Jordstyringsregulativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordstyringsregulativ"

Transkript

1 Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011

2 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger for håndtering af jord, som er affald. At sikre, at jord, som er affald, bortskaffes miljømæssigt forsvarligt med henblik på at forhindre og forebygge skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. At begrænse ressourceanvendelsen ved at sikre, at opgravet jord, som er affald, genanvendes i bygge- og anlægsprojekter, såfremt det miljømæssigt, teknisk og økonomisk er muligt (eventuelt efter rensning og sortering). Regler vedrørende områdeklassificering af byområder er reguleret af Silkeborg Kommunes til enhver tid gældende regulativ vedrørende områdeklassificering. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (Genanvendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (Bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. 3 Definitioner I det omfang det er relevant for opgravning, flytning og bortskaffelse af jord, som er affald, anvendes de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Specifikt i forhold til jord er definitionerne suppleret med følgende: 1) Akut opstået jordflytning: En konstateret jordforurening, hvor det er nødvendigt straks at gennemføre en afværgeforanstaltning med flytning af jord, eller et opstået ledningsbrud eller lignende, hvor overskudsjord i forbindelse med et umiddelbart nødvendigt reparationsarbejde eller lignende ikke kan oplagres midlertidigt på den ejendom, den kortlagte del af ejendommen eller på det vejareal, hvor arbejdet finder sted. 2) Flytning af jord: Opgravning og håndtering af jord. Ved en jordflytning forstås en flytning af jord fra en lokalitet til en anden lokalitet. En jordflytning kan ske over tid og bestå af flere jordtransporter. 2

3 3) Følgeseddel: Et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse af jordflytning overdraget til transportøren af jorden, når transportøren har påført sit navn og sin adresse samt CVRnummer på anmeldelsen. 4) Godkendt modtageanlæg: Et anlæg, der er godkendt i medfør af 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere bestemte typer af jord. 5) Jord: Muld, sand, grus, ler, kridt m.v., såvel intakte aflejringer som fyldjord. 6) Offentlig vej: Det areal, som er omfattet af lov om offentlige veje 1, og som den enkelte vejbestyrelse administrerer, jf. lov om offentlige veje 2, stk. 6, jf. stk. 4 og 5. 7) Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald i form af jord: Uforurenet jord, som er opgravet på en virksomhed, og som efter en kildesortering på opgravningsstedet i forskellige jordtyper kan betegnes som genanvendeligt jord (gælder ikke jord, som er omfattet af ordningen i 12). 8) Potentielt forurenet jord: Jord der som udgangspunkt forventes at være forurenet og derfor skal anmeldes i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. 4 Ordninger Kommunalbestyrelsen har etableret forskellige ordninger for affald i form af jord fra borgere, grundejere og virksomheder i kommunen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om klassificering af affald i form af jord, jf. affaldsbekendtgørelsens 4. Af regulativets særlige del fremgår de enkelte ordninger, som kommunen har etableret vedrørende jordhåndtering, jf. 12, 13 og Pligter og rettigheder 5.1 Benyttelse af ordninger Når en kommunal ordning for jord er etableret under dette regulativ, skal borgere, grundejere og virksomheder samt andre, der er involveret i en jordflytning, benytte ordningen som foreskrevet i regulativet. Såfremt en jordflytning ikke er omfattet af ordninger i nærværende regulativ ( 12, 13 og 14), kan en borger, grundejer eller virksomhed samt andre, der er involveret i en jordflytning, efter eget ønske alligevel anmelde jordflytningen og få jorden anvist. Anmeldelsen vil i så fald blive behandlet i henhold til ordningen omfattet af 13. Borgere, grundejere og virksomheder skal følge den anvisning, der gives af kommunalbestyrelsen. borgere, grundejere og virksomheder er selv ansvarlig for den efterfølgende håndtering af jorden, herunder udgifterne til håndteringen, jf. affaldsbekendtgørelsen. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning efter affaldsbekendtgørelsens 24, stk.4, er borgere, grundejere og virksomheder forpligtet til at følge anvisningen, jf. affaldsbekendtgørelsens 41, stk. 1. Hvis en virksomhed benytter muligheden for at aflevere kildesorteret genanvendeligt affald i form af jord på kommunale genbrugspladser, skal virksomheden benytte ordningen som foreskrevet i 14. Ved væsentlige ændringer i jordens mængde, sammensætning eller egenskaber skal borger, grundejer eller virksomhed straks underrette kommunalbestyrelsen herom med henblik på 3

4 kommunalbestyrelsens eventuelle fornyede klassificering eller anvisning, jf. jordflytningsbekendtgørelsens 11 og affaldsbekendtgørelsens 43. Borger, grundejer og virksomhed skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at jorden er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 41, stk. 2. Virksomheder har dog uanset, at der er etableret en kommunal ordning, ret til at eksportere sit affald i form af jord efter de gældende regler om eksport af affald. Benyttelsespligten gælder ikke i akutte sager, hvor jorden er opstået som følge af uheld og lignende, og hvor jord skal håndteres øjeblikkeligt, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom for forurenet og potentielt forurenet jord. 5.2 Sortering af jord Borgere, grundejere og virksomheder skal kildesortere den opgravede jord, således at den er uden synligt indhold af affald. Såfremt jorden flyttes til en anden matrikel med henblik på sortering af jorden, kræver det en anmeldelse i henhold til 12 eller 13, såfremt jorden er anmeldelsespligtigt jord i henhold til 12 eller 13. Såfremt sorteringen ikke foregår på anlæg, der er miljøgodkendt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, skal sorteringen anmeldes til miljømyndigheden, og i visse tilfælde skal der også ansøges om tilladelse til sorteringen hos miljømyndigheden. Frasorteret affald, f.eks. bygge- og anlægsaffald, skal bortskaffes i henhold til gældende kommunale regulativer og lovgivning for disse affaldsfraktioner. Ved opgravning og håndtering af jord, skal jorden holdes adskilt i forskellige forureningskategorier, jf. kategoriseringsskema på kommunens hjemmeside, og indenfor den enkelte forureningskategori ligeledes som udgangspunkt i forskellige jordtyper, herunder muld, ler, gytje/tørv, kridt, grus, sand m.v., såfremt mængden af de enkelte jordtyper udgør over 20 tons og andet ikke aftales med Teknik- og Miljøafdelingen. Sorteringen og opdelingen foretages med henblik på, at jorden efterfølgende kan disponeres mest hensigtsmæssigt til genanvendelse, rensning, deponering m.v. Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en jordfraktion skal sorteres eller kategoriseres/klassificeres, er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens Opbevaring af jord Borger, grundejer eller virksomhed er ansvarlig for, at deres jord ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Det er ikke tilladt at oplagre jord, som er omfattet af nærværværende regulativ, medmindre der som udgangspunkt er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens 19, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller tilladelse efter anden lovgivning, herunder f.eks. naturbeskyttelsesloven eller planloven. Der kan blive stillet krav om afdækning af forurenet jord. Oplagring af uforurenet og lettere forurenet jord i et midlertidigt mellemdepot (arbejdsdepot) i en kortere periode op til maksimalt 6 uger er dog generelt tilladt udenfor osd-områder og indvindingsoplande for boringer til alment vandforsyningsanlæg, dog gælder det, at jorden skal oplagres på samme matrikel eller indenfor offentligt vejareal, hvor jorden er opgravet. 4

5 5.4 Bortskaffelse af jord Opgravning, opbevaring og transport af jord skal ske på en miljømæssig forsvarlig måde, således at bl.a. spild og støvgener undgås. Generelt bør der allerede i forbindelse med planlægning og projektering af et bygge- og anlægsprojekt tilstræbes, at der opnås jordbalance indenfor projektet, såfremt det miljømæssigt er forsvarligt. Dermed kan miljøbelastningen fra transporten af overskudsjord reduceres. Tilsvarende kan transport- og bortskaffelsesomkostninger reduceres. Uforurenet jord Uforurenet jord (ren jord) kan anvendes på følgende måder i prioriteret rækkefølge (der kan være krav om analysedokumentation, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1) : Jorden genanvendes/genindbygges indenfor samme projekt. Jorden genanvendes i andre projekter, herunder til terrænmodellering. Jorden tilføres råstofgrave, jf. jordforureningslovens 52. Jorden tilføres genbrugspladser i kommunen (små mængder, jf ). Jorden genanvendes i områder med særlig følsom arealanvendelse i hht. jordforureningslovens 72b. I forbindelse med genanvendelse af jord skal borgere, grundejere og virksomheder være opmærksom på, at genanvendelsen kan være reguleret af anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven og planloven. Lettere forurenet jord Lettere forurenet jord kan anvendes på følgende måder i prioriteret rækkefølge : Jorden genanvendes/genindbygges indenfor samme projekt. Jorden kan genanvendes i projekter vedrørende støjvolde, vejanlæg og lignende. Jorden kan afleveres til miljøgodkendt jordkarteringsanlæg/jordhotel, hvor jorden oplagres, indtil jorden kan genanvendes. På anlægget skal der foretages nødvendige analyser og kategorisering af jorden, hvis jorden ikke i forvejen er analyseret. Genanvendelse/genindbygning af lettere forurenet jord kræver, at projektet er vurderet/godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 19 eller kapitel 5 eller genanvendelsesbekendtgørelsen. I forbindelse med genanvendelse af jord skal borgere, grundejere og virksomheder også være opmærksom på, at genanvendelsen kan være reguleret af anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven og planloven m.fl. Genanvendelse og genindbygning af lettere forurenet jord vil som udgangspunkt medføre en forureningskortlægning af de arealer, hvor den lettere forurenede jord anvendes, og det kan medføre en begrænsning i arealernes anvendelse. En eventuel forureningskortlægning foretages af kortlægningsmyndigheden Region Midtjylland. Forurenet jord Forurenet jord kan bortskaffes til : Miljøgodkendt jordbehandlingsanlæg, specialdepot, deponeringsanlæg eller anden miljøgodkendt modtager, eventuelt først til miljøgodkendt jordkarteringsanlæg/jordhotel. 5

6 5.5 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter (herunder flytter og håndterer jord), skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 5.6 Transport af jord Transport af jord i form af affald skal ske i henhold til gældende regler (lov om godskørsel m.v.), så det sikres, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt vurderet i forhold til jordens aktuelle forureningsindhold og koncentration. Spild og støvgener i forbindelse med transport af jord skal undgås. 6 Tilsyn Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at jorden håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 65, stk Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Silkeborg Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 8 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 100 og jordflytningsbekendtgørelsens 18. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 3. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens 91, stk. 1. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 9 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2 og jordflytningsbekendtgørelsens 19 stk. 1 nr

7 Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, samt jordflytningsbekendtgørelsens 19 stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 3 og jordflytningsbekendtgørelsens 19 stk Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har endvidere bemyndiget Teknik- og Miljøafdelingen til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Silkeborg Genbrug og Affald A/S til at foretage sagsbehandling, drift og opkrævning af gebyrer efter dette regulativ, dog ikke sager vedrørende indskærpelse eller påbud. 11 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1. april Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Bestemmelser vedrørende jord i Regulativ for erhvervsaffald (gældende fra 1. september 2008). Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Silkeborg Kommune den 28. marts Hanne Bæk Olsen / Borgmester Jann Hansen Ordførende direktør 7

8 II Særlig del 12. Ordning for anmeldelsespligtigt jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen 12.1 Hvad er anmeldelsespligtigt jord Anmeldelsespligtigt jord (forurenet og potentielt forurenet jord) i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen omfatter: Flytning af jord, der er forurenet jord, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord. Uforurenet jord (ren jord) fra projekter udenfor ovennævnte arealer er omfattet af ordninger for uforurenet jord, der er beskrevet i 13 og Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere, grundejere og virksomheder, der flytter jord, som kan betegnes som affald, og som er omfattet af Endvidere gælder ordningen også for andre, der er involveret i jordhåndteringen, herunder transportøren Beskrivelse af ordningen Generelt Ordningen er en anvisningsordning. Sortering af jord, opbevaring af jord og bortskaffelse af jord skal foretages i henhold til 5.2, 5.3 og Anmeldelse og dokumentation af jordflytningen Anmeldelse af jordflytninger omfattet af 12 skal ske i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Anmeldelsen skal ske skriftligt på et anmeldelsesskema, som kan rekvireres på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen. Af anmeldelsesskemaet fremgår de forskellige oplysninger, som anmelderen skal angive i anmeldelsen. Anmeldelsen dateres og underskrives af anmelderen. Elektronisk anmeldelse skal enten være forsynet med digital signatur eller anden identifikation, der efter kommunens anvisning er tilstrækkelig for modtagelse af den pågældende elektroniske anmeldelse. Frister Indenfor de frister, der er angivet i jordflytningsbekendtgørelsen, anviser Teknik- og Miljøafdelingen skriftligt jorden. Flytning af jord til anden kommune Hvis jorden ønskes flyttet til et ikke-miljøgodkendt modtageanlæg i en anden kommune, sender Teknik- og Miljøafdelingen straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til den pågældende kommunalbestyrelse. 8

9 Hvis Teknik- og Miljøafdelingen kræver yderligere oplysninger af anmelderen, skal Teknik- og Miljøafdelingen underrette eventuel anden kommunalbestyrelse herom. Ligeledes skal Teknikog Miljøafdelingen underrette den anden kommunalbestyrelse, når de krævede oplysninger foreligger Dokumentation af gennemført jordflytning Kopi af anmeldelsen bilagt vejesedler/mængdeopgørelse og kontrolsedler skal af anmelderen på forlangende fremsendes til Teknik- og Miljøafdelingen efter, at transporten af den anmeldte jord er afsluttet Dokumentation og kategorisering af jord Anmelderen af jordflytninger skal i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen sikre, at jorden er analyseret og kategoriseret i henhold til bilag 1-3 i jordflytningsbekendtgørelsen eller sikre sig, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret og kategoriseret, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen foretager de nævnte analyser og kategoriseringer, jf. dog 14 i jordflytningsbekendtgørelsen. Prøvetagningen skal følge bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1. Jorden skal analyseres for de forureningsstoffer og efter de retningslinjer, der foreskrives i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2. Jorden skal kategoriseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Teknik- og Miljøafdelingen kan ud fra en konkret vurdering af den enkelte jordflytningssag reducere prøvetagningsomfanget, såfremt historik, allerede udførte undersøgelser eller en jordhåndteringsplan berettiger det. Reduceret prøveantal kan i de enkelte sager aftales med kommunen efter en konkret vurdering af oplæg fra bygherre/anmelder. Dokumentationen kan på nærmere betingelser undlades, hvis jorden i et delområde, som er omfattet af områdeklassificering efter 50 a i lov om forurenet jord, eller som anvendes til offentlig vej, med høj grad af sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2, jf. bilag 3 i jordflytningsbekendtgørelsen. Det forudsætter dog, at kommunen har fastlagt det i kommunalt regulativ vedrørende områdeklassificering. Såfremt Teknik- og Miljøafdelingen skønner det relevant, kan Teknik- og Miljøafdelingen forlange, at der skal analyseres for andre stoffer afhængig af de forurenede aktiviteter, der potentielt kan have givet anledning til forurening af jorden Anmelderens pligter Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom Transportørens pligter Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom. Transportøren skal sikre sig, at jordflytningen er anvist af kommunen, samt at transporten foretages i overensstemmelse med Modtagerens pligter Der henvises generelt til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser herom. Modtageren skal sikre sig, at der er indhentet relevante tilladelser m.v. fra myndighederne til modtagelse og eventuelt anvendelse af jord. 9

10 13. Ordning for uforurenet jord, som skal anmeldes i henhold til affaldsbekendtgørelsen (over 100 tons jord) 13.1 Hvad er anmeldelsespligtigt jord i henhold til affaldsbekendtgørelsen Anmeldelsespligtigt jord i henhold til affaldsbekendtgørelsen omfatter : Uforurenet jord, som ikke skal anmeldes i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen (jf. 12 i nærværende regulativ), og hvor mængden overstiger 100 tons, og hvor jorden ikke kan betegnes som kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Det er, jf. 4, Teknik- og Miljøafdelingen, der træffer afgørelse om, hvorvidt jord kan klassificeres som kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald eller ej Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere, grundejere og virksomheder, der flytter jord, som kan betegnes som affald, og som er omfattet af Endvidere gælder ordningen også for andre, der er involveret i jordhåndteringen, herunder transportøren Beskrivelse af ordningen Generelt Ordningen er en anvisningsordning. Sortering af jord, opbevaring af jord og bortskaffelse af jord skal foretages i henhold til 5.2, 5.3 og Anmeldelse af og dokumentation af jordflytningen Generelt om anmeldelse af jord Flytning af anmeldelsespligtigt jord i henhold til affaldsbekendtgørelsen skal anmeldes til Teknik- og Miljøafdelingen senest 2 uger plus 2 dage, inden jordflytningen udføres. Anmeldelsen skal ske skriftligt på et anmeldelsesskema for uforurenet jord (ren jord), som kan rekvireres på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen. Af anmeldelsesskemaet fremgår de forskellige oplysninger, som anmelderen skal angive i anmeldelsen. Anmeldelsen dateres og underskrives af anmelderen. Elektronisk anmeldelse skal enten være forsynet med digital signatur eller anden identifikation, der efter kommunens anvisning er tilstrækkelig for modtagelse af den pågældende elektroniske anmeldelse. Frister Flytning af jord må iværksættes, når Teknik- og Miljøafdelingen skriftligt har anvist jordflytningen, eller tidligst 2 uger plus 2 dage efter anmeldelsen er sket. Flytning af jord til anden kommune Hvis jorden ønskes flyttet til et ikke-miljøgodkendt modtageanlæg i en anden kommune, sender Teknik- og Miljøafdelingen straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til den pågældende kommunalbestyrelse. Hvis Teknik- og Miljøafdelingen kræver yderligere oplysninger af anmelderen, skal Teknik- og Miljøafdelingen underrette eventuel anden kommunalbestyrelse herom. Ligeledes skal Teknikog Miljøafdelingen underrette den anden kommunalbestyrelse, når de krævede oplysninger foreligger 10

11 Dokumentation og kategorisering af jord Jorden forudsættes at være uforurenet. Derfor skal jorden ikke analyseres nærmere. Såfremt der opstår tvivl om jordens renhed, skal jordflytningen, herunder dokumentation, behandles i henhold til bestemmelserne i 12. Dokumentation af gennemført jordflytning Kopi af anmeldelsen bilagt vejesedler/mængdeopgørelse og kontrolsedler skal af anmelderen på forlangende fremsendes til Teknik- og Miljøafdelingen efter, at transporten af den anmeldte jord er afsluttet Anmelderens pligter Borgeren, grundejeren eller virksomheden er ansvarlig for, at anmeldelsen foretages korrekt Transportørens pligter Transportøren skal sikre sig, at jordflytningen er anvist af kommunen, samt at transporten foretages i overensstemmelse med Modtagerens pligter Modtageren skal sikre sig, at der er indhentet relevante tilladelser m.v. fra myndighederne til modtagelse og eventuelt anvendelse af jord. 11

12 14 Ordning for øvrig uforurenet jord (under 100 tons jord), der ikke skal anmeldes 14.1 Hvad er ikke-anmeldelsespligtigt jord Ikke-anmeldelsespligtigt jord i henhold til affaldsbekendtgørelsen omfatter: Uforurenet jord, som ikke skal anmeldes i henhold jordflytningsbekendtgørelsen (jf. 12) eller affaldsbekendtgørelsen (jf. 13) i nærværende regulativ, og hvor mængden ikke overstiger 100 tons Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere, grundejere og virksomheder, der flytter jord, som kan betegnes som affald, og som er omfattet af Endvidere gælder ordningen også for andre, der er involveret i jordhåndteringen, herunder transportøren Beskrivelse af ordningen Generelt Ordningen er en anvisningsordning og indsamlingsordning (jf vedrørende genbrugspladser). Sortering af jord, opbevaring af jord og bortskaffelse af jord skal foretages i henhold til 5.2, 5.3 og Anmeldelse af jordflytningen Jordflytningen skal ikke anmeldes. Jorden forudsættes at være uforurenet. Derfor skal jorden ikke analyseres nærmere. Såfremt der opstår tvivl om jordens renhed, skal jordflytningen, herunder dokumentation, behandles i henhold til bestemmelserne i Specielt vedrørende aflevering på genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladserne til modtagelse af jord i mindre mængder. Genbrugspladserne er forbeholdt husholdninger og virksomheder i Silkeborg Kommune. Adgang til genbrugspladserne sker i henhold til Silkeborg Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald og Silkeborg Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald Transportørens pligter Transportøren skal sikre sig, at transporten foretages i overensstemmelse med Modtagerens pligter Modtageren skal sikre sig, at der er indhentet relevante tilladelser m.v. fra myndighederne til modtagelse og eventuelt anvendelse af jord. 12

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Kloakmesteruddannelsen Bacheloropgave 7. sem. BK.

Kloakmesteruddannelsen Bacheloropgave 7. sem. BK. 2011 Kloakmesteruddannelsen Bacheloropgave 7. sem. BK. Forfatter Kenneth Bjørnkjær Vejleder Thomas Holland 06-05-2011 Forord Denne rapport er udført som en obligatorisk del af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere