Den 12. april 1995 konfirmeres han i Nissum Kirke som Chr. Tiphedes Søn, Jens, 14 år gammel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 12. april 1995 konfirmeres han i Nissum Kirke som Chr. Tiphedes Søn, Jens, 14 år gammel."

Transkript

1 Den 18.. september 1780 har Christen Madsen Tiphede og hustru Anna Cathrina Andersdatter sønnen Jens til dåben. Han blev født i Kirkeby i Husby på faderens fødegård. Tilsyneladende er han opkaldt efter Jens Eskildsen i Kjærgaard, som var død 3 år inden og han bruger altid efternavnet Kjærgaard; medens hans søskende kalder sig Tiphede. I øvrigt skulle han som ganske ung have opholdt sig i Kjærgaard i Græm i en tid. Skærtorsdag d. 2. april 1802 deltog som flere andre fra hjemsognet i Slaget på Reden, hvor to af hans sognefrænder blev meldt skudt. I 1803 udgår han fra hovedrullen som nr. 98. Den 12. april 1995 konfirmeres han i Nissum Kirke som Chr. Tiphedes Søn, Jens, 14 år gammel. Den 2 juni samme samme år kæntrer en havbåd med 10 personer ombord, der alle druknede, heriblandt Jens storesøster Maren på 26 år. Da den rummer både mænd og kvinder kunne det tyde på, at det var en udflugt for et fiskemandskab og deres esepiger. Der 3 var fra Vedersø sogn og de resterende 7 fra Husby sogn. De første 3 fra Husby Sogn begraevs allerede d. 8. juni og herefter følger en d. 10., d. 16 og d. 21. juni. Den sidste af alle begraves i Husby d. 18. juli. Slaget på Reden Willemoes kommanderer (Chr. Mølsted) Den 19 april 1808 er Jens som strandridder øjenvidne, da den norske jagt Enigheden jages i stranden af en svensk kutterbrig og kaper. Jens og bådens mandskab lå og dukkede sig i klitten, da fjenden bestandig skød op mod bjergene. Her kunne de så overvære, at storsejlet blev skåret ud og taget bort, topsejl, en trosse, et anker der lå på boven, ankeret der lå i havet med sit tov, en fjerding torsk og noget sukker blev røvet, inden skibet blev stukket i brand både for og agter. Jagten var på på vej fra Øster Risør i Norge med en ladning bord, der skulle leveres i Varde. Detaljerne stammer fra forhøret den efterfølgende dag d. 20. juli. Slaget på Reden (Naumann) Ved folketællingen i 1801 finder vi Jens som logerende hos Øltapper Jens Aarup i Frimands Kvarter, Matr. Nr. 74. Her logerer han sammen med to andre Matroser i Hans Majestæts tjeneste, et par arbejdskarler og en tømmersvend hos øltapperen og hans kone og datter. En Jagt (Ukendt kunstner) 1

2 At Jens ikke er indkaldt, skyldes muligvis, at han sejler i Norgesfarten fra Vestkysten med korn og fedevarer. Typisk foregik udskibningen af korn fra de kongelige magasiner i Ringkøbing; men da fjendtlige skibe ofte patruljerede ved Nymindgab, var det en risikabel affære. Afskibning og landing på kysten var derfor at foretrække. Fragten til Norge var for Statens regning medens returfragt med tømmer og anden trælast typisk var for skippers regning. I 1809 blev Jens og hans last taget af engelsk krigsskib udfor Bovbjerg og efterfølgende sat i Prisonen i England. Opslag om præmie for at sejle levnedsmidler til Norge. Slup og Fregat (C.W. Eckergsberg 1835) 2

3 Den 2. juli 1814 afsejler Jens ifølge Waterschouten som 2. styrmand med Briggen Elisa på 65 læster fra København til Island. Defence bugserer det havarerede Sct. George (P. Sinding) I begyndelsen af 1812 er Jens blandt de fanger der udveksledes med de få overlevende fra strandingen af de engelske krigsskibe Sct. George og Defence, ved kysten nær Thorsminde. Han fortalte senere, at det var den største dag i hans liv, da det bekendtgjordes på prisonskibet, at alle fanger fra Husby og Sdr. Nissum skulle melde sig, og hjemsendes. Den 18. april 1812 består den 32 årige Jens Christian Kiergaard, født i Husby Ringkøbing, skippereksamen hos Københavns Skipperlaug. Der var ikke lang tid til at forberede sig efter hjemkomsten; men Jens kan have øvet sig og evt. aflagt eksamen under sit fangenskab. Året efter d. 29. Marts 1813 vies Ungkarl og Sømand Jens Christian Kiergaard i Helligånd Kirke til pigen Johanne Larsdatter, som tjener i Læderstræde nr. 32. Johanne er døbt i Slagelse Sct. Mikkel, d. 25. November 1770 som datter af Gårdmand Lars Jensen i Skousøe og Hustru Maren Larsdatter. Oeders Efterretninger 1771 har Lars Jensen opført som 48 årig gårdmand i Skousøe i sit 2det ægteskab og hans 32 årige kone i sit 1ste. Brig i Storm på Atlanterhavet (Ukendt kunstner) Tilsvarende afsejler han d. 25. Maj 1815 som 1. Styrmand på Galeasen Amalia med 16 læster fra København med kurs mod England og den 29. Juli samme år afgår skibet atter fra København med Jens som 1. Styrmand; men denne gang med kurs mod Mallaga. Den 8 December 1813 fødes sønnen Peter Christian og han døbes i Holmens Kirke d. 24 marts 1814, hvor det oplyses, at faderen er indrulleret matros og at forældrene opholder sig i Studiestræde 96. 3

4 På et tidspunkt herefter bosætter han sig på Husby Klit, idet han bygger på Bakkehjørnet syd for Matr. Nr. 2. Jorden købte han af fætteren og svogeren Anders Iversen men fik aldrig skøde på den. Senere hen nævnes huset som fæstehus. Jens optræder flere gange ved strandauktioner som køber af sejl og skibstilbehør, og en gang af en stor skibsbåd samt en mindre. Om disse skulle bruges til fiskeri eller fragtsejlads er uvist. Ved snapsting 1816 har han lånt 500 Rbd. N. V. af Overkrigskommisær Lassen på Aaberg, tilsyneladende i første omgang på sit glatte ansigt, da obligationen først underskrives på Aaberg d. 27. Febr. 1817, hvor hans svoger og fætter Anders Iversen underskrev som kautionist og selvskyldner, hvilket ikke var den eneste gang. I obligationen benævnes han som Jens Christian Kjærgaard af Husby, Skipper på Sluppen "Uforsagt". I 1817 ses Jens Kjærgaard indkomme til Ringkøbing fra Bergen med en slup på 5 læster (ca. 10 tons) og angav til indførsel 9 tylvter bord (planker) og lægter af fyr indeholdende 32 kubikfod og 8 Tdr. stenkul, hvoraf tolden beregnedes til 3 Rbd. 58 skilling, det er sikkert kun en del af ladningen og resten er solgt undervejs på kysten og næppe fortoldet. Jens Kjærgaard står i 1818 som skipper i ekstra rullen i 72,2 lægd (Husby). Med undtagelse af Jens Kjærgaard, der i 1817 indkommer fra Bergen, ser man sjældent jydske skippere losse på kysten, selvom det dog sker; men fra 1818 og videre frem mange nordmænd. Det er ikke let at afgøre, om de losser på kysten eller i Ringkøbing; men ofte kan man. Et register fra 1818 og 1820 over ind- og udklarerede skibe i Ringkøbing giver bl.a. følgende oplysninger [årstallet ikke angivet; Men det må være 1818]: Johannes Olesen Christiansand sluppen Wilhelmine Marie 5 læster, indkommen 1. oktober med fyrretræer, eg stenkul, egespager og egebark, afgået 2. oktober med byg og havre. Det er denne norgesladning som Jens Kjærgaard og Peder Aanensen Lamholm er i retten om noget senere, hvor detformodes, at sluppen er forlist på rejsen fra Husby Klit til Norge. Den 27. Juli 1818 underskrev Jens Kjærgaard, i Christiansand en købekontrakt på halvpart i sluppen "Wilhelmine Marie" drægtig 5 læster (9-10 Tons), sælgeren er skipper og handelsmand Peder Aanensen Lamholm, som borger i Christiansand, men delvis bosat på Trysnes i Søgne (Lammeholmen): En ret kendt skipper på denne egn, såvel som på Husby Kysten, hvor han ofte opholdt sig i Svolling ved sogne- og strandfoged samt skudehandler, Christen Berg den ældre. Det fremgår af købekontrakten, at Jens Kjærgaard har præsteret en vis udbetaling, men ikke hvor stor denne er. Desuden skal han levere 46 ½ Td. korn til en værdi af ½ Rbd. norsk Kurant, (De norske Rbd. Var i endnu lavere kurs end de danske); men dyrt var kornet i disse år. Halvdelen skulle leveres 3 Mdr. fra dato, den anden halvdel 6 Mdr fra dato. Det allerede betalte skulle fradrages første kvantum, hvilket tyder på, at udbetalingen er sket i korn. Ved forsinket levering skulle Jens Kjærgaard erstatte eventuelt fald i kornpriserne. Når købesummen er betalt, udsteder Peder Lamholm lovlig skøde til Jens Kjærgaard. Købekontrakten er udfærdiget i Christiansand d. 27. Juli 1818 og tinglæst i Ulfborg-Hind-Herreders ret d. 21 Oktober samme år, hvor sælgeren Peder Lamholm var til stede i retten. Da betalingen foruden udbetalingen skulle strække sig over 6 Mdr., og Jens Kjærgaard mod forventning ikke kunne 4

5 stille kaution for rettidig betaling, har Peder Lamholm sandsynligvis krævet pant i Jens Kjærgaards hus, hvad denne er indgået på. I retten fremlagdes så hans panteobligation til Anders Iversen på 880 Rbd. S.V., hvad der gjorde yderligere pantsætning værdiløs. Peder Lamholm udtog straks stævning mod Jens Kjærgaard og forlangte gjort udlæg i den del af "Wilhelmine Maries" ladning, der endnu var usolgt, og oplagt ved Jens Kjærgaard, hvilket bevilgedes, men dommeren anmodede parterne om at søge en mindelig ordning, hvortil de ikke var uvillige. Chr. Berg d. yngre af Husby var mødt og forlangte for udlagt told af ladningen 22 Rbd. 48 Sk. r.s., hvoraf Jens Kjærgaard havde betalt det halve, resten ønskedes betalt. Dagen efter sidste retsmøde, den 28. Okt., mødte parterne igen, og begærede opsættelse til næste lørdag Kl. 3 for at opgøre deres regninger som de ikke kunne før, da de derefter håbede at komme mindelig ud af sagen, udsættelsen bevilgedes. Den 31. Okt. mødte parterne med en mindelig og ganske detaljeret afgørelse, hvilket bl.a. skyldes at sluppen synes at være forsvundet. Som man ser, handler Peder Lamholm og Jens Kjærgaard tværs over landegrænser og retskredse uden hensyn til rigernes adskillelse. Det kneb med at få Sørlandets og Vestjyllands kystbefolkning til at indrette sig efter de nye forhold og århundreders naturgivne handelsveje, brydes hverken let eller omkostningsfrit. Jens Kjærgaards hus og de to næstliggende gårde benyttedes til samlingssted for flere af de norske skippere og kysthandlere, der trods deres jævnlige indbyrdes stridigheder, synes af have haft et vist sammenhold. Stridighederne havde altid rod i den udstrakte, ofte årelange kredit og mangel på ordentlig regnskab. Eksempelvis stævnes Peder Lamholm i retten på herredskontoret i Ringkøbing af Chr. Laursen Kirkeby fra Husby og en del af sagens afgørelse involverer Jens Kjærgaard, idet Chr. Laursen Kirkeby gives 1. prioritets panteret i det korn som indstævnte Lamholm til 1. April skal have af Jens Kjærgaard på Husby Klit efter forlig her ved retten af 31. f. Md. Det bemærkes til efterretning i sagen at citanten Chr. Kirkeby således er godtgjort og betalt alt hvad han hos Lamholm har haft til gode, hvori er indbefattet halvdelen af købesummen for et skib som Chr. Kirkeby i foråret 1817 solgte til Lamholm og Søren Illeborg. Dersom indstævnte ikke betaler Chr. Kirkeby næstkommende 1. April de foran bestemte 70 Rbd. N.V. må denne gøre sig betalt i det ham til sikkerhed givne rug hos Jens Kjærgaard, dog således at han modtager kornet til den her på egnen da mest gængse pris. På den anden halve af skibet tilligemed det øvrige i regningen anførte betaler indstævnte skipper Lamholm til Søren Illeborg 45 Rbd. N.V. hvormed denne regning salderes, betaling sker inden 1. April næste år, og til sikkerhed derfor får Søren Illeborg anden prioritet næst efter Chr. Kirkeby i det korn som Lamholm har tilgode hos Jens Kjærgaard, hvorved deres mellemværende er afgjort. Jens Kjærgaard som i retten var nærværende blev bekendtgjort med pantsætningen af det korn han skylder Lamholm og blev derfor betydet, ikke at udlevere kornet eller penge til Lamholm uden det godtgøres med kvitteringer at Chr. Kirkeby og Søren Illeborg er betalte. Nogle dage senere fik Lamholm endnu en sag på halsen, idet Tellef Stray krævede betaling for den tidligere omtalte dræg på Ferring Strand, som han havde lånt ud til "Wilhelmine Marie". Dræget satte han til 20 Rbd., hvoraf han krævede de 10 udbetalt, hvad der tyder på, at Stray ejede den anden halvdel af sluppen. Lamholm klarede frisag, idet han havde 5

6 solgt sin halvpart i sluppen da dræget låntes, og at han end ikke vidste at det var lånt gods, hvorpå han aflagde ed på sin forklaring, og Jens Kjærgaard og Stray ordnede sagen sig imellem. Tellef Stray ser ud til at have opholdt sig hos Jens Kjærgaard på Husby Klit i efteråret Sammen køber de sluppen Ane Sophie, drægtig 7 commerce læster af Agent Buch i Ringkøbing for 200 Rbd. S.h.k., dog med den fordel, at den måtte betales med salt og fjæl. Allerede efter de første to rejser til Norge, kunne de betale skibet. På den 3. rejse i efteråret 1819 løb de efter Tellef Stray s anbefaling ind til Lillesand, da han mente eller foregav, at de hos hans slægtning en købmand Ørbech kunne få trælast for bedre køb end andetsteds. I Lillesand udlossede de lasten, der bestod af nogle tønder korn, resten var smør, kød og flæsk. Jens Kjærgaard forklarede mange år efter, at han havde fuld tiltro til Tellef Stray, men dog ikke mere, end at han før udlosningen begyndte, forlangte trælasten på siden af fartøjet, og kom der da til borde 10 tylter undermåls fjæl og 10 tylter fyr træer, som han straks lod indskibe, efter udlosningen. Der gik flere uger, inden der kom mere, trods påmindelser til Stray og Ørbech om, at der måtte gøres alvor af at få sluppen ladet. I stedet for trælast fremkom købmand Ørbech nu med en obligation på 400 speciedalere som Stray, der var i besiddelse af skibets papirer, havde givet ham på skib og ladning. Jens Kjærgaard stod altså uden fartøj og last. Eneste danske der på stedet og rådvild, hvad skulle han foretage sig? Der var kun 2 veje, enten at vende hjem til Jylland, hvor de skyldte 60 Rd. Sh.k. for den til Norge bragte last, og efterlade ejendom og skib i Lillesand, eller ene mand at tage fartøjet og vove sig over søen til hjemmet. Han valgte det sidste. Efter sagnet - som han ikke selv omtaler i sin beretning - fik han en kone, som boede på et skær uden for havneindløbet, til at sætte en tændt lampe i vinduet, som han kunne styre ud efter. En aften i December 1819 klokken 10, lagde han ud fra Lillesand ene mand ombord, for efter 3 døgns sejlads at landløbe på Vedersø Klit omtrent ud for gården Stage. Godt nok var han en mand i sin bedste alder 39 år gammel, men nogen rar tur på vinterdage, for ikke at tale om nætterne, har det ikke været. Læ var der ingen af på disse småskibe, og ror endsige skøder kunne ikke forlades, så han har været uden hvile i 3 døgn. En slup er et kutterrigget fartøj førende gaffelsejl, topsejl, fok og klyver, men han har nok hverken sat topsejl eller klyver, de andre to kunne også give ham nok at se til. Anne Sophie var på 7 læster eller 14 tons. Der var kun en rorpind eller hjelmtræ, som i uroligt vejr blev støttet af en stormtalje til hver side, da de ellers var for farlige at betjene. Efter landingen, solgte Jens Kjærgaard sin halvpart i sluppen til købmand Peder Tang i Ringkøbing. Hvordan han ordnede mellemværendet med Tellef Stray er uvist, men skibet sejlede på Norge endnu to-tre år, indtil den kæntrede udfor Christiansand i 1822, hvorved skipperen Callesen fra Fanø satte livet til da han blev ramt af lasten. På dette tidspunkt var ejeren Kbm. Tang i Ringkøbing. Jens Kjærgaard nød i adskillige år et vist ry for sin dristige sejlads. I Sydnorge blev handlingen udskreget til sørøveri. Det er nu et spørgsmål om ikke Stray og Ørbech var ude på at frarane ham hans sidste skibspart. Nu handlede Jens Kjærgaard først. Det har nok ærgret dem, og fået dem til at fortælle hårrejsende historier om ham. Det fortælles, at det første de norske skippere spurgte om, når de mange år efter landede på Husby Kysten var: lever den gamle Kjærgaard endnu, og når det blev bejaet, råbte de eller nogle af dem rasende så gid Satan vil rive hans hjerte ud af hans bryst. 6

7 Den 24. Juni 1818 havde Lassen kvitteret for et Afdrag på 100 Rbd., men først den 29. September 1819 lader han obligationen fra 1817 tinglæse, og er da så forsigtig at lade det ske som forhæftelse på kautionisten og selvskyldnere Anders Iversens Gaard. De to skibshandler har tilsyneladende sat Jens Kjærgaard under økonomisk pres, thi han udsteder den 24. September 1818 en obligation til Anders Iversen på ikke mindre end 880 Rbd. Sølv Mønt, dels som betaling for den grund han har bygget sit hus på, dels for penge, han tid efter anden har lånt af svogeren, og dels for de 400 Rbd. Navne Værdi, som Anders Iversen har kautioneret for hos Lassen på Aaberg. Pantet bestod af det lille hus liggende syd for gården, den har kun været en brøkdel af de 880 Rbd. værd, og den overgik senere til gården. I 1848 angives den som fæstehus under Matr. nr. 2. Nogle af pengene er muligvis brugt til udbetaling i den tidligere skibshandel af 27. juli. I 1824 pressede Lassen på for at få sine penge, og lånet overførtes til Anders Iversen, ved at Lassen fik 1. prioritet i Mtk. Nr. 2 og i Jens Kjærgaards hus. Obligationen er tinglæst den 20. oktober 1824 og henstod uopsagt til 1836, til trods for at Lassen i mellemtiden var død, men enkefruen vedblev at sidde på Aaberg, og må have overtaget den. Den er kvitteret til udslettelse d. 7. juni 1837 og udslettelsen tinglæst d. 15. august 1838, samme dag som enkefru Lassen lod tinglæse en ny obligation på samme beløb, dog nu omregnet til 320 Rbd. R.S. og med gaardens nye ejer Iver Chr. Andersen som debitor. Den oprindelige obligation fra Jens Kjærgaard er dog aldrig blevet indfriet. Den 18. Marts 1819 udstedte Jens Kjærgaard en obligation til Kbm. P. Tang Junior i Ringkøbing på 70 Rbd. S.M. Kautionist og selvskyldner var som vanlig Anders Iversen, med to ukendte vitterlighedsvidner Peder Nielsen og Christen Andersen og obligationen foregives udstedt på Husby Klit. Hverken Jens Kjærgaards eller Anders Iversens underskrifter synes ægte, da alt er skrevet med samme hånd som selve obligationen. Dette og de to ukendte vidner samt det, at den aldrig synes krævet betalt, til trods for, at den er tinglæst d. 30. Juni 1819, samt, at på næsten samme tid, nemlig 11. Juni samme år, udsteder skipper Jens Kjærgaard til samme mand, Kbm. P. Tang Junior, en panteobligation på samme beløb 70 Rbd. Sølv med pant i sin halvpart af Sluppen "Anne Sophie" drægtig 8 Commerce Læster [den er vist lige opskrevet, hvis ikke reelt ombygget], panteobligationen tinglæstes d. 17. November, og fik som anmærkning, at der ikke ved Ulfborg-Hind-Herreders ret var læst Hjemmel på den pantsatte ejendom. Det var der nu ikke noget fordægtigt ved, da den var købt ved strandingsauktion på Vedersø Klit, spørgsmålet er blot af hvem. Jens Kjærgaard repræsenterede ofte sin svoger og fætter Anders Iversen Klit i offentlige sammenhænge, da Anders var en kæmpestærk mand der kunne få besærkergang og når dette var under optræk, lod han sig spærre inde. Således er Jens Christen Kjærgaard forlover ved trolovelserne, for henholdsvis Anders Iversens 40 årige søster Anne Marie Iversdatter, samt hans 25 årige datter Mette Marie Andersdatter, inden deres dobbeltbryllup den 24. oktober Han er begge gange anført som Skipper Kjærgaard. I 1834 finder vi Jens og Johanne i huset på Husby Klit, hvor han står opført som fisker på 54 år og hun som hans 62 årige kone. Sønnen Peder Christian er hjemme og angives at være daglejer, ligesom at der bor en Anne Jensdatter på 22 år som også er daglejer. Endelig bor den 20 årige omgangsskolelærer Niels Pedersen [Hovnsgaard] hos dem. Folketællingerne for 1840 og 45 mangler for sognet; men i 1840 er Skipper Kjærgaard fra Klitten forlover ved sin egen søns trolovelse inden hans bryllup d. 15. november. I marts 1841 står Skipper Kjærgaard fra Husby Klit fadder for barnebarnet Jens, i august 1843 er husmand og Skipper Kjærgaard fadder for barnearnet Adser, I maj 1847 er husmand og 7

8 fisker Jens Christensen, Husby Klit fadder for barnebarnet Jensine Christiane. I 1848 oplyses det, at huset på Klitten nu er et fæstehus under Matr. Nr. 2. I september 1849 er husmand i Sønder Klit, fisker fadder for barnebarnet Ane og i September 1852 er husmand og fisker af Husby Klit fadder for barnebarnet Inger Marie. Folketællingerne for 1840 og 1845 mangler for sognet; men i 1850 er de fortsat i huset på Sønderklit. Jens er nu 70 år og har erhverv som husmand, fisker, sejlmager, og vodbinder. Om Johanne oplyses det, at hun er 79 år og født i Slagelse. Endelig opholder det 9 årige barnebarn Jens Pedersen Kjærgaard sig i husstanden og står opført som plejebarn. Ifølge skoleprotokollen for Klitskolen er dette dog ikke en ny situation, da den 7 årige Jens Pedersen Kjærgaard allerede i 1848 opholder sig hos bedsteforældrene på Klitten; medens forældrene er flyttet til Husby. Den 13. december 1849 er han fraværende fra skole; men er mødt næste dag. Jens var ligeledes fraværende d. 29. januar 1850, hvilket nok skyldtes stormen der var denne dag. I 1852 ankommer den 10 årige Jens fra tjeneste i Vedersø, formodentlig for at tilbringe vinteren hos bedsteforældrene. Året efter afgår han d. 14. juni til Vedersø og vender tilbage d. 21. oktober. Den sene afgang kunne tyde på at han hjælper ved forårsfiskeriet. I 1853 afgår han til Vedersø d. 27. juni og i 1854 til Fjand d. 29. maj. Samme år ankommer lillebroderen Adser fra hovedskolen i Husby d. 25. april og afgår atter d. 8. oktober og ser således ud til, at have tilbragt sommeren hos bedsteforældrene, hvor han nok er gået til hånde medens store broderen har været i Fjand at tjene. I 1855 er de endnu i huset på Klitten og den 74 årige Jens og hans 84 årige hustru Johanne er nu anførte som almisselemmer. Herefter er de på et tidspunkt flyttet til Husby fattighus (ved siden af kirken), da Johanne dør her som almisselem d. 18. marts 1856 og begraves d. 24. I 1860 finder vi den nu 81 år gamle Jens Christensen Kjærgaard som almisselem hos sønnen Peder Christian og hans familie i Græm By. Kort tid efter folketællingen, d. 1. april afgår Jens ved døden og bliver begravet d. 8. april. Præsten skriver Jens Christensen kaldet Kjærgaard og at han er almisselem og indtinget hos sønnen. Det oplyses at Jens er født i Kirkeby og at han i sin tid har været skipper. Et langt og begivenhedsrigt liv er afsluttet og grunden lagt for en Kjærgaard slægt, som endnu lever på egnen. Referencer: Boysen, E Skippere.dk Danske Skippere, Styrmænd og Skibe. Folketællinger og Kirkebøger i afskrift og/eller digitale gengivelser fra henholdsvis Arkivalieronline: og Dansk Demografisk Database: Klit, N.I Husby Klit - En egnsskildring fra gammel tid. Nr. 5, p Klit, N.I Husby Klit - En egnsskildring fra gammel tid. Nr. 6, p 8 Klit, N.I Husby Klit - En egnsskildring fra gammel tid. Nr. 7, p Klit, N.I Husby Klit - En egnsskildring fra gammel tid. Nr Sandgaard, N Wos i a hawbjerre Beretninger og anekdoter om livet i Husby Vestre Sogn. pp

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

I folketællingen 1855 finder vi atter Adser i Græm By. Nu storebror Jens på 15 år også hjemme og der er kommet en søster Inger Marie på 3 år til.

I folketællingen 1855 finder vi atter Adser i Græm By. Nu storebror Jens på 15 år også hjemme og der er kommet en søster Inger Marie på 3 år til. bliver født d. 23. juli 1843 på Sønder Klitten, som søn af Indsidder og Fisker Peder Christian Kjærgaard og hustru Johanne Kirstine Adsersdatter og døbes d. 13. august i Husby Kirke. Ved barnedåben bar

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Konfirmeret 1835 i Hårslev kirke, Skovby herred.

Konfirmeret 1835 i Hårslev kirke, Skovby herred. Ane F12 og F13 Hans Espensen og Sissel Margrethe Johannesdatter Hans blev født 19 apr 1821 i Aalsboe i Rørup sogn, Odense amt, søn af husmand og smed Espen Hansen (1789-1844) og hustru Mette Marie Hansdatter(1798-1840).

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Papirmagerne og Mundus familien.

Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne var oprindelig håndværkere med forbindelse til Tyskland, men omkring 1820 brød de danske papirmagere med de tyske laug og derefter havde papirmagerne ikke

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Aner til Christen Johannes Thomsen Gerda Jensen database 2015-01-21. Forældre

Aner til Christen Johannes Thomsen Gerda Jensen database 2015-01-21. Forældre 1. Christen Johannes Thomsen, f. 9 dec 1898 i Råbjerg. Aner til Christen Johannes Thomsen Gerda Jensen database 2015-01-21 Forældre 2. Anders Christian Thomsen, f. 24 nov 1864 i Knasborg Råbjerg, d. 13

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere