Jordstyringsregulativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordstyringsregulativ"

Transkript

1 Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011

2 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger for håndtering af jord, som er affald. At sikre, at jord, som er affald, bortskaffes miljømæssigt forsvarligt med henblik på at forhindre og forebygge skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. At begrænse ressourceanvendelsen ved at sikre, at opgravet jord, som er affald, genanvendes i bygge- og anlægsprojekter, såfremt det miljømæssigt, teknisk og økonomisk er muligt (eventuelt efter rensning og sortering). Regler vedrørende områdeklassificering af byområder er reguleret af Silkeborg Kommunes til enhver tid gældende regulativ vedrørende områdeklassificering. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (Genanvendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (Bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. 3 Definitioner I det omfang det er relevant for opgravning, flytning og bortskaffelse af jord, som er affald, anvendes de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Specifikt i forhold til jord er definitionerne suppleret med følgende: 1) Akut opstået jordflytning: En konstateret jordforurening, hvor det er nødvendigt straks at gennemføre en afværgeforanstaltning med flytning af jord, eller et opstået ledningsbrud eller lignende, hvor overskudsjord i forbindelse med et umiddelbart nødvendigt reparationsarbejde eller lignende ikke kan oplagres midlertidigt på den ejendom, den kortlagte del af ejendommen eller på det vejareal, hvor arbejdet finder sted. 2) Flytning af jord: Opgravning og håndtering af jord. Ved en jordflytning forstås en flytning af jord fra en lokalitet til en anden lokalitet. En jordflytning kan ske over tid og bestå af flere jordtransporter. 2

3 3) Følgeseddel: Et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse af jordflytning overdraget til transportøren af jorden, når transportøren har påført sit navn og sin adresse samt CVRnummer på anmeldelsen. 4) Godkendt modtageanlæg: Et anlæg, der er godkendt i medfør af 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere bestemte typer af jord. 5) Jord: Muld, sand, grus, ler, kridt m.v., såvel intakte aflejringer som fyldjord. 6) Offentlig vej: Det areal, som er omfattet af lov om offentlige veje 1, og som den enkelte vejbestyrelse administrerer, jf. lov om offentlige veje 2, stk. 6, jf. stk. 4 og 5. 7) Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald i form af jord: Uforurenet jord, som er opgravet på en virksomhed, og som efter en kildesortering på opgravningsstedet i forskellige jordtyper kan betegnes som genanvendeligt jord (gælder ikke jord, som er omfattet af ordningen i 12). 8) Potentielt forurenet jord: Jord der som udgangspunkt forventes at være forurenet og derfor skal anmeldes i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. 4 Ordninger Kommunalbestyrelsen har etableret forskellige ordninger for affald i form af jord fra borgere, grundejere og virksomheder i kommunen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om klassificering af affald i form af jord, jf. affaldsbekendtgørelsens 4. Af regulativets særlige del fremgår de enkelte ordninger, som kommunen har etableret vedrørende jordhåndtering, jf. 12, 13 og Pligter og rettigheder 5.1 Benyttelse af ordninger Når en kommunal ordning for jord er etableret under dette regulativ, skal borgere, grundejere og virksomheder samt andre, der er involveret i en jordflytning, benytte ordningen som foreskrevet i regulativet. Såfremt en jordflytning ikke er omfattet af ordninger i nærværende regulativ ( 12, 13 og 14), kan en borger, grundejer eller virksomhed samt andre, der er involveret i en jordflytning, efter eget ønske alligevel anmelde jordflytningen og få jorden anvist. Anmeldelsen vil i så fald blive behandlet i henhold til ordningen omfattet af 13. Borgere, grundejere og virksomheder skal følge den anvisning, der gives af kommunalbestyrelsen. borgere, grundejere og virksomheder er selv ansvarlig for den efterfølgende håndtering af jorden, herunder udgifterne til håndteringen, jf. affaldsbekendtgørelsen. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning efter affaldsbekendtgørelsens 24, stk.4, er borgere, grundejere og virksomheder forpligtet til at følge anvisningen, jf. affaldsbekendtgørelsens 41, stk. 1. Hvis en virksomhed benytter muligheden for at aflevere kildesorteret genanvendeligt affald i form af jord på kommunale genbrugspladser, skal virksomheden benytte ordningen som foreskrevet i 14. Ved væsentlige ændringer i jordens mængde, sammensætning eller egenskaber skal borger, grundejer eller virksomhed straks underrette kommunalbestyrelsen herom med henblik på 3

4 kommunalbestyrelsens eventuelle fornyede klassificering eller anvisning, jf. jordflytningsbekendtgørelsens 11 og affaldsbekendtgørelsens 43. Borger, grundejer og virksomhed skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at jorden er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 41, stk. 2. Virksomheder har dog uanset, at der er etableret en kommunal ordning, ret til at eksportere sit affald i form af jord efter de gældende regler om eksport af affald. Benyttelsespligten gælder ikke i akutte sager, hvor jorden er opstået som følge af uheld og lignende, og hvor jord skal håndteres øjeblikkeligt, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom for forurenet og potentielt forurenet jord. 5.2 Sortering af jord Borgere, grundejere og virksomheder skal kildesortere den opgravede jord, således at den er uden synligt indhold af affald. Såfremt jorden flyttes til en anden matrikel med henblik på sortering af jorden, kræver det en anmeldelse i henhold til 12 eller 13, såfremt jorden er anmeldelsespligtigt jord i henhold til 12 eller 13. Såfremt sorteringen ikke foregår på anlæg, der er miljøgodkendt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, skal sorteringen anmeldes til miljømyndigheden, og i visse tilfælde skal der også ansøges om tilladelse til sorteringen hos miljømyndigheden. Frasorteret affald, f.eks. bygge- og anlægsaffald, skal bortskaffes i henhold til gældende kommunale regulativer og lovgivning for disse affaldsfraktioner. Ved opgravning og håndtering af jord, skal jorden holdes adskilt i forskellige forureningskategorier, jf. kategoriseringsskema på kommunens hjemmeside, og indenfor den enkelte forureningskategori ligeledes som udgangspunkt i forskellige jordtyper, herunder muld, ler, gytje/tørv, kridt, grus, sand m.v., såfremt mængden af de enkelte jordtyper udgør over 20 tons og andet ikke aftales med Teknik- og Miljøafdelingen. Sorteringen og opdelingen foretages med henblik på, at jorden efterfølgende kan disponeres mest hensigtsmæssigt til genanvendelse, rensning, deponering m.v. Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en jordfraktion skal sorteres eller kategoriseres/klassificeres, er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens Opbevaring af jord Borger, grundejer eller virksomhed er ansvarlig for, at deres jord ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Det er ikke tilladt at oplagre jord, som er omfattet af nærværværende regulativ, medmindre der som udgangspunkt er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens 19, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller tilladelse efter anden lovgivning, herunder f.eks. naturbeskyttelsesloven eller planloven. Der kan blive stillet krav om afdækning af forurenet jord. Oplagring af uforurenet og lettere forurenet jord i et midlertidigt mellemdepot (arbejdsdepot) i en kortere periode op til maksimalt 6 uger er dog generelt tilladt udenfor osd-områder og indvindingsoplande for boringer til alment vandforsyningsanlæg, dog gælder det, at jorden skal oplagres på samme matrikel eller indenfor offentligt vejareal, hvor jorden er opgravet. 4

5 5.4 Bortskaffelse af jord Opgravning, opbevaring og transport af jord skal ske på en miljømæssig forsvarlig måde, således at bl.a. spild og støvgener undgås. Generelt bør der allerede i forbindelse med planlægning og projektering af et bygge- og anlægsprojekt tilstræbes, at der opnås jordbalance indenfor projektet, såfremt det miljømæssigt er forsvarligt. Dermed kan miljøbelastningen fra transporten af overskudsjord reduceres. Tilsvarende kan transport- og bortskaffelsesomkostninger reduceres. Uforurenet jord Uforurenet jord (ren jord) kan anvendes på følgende måder i prioriteret rækkefølge (der kan være krav om analysedokumentation, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1) : Jorden genanvendes/genindbygges indenfor samme projekt. Jorden genanvendes i andre projekter, herunder til terrænmodellering. Jorden tilføres råstofgrave, jf. jordforureningslovens 52. Jorden tilføres genbrugspladser i kommunen (små mængder, jf ). Jorden genanvendes i områder med særlig følsom arealanvendelse i hht. jordforureningslovens 72b. I forbindelse med genanvendelse af jord skal borgere, grundejere og virksomheder være opmærksom på, at genanvendelsen kan være reguleret af anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven og planloven. Lettere forurenet jord Lettere forurenet jord kan anvendes på følgende måder i prioriteret rækkefølge : Jorden genanvendes/genindbygges indenfor samme projekt. Jorden kan genanvendes i projekter vedrørende støjvolde, vejanlæg og lignende. Jorden kan afleveres til miljøgodkendt jordkarteringsanlæg/jordhotel, hvor jorden oplagres, indtil jorden kan genanvendes. På anlægget skal der foretages nødvendige analyser og kategorisering af jorden, hvis jorden ikke i forvejen er analyseret. Genanvendelse/genindbygning af lettere forurenet jord kræver, at projektet er vurderet/godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 19 eller kapitel 5 eller genanvendelsesbekendtgørelsen. I forbindelse med genanvendelse af jord skal borgere, grundejere og virksomheder også være opmærksom på, at genanvendelsen kan være reguleret af anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven og planloven m.fl. Genanvendelse og genindbygning af lettere forurenet jord vil som udgangspunkt medføre en forureningskortlægning af de arealer, hvor den lettere forurenede jord anvendes, og det kan medføre en begrænsning i arealernes anvendelse. En eventuel forureningskortlægning foretages af kortlægningsmyndigheden Region Midtjylland. Forurenet jord Forurenet jord kan bortskaffes til : Miljøgodkendt jordbehandlingsanlæg, specialdepot, deponeringsanlæg eller anden miljøgodkendt modtager, eventuelt først til miljøgodkendt jordkarteringsanlæg/jordhotel. 5

6 5.5 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter (herunder flytter og håndterer jord), skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 5.6 Transport af jord Transport af jord i form af affald skal ske i henhold til gældende regler (lov om godskørsel m.v.), så det sikres, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt vurderet i forhold til jordens aktuelle forureningsindhold og koncentration. Spild og støvgener i forbindelse med transport af jord skal undgås. 6 Tilsyn Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at jorden håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 65, stk Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Silkeborg Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 8 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 100 og jordflytningsbekendtgørelsens 18. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 3. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens 91, stk. 1. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 9 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2 og jordflytningsbekendtgørelsens 19 stk. 1 nr

7 Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, samt jordflytningsbekendtgørelsens 19 stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 3 og jordflytningsbekendtgørelsens 19 stk Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har endvidere bemyndiget Teknik- og Miljøafdelingen til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Silkeborg Genbrug og Affald A/S til at foretage sagsbehandling, drift og opkrævning af gebyrer efter dette regulativ, dog ikke sager vedrørende indskærpelse eller påbud. 11 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1. april Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Bestemmelser vedrørende jord i Regulativ for erhvervsaffald (gældende fra 1. september 2008). Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Silkeborg Kommune den 28. marts Hanne Bæk Olsen / Borgmester Jann Hansen Ordførende direktør 7

8 II Særlig del 12. Ordning for anmeldelsespligtigt jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen 12.1 Hvad er anmeldelsespligtigt jord Anmeldelsespligtigt jord (forurenet og potentielt forurenet jord) i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen omfatter: Flytning af jord, der er forurenet jord, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord. Uforurenet jord (ren jord) fra projekter udenfor ovennævnte arealer er omfattet af ordninger for uforurenet jord, der er beskrevet i 13 og Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere, grundejere og virksomheder, der flytter jord, som kan betegnes som affald, og som er omfattet af Endvidere gælder ordningen også for andre, der er involveret i jordhåndteringen, herunder transportøren Beskrivelse af ordningen Generelt Ordningen er en anvisningsordning. Sortering af jord, opbevaring af jord og bortskaffelse af jord skal foretages i henhold til 5.2, 5.3 og Anmeldelse og dokumentation af jordflytningen Anmeldelse af jordflytninger omfattet af 12 skal ske i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Anmeldelsen skal ske skriftligt på et anmeldelsesskema, som kan rekvireres på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen. Af anmeldelsesskemaet fremgår de forskellige oplysninger, som anmelderen skal angive i anmeldelsen. Anmeldelsen dateres og underskrives af anmelderen. Elektronisk anmeldelse skal enten være forsynet med digital signatur eller anden identifikation, der efter kommunens anvisning er tilstrækkelig for modtagelse af den pågældende elektroniske anmeldelse. Frister Indenfor de frister, der er angivet i jordflytningsbekendtgørelsen, anviser Teknik- og Miljøafdelingen skriftligt jorden. Flytning af jord til anden kommune Hvis jorden ønskes flyttet til et ikke-miljøgodkendt modtageanlæg i en anden kommune, sender Teknik- og Miljøafdelingen straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til den pågældende kommunalbestyrelse. 8

9 Hvis Teknik- og Miljøafdelingen kræver yderligere oplysninger af anmelderen, skal Teknik- og Miljøafdelingen underrette eventuel anden kommunalbestyrelse herom. Ligeledes skal Teknikog Miljøafdelingen underrette den anden kommunalbestyrelse, når de krævede oplysninger foreligger Dokumentation af gennemført jordflytning Kopi af anmeldelsen bilagt vejesedler/mængdeopgørelse og kontrolsedler skal af anmelderen på forlangende fremsendes til Teknik- og Miljøafdelingen efter, at transporten af den anmeldte jord er afsluttet Dokumentation og kategorisering af jord Anmelderen af jordflytninger skal i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen sikre, at jorden er analyseret og kategoriseret i henhold til bilag 1-3 i jordflytningsbekendtgørelsen eller sikre sig, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret og kategoriseret, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen foretager de nævnte analyser og kategoriseringer, jf. dog 14 i jordflytningsbekendtgørelsen. Prøvetagningen skal følge bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1. Jorden skal analyseres for de forureningsstoffer og efter de retningslinjer, der foreskrives i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2. Jorden skal kategoriseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Teknik- og Miljøafdelingen kan ud fra en konkret vurdering af den enkelte jordflytningssag reducere prøvetagningsomfanget, såfremt historik, allerede udførte undersøgelser eller en jordhåndteringsplan berettiger det. Reduceret prøveantal kan i de enkelte sager aftales med kommunen efter en konkret vurdering af oplæg fra bygherre/anmelder. Dokumentationen kan på nærmere betingelser undlades, hvis jorden i et delområde, som er omfattet af områdeklassificering efter 50 a i lov om forurenet jord, eller som anvendes til offentlig vej, med høj grad af sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2, jf. bilag 3 i jordflytningsbekendtgørelsen. Det forudsætter dog, at kommunen har fastlagt det i kommunalt regulativ vedrørende områdeklassificering. Såfremt Teknik- og Miljøafdelingen skønner det relevant, kan Teknik- og Miljøafdelingen forlange, at der skal analyseres for andre stoffer afhængig af de forurenede aktiviteter, der potentielt kan have givet anledning til forurening af jorden Anmelderens pligter Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom Transportørens pligter Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom. Transportøren skal sikre sig, at jordflytningen er anvist af kommunen, samt at transporten foretages i overensstemmelse med Modtagerens pligter Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom. Modtageren skal sikre sig, at der er indhentet relevante tilladelser m.v. fra myndighederne til modtagelse og eventuelt anvendelse af jord. 9

10 13. Ordning for uforurenet jord, som skal anmeldes i henhold til affaldsbekendtgørelsen (over 100 tons jord) 13.1 Hvad er anmeldelsespligtigt jord i henhold til affaldsbekendtgørelsen Anmeldelsespligtigt jord i henhold til affaldsbekendtgørelsen omfatter : Uforurenet jord, som ikke skal anmeldes i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen (jf. 12 i nærværende regulativ), og hvor mængden overstiger 100 tons, og hvor jorden ikke kan betegnes som kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Det er, jf. 4, Teknik- og Miljøafdelingen, der træffer afgørelse om, hvorvidt jord kan klassificeres som kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald eller ej Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere, grundejere og virksomheder, der flytter jord, som kan betegnes som affald, og som er omfattet af Endvidere gælder ordningen også for andre, der er involveret i jordhåndteringen, herunder transportøren Beskrivelse af ordningen Generelt Ordningen er en anvisningsordning. Sortering af jord, opbevaring af jord og bortskaffelse af jord skal foretages i henhold til 5.2, 5.3 og Anmeldelse af og dokumentation af jordflytningen Generelt om anmeldelse af jord Flytning af anmeldelsespligtigt jord i henhold til affaldsbekendtgørelsen skal anmeldes til Teknik- og Miljøafdelingen senest 2 uger plus 2 dage, inden jordflytningen udføres. Anmeldelsen skal ske skriftligt på et anmeldelsesskema for uforurenet jord (ren jord), som kan rekvireres på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen. Af anmeldelsesskemaet fremgår de forskellige oplysninger, som anmelderen skal angive i anmeldelsen. Anmeldelsen dateres og underskrives af anmelderen. Elektronisk anmeldelse skal enten være forsynet med digital signatur eller anden identifikation, der efter kommunens anvisning er tilstrækkelig for modtagelse af den pågældende elektroniske anmeldelse. Frister Flytning af jord må iværksættes, når Teknik- og Miljøafdelingen skriftligt har anvist jordflytningen, eller tidligst 2 uger plus 2 dage efter anmeldelsen er sket. Flytning af jord til anden kommune Hvis jorden ønskes flyttet til et ikke-miljøgodkendt modtageanlæg i en anden kommune, sender Teknik- og Miljøafdelingen straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til den pågældende kommunalbestyrelse. Hvis Teknik- og Miljøafdelingen kræver yderligere oplysninger af anmelderen, skal Teknik- og Miljøafdelingen underrette eventuel anden kommunalbestyrelse herom. Ligeledes skal Teknikog Miljøafdelingen underrette den anden kommunalbestyrelse, når de krævede oplysninger foreligger 10

11 Dokumentation og kategorisering af jord Jorden forudsættes at være uforurenet. Derfor skal jorden ikke analyseres nærmere. Såfremt der opstår tvivl om jordens renhed, skal jordflytningen, herunder dokumentation, behandles i henhold til bestemmelserne i 12. Dokumentation af gennemført jordflytning Kopi af anmeldelsen bilagt vejesedler/mængdeopgørelse og kontrolsedler skal af anmelderen på forlangende fremsendes til Teknik- og Miljøafdelingen efter, at transporten af den anmeldte jord er afsluttet Anmelderens pligter Borgeren, grundejeren eller virksomheden er ansvarlig for, at anmeldelsen foretages korrekt Transportørens pligter Transportøren skal sikre sig, at jordflytningen er anvist af kommunen, samt at transporten foretages i overensstemmelse med Modtagerens pligter Modtageren skal sikre sig, at der er indhentet relevante tilladelser m.v. fra myndighederne til modtagelse og eventuelt anvendelse af jord. 11

12 14 Ordning for øvrig uforurenet jord (under 100 tons jord), der ikke skal anmeldes 14.1 Hvad er ikke-anmeldelsespligtigt jord Ikke-anmeldelsespligtigt jord i henhold til affaldsbekendtgørelsen omfatter: Uforurenet jord, som ikke skal anmeldes i henhold jordflytningsbekendtgørelsen (jf. 12) eller affaldsbekendtgørelsen (jf. 13) i nærværende regulativ, og hvor mængden ikke overstiger 100 tons Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere, grundejere og virksomheder, der flytter jord, som kan betegnes som affald, og som er omfattet af Endvidere gælder ordningen også for andre, der er involveret i jordhåndteringen, herunder transportøren Beskrivelse af ordningen Generelt Ordningen er en anvisningsordning og indsamlingsordning (jf vedrørende genbrugspladser). Sortering af jord, opbevaring af jord og bortskaffelse af jord skal foretages i henhold til 5.2, 5.3 og Anmeldelse af jordflytningen Jordflytningen skal ikke anmeldes. Jorden forudsættes at være uforurenet. Derfor skal jorden ikke analyseres nærmere. Såfremt der opstår tvivl om jordens renhed, skal jordflytningen, herunder dokumentation, behandles i henhold til bestemmelserne i Specielt vedrørende aflevering på genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladserne til modtagelse af jord i mindre mængder. Genbrugspladserne er forbeholdt husholdninger og virksomheder i Silkeborg Kommune. Adgang til genbrugspladserne sker i henhold til Silkeborg Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald og Silkeborg Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald Transportørens pligter Transportøren skal sikre sig, at transporten foretages i overensstemmelse med Modtagerens pligter Modtageren skal sikre sig, at der er indhentet relevante tilladelser m.v. fra myndighederne til modtagelse og eventuelt anvendelse af jord. 12

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Vejledning om jordregulativ

Vejledning om jordregulativ Vejledning om jordregulativ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 REGULATIV FOR JORD 11 1.1 BAGGRUND 11 1.2 DEN RETLIGE RAMME HJEMMELSGRUNDLAGET 12 1.2.1

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Natur & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Natur & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk Forord

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Jordregulativ Resume Dette regulativ fastsætter reglerne for, hvordan borgere, grundejere samt virksomheder i hele Sønderborg Kommune skal håndtere jord, som er affald. Reglerne er lavet med henblik på

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse Miljøstyrelsen Den. 8. oktober 2007 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 1. Indledning 1.1. Formål Orienteringen har til formål at hjælpe kommunerne med at tilrettelægge og håndhæve

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. xx Endnu ikke gældende 1 1 Formål m.v. side 3 2 Lovgrundlag side 3 3 Definitioner side 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder side 4

Læs mere

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer Morsø Kommune 1. Formål 1.1 Regulativets formål er at sikre, at forurenet jord bliver

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge KLAR FORSYNING A/S Revlen 2 4600 Køge 26. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-G01--16 KS SANNEPET TILLADELSE TIL MIDLERTIDIGT JORDDEPOT UD FOR HAUBJERGVEJ 13-15/ STEVNHØJVEJ 13, MATR. NR. 129A, ST. HEDDINGE

Læs mere