NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014"

Transkript

1 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede driftsvirksomhed, med henblik på at der blev skabt et råderum for investeringer og afdrag på lån. Billund kommune er samtidig inde i en periode, hvor kommunen er begunstiget af ekstraordinære selskabsskatter, som har øget investeringsniveauet betydeligt. Samtidig er de overordnede økonomiske rammer for kommunerne under ét ændret således at aftalerne mellem regeringen og KL i dag ikke alene indeholder rammer for driftsudgifterne, men også for anlæg. Anlægsrammen for 2014 er dog ikke som driftsrammen omfattet af en sanktionslovgivning, idet KL på kommunernes vegne har tilkendegivet at kommunerne overholder rammen. Staben Sagsbehandler: Jørgen Rye Tlf Journalnr.: Journalnr. Med vedtagelsen af budget 2014 besluttedes et anlægsprogram på brutto godt 150 mill. kr. Den forholdsmæssige andel af anlægsrammen blev vurderet til omkring 90 mio. kr. Anlægsrammen er dog ekstraordinært forhøjet for budget Billund kommunes andel vurderet i forhold til en ordinære ramme ligger i størrelsesordnen omkring 75 mill. kr. Medens driftsudgifterne for kommunerne grundlæggende kun ændres lidt fra år til år er der større udsving i investeringerne for de enkelte kommuner. Udsvingene i investeringerne er påvirket af de varierede forudsætninger som opleves, herunder Økonomiske forudsætninger Svingninger som følge af større anlægsinvesteringernes aperiodiske karakter Ændringer i kapacitetsbehov Færdiggørelse af igangsatte investeringer Der er således også en betydelig forskelle mellem de enkelte kommuners andele i udgifter til investeringer, ligesom udgifterne kan svinge fra år til år. Billund kommune har således bevæget sig fra typiske at ligge betydeligt under sin forholdsmæssige andel til nu som nævnt at ligge væsentligt over.

2 Den økonomiske politik har haft som mål at sikre 50 mill. kr. til investeringer og afdrag på lån. Ekstraordinære selskabsskatter har givet plads til de øgede anlægsinvesteringer. Der er tegn på, at der også vil være ekstraordinære selskabsskatter i budgetperioden 2015 til 2018, men der er ingen sikkerhed for i hvilket niveau selskabsskatteindtægterne vil have fremadrettet. Den skatte finansierede netto anlægsudgift forudsat for budgetåret 2015 i budget 2014 er på 125 mill. kr. Hertil kommer at der er overført betydelige anlægsudgifter fra 2013 til 2014 i tillæg til budget 2014, således at der for budgetåret 2014 samlet er afsat rådighedsbeløb på omkring 250 mill. kr., hvoraf en væsentlig del må forventes overført til Med introduktionen af anlægsrammer som en del af aftalekomplekset mellem KL og regeringen, vil der blive et øget fokus på anlægsstyringen. I budgetfasen vil der således være behov for at kunne bidrage til opfyldelsen af målsætningen for overholdelse af anlægsrammen, samtidig vil der være behov for at tættere at styre udgiftsudviklingen på de igangværende anlæg, således at de bogførte udgifter i højere grad svarer til de for budgetåret afsatte rådighedsbeløb. Konkret vil der være behov for at byrådet kan iværksætte flere eller færre initiativer, hvor der for enkelte år afviges fra en evt. anlægsramme, men med et fokus på at de langsigtede mål med udviklingen af kommunen fastholdes. På den baggrund vurderes det også hensigtsmæssigt, at der i højere grad ved arbejdet med anlægsbudgettet tages udgangspunkt i en 10-årig masterplan for anlæg. De langsigtede anlægsrammer bør løbende justeres i forhold til såvel behov som til de økonomiske muligheder. Jævnfør vedlagte principper for investerings formål med masterplanen, skal masterplanen sikre realiseringen af Billund kommunes overordnede strategi, samtidig med der løbende skal være opmærksomhed på vedligeholdelse og udvikling af kapitalapparatet. Anlægsrammer for budgetlægningen. På den baggrund skal det anbefales, at der udarbejdes masterplan for anlæg for en tiårig periode, masterplanen skal understøtte udmøntningen af Billund kommunes strategi og suppleres med vurdering af formålene med de pågældende investeringer, masterplanen benyttes som byrådets grundlag for udarbejdelse af budgettets investeringsplan, Konkrete investeringer, som indarbejdes i budgettet, skal suppleres af business cases, der beskriver forudsætninger og begrundelser for investeringerne, herunder specielt med en vurdering af investeringernes betydning for fremtidig drift, masterplanen udarbejdes med baggrund i investeringsrammer for o 2015 på 125 mill. kr. o 2016 og 2017 på 100 mill. kr. o 2018 til 2022 på 75 mill. kr. og o fra 2023 på 50 mill. kr., Side 2/5

3 Bilag D. 2. maj 2014 Overordnede principper for udarbejdelse af masterplan Indledning: Masterplanen skal være et redskab til at sikre realisering af Billund kommunes strategi. Masterplanen skal således være et redskab til at hjælpe med de politiske prioriteringer på den lidt længere bane, og sikre at de forskellige områder af den kommunale virksomhed udvikles. Både lovændringer, ændringer i Billund kommunes strategi og ændret efterspørgsel efter velfærd fra borgernes side skal på sigt afspejle sig i masterplanen. Intentionen er således at der som udgangspunkt for udarbejdelsen af en mere konkret investeringsoversigt, etableres et udgangspunkt, for prioriteringen af de resurser, der fremover kan anvendes på investeringer. Politisk prioritering af investeringerne: Det kan være vanskeligt at gruppere de ofte meget forskelligartede investeringer entydigt, idet der ofte er flere formål forbundet med den konkrete investering. Ikke desto mindre er det hensigtsmæssigt ud fra en overordnet prioriteringsdiskussion at forhold sig til de primære formål med en konkret investering. Nedenfor er det forsøgt at gennemgå forskellige hensyn, der kan ligge til grund for at gennemføre investeringerne, og som bør overvejes som grundlag for investeringerne. Investeringer, der primært har til formål at vedligeholde kapitalapparatet Investeringerne i denne kategori har først og fremmest til hensigt, at det eksisterende kapitalapparat ikke mister sin værdi eller i enkelte tilfælde at genoprette tabt værdi. Typiske eksempler på den type af investeringer vil være nødvendig renovering af bygningsmasse (prmært klimaskærm), vedligeholdelse af infrastrukturanlæg o.s.v. Området er karakteriseret ved i nogle tilfælde både at være finansieret af centrale anlægsmidler, af driftsmidler, og af decentrale driftsmidler til indre bygningsvedligehold. Investering i nødvendige kapacitetstilpasninger Kerneopgaverne skal løses. Såfremt den eksisterende bygningsmasse ikke rummer tilstrækkelige muligheder for at efterkomme dette krav, er det naturligvis nødvendigt at analysere den eksiste- Side 3/5

4 rende kapacitet på kort og lang sigt. Det er dog vigtigt at baggrundsanalyserne i denne forbindelse gøres brede, således at kapacitetsbehovet ikke alene vurderes ud fra den enkelte institutions behov, men ud fra det samlede behov i kommunen. Investering, der primært har til formål at lette presset på driftsudgifterne En række investeringer kan med fordel gennemføres med henblik på at driftsudgifterne reduceres. Det vil give plads i driftsbudgettet i forhold til servicerammen, men vil også være kloge i forhold til kommunens fremadrettede økonomiske udvikling. Denne type investeringer kan rette sig mod meget forskelligartede områder, og vil ofte kunne sammenkædes med andre hensyn/formål. Med Billund Kommunes nuværende økonomi, er det oplagt at muligheden for at investere indenfor dette område, udnyttes optimalt. Indlysende eksempler på denne type af investeringer, vil f.eks være strukturelle ændringer, der kan reducere personaleforbruget og bygningsdriften, energiforbedringer eller investering i automatisering/digitalisering. Som udgangspunkt for denne type investeringer må det være en forudsætning, at der udarbejdes en business case, der tydeligt beskriver rationalet og hvorledes dette skal realiseres, når investeringen er gennemført. Investeringer, der primært har til formål at realisere strategien Det sværeste er ikke at udforme en strategi, men at realisere den. På samme måde er det vanskelige ikke at finde ud af hvad der skal investeres i, men snarere det modsatte, hvad der ikke skal investeres i. Med fem veje til vækst er der oceaner af muligheder, der for de flestes vedkommende vil være et godt potentiale i forhold til at realisere fem veje til vækst og de visioner som Byrådet har vedtaget. Infrastruktur, Børnenes Hovedstad, uddannelse, kultur, iværksætterhus er blot en række af de investeringer, der falder indenfor denne kategori. Det er vigtigt at der er stor opmærksomhed på den afledte drift i forbindelse med denne kategori af investeringer, da der som regel vil være en forudsætning om, at et nyt anlæg eller servicetilbud indeholder en eller anden form for betjening. Med ældreområdet og handicapområdet som andre eksempler på kommunale kerneopgaver, er det også vigtigt, at masterplanen kommer til at understøtte den strategiske udvikling af hele den kommunale virksomhed. Side 4/5

5 Investeringer, der er mere lokalt betingede m.h.p. at understøtte en bestemt udvikling i lokalsamfundet eller har til formål at understøtte en lokal indsats Denne kategori vil være vanskelig nøjagtigt at identificere, men vil ofte være udtrykt af et meget stærkt lokalt ønske, der kan være vanskeligt rationelt at begrunde Side 5/5

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Kommunernes økonomiske politikker

Kommunernes økonomiske politikker Juni 2012 Forord Så langt øjet rækker vil der være økonomisk smalhals i den offentlige sektor. Det gælder også for kommunerne, og som en følge deraf vil kommunal økonomistyring være højt på dagsordenen.

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Oplæg til Naalakkersuisut

Oplæg til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Råstoffer 27. januar 2015 Sagsnummer: 2015-110613 Ad dagsordenspunkt: Oplæg til Naalakkersuisut Mål og principper for den økonomiske politik Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen... Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Baggrund... 4 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 9 Grundlaget for budgetlægningen... 12 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2013

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

Regionernes budgetter for 2008

Regionernes budgetter for 2008 23. oktober 2007 Regionernes budgetter for 2008 Der bliver yderligere pres på regionernes økonomi i 2008 på trods af store stigninger i den økonomiske ramme. Det skyldes, at kravene til aktivitetsstigninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere