TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING"

Transkript

1 Rev TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: STRAKS-behandlinger foregår på adressen: Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Rådhusvej Fårevejle. Materiale vedr. STRAKS-behandling sendes til: Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej Højby Mail: Når anmodningen om straksbehandlingen modtages i Center for Plan, Byg og Erhverv, vil en sagsbehandler kontakte ansøger for at aftale tidspunkt for behandlingen af sagen. Ansøger behøver ikke være fysisk tilstede ved behandlingen, det er muligt at aftale at afgørelsen fremsendes pr. mail eller post. STRAKS-behanling kan søges af både professionelle og private. Forudsætninger for straks-behandling Vigtige forudsætninger for en sag kan straksbehandles er, at sagen ikke kræver dispensation, at sagen er fuldt ud belyst og at ansøger undersøger og dokumenterer de i tjeklisten angivne forhold. Vejledning om udfyldning af skema Ansøger undersøger og vedlægger dokumentation for, at underliggende forhold er i overensstemmelse med ansøgte byggearbejde. I felterne "OK" og "Bilag" sættes "X" når forholdet henholdsvis er afklaret og dokumenteret. Er byggeriet ikke omfatter af fx, skovbyggelinjer, sættes kryds i "OK". Beskrivelsesfeltet skal benyttes, hvis det er muligt at skrive oplysninger vedr. et konkret forhold, fx bebyggelsesprocent. Ved at trykke på fx "zonestatus" springer til det relevante punkt i vejledningen. Der trykkes på fanebladet "tjekliste" for at vende tilbage til denne. Felt "K" udfyldes af kommunen. Side 1 af 11

2 Rev Ansøger Udfyldes af ansøger K NOTER OK Bilag OK Planforhold Zonestatus Kommuneplan Lokalplan/byplanvedtægt Tinglyste deklarationer/servitutter Jordforurening Jordforurening Byzone V1 og V Natur og miljø Fortidsminder (beskyttelseslinjer omkring) nbl 18 Sø- og å-beskyttelseslinjer nbl 16 Strandbeskyttelseslinje nbl 15 Skovbyggelinje nbl 17 Beskyttede diger jf. museumslov 29a Naturbeskyttelse ( -3 registrering) Ramsar, Habitat, EF-fugle (Natura 2000) nbl 19 Oplande til Natura 2000 Fredning nbl 33 Offentlig vandløb Vej Byggelinjer Overkørsel (ind- og udkørsel) Lokalplan Anvendelse Højder og afstande Bebyggelses % Udseende (materialer, farver, taghældning mm) Terrænregulering Parkering Tilslsutningspligt til kollektiv varmeforsyning Forsyning Oplysning om vand- og afløbsforhold m.v. Nedsivningsanlæg jf. byggelovens 4 Opvarmningsform Side 2 af 11

3 Rev Ansøger Udfyldes af ansøger K NOTER OK Bilag OK Planforhold Bygningsreglement (BR.10) Ansøgning underskrift + dato Fuldmagt fra ejer Målsat og målfast situationsplan med alle bygninger Oplysning om grundstørrelse Bebyggelsens etageareal Bebyggelses % Terrænkoter Højde og afstand til skel/nabo Højde og afstand til vej Målsat og målfast plantegning Målsat og målfast facadetegninger 7.12 Materialebeskrivelse (tag & ydervægge) Oplysninger til BBR Udfyldt BBR-skema Kontrol af eksisterende forhold! Jf. LBK nr Udstykning Byggelovens 10 A - udstykningsmulighed - kun ved helårshuse Dokumentation for udstykning Byggeskadeforsikring helårsboliger Dokumentation for byggeskadeforsikring. 11. Lokalplan Udtalelse fra Rørvig By og Land (Bevaringsforeningen) Side 3 af 11

4 Rev Vejledning til tjeklisten til STRAKS-behandling Gælder for byggerier af begrænset kompleksitet iht. BR.10 kap Fx garager over 50m², sommerhuse, enfamiliehuse eller dobbelthuse 1. Planforhold Vejledningstekst 1.1 Zonestatus Under "Noter" noteres hvilken zonestatus der gælder for byggeadressen. Kræver ansøgningen landzonetilladelse efter planlovens 35, kan sagen ikke STRAKS-behandles. 1.2 Kommuneplan Du kan finde oplysninger om kommuneplan del 3 på Udskriv bestemmelserne for det aktuelle rammeområde og markér i teksten at ansøgningen er i overensstemmelse med bestemmelserne. Dokumentation udskrives og vedlægges som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret. 1.3 Lokalplan/byplanvedtægt Du kan finde oplysninger om lokalplaner på Lokalplanens formålsparagraf samt bestemmelser vedr. placering, udseende og forsyning skal udskrives og vedlægges med markering af relevante bestemmelser som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret. Hvis der ingen lokalplan er, skrives der under "Noter" irrelevant 1.4 Tinglyste deklarationer/servitutter Ret henvendelse til Tinglysningsretten på eller tlf Du skal bruge oplysninger om matr. nr. og ejerlav. Husk man skal være logget ind (med NemID). Få en udskrift af oversigten over de tinglyste deklarationer/servitutter og en udskrift af relevante deklarationer om bebyggelse, benyttelse samt byggelinjer mv. Evt. deklarationer udskrives og vedlægges med markering af relevante bestemmelser som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret. 2. Jordforurening 2.1 Jordforurening Jordforurening = ingen STRAKS-behandling. Du kan få oplysninger om der er jordforurening ved at kontakte Region Sjælland på eller gå ind på webkort.regionsjaelland.dk. Under rullemenuen "Søg" vælges "opl. om en marikel er forurenet". Angiv Kommune, ejerlav og matrikel nr. i venstre side. Dokumentation udskrives og vedlægges som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret. Side 4 af 11

5 Vejledningstekst Rev Byzone Planforhold Du skal medbringe en udfyldt "Erklæring om jordflytning". Den kan du finde på Hvis der skal flyttes jord fra ejendom i Byzone skal det tjekkes om ejendommen er udtaget for områdeklassificering. Tjek dette på se under "Regulativ for områdeklassificering" og vælg Område. Hvis ejendommen ikke er udtaget = ingen STRAKS-behandling. Dokumentation udskrives og vedlægges som dokumentation for, at forholdet er kontrolleret 2.3 V1 og V2 V1 og V2 = ingen STRAKS-behandling 3. Natur og miljø 3.0 Natur og miljø Byggeri inden for områder der er omfattet af naturbeskyttelse kan ikke straksbehandles. Du skal finde oplysningerne på Danmarks Miljøportal i søgningen hvad gælder for mig. 3.1 Fortidsminder (beskyttelseslinjer omkring) Fortidsminder = ingen STRAKS-behandling nbl Sø- og å-beskyttelseslinjer nbl 16 Sø- og å-beskyttelseslinjer = ingen STRAKS-behandling 3.3 Strandbeskyttelseslinje nbl 15 Strandbeskyttelseslinje administreres af Naturstyrelsen. Strandbeskyttelseslinje = ingen STRAKS-behandling 3.4 Skovbyggelinje nbl 17 Skovbyggelinje = ingen STRAKS-behandling 3.5 Beskyttede diger jf. museumslov 29a Byggeri over beskyttede diger kan ikke STRAKS-behandles. 3.6 Naturbeskyttelse ( -3 registrering) Naturbeskyttelse = ingen STRAKS-behandling 3.7 Ramsar, Habitat, EF-fugle (Natura 2000) Ramsar, Habitat, EF-fugle = ingen STRAKS-behandling nbl Oplande til Natura 2000 Grunde der grænser op til Natura 2000 områder, kræver en vurdering før det kan meddeles om sagen kan STRAKSbehandles. Det er ejendomme der ligger indenfor en afstand af 100 meterfra Natura 2000 området. Kontakt Center for Plan, Byg og Erhverv for en vurdering af om der kan STRAKS-behandles 3.9 Fredning nbl 33 Fredning = ingen STRAKS-behandling Offentlig vandløb Offentlige vandløb = ingen STRAKS-behandling 4. Vej 4.1 Byggelinier Byggelinjer vil enten være tingslyst på ejendommen eller stå i lokalplanen for ejendommen 4.2 Overkørsel (ind- og udkørsel) Under beskrivelse noteres om der etableres ny overkørsel. I så fald skal der vedlægges en tilladelse fra Odsherred kommune til etablering af ny overkørsel. Kontakt trafikteamet for yderligere informationer Side 5 af 11

6 Vejledningstekst Rev Planforhold Lokalplan Du skal vedlægge en kopi af lokalplanen med markering af, hvilke der (skal) overholdes. Dette gøres ved, at du i teksten i planen har understreget f.eks. max højde og noteret den aktuelle højde. 5.1 Anvendelse 5.2 Højder og afstande 5.3 Bebyggelses % Terrænregulering 5.6 Parkering 5.7 Udseende (materialer, farver, taghældning mm) Tilslsutningspligt til kollektiv varmeforsyning 6. Forsyning 6.1 Oplysning om vand- og afløbsforhold m.v. Under "noter" noteres, hvis der sker ændringer i vand- og afløbsforhold. I så fald, skal der vedlægges en afløbsplan 6.2 Nedsivningsanlæg jf. Byggelovens 4 Ved tilbygning: Tilslutning til spildevandsanlæg, som er etableret før vedtagelse af lov om miljøbeskyttelse nr af 22. december 2006 samt tilhørende bekendtgørelser, kræver kloakmesters godkendelse. Erklæring indsendes til Odsherred Kommune Ved nybygning: Tilslutning til eksist. spildevandsanlæg, som er etableret efter vedtagelse af lov om miljøbeskyttelse nr af 22. december 2006 samt tilhørende bekendtgørelser, kræver kloakmesters godkendelse den øgede tilførsel af spildevand. Erklæring indsendes til Odsherred Kommune Hvis anlægget er etableret før vedtagelsen af ovennævnte lovgivning, kræves der et nyt spildevandsanlæg. Ansøgning indsendes til Odsherred Kommune. 6.3 Opvarmningsform Under "Noter" noteres opvarmningsform. Oplysningerne skal ligeledes fremgå af BBR-skema se punkt Bygningsreglement (BR.10) Gå til bygningsreglementet, tryk her 7.1 Ansøgning underskrift + dato Du skal medbringe en underskrevet ansøgning med dato og tydelig angivelse af, hvor og hvad der søges om 7.2 Fuldmagt fra ejer Hvis ansøger ikke er ejer, skal der medbringes en fuldmagt fra ejer Side 6 af 11

7 Målsat Planforhold og målfast situationsplan med alle bygninger Oplysning om grundstørrelse Bebyggelsens etageareal Bebyggelses % Vejledningstekst Rev Der skal vedlægges en situationsplan. Situationsplanen skal vise eksisterende og fremtidigt byggeri, afstand til alle skel, eksisternde indkørsel, evt. ny indkørsel samt arealer og bebyggelsesprocent. Hvis afstanden til skel er under 6 m, skal der vedlægges en situationsplan udarbejdet af landinspektør med beskikkelse. På planen skal skel og nyt byggeri være indtegnet. Der kan med fordel indtegnes terrænkoter på situationsplanen, men i nogle tilfælde er det nødvendigt med en selvstændig koteplan. Planer skal være udført i korrekt målestokforhold 7.7 Terrænkoter Hvis grunden er skrånende, skal du medbringe en koteplan med terrænkoter i bygningens hjørner, vejkote og 4-10 øvrige terrænkoter afhængig af terrænforhold. Du er velkommen til komme med et evt. forslag til niveauplan. Kommunen kan afvise Straks-behandlingen, hvis den vurdere at der mangler en koteplan Højde og afstand til skel/nabo Højde og afstand til vej Afvigelser ifht. Byggeretten = ingen STRAKS-behandling 7.10 Målsat og målfast plantegning Der skal vedlægges en plantegning. Planen skal kunne redegøre for bygningens udvendige mål, antal værelser samt anvendelse af de enkelte rum. Ved tilbygninger skal tydeligt fremgå, hvad der tilbygges og hvad der eksisterende bygning Målsat og målfast facadetegninger Der skal vedlægges facadetegninger for 4 verdenshjørner. Facadetegningerne skal redegøre for bygningens facade- og totalhøjde målt fra naturligt terræn eller fastlagt niveauplan. Er grunden skrånende, skal det naturlige terræn indtegnes på facadetegninger Materialebeskrivelse (tag & ydervægge) Du skal medbringe oplysning om materialer til brug for indberetning til BBR Side 7 af 11

8 Vejledningstekst 8. Planforhold Oplysninger til BBR BBR-skema tryk her Rev Udfyldt BBR-skema Benyt linket og udfyld BBR-skemaet som vedlægges med ansøgningsmaterialet. Kommunen bruger skemaet til indberetning i BBR hvor også ændringer til materialer, arealer, valg af opvarmningsmiddel m.m. opdateres. 8.2 Kontrol af eksisterende forhold! Jf. LBK nr. Det er ejers ansvar, at BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Oplysninger om ændringer eller uoverensstemmelser skal vedlægges ansøgningen. Reglerne findes i LBK nr Du har adgang til de eksisterende BBR-registreringer på Husk at oplyse hvilke bygningerne der evt. nedrives 9. Udstykning 9.1 Byggelovens 10 A - udstykningsmulighed - Hvis der opføres mere end en bolig på samme grund skal der kun ved helårshuse vedlægges et forslag til udstykning som er i overensstemmelse med byggeretten BR10 kap Dokumentation for udstykning Hvis der er tale om nyudstykninger skal du medbringe dokumentation for, at grunden er udstykket 10. Byggeskadeforsikring helårsboliger 10.1 Dokumentation for byggeskadeforsikring. Ved helårsboliger der udføres af professionelle bygherrer (arkitekt, ingeniør, håndværker, typehusfirma etc.) skal der iht. byggelovens 25 A tegnes en byggeskadeforsikring. Ved ansøgning skal der vedlægges dokumentation for byggeskadeforsikringen. Dokumentationen er en kopi af tilbud på byggeskadeforsikringen. Ingen dokumentation for byggeskadeforsikring = ingen STRAKSbehandling 11. Lokalplan Udtalelse fra Rørvig By og Land (Bevaringsforeningen) Send tegningsmateriale samt ansøgning til Rørvig By og Land (bevaringsforeningen), Henrik Larsen, Sct. Georgs Vej 7, 4500 Nykøbing for udtalelse. Kopi af udtalelse vedlægges straks ansøgningen. Ingen udtalelse = ingen STRAKS-behandling Side 8 af 11

9 Rev Erklæring om jordflytning Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Undertegnede erklærer herved, sæt kryds: - at der IKKE flyttes jord fra ejendommen i forbindelse med byggearbejdet - at der flyttes jord væk fra ejendommen i forbindelse med byggearbejdet (hvis der flyttes jord væk, skal skemaet "anmeldelse af jordflytning" også udfyldes og indsendes. Skemaet find man på Underskrift Erklæringen sendes til: Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej Højby Mail:

10 Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskade-forsikring, når de opfører nybyggeri af boliger i henhold til nedenstående. Reglerne om den obligatoriske byggeskadeforsikring findes i Lov om ændring af byggeloven, Lov om almene boliger m.v. og Lov om bygnings- og boligregistrering (Lov nr. 575 af 6/6 2007). Ansøgers: Navn: Adresse: Postnr.: Undertegnede erklærer herved, Sæt ét kryds: Byggeriet er ikke helårsbeboelse Eller Byggeriet er en helårsbeboelse til mit eget brug, og jeg står selv for boligens opførel-se inkl. indgåelse af aftaler med de enkelte håndværkere. Det er en professionel erhvervsdrivende, der står for hele eller dele af byggeprocessen. (arkitekt, ingeniør, håndværker, typehus-firma etc.) Det er en forudsætning for udstedelse af bygge-tilladelse, at et forsikringstilbud er vedlagt byggeansøgningen (Hvis der sættes kryds her, er der ikke krav om en byggeskadeforsikring) (Hvis der sættes kryds her, er der krav om en byggeskadeforsikring). dato Underskrift Erklæringen sendes til: Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej Højby Mail:

11 Uddrag af lovteksten som vejledning: 1 I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 228 af 31. marts 2001, 2 i lov nr af 17. december 2002, 1 i lov nr. 484 af 9. juni 2004, 74 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og 41 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages bl.a. følgende ændringer: Efter 25 indsættes:»kapitel 4 A Byggeskadeforsikring 25 A. En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse, skal forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Forsikringspræmien skal betales af bygherren. Stk. 2. Undtaget fra forsikringspligten er 1) offentlige bygherrer, 2) bygherrer, der opfører bebyggelse, som er dækket af Byggeskadefonden, jf. lov om almene boliger m.v., 3) bygherrer, der opfører bebyggelse, som er dækket af Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse (BvB), jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer, 4) bygherrer, der opfører bebyggelse, der ikke er helårsbeboelse, og 5) forbrugere, når bebyggelsen hovedsageligt er bestemt til beboelse for forbrugeren, jf. dog stk. 3. Stk. 3. I de tilfælde, hvor en forbruger indgår aftale med en erhvervsdrivende om, at den erhvervsdrivende opfører eller forestår opførelsen af bebyggelsen, anses den erhvervsdrivende for at være bygherre efter denne lov. Det samme gælder, hvis den erhvervsdrivende betinger aftalen om opførelse af bebyggelsen af, at forbrugeren indgår aftale med en eller flere nærmere angivne erhvervsdrivende om opførelse af en del af bebyggelsen. 25 C. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter 25 A, skal ved ansøgning om byggetilladelse efter 16, stk. 1, sende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring. Stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse efter 16, stk. 1 og 2, medmindre bestemmelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen registrerer oplysninger om byggeskadeforsikring i Bygnings- og Boligregistret, jf. lov om bygnings- og boligregistrering. Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om indsendelse af dokumentation efter stk. 1 og 2 og om registrering af oplysninger efter stk D. Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter 25 C, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Der er udpantningsret for bøder, der er pålagt efter stk. 1, og de kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne i kildeskatteloven.

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGERI

ANSØGNING OM BYGGERI B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa T 89 59 10 00 www.norddjurs.dk ANSØGNING

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere