mulige fremtidsperspektiver for medarbejdere, der skal forholde sig til de udfordringer både globalisering og innovation stiller til deres kompetencer. 1.4 Teori Vi har valgt forskellige teoretikere både med sociologisk baggrund og økonomisk baggrund til at se på vor problemstilling ud fra et teoretisk perspektiv. For at se på begreberne innovation og Livslang Læring, har vi valgt nedenstående teoretikere, fordi de hver især repræsenterer forskellige holdninger. Niels Åkerstrøm Andersen, forskningsprofessor ved CBS. NÅA s faglige område ligger centralt for det emne, vi beskæftiger os med. Nogle af NÅA s mange publikationer giver os en indsigt som er guld værd i forhold til italesættelsen af den statslige medarbejder. Vi benytter NÅA s tanker i forbindelse med et historisk tilbageblik på den statsansatte medarbejder og kompetenceudviklingen af denne. 6

7 Zygmunt Bauman (ZB), Polskfødt sociolog, der i mange år har opholdt sig i England. Vi har valgt ham pga. hans generelle optimistiske syn og hans nogen gange poetiske tilgang til stoffet. Han udtrykker nogle centrale tanker, som vi er meget enige i bl.a. om videnskapital og individualitet. Richard Florida (RF) professor ved School of Public Policy, George Mason University, Washington, D.C. Han har i bogen Den kreative klasse belyst kreativitet som et vigtigt element, når vi taler om økonomisk vækst. Det samme gælder teknologi, talent og tolerance (de 3 T er). RF s forskning har bl.a. udfordret fagforeningsbosser og politikere i USA, så disse også taler om kreativitet som aldrig før. RF er god til at vende traditionelle tankemåder på hovedet, f.eks. kommer arbejdsgiverne til at løbe efter arbejdskraften, og de bløde værdier bliver en forudsætning for økonomisk udvikling IKKE OMVENDT. Vi bruger RF til at give nogle pejlemærker om fremtiden med inspiration fra hans afsnit om europæiske forhold. Anthony Giddens (AG) Han blev tildelt en life peerage i juni 2004, som Baron Giddens, of Southgate i the London Borough of Enfield og sidder i the House of Lords for Labour. Hans akademiske løbebane er omfattende og senest var han leder af London School of Economics AG er en af de førende engelske sociologer fra nyere tid. AG anvender vi i forbindelse med at beskrive det enkelte menneske og dets muligheder ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Vi vil bruge AG til at beskrive nogle af de traditioner og den kultur, der eksisterer i samfundet. AG har i sin bog En løbsk Verden beskrevet tankerne omkring fornyelse af traditioner, og hvor meget traditioner og kultur hænger sammen, også på arbejdspladsen. Rolf Jensen (RJ), cand.scient.pol., er indehaver af Dream Company as, der hjælper virksomheder ind i oplevelsesøkonomien. Han har været fremtidsforsker og administrerende direktør for Instituttet for Fremtidsforskning fra Desuden har han været fuldmægtig i bl.a. Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. RJ udleder nogle tendenser i samfundet, som vil gøre det muligt for os, at komme med konkret udspil til, hvilken uddannelsesmæssige initiativer de statslige organisationer og fagbevægelsen evt. kan iværksætte. Han har en medrivende og optimistisk måde at se verden på. Niklas Luhmann, (NL) Professor i Bielefeld død i november Niklas Luhmann har med Sociale Systemer skrevet et af hovedværkerne i moderne sociologi. NL betegnes som en af det 20. århundredes betydeligste tænkere. Hans livsværk var at udvikle en universalistisk systemteori inden for sociologien, dvs. en teori som kunne analysere alle former for sociale kontakter fra tilfældige møder til komplekse samfund. Vi anvender teorien til at analysere bevidsthed og kommunikation. KAPITEL Metode Det er vigtigt for os, at komme med en palet af muligheder for de medarbejdere, som tankerne omkring Livslang Læring vedrører, frem for at gå mere i dybden. Fordelen vil være, at vi får mulighed for at se nogle tendenser om de fremtidige rammer på den globale arbejdsplads altså et helhedsbillede af problemstillingen - og ulempen kan være, at det ikke bliver en taktisk opskrift på fremtiden, men mere en strategisk orientering om muligheder. Ved hjælp af kildestudier og egne observationer har vi belyst de forskellige tiltag, der sker på området. Vi har undersøgt, i hvilken retning de næste skridt skal tages, således at de statsli- 7

8 ge medarbejdere bliver bedst rustet til fremtidens arbejdsplads. Vi har således besvaret undersøgelsesspørgsmål 1, 2 og 4 på denne måde. Til at underbygge vore kildestudier af italesættelsen af den offentlige medarbejder i forhold til udvikling, har vi indhentet et case study, som primær empiri. Dermed besvarer vi vort undersøgelsesspørgsmål nr. 3 om den enkelte medarbejders muligheder for at blive fremtidens kreative medarbejder. Hermed har vi et eksempel på, at man et langt stykke hen ad vejen har gennemgået en forandring uden at have bevidsthed på forandringsprocessen. Det er naturligvis personbåren, og vi taler her generelt ud fra en enkelt persons erfaringsmateriale Empiri Vor primære empiri vil bl.a. bestå i den i efteråret 2006 afholdte temadag i LFHU 11 -regi, hvor de faglige organisationer HK, LO og TR ved de højere uddannelsesinstitutioner blev inviteret til en indledende diskussion om emnet. Det var tanken, at vi her begyndte italesættelsen af medarbejderen som en del af Bologna-processen. På mødet blev bl.a. stillet spørgsmål som: Hvad er de faglige organisationers bud på vor fremtid? og hvordan skal vi tackle processen? Bl.a. blev Rolf Jensens fremtidsvision (et pejlemærke) præsenteret af Finn Kistrup 12. Anders Vind, LO 13 var inviteret som medarbejder i 3-partsudvalget arbejde, til at besvare alle vore spørgsmål og samtidig fortælle lidt om udvalgets tanker. Udvalget har bl.a. en konklusion, der siger, at nutidens uddannelsestilbud ikke kommer til at matche fremtidens behov. På baggrund af dette møde, samt nedenstående spørgeskema-undersøgelse besvares undersøgelsesspørgsmål nr. 3. Gennem det samme spørgeskema udsendt til HK ere i den statslige sektor har vi på baggrund af en svarmængde på 81 besvarelser analyseret, hvor eventuelle barrierer for medarbejderens udvikling ligger, og hvor parat medarbejderen er til at løfte sig selv, og få fokus på sig selv som en kreativ medarbejder. Vi kunne udvide kredsen til hele HK-området i det offentlige, men har valgt ikke at gøre det, bl.a. på grund af den datamængde, det ville blive. Svagheden ved en spørgeskemaundersøgelse kan være mangfoldig, og derfor er den her kun valgt til at få tendenser i HK-gruppen. Se en uddybning om dette i kapitel 7. Spørgeskemaernes undersøgelsesdesign Formålet med undersøgelsen er at identificere, hvilke barrierer og hvilke motivationsfaktorer der har indflydelse på HK ernes parathed til at tage udfordringen op om Livslang Læring, og om kulturen i de statslige organisationer er villig til at gøre forsøget og dermed udvirke innovation og kreativitet. Med henblik på at mønstre et nogenlunde bredt datagrundlag, frem for enten at gennemføre kvalitative interviews eller en stikprøve-spørgeskemaundersøgelse blandt alle kontoransatte HK ere i staten, valgte vi at spørge, via et spørgeskema, på vore arbejdspladser (DTU og Udenrigsministeriet), samt til en tema-dag, som LFHU afholdt den 5. oktober 2006 for udvalgte HK-tillidsfolk 14. Vi har valgt at tage de to arbejdspladser sammen og sammenligne dem med HK-tillidsfolkene. Der var mulighed for 363 respondenter fra henholdsvis DTU og Udenrigsministeriet. Spørgeskemaet blev udsendt i sommeren 2006 med en svarfrist på ca. 1 mdr. Der blev efterfølgende rykket en gang. Efter ordinær afleveringsfrist havde 64 svaret, hertil kommer 17 svar modtaget efter tema-dagen. Dermed har i alt 81 HK ere returneret spørgeskemaet. 11 Landsforeningen For Højere Uddannelsesinstitutioner under HK/STAT DK 12 HD (organisation og offentlig forvaltning).direktør og partner i et konsulentfirma. Har arbejdet i praksis med følgende områder: Organisation, uddannelse, lederudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling og internationalt bistandsarbejde i den offentlige sektor. 13 Arbejdsområder: Uddannelsespolitik, videreuddannelse og videregående uddannelser. Folkeskolen. Nationalt kompetenceregnskab. Erhvervsakademirådet. Danmarks Evalueringsinstitut. Videncenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet 14 Spørgeskema indsat som bilag 2 8

9 I skemaet (se bilag 2) er HK erne blevet bedt om at udfylde en række stamdata, samt svare på 4 grupper af spørgsmål, der gik på uddannelse, ideer, udvikling og fremtiden. Respondenterne har ikke haft mulighed for at uddybe deres svar eller komme med yderlige bemærkninger. Vurdering af datakvalitet i spørgeskemaerne De samlede 81 svar giver en svar procent på 22,31 %, hvilket umiddelbart ikke kan vurderes at være acceptabelt, men da vi vil komme med nogle generelle betragtninger om fremtiden, tager vi alligevel hul på analysen. Hertil kommer at ældre respondenter har svaret med, at de ikke så sig selv som værende i den målgruppe, undersøgelsen omhandler. Bortfaldsanalyse i besvarelsen af spørgeskemaerne Vi har som sagt kunne konstatere et meget stort bortfald, idet 299 potentielle respondenter har undladt at bevare spørgeskemaet. Hvis vi havde haft en svarprocent på 70, ville det have været ganske retvisende, og vi kan derfor kun komme med et forsøg på at angive mulige år-sager til, at potentielle respondenter ikke har svaret. Som tidligere nævnt kan en af årsagerne være, at potentielle respondenter ikke har kunnet se sig selv i spørgeskemaet mange ældre respondenter har svaret, at de ser sig selv på pension om 10 år, og det kan være med til at tænke, at videreuddannelse ikke er af relevans for dem. En anden årsag kan være, at vor undersøgelse samtidig kom med Personalestyrelsens undersøgelse om motivation i staten, diverse medarbejdertilfredshedsundersøgelser og ikke lang tid efter HK-pulsens undersøgelse, således at respondenterne er trætte af, at skulle svare på dette og hint. En ting, der generelt kan medføre en lav svarprocent, er et dårligt spørgeskema, der ikke er udbygget nok med hertil følgende irritation for respondenten. Dette spørgeskema består af 4 blokke af 7 spørgsmål hver, som ca. ville tage 12 min. at udfylde. Der er ingen tvivl om at spørgsmålsformuleringen, kan give anledning til alvorlige målefejl, idet respondenterne kan forsøge at lægge flere fortolkninger ind i spørgsmålet, end det som var hensigten, samtidig med at respondentens baggrundsforståelse også kan spille ind. 15 En sidste mulighed kan også være, at respondenter kun har en begrænset eller ingen interesse i emnet. Men da Livslang Læring indgår i alle mulige sammenhæng og især har fokus i HK s overenskomst, burde det være relevant for alle. Det er et faktum, at mange tillidsrepræsentanter ved, at deres medlemmer og dermed kolleger, er ved at slå knuder på sig selv, over ord som udvikling og kompetenceudvikling, bl.a. fordi de mener, at der ikke sker nok, og at man ikke kan se relevansen af videreuddannelse. Vi håber med undersøgelsen at have fundet frem til nogle generelle konklusioner, som kan danne grundlag for en diskussion evt. ved de næste overenskomstforhandlinger. Vi kunne have valgt fokusgruppeinterviews i stedet for spørgeskemaer, da vi erfaringsmæssigt ved, at den direkte kontakt giver et bedre resultat. Det er vor erfaring at travle kolleger ikke har tid til at besvare spørgeskemaer. Vi er dog tilfredse med det resultat, vi har fået fra denne undersøgelse. 15 Metodologisk retorik i survey praksis, Et essay review af Henning Olsen(2001): Sprogforståelse og hukommelse i danske surveyundersøgelser, København SFI 9

10 KAPITEL 3 Bevidsthed er alfa og omega på en arbejdsplads I dette kapitel vil vi se på, hvor vigtig bevidsthedsdannelse er for hele projektet Livslang Læring. Det er for øvrigt vigtigt i alle livets forhold. Da vi (forfatterne) først fik bevidsthed på, at personer hele tiden skal vælge til og fra i alle forhold, og at disse valg indebærer fravalg af oplysning og indsigt, som er vitalt for medarbejderen, så handler meget udviklingsarbejde og daglig kommunikation om, at de relevante og for arbejdet vigtige tilvalg af information bliver foretaget. Det er også her fagforeningerne kommer ind i billedet, da deres fremtidige arbejde forhåbentlig også vil bestå af rådgivning og lære i at tage disse rigtige valg. Vi giver et bud på, hvordan organisationen gør det muligt for den enkelte medarbejder at overskue begrebet Livslang Læring og dermed kunne sætte det i relief til eget arbejdsliv. Eller sagt på en anden måde, hvordan sikrer organisationen, at den enkelte medarbejder kan se sine arbejdsopgaver som en del af de samlede aktiviteter i organisationen? Vi har erfaret, at de processer på vore arbejdspladser, der ikke fungerer, ofte handler om, at medarbejderen ikke har forstået budskabet eller processens forløb. Ofte kendes målet for organisationens handlinger slet ikke. En af barriererne i det daglige er f.eks., at det ofte synes frygteligt irriterende for en tryg medarbejder, at blive forstyrret af noget, som ofte opfattes som krav om forandring og forbedring ikke mindst fordi det kommer bag på dem. Rigtig mange medarbejdere stejler umiddelbart over en sådan henvendelse. Her kunne arbejdskulturen med held forandres til, et mere kommunikerende miljø, hvor alle kan se forandringernes nødvendighed, og at det var et kærligt ment tiltag frem for en trussel og en bebrejdelse. Disse forsikringer og informationer, skylder vi hinanden. Bevidsthed er vigtig og nødvendig på rigtig mange niveauer. Bevidstheden skal derfor eksistere hos lederen, der skal have bevidsthed på, hvad medarbejderen skal have bevidsthed på. Også selvledelse 16 kræver en kontrakt om at nå et fælles mål. MUS skulle være redskabet. Det er dog ikke vort indtryk at statens ledere er denne bevidsthed bevidst, når vi læser Ugebrevet Mandag Morgens temanummer 2003 om Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Samtidig er det et kendt fænomen, at vi ikke ved, hvad vi ikke ved. En vis sparring er nødvendig mellem leder og medarbejder og medarbejder og medarbejder. Det er ofte meget nemmere at se hos andre, hvad de kunne have brug for - også når vi taler om uddannelse. Det er altid et klart krav og behov hos en ledelse, at alle kan agere optimalt i forhold til opgaven. 3.1 Bevidsthed handler om at kommunikere, føle og tænke Bevidsthed fås ved aktivt at søge den. Det skal ligge i arbejdskulturen, at alle nødvendigvis skal deltage, for at nå det fælles mål. I dette tilfælde taler vi om Livslang Læring et område, hvor selvledelsesproblematikken gør, at den enkelte skal have bevidsthed på egne ressour-cer og kommende behov for uddannelse for at kunne opfylde den fælles kontrakt - og dertil kommer egne behov som en overbygning, et 6. trin på Maslows behovspyramide 17. Når vi får bevidsthed på bevidsthedens essentielle værdi, vil det altså være muligt aktivt at forbedre kommunikationen på stedet for dermed at sikre en fælles opfattelse af, hvordan 16 Læs en nærmere beskrivelse af selvledelse i Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark, Janne Kofod Lassen og Ulla Moth-Lund, juni Den russisk-amerikanske psykolog, Abraham Maslow, har lavet en grafisk fremstilling af de menneskelige behov i den såkaldte "maslowske behovspyramide" (se figur 3_1). Hans påstand er, at behovene må opfyldes nedefra i pyramiden. Man må altså have dækket behovet for mad, vand, varme osv., før man kan gå i gang med at dække behovet for fysisk og social sikkerhed. 10

11 man kommer den manglende bevidsthed til livs. Der er behov for et såkaldt wake-up call. Vi taler om, at folk er faldet i søvn og nu skal vækkes. Det er dog vor vurdering, at der stadig er et stykke vej, før vi får idealsituationen. Niklas Luhmann mener, at Den, der overhovedet taler eller skriver, skal gøre sig forståelig. Det er et indlysende krav ved første øjekast. For hvorfor skulle man ytre sig, hvis man ikke vil forstås? Vi ved, at selv om vi har et ærligt ønske om at blive forstået i det følgende, er der en mulighed for ikke at blive det, og derfor vil vi bevidst forsøge at gøre beskrivelserne meget forklarende. FIGUR 3_1: Viser Maslows behovspyramide med de 5 oprindelige trin. Invitation til Luhmann om deltagelse Vi vil invitere Niklas Luhmann 18 til at hjælpe os med teorien. Lad os sige det med det samme: Luhmanns teori er ret omfattende, og vi skum-mer kun fløden til dette formål. Til at begynde med vil vi skitsere nogle af hans grundbegreber for at forstå, hvilket univers vi befinder os i. Luhmann er kendt for at have helt sine egne forståelser af ellers kendte begreber. F.eks. er det hos Luhmann ikke mennesker, der kommunikerer, men kommunikationen selv der kommunikerer. I Luhmanns verden er mennesker og individer de sociale systemers omverdener og ikke en del af de sociale systemer. Luhmann s systemtænkning bruges kun i forbindelse med det faktum, at systemer kan iagttages. Realiteter er i sidste ende kun givet ved, at iagttagelser kan iagttages, ontologier (læren om det værende) er et sideprodukt af kommunikation. Luhmann mener, at systembegrebet kan anvendes på hvad som helst, som opererer med en skelnen mellem sig selv og omverdenen. I virkeligheden er det mest interessante undersøgelsespunkt, der hvor 2 systemer støder op mod hinanden, og det der sker lige i dette brændpunkt. Så vi begynder et helt andet sted nemlig ved begyndelsen for at få hele tankegangen med. Hvad er et autopoietisk system? Luhmann hævder, at bevidsthedssystemet opererer autopoietisk. Et autopoietisk system er et system, der er kendetegnet ved selvproduktion. Luhmann var bl.a. stærkt inspireret af en chilensk biolog Humberto Maturana, der i begyndelsen af 1970 erne introducerede begrebet i sit arbejde om levende systemers og nervesystemers organisering. Maturana mener, at [ ] et levende system er autonomt ved at være selvproducerende eller autopoietisk, og han definerer et autopoietisk system, som et system, der er organiseret som et netværk af processer, der producerer de elementer, som netværket består af. Disse elementer deltager gennem deres interaktion i realiseringen af det netværk af processer, som har produceret dem, samt i den kontinuerlige frembringelse og realisering af systemet som en konkret enhed i det fysiske rum. Elementerne er således ikke et resultat af et eksternt indgreb. 19 En af konklusionerne af denne opfattelse var, at autopoietiske systemer må være lukkede i forhold til deres omgivelser, og at omverdenen kun fungerer som forstyrrelse for strukturændringer, der allerede er bestemt af systemets struktur. Kun systemet afgør, hvad det anser for at være en forstyrrelse. 18 Tysk jurist, sociolog, filosof, professor i Bielefeld. ( ). 19 Sociale Systemer, Nicklas Luhmann, Hans Reitzels Forlag,

12 Luhmann tog denne teori til sig og betonede især begrebet selvreference: Autopoietiske systemer er selvreferentielt organiseret og selvreferentielle systemer opererer autopoietisk. Luhmann gør dermed selvreference til kernebegrebet i sin teori om autopoietiske, lukkede systemer. Han mener dog, at begrebet kan omfatte andre former for systemer end levende. Et system kan nemlig være autopoietisk, hvis det opererer på en helt bestemt måde, der kun gælder for lige det system. Derfor er psykiske og sociale systemer at sidestille med et autopoietisk system. Det fører os videre i vor beskrivelse af teorien om bevidsthed, for psykiske systemer (enkeltpersoner) opererer ved bevidsthedsaktiviteter som tanker, følelser, forestillinger etc., og sociale systemer (grupper af personer, organisationer) opererer ved kommunikation, og de reproducerer sig på grundlag af henholdsvis tanker og kommunikation. Da et autopoietisk system er lukket, betyder det, at alle operationer finder sted inden for systemets grænse. Der findes ingen tanker eller følelser uden for bevidstheden, og et socialt system består af et netværk af kommunikationer. Et socialt system består således ikke af f.eks mennesker eller psykiske processer, der alene udgør omverdenen for det sociale systems. De selvreferentiel-le systemer kan internt operere med differencen mellem system og omverden. I bevidsthe-dens omverden findes andre bevidstheder. Det enkelte systems egen reproduktionsproces er derfor kun anvendelig internt. Man kan altså ikke suge fra andres bevidsthed og overføre det til eget system. Selviagttagelse bliver en vigtig og nødvendig komponent i den autopoietiske reproduktion. Det er her, det bliver muligt at skelne de meningskonstituerende psykiske og sociale systemer fra andre systemer. Det bliver derfor også muligt at evaluere og lære af de processer, der foregår. Det er karakteristisk for et system, at det forsøger at forholde sig til omverdenens kompleksitet ved at reducere denne kompleksitet, ligesom det kun kan overleve ved at være selvrefererende. Det bestemmer altså sig selv gennem reference til sig selv og ikke gennem reference til ydre instanser. Personers kommunikation med omverdenen Vi forsøger herefter at overfører denne Luhmannske tankegang fra ovennævnte eksempel til de psykiske strukturer hos mennesket, for også mennesket er et system. Luhmann mener, at for alle systemer gælder det, [ ] at det må reducere kompleksiteten ved at vælge på grundlag af reference til sig selv og sine egne kriterier for, hvad der er rigtigt eller forkert, smukt eller grimt, behageligt eller ubehageligt. Hvis en medarbejder skal rådgives er det vigtigt, at det kun bliver ud fra en enkelt fælles reference. Ellers bliver det for kompliceret. Hvis jeg bliver bedt om at rådgive medarbejderen i brug af kopimaskinen, ønsker hun ikke nødvendigvis en rådgivning i, hvordan hun skal leve sit liv. Det betyder, at medarbejderen må vælge fokuspunkt, og at hun kun kan gøre dette med reference til sig selv og sine behov. Luhmanns tanker skal forstås som det faktum, at der er tale om værdier, der kun kan virkelig-gøres under hensyntagen til andre. Vi er kun en del af noget større én blandt mange [ ] og vi fungerer alle på grundlag af reference til os selv. Vi er selvreferentielle, men vi er jo også omverden for andre og dermed i stand til at iagttage andre. Vi kommunikerer med andre, og dermed bliver omverdenen også et middel en spejling som kan hjælpe med at korrigere os selv. 12

13 Selvrefererende Lukket Autopoietiske systemer 3 slags Levende system Psykisk system Socialt system F.eks. Et nervesystem selvproducerende Enkeltpersoner Definerer selv deres problemer autonomt Organiseret som et Netværk af processer Grupper af personer/ organisationer/samfund Figur 3_2: Viser et autopoietisk system. Der findes 3 slags af disse systemer, nemlig det levende system, der f.eks. kan være et nervesystem, og som er organiseret som et netværk af processer, det psyki-ske system, der hand-ler om enkeltpersoner og det sociale system, der handler om f.eks. grupper af personer, organisationer eller samfundet. Det autopoietiske system er et lukket, selvrefererende, selvproducerende autonomt system. Der findes ingen mennesker i sociale systemer. Det er det, der foregår mellem psykiske systemer, som udgør et socialt system, og det er årsagen til, at der skal være mindst to bevidsthedssystemer (psykiske systemer) impliceret, for at et socialt system opstår. Kommunikerer to psykiske systemer med hinanden, er disse to systemer omverden for det sociale system. Luhmann formulerer det i sin bog Sociale Systemer således: Sociale systemer opstår pga. den støj, som psykiske systemer frembringer ved deres forsøg på at kommunikere. Kommunikationssystemet kan ikke bestemme, hvad de deltagende bevidsthedssystemer tænker det er oven i købet sandsynligt, at de tænker på noget helt andet. Bevidsthedssystemer spiller en rolle i forhold til sociale systemer i den forstand, at de kan irritere, pirre og forstyrre kommunikationsprocesserne. 20 De tre komponenter, information, meddelelse og forståelse, er ikke operationer hos bevidsthedssystemer, men konstruktioner i sociale systemer 21. Det betyder ikke, at psykiske systemer ikke kan producere information, men denne information forbliver tanker og forestillinger i det enkelte bevidsthedssystem, og forbliver dermed bevidsthedsinterne operationer. Enhver kommunikation har et tema. Når et socialt system er organiseret autopoietisk, så betyder det, at kommunikation genererer kommunikation, hvor det ved psykiske autopoietiske systemer er bevidsthed, der genererer bevidsthed. Da et socialt system er selvreferentielt, er det et operationelt lukket system, og da det ikke i sin selvbestemmelse tillader andre procesarbejdende former, betyder det, at sociale systemer f.eks. ikke anvender bevidsthed, mener Luhmann. Det afgrænser sig fra sin omverden ved, at alle operationer er interne og henviser til hinanden. Autopoietiske syste-mer kender ikke til input eller output, da alt, hvad de har brug for til at opretholde sig selv, bliver skabt af systemet selv. Systemet er åbent i den forstand, at det optager det, som det har brug for til sin reproduktion og opretholdelse af sig selv. Det vil sige, at det betingelsesforhold, der opstår mellem system og omverden, er styret af systemet alene, da systemet bestemmer, hvad det har brug for, og omverdenen kan ikke styre denne proces. Lukketheden bliver herved ikke opfattet som en modsætning, men derimod som en forudsætning for åbenhed i et autopoietisk system. 20 Niklas Luhmann Introduktion til teorien om sociale systemer, Georg Kneer og Armin Nassehi, Hans Reitzels Forlag, Kneer & Nassehi,

14 Håndtering af koder Den mindste sociale enhed er kommunikationssystemet - Luhmann Ubevidst/bevidst Bevidsthed Den mindste sociale enhed Del af kommunikationssystemets omgivelser Hvor går det galt? Hvis budskab fravælges Kommunikationssystem Der findes kun det ene af slagsen med lige disse egenskaber Budskab modtages lagres eller fravælges Ubevidsthed eller helt væk Ubevidst/bevidst Bevidsthed Del af kommunikationssystemets omgivelser Håndtering af koder Figur 3_3: Viser det mindste sociale system, som er kommunikationssystemet og et ud-snit af omgivelser: De to personer, der til dels er psykiske systemer kommu-nikerer med hinan-den, hvorved der opstår et socialt system. De anven-der de samme ko-der, for at kommunikationsproces-sen bliver en suc-ces. Derudover tager de temaer op, som de selv kan bidrage til, og som de håber, at modta-geren også kan bidrage til. Spørgsmålet er, om de er i stand til at skelne information(noget personerne rummer og vælger om de vil videregive) fra meddelelse (processen i kommunikatio-nen i skrift, tale og kropssprog) og især om forståelse indtræffer. Kommunikationen er nemlig først realiseret, når forståelsen er opfyldt, siger Luhmann. Rent konkret kan kommunikationen kun kommunikere. Personerne, som er kommunikations-systemets omverden er systemer, der består af flere delsystemer, med følelser og evne til at tage valg. Disse valg kan være bevidste eller ubevidste. Hvis vi vender tilbage til vor problemstilling fra før, som var manglende bevidsthed, der giver støj (problemer) i arbejdsprocesser og ikke mindst i de resultater, de burde resultere i, så synes det klargjort, at der er mulighed for at betragte kommunikationssystemet og evaluere, hvor tingene går galt. Vi kan foreslå, at lederen, der kommer med et budskab, sikrer sig, at det er forstået af modtageren i den form, det er frembragt. Det samme gælder for kommunikation medarbejder og medarbejder imellem. Når medarbejderen er en del af kæden i processen, bør det ikke være muligt at fravælge vigtige byggeklodser til processens gennemførelse. Arbejdskulturen bør forbedres, da vi nu er blevet bevidste om problemet med manglende bevidsthed. 3.2 Hvorfor skal jeg på kursus? I vor egenskab af tillidsrepræsentanter hører vi ofte en kommentar som denne overskrift. Vore kolleger ikke alle men en del kan ikke se det højere formål med at udvikle sig. De ønsker at kunne få lov at sidde og lave de samme opgaver, de altid har gjort, uden at forandringens vinde blæser dem omkuld. De ser ikke sig selv som en del af en større enhed, og kan ikke altid se formålet med kurser og læringsforløb. Dette er hvad bl.a. en rundbordsdiskussion blandt TR alene på departementsniveau bekræfter. Vore HK-kolleger vil kunne se den dybere mening med diverse kurser, før de kaster sig ud i læring. Men er det så mærkeligt? Er det ikke sundt nok at stille sig kritisk- 14

15 konstruktivt overfor nye tiltag? Det afhænger jo meget af det enkelte menneske, og den udvikling den enkelte har været igennem. Men det er ikke desto mindre en af de barrierer, som både organisation og fagbevægelse skal tage højde for, før der udarbejdes lange kompetencekravsprofiler og dertil hørende kurser. Forandringens vinde vil blæse og dermed understøtte EU s krav om vækst og innovation, fremskridt og sikring af arbejdspladser. Ugebrevet Mandag Morgen, april 1995 har illustreret de væsentligste kilder til forandringspresset i nedenstående figur: Samfundsmæssigt pres Globalt pres Organisationen/ Den enkelte medarbejder Teknologisk pres Markeds- og kundepres Figur 3_4: Viser hvorfra de forskellige påvirkninger kommer, fra når vi taler om den enkelte medarbejder og organisationerne. Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen, april Det samfundsmæssige pres kommer bl.a. fra EU, regerin-gen og andre interessent-grupper, som kan have en interesse i en eventuel foran-dring af den eksisterende organisation. Det globale pres kommer fra verdens interessenter. De sidste mange år har tekniske handelshindringer og fri bevægelse på især det indre marked skabt nye konkurrenter også for den offentlige sektor. Markeds- og kundepresset kommer bl.a. til udtryk i den effektiviseringsstrategi regeringen har lagt for dagen. En strategi som ønsker dels at effektivisere det statslige område, dels at finde punkter som kan være udbudsegnede det vil sige, at udfordringsretten 22 skal bruges. Det sidste pres det teknologiske pres skyldes den teknologiske udvikling, som hele verden er en del af. Det er blevet til et krav, at man inden for alle brancher må videreuddanne sig, og ingen har lov til at blive udlært, og ikke længere udvikle sig 23. Forandringspresset har dermed sat fokus på den enkelte organisations læringsprocesser og på de kompetencer og skjulte kompetencer, der allerede findes i organisationen. Men det er ikke organisationens italesættelse af medarbejderen, vi her går i dybden med, men derimod den proces at skabe en rød tråd fra organisationens strategi til den enkelte medarbejders kompetencestrategi. Kompetencegab I stort set alle statslige organisationer findes der en strategi for organisationen. I mange findes både en strategi, en vision og et mål. I lige så mange af disse organisationer findes 22 I henhold til udbudscirkulærets 12 kan en privat uopfordret afgive et konkret tilbud på udførelse af en opgave, som udføres af en statsinstitution i eget regi. Den udfordrede institution skal herefter træffe beslutning 1 fortsat:.om, hvorvidt en udfordret opgave fortsat skal udføres i eget regi. Hvis en institution besluttet at fortsætte med at varetage opgaven i eget regi, skal denne beslutning tiltrædes af en overordnet myndighed. I cirkulærets 14 er givet en række undtagelsestilfælde for forelæggelseskravet. I disse situationer kan institutionen uden forelæggelse afvise et tilbud. Hvis den statslige institution ønsker at benytte det fremsatte tilbud, kan institutionen ikke umiddelbart indgå kontrakt med tilbudsgiver, hvis tilbuddet falder inden for EU s udbudsregler. I så fald skal der gennemføres et udbud efter reglerne i det relevante EU-direktiv. Ligger opgaven uden for EU-direktivernes gyldighedsområde kan der heller ikke helt frit indgås en kontrakt med tilbudsgiver. 23 Kompetencekraft resultater gennem mennesker, Kjeld Guldbrandsen, Børsen

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark

Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Vilkårene for Livslang Læring i Statslige Organisationer i Danmark Politiken den 7. september 2005. Mette Dreyer, Tegning Janne Kofod Lassen og Ulla Moth-Lund KAPITEL 1 1.1 Indledning og baggrund EU har

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING Tro kan flytte bjerge lyder et gammelt ordsprog med rod i det nye testamente. Det er Jesus, der siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Værdifulde seniorer. - en kvalitativ analyse af seniorers værdi for virksomhederne. Februar 2005. Erhvervsudvikling

Værdifulde seniorer. - en kvalitativ analyse af seniorers værdi for virksomhederne. Februar 2005. Erhvervsudvikling Værdifulde seniorer - en kvalitativ analyse af seniorers værdi for virksomhederne Februar 2005 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Projektrapport udarbejdet af:

Projektrapport udarbejdet af: Projektrapport udarbejdet af: Eva Nielsen Hanne Birgitte Møller Jakob Luis Edelmann Fenger Mette Henningsen Afleveret torsdag den 17. december 2009 Vejleder: Nikolaj Stegeager Censor: Kristian Langager

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Professionalisering af ledelse; effekter og spor

Professionalisering af ledelse; effekter og spor R A P P O R T 2 0 1 1 Professionalisering af ledelse; effekter og spor En undersøgelse af Ringsted kommunes lederudviklingsprojekt Udarbejdet af: Elvi Weinreich, Mette Stæhr og Peter Nygaard Mikkelsen

Læs mere

4 grundsten for innovation

4 grundsten for innovation INNOVATION 11 4 grundsten for innovation Det private erhvervsliv er bedre gearet til nytænkning og kreativitet end det offentlige. Sådan lyder en fordom, der tager sit afsæt i det faktum, at der i det

Læs mere

Videndeling i daginstitutioner

Videndeling i daginstitutioner Videndeling i daginstitutioner Afgangsprojekt videndeling refleksion kommunikation praksis fortællinger pædagogisk praksis daginstitutionskultur socialkonstruktivistisklæringsteorier hyperkompleks Pædagogisk

Læs mere

Bachelorvinkler på lærerprofessionen

Bachelorvinkler på lærerprofessionen Få hele historien VIA Didaktik VIA University College Bachelorvinkler på lærerprofessionen - et kritisk og konstruktivt bidrag til lærerstuderende og skolens professionelle Nr. 3, juni 2015 KOLOFON Udgivet

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere