Jordregulativ for Hillerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordregulativ for Hillerød Kommune"

Transkript

1 Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering 2.1 Affaldsproducentens pligter 2.2 Affaldstransportørens pligter 2.3 Registrering af udenlandske virksomheder 2.4 Gebyrer Kapitel 3 jordflytning og områdeklassificering 3.1 Jordflytning 3.2 Områdeklassificering 3.3 Undtagelser for dokumentationskrav 3.4 Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Kapitel 4 administrative bestemmelser 4.1 Klagemulighed 4.2 Tilsyn 4.3 Overtrædelse og straf 4.4 Bemyndigelse 1

2 4.5 Ikrafttrædelse Bilag Bilag A: Anmeldeskema Bilag B: Kort over områdeklassificering i Hillerød Kommune Bilag C: Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune, august 2008, Orbicon 2

3 KAPTITEL 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 1.1 Formål Affaldshåndtering Formålet med jordregulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Hillerød Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelsen af affald. Formålet med regulativet er endvidere at fastsætte regler for kommunens ordning for jord, som er affald, herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk Områdeklassificering og jordflytning Regulativets formål er endvidere at sikre, at jordflytning i Hillerød Kommune sker efter gældende regler. Formålet er desuden at definere og udpege områder, hvor det forventes, at der findes forurenet jord, herunder at: Inddrage og udtage områder af områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens 50a stk. 2 og stk. 3 Fastlægge delområder - indenfor den udpegede områdeklassificering, som med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3, og hvor der derfor ikke skal foretages analyser i forbindelse med jordflytning Fastlægge en procedure for anmeldelse af jordflytning 1.2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med hjemmel i følgende lovgivning: Lov om Miljøbeskyttelses (Miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) nr. 224 af 7. marts Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) nr af 12. december Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen) nr af 21. december

4 1.3 Definitioner 1) Jord som er affald: Al jord, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, er affald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2. 2) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 3) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 4) Affaldstransportør/transportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af lastbil, jernbane, fly eller skib 5) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 6) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt 7) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændingsog deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 8) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer. 9) Anmelder: Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Regulativets bestemmelser om håndtering af jord, som er affald, finder anvendelse, medmindre det er fastsat særlige regler i anden lovgivning. Ren jord fra erhverv, uden for områdeklassificerede områder, betragtes som genanvendeligt erhvervsaffald og er derfor ikke omfattet af en kommunal affaldsordning. Regulativets bestemmelser om områdeklassificering og analysefrie delområder finder anvendelse efter deres ordlyd, uanset om jorden er at anse som affald. 4

5 KAPITEL 2 AFFALDSHÅNDTERING 2.1 Affaldsproducentens pligter Benyttelsespligten for private Borgeren og grundejeren i Hillerød Kommune skal benytte de af Hillerød Byråd etablerede ordninger for jord, som er affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 19, stk. 2 Hvis en borger eller grundejer har jord, som er affald, som ikke er omfattet af en ordning beskrevet i dette regulativ eller i henhold til anden lovgivning, skal borgeren eller grundejeren kontakte Hillerød Kommune med henblik på en konkret anvisning af behandlingsmulighed for det pågældende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 24, stk. 6. Borgeren og grundejeren skal på anmodning fra Hillerød Byråd godtgøre, at jord som er affald er håndteret i overensstemmelse med de af Hillerød Byråd fastsatte og etablerede ordninger eller Hillerød Byråds konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 38, stk Benyttelsespligten for erhverv Når en kommunal ordning for ikke-kildesorteret genanvendeligt, forbrændingsegnet og deponeringsegnet jord som er affald er etableret under dette regulativ, skal virksomheden benytte ordningen som foreskrevet, jf. affaldsbekendtgørelsens 43, stk. 1. Hvis virksomheden har jord som er affald, der ikke er omfattet af en ordning beskrevet i dette regulativ eller i henhold til anden lovgivning, skal virksomheden kontakte Hillerød Kommune med henblik på en konkret anvisning af behandlingsmulighed for det pågældende jord som er affald, jf. affaldsbekendtgørelsen 24, stk. 6. Virksomheden skal følge den anvisning, der gives af Hillerød Byråd, og virksomheden er selv ansvarlig for den efterfølgende håndtering af jord som er affald, herunder udgifterne til håndteringen, jf. affaldsbekendtgørelsens 43, stk. 1. Ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette Hillerød Byråd herom med henblik på Hillerød Byråds eventuelle fornyede klassificering eller anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 45. Virksomheden skal på anmodning fra Hillerød Byråd godtgøre, at jord som er affald er håndteret i overensstemmelse med de af Hillerød Byråd fastsatte og etablerede ordninger eller Hillerød Byråds konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 43, stk. 3. Virksomheden har dog, uanset at der er etableret en kommunal ordning, ret til at eksportere sin jord som er affald efter de gældende regler om eksport af affald, jf. 43, stk Sortering Affaldsproducentens skal kildesortere jord, som er affald, i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 35 og regulativets afsnit 1.3, punkt 6. 5

6 Affaldsproducenten skal dog yderligere sikre, at jord som er affald sorteres således, at den kan håndteres i overensstemmelse med regulativets bestemmelser om sortering af forurenet og uforurenet jord samt bestemmelsen om den anmeldepligtige jord, som skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan jorden skal sorteres eller kategoriseres, er det Hillerød Byråd, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens Opbevaring af jord som er affald Affaldsproducenten er ansvarlig for, at jord som er affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstatere en forurening af ejendommens jord eller undergrund, jf. miljøbeskyttelseslovens 21. Det er ikke tilladt at oplagre jord, som er er affald, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette gælder dog alene jord, der er omfattet af regulativets afsnit Anmeldelse af jordflytning Affaldsproducenten skal ved jordflytning af jord omfattet af regulativets afsnit 3.1 sikre, at jordflytningen anmeldes til Hillerød Kommune i overensstemmelse med regulativets kapitel 3 og jordflytningsbekendtgørelsens regler. 2.2 Affaldstransportørens pligter Transport af jord, som er affald, skal foregå i henhold til gældende regler, så det sikres, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt vurderet i forhold til jordens aktuelle forureningsindhold og koncentration. Spild- og støvgener skal undgås. 2.3 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos Hillerød Byråd med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 2.4 Gebyrer Hillerød Byråd fastsætter gebyrer for affaldshåndtering i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. 6

7 Gebyrer forbundet med affaldshåndtering for husholdninger opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6. Hillerød Byråd kan dog ved opkrævning hos ejerforeninger, andelsboligforeninger og lignende bestemme, om opkrævningen skal ske samlet hos foreningen eller særskilt hos foreningens enkelte medlemmer. Gebyrer forbundet med affaldshåndtering for virksomheder opkræves - for så vidt angår de udgifter, der kan henføres til den enkelte virksomhed - hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheder, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 7. Opkrævningen sker hos hvert p-nummer, der er registreret i CVR-registret, som beliggende i kommunen, den 1. januar det foregående år, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 4 og 5. Hillerød Byråd kan fastsætte særgebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 2, herunder - omkostninger der følger af ukorrekt sortering, eller - omkostninger til afhentning. Hillerød Byråd vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på de gældende affaldsgebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Hillerød Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 1. 7

8 KAPITEL 3 JORDFLYTNING OG OMRÅDEKLASSIFICERNG 3.1 Jordflytning Dette afsnit omhandler: Flytning af forurenet jord (formodet eller konstateret) bort fra en ejendom. Flytning af jord bort fra en vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 kortlagt grund. Flytning af jord bort fra et kortlagt delareal på en ejendom. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes til offentlig vej. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering. Flytning af jord bort fra en privat ejendom, der ikke er omfattet af områdeklassificering, men hvor jorden ønskes anvist som affald Anmeldelse af jord Ved iværksættelse af flytning af jord i Hillerød Kommune fra en af ovenstående lokaliteter (afsnit 3.1), har anmelderen pligt til at indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelsen er sket. Anmeldelse skal ske via (bilag A). Anmelder af jordflytningen kan være ejer, bygherre, entreprenør eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden Iværksættelse af jordflytning Flytningen må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen er modtaget af kommunen medmindre: Hillerød Kommune anmoder om supplerende oplysninger inden for 4-ugers fristen. Flytning må derefter tidligst iværksættes to uger efter, at kommunen har modtaget de supplerende oplysninger. Jorden flyttes til modtageanlæg godkendt til at modtage jord med det aktuelle forureningsindhold, som fremgår af anmeldelsen. Flytningen må i disse tilfælde foregå umiddelbart efter anmeldelsen. Jorden flyttes fra et kortlagt areal. Ved flytning af jord fra kortlagte områder, skal Hillerød Kommune inden anmeldelsen have godkendt en plan for jordens håndtering. Dette gælder også for små jordmængder < 1 m 3. Den samlede jordflytning udgør 1 m 3 eller mindre. Jorden kan da afleveres uden foregående anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg. I sådanne tilfælde afleveres anmeldelsen til modtageanlægget sammen med jorden. Opgravning og flytning af jord sker på grund af en akut opstået situation og kan ikke afvente en forudgående anmeldelse. I sådanne tilfælde kan jorden opgraves og flyttes straks til en midlertidig placering i opgravningskommunen, fx i en container eller 8

9 tilsvarende placering med afskærmning fra omgivelserne. Opgravning, flytning til den midlertidige placering og den videre flytning, skal anmeldes senest tre hverdage efter flytning til den midlertidige placering. En virksomhed skal udføre flere jordflytninger fra flere lokaliteter i Hillerød Kommune, fx i forbindelse med lednings-, vej- eller kloakarbejder. I disse tilfælde kan virksomheden samlet anmelde flere forventede jordflytninger til et bestemmelsessted for hver forureningskategori - dog skal jordarbejdet foregå inden for en periode på højst et år. Jord fra kortlagte arealer eller jord, der er konstateret forurenet ud over kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, kan dog ikke indgå i en samlet anmeldelse for ledningsarbejder. Virksomheden skal senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, eftersende oplysninger til Hillerød Kommune om ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet, samt mængde, analyseresultater og kategorisering Anmelders pligter I forbindelse med en jordflytning skal anmelderen sikre, at jord fra kortlagte ejendomme, vejarealer og områdeklassificerede områder er analyseret og kategoriseret efter nedenstående parametre. Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden forudgående analyser og kategorisering, skal anmelder sikre sig, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen foretager de nævnte analyser og kategoriseringer: Prøvetagningen skal følge bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 1. Jorden skal analyseres for de forureningsstoffer samt efter de retningslinjer, der er beskrevet i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 2. Jorden skal kategoriseres efter retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Anmelder skal sikre sig, at transportøren har et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse af flytning af jord. Hvis der under den faktiske flytning fremkommer nye oplysninger, skal anmelderen ajourføre anmeldelsen. Her gælder oplysninger om tidspunkt for flytning, jordmængder eller forureningsforhold, der er ændret i forhold til det anmeldte. Det samme gælder, hvis jorden transporteres til et andet modtagested end det anmeldte Transportørens pligter Transportørens navn, adresse samt CVR-nummer skal fremgå af anmeldelsen om flytning af jord, som samtidig skal anvendes som følgeseddel. Et eksemplar af følgesedlen skal medbringes under hver transport. Ved aflevering af jorden, afleveres følgesedlen til den anden transportør eller til den modtager, der er anført på følgesedlen. 9

10 3.1.5 Modtagerens pligter Modtageren af jorden skal på miljømyndighedens forlangende forevise følgesedlen. Modtageren skal opbevare følgesedlen i mindst to år, efter flytningen har fundet sted. Såfremt et godkendt modtageanlæg foretager de for anmeldelsen nødvendige analyser, skal anlægget opbevare disse analyseresultater sammen med følgesedlen i mindst to år. Hvis modtageren er et godkendt modtageanlæg, skal anlægget efter modtagelsen af sidste læs af jorden sende et eksemplar af følgesedlen som kvittering for modtagelse til Hillerød Kommune Dokumentation for bortkørte jord Hillerød Kommune kan til enhver tid forlange, at få forevist dokumentation for, at jorden er håndteret i henhold til den indgivne anmeldelse. 3.2 Områdeklassificering Som følge af jordforureningslovens 50a gælder, at 1. januar 2008 er den til enhver tid gældende byzone, jf. planlovens 34, klassificeret som lettere forurenet og dermed omfattet af anmeldepligten (se afsnit 4). Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens vejledning om områdeklassificering nr. 3 fra Områdeklassificeringen har ikke karakter af regionens kortlægning, derfor er størrelsen af områderne en del af retningslinierne. Dette er gældende både for inddragelse og udtagelse af områder. Hillerød Kommune justerer størrelsen af de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen, så de svarer til de områder, hvor jorden efter den foreliggende viden er lettere forurenet. Justeringerne kan bestå af inddragelse eller udtagning af området til områdeklassificeringen. Retningslinjer for Hillerød Kommunes inddragelse og udtagelse af områder stilles op i dette regulativ. Retningslinjer for udtagelse af områder fra områdeklassificering er opstillet på en sådan måde, at det anses sandsynligt, at området ikke er diffust forurenet. Derfor er udtagelse for områdeklassificering ingen garanti for, at der ikke findes forurening i et sådan område Retningslinier for inddragelse og udtagelse af områder i klassificeringen For at Hillerød Kommune henholdsvis kan inddrage eller udtage et område fra områdeklassificeringen skal følgende retningslinier som minimum være opfyldt Størrelse: I større byområder: Området skal være større end ca. 20 ha., medmindre andet særligt, såsom historik eller dokumentation, taler herfor. I mindre bysamfund: Området skal være større end ca. en femtedel af byen. 10

11 Afgrænsning: Området skal: være sammenhængende så vidt muligt adskille sig fra omgivelserne i kraft af bebyggelsestype og alder så vidt muligt være afgrænset af veje eller topografiske landskabselementer, f.eks. støjvolde, åer, veje, stier Historik: Alder: Forureningsoplysninger: Ensartet Byudvikling/udstykning fra landbrugsarealer påbegyndt første gang efter Der må ikke foreligge konkrete oplysninger, som peger på generel forekomst af lettere forurening i området. I bilag B ses oversigtskort over klassificerede områder i Hillerød Kommune. På eller på er det muligt at søge på en konkret ejendom og få oplysninger om, hvorvidt den er med i områdeklassificeringen. I bilag C ses en gennemgang for de områder, der er inddraget eller undtaget af områdeklassificeringen Borgernes forpligtigelser Når en ejendom er omfattet af områdeklassificering, er det grundejers pligt at anmelde jordflytninger. Det samme gælder, såfremt ejendommen er kortlagt, samt når ejendommen er konstateret som lettere forurenet (udenfor områdeklassificeringen). 3.3 Undtagelser for dokumentationskrav Hillerød Kommune fastsætter delområder af de områdeklassificerede arealer, som fritages fra analysepligten. Dette sker, såfremt kommunen er i besiddelse af et dokumentationsgrundlag, der medfører en høj grad af sikkerhed for, at pågældende delområde tilhører kategori 1 eller 2. Dette gælder dog ikke jord i delområder, som stammer fra arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Hillerød Kommune er ikke på nuværende tidspunkt i besiddelse af tilstrækkelig dokumentation til at udpege analysefri områder. 3.4 Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Ejendomme, der er konstateret lettere forurenet, beliggende udenfor områdeklassificeringen, er stadig omfattet af anmeldepligten. Man kan altid få oplyst hos Hillerød Kommune, om dette er aktuelt for en ejendom. 11

12 KAPITEL 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 4.1 Klagemulighed Afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101 og jordflytningsbekendtgørelsens Tilsyn Hillerød Byråd fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes, jf. jordforureningslovens 65 og miljøbeskyttelseslovens Overtrædelse og straf Overtrædelse af bestemmelser i dette regulativ straffes i henhold til 19 i jordflytningsbekendtgørelsen og 102 i affaldsbekendtgørelsen. 4.4 Bemyndigelse Byrådet har bemyndiget afdelingen By og Miljø i Hillerød Kommune til at træffe afgørelser efter dette regulativ og til at ændre bilag. Dette gælder dog ikke fastsættelse af affaldsgebyrer, jf. regulativets punkt Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den XX XX 2011 og afløser Hillerød Kommunes jordstyringsregulativ af Således vedtaget af Byrådet i Hillerød Kommune den XX XX

13 Bilag A Anmeldeskema Anmeldelse af jordflytning skal ske via Første gang systemet bruges, skal man oprette sig som bruger (anmelder). 13

14 Bilag B Kort over områdeklassificerede arealer i Hillerød Kommune. På Hillerød Kommunes hjemmeside kan der ses, om en given ejendom er beliggende i byzonen. På hjemmesiden vælges kort over Hillerød (alternativt kan internetadressen anvendes). Når kortet er åbnet, skal temaerne for områdeklassificering tilvælges. Dette gøres ved at sætte kryds i kasserne i venstre side af skærmbillede under punktet områdeklassificering. Det er også muligt at vælge kun at få vist enten medtagne områder eller undtagne områder. Områderne vil blive vist på kortet. Når temaerne for områdeklassificering er tilvalgt, kan der også vælges søg (øverst i skærmbillede) og hvad gælder for adressen. Derefter vælges adressen for den pågældende ejendom. I boksen der herefter kommer frem, vil der stå, om ejendommen er medtaget eller undtaget. Områdeklassificerede områder kan også ses på

15 Bilag C Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune.

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref 06727030 J00046-4-KATN Version 4 Dato 2007-06-24 Udarbejdet af KATN

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere