Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland"

Transkript

1 Handleplan Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

2 HANDLEPLAN

3 1. Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis skal fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i Region Sjælland. Udvalget er paritetisk sammensat med medlemmer fra PLO Sjælland og Region Sjælland. Udvalget skal hvert andet år udarbejde en handleplan, som beskriver, hvilke indsatsområder udvalget har særlig fokus på og hvilke aktiviteter, der planlægges iværksat inden for de enkelte indsatsområder i den kommende periode. Handleplanen udstikker de overordnede mål inden for de valgte indsatsområder omkring det sammenhængende patientforløb Formål med handleplanen Almen praksis spiller en central rolle i det samlede sundhedsvæsen. Både i forhold til den enkelte læges relation til og behandling af sine patienter samt som en afgørende part i samarbejdet med region og kommuner. Handleplanen omhandler indsatser, som er rettet direkte mod de praktiserende læger i Region Sjælland i deres løbende kvalitetsarbejde. Som overligger for dette arbejde har Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget fastsat to overordnede formål for kvalitetsarbejdet i almen praksis; at sikre høj kvalitet i patientbehandlingen samt at sikre større sammenhæng i patientløb. Alle handleplanens indsatsområder kan relateres til et eller begge de overordnede formål. Det er vigtigt at understrege, at almen praksis i forhold til formålet om sammenhæng i patientforløb ikke har eneansvar for at sikre bedre sammenhæng, men at dette ansvar er delt mellem almen praksis, Region Sjælland og kommunerne i regionen. PLO og Region Sjælland har dog udvalgt dette område, da det for alle parter og patienterne er afgørende, at der er sammenhæng mellem ydelserne i sundhedsvæsenet, og at det ofte er i overgange mellem sektorer, at patienterne oplever uhensigtsmæssigheder, herunder tab af information. Udvalget ser handleplanens initiativer som en løftestang i forhold til rekruttering af læger til regionen. Ved at tilbyde indsatser, der giver mening for de praktiserende læger, er det udvalgets forhåbning, at udvalgets tilbud sammen med andre initiativer kan være medvirkende til at rekruttere praktiserende læger til regionen. ne i handleplanen skal ses i sammenhæng med indsatser i Praksisplan for almen praksis samt Sundhedsaftalen, som har til opgave at sikre bedre sammenhæng på tværs af sektorerne ved at indgå konkrete aftaler om patientforløb mv. Praksisplanudvalget, som står bag Praksisplanen, har bl.a. fokus på lægedækning og rekruttering af læger i regionen og har derfor besluttet en række principper for lægedækning. Handleplanens indsatsområder afspejler udvalgets overordnede fokus de kommende to år. Der vil dog også være andre områder, hvor det kan være relevant for udvalget at igangsætte initiativer. De nationale kvalitetsmål er et sådant område. Ligeledes er der i andre regi en lang række initiativer inden for de enkelte indsatsområder, som vil kræve koordinering mellem disse og udvalgets indsatser Implementering af handleplan Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets sekretariat, KAP-S (Kvalitet i Almen Praksis Sjælland), er ansvarlig for at iværksætte handleplanens aktiviteter. I KAP-S er ansat seks faste medarbejdere (sekretariatsleder, projektkoordinator, akkrediteringskoordinator, kursussekretær og to datakonsulenter), og der er tilknyttet fem praktiserende læger som kvalitets- og efteruddannelseskonsulenter. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har et ønske om, at det i højere grad bliver muligt at dokumentere udbyttet af kvalitets- og efteruddannelsesindsatsen samt at måle effekterne, der hvor det er relevant. Først og fremmest for at få et bedre grundlag for at prioritere og justere indsatsen, men også for at kunne give udvalgets interessenter bedre indsigt i udvalgets opgavevaretagelse. 2. Handleplanens indsatsområder Handleplanen består af syv indsatsområder. Det betyder dog ikke, at der ikke i udvalgets regi sker kvalitetsudvikling og efteruddannelse inden for andre områder. Handleplanen skitserer alene de områder, som udvalget har særligt fokus på i 2017 og Siden udvalgets seneste handleplan ( ) blev udarbejdet, er der sket en række tiltag foranlediget af den gældende overenskomst

4 fra september Her blev akkreditering og systematisk efteruddannelse introduceret, og begge områder er højt profilerede indsatsområder for udvalget. Handleplanens indsatsområder er: Systematisk efteruddannelse Lighed i sundhed Multimorbiditet Organisation og ledelse Akkreditering Medicinordination Samt følgende to tværgående indsatsområder: Sammenhæng i patientforløb Forskning i almen praksis Systematisk efteruddannelse har mere karakter af at være et middel til at nå konkrete kvalitetsmål, eksempelvis til at opnå en øget viden om kronikere mv. Systematisk efteruddannelse er dog inkluderet i handleplanen, da området er højt profileret og vil lægge beslag på mange ressourcer Systematisk efteruddannelse Systematisk efteruddannelse blev introduceret med overenskomsten fra Her fremgår det, at den systematiske efteruddannelse er et supplement til den eksisterende selvvalgte efteruddannelse og skal give alle praktiserende læger adgang til deltagelse i et struktureret, kontinuerligt og planlagt efteruddannelsesforløb inden for aftalte temaer med fokus på evidensbaseret medicin og med relevans for patienter og samfund. Temaer for den systematiske efteruddannelse der er fastlagt af bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis, der er paritetisk sammensat med medlemmer fra PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er følgende: Diagnosticering i almen praksis Kroniske patienter og multimorbiditet Den døende patient Børn og unge Den ældre skrøbelige patient Psykiske lidelser i almen praksis når sindet smerter PLO er forpligtet til at levere kursustilbud til de praktiserende læger under den systematisk efteruddannelse. Udvalget har dog også besluttet at udbyde kurser inden for den systematiske efteruddannelse. KAP-S udbyder i 2017 kurser inden for temaerne Diagnosticering i almen praksis, Kroniske patienter og multimorbiditet samt Den døende patient. I 2018 udbydes der kurser inden for et eller flere af de resterende tre temaer. Øvrig efteruddannelse KAP-S udbyder ligeledes løbende kurser inden for emner, som indgår i handleplanen, samt inden for andre emner, som udvalget vurderer har særlig relevans. KAP-S udbyder både kurser til praktiserende læger og praksispersonale.

5 2.2. Lighed i sundhed Der er dokumenteret sammenhæng mellem social udsathed og sundhedsmæssige belastninger. Udsatte borgere oplever oftere sygdom, er i højere grad udsat for sundhedsmæssige risikofaktorer samt dør tidligere sammenlignet med befolkningen som helhed. Som med de fleste befolkningsgrupper, er gruppen af udsatte borgere ikke homogen. Det kræver derfor, at den praktiserende læge i kontakten til de udsatte borgere kan trække på en række værktøjer og metodikker, som kan anvendes i samarbejdet med den enkelte borger. Lighed i sundhed kobles derfor naturligt sammen med efteruddannelse af de praktiserende læger. Formålet med indsatsen er at styrke de praktiserende lægers tilgang til arbejdet med lighed i sundhed. Ud over den enkelte læges arbejde med lighed i sundhed er det i høj grad et område, som kræver tværsektorielt samarbejde og løsninger. Udvalget ønsker at iværksætte fokuserede indsatser med henblik på at forbedre håndteringen af sårbare patienter i almen praksis, samt at de gode løsninger skal udbredes bredt i regionen. Udvalget holder Store Praksisdag og Store Praksispersonaledagene i 2017 med lighed i sundhed som tema. Der udvikles konkrete redskaber (værktøjskasse) til almen praksis, som kan bruges i mødet med særligt udsatte patienter. Værktøjskassen vil kunne anvendes i arbejdet med akkrediteringsstandarden om sårbare patienter. KAP-S tilbyder assistance med at udpege og arbejde med sårbare patienter. Broen til bedre sundhed Region Sjællands projektprogram Broen til bedre sundhed har som overordnet vision at skabe mere lighed i sundhed. Lolland og Guldborgsund Kommuner er valgt som fokusområde og danner centrum for den primære indsats i Broen til bedre sundhed, men skal dog samtidig ses i en større kontekst med aktiviteter i andre dele af Region Sjælland. Det er et interventionsbaseret eksperimentarium, hvor både mål, metoder og resultater kan skabe læring og udvikling - både på regionalt, nationalt og globalt niveau. Herudover gennemføres en stor befolkningsundersøgelse på Lolland-Falster (LOFUS), hvor der indkaldes borgere. Projektet danner grundlag for flere almen medicinske forsknings projekter. Der etableres et lægeforum med fokus på udviklings- og forbedringsarbejde på Lolland-Falster. Lægeforummet skal bestå af interesserede og engagerede praktiserende læger med ønske om faglig udvikling og sparring med udgangspunkt i lokalområdet og eksisterende partnere i regi af Broen til bedre sundhed, herunder LOFUS Multimorbiditet Sundhedsvæsenet har i mange år målrettet forbedret behandlingen betydeligt af en lang række kroniske sygdomme, bl.a. ved brug af kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer. Den tiltagende specialisering gør det ikke lettere at behandle patienter med mere end én kronisk sygdom, de multimorbide patienter. Disse patienter har en betydelig overdødelighed, nedsat livskvalitet og hyppig kontakt med sundhedsvæsenet. Forekomsten af multimorbiditet har en negativ social gradient, og behandlingen af disse patienter lægger beslag på mange ressourcer, både hos den enkelte patient, i almen praksis og i sundhedsvæsenet som helhed. Forekomsten af multimorbiditet stiger med alderen, men alligevel er over halvdelen af de multimorbide patienter under 65 år. Multimorbiditet er blevet reglen, snarere end undtagelsen, for patienter med kronisk sygdom. Multimorbiditet sætter det specialiserede sundhedsvæsen under pres, og flere opgaver løses i almen praksis. Patienterne har brug for et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum. Formålet med indsatsen er, at de praktiserende læger får redskaber til indsatser i forhold til de multimorbide patienter. Multimorbiditet er derfor tæt knyttet til kompetenceudvikling. Dette indsatsområde har en tæt sammenhæng til indsatsområdet om lighed i sundhed. Udvalget igangsætter kurser under den systematiske efteruddannelse om Kroniske patienter og multimorbiditet. Der udvikles konkrete redskaber (værktøjskasse) til almen praksis, som kan bruges i mødet med de multimorbide patienter. Udvalget vil understøtte forskningsindsatser på området.

6 2.4. Organisation og ledelse Organisation og ledelse er vigtige elementer i at drive en praksis. Udvalget nedsætter et team under KAP-S, hvor praktiserende læger kan få sparring i forhold til udvikling af deres praksis inden for områderne organisation og ledelse.teamet vil yde sparring og rådgivning til praksis, som ønsker at arbejde målrettet med organisationsudvikling i deres praksis. Emner, der kan rådgives om, kan eksempelvis være konflikt- og stresshåndtering, arbejdsmiljø, organisering af nynedsatte praksis, sammenlægning og/eller opbrydning af praksis, intern kommunikation mv. Det er tale om en frivillig ordning, hvor rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte praksis ønsker og behov. Konsulenterne i teamet vil fortrinsvist være praktiserende læger. Tilbuddene vil både være i form at praksisbesøg og kurser i organisation og ledelse. Formålet med indsatsen, der foreløbigt løber i en treårig periode, er at understøtte almen praksis med organisatoriske og ledelsesmæssige udviklingstiltag, som kan styrke arbejdet med udvikling af praksis. Udvalget etablerer et team inden for organisations- og ledelsesudvikling Akkreditering Akkreditering i almen praksis blev introduceret med overenskomsten fra Med overenskomsten blev det besluttet, at almen praksis skal akkrediteres, samt at kvalitetskonsulenterne i regionerne opnormeres med henblik på at yde støtte og sparring til de praktiserende læger i deres arbejde med akkreditering. Akkreditering fylder meget i almen praksis, og vil på samme måde lægge beslag på en del ressourcer i KAP-S. KAP-S yder sparring og støtte til almen praksis over en bredt vifte af tilbud, lige fra workshops til praksisbesøg. Målet med indsatsen er, at alle praksis modtager den fornødne støtte og sparring fra KAP-S ved ønske og behov. KAP-S holder fyraftensmøder og rådgiver almen praksis i akkrediteringsprocessen ved praksisbesøg samt over mail og telefon. KAP-S tilbyder gratis kurser i hjerte- lungeredning Medicinordination Almen praksis ordinerer hovedparten af den medicin, som udskrives til patienter i Danmark. Det er derfor vigtigt, at almen praksis kontinuerligt arbejder med at forbedre og kvalitetssikre medicinordinationen. I 2015 var Region Sjællands udgifter til medicin i primærsektoren 900 mio. kr., hvilket svarer til ca. halvdelen af de samlede udgifter til medicin i Region Sjælland. I 2.halvår 2015 var der i regionen ca polyfarmacipatienter, dvs. borgere, som havde indløst en recept på seks eller flere forskellige lægemidler med tilskud i perioden. Af disse var ca personer i behandling med flere end 15 lægemidler. Polyfarmacipatienterne tegnede sig for 67 % af de samlede udgifter til medicin i primærsektoren. Undersøgelser viser, at 10 % af sygehusindlæggelserne kan relateres til medicin. Samtidig viser projekter, at ved systematisk medicingennemgang kan flere præparater justeres eller helt stoppes. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget vil sætte fokus på polyfarmacipatienter, så den faglige og patientoplevede kvalitet på dette område er så høj som muligt og løbende forbedres. Der sættes ligeledes fokus på seponering, det Fælles Medicinkort og antibiotika. Polyfarmaci: Undervisning og faglig sparring, skal understøtte medicingennemgang hos borgere, så patienten får den mest optimale medicinering. Seponering: Undervisning og udarbejdelse af materiale om seponering, så unødig medicin undgås. Samtidig sparer både borger og samfund penge. Fælles Medicinkort: Samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommunerne angående brug af FMK samt konsulentbistand til de praktiserende læger, så patienternes tværsektorielle medicinoplysninger bliver så gode som muligt. Dette er et indsatsområde i Det Nationale Kvalitetsprogram. Antibiotika: Undervisning og målrettet opfølgning skal understøtte, at antibiotika kun anvendes, når det er nødvendigt, og at det rigtige lægemiddel vælges. Dermed undgår patienterne bivirkninger forbundet med unødig behandling, og resistensudvikling begrænses.

7 2.7. Sammenhæng i patientforløb Mange behandlingsforløb varetages i samspil mellem sygehus, praktiserende læge og kommunale tilbud. Samarbejdet mellem sektorer og aktører skal optimeres, så der ikke opstår brud i sammenhængen, når ansvaret for behandlingen skifter hænder og for at sikre en effektiv arbejdsdeling på tværs af sundhedsvæsenet. Det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, kommuner og region udfordres af forskelle i opgaver, vilkår, lovgivning, incitamenter og kulturer. Der er derfor behov for en endnu bedre dialog og koordinering mellem parterne. Koordinering (på tværs af sektorer) er ikke alene en teknisk proces, men i høj grad også en relationel proces. Opbygning af gode interpersonelle relationer er derfor et vigtigt indsatsområde for en vedvarende forbedring af kommunikation og koordinering på tværs af organisatoriske skel. Dette skal understøttes af ledelsesmæssig opbakning og en kultur for bedre og tættere samarbejde i overgangene mellem sektorer. Udvalget vil derfor inden for indsatsområdet arbejde med, hvordan samarbejdet mellem sektorer optimeres. Det gøres bl.a. ved at invitere både region og kommunerne med i de fremtidige indsatser, som handler om tværsektorielle emner. Formålet med indsatsområdet er dermed at styrke samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og region. Udvalget vil medvirke til, at understøtte mere sammenhængende patientforløb. Udvalget vil initiere et samarbejde mellem almen praksis, Region Sjælland, kommuner og apoteker i forhold til brugen af Det Fælles Medicinkort (er også nævnt under Medicinordination). Udvalget vil arbejde for, at der kan igangsættes forsøg med rammedelegation til de kommunale hjemmesygeplejersker i forhold til medicinordination af enkelte præparater, såfremt der ikke kommer lovgivningsmæssige ændringer på området, der sikrer rammedelegation. Udvalget vil igangsætte et projekt omkring samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praktiserende læger i forbindelse med udskrivning af patienter, herunder henvisninger og epikriser Forskning i almen praksis Forskning er et tværgående tema. Udvalget vil først og fremmest yde støtte til forskning, der ligger inden for indsatsområderne i handleplanen. Et attraktivt forskningsmiljø vil være et vigtigt element for at tiltrække flere nyuddannede læger i almen medicin til området og vil samtidig være attraktivt for de nuværende praktiserende læger i regionen. Udvalget vil etablere en forskningspulje, hvorfra praktiserende læger kan søge midler til praksisnær forskning. Puljen vil ændre fokus i løbet af handleplanens levetid og flugte med de indsatser, der kommer til at fremgå af de enkelte udmøntningsplaner. Herudover kan udvalget støtte ph.d.-projekter inden for relevante områder samt ansøgninger om forskningsmidler til emner, som vurderes relevante, selvom de ikke ligger inden for handleplanens indsatsområder. Formålet med indsatsområdet er at styrke den praksisnære forskning i almen praksis i Region Sjælland. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget udbyder en pulje til mindre forskningsprojekter inden for handleplanens indsatsområder. Udvalget vil arbejdet for, at der opbygges et forskningsmiljø inden for almen medicin i regionen. 3. Pulje til mindre kvalitets- og udviklingsprojekter Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget afsætter en samlet pulje på kroner i årene 2017 og 2018, hvor almen praksis har mulighed for at søge økonomisk støtte til mindre kvalitets- og udviklingsprojekter. Puljen kan søges af praksis, der har en spirende idé til et projekt. Puljen støtter som udgangspunkt projekter, der tager afsæt i temaerne i udvalgets handleplan Udvalget kan dog dispensere fra dette, hvis der indkommer ansøgninger på andre områder. KAP-S kan stille med konsulentbistand i processen. For at få del i puljen skal praksis udarbejde en kort beskrivelse af projektet med angivelse af ressourceforbrug. En praksis kan maksimalt søge om kroner.

8

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger? Og har det brug for patientinddragelse? - et regionalt perspektiv, v/mads Koch Hansen, lægelig direktør

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis

Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 14-11-2016 Oplæg til forhandling af ny overenskomst om almen praksis 2016-2017

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Joke-Gesine Habben. Orientering om den systematiske efteruddannelse

Joke-Gesine Habben. Orientering om den systematiske efteruddannelse Joke-Gesine Habben Efteruddannelsessekretariatet Orientering om den systematiske efteruddannelse Kort om processen indtil nu Med overenskomsten i 2014 blev det aftalt at igangsætte systematisk efteruddannelse

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

KL S TEMADAG: DEN NYE KVALITETSMODEL PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

KL S TEMADAG: DEN NYE KVALITETSMODEL PÅ SUNDHEDSOMRÅDET KVALITETSPROGRAMMET KL S TEMADAG: DEN NYE KVALITETSMODEL PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Odeon kongreshus, Odense den 29. marts 2017 Hanne Agerbak, kontorchef, Center for social og sundhed, KL Det nationale kvalitetsprogram

Læs mere