Abduktiv undervisning og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abduktiv undervisning og læring"

Transkript

1 Abduktiv undervisning og læring Udarbejdet Af Martin Holmgaard Laursen Bryggervej Gedved Tlf Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Bogens Opbygning...6

2 2 Kpt. 1: Kort Indføring...8 Læringens paradoks...8 Abduktion, induktion, og deduktion...9 Den tredelte model...13 Kommentarer til den tredelte model...14 Kpt. 2: C. S. Peirces vanskelige liv...18 Kpt. 3: C. S. Peirce og pragmatismen...21 Opgør med Descartes og med Locke...22 Kpt. 4: C. S. Peirce og det abduktive begreb...26 Peirces Inquiry...27 Evnen til at komme med kvalificerede abduktioner...28 Evolutionen og instinkterne...31 Kpt. 5 C.S. Peirces tegnteori...36 Førstehed, andethed og tredjehed...38 Kpt. 6. Hvad betyder C. S. Peirces tænkning for pædagogikken?...43 Pragmatismen...43 Sansning og følelse...44 Tegnteorien...46 Kpt. 7: Det deduktive og induktive undervisningsprincip i et historisk perspektiv...50 Skildpadden og Achilleus...50 Induktiv og deduktiv undervisning...51 Kpt. 8. John Dewey og den reflektive tænkning...56 Det induktive undervisningsprincip...60 Den reflektive tænkning og Peirces inquiry forløb...63 Kpt. 9: Didaktik og de abduktive arbejdsprocesser...66 Kpt. 10 Læringsteori og det abduktive begreb...75 Kpt. 11 Er der forskellige former for abduktioner?...79 Kpt. 12: Eksempler fra skolens fag...82 Danskfaget...83 Matematik...85 Historie...87 Natur & Teknik...89 Idræt...91 Billedkunst...92 Hjemkundskab...92 Engelsk...94 Litteraturliste...96 Indledning Jeg har to hensigter med denne bog. Den første hensigt er at argumentere for, at vi skal lære at skelne mellem abduktive, induktive og deduktive processer i pædagogiske samenhænge. For det vil give os et analyseredskab der gør, at vi i højere grad kan få øje på forskellige undervisnings og arbejdsformer, og relationerne mellem dem. Da abduktionsbegrebet må siges at være et relativt nyt begreb inden for pædagogikken så fylder det forholdsvis mere end beskrivelsen af det induktive og det deduktive begreb. Den anden hensigt er at præsentere

3 3 udvalgte dele af Charles Sanders Peirces teoribygning for en bredere kreds af mennesker der arbejder med pædagogiske udfordringer. Jeg mener der ligger en betydelig pædagogisk inspiration i Peirces forfatterskab. Abduktiv undervisning og abduktive arbejdsprocesser lægger op til, at vi aktivt gør brug af hypotesedannelser og gætterier i pædagogiske sammenhænge. Dette kan gøres mere eller mindre elegant, mere eller mindre kvalificeret. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer os at vi kvalificere vore gæt. Her er der ikke noget entydigt svar. For at fremkomme med kvalificerede gæt kræves der, at man tager konteksten med i betragtningerne. Her kan man spørge sig selv hvad abduktionen skal bruges til, hvad der er dens funktion og hvilken fejlmargin man er villig til at løbe. For at nå frem til abduktive løsningsforslag er det til tider nødvendigt at fordybe sig i det felt man nu arbejder med. Der skal indhentes viden og denne viden skal vendes og drejes i forhold til den givne problemstilling. Man koncentrerer sig og anstrenger sig. Men der er også en anden form for fordybelse, end den hvor man grubler og kværner over en problemstilling. Det er den form for fordybelse der ligner en fortabelse. Til tider fortaber vi os i en given udøvelse. Vi lader os forføre af et givent emne. Vi hengiver os til noget, som vi er usikre på, hvor det fører os hen. Denne hengivelse kan opleves som en fortabelse. Vi slipper i nogle få øjeblikke dualiteten mellem os selv og det, vi hengiver os til. Der sker en selvforglemmende sammensmeltning. Denne fortabelse giver mulighed for at forstå sammenhænge ud fra nye perspektiver. Dette er mest anerkendt for de æstetiske fag eller de fag, hvor kroppen inddrages men det behøves på ingen måde være indskrænket til disse fag. Vi giver os til tider i kast med processer, som vi dybest set ikke kender forløbet af. Der kan gives adskillige forklaringer på, hvorfor vi træffer valg ud fra pludselige indskydelser. Det kan være vi følger en tidsånd, der lægger op til en særlig måde at anskue tilværelsen på. Det kan forklares som førbevidste eller ubevidste psykiske processer, der hvisker os i øret. Eller det kan ses som et resultat af en instinktiv natur der er grundlagt ved evolutionens hjælp. Endelig kan det også forstås således, at viden kan komme til os ad guddommelige veje. Peirce var tilhænger af de to sidste forklaringsrammer. Han forstod baggrunden for vore umiddelbare indskydelser som et resultat af den evolutive udvikling kombineret med Guds kærlighed. I følge Peirce kommer indskydelser ofte til os i en førsproglig form, at de undfanges eller kommer til os som en følelse eller en fornemmelse. Han mener, at de originale ideer indfanges eller kommer til os i et ikke sprogligt domæne. I bagklogskabets lys søger vi rationelt en forklaring på, hvorfor vi handlede eller tænkte på en bestemt måde, eller hvorfor vi fik en særlig idé. Men i det øjeblik, vi handlede eller fik den

4 4 pågældende idé, er det ikke sikkert, vi helt vidste, hvorfor vi handlede, som vi gjorde, eller hvorfor idéen kom til os. Peirces tanker er i høj grad er blevet forbigået i den pædagogiske diskurs i Danmark. Det kan der være flere årsager til. Peirce beskæftigede sig stort set ikke med pædagogik. Det er meget sparsomt hvad han har skrevet om undervisning og læring. 1 Han skriver i et svært tilgængeligt sprog og ytrer sig ofte i matematiske vendinger, der rask væk kaster læserne fra sig. Derudover har han formuleret så mange teorier, at man som læser helt taber pusten. Peirces tænkning kompliceres yderligere af, at han løbende reviderede sine teorier og begreber undervejs i sit forfatterskab. Peirce frembragte som antydet en mængde forskellige teorier i sin levetid. Han forsøgte gerne at skabe forklaringer på alt i sine teorier. Selv Guds kærlighed, som han kaldte agapisme, blev til en faktor i hans teorier om evolutionens lovmæssigheder. Som læser i dag vil man sandsynligvis støde på årsagsforklaringer, som man ikke er enig med Peirce i. Spørgsmålet er da, om man skal vælge Peirce som en pakke, der hænger sammen, eller om man kan tillade sig at nøjes med nogle af hans ideer? Jeg har til denne bog valgt det sidste. Det er min opfattelse, at det kun er dele af hans teoribygning, der er anvendelige og hensigtsmæssige at bruge, når vi taler om abduktiv undervisning og abduktive arbejdsformer. Jeg har bestræbt mig på at gengive Peirces tanker så loyalt som muligt i kapitlerne der omhandler hans teorier (kpt. 3, 4 og 5). Jeg har i de resterende kapitler været selektiv i brugen af Peirces begrebsapparat. Jeg kan, med rette, beskyldes for ikke at føre hele Peirces grundlag og tænkning videre, som det blev formidlet for hundrede år siden. Jeg låner abduktionsbegrebet, og breder det ud over det pædagogiske felt. Det er ikke sikkert, at Peirce ville bryde sig om det. Han skrev selv, at den som bevidst bruger et begreb eller et andet symbol på en anden måde end det, som var bestemt af begrebets oprindelige skaber, begår en skamfuld handling mod skaberen af begrebet og mod videnskaben, og det bliver andres pligt at behandle denne handling med foragt og indignation. 2 1 Derimod er nogle af hans tanker forsøgt overført til pædagogiske sammenhænge. Det ses blandt andet ved, at flere forfattere herhjemme har søgt at få knyttet abduktionsbegrebet til det pædagogiske begrebsapparat. I dansk sammenhæng er jeg stødt på begrebet herhjemme hos Larsen (1974), Winther-Jensen (1972), Kjærsgaard (2000) og Hermansen (2003). I udlandet er det især Prawat (1999) og Chiasson (2001) der har slået til lyd for begrebets forbindelse med pædagogiske udfordringer. 2 Peirce, CP

5 5 På den anden side medgiver han også, at et symbols indhold langsomt forandres, mens dets betydning uafladeligt vokser, og symbolet inkorporerer nye elementer, samtidig med at det smider gamle væk. Det vigtige er, pointerer Peirce, at beholde essensen af ethvert videnskabeligt begreb uforandret og intakt. Jeg har forsøgt at overføre nogle af Peirces pointer til den pædagogiske debat. Det gælder for hans brug af abduktionsbegrebet, for hans beskrivelse af pragmatismen og for hans tegnteori.

6 6 Bogens Opbygning Kapitel 1 er et introduktionskapitel, hvor jeg kort optegner Peirces tredeling mellem det induktive, deduktive og det abduktive og jeg ser på mulighederne for at bruge disse begreber indenfor pædagogikken. Herunder introducerer jeg den tredelte model. Kapitel 2 i denne bog er en kort genfortælling af Peirces liv. Peirces liv var på dramatisk vis præget af både storhed og forfald. Kapitlerne 3, 4, og 5 er omhandler Peirces teoribygning. Jeg har valgt at fokusere på tre aspekter. Det første er skabelsen af pragmatismen som en erkendelsesfilosofi, det næste er abduktionsbegrebet og det sidste er tegnteorien. Peirces teoribygning kan være vanskelig at forstå. Især når det drejer sig om hans tegnteori, hans beskrivelse af begreberne førstehed, andethed og tredjehed, samt hans bekrivelse af hvorfor vi som mennekser er givet en evne til at fremkomme med kvalificerede abduktioner. Kapitel 6 drejer sig om hvad vi kan brug pragmatismen og tegnteorien til i en pædagogisk sammenhæng. Kapitlerne 7 og 8 skal ses som en historisk udforskning af, hvorledes begreberne induktiv og deduktiv blev skabt og anvendt inden for pædagogikkens felt. Min pointe er, at den måde begreberne hidtil er anvendt må betegnes som værende en uhensigtsmæssig anvendelse. For det første er de blevet anvendt upræcist ud fra en erkendelsesteoretisk vinkel. For det andet er de gennem tiden blevet værdiladede. For det tredje bygger de på en fejlfortolkning af Deweys forfatterskab. For at redegøre for disse påstande har jeg beskrevet udviklingen af det induktive og det deduktive begreb i historisk regi inden for pædagogikkens felt. I kapitlerne 9 og 10 udfolder jeg abduktionsbegrebet i forhold til henholdsvis det didaktiske felt og i et læringsteoretisk felt. Den italienske forfatter Umberto Eco argumenterer for, at der findes tre forskellige former for abduktion. Dette forslag bliver beskrevet i kpt. 11, hvor jeg efterfølgende stiller spørgsmål ved, om det nu også er en god idé. Kapitel 12 giver et overskueligt billede af hvordan man deler undervisningstiltag op i induktive, deduktive og abduktive elementer. Med rette kan disse eksempler beskyldes for at

7 7 være simplificerede i forhold til undervisningens kompleksitet. Men formålet er ikke at beskrive komplekse undervisningsforløb, men at eksemplificere det induktive, deduktive og abduktive og forhold til forskellige fag i skolen.

8 8 Kpt. 1: Kort Indføring Ja, men Sokrates, hvorledes vil du da søge efter dette, som du overhovedet ikke véd, hvad er? Hvordan vil du bære dig ad med at tage noget frem til undersøgelse, som du ikke kender? Og selv om du skulle slumpe til at finde det, hvordan vil du så erkende, at det er dét, som du ikke kendte? 3 Læringens paradoks I Platons Menon ( f. Kr.) diskuterer Sokrates og Menon, om det er muligt at definere begrebet det gode. Menons indvending stikker dybere end blot en afklaring af det gode. Problemet er af filosofisk art. Hvordan kan vi undersøge det, vi endnu ikke kender til. Hvilken af de ting, som vi ikke kender til, skal vi foreslå som søgningens objekt? Selv hvis vi snubler over objektet, hvordan ville vi vide, at det var det, vi ledte efter og det, vi endnu ikke kendte? Dette paradoks er kendt som Menons paradoks. 4 Af dette paradoks springer et andet paradoks. Det er det paradoks, vi kender som læringens paradoks. Undren går på, hvordan en ny erkendelse opstår, når den er kvalitativ anderledes end den erkendelse, vi allerede besidder. Hvordan kan vi søge efter ny viden, når vi ikke ved, hvad det er vi søger efter? For enten ved vi allerede, hvad vi leder efter og i så fald er den (den nye erkendelse) ikke så ny længere, eller også ved vi ikke, hvad vi leder efter og så kan det synes omsonst at lede efter, hvad vi ikke ved. Paradokset bygger på, at vi har svært ved at gøre rede for, hvordan ny viden, der ikke umiddelbart kan udledes af den tidligere viden, opstår. 5 Der er problemer der kun lader sig løse, når de angribes på en ny måde. Vores tidligere strategier slår ikke til. Vi vender og drejer en problemstilling i hovedet. Men uden at vi komme nærmere en mulig forståelse eller løsning. Frustrerede lader vi problemet ligge. Så sker det forunderlige at der kommer et spor til os. En indskydelse dukker op. Det kan være en mulig løsning på, eller en yderligere forståelse af, problemstillingen. Muligvis kvalitativt anderledes end den måde, vi var vant til at løse problemer på. Det kan være, budet var et vildspor. Det hænder. Men det hænder også, at vi pludselig begriber problemstillingen på en 3 Platon, 1992, s Paavola, Bereiter, 1985; Fodor, Dette paradoks skal ikke forveksles med begrebet det pædagogiske paradoks. Herhjemme har Oettingen betegnet det pædagogiske paradoks som den tilsyneladende modsætning: Hvordan kan man gennem ydre indvirkning bringe et menneske til ikke at lade sig bestemme af ydre indvirkninger (Oettingen, 2001, s. 9).

9 9 ny måde. Vi ser ikke blot problemstillingen i et nyt lys, men vi får også øje på vores tidligere strategi til at forsøge at indfange den. Tilbage står spørgsmålet; hvor kom den indskydelse egentlig fra og hvorfor kom idéen først, da vi slap forsøget på at tænke os frem til en løsning? Abduktion, induktion, og deduktion Den amerikanske filosof, matematiker og logiker C. S. Peirce ( ) har forsøgt at beskrive denne proces. Peirce mener, at logikkens begreber er utilstrækkelige til at forstå kvalitative skift i vores tænkning. En viden af en kvalitativ ny karakter er ikke bare en viderebearbejdning af den viden, vi allerede har. Det nye kan ikke altid udledes af det, vi kendte i forvejen. Peirce opponerede mod, at der kun var to forskellige former for logiske argumenter induktion og deduktion. For han mente, at der mangler et tredje led. Et led som er blevet overset i opdelingen mellem induktiv og deduktiv tænkning. Det er det led der kan føre til skabelsen af nye idéer. Kreative idéer opstår hverken gennem deduktion eller induktion. De opstår gennem abduktion, siger Peirce. Peirce er utilfreds med, at videnskabelig tænkning kategoriseres som værende af enten deduktiv eller induktiv natur. Efter flere års refleksioner ender han op med at foreslå indførelsen af begrebet abduktion. En abduktion er, når man fremkommer med en midlertidig hypotese eller løsningsforslag til en given problemstilling. Abduktioner kan antage mange former. Det kan være fortolkninger, formodninger, gæt, hypoteser eller afprøvende udtryk. Peirce er især betaget af de abduktioner vi foretager os i forlængelse af vor sansning ag omgivelserne. Peirce foreslog indførelsen af det abduktive begreb som det tredje led i menneskets erkendelse, foruden den induktive og den deduktive erkendelse. Abduktion er ikke noget nyt begreb. Den græske filosof Aristoteles ( ) er den første, der menes at have beskrevet det. 6 Han benævnte det som apagogue. Apagogue betød for Aristoteles et argument, der ikke er nødvendigt, men som kan være sandsynligt eller muligt. Begrebet nødvendigt forstås således, at det kun antages midlertidigt år senere vender Peirce tilbage til dette begreb. I 1866 begynder han at overveje, om begrebet ikke skal indføres i den videnskabelige tænkning. Han mener, at vi ikke helt har forstået, hvor vigtigt begrebet er. For det forklarer hvor betydningsfuldt det er at gætte og komme med hypoteser i videnskabelige undersøgelser. Induktion er at opbygge viden gennem erfaringen. Ud fra erfaringen skabes der generaliseringer, der fører til nogle overordnede regler. Ved induktiv metode forstås at nå til 6 Aristoteles, 1949, bd. 1.

10 10 en konklusion eller en sammenfattende opfattelse gennem eksempler eller observationer. Det kunne være ved, at man observerede, at alle de solsorte, der blev iagttaget over et vist tidsum, var sorte. Dette var nu erfaringsgrundlaget. Herved kunne man forsøge at slutte, at derved måtte alle solsorte være sorte (hvilket faktisk ikke altid er tilfældet, da der eksisterer albino solsorte). Induktion er en måde at nå frem til generel viden på ved at sammenfatte observationer af enkelte hændelser eller fænomener. Deduktion er at gå den anden vej. I stedet for at begynde med erfaringen, begynder den i tænkningen. Ud fra tænkningen udledes der, hvilke iagttagelser der måtte kunne forventes i en given situation. Den forudsiger med nogen sikkerhed et resultat ved at gå fra regel til tilfælde og deraf følgende resultat. Ved deduktiv metode forstås der en tilgang, hvor der udledes konklusioner ud fra generelle love, teorier eller hypoteser. Hvis vi f.eks. siger, at alle planeter bevæger sig i ellipser, og vi derefter opdager en ny planet, så må vi formode at denne også bevæger sig i en ellipse. Peirce mente, at vi gennem induktion klassificerer viden og gennem deduktion udleder konsekvenserne af en viden vi allerede besidder. Abduktion er ifølge Peirce det tredje trin i den videnskabelige tænkning. Det er det trin, hvor man udleder en dristig hypotese, der evt. kan medvirke til at skabe en ny forståelse. Peirce indrømmede, at der også var et andet ord for abduktonsbegrebet; at gætte. Vi gætter ofte både rigtigt og forkert. Alligevel mener Peirce, at det statistisk set er påfaldende, hvor mange gange et gæt viser sig at føre os længere frem mod en mulig løsning, når vi står over for en problematisk situation. Gennem dristige hypoteser fremkommer forskere ofte med ny viden, der i sin form efterfølgende på forunderlig vis viser sig at være ganske logisk. Umiddelbart forbindes en abduktion med en mundtlig eller skriftlig hypotese, fortolkning eller gæt på en given problemstilling. Når barnet går i gang med at digte, foretager barnet hele tiden afprøvninger. Det samme kan siges, når vi fortolker en tekst på en ny måde. Holder den hypotese vi lagde frem kan teksten også forstås ud fra den nye vinkel? Barnet eksperimenterer og afprøver nogle af de forskellige indskydelser, det får undervejs. Abduktioner behøver ikke udelukkende at fremkomme på skrift eller i mundtlig form. En abduktion kan også være et produkt der skabes som et svar på en udfordring man får stillet. Det kan være, at læreren i en klasse beder eleverne om at udtrykke oplevelsen af ensomhed i billedsprog. Her vil elevernes billeder fremstå som abduktioner på lærerens udfordring. For billederne er eksperimenterende og afprøvende udtryk. Det samme gælder kropsudtryk. Nogle kropsbevægelser kan forsøge at formulere bestemte stemninger eller følelser.

11 11 Et eksempel på en deduktiv tilgang kunne være, at eleverne får forklaret, hvorfor olie flyder over vandet. Her er det muligt, at læreren ville forklare noget om stoffers massefylde. Induktion er at gå den anden vej ved at generalisere fra tilfælde til nogle overordnede regler eller strukturer. I pædagogikkens verden er induktive arbejdsprocesser kendetegnet ved, at eleven selv er aktiv i at erfare omverden og sammenfatte observationer herfra. I dette tilfælde ville et eksempel være, at eleven gør observationer af, hvilke ting der flyder oven vande. Disse observationer bliver efterfølgende skrevet ned med henblik på, om der kan udledes noget af observationerne. I skolesammenhænge bruges ofte både de induktive og deduktive undervisningsformer, hvor der veksles mellem dem. Det kunne være, at eleverne både gjorde deres egne observationer af, hvad der flyder oven vande, og hvad der synker, samtidig med at eleverne fik forklaret noget om begrebet massefylde. Det ville først være abduktivt, hvis eleverne begyndte at skabe deres egne hypoteser og teorier med hensyn til, hvorfor nogle ting flyder og andre synker. Disse hypoteser ville herefter skulle udsættes for en kritisk afprøvning. Det induktive, deduktive og abduktive anvendt i pædagogikken Jeg foreslår, at vi begynder at anvende begreberne abduktiv, induktiv og deduktiv undervisning og arbejdsformer inden for det pædagogiske sprogbrug. Begreberne skal anvendes til at benævne de forskellige arbejdsformer der arbejdes med i klasserummet. Begreberne induktiv og deduktiv er tidligere anvendt inden for pædagogikken. Men det er min opfattelse, at den måde principperne hidtil er blevet anvendt på, ikke har tilført pædagogikken afgørende nyt. Det har været en forsimplet og værdiladet anvendelse. Derfor foreslår jeg en ny model. Den nye model vedrørende den abduktive, deduktive og induktive undervisning og arbejdsformer vil jeg følgende benævne som den tredelte model. I den tredelte model opstilling har jeg kort ridset nogle stikord op for henholdvis den abduktive, deduktive og induktive undervisning og arbejdsformer. I denne opstilling kan kategorierne se ud som om de står stejlt over for hinanden. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at de ofte væver sig ind mellem hinanden og til tider overlapper hinanden. Ofte er de hinandens forudsætninger. Læring og undervisningsforløb er ofte sammensat af flere delelementer. Alligevel kan det være hensigtsmæssigt at skabe begrebsmæssige distinktioner af de forskellige komponenter. Jeg argumenterer ikke for, at de induktive, deduktive og abduktive elementer af undervisningen eller af arbejdsprocesserne skal forstås som værende isolerede fra hinanden. Men vi kan bedre begribe dem ved midlertidigt at

12 12 adskille dem fra hinanden. Dette giver os en mulighed for at se, hvilket dynamisk forhold de indbyrdes indgår i. Der er ikke vandtætte skodder mellem begreberne abduktiv, deduktiv og induktiv når det gælder videnstilegnelse. Til tider flyder de i praksis ind over i hinanden. Den samme hændelse kan somme tider både ses som en induktiv, deduktiv og abduktiv videnstilegnelse. Det afhænger af den vinkel processen bliver anskuet ud fra. Lad os se på et eksempel, der således balancerer på vippen. Hvis vi ser et meget mørkt skydække udenfor, og luften virker tung og trykkende, så har vi erfaring for, at der nok kommer en regnbyge. Hvis vi her ytrer en bemærkning om, at der kommer en regnbyge er det så en abduktion, en deduktion eller en induktiv udledning? Det kan egentligt karakteriseres som tilhørende hvert enkelt af disse kategorier. Vi har gennem erfaringen tidligere oplevet, at disse meterologiske forhold medfører regn. Derfor kunne man argumentere for, at det var en induktiv erkendelse. Der kan også argumenteres for, at gennem vores simple kendskab til meterologisk teori udleder vi, at regnen er på vej. Vi ser de mørke skyer, og kategoriserer dem til at være nimbostratus skyer. Samtidigt checker vi barometeret. Det peger på ustadigt vejr. Nu udleder vi, at regnen er på vej. Her er det en deduktion. Endelig må det medgives, at udsagnet om, at der kommer regn, faktisk er et gæt. Herved kan det også fremstå som en abduktion. Der kan fremkomme hændelser, som ikke entydigt kan placeres som værende abduktive, deduktive eller induktive. Selve hændelsen, der forsøges indplaceret i den tredelte model, skal tolkes og vurderes ud fra den kontekst og den position, man oplever den ud fra. Den tredelte model får betydning for måden, vi anskuer pædagogikken på. Den tredelte model beskriver tre forskellige måder at tilegne sig viden på. For det er muligt, at man har lært og forstået en given sammenhæng ved enten at have fået den fortalt eller tænkte sig frem til den (i så fald er det gennem en deduktiv tilgang). Det er også muligt, at man har lært ved simpelthen at erfare noget, og heraf uddraget en lære (her er det den induktive tilgang der har været på spil). Endelig er det muligt, at man er kommet på sporet af en given sammenhæng ved simpelthen at fremkomme med et gæt eller en hypotese (den abduktive læringstilgang).

13 Den tredelte model vedrørende undervisning og læring 13

14 14 Abduktiv undervisning Undervisning og arbejdsformer der bygger på det princip, at den lærende selv fremkommer med hypoteser, fortolkninger eller løsningsmodeller som mulige bud på en given problemstilling, udfordring eller undren. Induktiv undervisning Undervisning og arbejdsformer der bygger på det princip, at den lærende uddrager viden og erkendelse ud fra vedkommendes egen erfaringsdannelse. Det kan enten være gennem tidligere erfaringer eller gennem erfaringer og eksperimenter i et givent læringsmiljø. Man slutter eller generaliserer fra de specifikke erfaringer til det almene. Deduktiv undervisning Undervisning og arbejdsformer der bygger på det princip, at den lærende præsenteres for en regel, et princip eller en teori som tilstræber at give vedkommende en øget forståelse af et givent område eller felt. Man udleder det specifikke ud fra de almene regler eller principper. Kommentarer til den tredelte model Om pilene: Pilene er placeret på en sådan måde, at der kan veksles mellem undervisningsformerne. Derudover signalerer de, at alle tre læreprocesser ofte interagerer med hinanden. De er til tider hinandens forudsætninger.

15 15 Det er tilfældigt, at kategorien med abduktive undervisning står øverst i modellen. Det er ikke et tegn på et hierarkisk forhold mellem de tre kategorier. Derimod skal de fremstå som værende jævnbyrdige. Om den deduktive undervisning og arbejdsformer: Ofte tillægges der i den tidligere (den todelte model) måde at forstå det deduktive begreb på, at læreren kontrollerer indlæringseffekten. 7 Dette har dog ikke noget med deduktive undervisningsformer at gøre, men markerer i højere grad, at deduktive undervisningsformer ofte er sat i forbindelse med autoritære skolesystemer. Autoritære på den måde, at der på forhånd opstilles nogle overordnede indlæringsmål og det præciseres hvilke metoder der skal til for at opfylde disse mål. Begrebssætningen har på denne måde været vævet ind i en curriculum tænkning. 8 Om den induktive undervisning og læring: I forhold til den tidligere måde at forstå det induktive begreb har jeg udeladt hypotesedannelsen (der i virkeligheden er en abduktiv proces). De induktive læreprocesser kommer derfor til at dreje sig om koblingen mellem erfaring og læring. Det kan enten være gennem erfaringer, eleverne allerede har gjort sig, eller gennem erfaringer, elever gør sig i læringsmiljøerne. De induktive processer lægger op til, at eleverne afprøver enten deduktive udsagn eller abduktive hypoteser. Alligevel er det væsentligt at være opmærksom på, at det ikke altid er sikkert, at en induktiv tilgang sikrer en sand viden. Med andre ord; det er ikke altid, vi kan generalisere ud fra vore erfaringer. Vi støder her ind i det, der benævnes som induktionsproblemet. Selvom vi har observeret en hændelse tusind gange, behøver den næste hændelse ikke blive ligesom de forrige. Formuleret med et eksempel: Fordi alle de observerede svaner, vi har set i Danmark, er hvide, betyder det ikke, at alle svaner er hvide. Alligevel kan induktive undervisningsformer være hensigtsmæssige til at sammenkoble erfaringer til bestemte forestillinger. De indebærer ofte en erfaringsdannelse, der hjælper eleven til at forstå og overskueliggøre årsagssammenhænge. Om den abduktive undervisning og læring: Jeg har gjort beskrivelsen af de abduktive undervisningsformer så bred, at der både er plads til at rumme naturvidenskabelige hypotesedannelser, æstetiske læreprocesser, hermeneutiske processer (processer hvor fortolkninger spiller en stor rolle) samt kropslige udtryk. Abduktiv undervisning er ikke afgrænsede til nogle bestemte fag i skolen. Der er mange forskellige måder at forklare, 7 f.eks. Larsen & Olsen i Ålvik, Når man refererer til en curriculum tradition henvises der ofte til Tylers rationalisme. Tyler opererer med fire principper inden for curriculumtænkning. Disse er (Tyler, 1949): a. Hvilke pædagogiske mål skal skolen søge at nå? b. Hvilke tilegnelser skal tilvejebringes, således at målene nås? c. Hvordan kan disse tilegnelsesoplevelser organiseres effektivt? d. Hvordan kan man afgøre, om målene er nået?

16 16 hvorfor ideer til tider på uventet vis dukker op, når vi skal løse en given problemstilling. Som det vil fremgå i kapitel 3, introducerer Peirce til en fænomenologisk kategori som han benævner som førsteheden. 9 Det er Peirces måde at forklare hvorfor vore gæt til tider viser sig at være kvalificerede. Lad os se et eksempel på modellen brugt i en pædagogisk praksis: Vi forestiller os, at vi arbejder med spørgsmålet Hvad bliver der af bladene om efteråret? med en 5. klasse. Nåe eleverne præsenteres for en bestemt sammenhæng, eller en teori, er det en deduktiv arbejdsform. Det er muligt læreren holder et oplæg om hvilke dyr/organismer der er med til at nedbryde bladene. Hvis nu læreren beslutter sig for, at eleverne selv skal ud og lave undersøgelser og indsamle data, så bliver det en induktiv arbejdsform. Muligvis finder klassen ud af at lave en undersøgelse over, i hvilken slags jord der findes mange regnorme og i hvilke der findes få regnorme. Det er muligt, at hvis vi går ud og graver forskellige steder vil vi møde forskellige koncentrationer af mængden af regnorme. F.eks. er det sandsynligt, at vi ikke møder dem i særlig høj grad på intensivt drevne landbrugsmarker. Ej heller i granplantager, da jorden ikke egner sig til regnorme. Hvis vi registrerer disse fund, kan de fungere som vores erfaringsindsamling. Dette er en induktiv arbejdsform. Vi har indsamlet og registreret data. Der kommer dog et tidspunkt, hvor vi skal gætte på årsagen til forskellen i mængden af regnorme. Selvfølgelig kunne læreren bryde ind og fortælle om årsagen bag de opnåede data men det kunne også være spændende at lade eleverne eksperimentere med at gætte på årsagen. Hvordan kan det være, at der findes rigtigt mange regnorme i kompostbunken men næsten ingen regnorme i granplantagen? Det mulige gæt hvad enten det er rigtigt eller forkert er abduktionen. Det mulige gæt fungerer som en arbejdshypotese. Under den abduktive proces søger vi efter forklaringsmuligheder, under den deduktive udleder vi fra dét, vi allerede ved, og under den induktive søger vi efter informationer eller data. Det er Peirces fortjeneste, at der er blevet sat lys på, at vores erkendelse bygger på deduktive slutninger, induktive udledninger og abduktive afprøvninger. Peirce introducerer en treleddet forståelse af erkendelsen. Derfor vil jeg i de næste 4 kapitler ser nærmere på Peirces liv, og hans teorier. Det vil give en historisk ramme at forstå begrebet abduktionsbegrebet ud fra, samt give et dybere indblik i hans teoribygning. Herefter vil jeg vende tilbage pædagogikkens område og se nærmere på, hvilken betydning det får når man anskuer erkendelse ud fra en treleddet forståelse. 9 Førsteheden er den umiddelbare oplevelse eller følelse, vi kan møde i kontakten til omverdenen. Førsteheden er det der er, inden vi kobler det til noget andet. Som den rene tilstedeværelse.

17 17

18 18 Kpt. 2: C. S. Peirces vanskelige liv [I intend] to make a philosophy like that of Aristotle, that is to say, to outline a theory so comprehensive that, for a long time to come, the entire work of human reason, in philosophy of every school and kind, in mathematics, in psychology, in physical science, in history, in sociology, and in whatever other department there may be, shall appear as the filling up of its details. Charles Sanders Peirce, Charles Sanders Peirce 11 betragtes som en af de største tænkere i den amerikanske historie. Han blev født i Massachusetts, USA, i Han voksede op i en tid og i et miljø, der i høj grad var inspireret af det, der benævnes som den amerikanske transcendentalisme. Ifølge transcendentalismen er både mennesker og naturen bærere af en særlig guddommelig ånd. Denne ånd kan hverken indfanges gennem empirien eller fornuften, men kun gennem intuitionen. Gennem intuitionen har mennesket muligheden for at transcendere til en ny spirituel forståelse. Det er usikkert, hvor meget transendentalismen indvirkede i Peirces opvækst. De første mange år af sin tilværelse afskrev han transcendentalismen som værende irrationel. Det stred mod hans fornuft. Men i sine sidste år kommer han i tvivl. Han overvejede, om denne tænkning alligevel ikke har haft en finger med i spillet i hans liv. 12 Charles Sanders Peirces fader Benjamin Peirce var professor i astronomi og matematik på Harvard Universitetet. Faderen siges at være den første amerikanske matematiker af internationalt format. Faderen havde for vane at finde interessante logiske problemstillinger, som han herefter bad sønnen tænke igennem. Faderen var især opmærksom på, hvordan sønnen nåede frem til sine ræssonementer, for tankerne skulle være udledt af drengens egen fornuft. De kunne bruge nætter på at spille skak eller på a spille en særlig version af bridge, hvor to af hænderne lå på bordet. C. S. Peirce fulgte i faderens fodspor og blev tidligt interesseret i logikkens verden. Som trettenårig læste han den tyske tænker Immanuel Kants Kritik af den rene fornuft dog uden at være helt tilfreds med Kant. 13 Han besluttede som 16 årig at vie sit liv til udforskningen af logikken. Peirces sind viste sig at være lige så vanskeligt, som hans begavelse var skarp. Da han nærmede sig de tyve år, beskrev han sig selv ved følgende karakteristika: forfængelig, 10 Citat fra Brent, 1998, s Udtales som det engelske ord purse. 12 Brent, 1998, s Han fandt Kant var misledt af det, han kaldte for en barnagtig tro på logikken (Brent, 1998).

19 19 snobbet, ubesindig, doven og hidsig. Han skrev, at om bare faderen havde givet ham en lige så stor selvkontrol, som han havde skærpet hans begavelse, så var meget gået anderledes. 14 Hans skolegang var langt fra nogen succes, da han havde svært ved at tage skolen alvorligt. Flere gange blev han smidt ud. Han nægtede at anerkende nogen anden faglig autoritet end sin far. C. S. Peirce afsluttede formelt sine studier som 23 årig fra Harvard Universitetet. Han tog en universitetsgrad inden for kemi og havde store forhåbninger om efterfølgende at komme til at undervise i logik. Han lagde ud med nogle få engagementer som forelæser på forskellige universiteter. Han ønskede ikke at binde sig, da han havde besluttet sig til, at han ville have en professorstilling på Harvard. Den kom dog aldrig, da Peirce blev anset for at være et menneske, der hele tiden tiltrak problemer. Igennem en årrække var han assistent på Harvards observatorium, hvilket var det tætteste, han kom på en fast stilling på Harvard. Sidenhen blev han ansat som undervisningsassistent i matematik på John Hopkins Universitetet. Han mistede jobbet fordi han både var uhyre vanskelig at samarbejde med, og fordi han vakte skandale ved at flytte sammen med en kvinde uden at være blevet skilt fra sin første kone. Der var den dobbelthed ved Peirce, at han på den ene side var anerkendt som en af tidens skarpeste logikere og filosoffer af sine universitetskollegaer, samtidig med at det var de færreste universiteter, der ville have noget at gøre med ham, da han konstant viklede sig ind i intriger og problemer. Heldigvis skaffede faderen ham ind på det amerikanske geodætiske institut, som foretog land - og kystmålinger. Fra 1859 til 1891 var han ansat her. Han beskæftigede sig primært med målinger af tyngdekraften forskellige steder på det amerikanske kontinent. Sideløbende med denne stiling begyndte han at skrive notater og artikler omhandlende alle fagområder. Han holdt sig ikke tilbage. Hverken med hensyn til fagområder eller med hensyn til omfang. Han skrev artikler om økonomi, kemi, filosofi, psykologi, antropologi og historie. I 1891 mistede han jobbet ved det geodætiske institut, da der kom en ny ledelse på instituttet. Den nye ledelse ønskede synlige resultater og havde svært ved at gennemskue, hvad det egentlig var Peirce gik rundt og lavede. Peirce gik ikke meget op i instituttets tidsfrister og fandt sig hævet over de resultatforventninger og krav, som den nye ledelse stillede. Desuden forstod de næppe i dybden Peirces teoretiske refleksioner. Efter fyringen kom han i alvorlige økonomiske problemer, da ingen ønskede at ansætte ham. 14 Brent, 1998, s. 49 & 319. Det tyder på, at han ikke var alene om at give sig selv denne karakteristik. Ved sin død skrev Peirces nevø følgende om ham i en nekrolog :...Han elskede & hadede & skændtes med næsten alle han kom i kontakt med, hustruer, slægtninge & kollegaer....

20 20 Sammen med sin anden kone, Juliette Froissy, gik han i gang med at oprette sit eget lille kursussted, som han kaldte Arisbe. Her var det meningen, at unge mennesker om sommeren skulle komme og få undervisning i logik. Der kom meget få unge. Det løb ikke rundt, og Peirce var herefter henvist til at overleve ved at skrive anmeldelser og artikler til forskellige tidsskrifter. På et tidspunkt blev Peirce og hans kone så forarmede, at hans tidligere elev William James samlede ind til oprettelsen af et mindre årligt legat, så Peirce og hans kone kunne overleve. Til gengæld skulle Peirce holde et par gæsteforelæsninger. Peirce håbede til det sidste på at kunne vende tilbage til en akademisk karriere ved universiteterne, men dørene forblev lukkede. Ved sin død i 1914 havde Peirce fået udgivet omtrent sider og havde ikke offentliggjorte sider derhjemme. De ikke udgivne sider blev af hans enke solgt til Harvard Universitetet for den nette sum af 500 dollars. Disse manuskripter blev opmagasinerede forskellige steder, og adskillige af dem gik med tiden tabt. Siden hen har man forsøgt at samle hans værker, og de væsentligste artikler er blevet katalogiseret tematisk i 8- binds værket Collected Papers. 15 Den enorme ærefrygt, der i dag er omkring hans forfatterskab i USA, kom snigende op gennem det tyvende århundrede. Han opnåede langsomt kultstatus i det amerikanske universitetsmiljø. Der kom et mystisk skær over hans forfatterskab. Det var der flere grunde til. Harvard Universitetet var for det første meget tilbageholdende med at give interesserede forskere adgang til Peirces notater og breve. De havde selv ligget i strid med Peirce, mens han var ansat der, og holdt lav profil vedrørende denne tid. Derudover har Peirces forfatterskab et elitært skær idet hans artikler ofte inddrager matematiske formler og anvender logiske udredninger, der stiller skarpe krav til læserne. Jo mere man læser af ham, des mere forunderlige bliver hans tanker. Gennem matematikken og logikken argumenterer han for, at vi henter en del af vores viden ved simpelthen at gætte. Men dette gætteri bygger ikke på tilfældige gæt. Det er ofte kvalificerede gæt. For Peirce mener, at mennesket har en særlig tilgang til viden, der ofte giver os en fornemmelse for, på hvilken måde og i hvilken retning vi skal gætte. At fremkomme med et gæt benævnte han som dét, at komme med en abduktion. 15 Når der henvises til Peirce sker det enten ved at henvise til Essential Papers eller ved at henvise til Collected Papers. Essential Papers er to bind der præsenterer nogle af de mest betydningsfulde tekster Peirce har skrevet i en kronologisk orden. Collected Papers er derimod et fyldigere værk der har samlet Peirce forfatterskab i forskellige temaer uanset kronologi. Når jeg følgende henviser til enten Essential Papers (EP) eller Collected Papers (CP) foregår det således, at jeg først nævner hvilket bind det er og dernæst hvilken side der henvises til.

21 21 Kpt. 3: C. S. Peirce og pragmatismen I midten af 1900 tallet begyndte det at gå op for det amerikanske universitetsmiljø, at det var Peirce, der var ophavsmand til den filosofiske tænkning, vi benævner som pragmatismen. Pragma er græsk og betyder handling eller gerning. Ifølge Peirces oprindelige pragmatisme er en ide pragmatisk, hvis den er i overensstemmelse med det, vi observerer i virkeligheden. Peirce skrev: Jeg ønsker kun at påpege, hvor umuligt det er, at vi skulle kunne have en idé I vores tanker, som angår noget andet end tingenes sansbare virkninger. Vores idé om noget er vores idé om dets sansbare virkning; og hvis vi bilder os ind, at vi har nogen anden idé, bedrager vi os selv Peirce kæder ideer sammen med deres mulige effekt. En ide står ikke alene uden at det også implicerer, at der kan medtænkes en konsekvens eller en effekt af ideen. Der kan sidenhen vise sig at være overensstemmelse mellem den effekt, man havde forudsagt, og den effekt der så viser sig i virkeligheden. Er der overensstemmelse, så siger Peirce, at idéen er pragmatisk begrundet. Er der derimod ikke overensstemmelse, så betyder det ikke, at ideen nødvendigvis er falsk. Det kan være ideen en gang ud i fremtiden viser sig at være i overensstemmelse med den fysiske virkelighed. Peirce holdt selv af at beskrive sit standpunkt som værende kritisk sund fornuft. Det blev William James ( ) der i starten af 1900 tallet løb med æren for at have formuleret pragmatisme som en erkendelsesteori. James havde været elev hos Peirce og var dybt inspireret af hans tænkning. Overfor den amerikanske samtid formulerede William James, at et begreb er identisk med de praktiske konsekvenser, der følger af dette begreb. Dette var nu noget lidt andet, end hvad Peirce havde formuleret. Peirce havde sagt, at et begrebs betydning var lig med forestillingen om de mulige praktiske konsekvenser. Forskellen er væsentlig. For med James definition er det kun den tænkning, der er identisk med de praktiske konsekvenser, der bliver betegnet som værende sand. Der skal ifølge James være korrespondance mellem tanke og konsekvens, for at en forestilling er sand. Der levnes her ikke rum til at anerkende tænkningen, der reflekterer over forskellige mulige praktiske konsekvenser. Forskellen mellem at være pragmatisk begrundet og at være sand ligger i, at det er muligt, at det først kan afgøres mange år efter at en ide dukker op, om den kan 16 CP,

22 22 verificeres. I mellemtiden ville Peirce ikke mene, at idéen eller begrebet nødvendigvis var falsk, men at det endnu ikke var pragmatisk begrundet. Yderligere er der den forskel deres forståelse af pragmatismen, at James bredte begrebet ud således at det dækkede de fleste videnskabsgrene. Den kunne ifølge James anvendes i sociologien, psykologien og endda i religionsvidenskaben. En religion kunne således siges at være sand så længe den havde en praktisk betydning og virkning på dens udøvere. Dette mente Peirce var at føre det alt for vidt. For han anså pragmatismen for at være en metode, hvori den enkelte forsker eller ligesindede kunne afprøve forskellige videnskabelige hypoteser. Disse hypoteser skulle forskere efterhånden kunne blive enige om. Det var ikke meningen, det skulle anvendes så bredt, som James lagde op til. Det blev William James definition, der løb af med sejren. Pragmatismen blev Amerikas egen selvskabte filosofi. I resignation besluttede Peirce sig for, at hans pragmatisme tænkning måtte have et nyt navn. Han kaldte den derefter for pragmaticisme. Det var hans overbevisning, at det navn var så utiltalende, at der ingen risiko var for, at nogen skulle tage det fra ham. Alligevel forblev de to venner livet igennem. Peirce ændrede i sine sidste år navn til Charles Sanders Santiago Peirce. Santiago er det spanske udtryk for James. Det gjorde Peirce ud fra en stor taknemmelighed over, at James havde støttet ham med en mindre legat da det så sortest ud. I et privat brev til James skrev Peirce i 1904: Dit sind og mit sind er så lidt tilpasset til at forstå hinanden, som to sind kan være, og derfor føler jeg at jeg har mere at lære fra dig end fra nogen anden. 17 Opgør med Descartes og med Locke Peirces pragmaticisme bygger på, at vi erkender, at vores viden og tænkning er fejlbarlig. Peirce brugte begrebet fallibilisme (dét, at være fejlbarlig). Vi kan aldrig vide, om vores ideer i sidste ende er sande. Denne fejlbarlighed må vi tage på os, og vi må være villige til at lære nyt. Den gode underviser ses som en, der er villig til at lære nyt, og som derved tillige er nysgerrig med hensyn til verdens beskaffenhed. Nysgerrighed er en vigtig del af alles læring. Peirce ønsker, at den studerende og læreren skal være fælles om deres tvivl om dét, de ved om verden. 17 CP,

23 23 Denne ægte tvivlen må ikke forveksles med Descartes tvivlen. Filosoffen René Descartes ( ) tvivlede på det meste i livet. Han mente, at filosoffers udsagn ofte var modstridende og derfor kunne betvivles. Sanseindtryk kunne snyde og kunne derfor betvivles. Logikken kan kun kontrolleres med mere logik og kan derfor også betvivles. Til sidst var der ikke andet for Descartes at være sikker på, end selve tvivlen. Denne tvivlen kan jo karakteriseres som det at tænke. Derfor ytrede Descartes Cogito ergo sum (jeg tænker, altså er jeg). Peirce brød sig ikke om Descartes form for tvivl. For han mente, at hvis vi tvivler på alt, har vi ikke noget udgangspunkt for at undersøge denne verden. Man kunne foranledes til at tro, at Peirce herved nærmede sig empirismen. Empirismen bygger på, at vi får viden gennem vore direkte erfaringer eller observationer af verdenen. Englænderen John Locke ( ) står som en af empirismens første repræsentanter. Han fremførte, at der intet er i forstanden, som ikke først har været i sanserne. 18 Han gør sig til talsmand for, at den menneskelige ånd er en tabula rasa. Det vil sige, at det er en tom tavle, som påtegnes af vore erfaringer. Erfaringen bliver det egentlige grundlag for vor viden, og mennesket ses som et produkt af de erfaringer, det gør. Locke skriver: Lad os forestille os bevidstheden...er som et stykke ubeskrevet papir, uden nogen ideer. Hvordan bliver den så fyldt?...hvorfra har vi fået al den fornuftens og erkendelses materiale? Herpå svarer jeg med ét ord: fra ERFARINGEN. 19 Men Peirce tog også afstand fra empirismen. For vi kan ikke observere den allerførste erfaring uden allerede at besidde en vis form for viden og tænkning. Erfaringen fremtræder ikke som ren erfaring, men gennem de kategorier og begreber vi allerede besidder. Her byggede Peirce delvis på Immanuel Kant ( ). Kant indførte begrebet transcendental idealisme. Kant opponererede mod forestillingen om, at der ikke er noget i menneskets forstand, der ikke har været gennem sansningen. For hvad ligger der i forstanden forud for sansningen eller erfaringen? Det er ikke erkendelsens indhold Kant rettede opmærksomheden mod, men dens form. Billedligt talt kan man sige, at det ikke er strikketøjet, men selve strikningen der er i fokus. Kant udledte herfra forskellige forstandsformer og kategorier, som han opdelte alt efter om de kommer inden eller efter erfaringen (a priori eller a posteriori). A priori betyder her dét, som kommer før erfaringen/sansningen og a posteriori det som kommer efter 18 Grue-Sørensen, 1976, bd. 2, s Locke, 1965, kpt. 2, 2

24 24 erfaringen/sansningen. Ifølge Kant var logikken, matematikken og geometrien a priori, hvorimod store dele af naturvidenskaben kategoriseres som a posteriori (der hvor man skal udlede viden fra sansningen og erfaringen). Ifølge Kant var det væsentligt, at vi skelnede mellem erkendelse, der er a priori og a posteriori. For vi kan ikke være sikker på den viden, der først har været genem vore sanser (a posteriori). Vi er fanget i et begrebsfængsel. Det betyder, at vi ikke nødvendigvis sanser verden som den er, men kun gennem de former og muligheder som vores forstand tillader. Former som rum og tid hører med til vores erkendelses natur, de er med til at strukturere vores erkendelse. De fungerer som en slags mentalt værktøj, når vi bearbejder de påvirkninger, vi sanser. Spørgsmålet bliver da, hvorledes subjekt og objekt forholder sig til hinanden. Eller med andre ord: Sanser vi verden, som den i virkeligheden er? Kant mente ikke, at vi kan gå fra objektet til subjektet, for sansningen vil aldrig være ren sansning. Vi vil altid sanse gennem vores erkendelsesformer. Den ydre sanselige verden kan derfor ikke i sig selv udgøre et kriterium for erkendelsens gyldighed. Peirce var inspireret af Kants tænkning. Vi kan ikke tolke verden uden at beskæftige os med dens tegn. Vi har ikke direkte adgang til at se og forstå verden, som den er, men må tage den omvej at fortolke og tyde det, vi observerer, iagttager og sanser. Men der er noget, der må komme før tegnene, og det er det menneskelige potentiale for at kunne tolke tegn. Tegnbegrebet hos Peirce er komplekst og uddybbes senere i dette kapitel. Peirces pragmaticisme anerkender implicit, at vi her er havnet i lidt af et paradoks. Det første umulige startsted inden for erkendelsen er at tvivle på alt (Descartes). Det næste umulige startsted er at bygge på den rene erfaring (Locke). Men i stedet for at vælge Lockes erfaringsgrundlag eller Descartes tvivl, vælger Peirce at sige, at vi må tage udgangspunkt lige der hvor vi står i dag. Den viden, erfaring og tænkning, vi har i dag er vores udgangspunkt, når vi påbegynder vor færd mod den nye erkendelse. Peirce skriver: Men i sandhed er der kun en erkendelsestilstand, hvorfra du kan lægge ud, og det er den præcis samme erkendelsestilstand som du på daværende tidspunkt befandt dig i, da du lagde ud, en tilstand i hvilken du er opfyldt af en betydelig mængde af erkendelse der allerede er formet, fra hvilken du ikke kan løsrive dig fra hvis du ville; og hvem ved, hvis du kunne, om du ikke derved havde gjort al erkendelse umulig for dig selv? 20 Rent filosofisk kan det indvendes, at heller ikke Peirces tilgang er skudsikker. For vi har ikke et sikkert udgangspunkt. Det er netop grunden til, at Peirce betoner erkendelsens fejlbarlighed 20 CP, 5.278

25 25 (fallibilismen). Vi kan aldrig være helt sikre på den sande erkendelse. Den gode undersøger bør derfor være opmærksom og åben over for at stille spørgsmål ved de sandheder, vi umiddelbart tager for givet. Peirce blev på et tidspunkt kritiseret af en af sine kollegaer for, at han ikke lod til at være helt sikker på sine konklusioner. Peirce anså denne kritik som den største ros, han nogensinde havde fået. 21 For det var netop det, hans fallibilisme gik ud fra. Selvom vi således principielt må være åbne overfor tvivl, så mente Peirce godt, at vi kunne tale om en fremadskridende videnskab. Vi kommer langsomt nærmere og nærmere en videnskabelig sandhed, for den videnskabelige metode er med tiden selvkorrigerende. Dette kan illustreres ved hjælp af det billede som den østrigske filosof Otto Neurath ( ) kom med i Neurath sammenligner dét at opnå erkendelse med at være søfarere, der må ombygge deres skib i rum sø. Vi kan ikke opføre skibet fra grunden af med de bedste materialer men må i stedet arbejde i rum sø med de forhånden værende materialer. Vi forsøger at udbedre skibets skrøbelige dele for kontinuerligt at opdage, at dét vi stod og reparerede, faktisk ikke var så solidt endda. Dette er et billede på, at vores erkendelse fremstår som ufuldstændig og af en midlertidig natur. 22 Peirce beskrev selv sin position som at gå i et fugtigt eller sumpet område uden at have et klippefast grundlag. 23 Med det usikre udgangspunkt skal vi undersøge den fejlbarlige viden. Derudover skal vi undersøge det, vi ikke kender. Endelig skal vi også søge mod det, som vi endnu ikke ved, at vi ikke ved. Her viser læringens paradoks sig. For hvordan søger vi mod dét, vi ikke ved, at vi ikke ved? Ifølge Peirce kan vi gøre det ved at være opmærksomme på anomalier i vores hverdag. Anomalier skal forstås som overraskende iagttagelser og observationer. Vi gør til tider overraskende iagttagelser, der ikke passer med den måde, vi hidtil har forstået verden. Når disse iagttagelser eller anomalier opstår, så forsøger vi enten at presse iagttagelserne ned over den forforståelse, vi hidtil har haft, eller vi forsøger at konstruere nye hypoteser vedrørende de overraskende iagttagelser. Disse hypoteser benævner Peirce som abduktioner. Abduktionerne bliver her vejen frem hen i mod det, vi ved, vi ikke ved. Men også mod det vi endnu ikke ved, at vi ikke ved. 21 CP, 1. xi 22 Neurath, 1932, s CP,

Savner mig (Titel på billede)

Savner mig (Titel på billede) 1 Savner mig (Titel på billede) Billedet er venligst reproduceret med tilladelse fra kunstneren Elsebeth Sommer 2...abduktion er det at se efter et mønster i et givet fænomen og forslå en hypotese herudfra

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Om mennesket 1. udgave, 1. oplag Copyright ved Ole Andersen Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Yderligere materiale vedrørende bogen findes på http://www.oafi.dk Århus 1999 93 typisk bølgefænomen,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Netbaserede Læremidler

Netbaserede Læremidler Netbaserede Læremidler Opgave til modulet IT og Læring På diplomuddannelsen IT, Medier og Kommunikation Pædagogisk Diplomuddannelse Jysk Center for Videregående Uddannelse januar 2007 Børge Kirkegaard

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik Indledning Det er opgaven i faghæftet at beskrive, hvad der er målet med undervisningen i matematik, hvad den bør omfatte, og hvad eleverne skal lære. Og

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING Tro kan flytte bjerge lyder et gammelt ordsprog med rod i det nye testamente. Det er Jesus, der siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi Modul 4: Masterprojekt v/vejleder: Anne Line Dalsgård Fri, individuel, skriftlig

Læs mere

VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse

VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse Eksaminander: Anja Fiona Nielsen(121615) Maiken Ravn Hansen (121623)

Læs mere

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen

5/25/2011 TIDLIGT OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS SKRIFTSPROG. Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen 5/25/2011 TIDLIGT SKRIFTSPROG OG FORANDRING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS Afgangsprojekt Linea Bjerrum Nielsen Indholdsfortegnelse: Indledning:... 1 Problemformulering:... 2 Metode:... 2 Definition af begrebet

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere