Budget 2009 til 1. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2009 til 1. behandling"

Transkript

1 Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar Det planlagte boligprogram betyder, at der i perioden 2008 til 2020 bygges i gennemsnit 94 nye boliger i Nordfyns Kommune. Alder I alt Ændring I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og ikke medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning. Pris og lønfremskrivning Udgangspunktet er KL s pris og lønfremskrivning. Den generelle pris og lønfremskrivning fra 2007 til 2008 var på 3,7% medens den fra 2008 til er på 4,7%. Der er indgået en ny overenskomst O.08 som gælder for perioden til og i den forbindelse er der afvigende prisfremskrivninger på de forskellige overenskomstområder. Der er regnet med følgende lønfremskrivninger Social og sundhedspersonale 5,89 % Lærere og ledere i folkeskolen 4,82 % Kontor og edb-personale 4,77 % Pædagogmedhjælpere 5,30 % Pæd.pers., døgninst. mv. 4,88 % Dagplejere 5,12 % Specialarbejdere, gartnere mv. 4,70 % Akademikere 5,10 % Socialrådgivere og socialformidlere 5,11 % Rengøringsassistenter 4,88 % Ledere 4,70 % Øvrige personalegrupper 4,40 % - 3 -

2 Den generelle lønfremskrivning er på 5,3% og ovenstående skulle give dette gennemsnit sammen med opskrivningen af barselspuljen på 0,04 % af lønsummerne og vikarbudgetterne opskrevet med 0,16% til dækning af seniordage og barns 2. sygedag. I budget er der kun midler til lokal løndannelse for ledere. Midlerne hertil er afsat i en lønpulje under økonomiudvalget. Udvalgenes driftsbudgetter Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er: vedtagne ressourcetildelinger udarbejdede decentraliserede budgetrammer den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indfases i årene 2008, og 2010 Lovændringer Demografiske ændringer i forhold til antal og priser Økonomisk decentralisering Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led og de decentrale budgetter er udarbejdet i henhold til de vedtagne beregningsprincipper. Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter. Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1% af lønsummen indenfor alle fagområder beløb til materiale og aktiviteter for det enkelte fagområde Rengøringsbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i rengøringsanalysens timer og budgettet til rengøringsmaterialer svarer til 9% af bruttolønudgifterne. Heraf vedrører 5% de direkte rengøringsmaterialer medes 4% er til vinduespudsning, papirvarer mm. Arbejdsskadeforsikring Præmierne til arbejdsskadeforsikring er steget væsentligt fra regnskab 2007 til budget 2008 og igen til budget. tet for er beregnet med udgangspunkt i 2008-taksterne indenfor de forskellige områder og fremskrevet med 5,1% som foreskrevet af Kommune Forsikring. Den samlede merudgift udgør ca. 4 mio. kr. fra 2007 til

3 Finansiering Renter Overordnede forudsætninger Der er budgetteret ud fra de faktiske renter i 2007 og Der er i 2008 budgetteret med et forbrug af likvide aktiver på 32,9 mio. kr. Der forventes derfor en gennemsnitlig lavere likviditet i end i Der forventes en lidt højere renteprocent. Netto en lidt lavere renteindtægt. I 2008 er der ikke budgetteret med renter af mellemværende med forsyningsområdet, da der var en forventning om, at mellemværendet ville være udlignet ved udgangen af Mellemværendet voksede imidlertid i løbet af I budgetteres efter et forventet mellemværende på 25 mio. kr. pr. 1. januar, som er en gæld til forsyningsområdet. Renteudgifter af lån er budgetlagt konkret for de lån, som kommunen har optaget. For de lån, der er optaget med variabel rente, er der budgetlagt ud fra den aktuelle renteprocent i juni Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr Renteindtægter af likvide aktiver Øvrige renteindtægter Renter af mellemværende med forsyningen Renteudgifter af lån I alt

4 Generelle tilskud, udligning og skatter Overordnede forudsætninger I det foreløbige budget for er statens garanti for udskrivningsgrundlag og indbyggertal indarbejdet. Beløb i kr Statsgaranti Udskrivningsgrundlag for indkomstskat Indbyggertal pr Medfører følgende indtægter: Kommunal indkomstskat Generelle tilskud og udligning I alt Der er indarbejdet uændret skatteprocent på 25,5. De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre ca ,5 mio. kr. Grundskyldspromillen er uændret på 25,18. For produktionsjord udgør grundskyldspromillen 12,3. Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr Kommunal udligning Statstilskud Udligning af selskabsskatter Udligning vedr. udlændinge Grundbidrag til regioner Udviklingsbidrag til regioner Særlige tilskud til ældreområdet Tilskud fra kvalitetsfonden til anlæg Udligning og tilskud i alt Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld

5 Dækningsafgift af off. ejendomme Skatter i alt Tilskud og skatter i alt Nyt særligt tilskud fra staten - kvalitetsfonden I modtager kommunen 5,4 mio. kr. i særligt tilskud fra kvalitetsfonden, jf. ovenstående tabel. Staten har i årene afsat en tilskudspulje på 9 mia. kr. til anlægsinvesteringer på følgende områder: dagtilbud folkeskoler ældreområdet idrætsfaciliteter Heraf udbetales der 1 mia. kr. til kommunerne i og 2 mia. kr. årligt i Tilskuddet fordeles til kommunerne efter befolkningstallet. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsprojekterne. Velfærdsministeriet fastsætter nærmere regler for anvendelsen af tilskudsmidlerne. Under anlæg er der i budgetforslaget indarbejdet en udgift på 5,4 mio. kr. under Økonomiudvalget

6 Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld Overordnede forudsætninger På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder: ændring i likvide aktiver overførselsudgifter med 100% statsrefusion kirkeskatter afdrag på lån optagelse af lån Opgørelse af forventet likviditet ultimo 2008 Likvid beholdning ultimo ,0 Forventede bevægelser i likviditeten jf. budgetopfølgning pr. 30/ Indtægter fra skatter og tilskud 1.303,7 Driftsudgifter på det skattefinansierede område ,2 *) Renteudgifter -3,8 Anlægsudgifter på det skattefinansierede område -46,1 Afdrag på lån -15,9-59,3 Andre bevægelser i likviditeten Nettoindtægt fra grundsalg pr. 31/8 8,4 Restkompensation vedr. Fyns Amt 5,2 Yderligere deponering jf. regnskab ,6 **) 4,0 Forventet nettobevægelse i likviditeten -55,3 Forventet likvid beholdning ultimo ,7 Følgende beløb indgår i likviditeten men tilhører andre Mellemværende med forsyningsområdet -25,0 Mellemværende med kirkerne -2,0 Forventet reel likvid beholdning ultimo ,3 *) Det er forudsat, at alle overførte driftsbevillinger fra 2007 til 2008 videreføres til (16,7 mio. kr.) **) Deponeringen på 9,6 mio. kr. frigives igen den 1. januar. Den likvide beholdning ultimo 2008 er udtryk for den faktiske beholdning pr. 31. december 2008 i bank, obligationer og investeringsbeviser. Ultimobeholdningen må ikke forveksles med den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen, som er en beregnet gennemsnitlig beholdning for de seneste 12 måneder

7 Ændringer i tilgodehavender og gæld Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100%, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge, børneydelser mm. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatter forventes at udgøre ca ,9 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er indarbejdet uændret med 1,04 i. Provenuet udgør ca. 33,0 mio. kr. Kirkeministeriet har meddelt, at kommunen i modtager 4,7 mio. kr. i særtilskud til udligning af kirkeskatterne. Kommunen har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti og lokale kirkekasser. Disse udgifter er udmeldt af henholdsvis Kirkeministeriet og provstiet. Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Der forventes ikke optaget lån i. Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr Ændring af likvide aktiver (forbrug) Overførselsudgifter med 100% statsrefusion Statsrefusion af overførselsudgifter Provenu af kirkeskatter Udligningstilskud vedr. kirkeskat Landskirkeskat Stiftsbidrag vedr. kirkeskat Kirkekasser og provstiudvalg Afdrag på lån Optagelse af lån 0 0 I alt

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948,1 1.002,70 1.037,90 1.074,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294,50 1.337,80 1.378,60 1.453,90

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere