Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FINANSIEL STRATEGI I MIDDELFART KOMMUNE FINANSIERING Operationel håndtering Finansielle instrumenter GARANTISTILLELSE Låneadgang Hvad skal en garantiansøgning indeholde? Praksis for behandling af kommunegaranti på forsyningsområdet Praksis for behandling af kommunegaranti til boligselskaber Praksis for behandling af kommunegaranti på øvrige områder Garantiprovision på konkurrenceudsatte områder (forsyningsområdet) ETIK I INVESTERINGER BUDGETLÆGNING BESLUTNINGSTAGERE/ANSVARLIGE RAPPORTERING... 7 BILAG 1 ABSALON CAPITAL S SRI-POLITIK

3 1. Finansiel strategi i Middelfart Kommune Den finansielle strategi fastlægger rammer for de risici, kommunen vil tage i forhold til anbringelse af likvider og håndtering af kommunens låntagning. Det sker ved aktivt at afveje mellem risiko og gevinstmulighed på et finansielt marked, hvor der per definition hersker usikkerhed. For at sikre en god service til borgerne, skal vi bl.a. arbejde aktivt og ansvarligt på investerings- og finansieringssiden. Beslutningskompetence på dette område bliver tilrettelagt, så forvaltningen kan handle hurtigt. Strategien giver rammerne for håndtering af: 1. Likvider herunder anbringelse af overskudslikviditet samt anvendelse af overskudslikviditet. 2. Finansiering herunder låneoptagelse og omlægning. Den finansielle strategi læner sig op af gældende lovgivningen og bekendtgørelser på området, herunder Lov om Kommunernes styrelse og Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Denne strategi skal virke i samspil med den økonomiske politik ikke mindst på punkterne omkring kassebeholdning og gældsætning. 1.1 Finansiering Operationel håndtering I styringen af renterisici på finansieringssiden bliver der benyttet de til enhver tid mulige afdækningsmuligheder. Det sker under hensyntagen til lovbestemmelserne i Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. 1 Finansiering hjemtages alene i danske kroner og euro. Eurolån kan maksimalt udgøre 25% af den samlede langfristede gæld. Ved låneomlægninger eller omprioriteringer kan grænsen dog hæves til 50 % i en overgangsperiode. Det er kommunens målsætning, at eksisterende lån i anden valuta end kroner og euro afvikles over en 10-årig periode. Hver gang der bliver optaget nye lån, bliver det vurderet, om leasing 2 eller almindeligt lån er mest fordelagtigt. Benyttes leasing må leasingperioden højst være af samme længde som den tekniske levetid/afskrivningsperiode på leasinggenstanden. Det er kommunens målsætning at begrænse år til år udsving i finansieringsudgifterne. Derfor må maksimalt 50 % af den langfristede gæld være med variabel rente. Definitionen på variabel rente er, at renten er kendt i en periode på max. 1 år. Længere løbetid på renten betegner vi som "fast rente". Der bliver ikke optaget afdragsfrie lån. 1 Lånebekendtgørelsens 10 stk. 3 og 4 om brug af finansielle instrumenter. 2 En aftale, hvor ejeren af et aktiv mod betaling garanterer brugeren brugsretten til aktivet i en bestemt periode. 3

4 Kommunen finansierer sig som altovervejende hovedregel via Kommunekredit. Ved anvendelse af andre långivere, hjemtages altid tilbud fra mindst to långivere. Det er et krav, at optagne lån skal være enkle at omlægge Finansielle instrumenter Kommunen indgår ikke nye aftaler om avancerede finansielle instrumenter, så som valuta- og renteswaps. Eksisterende swapaftaler kan dog fortsætte frem til udløbsdatoen. Kommunen indgår ikke repo-forretninger (repurchase agreements) med pengeinstitutter eller andre finansielle modparter. 3.2 Garantistillelse Låneadgang Det er den kommunale lånebekendtgørelse som styrer, hvorvidt Middelfart Kommune får låneadgang i forbindelse med tilsagn omkring kommunegaranti. Det er f.eks. tilfældet omkring garantier til forsyningsvirksomhed eller energirigtige investeringer. Derimod kan kommunen godt yde garanti til f.eks. selvejende haller, men uden låneadgang, hvilket altså vil medføre en nedskrivning af den ordinære kommunale låneramme. En nedskrivning af den kommunale låneramme på baggrund af garantistillelse vil således også omfatte en vurdering af, om kommunen har mulighed for at stille garantien, eller om låneadgangen er prioriteret til at optage skattefinansierede lån. Denne vurdering skal altid fremgå af sagsfremstillingen. Alle garantistillelser skal til enhver tid behandles og godkendes af Byrådet. Provenu- og løbetidsneutrale låneomlægninger kan dog godkendes administrativt af økonomichefen og kommunaldirektøren i forening Hvad skal en garantiansøgning indeholde? Når kommunen modtager en ansøgning om kommunegaranti, skal der ske en vurdering af projektets relevans og den risiko kommunen påtager sig ved at stille garanti. Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af følgende: Hvilken fremtidssikring vil projektet give for de relevante interessenter? Interessenter kan eksempelvis være i) beboere, hvis der er tale om garantier til boligselskaber ii) forbrugere, hvis der er tale om forsyningsselskaber og iii) borgere/brugere, hvis der er tale om aktører på Kultur og Fritidsområdet. Vil projektet give anledning til fremtidige forbedringer af drift, miljø og klima? Hvilke økonomiske konsekvenser har projektet? Vil der blive brugt ny teknologi? Hvilken interesse vil kommunen have i at stille en garanti for projektet? 4

5 Ansøgninger skal ledsages af: En generel beskrivelse af garantimodtagers økonomi, eksempelvis i form af budgetter, regnskaber mv., således at der foreligger en sandsynliggørelse af, at garantimodtager kan forrente og afdrage lånet indenfor garantiperioden Praksis for behandling af kommunegaranti på forsyningsområdet Økonomiafdelingen vurderer projektet på baggrund af svarene, som efterfølgende vil indgå i sagsfremstillingen. Økonomiafdelingen indhenter vurderinger fra Natur- og Miljøforvaltningen med henblik på at vurdere om projektet er i overensstemmelse med: Kommuneplanen Vandforsyningsplan/varmeforsyningsplan/spildevandsplan Strategi for klimaplanen Strategi for energiplan Strategien for Grøn Vækst Kommune Denne vurdering vil ligeledes fremgå af sagsfremstillingen. Økonomiafdelingen skal i øvrigt vurdere / påse: At projektet er udbudt i forhold til gældende regler, dvs. at der er foretaget udbud af projektet iht. tilbudsloven og EU udbudsdirektivet, hvis projektet er af en økonomisk størrelse, der betyder, at tærskelværdierne overskrides. At der bliver givet svar i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen og øvrig administrationspraksis. Sagsfremstillingen skal indeholde angivelse af garantisum, rentefastsættelse og afdragsprofil Praksis for behandling af kommunegaranti til boligselskaber Ansøgninger om garantier til boligselskaber fremsendes skriftligt og behandles af Staben. Staben vil efterfølgende vurdere projektet på baggrund ansøgningen, og vil herunder vurdere hvilken risiko kommunen påtager sig. Svarene vil indgå i sagsfremstillingen. Sagsfremstillingen skal indeholde angivelse af garantisum, rentefastsættelse og afdragsprofil Praksis for behandling af kommunegaranti på øvrige områder Ansøgninger om garantier på øvrige områder, herunder garantier i forhold til Kultur og Fritidsområdet, behandles af Økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen vurderer (i koordination med de relevante fagforvaltninger) projektet på baggrund ansøgningen. Som en del af vurderingen tages der stilling til hvilke risici, der kan være forbundet med garantistillelse. Svarene vil indgå i sagsfremstillingen. Sagsfremstillingen skal indeholde angivelse af garantisum, rentefastsættelse og afdragsprofil. 5

6 3.2.6 Garantiprovision på konkurrenceudsatte områder (forsyningsområdet) En kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantier, der er stillet på konkurrenceudsatte områder. Den årlige garantiprovision beregnes som 0,5% af restgælden pr. ultimo 31/12. Dog beregnes garantiprovisionen for byggekreditter samt lån, der er hjemtaget midt i kalenderåret som 0,5% x gennemsnitlig garantisum x (antal garantidage / 365). Opkrævningen af garantiprovision gælder kun for de områder, der er omfattet af automatisk lånegaranti, dvs. forsyningsvirksomheder. Der opkræves ikke garantiprovision for alm. boligforeninger, som kommunen udbetaler boligsikring/boligydelse til, eller selvejende institutioner / haller, hvor der indirekte betales lokaletilskud eller aktivitetstilskud. 3.3 Etik i investeringer Vi vil udelukkende investere i værdipapirer udstedt af selskaber, der overholder normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption og ikke producerer våben forbudt i henhold til internationale konventioner. Dette sikrer vi os ved at kræve, at vores pengeinstitut har udstedt en SRI (Socially Responsible Investmens) politik, hvori der opstilles regler for screening af de selskaber, hvori pengeinstituttet investerer. Screeningen udføres af uafhængig virksomhed. Kommunens nuværende kapitalforvalters SRI-politik kan læses i bilag Budgetlægning Når budgettet bliver lagt, bliver der anvendt følgende principper: Investering/indlån: Her bliver den samme rente benyttet, som opnået i det seneste kvartal. Langfristet gæld: Her bliver der benyttet den forventede lånerente på fastrentelån og den forventede rente på lån med variabel rente. Renteforventningen baseres på Kommunekredits renteprognoser på budgetlægningstidspunktet. Afdrag budgetteres ift. amortisationsoversigterne. Mellemværender med forsyningsvirksomhederne: Her bliver den aktuelle toneangivende 10-årige statsobligationsrente benyttet for såvel tilgodehavender som gæld. 3.5 Beslutningstagere/Ansvarlige Kommunaldirektøren og økonomichefen har ansvaret for, at retningslinjerne i denne strategi følges. Kommunaldirektøren og økonomichefen tegner i forening kommunen i daglige bankforretninger. Som en del heraf, har kommunaldirektøren og økonomichefen har beføjelse til at lave aktiv pleje af både likvider og bestående gæld. Herunder er de bemyndiget til at købe og sælge værdipapirer. Desuden har de bemyndigelse til at foretage provenu- og løbetidsneutrale lånekonverteringer samt opsige / terminere eksisterende finansielle instrumenter. 6

7 Kommunaldirektøren og Økonomichefen kan indgå aftale om porteføljemanagement 3. Byrådet træffer beslutning om optagelse af lån. Kommunaldirektøren og Økonomichefen har beføjelser til omlægning af lån hvor: Løbetiden af det nye lån ikke forlænges, og Restgælden på det nye lån ikke forøges udover et evt. kurstab i forbindelse med omlægningen. 3.6 Rapportering Kommunaldirektøren eller økonomichefen rapporterer hvert kvartal til Økonomiudvalget om omlægninger/sikring af gæld og investeringer/afkast i den forløbne periode. 3 Aftale om porteføljemanagement giver kommunens samarbejdspartner på porteføljeområdet fuldmagt til at handle indenfor de udstukne rammer i den økonomiske politik og finansielle strategi. 7

8 Bilag 1 Absalon Capital s SRI-politik FN s principper for bæredygtige investeringer - UNPRI Den Norske Petroleum Fonds Principper 8

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 8 Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle strategi Aarhus Kommunes Finansielle Strategi Borgmesterens Afdeling Økonomistyring

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje... 7 4.1. Etiske

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi LEJRE KOMMUNE Finansiel strategi 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Finansielle aktiver 4.1 Placering af midler i pengeinstitutter 5. Ansvarlig investeringspolitik

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere