H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg"

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE 170 Leverandør: H. Jessen Jürgensen A/S, Tempovej 18-22, DK-2750 Ballerup Tlf.nr.: Fax nr.: Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Kemiske egenskaber: CAS nr. betegnelse: Syntetisk ester Identifikationsnr: Enkel substans 3. Fareidentifikation Farebetegnelse: Der er ikke kendskab til nogen særlig fare ved håndtering af mineralolieprodukter og kemiske produkter, såfremt normale forholdsregler (punkt 7) overholdes og personligt beskyttelsesværn (punkt 8) anvendes. Information vedr. særlige farer for mennesker og miljø: Dette produkt er vandforurenende, se punkt 12. Klassificeringssystem: Klassificerings- og farebetegnelse er på linie med indeværende EU lister som følge af de såkaldte konventionelle metoder i 88/379 EU vedr. specifikke data for sammensætninger. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generel information: Skift tøj og sko, hvis det er forurenet eller gennemvædet af produktet. Put aldrig klude forurenet af produktet i lommerne. Ved indånding: Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved symptomer. (ved inhalering af overophedet produkt) Ved hudkontakt: Produktet er ikke irriterende for huden. Ved øjenkontakt: Rens med rigeligt vand i flere minutter. 1

2 Ved indtagelse: Ved vedvarende symptomer søges lægehjælp.. 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: CO2, brandslukningspulver eller vandsprøjte. Ved større brand anvendes vandstråle eller spritmodstandsdygtigt skum. Anvend slukningsmidler der tager hensyn til miljøet. Uegnede slukningsmidler: Anvend ikke fuld vandstråle. Beskyttelsesudstyr: Ved brandslukning anvendes individuelt iltapparat. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Der er især fare for at glide på spildte produkter. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå at det breder sig (f.eks ved at lave oliebarriere). Undgå udledning i jorden. Metoder til oprydning/ opsamling: Anvend opsugende materiale (sand, diatomit, syrebindende middel, universalbindende middel, savsmuld). Bortskaf opsamlet materiale iht. lokale bestemmelser. Ingen farlige stoffer frigives. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering: Information vedr. sikker håndtering: Undgå dannelse af aerosol. Informaton om beskyttelse mod eksplosioner og brande: Opvarm ikke til temperaturer tæt på flammepunkt. Opbevaring: Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav. Information om opbevaring i et fælles lagerrum: Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Yderligere information om opbevaringsforhold: Lokale bestemmelser vedr. håndtering og opbevaring af vandforurenende stoffer skal følges. 8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler Yderligere oplysninger om opbygning af tekniske systemer: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7. 2

3 Komponenter med kritiske værdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: Produktet indeholder ikke nogen relevante mængder stoffer med kritiske værdier, der skal overvåges på arbejdspladsen. Lister gældende på tidspunktet for udarbejdelse er anvendt som grundlag. Personlige værnemidler: Generelle og hygiejniske foranstaltninger: Der skal tages hensyn til normale forholdsregler ved håndtering af kemikalier og mineralolieprodukter. Undgå tæt eller langtidsvarende hudkontakt. Anvend hudbeskyttelsescreme til forebyggende hudbeskyttelse. Put ikke rengøringsklude mættet med produktet i lommerne. Åndedrætsudstyr: Beskyttelseshandsker: Øjenbeskyttelse: Kropsbeskyttelse: Ikke påkrævet. Ikke påkrævet. Sikkerhedsbriller anbefales ved påfyldning. Beskyttende arbejdstøj. 9. Fysiske kemiske egenskaber Form: Farve: Lugt: flydende gul næsten lugtfri Ændring i tilstand Smeltepunkt: Kogepunkt: Værdi/ område Enhed Metode Flammepunkt: 260 C ISO 2592 Nedbrydningstemperatur: Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt Tæthed ved 15 C 0,97 g/m 3 DIN Opløselighed i vand Ikke opløseligt eller svært at blande Viskositet eller konsistensklasse ved 40 C 175 mm 2 /s DIN Stabilitet og reaktivitet Termisk nedbrydning/ forhold der bør undgås: Ingen nedbrydning hvis anvendt iht. specifikationer. Farlige reaktioner: Ingen kendte farlige reaktioner. Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter. 3

4 11. Toksikologiske oplysninger Akut giftighed: Primær irritationseffekt: Hudirritation: Øjenirritation: Overfølsomhed: Ingen kendte irritationseffekter. Ingen kendte irritationseffekter. Ingen kendt overfølsomhed. Yderligere toksikologisk information: Hvis produktet anvendes og håndteres iht. specifikationerne, har produktet efter vores erfaring og oplysninger ingen skadelig virkning. Materialet er ikke klassificeret på EUs seneste lister. 12. Miljøoplysninger Virkning i miljømæssige systemer: Mobilitet og bioakkumulering: Ingen data til rådighed. Ektotoksikologiske effekter: Virkning i spildevandsanlæg: Produktet flyder på vandoverfladen. Generelt: Tysk vandfareklasse 1 (egen vurdering): lidt farligt for vand. Må ikke komme i grundvandet, vandløb eller kloaksystemer. 13. Bortskaffelse Produkt: Der anbefales følgende: Mindre mængder skal bortskaffes iht. lokale bestemmelser. Ved opbevaring af brugte mineralolieprodukter skal man sikre sig, at kategorierne for spildolie og blandingsinstrukser overholdes. Spildolie må kun afleveres på kommunale modtagestationer. Europæisk spildkatalog: : kloret maskine; gear og smøreolier Uren emballage: Der anbefales følgende: Tøm forurenet emballage. Det kan genbruges efter grundig rengøring. Små engangsemballager skal bortskaffes iht. lokale bestemmelser. EWC Transportoplysninger Landtransport ADR/RID og GGVS/GGVE (over grænse/ indenrigs). ADR/RID-GGVS/ E klasse: Maritim transport IMDG/ GGVSea: IMDG/GGVSea klasse: 4

5 Luftransport ICAO-TI og AITA-DGR: ICAO/IATA klasse: Ikke farligt gods iht. gods-/transportdirektiver. 15. Oplysninger om regulering EU retningslinier: Bemærk de normale sikkerhedsbestemmelser for håndtering af kemikalier eller mineralolieprodukter. Produktet er ikke underlagt identifikationsbestemmelser iht. EU direktiver frem til 2000/32/EC (26.ATP) og forordningerne for farlige materiale; koncentrationerne af farlige komponenter, der eventuelt er specificeret under punkt 2 er ikke over værdien for klassificering. Lokale bestemmelser skal overholdes. National klassificering: Tysk vandfareklasse: Vandfareklasse 1 (egen vurdering): kun lidt farlig for vand. 16. Øvrig information Alle komponenter er opført på europæiske lister. Denne information er baseret på indeværende viden. Den garanterer derfor ikke nogen specifik egenskab for produktet og danner ikke grundlag for en lovmæssig gældende kontraktmæssig forbindelse. Dette dataark er et sikkerhedsdatakort iht. 91/155/EU. Produkter, der ikke er underlagt klassificering iht. EUs lister har dette datakort på frivillig basis. HJJ/ Mac/ Word/ Bitzer olie BSE 170.doc maj

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side : 1 / 7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Sikkerhedsdatablad nr :. Erstatter MCP199 (08.01.2008) 1.2. Relevante identificerede

Læs mere