Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -"

Transkript

1 Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 -

2 Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord ikke giver anledning til forurening af omgivelserne. Under hensyntagen til ovenstående, ønskes genanvendelsen af jord fremmet, således at forbruget af de primære råstoffer begrænses mest muligt. 2. Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til: 50 i Jordforureningsloven. Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. 15 i Jordflytningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 45, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 19, stk. 2 i Affaldsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om affald. Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord. Restproduktbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. Regulativet administreres efter den til enhver tid gældende lovgivning. 3. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde Regulativet omfatter flytning af jord fra ejendomme/modtageanlæg i Esbjerg Kommune, når jordflytningen er omfattet af krav om anmeldelse og dokumentation, jf. 2 i jordflytningsbekendtgørelsen. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for borgere, virksomheder, bygherrer, transportører og modtagere af overskudsjord. Alle, der flytter overskudsjord i Esbjerg Kommune, har pligt til at følge regulativets bestemmelser

3 I Esbjerg Kommune skal der ske anmeldelse ved flytning af jord, der opgraves på: Kortlagte ejendomme eller kortlagte dele af ejendomme Ejendomme som er uafklarede i forhold til kortlægningen Områdeklassificerede ejendomme Lettere forurenede ejendomme uden for de områdeklassificerede områder. Arealer udlagt til erhverv Offentlig vej Godkendte modtageanlæg Derudover skal flytning af forurenet jord altid anmeldes. Den geografiske udbredelse af de områdeklassificerede områder i Esbjerg Kommune fremgår af det til enhver tid gældende Regulativ for klassificering af jordområder i Esbjerg og Fanø Kommune. Se

4 4. Definitioner Affald: Akut jordflytning: Anmeldelse: Anmelder: Anmeldeskema: Anvisning: Anvisningsordning: Bortskaffelse: Bygherre: Ejendom: Forurenet jord Genanvendelse: Godkendt modtageanlæg for jord: Håndtering: Jordflytning: Jord er affald, når indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med jorden. I tvivlstilfælde afgør Esbjerg Kommune, om jord, der flyttes, skal betragtes som affald. Flytning af jord i forbindelse med rørbrud eller forureningsuheld. Fyldestgørende udfyldt anmeldeskema, som er modtaget af Esbjerg Kommune. Skemaet skal være vedlagt nødvendig dokumentation, f.eks. analyseresultater. En anmeldelse gælder som hovedregel for flytning af ét jordparti. Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. Skema til brug ved anmeldelse af jordflytning. Esbjerg Kommunes bestemmelse af, til hvilke modtageanlæg overskudsjorden kan afleveres. En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. Bortskaffelse af jord er, når overskudsjord bliver fjernet fra en ejendom for at blive deponeret og/eller behandlet. Den person der foranlediger og bekoster samt er juridisk ansvarlig for et bygge- og anlægsarbejde. I overensstemmelse med udstykningslovens 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Jord, som har et indhold af miljøfremmede stoffer, der ligger over Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Nyttiggørelse af overskudsjord i projekter som erstatning for primære råstoffer. Hvis der er tale om forurenet jord, kræver genanvendelsen en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Et anlæg eller sted, der i medfør af lov om miljøbeskyttelse, kapitel 5, har tilladelse til at genanvende, deponere og/eller behandle overskudsjord. Opgravning, indsamling og transport samt bortskaffelse, nyttiggørelse, behandling og deponering af jord, som er affald (overskudsjord). Ved én jordflytning forstås flytning af ét jordparti fra én lokalitet til en anden lokalitet. En jordflytning kan ske over tid og bestå af - 4 -

5 flere jordtransporter. En anmeldelse gælder for én jordflytning. Hvis jord fra én lokalitet transporteres til flere forskellige lokaliteter, er der tale om flere jordflytninger, som skal anmeldes hver for sig. Det samme er tilfældet, hvis jord fra forskellige lokaliteter transporteres til en fælles lokalitet. Jordhåndteringsplan: En plan for prøvetagning, analyse, opgravning, sortering og videredisponering af jord fra en ejendom. Jordparti: En mængde jord af samme type (fyld, muld eller intaktjord), som stammer fra et afgrænset areal, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme forureningskategori. Kortlagt areal: Et areal, der er kortlagt i medfør af lov om forurenet jord, 4 eller 5. Region Syddanmark er kortlægningsmyndighed. Arealet er kortlagt på V1 (vidensniveau 1), hvis der er en viden om aktiviteter, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Et areal er kortlagt på V2 (vidensniveau 2), hvis der på arealet er konstateret en jordforurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Lettere forurenet jord (kategori 2 jord): Modtager: Offentlig vej: Jord, som overholder grænseværdierne for lettere forurenet jord i bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord, dvs. jorden har et indhold af miljøfremmede stoffer, der ligger i intervallet mellem jordkvalitetskriterierne og afskæringskriterierne fra Miljøstyrelsen. Ejer af eller driftsherre på den ejendom, det vejareal eller det anlæg, hvortil jorden flyttes. Ved et areal, som anvendes til offentlig vej, forstås det areal, som er omfattet af lov om offentlige veje 1, og som den enkelte vejbestyrelse administrerer, jf. lov om offentlige veje 2, stk. 6, jf. stk. 4 og 5. Områdeklassificering: Et område er omfattet af områdeklassificeringen, hvis det formodes at være lettere forurenet, jf. lov om forurenet jord, 50a. Overskudsjord: Ren jord (kategori 1 jord): Råstofgrav: Straks-flytning: Transportør: Jord, der ønskes bortskaffet i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Jord, som overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Jorden kan dog ikke anses som uforurenet i alle sammenhænge. F.eks. ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord kan der være skærpede krav. En råstofgrav som har dispensation til at modtage ren jord. En råstofgrav er ikke et godkendt modtageanlæg. Flytning af jord til godkendt modtageanlæg umiddelbart efter anmeldelsen. En transportør er en virksomhed, der transporterer egen eller andres overskudsjord med køretøj til et modtageanlæg

6 5. Skema til brug ved anmeldelse af flytning af jord Ved anmeldelse af jordflytning i Esbjerg Kommune skal anmeldelse ske ved brug af Esbjerg Kommunes anmeldeskema, jf. 4 og 9 i jordflytningsbekendtgørelsen. Jordflytningen betragtes som anmeldt, når Esbjerg Kommune har modtaget et anmeldeskema, der er fyldestgørende udfyldt, jf. jordflytningsbekendtgørelsens 9 og vedlagt den nødvendige dokumentation, jf. jordflytningsbekendtgørelsens 10. For alle anmeldelser af jordflytninger gælder, medmindre der er tale om straks-flytninger, at der er en lovbestemt sagsbehandlingstid på højst 4 uger. Flytning af jordpartier på under 1 m 3 skal dog ikke anmeldes, jf. jordflytningsbekendtgørelsens 6, stk. 2, medmindre der er tale om jord fra kortlagte arealer jf. jordflytningsbekendtgørelsens 6, stk. 3. Anmeldeskemaet til brug ved anmeldelse af jordflytning kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside 6. Kildesortering og kategorisering 6.1 Jord skal ved opgravning adskilles i muldjord, fyldjord og intaktjord. 6.2 I forbindelse med opgravning af overskudsjord må der ikke ske en sammenblanding af forurenet og uforurenet jord. 6.3 I forbindelse med opgravning af overskudsjord må der ikke ske en sammenblanding af jordpartier tilhørende forskellige forureningsklasser. 6.4 Når overskudsjorden bliver håndteret, må den ikke give anledning til forurening af omgivelserne. 6.5 Overskudsjorden skal kategoriseres i overensstemmelse med reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. 6.6 Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til Esbjerg Kommune med henblik på anden kategorisering. 6.7 Overskudjord, der bortskaffes til jordmodtageanlæg eller råstofgrav, må ikke indeholde affald som f.eks. rørstumper, slagge, asfaltrester eller byggeaffald, medmindre modtageren har miljøgodkendelse til at frasorte affald

7 7. Flytning af jord Flytning af anmeldepligtig jord til råstofgrav skal altid godkendes/anvises af Esbjerg Kommune. På Esbjerg Kommunes hjemmeside er der lister over godkendte modtageanlæg og råstofgrave i kommunen. 7.1 Flytning af jord fra kortlagte arealer Flytning af jord fra kortlagte arealer skal altid godkendes/anvises af Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan, må jorden dog flyttes til et godkendt modtageanlæg umiddelbart efter at anmeldelse er modtaget af Esbjerg Kommune. Dette gælder under forudsætning af, at modtageanlægget ikke stiller krav om anvisning fra kommunen. 7.2 Flytning af jord fra arealer udlagt til erhverv Flytning af jord fra arealer udlagt til erhverv, herunder jernbanestrækninger, skal altid godkendes/anvises af Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan, må jorden dog flyttes til et godkendt modtageanlæg umiddelbart efter at anmeldelse er modtaget af Esbjerg Kommune. Dette gælder under forudsætning af, at modtageanlægget ikke stiller krav om anvisning fra kommunen. 7.3 Flytning af jord fra områdeklassificerede områder Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der har miljøgodkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen, og anmelder på forhånd har sikret sig, at modtageanlægget kan modtage jorden og vil overtage analyseforpligtelsen, må jorden flyttes umiddelbart efter at fyldestgørende udfyldt anmeldeskema er modtaget af Esbjerg Kommune. Hvis den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m 3, kan jorden afleveres uden anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg, f.eks. de kommunale genbrugspladser. Der er ikke analysepligt for jordpartier på under 1 m Flytning af jord fra offentlige veje Der skal indsendes fyldestgørende udfyldt anmeldeskema vedlagt den nødvendige dokumentation til Esbjerg Kommune, som skal godkende/anvise jordens placering. Hvis jorden genanvendes i andre vejprojekter inden for samme vejområde i Esbjerg Kommune, skal der ikke ske anmeldelse. Se for opdeling af vejområder. 7.5 Flytning af jord i forbindelse med akutte forureninger Jorden kan opgraves og straks flyttes til en midlertidig placering i en miljøcontainer eller tilsvarende midlertidig placering med afskærmning fra omgivelserne i den kommune, hvor jorden er opgravet, jf. jordflytningsbekendtgørelsens

8 Opgravningen, flytningen til den midlertidige placering samt den videre flytning skal anmeldes til Esbjerg Kommune senest 3 hverdage efter flytningen til den midlertidige placering. Alternativt kan jorden, efter aftale med modtageanlægget, flyttes direkte til godkendt modtageanlæg uden forudgående anvisning fra Esbjerg Kommune. 7.6 Flytning af jord fra godkendte modtageanlæg Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen, må jorden flyttes umiddelbart efter at fyldestgørende udfyldt anmeldeskema vedlagt den nødvendige dokumentation er modtaget af Esbjerg Kommune. Hvis jorden flyttes til andre lokaliteter end godkendte modtageanlæg, skal jordflytningen altid godkendes/anvises af Esbjerg Kommune. 7.7 Flere flytninger af jord fra flere lokaliteter til samme bestemmelsessted Ved jordflytning i forbindelse med f.eks. ledningsarbejder eller fra godkendte modtageanlæg, kan der anmeldes flere forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori samlet inden for en periode på højst ét år, jf. jordflytningsbekendtgørelsens Genanvendelse af jord For at begrænse brugen af primære råstoffer skal overskudsjord, i videst muligt omfang, genanvendes i andre projekter i stedet for at blive deponeret. Dette skal dog ske under overholdelse af gældende lovgivning. Jord som ikke indeholder andre forureningskomponenter end angivet i genanvendelsesbekendtgørelsens bilag 4, kan genanvendes i overensstemmelse med reglerne i genanvendelsesbekendtgørelsen. Genanvendelse af jord, der indeholder andre forureningskomponenter end angivet i genanvendelsesbekendtgørelsens bilag 4 eller overskrider grænseværdierne i dette bilag, kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. En sådan genanvendelse vil normalt ikke være mulig, hvis jorden er kraftigt forurenet og derfor skal sendes til rensning eller afleveres på specialdepot. Hvis jord ønskes genanvendt, er et afgørende kriterium for, om der er tale om genanvendelse og ikke deponering, at der er defineret et formål for anvendelsen af jorden. Dette betyder, at der skal foreligge et konkret projekt, hvor der er behov for de jordmængder, der ønskes genanvendt. Ved fremtidige anlægsprojekter anbefales det, at der indgås en skriftlig kontrakt med jordmodtager om afsætning af overskudsjorden, før anlægsarbejdet iværksættes. Dette dokument skal fungere som dokumentation for, at der er tale om genanvendelse og ikke deponering. Anbefalingen gælder også ren overskudsjord, uanset om jordflytningen er anmeldepligtig eller ej

9 9. Anmelderens, transportørens og modtagerens pligter 9.1 Anmelderens, transportørens samt modtagerens pligter i forhold til dokumentation før, under og efter jordtransporten fremgår af jordflytningsbekendtgørelsens 11, 12 og Anmelderen skal give alle oplysninger om overskudsjorden til Esbjerg Kommune, der sikrer en miljømæssig forsvarlig anvisning, herunder at få udtaget og analyseret prøver af jorden. Anmelderen skal selv afholde omkostningerne hertil. 9.3 Transportøren skal kontrollere overskudsjorden visuelt, når den bliver afhentet ligesom modtageren skal kontrollere overskudsjorden visuelt, når den bliver modtaget. 9.4 Transportøren skal under hver transport medbringe et eksemplar af anmeldeskemaet som dokumentation for jordens oprindelse. 9.5 Hvis der under gravearbejdet bliver konstateret en jordforurening, skal det anmeldes til Esbjerg Kommune. 10. Bestemmelser for anvisningsordninger 10.1 Esbjerg Kommune anviser en mulighed for bortskaffelse af forurenet overskudsjord Bygherren/anmelderen vil efter anmeldelsen få anvist et modtageanlæg for overskudsjorden Esbjerg Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvilket modtageanlæg, der må benyttes Det er bygherrens/anmelders ansvar, at forurenet overskudsjord bliver bortskaffet efter Esbjerg Kommunes anvisning Når jorden bliver afleveret til det anviste modtageanlæg, skal anmeldelsesskemaet afleveres sammen med første læs jord. 11. Gebyr 11.1 Afregning for transport og aflevering af overskudsjord til modtageanlæg er et mellemværende mellem bygherre, transportør og modtageanlæg Esbjerg Kommune opkræver et gebyr til dækning af kommunens udgifter til administration, håndtering og bortskaffelse af overskudsjord. Gebyret opkræves jf. miljøbeskyttelsesloven, jordflytningsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen. 12. Tilsyn Esbjerg Kommune fører tilsyn med, at overskudsjorden håndteres i overensstemmelse med lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ

10 Konstateres forhold, som er i modstrid med dette regulativs bestemmelser, kan Esbjerg Kommune meddele påbud om, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist. 13. Klage Esbjerg Kommunes afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen. Jf. lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning der særligt gælder for offentlige myndigheder, indbringes for Statsforvaltningen Syddanmark. 14. Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen. Straffen kan, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen, stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser. Selskaber (juridiske personer) kan, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen, pålægges strafansvar efter reglerne i straffeloven. 15. Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik & Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 16. Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft 19. september Samtidig med vedtagelsen af dette regulativ ophæves følgende regulativ for Esbjerg Kommunes vedkommende: Regulativ for bortskaffelse af overskudsjord i Esbjerg Kommuner af 1. januar Regulativet er godkendt af Plan & Miljøudvalget 18. september John Snedker / Hans Kjær udvalgsformand teknisk direktør

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Kloakmester uddannelsen Del 2

Kloakmester uddannelsen Del 2 2011 Kloakmester uddannelsen Del 2 Kristian Lund Hansen Specialerapport 7. semester BK 08 05 2011 Forord Denne rapport er udarbejdet for at give brugeren et overblik over lovgivning, dimensionering samt

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere