Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016"

Transkript

1 Energiklagenævnet Sendt til Dansk Gas Distribution Gladsaxe Ringvej 11 Bygning C 2860 Søborg CVR-nr Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016 Hermed påklages Sønderborg Kommunes (Kommunen) ovennævnte afgørelse til Energiklagenævnet. 12. oktober 2016 Vores ref. krnie Tlf Dansk Gas Distribution A/S (DGD, tidligere DONG Gas Distribution A/S, som pr. 30 september 2016 er overdraget til Energinet.dk, og har ændret navn til Dansk Gas Distribution A/S) har den 14. september 2016 modtaget Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016, hvor Kommunalbestyrelsen godkender projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen. Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll for Sønderborg Forsyning (Sonfor). Kommunens godkendelse af projektforslaget (PF) er baseret på, at forslaget giver en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 64 mio. kr. Projektforslaget baserer sig på forkerte forudsætninger og opgør derfor fejlagtigt et samfundsøkonomisk overskud ved gennemførelsen, DGD påklager derfor Kommunens afgørelse. DONG Gas Distribution A/S (DGD) har i flere runder afgivet høringssvar og påpeget et samfundsøkonomisk underskud ved gennemførelse af projektforslaget i størrelsesorden 65 mio. kr., jf. tabel 1. Side 1/11 Hovedkontor: Tonne Kjærsvej Fredericia, Danmark

2 Tabel 1: Kritisable forudsætninger i projektforslagets samfundsøkonomiske opgørelse og konsekvens ved rettelse Forudsætning Forringelse af samfundsøkonomi i projektforslaget ved korrekt indregning, mio. kr. Konverteringstakt Halmkedler investering 13 Halmkedler drift og vedligehold 18 Halmkedler virkningsgrad 24 Stikledninger 8 Levetid fjernvarmeunits 6 Varmebehov 6 Øget drift gasmotoranlæg Levetid gaskedler Ikke beregnet Timing af investeringer i gaskedler Ikke beregnet Korrektion i alt Projektforslaget overskud før korrektion 64 Projektforslagets overskud efter korrektion -36 til -86 Kilde: Sweco og DGD. Efter høringsperioden har DGD fået kendskab til forbedret dokumentation for gaskedlers levetid, som er vedlagt som Bilag 3. Derfor rejses problematikken igen. Konsekvensen heraf er ikke beregnet. Projektforslaget hviler på en række forudsætninger. Det er DGDs vurdering, at forudsætninger for forslaget ikke er korrekte. Det er disse ukorrekte forudsætninger, som tilsammen medfører, at der ikke er økonomi i projektforslaget. Som det fremgår af tabellen vælter projektforslaget ikke på en enkelt faktor. Tabellen skal ses som en helhed og følsomhedsberegninger på enkelte parametre giver ikke i sig selv anledning til ændring. En samlet anvendelse af realistiske forudsætninger baseret på faktiske, konkrete og lokale forhold resulterer i et væsentligt samfundsøkonomisk underskud ved projektforslaget. I det følgende gennemgår DGD de væsentligste fejl i de afgørende forudsætninger i projektforslaget. Yderligere ønsker DGD, at Energiklagenævnet tager stilling til Kommunens sagsbehandling, da DGD vurderer, at Kommunens afgørelse ikke lever op til forvaltningslovens begrundelseskrav og officialmaksimen. DGD ønsker også Energiklagenævnets vurdering af om personsammenfald mellem bestyrelsen for Sonfor og kommunalbestyrelsen medfører inhabilitet. Det gøres overordnet gældende, at Kommunens afgørelse savner det fornødne hjemmelsgrundlag i projektbekendtgørelsen (Bek. 825 af 24. juni 2016) og at afgørelsen derfor skal ophæves. Side 2/11

3 1. Opgørelse af projektforslagets samfundsøkonomiske overskud Som nævnt indledningsvist er PF et baseret på en række forkerte forudsætninger. I dette afsnit dokumenterer DGD med henvisning til de afgivne høringssvar, hvorfor væsentlige forudsætninger i PF et er forkerte. Det fremgår af Energistyrelsens vejledende udtalelse af 8. april 2015, der indgår i DGD s klagesag over Næstved Kommunes godkendelse af biomassekedel, som blev ophævet af Energiklagenævnet ved afgørelse af 5. maj 2015, at: Energistyrelsen vurderer på denne baggrund, at der ved den samfundsøkonomiske vurdering skal tages udgangspunkt i Energistyrelsens beregningsforudsætninger, vejledning og teknologikatalog, medmindre det kan dokumenteres, at andre data bør anvendes. I det foreliggende projektforslag anvendes i stort omfang andre data end Energistyrelsens beregningsforudsætninger, vejledning og teknologikatalog uden at der af den grund foreligger en egentlig dokumentation. DGD har blandt andet på grundlag af hjælp fra Sweco i en række tilfælde fremlagt dokumentation for andre data end de data, som anvendes i PF et uden at Kommunen har taget dette til følge. Af tabel 1 fremgår de forhold som DGD med hjælp fra Sweco har kritiseret og foreslået korrektion af. Tabel 1: Kritisable forudsætninger i projektforslagets samfundsøkonomiske opgørelse og konsekvens ved rettelse Forudsætning Forringelse af samfundsøkonomi i projektforslaget ved korrekt indregning, mio. kr. Konverteringstakt Halmkedler investering 13 Halmkedler drift og vedligehold 18 Halmkedler virkningsgrad 24 Stikledninger 8 Levetid fjernvarmeunits 6 Varmebehov 6 Øget drift gasmotoranlæg Levetid gaskedler Ikke beregnet Timing af investeringer i gaskedler Ikke beregnet Korrektion i alt Projektforslaget overskud før korrektion 64 Projektforslagets overskud efter korrektion -36 til -86 Kilde: Sweco og DGD. Side 3/11

4 Nedenfor gennemgår DGD de i tabel 1 nævnte forudsætninger, hvor DGD har fremlagt mere retvisende og dokumenterede data, som bør anvendes i den samfundsøkonomiske vurdering af projektforslaget. 1.1 Konverteringstakt Som det fremgår af DGD s høringssvar af 20. april 2016 viser erfaringer fra tidligere godkendte fjernvarmeprojekter i Sønderborg Kommune, at konverteringen af naturgaskunder til fjernvarme sker meget langsommere end forudsat i det foreliggende projektforslag. I Rambølls gensvar udarbejdet for Sonfor fastholdes den opstillede konverteringstakt fra PF et. Dette begrundes med lave tilslutningsomkostninger, gode lånemuligheder og en tidlig tilslutning af Danbos nuværende fjernvarmecentraler. I DGD s høringssvar af 3. juni 2016 fremlægger DGD brugerøkonomien i de tidligere godkendte fjernvarmeprojekter i Sønderborg Kommune, jf. tabel 1 i høringssvaret. Det fremgår af tabellen, at den gennemsnitlige investering i tilkobling til fjernvarmen for varmekunderne i tidligere godkendte projekter i kommunen er på kr. og dermed ligger under de kr. som Rambøll skriver, at en tilslutning koster i det foreliggende projekt. Der er altså ikke tale om lave tilslutningsomkostninger, som kan begrunde en hurtigere konvertering end oplevet i tidligere projekter i Sønderborg Kommune. Det fremgår også af ovennævnte tabel, at den brugerøkonomiske fordel ved de tidligere godkendte projekter gennemsnitligt har været opgjort til kr. om året. I det foreliggende projekt opgør Rambøll besparelsen ved overgang til fjernvarme for en gennemsnitlig naturgaskunde, der står for at udskifte sin gaskedel til 319 kr. om året. Brugerøkonomien er altså ved anvendelse af Rambølls forudsætninger for investeringer mm. væsentligt ringere i det foreliggende PF end i andre projektforslag, der er godkendt i Sønderborg Kommune og som har væsentlig ringere konverteringsforløb end det forløb, som er opstillet i PF et for Nordborg. I ovennævnte vejledende udtalelse fra Energistyrelsen fremgår yderligere: Beregningsforudsætningerne, vejledning og teknologikataloget skal på denne baggrund anvendes som en overordnet vejledning. Hvis der findes mere konkrete data, skal disse lægges til grund for den samfundsøkonomiske vurdering, Der er behov for en konkret vurdering med baggrund i de lokale forhold, som kan være meget forskellige. Derfor bør vurderingen af samfundsøkonomien så vidt muligt tage højde for lokale forhold. DGD har fremlagt lokale forhold for konvertering af naturgaskunder til fjernvarme, der dokumenterer en lang mere afdæmpet konvertering end den konvertering som PF et baserer sig på. Kommunen bør derfor basere afgørelsen på de af DGD fremlagte oplysninger. Side 4/11

5 1.1.1 Brugerøkonomi Reelt er brugerøkonomien i en fortsat naturgasforsyning bedre end anført af Rambøll. Det skyldes dels, at Rambøll ikke anvender kundernes faktiske medianforbrug på 13,4 MWh/år, men et forbrug på 13,89 MWh/år, da de forhøjer forbruget med et konverteringstab på 5 pct. i gaskedlen. DGD s forbrugsopgivelser er imidlertid de faktisk afregnede gasforbrug, det vil sige, at konverteringstab i gaskedlen er indregnet. Yderligere anvender Rambøll en pris på kr. for en ny gaskedel, selvom DGD med henvisning til tilbud fra Søberg VVS påviser en pris på kr., begge priser inklusive moms. I øvrigt henviser DGD til undersøgelse af priser på nye gaskedler udført af HMN (Bilag 1), der viser, at gennemsnittet af de billigste tilbud for gaskedler indhentet via et online tilbudsforum er på kr. ekskl. moms, svarende til kr. inkl. moms. Priserne over den undersøgte periode fra er faldende og en anvendelse af gennemsnittet sætter derfor prisen i den høje ende. Gennemsnitsprisen er kr. billigere end indregnet i PF et. Yderligere har DGD modtaget dokumentation fra NGF Nature Energy (Bilag 2) som viser faldende priser på udskiftning af gaskedler over de seneste år med en senest aktuel pris for 2015 på kr. ekskl. moms, svarende til kr. inkl. moms. På baggrund af disse to undersøgelser vurderer DGD, at det er rimeligt at anvende en afrundet pris på kr. inkl. moms for udskiftning af en gaskedel i Nordborg området, da DGD anser det for rimeligt at antage, at gaskedler kan udskiftes til samme pris i Nordborg som i Midtjylland og på Fyn. Ovenstående understreger, at brugerøkonomien i PF et ikke understøtter den meget optimistiske konverteringstakt på 55 pct. af alle kunder i det enkelte område i det første år og en samlet konvertering af 90 pct. i år fem. Kun i det første område er konverteringstakten understøttet gennem tilsagn om, at Danbo konverterer deres varmecentraler i første år. Yderligere påpeger Sweco i notat af 3. juni, at det ikke er realistisk med den af Rambøll forudsatte konvertering af elvarmekunder, i og med at elvarmekunder har særligt høje omkostninger ved konvertering til fjernvarme, da de samtidig skal afholde omkostninger til etablering af et vandbåret varmefordelingssystem. I notat af 24. juni vurderer Sweco en meromkostning ved gennemførelse af PF et på 17 mio. kr., hvis 10 pct. af elvarmekunderne konverterer i stedet for de forudsatte 90 pct. En ringere konvertering end forudsat vil forringe samfundsøkonomien i PF et, da brændselsbesparelserne bliver mindre end forudsat mens investeringerne ikke falder tilsvarende. Side 5/11

6 Sweco har i notat af 24. juni 2016 beregnet, at en reducering af konverteringstakten til det niveau, der kendes fra tidligere fjernvarmeprojekter i Sønderborg Kommune påvirker samfundsøkonomien i PF et med mio. kr. Kommunen har ikke forud for afgørelsen sikret sig grundlag for den nødvendige konvertering gennem krav om tilsagn fra varmekunderne i de berørte områder eller anden form for dokumentation. 1.2 Halmkedler Omkostninger til investering, drift af og effektivitet af halmkedler er central for den økonomiske bæredygtighed af projektforslaget, da det netop er to halmkedler, der i PF et skal producere fjernvarmen. Sweco har for DGD nærmere vurderet disse omkostninger i notater af den 3. juni og den 24. juni. Sweco har, jf. notat af 24. juni, undersøgt investeringsniveauet i 11 nyere halmanlæg. På den baggrund konkluderer Sweco, at de samfundsøkonomiske omkostninger til investeringer i halmanlæggene i Nordborg-projektet bør forhøjes med 13 mio. kr. Sweco fremhæver blandt andet i notat af 3. juni, at prisen pr. MW skal afspejle, at der er tale om investering i to halmkedler og at prisen pr. MW derfor er højere end den pris, der kan opnås pr. MW, hvis der bygges et enkelt anlæg på 16 MW i stedet for to anlæg på henholdsvis 10 MW og 6 MW. Vedrørende drift og vedligehold anfører Sweco, at det er sædvane og i overensstemmelse med Teknologikataloget, at beregne 2-3 pct. af investeringen til drift og vedligehold. Det er derfor urealistisk når Rambøll blot henregner 0,5 pct. af investeringen til drift og vedligehold. Rambøll ansætter dermed D&V lavere end det typiske niveau for gas- og oliefyrede anlæg, hvor der typisk anvendes 1-2 pct. af investeringen til D&V ifølge Sweco. Hverken Rambøll eller Sonfor er fremkommet med dokumentation for indregning af den særligt lave D&V-omkostning. Der henvises alene til at værket opføres til ubemandet drift. Det er derfor DGD s opfattelse, at der ikke foreligger konkrete data, der begrunder en fravigelse fra Teknologikataloget, jf. citat ovenfor fra Energistyrelsens vejledende udtalelse af 8. april Kommunen bør derfor vurdere PF et ud fra et niveau for D&V på 2-3 pct. af investeringen, som netop er i overensstemmelse med Teknologikataloget. Sweco har beregnet, at en forhøjelse af D&V til et normalt niveau indebærer en forringelse af samfundsøkonomien i PF et med 18 mio. kr. Side 6/11

7 PF et forudsætter kondenserende drift på halmkedlen og deraf følgende virkningsgrad på 102 pct. Sweco vurderer, at det er mere realistisk at anvende en virkningsgrad 90 til 100 pct. En reduktion til 90 pct. vil hæve de samfundsøkonomiske omkostninger ved PF et med 24 mio. kr. På ovenstående grundlag vurderer DGD, at virkningsgraden for det rent halmfyret anlæg i PF et er ansat for højt. 1.3 Stikledninger DGD s stikledninger til gas er 24 pct. længere end de forudsætninger, der er opstillet for stikledningerne til fjernvarmen i PF et. DGD har derfor i høringssvar af 20. april bedt om en nærmere dokumentation eller opskrivning af denne omkostning i PF et. Rambøll og Sonfor har ikke ønsket at opskrive stikledningernes længde. I stedet har Rambøll gennem en vejledende kontrolopmåling af 126 stikledninger konkluderet, at den gennemsnitlige stikledningslængde med stor sandsynlighed er under 15 meter pr. forbruger. I høringssvar af 3. juni dokumenterer DGD, at stikledningernes længde for de af Rambøll 126 udtagne stikledninger er på 22,4 meter i gennemsnit. I gensvar fra Sonfor af 10. juni fastholdes en længde på 15 meter. Der argumenteres for fælles fremføring af en stikledning til to tætliggende bygninger, hvor det er muligt. DGD har derfor i høringssvar af 24. juni gennemgået de udtagne 126 kunder til en beregning af korteste mulige stikledningslængde under anvendelse af fælles stikledninger, hvor det er muligt. Herved kan stikledningslængden reduceres til 18,5 meter som gennemsnit i stikprøven. Sweco har beregnet, at en forøgelse af den gennemsnitlige stikledningslængde øger projektets samfundsøkonomiske omkostninger med 8 mio. kr. Der er tale om konkrete og lokale oplysninger, der jf. Energistyrelsens ovennævnte udtalelse, bør indregnes i projektforslaget. Kommunen skal derfor korrigere PF et med omkostningen ved en øget stikledningslængde. 1.4 Levetid på fjernvarmeunits I PF et anvendes en levetid på 30 år for fjernvarmeunits. Dette på trods af at Teknologikataloget anvender en levetid på 20 år. Sweco har i begge deres notater vurderet anvendelsen af en levetid på 30 år og konkluderer, at de ikke kan finde dokumentation for en levetid på 30 år. En dokumentation der heller ikke fremskaffes af Rambøll eller Sonfor. Tværtimod har Sweco af producent af fjernvarmeunits fået oplyst, at den typiske levetid er 20 år, jf. Swecos notat af 3. juni Sweco beregner, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved gennemførelse af projektforslaget bør opskrives med 6 mio. kr. som følge af kortere levetid på fjernvarmeunits. Side 7/11

8 Som det fremgår af Energistyrelsens vejledende udtalelse, da bør Energistyrelsens forudsætninger, i dette tilfælde Teknologikataloget, anvendes i vurderingen af projektforslag, med mindre det kan dokumenteres, at andre data bør anvendes. 1.5 Varmebehov Varmebehovet for gaskunder er i PF et er sat noget højere end det forbrug som DGD faktisk afregner i området. En korrektion til det faktiske gasforbrug påvirker de samfundsøkonomiske omkostninger ved gennemførelse af projektforslaget med 6 mio. kr., jf. Sweco af 24. juni Igen er der tale om en faktisk dokumenteret forudsætning, der ikke tages til følge i Kommunens vurdering af projektforslaget. 1.6 Øget drift af gasmotoranlæg Efter første høringsrunde ændrer Rambøll driftstiden fra timer om året til 500 timer om året for de kraftvarmeanlæg, der indgår i projektforslagets reference, en fortsat naturgasforsyning. Ændringen reducerer el-indtægterne i referencen, en fortsat naturgasforsyning, og fordyrer dermed naturgasforsyningen i forhold til den fjernvarmeforsyning, som den sammenlignes med. Reduktionen i driftstimeantallet begrundes i de realiserede driftstimer i 2015 for gasmotoranlæggene. Imidlertid forudsætter Energistyrelsen stigende elpriser fra nuværende ca. 20 øre/kwh til 40 øre/kwh over den tyve-årige planperiode. En prisstigning der bør udmøntes i stigende anvendelse af gasmotoranlæggene i projektperioden. Sweco beregner, at en anvendelse af det oprindelige driftstimeantal på timer reducerer PF ets samfundsøkonomiske overskud med 47 mio. kr. En anvendelse af timer forringer samfundsøkonomien i PF et med 13 mio. kr. Drift af gasmotoranlæggene har en særlig stor betydning for samfundsøkonomien i projektforslaget, men er ikke vurderet i den tilsendte afgørelse. 1.7 Levetider gaskedler I høringssvar af 20. april 2016 påpeger DGD, at der i PF et anvendes levetider på 15 år for gaskedler, selvom Teknologikataloget angiver 22 år som levetid. DGD foreslog på baggrund af egne erfaringer anvendelse af en levetid på 18 år. En forøgelse af levetiden forbedrer samfundsøkonomien i en fortsat naturgasforsyning og forringer dermed projektforslaget. DGD har modtaget dokumentation fra HMN på en levetid på 18 år, som DGD ønsker inddraget i klagesagen, da DGD vurderer, at dokumentationen er konkret og faktisk, som det kræves i Energistyrelsens vejledende udtalelse. Hvis Energiklagenævnet ikke vil godtage dokumentationen fra HMN bør man i stedet, jf. Energistyrelsens Side 8/11

9 vejledende udtalelse, anvende Teknologikatalogets levetid. Dokumentationen fra HMN er vedlagt som Bilag Udskiftning af gaskedler I projektforslagets beregning af referencen (en fortsat naturgasforsyning) optræder en investering på 14 mio. kr. i nye gaskedler i planperiodens første år. Investeringen gentages igen efter 15 år. I alle andre år ligger investeringen på niveauet 1 til 3 mio. kr. om året. Projektforslaget antager altså en udskiftning af alle gaskedler, der er mere end 15 år i det første år. De ældste gaskedler i området er fra 1987 og der er stadig 7 af dem i drift. Vi tænker, at disse kedler sikkert også er i drift nogle år endnu. Vores erfaring er, at der sker en jævn udskiftning af gaskedler og vi anbefaler derfor også, at der indregnes en jævn udskiftning i projektforslaget. 2. Kommunens sagsbehandling DGD beder Energiklagenævnet om at tage stilling til om der har været fejl i Kommunens sagsbehandling. 2.1 Undersøgelsespligt og begrundelseskrav Det er DGDs vurdering, at Sønderborg Kommunes afgørelse ikke opfylder kravene til undersøgelsespligten (official maksimen) og begrundelseskravet i forvaltningslovens 24, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune er efter officialmaksimen forpligtiget til at undersøge sagen inden de træffer afgørelse. I den konkrete sag har Sønderborg Kommune tilsyneladende i det væsentligste alene truffet afgørelse på grundlag af de oplysninger, som Sønderborg Kommune har indhentet fra Sonfor, hvilket ikke er foreneligt med officialmaksimen. DGD har i forbindelse med sagens behandling udarbejdet høringssvar af 20. april, 3. juni og 24. juni 2016, hvor DGD kommenterer konkret på de beregninger, som er foretaget af Sonfor. Sønderborg Kommune har i sin sagsbehandling, og afgørelse ikke forholdt sig konkret til de konkrete forskelle mellem DGDs høringssvar og projektforslaget udarbejdet af Sonfor. Det er DGDs vurdering, at Sønderborg Kommune ikke alene kan bero sin afgørelse på grundlag af oplysninger fra Sonfor, når der er væsentlige forskelle mellem oplysninger fra Sonfor og de indsendte høringssvar. Sønderborg Kommune er efter officialmaksimen forpligtet til at undersøge sagen yderligere, eksempelvis ved at indhente udtalelser fra en uafhængig rådgiver, hvor der er uoverensstemmelse mellem Sonfors projektforslag og DGDs høringssvar. Det er DGDs vurdering, at der i den konkrete sag i øvrigt må stilles skærpede krav til Sønderborg Kommunes opfyldelse af officialmaksimen i og med, at Sonfor er part i sagen, og Kommunen såvel som flere byrådsmedlemmer muligvis er inhabile i sagens behandling. I forhold til afgørelsens begrundelse er det DGDs vurdering, at afgørelsen ikke lever op til forvaltningslovens 24, stk. 1 og 2 vedrørende nedenstående konkrete forhold. Side 9/11

10 Således tager afgørelsen ikke stilling til væsentlige kritikpunkter vedrørende omkostninger til investering i samt drift og vedligehold af og virkningsgrad for halmkedler. Heller ikke kritik af omkostninger til etablering af fjernvarmenettet tages der stilling til, levetid på fjernvarmeunits, varmebehov, konvertering af elkunder og øget drift af gasmotoranlæggene vurderer kommunalbestyrelsen i afgørelsen. De nævnte forhold summer til en ekstra omkostning ved gennemførelse af PF et i størrelsesorden mio. kr. Kommunalbestyrelsen tager i afgørelsen alene stilling til konverteringstakten i PF et. Et forhold der ikke udgør en afgørende andel af den korrektion af samfundsøkonomien, som Sweco for DGD vurderer, der bør gøres (jf. tabel tabel 1). 2.2 Habilitet Der er et personsammenfald mellem Sonfors bestyrelse og kommunalbestyrelsen, som har godkendt Sonfors projektforslag. Godkendelsen kan således have præg af en myndighed, der godkender sig selv. DGD ønsker derfor Energiklagenævnets vurdering af, om medlemmer af kommunalbestyrelsen kan have været inhabile i behandlingen af projektforslaget. Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune har godkendt projektforslaget i en afstemning, hvor også de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer i Sønderborg Forsynings bestyrelse deltog. De fem medlemmer af Sonfors bestyrelse deltog alle i behandlingen af kommunalbestyrelsens behandling af afgørelsen den 29. juni DGD beder Energiklagenævnet tage stilling til om de fem byrådsmedlemmer, der også sidder i Sonfors bestyrelse var inhabile ved kommunalbestyrelsens afgørelse af 29. juni 2016, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 2 og om Kommunen som sådan var myndighedsinhabil. 3. Afrunding DGD har i høringsprocessen med hjælp fra Sweco påpeget, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen er forbundet med et samfundsøkonomisk underskud i størrelsesorden 65 mio. kr. På trods af flere høringsrunder har Kommunen kun i begrænset omfang taget stilling til DGD s indsigelser i deres afgørelse. Afgørelsen lever dermed ikke op til forvaltningslovens krav om begrundelse i lovens 22 og 24. Hertil kommer, at Kommunen ikke har opfyldt kravene i official maksimen, da de i det væsentligste har lagt Sonfors argumenter til grund for deres afgørelse, og ikke selvstændigt har undersøgt de meningsforskelle, som kommer til udtryk i henholdsvis Sonfors projektforslag med høringssvar og DGDs høringssvar. Det fremgår også af 26, stk. 2 i projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk Side 10/11

11 mest fordelagtige projekt. Det kan imidlertid ikke læses ud af Kommunens afgørelse, at denne konkrete vurdering er foretaget. Kommunalbestyrelsens afgørelse er tilsyneladende sket med deltagelse af de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlem af Sønderborg Forsynings bestyrelse. DGD beder derfor om Energiklagenævnets afgørelse af om dette er i overensstemmelse med habilitetsbestemmelser. Projektet opfylder ikke kravet i 6, om, at en godkendelse forudsætter, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Dette er ikke tilfældet, da der på grundlag af Swecos beregninger ud fra et dokumenteret grundlag af omkostninger i stedet er tale om et samfundsøkonomisk underskud i størrelsesorden 65 mio. kr. ved gennemførelsen af projektet. Tilsvarende følger det af projektbekendtgørelsen 26, at en kommune ved sin vurdering af et projektforslag skal påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Med korrekt indregning af de forhold som DGD har gennemgået ovenfor, er dette krav ikke opfyldt i sagen. Kommunens afgørelse savner derfor det fornødne hjemmelsgrundlag i projektbekendtgørelsen (Bek. 825 af 24. juni 2016) og afgørelsen skal derfor ophæves. Med venlig hilsen Dansk Gas Distribution Kristian Nielsen Side 11/11

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen Sønderborg Kommune Sendt på e-mail til by-landskab@sonderborg.dk og smar@sonderborg.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43 J.nr. 12241

Læs mere

Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015

Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 Aarhus 19. maj 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 011286-0017 ano/jhp Vurdering af Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2015 1. Indledning Næstved Varmeværk

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. BILAG Bilag 1 Brugerøkonomi Bilag 2 Forbehold VVS Søberg Bilag 3 Opmåling af stikledninger

NOTAT. 1. Indledning. BILAG Bilag 1 Brugerøkonomi Bilag 2 Forbehold VVS Søberg Bilag 3 Opmåling af stikledninger OTAT Projekt Projektforslag Samlet svar på høringssvar fremsendt af DGD Dong Gasdistribution A/S og Aftagerforeningen Østerlund Varme A/S Kunde otat nr. 01 Dato 2016-05-19 Til Fra Jane Moustgaard Kopi

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Aftagerforening Østerlund. Generalforsamling

Aftagerforening Østerlund. Generalforsamling Aftagerforening Østerlund Generalforsamling 2016-10-31 Dagsorden Generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S s svar på indsigelse fra Dansk Gas Distribution på projektforslag

Ringsted Forsyning A/S s svar på indsigelse fra Dansk Gas Distribution på projektforslag Ringsted Kommune Rønnedevej 9 4100 Ringsted Teknik- og miljø center. 7. april 2017 Projektforslag for konvertering fra individuel naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning af delområde i Søndervang samt

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed Notat HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed 02. februar 2015 Projekt nr. 219332 Dokument nr. 1214704662 Version 1 Udarbejdet af

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 283 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 Fax +45 99 55 www.dongenergy-distribution.dk CVR-nr.

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Notat: Struktureret gennemgang af sager i Energiklagenævnet

Notat: Struktureret gennemgang af sager i Energiklagenævnet Notat: Struktureret gennemgang af sager i Energiklagenævnet Dansk Fjernvarme har sat sig for at følge afgørelserne på varmeområdet i Energiklagenævnet lidt tættere fremover. Omstillingen af energisystemet,

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Kerteminde Kommunes afgørelse af 9. marts 2015 ophæves.

Kerteminde Kommunes afgørelse af 9. marts 2015 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NGF Nature Energy Distribution A/S

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Høringssvar til Rambøll s svar af 24. august 2015 vedr. projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til Rambøll s svar af 24. august 2015 vedr. projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Att.: Rasmus Aggersbjerg Kristensen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45

Læs mere

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T:

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T: Notat Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 30. juni 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211739332 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt af nba

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Infomateriale til kommuner

Infomateriale til kommuner Infomateriale til kommuner Disposition Det er tilladt at bruge naturgas Hvad siger nyeste bygningsreglement (BR15)? Afgørelser i Energiklagenævnet Der er naturgas nok Nordsøen Biogas i Danmark Der er bæredygtige

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning

Baggrundsnotat: - Grøn omstilling i den individuelle opvarmning Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning En kombiløsning bestående af en varmepumpe og en gaskedel, en såkaldt hybridvarmepumpe, er en individuel opvarmningsform, der kombinerer

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

BILAG Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger og længder. 2. Formål

BILAG Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger og længder. 2. Formål BILAG 1 Projekt PF Horsens Kunde HKV A/S Notat nr. Dato 2015-08-24 Til Fra Kopi til HKV Horsens A/S Bjarne Lykkemark Andersen 1. Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger

Læs mere

[ HØRINGS BESVARELSE ]

[ HØRINGS BESVARELSE ] 2014 Løsning Fjernvarme projektforslag, Flisfyret biomasseanlæg Mogens H Nielsen - DFP [ HØRINGS BESVARELSE ] DONG Gas Distribution A/S har givet høringssvar på projektforslag for nyt biomasseanlæg i Løsning.

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

UDKAST: Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i nordvestområdet at Løgumkloster og afslag på ansøgning om tilslutningspligt.

UDKAST: Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i nordvestområdet at Løgumkloster og afslag på ansøgning om tilslutningspligt. LØGUMKLOSTER FJERNVARME Søndermarksvej 3 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929276 Mail: hh1@toender.dk Sags id.: 13.03.01-P19-457-11 28-02-2013 UDKAST: Godkendelse af Projektforslag

Læs mere

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 1 ad 1.1 Indstilling - gennemføre myndighedsbehandling 2 ad 3, side 6 3 ad 3, side 7 4 ad 3, side 7 5 ad 3,

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg planlagt etableret i Faaborg-Midtfyn Kommune Ændringer: Dato Version Udført af Rettelser

Læs mere