Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud"

Transkript

1 Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ABCD Moms sporarbejde på Odderbanen Inden for kort tid vedtages en fusion mellem A/S Hads-Ning Herreders Jernbane (Odderbanen) og Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane A/S (Lemvigbanen). Odderbanen vil være det fortsættende selskab under navnet Midtjyske Jernbaner A/S. Der vil efterfølgende ske en tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab, der efter tilførslen vil være et 100 pct. ejet datterselskab af Midtjyske Jernbaner A/S. Datterselskabet (Midtjyske Jernbaner Drift A/S) vil være operatørselskab på togkørsel på de omfattede banestrækninger. Den nye struktur kan illustreres således: Lemvig Kommune Midttrafik Øvrige aktionærer Midtjyske Jernbaner A/S 100 % Midtjyske Jernbaner Drift A/S Til brug for sporarbejdet på Odderbanen (ejet af Midtjyske Jernbaner A/S) har Regionsrådet den 14. november 2007 besluttet at stille en garanti for selskabet for et 25-årigt lån på i alt 109 mio. kr. Det pågældende lån skal være med til at finansiere sporarbejderne. Sporarbejderne vil desuden blive finansieret af en anlægsbevilling på 10 mio. kr. Beløbet er en del af det årlige investeringstilskud fra staten, som er opsparet af Århus Amt til en sporfornyelse på Odderbanen og senere overført ved delingsaftalen til Region Midtjylland. På baggrund af en udtalelse afgivet af SKAT den 15. maj 2008 anbefales nu, at Region Midtjylland optager et lån, som udbetales som tilskud til Midttrafik 08-n005 CHP SAH EJEN

11 ABCD Overordnede bemærkninger til den nye struktur Den nye struktur betyder følgende i relation til moms: Midtjyske Jernbaner A/S Midtjyske Jernbaner A/S vil være momspligtig af det vederlag, som oppebæres fra Midtjyske Jernbaner Drift A/S for at stille infrastruktur til rådighed for dette selskab. Da infrastrukturen (spor) alene anvendes til dette formål, har Midtjyske Jernbaner A/S fuldt momsfradrag for de omkostninger, der afholdes til brug for de kommende sporarbejder. Det betyder, at selskabet kan fratrække momsen på de forestående sporarbejder. Finansieringsbehovet i Midtjyske Jernbaner A/S bliver herved omkostningerne ekskl. moms. Midtjyske Jernbaner Drift A/S Midtjyske Jernbaner Drift A/S vil udøve momsfri personbefordring og momspligtig godsbefordring. Selskabet har herved blandede aktiviteter og derved delvis fradragsret for den moms, som faktureres til selskabet fra Midtjyske Jernbaner A/S. Sporarbejderne påvirker ikke momsbelastningen i dette selskab, medmindre prisen for infrastruktur ændres som følge af de øgede omkostninger i Midtjyske Jernbaner A/S. Anlægstilskud For modtageren af et tilskud kan der være momsmæssige konsekvenser forbundet med modtagelsen heraf. Det vil dog kun være tilfældet, hvis det modtagne tilskud hos tilskudsmodtageren kan anses som hel eller delvis betaling for de ydelser, tilskudsmodtager leverer til tilskudsgiver eller tredjemand. Regionens tilskud til Midttrafik Hvis Region Midtjylland yder et anlægstilskud til Midttrafik, vil det hverken have momsmæssige konsekvenser for regionen eller Midttrafik. Vi kan ganske vist ikke afvise, at SKAT vurderer, at tilskuddet fra Region Midtjylland påvirker priserne på personbefordring hos Midttrafik, men det vil i givet fald ikke medføre en momsbetaling hos nogen af parterne. Blot vil Midttrafik få formindsket sin momsfradragsprocent for fællesomkostninger, hvilket i praksis skønnes at være af mindre betydning. Der ses derfor momsmæssigt ikke noget til hinder for at yde et tilskud til Midttrafik til sporarbejderne. Midttrafiks tilskud til Odderbanen (Midtjyske Jernbaner A/S) Et tilskud fra Midttrafik til Odderbanen (Midtjyske Jernbaner A/S), som under alle omstændigheder vil være den endelige tilskudsmodtager, vil ikke blive anset som en del af selskabets vederlag for at stille infrastruktur til rådighed for operatørselskabet. Det står klart efter drøftelser gennemført med Skattecenter Århus og SKAT s Hovedcenter i København. 08-n005 CHP SAH EJEN

12 ABCD Det medfører efter vores opfattelse helt konkret, at Midtjyske Jernbaner A/S ikke skal afregne moms af anlægstilskud fra Midttrafik i forbindelse med den forestående spormodernisering. Der er redegjort for baggrunden herfor i det efterfølgende. I vedhæftede brev af 15. maj 2008 fastslår SKAT således, at der ikke er grundlag for at antage, at den pris, som operatørselskabet skal betale til Midtjyske Jernbaner A/S for anvendelsen af infrastrukturen, vil blive fastsat på en sådan måde, at prisen falder svarende til tilskuddet, samt at tilskuddet herved vil udgøre en faktor ved fastsættelsen af den pris, som Midtjyske Jernbaner A/S vil forlange. SKAT har herved henset til, at taksterne fortsat vil blive fastsat i henhold til statens takster, der svarer til markedsværdien af ydelserne. Der er ganske vist alene tale om en vejledende udtalelse, men da den er afgivet efter en konkret vurdering, og da Skatterådet har afgivet en nærmest identisk vejledende udtalelse til et andet trafikselskab, skønnes svaret at have samme værdi som en egentlig afgørelse. Det må anses for utænkeligt, at SKAT vil omgøre en sådan vejledende udtalelse. Den vejledende udtalelse, som blev afgivet af Skatterådet, er offentliggjort under SKM SR. Der var i denne sag også tale om et anlægstilskud, som skulle ydes af et trafikselskab til et infrastrukturselskab i forbindelse med sporarbejder. Formålet med sporarbejderne var at opgradere banen, så den understøttede køreplaner på 100 km/t og forøgede sikkerheden på banestrækningen. Om finansieringen af sporarbejdet blev følgende oplyst: "Spørger modtager statslige anlægstilskud til privatbanevirksomhedens infrastrukturaktiviteter. Anlægstilskuddene er optaget på finansloven. Tilskuddene udbetales fra Trafikstyrelsen til regionerne på baggrund af den i år 2000 indgåede aftale mellem staten og de daværende amter om videreførelse af privatbanerne. Regionerne videreformidler tilskuddene til spørger, idet tilskudsmidlerne for 2008 og fremefter indarbejdes i spørgers budget på basis af input fra infrastrukturselskaberne. Tilskudsbeløbene foranlediges udbetalt samtidig med, at spørger opkræver drifts- og administrationsbidrag fra regionerne. Tilskudsmidlerne frigives til infrastrukturselskaberne på grundlag af disse selskabers projektoplæg og tilhørende økonomiske overslag. Tilskudsmidlerne reguleres endeligt på grundlag af selskabernes anlægsregnskaber." I udtalelsen fra Skatterådet fastslås det, at infrastrukturselskabet ikke skal afregne moms af tilskuddet. Der blev lagt til grund, at der på baggrund af de forelagte oplysninger ikke var grund til at antage, at den pris, som operatørselskabet skulle betale til infrastrukturselskabet for anvendelse af infrastrukturen, ville falde, enten a) svarende til tilskuddet eller b) udgøre en faktor ved fastsættelsen af den pris, som infrastrukturselskabet ville forlange. Midttrafik eller Midtjyske Jernbaner A/S som tilskudsmodtager På nuværende tidspunkt synes den momsmæssige behandling af tilskud, der modtages i Midtjyske Jernbaner A/S, at være ganske klar. Der ses på det grundlag ikke at være noget til hinder for rent momsmæssigt, at Region Midtjylland yder et anlægstilskud til Midttrafik, der herefter videregiver beløbet som tilskud til Midtjyske Jernbaner A/S. 08-n005 CHP SAH EJEN

13 ABCD Konklusion På baggrund af SKAT's konklusion i brev af 15. maj 2008 kan spormoderniseringen nu finansieres uden momsmæssige konsekvenser for tilskudsmodtager som et tilskud fra Region Midtjylland til Midttrafik, der efterfølgende giver et tilsvarende tilskud til Midtjyske Jernbaner A/S. Midtjyske Jernbaner A/S får herved momsfradrag for omkostninger til sporforbedringer afholdt i den nye struktur og undgår afregning af moms af det modtagne tilskud. Århus, den 20. maj 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Hammer-Pedersen Susanne Aakjær Holst 08-n005 CHP SAH EJEN

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild 31. januar 2013 Sagsnr. 125-163113 jpe Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Jurist Søren Lysholt Hansen Badehusvej 16 Postboks

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere