Jordregulativ Juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordregulativ Juli 2012"

Transkript

1 Jordregulativ Juli 2012

2 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli Jordregulativ Side 2 af 15

3 Indholdsfortegnelse 1 Formål Lovgrundlag Definitioner Registrering af udenlandske virksomheder Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse og administration Ikrafttrædelse Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område Skema til brug for anmeldelse af jordflytning Ordning for jord fra husholdninger, som er affald Ordning for jord fra virksomheder, som er affald Bilag 1 - Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen Bilag 2 - Analysefrie områder inden for områdeklassificeringen Bilag 3 - Skema til anmeldelse af jordflytning Side 3 af 15

4 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere, virksomheder og offentlige myndigheder i Aalborg Kommune med henblik på at: Forebygge og forhindre skadelig virkning og uhygiejniske forhold fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt samt Begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af jord. Formålet er endvidere at: Fastsætte regler om de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelsesloven, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger. Reglerne tager ligeledes sigte på at normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og håndteringen. 1.2 Områdeklassificering og jordflytning Formålet med dette regulativ er, ud over det i 1.1 nævnte, at inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen i Aalborg Kommune, jf. jordforureningsloven. Formålet er endvidere at fastlægge delområder i Aalborg Kommune, hvor jorden med en høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, samt angive hvor der ikke skal foretages analyser inden for det områdeklassificerede område i forbindelse med jordflytning. Regulativet har desuden til formål at fastlægge skema til brug for anmeldelse af jordflytning. Side 4 af 15

5 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og jordflytningsbekendtgørelse samt de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Aalborg Kommune. 4 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos Renovation med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 5 Gebyrer Aalborg Byråd kan fastsætte gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Aalborg Byråd vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Renovations hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. Side 5 af 15

6 6 Klage mv. Afgørelser i henhold til regulativet og indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. den kommunale styrelseslov. 7 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsen. Efter affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) Voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen. 8 Bemyndigelse og administration Ordningerne i dette regulativ forestås på Aalborg Byråds vegne af Forsyningsvirksomhederne ved Aalborg Forsyning, Renovation, benævnt Renovation. Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne er bemyndiget til at ændre bilagene i dette regulativ i takt med udviklingen på området. Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne er bemyndiget til ved specielle forhold, herunder forsøgsordninger, at tillade afvigelser fra dette regulativ. Side 6 af 15

7 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ er vedtaget af Aalborg Byråd den 8. maj 2012 med gyldighed fra og med 1. juli Samtidigt med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for flytning af jord, juli Vedtaget af Aalborg Byråd den 19. maj Tommy Eggers Rådmand Knud Sloth Direktør Side 7 af 15

8 10 Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen De samlede områder, der er omfattet af det områdeklassificerede område, jf. jordforureningsloven, i Aalborg Kommune, fremgår af bilag 1 til dette regulativ og Renovations hjemmeside Af bilag 1 til dette regulativ fremgår desuden, hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificeringen, henholdsvis hvilke områder uden for byzonen, der er inddraget i områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven. 11 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område Jord, der flyttes fra delområder, som af Renovation er kategoriseret i kategori 1 henholdsvis kategori 2, er undtaget fra dokumentationskravet i jordflytningsbekendtgørelsen. De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet, fremgår af bilag 2 til dette regulativ og Renovations hjemmeside Hvis jord, som Renovation i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 har kategoriseret som kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal jordflytningen dokumenteres med det antal analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen. 12 Skema til brug for anmeldelse af jordflytning Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsen skal i Aalborg Kommune ske ved brug af skema, som angivet i bilag 3 til dette regulativ og på Renovations hjemmeside Et anmeldeskema kan også rekvireres hos Renovation på tlf eller ved skriftlig henvendelse til Renovation, Over Bækken 2, 9000 Aalborg eller på Som alternativ til anmeldelse på ovenstående skema, kan der efter aftale med Renovation foretages en anmeldelse af jordflytningen på Ved anmeldelse af jordflytninger skal der, udover analyseresultater, også vedlægges et kort, der viser, hvorfra jorden flyttes, samt hvor jordprøver er udtaget. Side 8 af 15

9 13 Ordning for jord fra husholdninger, som er affald 13.1 Hvad omfatter ordningen Ordningen omfatter jord, som er omfattet af affaldsbekendtgørelsens definition på husholdningsaffald, bortset fra håndtering, som er reguleret af anden lovgivning Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Kildesortering og kategorisering Borgeren og grundejeren skal sikre, at jorden kildesorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen i forbindelse med opgravningen. Jorden skal holdes adskilt i forurenet og uforurenet jord. Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til Renovation med henblik på anden kategorisering Jordflytning, herunder anmeldelse heraf Der henvises til jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger. Anmeldeskemaet i regulativets bilag 3, jf. 12, eller anvendes i forbindelse med jordflytninger Aflevering på genbrugspladserne Ved aflevering af jord på genbrugspladserne gælder de generelle bestemmelser i Aalborg Kommunes regulativ for affald fra husholdninger. Jord fra forureningskortlagte arealer, som fremgår af Region Nordjyllands bruttoliste over kortlagte arealer, kan dog ikke afleveres på genbrugspladserne. Side 9 af 15

10 Anvisning af jord, som er affald Kildesorteret og kategoriseret jord, som er affald, skal afhængigt af kategoriseringen føres til et godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte til anvendelse efter reglerne herom. Jord, som er affald, er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og som ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering. Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres Konkret anvisning Såfremt en borger eller grundejer har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal denne tage kontakt til Renovation med henblik på konkret anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsen. Side 10 af 15

11 14 Ordning for jord fra virksomheder, som er affald 14.1 Hvad omfatter ordningen Ordningen omfatter jord, som er omfattet af affaldsbekendtgørelsens definition på erhvervsaffald, bortset fra håndtering, som er reguleret af anden lovgivning Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen Beskrivelse af ordningen Kildesortering og kategorisering Virksomheden skal sikre, at jorden kildesorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen i forbindelse med opgravningen. Jord skal holdes adskilt i forurenet og uforurenet jord. Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til Renovation med henblik på anden kategorisering Jordflytning, herunder anmeldelse heraf Der henvises til jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger. Anmeldeskemaet i regulativets bilag 3, jf. 12, eller anvendes i forbindelse med jord-flytninger Aflevering på genbrugspladsen Ved aflevering af jord på genbrugspladsen gælder de generelle bestemmelser i Aalborg Kommunes regulativ for affald fra erhverv. Jord fra forureningskortlagte arealer, som fremgår af Region Nordjyllands bruttoliste over kortlagte arealer, kan dog ikke afleveres på genbrugspladsen. Side 11 af 15

12 Anvisning af jord, som er affald Kildesorteret og kategoriseret jord, som er affald, skal afhængigt af kategoriseringen føres til et godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte til anvendelse efter reglerne herom. Jord, som er affald, er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og som ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering. Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres Konkret anvisning Såfremt en virksomhed har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal denne tage kontakt til Renovation med henblik på konkret anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsen. Side 12 af 15

13 Bilag 1 - Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen Områder inden for byzonen i Aalborg Kommune, som er områdeklassificeret, fremgår af kort på Renovations hjemmeside Kortet opdateres løbende. Side 13 af 15

14 Bilag 2 - Analysefrie områder inden for områdeklassificeringen Analysefrie områder fremgår af kort på Renovations hjemmeside Kortet opdateres løbende. Side 14 af 15

15 Bilag 3 - Skema til anmeldelse af jordflytning Skemaet kan også findes på Renovations hjemmeside på Side 15 af 15

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere